02018D1544 — SL — 16.10.2019 — 002.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SKLEP SVETA (SZVP) 2018/1544

z dne 15. oktobra 2018

o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja

(UL L 259 16.10.2018, str. 25)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

SKLEP SVETA (SZVP) 2019/86 z dne 21. januarja 2019

  L 18I

10

21.1.2019

►M2

SKLEP SVETA (SZVP) 2019/1722 z dne 14. oktobra 2019

  L 262

66

15.10.2019
▼B

SKLEP SVETA (SZVP) 2018/1544

z dne 15. oktobra 2018

o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožjaČlen 1

„Kemično orožje“ pomeni kemično orožje, kot je opredeljeno v členu II Konvencije o kemičnem orožju (CWC).

Člen 2

1.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da preprečijo vstop na svoja ozemlja ali tranzit preko njega:

(a) fizičnim osebam, ki so odgovorne za ali zagotavljajo finančno, tehnično ali materialno podporo za ali so kako drugače vključene v:

(i) proizvodnjo, pridobivanje, posedovanje, razvijanje, prevoz, kopičenje zalog ali prenašanje kemičnega orožja;

(ii) uporabo kemičnega orožja;

(iii) vključevanje v kakršne koli priprave za uporabo kemičnega orožja;

(b) fizičnim osebam, ki pomagajo kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu pri kateri koli dejavnosti iz točke (a) tega odstavka ali ga k temu spodbujajo ali napeljujejo ter s tem povzročajo nevarnosti, da bi se takšne dejavnosti lahko izvajale, ali k njej prispevajo in

(c) fizičnim osebam, ki so povezane s fizičnimi osebami, navedenimi v točkah (a) in (b)

kot so navedene v Prilogi.

2.  Odstavek 1 držav članic ne zavezuje k temu, da bi lastnim državljanom zavrnile vstop na svoje ozemlje.

3.  Odstavek 1 ne posega v primere, v katerih posamezno državo članico zavezuje mednarodnopravna obveznost, in sicer:

(a) kot državo gostiteljico mednarodne medvladne organizacije;

(b) kot državo gostiteljico mednarodne konference, ki jo skliče OZN ali katere pokroviteljica je OZN;

(c) v skladu z večstranskim sporazumom o dodeljenih privilegijih in imunitetah, ali

(d) v okviru Lateranske pogodbe, ki sta jo leta 1929 sklenila Sveti sedež (Vatikanska mestna država) in Italija.

4.  Za odstavek 3 se šteje, da se uporablja tudi, kadar je država članica gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

5.  Svet je ustrezno obveščen vsakič, ko posamezna država članica odobri izjemo v skladu z odstavkom 3 ali 4.

6.  Države članice lahko odobrijo izjeme od ukrepov, uvedenih na podlagi odstavka 1, kadar je potovanje upravičeno zaradi nujnih humanitarnih potreb ali udeležbe na medvladnih srečanjih in srečanjih, ki jih podpira ali gosti Unija ali ki jih gosti država članica, ki predseduje OVSE, in na katerih poteka politični dialog za neposredno spodbujanje uresničevanja ciljev politike omejevalnih ukrepov, vključno z izvajanjem zakonskih prepovedi proti kemičnemu orožju in uspešno odpravo kemičnega orožja. Države članice lahko odobrijo izjeme od ukrepov, uvedenih na podlagi odstavka 1, kadar je vstop ali tranzit potreben zaradi izvedbe sodnega postopka.

7.  Država članica, ki želi odobriti izvzetje iz odstavka 6, o tem pisno obvesti Svet. Izvzetje se šteje za odobreno, razen če eden ali več članov Sveta vloži pisni ugovor v dveh delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila o predlaganem izvzetju. Če en ali več članov Sveta vloži ugovor, lahko Svet s kvalificirano večino odloči, da se predlagana izjema odobri.

