02018R1726 — SL — 11.06.2019 — 001.002


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA (EU) 2018/1726 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 14. novembra 2018

o Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011

(UL L 295 21.11.2018, str. 99)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA (EU) 2019/816 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. aprila 2019

  L 135

1

22.5.2019

►M2

UREDBA (EU) 2019/817 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. maja 2019

  L 135

27

22.5.2019

 M3

UREDBA (EU) 2019/818 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. maja 2019

  L 135

85

22.5.2019


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 010, 15.1.2020, str.  4 (2019/817)

 C2

Popravek, UL L 010, 15.1.2020, str.  5 (2019/818)
▼B

UREDBA (EU) 2018/1726 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 14. novembra 2018

o Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011POGLAVJE I

PREDMET UREJANJA IN CILJI

Člen 1

Predmet urejanja

1.  Ustanovi se Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

2.  Agencija, kot je ustanovljena s to uredbo, nadomesti in nasledi Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, kot je bila ustanovljena z Uredbo (EU) št. 1077/2011.

3.  Agencija je odgovorna za operativno upravljanje schengenskega informacijskega sistema (SIS II), vizumskega informacijskega sistema (VIS) in sistema Eurodac.

▼M1

4.  Agencija je odgovorna za pripravo, razvoj oziroma operativno upravljanje sistema vstopa/izstopa (SVI), omrežja DubliNet, evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), sistema ECRIS-TCN in referenčne programske opreme za izvajanje sistema ECRIS.

▼B

5.  Agencija je lahko na podlagi ustreznih pravnih aktov Unije, ki urejajo te sisteme in ki temeljijo na členih 67 do 89 PDEU, odgovorna za pripravo, razvoj ali operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, razen tistih iz odstavkov 3 in 4 tega člena, vključno z obstoječimi sistemi, ob upoštevanju, če je primerno, razvoja raziskav iz člena 14 te uredbe ter rezultatov pilotnih projektov in potrditev koncepta iz člena 15 te uredbe.

6.  Operativno upravljanje obsega vse naloge, potrebne za delovanje obsežnih informacijskih sistemov v skladu s posebnimi določbami, ki se za take posamezne sisteme uporabljajo, vključno z odgovornostjo za komunikacijsko infrastrukturo, ki jo uporabljajo. Ti obsežni informacijski sistemi si ne izmenjujejo podatkov in ne omogočajo izmenjave informacij ali znanja, če to ni določeno v posebnem pravnem aktu Unije.

7.  Agencija je odgovorna tudi za naslednje naloge:

(a) 

zagotavljanje kakovosti podatkov v skladu s členom 12;

(b) 

razvoj potrebnih ukrepov, da se omogoči interoperabilnost v skladu s členom 13;

(c) 

izvajanje raziskovalnih dejavnosti v skladu s členom 14;

(d) 

izvajanje pilotnih projektov, potrditev koncepta in dejavnosti preskušanja v skladu s členom 15 ter

(e) 

zagotavljanje podpore državam članicam in Komisiji v skladu s členom 16.

Člen 2

Cilji

Brez poseganja v zadevne pristojnosti Komisije in držav članic na podlagi pravnih aktov Unije, ki urejajo obsežne informacijske sisteme, Agencija zagotavlja:

(a) 

razvoj obsežnih informacijskih sistemov z uporabo ustrezne strukture za upravljanje projekta za učinkovit razvoj teh sistemov;

(b) 

učinkovito, varno in neprekinjeno delovanje obsežnih informacijskih sistemov;

(c) 

učinkovito in finančno pregledno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov;

(d) 

ustrezno visoko kakovost storitev za uporabnike obsežnih informacijskih sistemov;

(e) 

kontinuiteto in neprekinjene storitve;

(f) 

visoko raven varstva podatkov v skladu s pravom Unije o varstvu podatkov, vključno s specifičnimi določbami za posamezne obsežne informacijske sisteme;

(g) 

ustrezno raven varstva podatkov in fizične varnosti v skladu z veljavnimi pravili, vključno s specifičnimi določbami za posamezne obsežne informacijske sisteme.POGLAVJE II

NALOGE AGENCIJE

Člen 3

Naloge v zvezi s SIS II

V zvezi s SIS II Agencija opravlja:

(a) 

naloge, podeljene organu za upravljanje z Uredbo (ES) št. 1987/2006 in Sklepom 2007/533/PNZ; in

(b) 

naloge, povezane z usposabljanjem o tehnični uporabi SIS II, zlasti za osebje SIRENE (SIRENE – zahteva za dopolnilne podatke pri vnosih držav članic), in usposabljanjem strokovnjakov o tehničnih vidikih SIS II v okviru schengenske evalvacije.

Člen 4

Naloge v zvezi z VIS

V zvezi z VIS Agencija opravlja:

(a) 

naloge, podeljene organu za upravljanje z Uredbo (ES) št. 767/2008 in Sklepom 2008/633/PNZ; in

(b) 

naloge, povezane z usposabljanjem o tehnični uporabi VIS in usposabljanjem strokovnjakov o tehničnih vidikih VIS v okviru schengenske evalvacije.

Člen 5

Naloge v zvezi s sistemom Eurodac

V zvezi s sistemom Eurodac Agencija opravlja:

(a) 

naloge, ki so ji podeljene z Uredbo (EU) št. 603/2013; in

(b) 

naloge, povezane z usposabljanjem o tehnični uporabi sistema Eurodac.

Člen 6

Naloge v zvezi s SVI

V zvezi s SVI Agencija opravlja:

(a) 

naloge, ki so ji podeljene z Uredbo (EU) 2017/2226; in

(b) 

naloge, povezane z usposabljanjem o tehnični uporabi SVI in usposabljanjem strokovnjakov o tehničnih vidikih SVI v okviru schengenske evalvacije.

Člen 7

Naloge v zvezi z ETIAS

V zvezi z ETIAS Agencija opravlja:

(a) 

naloge, ki so ji podeljene z Uredbo (EU) 2018/1240, ter

(b) 

naloge, povezane z usposabljanjem o tehnični uporabi ETIAS in usposabljanjem strokovnjakov o tehničnih vidikih ETIAS v okviru schengenske evalvacije.

Člen 8

Naloge v zvezi z omrežjem DubliNet

V zvezi z omrežjem DubliNet Agencija opravlja:

(a) 

operativno upravljanje omrežja DubliNet, ločenega kanala za prenos prek varnih elektronskih sredstev med organi držav članic, vzpostavljenega v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 1560/2003 za namene členov 31, 32 in 34 Uredbe (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ); in

(b) 

naloge, povezane z usposabljanjem o tehnični uporabi omrežja DubliNet.

▼M1

Člen 8a

Naloge v zvezi s sistemom ECRIS-TCN in referenčno programsko opremo za izvajanje sistema ECRIS

V zvezi s sistemom ECRIS-TCN in referenčno programsko opremo za izvajanje sistema ECRIS agencija opravlja:

(a) 

naloge, ki jih ima na podlagi Uredbe (EU) 2019/816 Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 );

(b) 

naloge v zvezi z usposabljanjem o tehnični uporabi sistema ECRIS-TCN in referenčne programske opreme za izvajanje sistema ECRIS.

▼B

Člen 9

Naloge v zvezi s pripravo, razvojem in operativnim upravljanjem drugih obsežnih informacijskih sistemov

Kadar je Agenciji poverjena priprava, razvoj ali operativno upravljanje drugih obsežnih informacijskih sistemov iz člena 1(5), opravlja naloge, ki so ji podeljene na podlagi pravnega akta Unije, ki ureja zadevni sistem, ter naloge, povezane z usposabljanjem o tehnični uporabi teh sistemov, kot je ustrezno.

Člen 10

Tehnične rešitve, ki pred izvajanje zahtevajo posebne pogoje

Kadar mora Agencija v skladu s pravnimi akti Unije, ki urejajo sisteme, zagotavljati delovanje teh sistemov 24 ur na dan, 7 dni v tednu in brez poseganja v te pravne akte Unije, za izpolnitev teh zahtev izvede tehnične rešitve. Kadar te tehnične rešitve zahtevajo podvajanje sistema ali njegovih sestavnih delov, se izvedejo šele, kadar je bila opravljena neodvisna ocena učinka in analiza stroškov in koristi, ki jo naroči Agencija, ter po posvetovanju s Komisijo in po pritrdilni odločitvi upravnega odbora. V oceni učinka se preučijo tudi sedanje in prihodnje potrebe glede gostiteljske zmogljivosti obstoječih tehničnih lokacij, povezanih z razvojem tovrstnih tehničnih rešitev, in morebitna tveganja, povezana z aktualno operativno ureditvijo.

Člen 11

Naloge, povezane s komunikacijsko infrastrukturo

1.  Agencija opravlja vse naloge v zvezi s komunikacijsko infrastrukturo sistemov, ki so ji podeljene s pravnimi akti Unije, ki urejajo sisteme, z izjemo tistih sistemov, ki za svojo komunikacijsko infrastrukturo uporabljajo EuroDomain. V primeru teh sistemov, ki na ta način uporabljajo EuroDomain, je za naloge izvrševanja proračuna, nabave in posodabljanja ter za naloge glede pogodbenih vprašanj odgovorna Komisija. V skladu s pravnimi akti Unije, ki urejajo sisteme, ki uporabljajo EuroDomain, se naloge v zvezi s komunikacijsko infrastrukturo, vključno z operativnim upravljanjem in varnostjo, razdelijo med Agencijo in Komisijo. Da bi Komisija in Agencija zagotovili skladnost med izvajanjem svojih zadevnih odgovornosti, medsebojno skleneta operativne delovne dogovore, ki se vključijo v memorandum o soglasju.

2.  Komunikacijska infrastruktura se upravlja in nadzoruje tako, da se ščiti od groženj ter da se zagotavljata njena varnost in varnost sistemov, vključno z varnostjo podatkov, ki se izmenjujejo prek komunikacijske infrastrukture.

3.  Agencija sprejme ustrezne ukrepe, vključno z varnostnimi načrti, med drugim za preprečevanje nepooblaščenega branja, kopiranja, spreminjanja ali izbrisa osebnih podatkov med njihovim prenosom ali med prenosom nosilcev podatkov, zlasti z ustreznimi tehnikami šifriranja. Vse operativne informacije v zvezi s sistemom, ki se razpošiljajo prek komunikacijske infrastrukture, se šifrirajo.

4.  Naloge v zvezi z dostavo, vzpostavitvijo, vzdrževanjem in spremljanjem komunikacijske infrastrukture se lahko prenesejo na zunanje zasebne subjekte ali organe v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046. Te naloge se izvajajo v pristojnosti Agencije in pod njenim skrbnim nadzorom.

Vsi zunanji zasebni subjekti ali organi, vključno s ponudniki omrežja, so pri opravljanju nalog iz prvega pododstavka zavezani varnostnim ukrepom iz odstavka 3 in na noben način nimajo dostopa do katerih koli operativnih podatkov, shranjenih v sistemih, ali prenesenih prek komunikacijske infrastrukture, ali do izmenjave podatkov SIRENE, povezane s SIS II.

5.  Upravljanje ključev za šifriranje je še naprej v pristojnosti Agencije in se ne sme prenesti na noben zunanji zasebni subjekt. To ne posega v obstoječe pogodbe za komunikacijsko infrastrukturo za SIS II, VIS in sistem Eurodac.

▼M2

Člen 12

Kakovost podatkov

1.  Brez poseganja v odgovornosti držav članic glede podatkov, vnesenih v sisteme, ki spadajo podoperativno odgovornost Agencije, Agencija v tesnem sodelovanju s svojimi svetovalnimi skupinami za vse sisteme pod njenim operativnim upravljanjem vzpostavi samodejne mehanizme in postopke za nadzor kakovosti podatkov, skupne kazalnike kakovosti podatkov in minimalne standarde kakovosti za shranjevanje podatkov v skladu z ustreznimi določbami pravnih instrumentov, ki urejajo navedene informacijske sisteme, in določbami člena 37 uredb (EU) 2019/817 ( 3 ) in (EU) 2019/818 ( 4 ) Evropskega parlamenta in Sveta.

