02017R1128 — SL — 30.06.2017 — 000.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA (EU) 2017/1128 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 14. junija 2017

o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 168 30.6.2017, str. 1)


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 198, 28.7.2017, str.  42 (2017/1128)
▼B

UREDBA (EU) 2017/1128 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 14. junija 2017

o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Področje urejanja in področje uporabe

1.  Ta uredba uvaja skupni pristop v Uniji za čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin z zagotovitvijo, da lahko naročniki prenosljivih storitev spletnih vsebin, ki se v njihovi državi članici prebivališča zakonito zagotavljajo, dostopajo do teh storitev in jih uporabljajo, kadar se začasno nahajajo v državi članici, ki ni njihova država članica prebivališča.

2.  Ta uredba se ne uporablja za področje obdavčitve.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1) „naročnik“ pomeni vsakega potrošnika, ki je upravičen, da na podlagi pogodbe o zagotavljanju storitve spletnih vsebin, sklenjene s ponudnikom proti plačilu v denarju ali brez plačila v denarju, dostopa do take storitve in jo uporablja v državi članici prebivališča;

(2) „potrošnik“ pomeni vsako fizično osebo, ki na podlagi pogodb, zajetih s to uredbo, deluje za namene, ki so zunaj njene trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti;

(3) „država članica prebivališča“ pomeni državo članico, določeno na podlagi člena 5, v kateri ima naročnik dejansko in trajno prebivališče;

(4) „začasno nahajati se v državi članici“ pomeni časovno omejeno obdobje nahajanja v državi članici, ki ni država članica prebivališča;

(5) „storitev spletnih vsebin“ pomeni storitev, kakor je opredeljena v členih 56 in 57 PDEU, ki jo ponudnik zakonito zagotavlja naročnikom v njihovi državi članici prebivališča pod dogovorjenimi pogoji in prek spleta, ki je prenosljiva in ki je:

(i) avdiovizualna medijska storitev, kakor je opredeljena v točki (a) člena 1(1) Direktive 2010/13/EU, ali

(ii) storitev, katere glavna značilnost je zagotavljanje dostopa do del, druge varovane vsebine ali prenosov radijskih ali televizijskih organizacij in njihova uporaba, in sicer linearno ali na zahtevo;

(6) „prenosljiva“ pomeni lastnost storitve spletne vsebine, da lahko naročniki dejansko dostopajo do storitve spletnih vsebin in jo uporabljajo v njihovi državi članici prebivališča, ne da bi bili omejeni na določeno lokacijo.

Člen 3

Obveznost omogočanja čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin

1.  Ponudnik storitve spletnih vsebin, ki se zagotavlja proti plačilu v denarju, omogoča naročniku, ki se začasno nahaja v državi članici, da dostopa do storitve spletnih vsebin in jo uporablja na isti način kot v državi članici prebivališča, vključno z dostopom do iste vsebine, na isti vrsti in številu naprav, za enako število uporabnikov in z enakim obsegom funkcionalnosti.

2.  Ponudnik naročniku ne naloži dodatnih stroškov za dostop in uporabo storitve spletnih vsebin na podlagi odstavka 1.

3.  Obveznost iz odstavka 1 se ne razširi na nobene zahteve glede kakovosti, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitve spletnih vsebin in jih mora ponudnik izpolnjevati pri zagotavljanju te storitve v državi članici prebivališča, razen če se ponudnik in naročnik izrecno ne dogovorita drugače.

Ponudnik se vzdrži vseh dejanj, ki bi zmanjšala kakovost zagotavljanja storitve spletnih vsebin, kadar zagotavlja storitev spletnih vsebin v skladu z odstavkom 1.

4.  Ponudnik na podlagi informacij, ki jih ima, naročniku zagotovi informacije o kakovosti zagotavljanja storitve spletnih vsebin, zagotovljenih v skladu z odstavkom 1. Informacije se naročniku zagotovijo pred začetkom zagotavljanja storitev spletnih vsebin v skladu z odstavkom 1 na ustrezen in sorazmeren način.

Člen 4

Kraj zagotavljanja storitev spletnih vsebin, dostopa do njih in njihove uporabe

Za zagotavljanje storitve spletnih vsebin na podlagi te uredbe za naročnika, ki se začasno nahaja v državi članici, ter dostop do te storitve in njeno uporabo s strani naročnika, se šteje, da potekajo le v naročnikovi državi članici prebivališča.