8.  Kadar država članica na podlagi odstavkov 3, 4, 6 ali 7 osebam s seznama iz Priloge odobri vstop na svoje ozemlje ali tranzit preko njega, je odobritev strogo omejena na namen, za katerega je bila podeljena, in na osebe, na katere se neposredno nanaša.

Člen 3

1.  Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali pod nadzorom:

(a) fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so odgovorni za ali ki zagotavljajo finančno, tehnično ali materialno podporo za ali so kako drugače vključeni v:

(i) proizvodnjo, pridobivanje, posedovanje, razvijanje, prevoz, kopičenje zalog ali prenašanje kemičnega orožja;

(ii) uporabo kemičnega orožja;

(iii) vključevanje v kakršne koli priprave za uporabo kemičnega orožja;

(b) fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki kakor koli pomagajo kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu pri kateri koli dejavnosti iz točke (a) tega odstavka ali ga k temu spodbujajo ali napeljujejo ter s tem povzročajo nevarnosti, da bi se takšne dejavnosti lahko izvajale, ali k njej prispevajo in

(c) fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so povezani s fizičnimi ali pravnimi osebami, subjekti in organi, zajetimi v točkah (a) in (b) tega odstavka

kot so navedene v Prilogi.

2.  Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s seznama iz Priloge ne smejo biti neposredno ali posredno dana na razpolago ali v njihovo korist nikakršna sredstva ali gospodarski viri.

3.  Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organ države članice pod takšnimi pogoji, za katere meni, da so primerni, odobri sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z njimi, potem ko je ugotovil, da so ta sredstva ali gospodarski viri:

(a) nujni za osnovne potrebe fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov s seznama iz Priloge in vzdrževanih družinskih članov takih fizičnih oseb, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javne komunale;

(b) namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev in nadomestil nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c) namenjeni izključno za plačilo honorarjev ali stroškov storitev za redno hranjenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov;

(d) potrebni za kritje izrednih izdatkov, če pristojni organ vsaj dva tedna pred odobritvijo pristojnim organom drugih držav članic in Komisiji uradno sporoči razloge, na podlagi katerih meni, da je treba izdati posamezno odobritev, ali

(e) nakazani na račun ali z računa diplomatske ali konzularne misije ali mednarodne organizacije, ki ima imuniteto v skladu z mednarodnim pravom, če so taka plačila namenjena za uradne naloge diplomatske ali konzularne misije ali mednarodne organizacije.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi tega odstavka.

4.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi države članice odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane pred datumom uvrstitve fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz odstavka 1 na seznam iz Priloge, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v Uniji, ali sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred navedenim datumom ali po njem;

(b) sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s tako odločbo ali so v taki odločbi priznane kot veljavne, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c) odločba ni v korist fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama iz Priloge in

(d) priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi tega odstavka.

5.  Odstavek 1 fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu s seznama iz Priloge ne preprečuje, da bi izvedel plačilo, zapadlo po pogodbi, ki je bila sklenjena pred datumom uvrstitve take fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa na seznam v navedeni prilogi, pod pogojem, da je zadevna država članica ugotovila, da plačila neposredno ali posredno ne prejme fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz odstavka 1.

6.  Odstavek 2 se ne uporablja za prilive na zamrznjene račune, kot so:

(a) obresti ali druge dohodke na navedenih računih;

(b) zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, sklenjenih ali nastalih pred datumom, ko so za te račune začeli veljati ukrepi iz odstavkov 1 in 2, ali

(c) zapadla plačila po sodnih, upravnih ali arbitražnih odločbah, izdanih v Uniji ali izvršljivih v zadevni državi članici,

pod pogojem, da za vse takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej veljajo ukrepi iz odstavka 1.

Člen 4

1.  Svet soglasno na predlog države članice ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko pripravi oziroma spremeni seznam iz Priloge.

2.  Svet o sklepu iz odstavka 1, vključno z razlogi za uvrstitev na seznam, obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo obvestila, s čimer da taki osebi, subjektu ali organu možnost, da predloži pripombe.