2.  Agencija vzpostavi centralni register, ki vsebuje le anonimizirane podatke, za poročanje in statistične podatke v skladu s členom 39 uredb (EU) 2019/817 in (EU) 2019/818, za katerega veljajo posebne določbe v pravnih instrumentih, ki urejajo razvoj, vzpostavitev, delovanje in uporabo obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja Agencija.

▼B

Člen 13

Interoperabilnost

Kadar je interoperabilnost obsežnih informacijskih sistemov določena v ustreznem pravnem aktu Unije, Agencija razvije potrebne ukrepe, da se omogoči ta interoperabilnost.

Člen 14

Spremljanje raziskav

▼M1

1.  Agencija spremlja razvoj raziskav, pomembnih za operativno upravljanje SIS II, VIS, sistema Eurodac, SVI, ETIAS, omrežja DubliNet, sistema ECRIS-TCN in drugih obsežnih informacijskih sistemov iz člena 1(5).

▼B

2.  Agencija lahko prispeva k izvajanju delov okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije, ki se nanašajo na obsežne informacijske sisteme s področja svobode, varnosti in pravice. Za ta namen in kadar je Komisija nanjo prenesla ustrezna pooblastila, ima Agencija naslednje naloge:

(a) 

upravljanje nekaterih faz izvajanja programov in nekaterih faz posameznih projektov na podlagi ustreznih delovnih programov, ki jih je sprejela Komisija;

(b) 

sprejemanje instrumentov za izvrševanje proračuna in za prihodke in odhodke ter izvajanje vseh potrebnih operacij za upravljanje programa; in

(c) 

zagotavljanje podpore pri izvajanju programov.

3.  Agencija o razvoju dogodkov iz tega člena redno in vsaj enkrat letno obvešča Evropski parlament, Svet in Komisijo, kadar gre za obdelavo osebnih podatkov, pa tudi Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, brez poseganja v zahteve za poročanje v zvezi z izvajanjem delov okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije iz odstavka 2.

Člen 15

Pilotni projekti, potrditve koncepta in dejavnosti preskušanja

1.  Agenciji se lahko na izrecno in natančno zahtevo Komisije, ki je o tem obvestila Evropski parlament in Svet vsaj tri mesece, preden je podala to zahtevo, in potem, ko je pritrdilno odločitev o tem sprejel upravni odbor, v skladu s točko (u) člena 19(1) te uredbe ter s sporazumom o prenosu pooblastil poveri izvajanje pilotnih projektov iz točke (a) člena 58(2) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 za razvoj ali operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na podlagi členov 67 do 89 PDEU, in sicer v skladu s točko (c) člena 62(1) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

Agencija o poteku pilotnih projektov, ki jih izvaja na podlagi prvega pododstavka, redno obvešča Evropski parlament in Svet ter, kadar gre za obdelavo osebnih podatkov, tudi Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

2.  Odobritve finančnih sredstev za pilotne projekte iz točke (a) člena 58(2) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, ki jih je zahtevala Komisija na podlagi odstavka 1, se vključijo v proračun za največ dve zaporedni proračunski leti.

3.  Agenciji se lahko v skladu s točko (c) člena 62(1) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 na zahtevo Komisije ali Sveta, potem ko se obvesti Evropski parlament, ter po pritrdilni odločitvi upravnega odbora s sporazumom o prenosu pooblastil poverijo naloge izvrševanja proračuna za potrditve koncepta, ki se financirajo v okviru instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 515/2014.

4.  Po pritrdilni odločitvi upravnega odbora lahko Agencija načrtuje in izvaja dejavnosti preskušanja v zvezi z zadevami, ki so urejeni v tej uredbi in v katerem koli pravnem aktu Unije, ki ureja razvoj, vzpostavitev, delovanje in uporabo sistemov.

Člen 16

Podpora državam članicam in Komisiji

1.  Vsaka država članica lahko od Agencije zahteva, da ji svetuje glede povezovanja njenega nacionalnega sistema s centralnimi sistemi obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja Agencija.

2.  Vsaka država članica lahko zahtevo za ad hoc podporo predloži Komisiji, ki jo, če oceni, da je ta podpora iz izrednih varnostih ali migracijskih razlogov potrebna, brez odlašanja posreduje Agenciji. Agencija o teh zahtevah obvesti upravni odbor. Kadar je ocena Komisije negativna, se o tem obvesti državo članico.

Komisija spremlja, ali se je Agencija pravočasno odzvala na zahtevo države članice. V letnem poročilu Agencije o dejavnostih se podrobno poroča o ukrepih, ki jih je izvedla Agencija, da je zagotovila ad hoc podporo državam članicam, in o stroških, ki so pri tem nastali.

3.  Od Agencije se lahko zahteva tudi svetovanje ali podpora Komisiji v zvezi s tehničnimi vprašanji, povezanimi z obstoječimi ali novimi sistemi, vključno s študijami in preskušanjem. Agencija o teh zahtevah obvesti upravni odbor.

4.  Skupina najmanj petih držav članic lahko Agenciji poveri nalogo, naj zanje razvija, upravlja ali gosti skupno informacijsko komponento ter jim pomaga pri izvajanju tehničnih vidikov obveznosti, ki izhajajo iz prava Unije o decentraliziranih sistemih s področja svobode, varnosti in pravice. Te skupne informacijske rešitve ne posegajo v obveznosti, ki jo imajo države članice prosilke v skladu z veljavnim pravom Unije, zlasti kar zadeva strukturo teh sistemov.

Države članice prosilke lahko Agenciji zlasti poverijo nalogo, da vzpostavi skupno komponento ali usmerjevalnik za predhodne podatke o potnikih in podatke iz evidence podatkov o potnikih kot tehnično podporno orodje za lažjo povezljivost z letalskimi prevozniki in tako državam članicam pomaga pri izvajanju Direktive Sveta 2004/82/ES ( 5 ) in Direktive (EU) 2016/681 Evropskega parlamenta in Sveta ( 6 ). V takem primeru Agencija centralno zbira podatke od letalskih prevoznikov in jih prek skupne komponente ali usmerjevalnika posreduje državam članicam. Države članice prosilke sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da letalski prevozniki podatke prenašajo prek Agencije.

Agenciji se naloga, da razvije, upravlja ali gosti skupno informacijsko komponento, poveri šele po predhodni odobritvi Komisije in po pritrdilni odločitvi upravnega odbora.

Države članice prosilke Agenciji naloge iz prvega in drugega pododstavka poverijo s sporazumom o prenosu pooblastil, v katerem so določeni pogoji za prenos nalog ter izračun vseh ustreznih stroškov in način izdajanja računov. Vse ustrezne stroške krijejo sodelujoče države članice. Sporazum o prenosu pooblastil je skladen s pravnimi akti Unije, ki urejajo zadevne informacijske sisteme. Agencija o odobrenem sporazumu o prenosu pooblastil in o morebitnih spremembah tega sporazuma obvesti Evropski parlament in Svet.

Druge države članice lahko zaprosijo za udeležbo pri skupnih informacijskih rešitvah, kadar je ta možnost predvidena v sporazumu o prenosu pooblastil, v katerem so zlasti določene finančne posledice te udeležbe. Sporazum o prenosu pooblastil se ustrezno spremeni po predhodni odobritvi Komisije in po pritrdilni odločitvi upravnega odbora.POGLAVJE III

SESTAVA IN ORGANIZACIJA

Člen 17

Pravni status in sedež

1.  Agencija je organ Unije in ima pravno osebnost.

2.  Agencija ima v vsaki državi članici kar najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava nacionalno pravo. Zlasti lahko pridobiva premičnine in nepremičnine ali z njimi razpolaga ter je lahko stranka v sodnem postopku.

3.  Sedež Agencije je v Talinu, Estonija.

Naloge, povezane z razvojem in operativnim upravljanjem iz člena 1(4) in (5) ter členov 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 11, se opravljajo na tehnični lokaciji v Strasbourgu v Franciji.

Podporni center, ki bo lahko zagotavljal delovanje obsežnega informacijskega sistema v primeru njegove odpovedi, se vzpostavi v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji.

4.  Za istočasno delovanje sistemov se lahko uporabljata obe tehnični lokaciji, pod pogojem, da lahko podporni center v primeru okvare enega ali več sistemov še vedno zagotovi njihovo delovanje.

5.  Če bi morala Agencija zaradi posebne narave sistemov vzpostaviti drugo ločeno tehnično lokacijo v Strasbourgu ali v kraju Sankt Johann im Pongau ali po potrebi v obeh krajih za gostovanje sistemov, je treba to utemeljiti na podlagi neodvisne ocene učinka in analize stroškov in koristi. Upravni odbor se posvetuje s Komisijo in upošteva njena stališča, preden v skladu s členom 45(9) proračunski organ obvesti o nameravani izvedbi morebitnega projekta v zvezi s premoženjem.

Člen 18

Sestava

1.  Upravna in vodstvena sestava Agencije vključuje:

(a) 

upravni odbor;

(b) 

izvršnega direktorja;

(c) 

svetovalne skupine.

2.  V sestavo Agencije so vključeni:

(a) 

pooblaščena oseba za varstvo podatkov;

(b) 

pooblaščena oseba za varnost;

(c) 

računovodja.

Člen 19

Naloge upravnega odbora

1.  Upravni odbor:

(a) 

določi splošno usmeritev dejavnosti Agencije;

(b) 

z dvotretjinsko večino glasov članov, ki imajo glasovalno pravico, sprejme letni proračun Agencije in izvaja druge naloge, povezane s proračunom Agencije, v skladu s poglavjem V;

(c) 

imenuje izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja ter, kadar je to ustrezno, podaljša njuna mandata ali ju razreši s položaja v skladu s členom 25 oziroma členom 26;

(d) 

izvaja disciplinski nadzor nad izvršnim direktorjem in spremlja njegovo uspešnost pri opravljanju nalog ter izvajanju odločitev upravnega odbora, ter izvaja disciplinski nadzor nad namestnikom izvršnega direktorja v dogovoru z izvršnim direktorjem;

(e) 

sprejme vse odločitve o vzpostavitvi organizacijske sestave Agencije in po potrebi njeni spremembi ob upoštevanju potreb pri dejavnostih Agencije in dobrega proračunskega upravljanja;

(f) 

sprejme kadrovsko politiko Agencije;

(g) 

določi poslovnik Agencije;

(h) 

sprejme strategijo za boj proti goljufijam, ki je sorazmerna s tveganjem goljufije, pri čemer upošteva stroške in koristi ukrepov, ki naj bi se izvajali;

(i) 

sprejme pravila za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov med svojimi člani in jih objavi na spletnem mestu Agencije;

(j) 

sprejme podrobna notranja pravila in postopke za zaščito žvižgačev, vključno z ustreznimi komunikacijskimi kanali za prijavljanje kršitev;

(k) 

odobri sklenitev delovnih dogovorov v skladu s členoma 41 in 43;

(l) 

na predlog izvršnega direktorja potrdi sporazum o sedežu Agencije in sporazume o tehničnih in podpornih lokacijah, vzpostavljene v skladu s členom 17(3), ki jih podpišejo izvršni direktor in države članice gostiteljice;

(m) 

v skladu z odstavkom 2 v zvezi z osebjem Agencije izvaja pooblastila, ki jih kadrovski predpisi za uradnike podeljujejo pristojnemu organu za imenovanja in ki se na podlagi pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev podelijo organu, pooblaščenemu za sklenitev pogodbe o zaposlitvi (v nadaljnjem besedilu: pooblastila pristojnega organa za imenovanja);