3.  Kadar so predložene pripombe ali so predstavljeni novi tehtni dokazi, Svet pregleda sklep iz odstavka 1 in o tem ustrezno obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ.

Člen 5

1.  Priloga vključuje razloge za uvrstitev na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov iz členov 2 in 3.

2.  Priloga vključuje tudi informacije, potrebne za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, kadar so te informacije na voljo. Za fizične osebe lahko te informacije vključujejo imena, vključno z vzdevki, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številko potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Za pravne osebe, subjekte ali organe lahko te informacije vključujejo imena, kraj in datum registracije, matično številko in sedež podjetja.

Člen 6

V zvezi s kakršno koli pogodbo ali transakcijo, katere izvedba je bila neposredno ali posredno v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s tem sklepom, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali kakršnimi koli drugimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, garancije ali nadomestilo škode, zlasti finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, se ne ugodi nobenemu zahtevku, če ga vložijo:

(a) fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, uvrščeni na seznam iz Priloge,

(b) katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje preko oseb, subjektov ali organov iz točke (a) ali v njihovem imenu.

Člen 7

Da bi bili ukrepi, določeni v tem sklepu, čim bolj učinkoviti, Unija spodbuja tretje države k sprejetju omejevalnih ukrepov, podobnih tistim, ki so določeni v tem sklepu.

▼M2

Člen 8

Ta sklep se uporablja do 16. oktobra 2020. Ta sklep se redno pregleduje. Če Svet meni, da njegovi cilji niso bili doseženi, ga po potrebi obnovi ali spremeni.

▼B

Člen 9

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.
PRILOGA

SEZNAM FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB, SUBJEKTOV IN ORGANOV IZ ČLENOV 2 IN 3

▼M1

A.   FIZIČNE OSEBEIme

Informacije za ugotavljanje istovetnosti

Razlog za uvrstitev na seznam

Datum uvrstitve na seznam

1.  Tariq YASMINA

tudi: Tarq Yasminaimage

Spol: moški

Naziv: polkovnik

Državljanstvo: sirsko

Tariq Yasmina je uradnik za stike med Centrom za znanstvene študije in raziskave (Scientific Studies and Research Centre – SSRC) in predsedniško palačo ter v tej vlogi sodeluje pri uporabi in pripravah na uporabo kemičnega orožja s strani sirskega režima.

21.1.2019

2.  Khaled NASRI

tudi: Mohammed Khaled Nasri, Haled Natsri,image

image

Spol: moški

Naziv: vodja Inštituta 1000 v okviru SSRC

Državljanstvo: sirsko

Khaled Nasri je direktor Inštituta 1000, oddelka Centra za znanstvene študije in raziskave (SSRC), odgovornega za razvoj in proizvodnjo računalniških in elektronskih sistemov za sirski program kemičnega orožja.

21.1.2019

3.  Walid ZUGHAIB

tudi: Zughib, Zgha'ib, Zughayb,image

Naziv: doktor, vodja Inštituta 2000 v okviru SSRC

Spol: moški

Državljanstvo: sirsko

Walid Zughaib je direktor Inštituta 2000, oddelka Centra za znanstvene študije in raziskave (SSRC), odgovornega za mehanski razvoj in proizvodnjo v okviru sirskega programa kemičnega orožja.

21.1.2019

4.  Firas AHMED

tudi: Ahmad,image

Naziv: polkovnik, vodja varnostne službe Inštituta 1000 v okviru SSRC

Spol: moški

Datum rojstva: 21. januar 1967

Državljanstvo: sirsko

Firas Ahmed je direktor varnostne službe Inštituta 1000, oddelka Centra za znanstvene študije in raziskave (SSRC), odgovornega za razvoj in proizvodnjo računalniških in elektronskih sistemov za sirski program kemičnega orožja. Sodeloval je pri prenosu in prikrivanju materiala za kemično orožje po pristopu Sirije h Konvenciji o prepovedi kemičnega orožja.