(n) 

v dogovoru s Komisijo sprejme potrebna izvedbena pravila, s katerimi se začnejo izvajati kadrovski predpisi v skladu s členom 110 kadrovskih predpisov za uradnike;

(o) 

sprejme potrebna pravila o napotitvi nacionalnih strokovnjakov na Agencijo;

(p) 

sprejme osnutek načrta prihodkov in odhodkov Agencije, vključno z osnutkom kadrovskega načrta, ter ju do 31. januarja vsako leto predloži Komisiji;

(q) 

sprejme osnutek enotnega programskega dokumenta, v katerem je večletni program Agencije in njen delovni program za naslednje leto, ter začasni osnutek načrta prihodkov in odhodkov Agencije, vključno z osnutkom kadrovskega načrta, ter ga do 31. januarja vsako leto, kar velja tudi za vsako morebitno posodobljeno različico tega dokumenta, predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji;

(r) 

vsako leto do 30. novembra z dvotretjinsko večino glasov svojih članov, ki imajo glasovalno pravico, ter v skladu z letnim proračunskim postopkom sprejme enotni programski dokument, pri čemer upošteva mnenje Komisije, ter poskrbi, da se končna različica tega enotnega programskega dokumenta posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji ter da se objavi;

(s) 

vsako leto do konca avgusta sprejme vmesno poročilo o napredku pri izvajanju načrtovanih dejavnosti v tekočem letu in ga predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji;

(t) 

oceni in sprejme konsolidirano letno poročilo o dejavnostih Agencije za preteklo leto, pri čemer zlasti primerja dosežene rezultate s cilji letnega delovnega programa, ter poročilo in svojo oceno vsako leto do 1. julija pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi, da se letno poročilo o dejavnostih objavi;

(u) 

opravlja svoje naloge v zvezi s proračunom Agencije, vključno z izvajanjem pilotnih projektov in potrditev koncepta, kot je navedeno v členu 15;

(v) 

sprejema finančna pravila, ki se uporabljajo za Agencijo v skladu s členom 49;

(w) 

v skladu s kadrovskimi predpisi imenuje računovodjo, pri čemer gre lahko za računovodjo Komisije, ki je pri opravljanju svojih dolžnosti popolnoma neodvisen;

(x) 

zagotovi, da bodo ugotovitve in priporočila, ki izhajajo iz različnih notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropskega javnega tožilstva (EJT), ustrezno upoštevani;

(y) 

sprejme načrte za obveščanje in razširjanje informacij iz člena 34(4) in jih redno posodablja;

(z) 

sprejme potrebne varnostne ukrepe, vključno z varnostnim načrtom, načrtom za neprekinjeno poslovanje in sanacijskim načrtom za primere po nesreči, pri čemer upošteva morebitna priporočila strokovnjakov za varnost iz svetovalnih skupin;

(aa) 

po odobritvi Komisije sprejme varnostna pravila na področju varovanja tajnih podatkov in občutljivih netajnih podatkov;

(bb) 

imenuje pooblaščeno osebo za varnost;

(cc) 

v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 imenuje pooblaščeno osebo za varstvo podatkov;

(dd) 

sprejme podrobna pravila za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001;

▼M1

(ee) 

sprejme poročila o razvoju SVI na podlagi člena 72(2) Uredbe (EU) 2017/2226, poročila o razvoju ETIAS na podlagi člena 92(2) Uredbe (EU) 2018/1240 ter poročila o razvoju sistema ECRIS-TCN in referenčne programske opreme za izvajanje sistema ECRIS na podlagi člena 36(3) Uredbe (EU) 2019/816;

▼M2

(eea) 

sprejme poročila o trenutnem stanju razvoja sestavnih delov interoperabilnosti v skladu s členom 78(2) Uredbe (EU) 2019/817 in členom 74(2) Uredbe (EU) 2019/818;

▼M1

(ff) 

sprejme poročila o tehničnem delovanju SIS v skladu s členom 60(7) Uredbe (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta ( 7 ) in členom 74(8) Uredbe (EU) 2018/1862 Evropskega parlamenta in Sveta ( 8 ), VIS v skladu s členom 50(3) Uredbe (ES) št. 767/2008 in členom 17(3) Sklepa 2008/633/PNZ, SVI v skladu s členom 72(4) Uredbe (EU) 2017/2226, ETIAS v skladu s členom 92(4) Uredbe (EU) 2018/1240 o sistemu ECRIS-TCN, referenčne programske opreme sistema ECRIS v skladu s členom 36(8) Uredbe (EU) 2019/816 Evropskega parlamenta in Sveta ( 9 ) ter sestavnih delov interoperabilnosti v skladu s členom 78(3) Uredbe (EU) 2019/817 in členom 74(3) Uredbe (EU) 2019/818;

▼B

(gg) 

sprejme letno poročilo o dejavnostih centralnega sistema Eurodac na podlagi člena 40(1) Uredbe (EU) št. 603/2013;

▼M1

(hh) 

sprejme formalne pripombe na poročila Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o njegovih revizijah, ki se izvajajo na podlagi člena 56(2) Uredbe (EU) 2018/1861, člena 42(2) Uredbe (ES) št. 767/2008, člena 31(2) Uredbe (EU) št. 603/2013, člena 56(2) Uredbe (EU) 2017/2226, člena 67 Uredbe (EU) 2018/1240, člena 29(2) Uredbe (EU) 2019/816 ter člena 52 uredb (EU) 2019/817 in (EU) 2019/818, ter zagotovi ustrezno nadaljnje ukrepanje po teh revizijah;

▼B

(ii) 

objavi statistične podatke v zvezi s SIS II v skladu s členom 50(3) Uredbe (ES) št. 1987/2006 oziroma členom 66(3) Sklepa 2007/533/PNZ;

(jj) 

zbere in objavi statistične podatke o delu centralnega sistema Eurodac na podlagi člena 8(2) Uredbe (EU) št. 603/2013;

(kk) 

objavi statistične podatke v zvezi s SVI na podlagi člena 63 Uredbe (EU) 2017/2226;

(ll) 

objavi statistične podatke v zvezi z ETIAS na podlagi člena 84 Uredbe (EU) 2018/1240;

▼M1

(lla) 

Komisiji predloži statistične podatke v zvezi s sistemom ECRIS-TCN in referenčno programsko opremo za izvajanje sistema ECRIS na podlagi drugega pododstavka člena 32(3) Uredbe (EU) 2019/816;

▼M1

(mm) 

zagotovi, da se vsako leto objavi seznam pristojnih organov, ki so pooblaščeni za neposredno iskanje podatkov, shranjenih v SIS, v skladu s členom 41(8) Uredbe (EU) 2018/1861 in členom 56(7) Uredbe (EU) 2018/1862, skupaj s seznamom uradov nacionalnih sistemov SIS (N. SIS) in uradov SIRENE, v skladu s členom 7(3) Uredbe (EU) 2018/1861 oziroma členu 7(3) Uredbe (EU) 2018/1862, kakor tudi seznam pristojnih organov s skladu s členom 65(2) Uredbe (EU) 2017/2226, seznam pristojnih organov s skladu s členom 87(2) Uredbe (EU) 2018/1240, seznam centralnih organov s skladu s členom 34(2) Uredbe (EU) 2019/816 in seznam organov s skladu s členom 71(1) Uredbe (EU) 2019/817 ter člena 67(1) Uredbe (EU) 2019/818;

▼B

(nn) 

zagotovi vsakoletno objavo seznama enot, imenovanih v skladu s členom 27(2) Uredbe (EU) št. 603/2013;

(oo) 

zagotovi, da se pri vseh odločitvah in ukrepih Agencije, ki vplivajo na obsežne informacijske sisteme s področja svobode, varnosti in pravice, spoštuje načelo neodvisnosti sodstva;

(pp) 

opravlja vse druge naloge, ki so nanj prenesene v skladu s to uredbo.

Upravni odbor brez poseganja v določbe o objavi seznamov ustreznih organov, vsebovane v pravnih aktih Unije iz točke (mm) prvega pododstavka, in kadar v teh pravnih aktih ni določena obveznost objave in stalnega posodabljanja teh seznamov na spletnem mestu Agencije, zagotovi to objavo in redno posodabljanje.

2.  Upravni odbor v skladu s členom 110 kadrovskih predpisov za uradnike ter na podlagi člena 2(1) kadrovskih predpisov za uradnike in člena 6 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev sprejme odločitev o prenosu ustreznih pooblastil organa za imenovanja na izvršnega direktorja in opredelitvi pogojev, v skladu s katerimi se lahko ta prenos pooblastil začasno prekliče. Izvršni direktor je pooblaščen za nadaljnji prenos teh pooblastil.

V primeru izjemnih okoliščin lahko upravni odbor z odločitvijo začasno prekliče prenos pooblastil organa za imenovanja na izvršnega direktorja in njegov nadaljnji prenos pooblastil ter jih izvaja sam ali jih prenese na enega od svojih članov ali uslužbenca, ki ni izvršni direktor.

3.  Upravni odbor lahko izvršnemu direktorju svetuje o kateri koli zadevi, ki je tesno povezana z razvojem ali operativnim upravljanjem obsežnih informacijskih sistemov, ter o dejavnostih, povezanih z razvojem, pilotnimi projekti in potrditvami koncepta in o dejavnostih preskušanja.

Člen 20

Sestava upravnega odbora

1.  Upravni odbor je sestavljen iz enega predstavnika vsake države članice in dveh predstavnikov Komisije. Vsak predstavnik ima glasovalno pravico v skladu s členom 23.

2.  Vsak član upravnega odbora ima namestnika. Namestnik zastopa člana med njegovo odsotnostjo ali v primeru, ko je član izvoljen za predsednika ali namestnika predsednika upravnega odbora in predseduje seji upravnega odbora. Člani upravnega odbora in njihovi namestniki so imenovani na podlagi njihove visoke ravni relevantnih izkušenj in strokovnosti na področju obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter njihovega znanja v zvezi z varstvom podatkov, ob upoštevanju relevantnih poslovodnih, upravnih in proračunskih spretnosti in znanj. Strani, zastopane v upravnem odboru, si prizadevajo omejiti menjavanje svojih predstavnikov, da bi zagotovile stalnost dela upravnega odbora. Vse strani si prizadevajo doseči uravnoteženo zastopanost moških in žensk v upravnem odboru.

3.  Mandat članov in njihovih namestnikov traja štiri leta in se lahko podaljša. Po koncu mandata ali v primeru odstopa člani opravljajo svojo funkcijo do ponovnega imenovanja ali do zamenjave.

4.  Države, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih z dublinskim sistemom in sistemom Eurodac, tudi sodelujejo pri dejavnostih Agencije. Vsaka v upravni odbor imenuje enega predstavnika in njegovega namestnika.

Člen 21

Predsednik upravnega odbora

1.  Upravni odbor predsednika in namestnika predsednika izvoli izmed tistih članov upravnega odbora, ki jih imenujejo države članice, za katere so po pravu Unije v celoti zavezujoči vsi pravni aktih Unije, ki urejajo razvoj, vzpostavitev, delovanje in uporabo vseh obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja Agencija. Predsednika in namestnika predsednika z dvotretjinsko večino izvolijo člani upravnega odbora z glasovalno pravico.

Namestnik predsednika po uradni dolžnosti nadomešča predsednika, kadar ta ne more opravljati svojih dolžnosti.

2.  Mandat predsednika in namestnika predsednika traja štiri leta. Mandat se lahko enkrat podaljša. Kadar njuno članstvo v upravnem odboru preneha med njunim mandatom, na isti datum samodejno preneha tudi njun mandat.

Člen 22

Seje upravnega odbora

1.  Seje upravnega odbora skliče predsednik.

2.  Izvršni direktor se udeležuje razprav, vendar nima glasovalne pravice.

3.  Upravni odbor ima vsaj dve redni seji na leto. Sestane se na pobudo svojega predsednika, na zahtevo Komisije, na zahtevo izvršnega direktorja ali na zahtevo vsaj tretjine članov upravnega odbora z glasovalno pravico.

▼M2

4.  Europol in Eurojust se lahko udeležujeta sej upravnega odbora kot opazovalca, kadar je na dnevnem redu vprašanje glede SIS II v povezavi z uporabo Sklepa 2007/533/PNZ.

Evropska agencija za mejno in obalno stražo se lahko udeležuje sej upravnega odbora kot opazovalka, kadar je na dnevnem redu vprašanje glede SIS v povezavi z uporabo Uredbe (EU) 2016/1624.

Europol se prav tako lahko udeležuje sej upravnega odbora kot opazovalec, kadar je na dnevnem redu vprašanje glede VIS v povezavi z uporabo Sklepa 2008/633/PNZ ali vprašanje glede sistema Eurodac v povezavi z uporabo Uredbe (EU) št. 603/2013.

Europol se prav tako lahko udeležuje sej upravnega odbora kot opazovalec, kadar je na dnevnem redu vprašanje glede SVI v povezavi z uporabo Uredbe (EU) 2017/2226 ali vprašanje glede ETIAS v povezavi z Uredbo (EU) 2018/1240.

Evropska agencija za mejno in obalno stražo se lahko udeležuje sej upravnega odbora kot opazovalka, kadar je na dnevnem redu vprašanje glede SIS v povezavi z uporabo Uredbe (EU) 2018/1240.

Eurojust, Europol in Evropsko javno tožilstvo se lahko udeležujejo sej upravnega odbora kot opazovalci, kadar je na dnevnem redu vprašanje glede Uredbe (EU) 2019/816.

Eurojust, Europol in Evropska agencija za mejno in obalno stražo se prav tako lahko udeležujejo sej upravnega odbora kot opazovalci, kadar je na dnevnem redu vprašanje glede uredb (EU) 2019/817 in (EU) 2019/818.

Upravni odbor lahko povabi na seje kot opazovalca kogar koli, čigar mnenje bi bilo lahko pomembno.

▼B

5.  Če to dovoljuje poslovnik upravnega odbora, lahko članom upravnega odbora in njihovim namestnikom pomagajo svetovalci ali strokovnjaki, zlasti tisti, ki so člani svetovalnih skupin.

6.  Agencija zagotovi sekretariat za upravni odbor.

Člen 23

Pravila glasovanja v upravnem odboru

1.  Brez poseganja v odstavek 5 tega člena in v točki (b) in (r) člena 19(1), člen 21(1) in člen 25(8) se odločitve upravnega odbora sprejmejo z večino njegovih članov, ki imajo glasovalno pravico.

2.  Brez poseganja v odstavka 3 in 4 ima vsak član upravnega odbora en glas. V primeru odsotnosti člana z glasovalno pravico ima pravico do glasovanja njegov namestnik.

3.  Vsak član, ki ga je imenovala država članica, za katero je po pravu Unije zavezujoč kateri koli pravni akt Unije, ki ureja razvoj, vzpostavitev, delovanje in uporabo obsežnega informacijskega sistema, ki ga upravlja Agencija, lahko glasuje o vprašanjih, ki zadevajo ta obsežni informacijski sistem.

Danska lahko glasuje o vprašanjih, ki zadevajo obsežni informacijski sistem, če se na podlagi člena 4 Protokola št. 22 odloči, da pravni akt Unije, ki ureja razvoj, ustanovitev, delovanje in uporabo navedenega posameznega obsežnega informacijskega sistema, prenese v svoje notranje pravo.

4.  Člen 42 se uporablja glede glasovalnih pravic predstavnikov držav, ki so z Unijo sklenile sporazume o njihovi pridružitvi izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepi, povezanimi z dublinskim sistemom in sistemom Eurodac.

5.  Če se člani ne strinjajo o tem, ali glasovanje zadeva določen obsežen informacijski sistem, se vsaka odločitev, ki ugotovi, da glasovanje ne zadeva tega določenega obsežnega informacijskega sistema, sprejme z dvotretjinsko večino članov upravnega odbora z glasovalno pravico.

6.  Predsednik ali namestnik predsednika, kadar nadomešča predsednika, ne glasuje. Glasovalno pravico predsednika ali namestnika predsednika, kadar nadomešča predsednika, izvrši njegov nadomestni član.

7.  Izvršni direktor ne glasuje.

8.  Poslovnik upravnega odbora določa podrobnejša pravila glasovanja, zlasti pogoje, pod katerimi član lahko deluje v imenu drugega člana, ter po potrebi vse zahteve v zvezi s sklepčnostjo.

Člen 24

Dolžnosti izvršnega direktorja

1.  Izvršni direktor upravlja Agencijo. Izvršni direktor pomaga upravnemu odboru in mu je za svoje ravnanje odgovoren. Izvršni direktor na poziv poroča Evropskemu parlamentu o opravljanju svojih dolžnosti. Svet lahko izvršnega direktorja pozove, naj poroča o opravljanju svojih dolžnosti.

2.  Izvršni direktor je zakoniti zastopnik Agencije.

3.  Izvršni direktor je odgovoren za izvajanje nalog, ki so Agenciji dodeljene s to uredbo. Odgovoren je zlasti za:

(a) 

tekoče upravljanje Agencije;

(b) 

delovanje Agencije v skladu s to uredbo;

(c) 

pripravo in izvrševanje postopkov, odločitev, strategij, programov in dejavnosti, ki jih sprejme upravni odbor, v okviru omejitev, ki jih določajo ta uredba, njena izvedbena pravila in veljavno pravo Unije;

(d) 

pripravo enotnega programskega dokumenta, ki ga po posvetovanju s Komisijo in svetovalnimi skupinami predloži upravnemu odboru;

(e) 

izvajanje enotnega programskega dokumenta in poročanje upravnemu odboru o njegovem izvajanju;

(f) 

pripravo vmesnega poročila o napredku pri izvajanju načrtovanih dejavnosti v tekočem letu in njegovo predložitev – po posvetovanju s svetovalnimi skupinami – upravnemu odboru do konca avgusta vsako leto;

(g) 

pripravo konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih Agencije ter njegovo predložitev – po posvetovanju s svetovalnimi skupinami – v oceno in sprejetje upravnemu odboru;

(h) 

pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav OLAF in EJT ter poročanje Komisiji o napredku dvakrat letno, upravnemu odboru pa redno;

(i) 

zaščito finančnih interesov Unije z uporabo preventivnih ukrepov proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejavnostim, brez poseganja v preiskovalne pristojnosti EJT in OLAF, z učinkovitimi preverjanji in, če se odkrijejo nepravilnosti, z izterjavo nepravilno izplačanih zneskov ter, kadar je to primerno, z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi upravnimi in finančnimi kaznimi;

(j) 

pripravo strategije Agencije za boj proti goljufijam in njeno predložitev v odobritev upravnemu odboru ter spremljanje ustreznega in pravočasnega izvajanja te strategije;

(k) 

pripravo osnutka finančnih pravil, ki se uporabljajo za Agencijo, ter njihovo posredovanje upravnemu odboru v sprejetje po posvetovanju s Komisijo;

(l) 

pripravo osnutka proračuna za naslednje leto, ki je oblikovan po dejavnostih;

(m) 

pripravo osnutka poročila o načrtu prihodkov in odhodkov Agencije;

(n) 

izvrševanje proračuna Agencije;

(o) 

vzpostavitev in izvajanje učinkovitega sistema, ki omogoča redno spremljanje in ocenjevanje:

(i) 

obsežnih informacijskih sistemov, vključno s statističnimi podatki, ter

(ii) 

Agencije, vključno z uspešnim in učinkovitim uresničevanjem njenih ciljev;

▼M1

(p) 

brez poseganja v člen 17 kadrovskih predpisov za uradnike, določitev zahtev glede zaupnosti zaradi skladnosti s členom 17 Uredbe (ES) št. 1987/2006, členom 17 Sklepa 2007/533/PNZ, členom 26(9) Uredbe (ES) št. 767/2008, členom 4(4) Uredbe (EU) št. 603/2013, členom 37(4) Uredbe (EU) 2017/2226, členom 74(2) Uredbe (EU) 2018/1240, členom 11(16) Uredbe (EU) 2019/816 in členom 55(2) uredb (EU) 2019/817 in (EU) 2019/818;

▼B

(q) 

pogajanja o sporazumu o sedežu Agencije ter sporazumih o tehničnih in podpornih lokacijah z državami članicami gostiteljicami in po odobritvi upravnega odbora za podpis teh sporazumov;

(r) 

pripravo praktičnih ureditev za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001 ter njihovo predložitev upravnemu odboru v sprejetje;

(s) 

pripravo potrebnih varnostnih ukrepov, vključno z varnostnim načrtom, ter načrta za neprekinjeno poslovanje in sanacijskega načrta po nesrečah ter – po posvetovanju z ustrezno svetovalno skupino – njihovo predložitev upravnemu odboru v sprejetje;

(t) 

pripravo poročil o tehničnem delovanju vsakega obsežnega informacijskega sistema iz točke (ff) člena 19(1) in letnega poročila o dejavnostih centralnega sistema Eurodac iz točke (gg) člena 19(1) na podlagi rezultatov spremljanja in ocenjevanja ter – po posvetovanju z ustrezno svetovalno skupino – njihovo predložitev upravnemu odboru v sprejetje;

(u) 

pripravo poročil o razvoju SVI iz člena 72(2) Uredbe (EU) 2017/2226 ter o razvoju ETIAS iz člena 92(2) Uredbe (EU) 2018/1240 ter njuno predložitev upravnemu odboru v sprejetje;

(v) 

pripravo letnega seznama pristojnih organov, ki so pooblaščeni za neposredno iskanje podatkov, shranjenih v SIS II, za objavo, vključno s seznamom uradov N.SIS II in uradov SIRENE, in seznama pristojnih organov, ki so pooblaščeni za neposredno iskanje podatkov, shranjenih v SVI in ETIAS iz točke (mm) člena 19(1) in seznamov enot iz točke (nn) člena 19(1) ter njihovo predložitev upravnemu odboru v sprejetje.

4.  Izvršni direktor opravlja katere koli druge naloge v skladu s to uredbo.

5.  Izvršni direktor odloči, ali je treba namestiti enega ali več članov osebja v eni ali več državah članicah za učinkovito in uspešno opravljanje nalog Agencije in ali je treba za ta namen ustanoviti lokalni urad. Izvršni direktor pred sprejetjem take odločitve pridobi predhodno soglasje Komisije, upravnega odbora in zadevnih države članice ali držav članic. Z odločitvijo izvršnega direktorja se opredeli obseg dejavnosti, ki naj bi se izvajale v lokalnem uradu, in sicer tako, da se preprečijo nepotrebni stroški in podvajanje upravnih funkcij Agencije. Dejavnosti, ki se izvajajo na tehničnih lokacijah, se ne smejo izvajati v lokalnem uradu.

Člen 25

Imenovanje izvršnega direktorja

1.  Upravni odbor izvršnega direktorja po odprtem in preglednem izbirnem postopku imenuje s seznama vsaj treh kandidatov, ki ga predlaga Komisija. V postopku izbire se razpis za prijavo interesa objavi v Uradnem listu Evropske unije in drugih ustreznih medijih. Upravni odbor imenuje izvršnega direktorja na podlagi zaslug, dokazanih izkušenj z obsežnimi informacijskimi sistemi, upravnih, finančnih in vodstvenih sposobnosti ter znanja v zvezi z varstvom podatkov.