21.1.2019

5.  Said SAID

tudi: Saeed, Sa'id Sa'id,image

Naziv: doktor, član Inštituta 3000 (tudi Inštitut 6000 ali Inštitut 5000) v okviru SSRC

Spol: moški

Datum rojstva: 11. december 1955

Said Said je pomembna osebnost Inštituta 3000 (tudi Inštitut 6000 ali Inštitut 500), oddelka Centra za znanstvene študije in raziskave (SSRC), odgovornega za razvoj in proizvodnjo sirskega kemičnega orožja.

21.1.2019

6.  Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA

Анатолий Владимирович ЧЕПИГА, tudi: Ruslan BOSHIROV

Spol: moški

Datum rojstva: 5. april 1979, 12. april 1978

Kraji rojstva: Nikolaevka, pokrajina Amur, Rusija; Dušanbe, Tadžikistan

Uradnik GRU Anatoliy Chepiga (tudi Ruslan Boshirov) je posedoval in prenašal živčni strup (novičok), ki ga je nato 4. marca 2018 uporabil v Salisburyju. Kronsko tožilstvo Združenega kraljestva je 5. septembra 2018 proti Ruslanu Boshirovu vložilo obtožnico zaradi načrtovanja umora Sergeja Skripala, poskusa umora Sergeja Skripala, Julije Skripal in Nicka Baileya, uporabe in posedovanja novičoka ter namerne povzročitve hude telesne poškodbe Juliji Skripal in Nicku Baileyu.

21.1.2019

7.  Alexander Yevgeniyevich MISHKIN

Александр Евгеньевич МИШКИН, tudi: Alexander PETROV

Spol: moški

Datum rojstva: 13. julij 1979

Kraji rojstva: Loyga, Rusija; Kotlas, Rusija

Uradnik GRU Alexander Mishkin (tudi Alexander Petrov) je posedoval in prenašal živčni strup (novičok), ki ga je nato ob 4. marca 2018 uporabil v Salisburyju. Kronsko tožilstvo Združenega kraljestva je 5. septembra 2018 proti Alexandru Petrovu vložilo obtožnico zaradi načrtovanja umora Sergeja Skripala, poskusa umora Sergeja Skripala, Julije Skripal in Nicka Baileya, uporabe in posedovanja novičoka ter namerne povzročitve hude telesne poškodbe Juliji Skripal in Nicku Baileyu.

21.1.2019

8.  Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV

Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ

Spol: moški

Naziv: prvi namestnik vodje GRU, glavni general GRU

Vladimir Stepanovich Alexseyev je prvi namestnik vodje GRU (tudi GU). Glede na svojo visoko poveljniško vlogo v GRU je odgovoren za posedovanje, prenos in uporabo živčnega strupa novičoka s strani uradnikov GRU v Salisburyju 4. marca 2018.

21.1.2019

9.  Igor Olegovich KOSTYUKOV

Игорь Олегович КОСТЮКОВ

Spol: moški

Naziv: vodja GRU

Glede na svojo takratno visoko poveljniško vlogo prvega namestnika vodje GRU (tudi GU) je Igor Olegovich Kostyukov odgovoren za posedovanje, prenos in uporabo živčnega strupa novičoka s strani uradnikov GRU v Salisburyju 4. marca 2018.

21.1.2019

B.   PRAVNE OSEBE, SUBJEKTI IN ORGANINaziv

Informacije za ugotavljanje istovetnosti

Razlog za uvrstitev na seznam

Datum uvrstitve na seznam

1.  Center za znanstvene študije in raziskave (Scientific Studies and Research Centre – SSRC)

tudi: Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun

Naslov:

ulica Barzeh,

poštni predal 4470,

Damask

Center za znanstvene študije in raziskave (SSRC) je glavni subjekt sirskega režima za razvoj kemičnega orožja.

Odgovoren je za razvoj in proizvodnjo kemičnega orožja, pa tudi za nosilne rakete za to orožje, ter deluje na več lokacijah v Siriji.

21.1.2019