2.  Kandidate, ki jih predlaga Komisija, pristojni odbor ali odbori Evropskega parlamenta pred njihovim imenovanjem pozovejo, naj dajo izjavo in odgovorijo na vprašanja članov odbora. Evropski parlament na podlagi take izjave in odgovorov sprejme mnenje in lahko navede preferenčnega kandidata.

3.  Upravni odbor imenuje izvršnega direktorja ob upoštevanju tega mnenja.

4.  Če se upravni odbor odloči za imenovanje kandidata, ki ga Evropski parlament ni navedel kot preferenčnega, v pisni obliki obvesti Evropski parlament in Svet o tem, kako je upošteval mnenje Evropskega parlamenta.

5.  Mandat izvršnega direktorja traja pet let. Ob koncu tega obdobja Komisija izvede oceno, ki upošteva njeno vrednotenje delovne uspešnosti izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzive Agencije.

6.  Upravni odbor lahko na predlog Komisije, ki upošteva oceno iz odstavka 5, izvršnemu direktorju enkrat podaljša mandat, in sicer za največ pet let.

7.  Če upravni odbor namerava podaljšati mandat izvršnega direktorja, o tem obvesti Evropski parlament. Pristojni odbor ali odbori Evropskega parlamenta izvršnega direktorja v enem mesecu pred takim podaljšanjem pozovejo, naj da izjavo in odgovori na vprašanja njihovih članov.

8.  Izvršni direktor, katerega mandat je bil podaljšan, ob koncu celotnega obdobja ne sme sodelovati v drugem izbirnem postopku za isto delovno mesto.

9.  Izvršni direktor je lahko odstavljen samo na podlagi sklepa upravnega odbora, sprejetega na predlog večine njegovih članov z glasovalno pravico ali Komisije.

10.  Upravni odbor sklep o imenovanju, podaljšanju mandata ali odstavitvi izvršnega direktorja sprejme na podlagi dvotretjinske večine glasov članov z glasovalno pravico.

11.  Za namen sklenitve pogodbe o zaposlitvi z izvršnim direktorjem Agencijo zastopa predsednik upravnega odbora. Izvršni direktor je zaposlen kot začasni uslužbenec Agencije v skladu s členom 2(a) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Člen 26

Namestnik izvršnega direktorja

1.  Namestnik izvršnega direktorja pomaga izvršnemu direktorju. Namestnik izvršnega direktorja prav tako nadomešča izvršnega direktorja, kadar je ta odsoten. Izvršni direktor določi naloge namestnika izvršnega direktorja.

2.  Na predlog izvršnega direktorja namestnika izvršnega direktorja imenuje upravni odbor. Namestnik izvršnega direktorja je imenovan na podlagi zaslug ter ustreznih upravnih in vodstvenih kompetenc, vključno z ustreznimi poklicnimi izkušnjami. Izvršni direktor za mesto namestnika izvršnega direktorja predlaga najmanj tri kandidate. Upravni odbor odloča z dvotretjinsko večino svojih članov, ki imajo glasovalno pravico. Upravni odbor ima pristojnost, da razreši namestnika izvršnega direktorja z odločitvijo, ki jo sprejme z dvotretjinsko večino svojih članov, ki imajo glasovalno pravico.

3.  Mandat namestnika izvršnega direktorja traja pet let. Upravni odbor lahko mandat enkrat podaljša za največ pet let. Upravni odbor sprejme to odločitev z dvotretjinsko večino svojih članov, ki imajo glasovalno pravico.

Člen 27

Svetovalne skupine

1.  Upravnemu odboru s strokovnimi nasveti, povezanimi z obsežnimi informacijskimi sistemi, in zlasti s pripravo letnega delovnega programa in letnega poročila o dejavnostih, pomagajo naslednje svetovalne skupine:

(a) 

svetovalna skupina za SIS II;

(b) 

svetovalna skupina za VIS;

(c) 

svetovalna skupina za sistem Eurodac;

(d) 

svetovalna skupina za SVI/ETIAS;

▼M1

(da) 

svetovalna skupina za sistem ECRIS-TCN;

▼C1

(db) 

svetovalna skupina za interoperabilnost;

▼B

(e) 

katera koli druga svetovalna skupina, povezana z obsežnim informacijskim sistemom, kadar je tako določeno v ustreznem pravnem aktu Unije, ki ureja razvoj, vzpostavitev, uporabo in delovanje tega obsežnega informacijskega sistema.

2.  Vsaka država članica, za katero je po pravu Unije zavezujoč kateri koli pravni akt Unije, ki ureja razvoj, vzpostavitev, uporabo in delovanje obsežnega informacijskega sistema, in Komisija imenujejo po enega člana v svetovalno skupino za ta obsežni informacijski sistem; mandat članov je največ štiri leta in se lahko podaljša.

Tudi Danska imenuje člana v svetovalno skupino za obsežen informacijski sistem, če se na podlagi člena 4 Protokola št. 22 odloči, da bo pravni akt Unije, ki ureja razvoj, ustanovitev, delovanje in uporabo tega določenega obsežnega informacijskega sistema, prenesla v svoje nacionalno pravo.

Vsaka država, ki se je pridružila izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda in ukrepov, povezanih z dublinskim sistemom in sistemom Eurodac, ki sodelujejo v določenem obsežnem informacijskem sistemu, imenuje enega člana svetovalne skupine za ta obsežni informacijski sistem.

▼M2

3.  Europol, Eurojust in Evropska agencija za mejno in obalno stražo lahko imenujejo vsak svojega predstavnika v svetovalno skupino za SIS II.

Europol lahko imenuje svojega predstavnika v svetovalne skupine za VIS in sistem Eurodac ter SVI/ETIAS.

Evropska agencija za mejno in obalno stražo lahko imenuje svojega predstavnika tudi v svetovalno skupino za SVI/ETIAS.

Predstavnika v svetovalno skupino za sistem ECRIS-TCN lahko imenujejo tudi Eurojust, Europol ter Evropsko javno tožilstvo.

Europol, Eurojust in Evropska agencija za mejno in obalno stražo lahko imenujejo vsak svojega predstavnika v svetovalno skupino za interoperabilnost.

▼B

4.  Člani upravnega odbora in njihovi namestniki niso člani svetovalnih skupin. Izvršni direktor ali zastopnik izvršnega direktorja se lahko udeleži vseh sestankov svetovalnih skupin kot opazovalec.

5.  Svetovalne skupine po potrebi med seboj sodelujejo. Postopki za delovanje in sodelovanje svetovalnih skupin so določeni v poslovniku Agencije.

6.  Pri pripravi mnenja si člani posamezne svetovalne skupine prizadevajo doseči konsenz. Če konsenza ni mogoče doseči, se utemeljeno stališče večine članov smatra kot mnenje svetovalne skupine. Zabeleži se tudi utemeljeno stališče ali stališča manjšine. Ustrezno se uporablja člen 23(3) in (5). Člani, ki zastopajo države, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda in ukrepov, povezanih z dublinskim sistemom in sistemom Eurodac, lahko glede vprašanj, pri katerih nimajo glasovalne pravice, izrazijo svoje mnenje.

7.  Vsaka država članica in vsaka država, ki se je pridružila izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih z dublinskim sistemom in sistemom Eurodac, spodbuja dejavnosti svetovalnih skupin.

8.  Člen 21 se smiselno uporablja za predsednika svetovalnih skupin.POGLAVJE IV

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 28

Osebje

1.  Za osebje Agencije, vključno z izvršnim direktorjem, se uporabljajo kadrovski predpisi in pravila, sprejeta s sporazumom med institucijami Unije za izvajanje kadrovskih predpisov.

2.  Agencija se za namene izvajanja kadrovskih predpisov obravnava kot agencija v smislu člena 1a(2) kadrovskih predpisov za uradnike.

3.  Osebje Agencije sestavljajo uradniki, začasni uslužbenci in pogodbeni uslužbenci. Upravni odbor vsako leto da soglasje, če bi pogodbe, ki jih namerava izvršni direktor podaljšati, v skladu s pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev postale pogodbe za nedoločen čas.

4.  Za opravljanje občutljivih finančnih nalog Agencija ne zaposluje agencijskih delavcev.

5.  Komisija in države članice lahko na Agencijo začasno napotijo uradnike ali nacionalne strokovnjake. Upravni odbor sprejme sklep, v katerem določi pravila o napotitvi nacionalnih strokovnjakov na Agencijo.

6.  Brez poseganja v člen 17 kadrovskih predpisov za uradnike, Agencija uporablja ustrezna pravila glede poklicne skrivnosti ali druge enakovredne obveze zaupnosti.

7.  Upravni odbor v dogovoru s Komisijo sprejme potrebne izvedbene ukrepe iz člena 110 kadrovskih predpisov za uradnike.

Člen 29

Javni interes

Člani upravnega odbora, izvršni direktor, namestnik izvršnega direktorja in člani svetovalnih skupin se zavežejo, da bodo delovali v javnem interesu. V ta namen podajo vsako leto pisno javno izjavo o zavezanosti, ki se objavi na spletnem mestu Agencije.

Seznam članov upravnega odbora in članov svetovalnih skupin se objavi na spletnem mestu Agencije.

Člen 30

Sporazum o sedežu in sporazumi o tehničnih lokacijah

1.  Potrebni dogovori glede namestitve, ki jo je treba Agenciji zagotoviti v državah članicah gostiteljicah, in glede prostorov, ki ji jih navedene države članice omogočijo, ter posebna pravila, ki v državah članicah gostiteljicah veljajo za člane upravnega odbora, izvršnega direktorja, druge člane osebja Agencije in njihove družinske člane, so določena v sporazumu o sedežu Agencije in sporazumih o tehničnih lokacijah. Ti sporazumi se sklenejo med Agencijo in državami članicami gostiteljicami po odobritvi s strani upravnega odbora.

2.  Države članice gostiteljice Agenciji zagotovijo pogoje, potrebne za njeno učinkovito delovanje, med drugim večjezično in evropsko usmerjeno izobraževanje ter ustrezne prometne povezave.

Člen 31

Privilegiji in imunitete

Za Agencijo se uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije.

Člen 32

Odgovornost

1.  Pogodbeno odgovornost Agencije ureja pravo, ki se uporablja za zadevno pogodbo.

2.  Za odločanje na podlagi katere koli arbitražne klavzule iz pogodb, ki jih sklene Agencija, je pristojno Sodišče Evropske unije.

3.  Agencija v primeru nepogodbene odgovornosti nadomesti vsako škodo, ki so jo povzročile njene službe ali njeno osebje pri opravljanju svojih dolžnosti, in sicer v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna zakonodajam držav članic.

4.  V odškodninskih sporih glede škode iz odstavka 3 je pristojno Sodišče Evropske unije.

5.  Osebno odgovornost osebja Agencije do Agencije urejajo določbe kadrovskih predpisov za uradnike oziroma pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki se uporabljajo za to osebje.

Člen 33

Jezikovna ureditev

1.  Za Agencijo se uporablja Uredba Sveta št. 1 ( 10 ).

2.  Brez poseganja v odločitve, sprejete na podlagi člena 342 PDEU, sta enotni programski dokument iz točke (r) člena 19(1) in letno poročilo o dejavnostih iz točke (t) člena 19(1) pripravljena v vseh uradnih jezikih institucij Unije.

3.  Upravni odbor lahko sprejme odločitev o delovnih jezikih brez poseganja v obveznosti iz odstavkov 1 in 2.

4.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotovi Prevajalski center za organe Evropske unije.

Člen 34

Preglednost in obveščanje

1.  Za dokumente, ki jih hrani Agencija, se uporablja Uredba (ES) št. 1049/2001.

2.  Na predlog izvršnega direktorja upravni odbor brez odlašanja sprejme podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 1049/2001.

3.  Zoper odločitve, ki jih sprejme Agencija na podlagi člena 8 Uredbe (ES) št. 1049/2001, je mogoče vložiti pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic ali začeti postopek pred Sodiščem Evropske unije, pod pogoji, določenimi v členu 228 oziroma členu 263 PDEU.

4.  Agencija obvešča v skladu s pravnimi akti Unije, ki urejajo razvoj, vzpostavitev, delovanje in uporabo obsežnih informacijskih sistemov, na področju svojih pristojnosti pa lahko izvaja dejavnosti obveščanja na lastno pobudo. Agencija zlasti zagotovi, da javnost in vse zainteresirane strani poleg objav iz točk (r), (t), (ii), (jj), (kk) in (ll) člena 19(1) in člena 47(9) takoj dobijo objektivne, točne, zanesljive, celovite in lahko razumljive informacije o njenem delu. Dodelitev sredstev za dejavnosti obveščanja ne sme škodljivo vplivati na učinkovito izvajanje nalog Agencije, kot so navedene v členih 3 do 16. Dejavnosti obveščanja se izvajajo v skladu z ustreznimi načrti sporočanja in razširjanja, ki jih sprejme upravni odbor.

5.  Vse pravne ali fizične osebe se lahko s pisno korespondenco obrnejo na Agencijo v katerem koli uradnem jeziku Unije. Zadevne osebe imajo pravico do odgovora v istem jeziku.

Člen 35

Varstvo podatkov

1.  Za obdelavo osebnih podatkov s strani Agencije se uporablja Uredba (EU) 2018/1725.

2.  Upravni odbor sprejme ukrepe, na podlagi katerih Agencija uporablja Uredbo (EU) 2018/1725, vključno z ukrepi v zvezi s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Ti ukrepi se sprejmejo po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

Člen 36

Nameni obdelave osebnih podatkov

1.  Agencija lahko osebne podatke obdeluje le za naslednje namene:

(a) 

kadar je to potrebno za opravljanje njenih nalog v zvezi z operativnim upravljanjem obsežnih informacijskih sistemov, ki so ji poverjene s pravom Unije;

(b) 

kadar je to potrebno za opravljanje njenih upravnih nalog.

2.  Kadar Agencija obdeluje osebne podatke za namene iz točke (a) odstavka 1 tega člena, se uporablja Uredba (EU) 2018/1725, brez poseganja v posebne določbe o varstvu podatkov in varnosti podatkov iz ustreznih pravnih aktov Unije, ki urejajo razvoj, vzpostavitev, delovanje in uporabo sistemov.

Člen 37

Varnostna pravila v zvezi z varovanjem tajnih podatkov in občutljivih netajnih podatkov

1.  Agencija sprejme lastna varnostna pravila, ki temeljijo na načelih in pravilih iz varnostnih predpisov Komisije za varovanje tajnih podatkov Evropske unije (EUCI) in občutljivih netajnih podatkov, med drugim tudi določbe o izmenjavi s tretjimi državami, obdelavi in hrambi takšnih podatkov, kakor so določena v sklepih Komisije (EU, Euratom) 2015/443 ( 11 ) in 2015/444 ( 12 ). Za vsak upravni dogovor o izmenjavi tajnih podatkov z ustreznimi organi tretje države ali, če dogovora ni, za vsako izredno ad hoc predajo tajnih podatkov EU tem organom se pridobi predhodna odobritev Komisije.

2.  Varnostna pravila iz odstavka 1 tega člena sprejme upravni odbor po odobritvi Komisije. Agencija lahko sprejme vse potrebne ukrepe za olajšanje izmenjave informacij, pomembnih za njene naloge, s Komisijo in državami članicami ter po potrebi z ustreznimi agencijami Unije. Agencija razvije in upravlja informacijski sistem, ki omogoča izmenjavo tajnih podatkov s Komisijo, državami članicami ter ustreznimi agencijami Unije v skladu s Sklepom (EU, Euratom) 2015/444. Upravni odbor na podlagi člena 2 in točke (z) člena 19(1) te uredbe določi notranjo sestavo Agencije, potrebno za spoštovanje ustreznih varnostnih načel.

Člen 38

Varnost Agencije

1.  Agencija je odgovorna za varnost in ohranjanje reda v stavbah, prostorih in na zemljiščih, ki jih uporablja. Agencija uporablja varnostna načela in ustrezne določbe pravnih aktov Unije, ki urejajo razvoj, vzpostavitev, uporabo in delovanje obsežnih informacijskih sistemov.

2.  Države članice gostiteljice sprejmejo vse učinkovite in primerne ukrepe za ohranitev reda in varnosti v neposredni bližini stavb, prostorov in zemljišč, ki jih uporablja Agencija, ter Agenciji zagotovijo ustrezno zaščito v skladu s sporazumom o sedežu in porazumi o tehničnih in podpornih lokacijah, hkrati pa zagotovijo prost dostop do teh stavb, prostorov in zemljišč osebam, ki jih je pooblastila Agencija.

Člen 39

Ocenjevanje

1.  Komisija do 12. decembra 2023, nato pa vsakih pet let, po posvetovanju z upravnim odborom in v skladu s smernicami Komisije oceni uspešnost Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom, lokacijami in nalogami. Ta ocena vključuje tudi preučitev izvajanja te uredbe ter način in obseg dejanskega prispevka Agencije k operativnemu upravljanju obsežnih informacijskih sistemov in k vzpostavitvi usklajenega, stroškovno učinkovitega in povezanega informacijskega okolja na ravni Unije na področju svobode, varnosti in pravice. Ta ocena obravnava zlasti morebitno potrebo po spremembi mandata Agencije in finančne posledice vsake take spremembe. Upravni odbor lahko Komisiji predloži priporočila glede predlogov sprememb te uredbe.

2.  Kadar Komisija meni, da nadaljnji obstoj Agencije glede na njene zastavljene cilje, mandat in naloge ni več upravičen, lahko predlaga ustrezno spremembo ali razveljavitev te uredbe.

3.  Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu in upravnemu odboru poroča o ugotovitvah ocene iz odstavka 1. Ugotovitve ocene se objavijo.

Člen 40

Upravne poizvedbe

Dejavnosti Agencije so v skladu s členom 228 PDEU lahko predmet poizvedb preiskav Evropskega varuha človekovih pravic.

Člen 41

Sodelovanje z institucijami, organi, uradi in agencijami Unije

1.  Agencija v zadevah, ki jih ureja ta uredba, sodeluje s Komisijo, drugimi institucijami Unije in z drugimi organi, uradi in agencijami Unije, zlasti s tistimi, ki so ustanovljeni na področju svobode, varnosti in pravice, ter zlasti z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, da bi se med drugim omogočili usklajevanje in finančni prihranki, preprečilo podvajanje ter spodbujala sinergija in dopolnjevanje pri njihovih zadevnih dejavnostih.

2.  Agencija sodeluje s Komisijo v okviru delovnega dogovora o določitvi operativnih delovnih metod.

3.  Po potrebi se Agencija glede varnosti omrežij in informacij posvetuje z Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij ter sledi njenim priporočilom.

4.  Sodelovanje z organi, uradi in agencijami Unije poteka v okviru delovnih dogovorov. Takšne delovne dogovore odobri upravni odbor, ob upoštevanju mnenja Komisije. Kadar Agencija ne upošteva mnenja Komisije, svoje razloge utemelji. Takšni delovni dogovori lahko določajo souporabo storitev med agencijami, kadar je to primerno zaradi bližine lokacij ali področja politike, in sicer v mejah mandata zadevnih agencij in brez poseganja v njihove temeljne naloge. Takšni delovni dogovori lahko določijo mehanizme za povračilo stroškov.

5.  Institucije, organi, uradi in agencije Unije uporabljajo informacije, ki jih prejmejo od Agencije, samo v okviru svojih pristojnosti in če spoštujejo temeljne pravice, vključno z zahtevami o varstvu podatkov. Osebni podatki, ki jih obdela Agencija, se posredujejo ali drugače sporočijo institucijam, organom, uradom ali agencijam Unije ob upoštevanju posebnih delovnih dogovorov o izmenjavi osebnih podatkov in na podlagi predhodne odobritve s strani Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Vsak prenos osebnih podatkov s strani Agencije mora biti v skladu s členoma 35 in 36. Kar zadeva ravnanje s tajnimi podatki, ti delovni dogovori določajo, da zadevna institucija, organ, urad ali agencija Unije izpolnjuje varnostna pravila in standarde, enakovredne tistim, ki jih uporablja Agencija.

Člen 42

Sodelovanje držav, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih z dublinskim sistemom in sistemom Eurodac

1.  Agencija je odprta za udeležbo držav, ki so z Unijo sklenile sporazume o njihovi pridružitvi izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih z dublinskim sistemom in sistemom Eurodac.

2.  V skladu z ustreznimi določbami sporazumov iz odstavka 1 se sprejmejo ureditve, v katerih se določita zlasti narava in obseg sodelovanja držav iz odstavka 1 pri delu Agencije ter podrobna pravila takega sodelovanja, vključno z določbami o finančnih prispevkih, osebju in glasovalnih pravicah.

Člen 43

Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in drugimi ustreznimi subjekti

1.  Kadar tako določa pravni akt Unije, lahko Agencija, če je to potrebno za izvajanje njenih nalog, s sklenitvijo delovnih dogovorov vzpostavi in vzdržuje odnose z mednarodnimi organizacijami in njim podrejenimi organi, ki jih ureja mednarodno javno pravo, ali z drugimi ustreznimi subjekti ali organi, ki so ustanovljeni s sporazumom ali na podlagi sporazuma med dvema ali več državami.

2.  V skladu z odstavkom 1 se lahko sklenejo delovni dogovori, v katerih se določijo zlasti področje, narava, namen in obseg takšnega sodelovanja. Takšni delovni dogovori se lahko sklenejo le z dovoljenjem upravnega odbora in po predhodni odobritvi s strani Komisije.POGLAVJE V

DOLOČITEV IN SESTAVA PRORAČUNAODDELEK 1

Enotni programski dokument

Člen 44

Enotni programski dokument

1.  Izvršni direktor vsako leto pripravi osnutek enotnega programskega dokumenta za naslednje leto, kakor je določeno v členu 32 Delegirane Uredbe (EU) št. 1271/2013 in v ustreznih določbah finančnih pravil Agencije, sprejetih v skladu s členom 49 te uredbe, pri čemer upošteva smernice, ki jih določi Komisija.

Enotni programski dokument vsebuje večletni program, letni delovni program in proračun Agencije ter informacije o njegovih virih, kot je podrobno določeno v finančnih pravilih Agencije, sprejetih v skladu s členom 49.

2.  Upravni odbor sprejme osnutek enotnega programskega dokumenta po posvetovanju s svetovalnimi skupinami in ga do 31. januarja vsako leto pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji, kar velja tudi za vsako morebitno posodobljeno različico tega dokumenta.

3.  Upravni odbor vsako leto pred 30. novembrom z dvotretjinsko večino glasov svojih članov, ki imajo glasovalno pravico, ter v skladu z letnim proračunskim postopkom sprejme enotni programski dokument, pri čemer upošteva mnenje Komisije. Upravni odbor poskrbi, da se končna različica tega enotnega programskega dokumenta pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji ter da se objavi.

4.  Enotni programski dokument postane dokončen po dokončnem sprejetju splošnega proračuna Unije in se po potrebi ustrezno prilagodi. Sprejeti enotni programski dokument se nato pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji ter se objavi.

5.  Letni delovni program za naslednje leto vsebuje natančno opredeljene cilje in pričakovane rezultate, vključno s kazalniki uspešnosti. Vsebuje tudi opis ukrepov, ki se bodo financirali, ter kazalnik finančnih sredstev in človeških virov, dodeljenih vsakemu ukrepu, v skladu z načeli oblikovanja in upravljanja proračuna po dejavnostih. Letni delovni program je skladen z večletnim delovnim programom iz odstavka 6. V njem so jasno navedene naloge, ki so bile v primerjavi s predhodnim proračunskim letom dodane, spremenjene ali črtane. Upravni odbor spremeni sprejeti letni delovni program, kadar se Agenciji dodeli nova naloga. Vsaka bistvena sprememba letnega delovnega programa se sprejme po enakem postopku kot prvotni letni delovni program. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenese pooblastilo, da v letni delovni program vnese nebistvene spremembe.

6.  Večletni program določa splošno strateško načrtovanje, vključno s cilji, pričakovanimi rezultati in kazalniki uspešnosti. Določi se tudi načrtovanje virov, vključno z večletnim proračunom in osebjem. Načrt virov se letno posodablja. Strateško načrtovanje se posodablja po potrebi, zlasti zaradi upoštevanja rezultatov ocenjevanja iz člena 39.

Člen 45

Priprava proračuna

1.  Izvršni direktor vsako leto ob upoštevanju dejavnosti, ki jih izvaja Agencija, pripravi osnutek poročila o načrtu prihodkov in odhodkov Agencije za naslednje proračunsko leto, ki vsebuje osnutek kadrovskega načrta, ter ga predloži upravnemu odboru.

2.  Upravni odbor na podlagi osnutka poročila o načrtu, ki ga pripravi izvršni direktor, sprejme osnutek načrta prihodkov in odhodkov Agencije za naslednje proračunsko leto, ki vsebuje osnutek kadrovskega načrta. Upravni odbor nato do 31. januarja vsako leto Komisiji in državam, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih z dublinskim sistemom in sistemom Eurodac, ta osnutek načrta pošlje kot del enotnega programskega dokumenta.

3.  Komisija osnutek načrta skupaj s predhodnim predlogom splošnega proračuna Unije pošlje proračunskemu organu.

4.  Na podlagi osnutka načrta Komisija v predlog splošnega proračuna Unije vključi načrte, ki se ji zdijo potrebni za kadrovski načrt, in znesek subvencije, ki bremeni splošni proračun, ter ga predloži proračunskemu organu v skladu s členoma 313 in 314 PDEU.

5.  Proračunski organ odobri proračunska sredstva za prispevek Agenciji.

6.  Proračunski organ sprejme kadrovski načrt za Agencijo.

7.  Upravni odbor sprejme proračun Agencije. Proračun postane dokončen, ko je dokončno sprejet splošni proračun Unije. Po potrebi se proračun Agencije ustrezno prilagodi.

8.  Za vse spremembe proračuna Agencije, vključno s kadrovskim načrtom, se uporabi postopek, ki se uporablja za vzpostavitev prvotnega proračuna.

9.  Brez poseganja v člen 17(5) upravni odbor čim prej obvesti proračunski organ o tem, da namerava izvesti projekt, ki ima lahko znatne finančne posledice za njegov proračun, zlasti o kakršnem koli projektu v zvezi z nepremičninami, kot je najem ali nakup stavb. Upravni odbor o tem obvesti Komisijo. Če namerava katera izmed vej proračunskega organa podati mnenje, o nameri podaje takega mnenja obvesti upravni odbor v dveh tednih po prejemu informacij o projektu. Če odgovora ni, lahko Agencija izvede načrtovano operacijo. Delegirana uredba (EU) št. 1271/2013 se uporablja za vsak projekt gradnje, ki bi lahko imel znatne posledice za proračun Agencije.ODDELEK 2

Priprava, izvrševanje in nadzor proraČUNA

Člen 46

Sestava proračuna

1.  Za vsako proračunsko leto, ki ustreza koledarskemu letu, se ocenijo vsi prihodki in odhodki Agencije ter se prikažejo v njenem proračunu.

2.  Proračun Agencije je uravnotežen v smislu prihodkov in odhodkov.

3.  Brez poseganja v druge vrste dohodkov, prihodke Agencije sestavljajo:

(a) 

prispevki Unije, predvideni v splošnem proračunu Unije (oddelek o Komisiji);

(b) 

prispevki držav, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih z dublinskim sistemom in sistemom Eurodac, in ki sodelujejo pri delu Agencije, kakor je določeno v ustreznih pridružitvenih sporazumih in dogovorih iz člena 42, ki določajo finančni prispevek teh držav;

(c) 

sredstva Unije v obliki sporazumov o prenosu pooblastil v skladu s finančnimi pravili Agencije, sprejetimi v skladu s členom 49, ter z določbami ustreznih instrumentov, ki podpirajo politike Unije;

(d) 

prispevki, ki jih države članice plačajo za storitve, ki se za njih opravijo v skladu s sporazumom o prenosu pooblastil iz člena 16;

(e) 

povračilo stroškov, ki jih organi, uradi in agencije Unije plačujejo za storitve, ki se za njih opravijo v skladu z delovnimi dogovori iz člena 41; in

(f) 

morebitni prostovoljni finančni prispevki držav članic.

4.  Odhodki Agencije vključujejo prejemke osebja, upravne stroške in stroške za infrastrukturo ter operativne odhodke.

Člen 47

Izvrševanje in nadzor proračuna

1.  Proračun Agencije izvršuje izvršni direktor.

2.  Izvršni direktor proračunskemu organu vsako leto posreduje vse informacije, ki so relevantne za ugotovitve postopkov ocenjevanja.

3.  Računovodja Agencije do 1. marca proračunskega leta N+1 sporoči začasne zaključne račune za proračunsko leto N računovodji Komisije in Računskemu sodišču. Računovodja Komisije konsolidira začasne zaključne račune institucij in decentraliziranih organov v skladu s členom 245 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

4.  Izvršni direktor pošlje poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za leto N do 31. marca leta N+1 Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču.

5.  Računovodja Komisije do 31. marca leta N+1 pošlje začasne zaključne račune Agencije za leto N, konsolidirane z zaključnimi računi Komisije, Računskemu sodišču.

6.  Izvršni direktor po prejemu pripomb Računskega sodišča o začasnih zaključnih računih Agencije v skladu s členom 246 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 pripravi končne zaključne račune Agencije v okviru svoje pristojnosti in jih posreduje upravnemu odboru v mnenje.

7.  Upravni odbor poda mnenje o končnih zaključnih računih Agencije za leto N.

8.  Izvršni direktor do 1. julija leta N+1 pošlje končne zaključne račune skupaj z mnenjem upravnega odbora Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter državam, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih z dublinskim sistemom in sistemom Eurodac.

9.  Končni zaključni računi za leto N se objavijo v Uradnem listu Evropske unije do 15. novembra leta N+1.

10.  Izvršni direktor do 30. septembra leta N+1 pošlje Računskemu sodišču odgovor na njegove ugotovitve. Izvršni direktor ta odgovor pošlje tudi upravnemu odboru.

11.  Izvršni direktor predloži Evropskemu parlamentu na zahtevo slednjega vse informacije, potrebne za nemoteno izvajanje postopka razrešnice za leto N v skladu s členom 261(3) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

12.  Na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, Evropski parlament do 15. maja leta N+2 izvršnemu direktorju podeli razrešnico v zvezi z izvrševanjem proračuna za leto N.

Člen 48

Preprečevanje nasprotja interesov

Agencija sprejme notranja pravila, s katerimi od članov svojega upravnega odbora in svojih svetovalnih skupin ter svojih članov osebja zahteva, da se v času zaposlitve ali mandata izogibajo vsem situacijam, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, in da o takih situacijah poročajo. Ta notranja pravila se objavijo na spletnem mestu Agencije.

Člen 49

Finančna pravila

Finančna pravila, ki se uporabljajo za Agencijo, sprejme upravni odbor po posvetovanju s Komisijo. Pravila se ne razlikujejo od pravil iz Delegirane uredbe (EU) št. 1271/2013, razen če je takšno razlikovanje posebej potrebno za delovanje Agencije in je Komisija dala predhodno soglasje.

Člen 50

Boj proti goljufijam

1.  Za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejavnosti se uporabljata Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredba (EU) 2017/1939.

2.  Agencija pristopi k Medinstitucionalnemu sporazumu z dne 25. maja 1999 o notranjih preiskavah OLAF in brez odlašanja sprejme ustrezne določbe, ki se uporabljajo za vse zaposlene Agencije, z uporabo predloge, določene v Prilogi k navedenemu sporazumu.

3.  Računsko sodišče je pooblaščeno, da pri vseh upravičencih do nepovratnih sredstev, izvajalcih in podizvajalcih, ki so od Agencije prejeli sredstva Unije, opravi revizije na podlagi dokumentacije in inšpekcije na kraju samem.

4.  OLAF lahko v skladu z določbami in postopki, določenimi v Uredbi (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbi Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 ( 13 ), izvaja preiskave, vključno s pregledi na kraju samem in inšpekcijskimi pregledi, da ugotovi, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali kakršne koli druge nezakonite dejavnosti, ki vpliva na finančne interese Unije, v zvezi z nepovratnimi sredstvi ali pogodbami, ki jih financira Agencija.

5.  Brez poseganja v odstavke 1, 2, 3 in 4 pogodbe ter sporazumi in sklepi o nepovratnih sredstvih Agencije vsebujejo določbe, ki Računskega sodišče, OLAF in EJT izrecno pooblaščajo za izvajanje takšnih revizij in preiskav v skladu z njihovimi zadevnimi pristojnostmi.POGLAVJE VI

SPREMEMBE DRUGIH PRAVNIH AKTOV UNIJE

Člen 51

Sprememba Uredbe (ES) št. 1987/2006

V Uredbi (ES) št. 1987/2006 se člen 15(2) in (3) nadomesti z naslednjim:

„2.  Organ za upravljanje je odgovoren za vse naloge, povezane s komunikacijsko infrastrukturo, zlasti za:

(a) 

nadzor;

(b) 

varnost;

(c) 

usklajevanje odnosov med državami članicami in ponudnikom;

(d) 

naloge v zvezi z izvrševanjem proračuna;

(e) 

nabavo in posodabljanje ter

(f) 

pogodbena vprašanja.“

Člen 52

Sprememba Sklepa 2007/533/PNZ

V Sklepu 2007/533/PNZ se člen 15(2) in (3) nadomesti z naslednjim:

„2.  Organ za upravljanje je odgovoren tudi za vse naloge, povezane s komunikacijsko infrastrukturo, zlasti za:

(a) 

nadzor;

(b) 

varnost;

(c) 

usklajevanje odnosov med državami članicami in ponudnikom;

(d) 

naloge v zvezi z izvrševanjem proračuna;

(e) 

nabavo in posodabljanje ter

(f) 

pogodbena vprašanja.“POGLAVJE VII

PREHODNE DOLOČBE

Člen 53

Pravno nasledstvo

1.  Agencija, kot je ustanovljena s to uredbo, je pravna naslednica vseh pogodb, ki jih je sklenila Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, kot je bila ustanovljena z Uredbo (EU) št. 1077/2011, ter vseh njenih obveznosti in premoženja.

2.  Ta uredba ne vpliva na pravno veljavnost sporazumov, delovnih dogovorov in memorandumov o soglasju, ki jih je sklenila Agencija, kot je bila ustanovljena z Uredbo (EU) št. 1077/2011, brez poseganja v kakršne koli spremembe teh sporazumov, delovnih dogovorov in memorandumov o soglasju, ki jih zahteva ta uredba.

Člen 54

Prehodne ureditve glede upravnega odbora in svetovalnih skupin

1.  Člani in predsednik ter namestnik predsednika upravnega odbora, imenovani na podlagi člena 13 oziroma člena 14 Uredbe (EU) št. 1077/2011, opravljajo svoje naloge do izteka svojih mandatov.

2.  Člani, predsedniki in namestniki predsednikov svetovalnih skupin, imenovani na podlagi člena 19 Uredbe (EU) št. 1077/2011, opravljajo svoje naloge do izteka svojih mandatov.

Člen 55

Ohranitev veljavnosti notranjih pravil, ki jih je sprejel upravni odbor

Notranja pravila in ukrepi, ki jih je sprejel upravni odbor na podlagi Uredbe (EU) št. 1077/2011, veljajo tudi po 11. decembru 2018, brez poseganja v spremembe, ki bi lahko bile potrebne zaradi te uredbe.

Člen 56

Prehodna ureditev glede izvršnega direktorja

Izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, imenovanemu na podlagi člena 18 Uredbe (EU) št. 1077/2011, se do izteka njegovega mandata dodelijo odgovornosti izvršnega direktorja Agencije, kakor so določene v členu 24 te uredbe. Drugi pogoji njegove pogodbe ostanejo nespremenjeni. Če je sklep o podaljšanju mandata izvršnega direktorja v skladu s členom 18(4) Uredbe (EU) št. 1077/2011 sprejet pred 11. decembrom 2018, se mandat samodejno podaljša do 31. oktobra 2022.POGLAVJE VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 57

Nadomestitev in razveljavitev

Uredba (EU) št. 1077/2011 se za države, ki jih zavezuje ta uredba, nadomesti s to uredbo.

Uredba (EU) št. 1077/2011 se zato razveljavi.

Kar zadeva države članice, ki jih ta uredba zavezuje, se sklicevanje na razveljavljeno uredbo šteje za sklicevanje na to uredbo in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge k tej uredbi.

Člen 58

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od 11. decembra 2018. Točka (x) člena 19(1), točki (h) in (i) člena 24(3) ter člen 50(5) te uredbe, v kolikor se nanašajo na EJT, in člen 50(1) te uredbe, v kolikor se nanaša na Uredbo (EU) 2017/1939, se uporabljajo od datuma, določenega v sklepu Komisije iz drugega pododstavka člena 120(2) Uredbe (EU) 2017/1939.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.
PRILOGA

KORELACIJSKA TABELAUredba (EU) št. 1077/2011

Ta uredba

 

 

Člen 1(1)

Člen 1(1)

Člen 1(2)

Člen 1(2)

Člen 1(3) in (4)

Člen 1(3)

Člen 1(5)

Člen 1(4)

Člen 1(6)

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Člen 5a

Člen 6

Člen 7

Člen 8

Člen 6

Člen 9

Člen 10

Člen 7(1) in (2)

Člen 11(1)

Člen 7(3)

Člen 11(2)

Člen 7(4)

Člen 11(3)

Člen 7(5)

Člen 11(4)

Člen 7(6)

Člen 11(5)

Člen 12

Člen 13

Člen 8(1)

Člen 14(1)

Člen 14(2)

Člen 8(2)

Člen 14(3)

Člen 9(1) in (2)

Člen 15(1) in (2)

Člen 15(3)

Člen 15(4)

Člen 16

Člen 10(1) in (2)

Člen 17(1) in (2)

Člen 10(3)

Člen 24(2)

Člen 10(4)

Člen 17(3)

Člen 17(4)

Člen 17(5)

Člen 11

Člen 18

Člen 12(1)

Člen 19(1)

Člen 19(1)(a)

Člen 19((1)(b)

Člen 12(1)(a)

Člen 19(1)(c)

Člen 12(1)(b)

Člen 19(1)(d)

Člen 12(1)(c)

Člen 19(1)(e)

Člen 19(1)(f)

Člen 12(1)(d)

Člen 19(1)(g)

Člen 19(1)(h)

Člen 19(1)(i)

Člen 19(1)(j)

Člen 19(1)(k)

Člen 12(1)(e)

Člen 19(1)(l)

Člen 19(1)(m)

Člen 12(1)(f)

Člen 19(1)(n)

Člen 12(1)(g)

Člen 19(1)(o)

Člen 19(1)(p)

Člen 12(1)(h)

Člen 19(1)(q)

Člen 12(1)(i)

Člen 19(1)(q)

Člen 12(1)(j)

Člen 19(1)(r)

Člen 19(1)(s)

Člen 12(1)(k)

Člen 19(1)(t)

Člen 12(1)(l)

Člen 19(1)(u)

Člen 12(1)(m)

Člen 19(1)(v)

Člen 12(1)(n)

Člen 19(1)(w)

Člen 12(1)(o)

Člen 19(1)(x)

Člen 19(1)(y)

Člen 12(1)(p)

Člen 19(1)(z)

Člen 12(1)(q)

Člen 19(1)(bb)

Člen 12(1)(r)

Člen 19(1)(cc)

Člen 12(1)(s)

Člen 19(1)(dd)

Člen 12(1)(t)

Člen 19(1)(ff)

Člen 12(1)(u))

Člen 19(1)(gg)

Člen 12(1)(v)

Člen 19(1)(hh)

Člen 12(1)(w)

Člen 19(1)(ii)

Člen 12(1)(x)

Člen 19(1)(jj)

Člen 19(1)(ll)

Člen 12(1)(y)

Člen 19(1)(mm)

Člen 12(1)(z)

Člen 19(1)(nn)

Člen 19(1)(oo)

Člen 12(1)(aa)

Člen 19(1)(pp)

Člen 12(1)(sa)

Člen 19(1)(ee)

Člen 12(1)(xa)

Člen 19(1)(kk)

Člen 12(1)(za)

Člen 19(1)(mm)

Člen 19(1), drugi pododstavek

Člen 19(2)

Člen 12(2)

Člen 19(3)

Člen 13(1)

Člen 20(1)

Člen 13(2) in (3)

Člen 20(2)

Člen 13(4)

Člen 20(3)

Člen 13(5)

Člen 20(4)

Člen 14(1) in (3)

Člen 21(1)

Člen 14(2)

Člen 21(2)

Člen 15(1)

Člen 22(1) in (3)

Člen 15(2)

Člen 22(2)

Člen 15(3)

Člen 22(5)

Člen 15(4) in (5)

Člen 22(4)

Člen 15(6)

Člen 22(6)

Člen 16(1) do (5)

Člen 23(1) do (5)

Člen 23(6)

Člen 16(6)

Člen 23(7)

Člen 16(7)

Člen 23(8)

Člen 17(1) in (4)

Člen 24(1)

Člen 17(2)

Člen 17(3)

Člen 17(5) in (6)

Člen 24(3)

Člen 17(5)(a)

Člen 24(3)(a)

Člen 17(5)(b)

Člen 24(3)(b)

Člen 17(5)(c)

Člen 24(3)(c)

Člen 17(5)(d)

Člen 24(3)(o)

Člen 17(5)(e)

Člen 22(2)

Člen 17(5)(f)

Člen 19(2)

Člen 17(5)(g)

Člen 24(3)(p)

Člen 17(5)(h)

Člen 24(3)(q)

Člen 17(6)(a)

Člen 24(3)(d) in (g)

Člen 17(6)(b)

Člen 24(3)(k)

Člen 17(6)(c)

Člen 24(3)(d)

Člen 17(6)(d)

Člen 24(3)(l)

Člen 17(6)(e)

Člen 17(6)(f)

Člen 17(6)(g)

Člen 24(3)(r)

Člen 17(6)(h)

Člen 24(3)(s)

Člen 17(6)(i)

Člen 24(3)(t)

Člen 17(6)(j)

Člen 24(3)(v)

Člen 17(6)(k)

Člen 24(3)(u)

Člen 17(7)

Člen 24(4)

Člen 24(5)

Člen 18

Člen 25

Člen 18(1)

Člen 25(1) in (10)

Člen 18(2)

Člen 25(2), (3) in (4)

Člen 18(3)

Člen 25(5)

Člen 18(4)

Člen 25(6)

Člen 18(5)

Člen 25(7)

Člen 18(6)

Člen 24(1)

Člen 25(8)

Člen 18(7)

Člen 25(9) in (10)

Člen 25(11)

Člen 26

Člen 19

Člen 27

Člen 20

Člen 28

Člen 20(1) in (2)

Člen 28(1) in (2)

Člen 20(3)

Člen 20(4)

Člen 28(3)

Člen 20(5)

Člen 28(4)

Člen 20(6)

Člen 28(5)

Člen 20(7)

Člen 28(6)

Člen 20(8)

Člen 28(7)

Člen 21

Člen 29

Člen 22

Člen 30

Člen 23

Člen 31

Člen 24

Člen 32

Člen 25(1) in (2)

Člen 33(1) in (2)

Člen 33(3)

Člen 25(3)

Člen 33(4)

Člena 26 in 27

Člen 34

Člen 28(1)

Člen 35(1) in člen 36(2)

Člen 28(2)

Člen 35(2)

Člen 36(1)

Člen 29(1) in (2)

Člen 37(1)

Člen 29(3)

Člen 37(2)

Člen 30

Člen 38

Člen 31(1)

Člen 39(1)

Člen 31(2)

Člen 39(1) in (3)

Člen 39(2)

Člen 40

Člen 41

Člen 43

Člen 44

Člen 32(1)

Člen 46(3)

Člen 32(2)

Člen 46(4)

Člen 32(3)

Člen 46(2)

Člen 32(4)

Člen 45(2)

Člen 32(5)

Člen 45(2)

Člen 32(6)

Člen 44(2)

Člen 32(7)

Člen 45(3)

Člen 32(8)

Člen 45(4)

Člen 32(9)

Člen 45(5) in (6)

Člen 32(10)

Člen 45(7)

Člen 32(11)

Člen 45(8)

Člen 32(12)

Člen 45(9)

Člen 33(1) do (4)

Člen 47(1) do (4)

Člen 47(5)

Člen 33(5)

Člen 47(6)

Člen 33(6)

Člen 47(7)

Člen 33(7)

Člen 47(8)

Člen 33(8)

Člen 47(9)

Člen 33(9)

Člen 47(10)

Člen 33(10)

Člen 47(11)

Člen 33(11)

Člen 47(12)

Člen 48

Člen 34

Člen 49

Člen 35(1) in (2)

Člen 50(1) in (2)

Člen 50(3)

Člen 35(3)

Člen 50(4) in (5)

Člen 36

Člen 37

Člen 42

Člen 51

Člen 52

Člen 53

Člen 54

Člen 55

Člen 56

Člen 57

Člen 38

Člen 58

Priloga( ) Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (UL L 180, 29.6.2013, str. 31).

( 1 ) Uredba (EU) 2019/816 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (sistem ECRIS-TCN), z namenom dopolnitve evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc ter o spremembi Uredbe (EU) 2018/1726 (UL L 135, 22.5.2019, str. 1).

( 2 ) Uredba (EU) 2019/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ter spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 in (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2004/512/ES in Sklepa Sveta 2008/633/PNZ (UL L 135, 22.5.2019, str. 27).

( 3 ) Uredba (EU) 2019/818 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij in spremembi uredb (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ter (EU) 2019/816 (UL L 135, 22.5.2019, str. 85).

( 3 ) Direktiva Sveta 2004/82/ES z dne 29. aprila 2004 o obveznosti prevoznikov, da sporočajo podatke o potnikih (UL L 261, 6.8.2004, str. 24).

( 3 ) Direktiva (EU) 2016/681 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj (UL L 119, 4.5.2016, str. 132).

( 4 ) Uredba (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol, o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma ter o spremembi in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1987/2006 (UL L 312, 7.12.2018, str. 14).

( 5 ) Uredba (EU) 2018/1862 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta in Sklepa Komisije 2010/261/EU (UL L 312, 7.12.2018, str. 56).

( 6 ) Uredba (EU) 2019/816 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (sistem ECRIS-TCN), z namenom dopolnitve evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc ter o spremembi Uredbe (EU) 2018/1726 (UL L 135, 22.5.2019, str. 1).

( 6 ) Uredba Sveta št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (UL 17, 6.10.1958, str. 385/58).

( 6 ) Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji (UL L 72, 17.3.2015, str. 41).

( 6 ) Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).

( 6 ) Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).