Člen 5

Preverjanje države članice prebivališča

1.  Ob sklenitvi in obnovitvi pogodbe o zagotavljanju storitve spletnih vsebin, ki se zagotavlja proti plačilu v denarju, ponudnik preveri naročnikovo državo članico prebivališča z uporabo največ dveh od naslednjih sredstev za preverjanje in zagotovi, da so izbrana sredstva razumna, sorazmerna in učinkovita:

(a) osebna izkaznica, sredstva elektronske identifikacije, zlasti tista, ki spadajo v sheme elektronske identifikacije, priglašene v skladu z Uredbo (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ), ali kateri koli drug veljaven osebni dokument, ki potrjuje naročnikovo državo članico prebivališča;

(b) podatki o plačilu, kot je številka bančnega računa ali kreditne ali debetne kartice naročnika;

(c) kraj vgradnje STB komunikatorja, dekoderja ali podobne naprave, ki se uporablja za zagotavljanje storitev naročniku;

(d) plačilo naročnine za druge storitve, ki se zagotavljajo v državi članici, na primer storitve javne radiodifuzije;

(e) pogodba za internetni ali telefonski priključek ali katera koli podobna pogodba, ki naročnika povezuje z državo članico;

(f) vpis v lokalnem volilnem imeniku, če so ti podatki javno dostopni;

(g) plačilo lokalnih davkov, če so ti podatki javno dostopni;

(h) račun za javno storitev, ki naročnika povezuje z državo članico;

(i) naslov za izstavitev računa ali poštni naslov naročnika;

(j) izjava naročnika, s katero potrjuje, da je njegov naslov v državi članici;

(k) preverjanje naročnikovega naslova IP, da se ugotovi država članica, v kateri naročnik dostopa do storitve spletnih vsebin.

Sredstva za preverjanje iz točk (i) do (k) se uporabljajo zgolj v povezavi z enim od sredstev za preverjanje iz točk (a) do (h), razen če je poštni naslov iz točke (i) vključen v javno dostopen uradni register.

2.  Če ima ponudnik med časom trajanja pogodbe o zagotavljanju storitve spletnih vsebin upravičene dvome o naročnikovi državi članici prebivališča, lahko ponovi preverjanje naročnikove države članice prebivališča v skladu z odstavkom 1. V takem primeru se lahko sredstvo preverjanja iz točke (k) uporabi kot edino sredstvo. Podatki, ki izhajajo iz preverjanja v skladu s točko (k), se zbirajo le v binarni obliki.

3.  Ponudnik lahko od naročnika v skladu z odstavkoma 1 in 2 zahteva informacije, ki so potrebne za določitev naročnikove države članice prebivališča. Če naročnik ne zagotovi informacij in ponudnik zaradi tega ne more preveriti naročnikove države članice prebivališča, ponudnik na podlagi te uredbe naročniku ne omogoči dostopa do storitev spletnih vsebin ali njihove uporabe, če se začasno nahaja v državi članici.

4.  Imetniki avtorske pravice ali sorodnih pravic ali imetniki drugih pravic na vsebini storitve spletnih vsebin lahko dovolijo zagotavljanje svojih vsebin, dostop do njih in njihovo uporabo na podlagi te uredbe brez preverjanja države članice prebivališča. V tem primeru je pogodba med ponudnikom in naročnikom za zagotavljanje storitve spletnih vsebin dovolj za določitev naročnikove države članice prebivališča.

Imetniki avtorske pravice ali sorodnih pravic ali imetniki katerih koli drugih pravic na vsebini storitev spletnih vsebin lahko prekličejo dovoljenje, dano na podlagi prvega pododstavka, pod pogojem, da ponudnika o tem v razumnem roku obvestijo.

5.  Pogodba med ponudnikom in imetniki avtorske pravice ali sorodnih pravic ali imetniki katerih koli drugih pravic na vsebini storitve spletnih vsebin ne omejuje možnosti teh imetnikov pravic, da prekličejo dovoljenje iz odstavka 4.

Člen 6

Čezmejna prenosljivost storitev spletnih vsebin, ki se zagotavljajo brez plačila v denarju

1.  Ponudnik storitve spletnih vsebin, ki se zagotavlja brez plačila v denarju, se lahko odloči, da bo svojim naročnikom, ki se začasno nahajajo v državi članici, omogočil dostop do storitve spletnih vsebin in njihovo uporabo pod pogojem, da ponudnik preveri naročnikovo državo članico prebivališča v skladu s to uredbo.

2.  Ponudnik pred začetkom zagotavljanja navedene storitve obvesti svoje naročnike, zadevne imetnike avtorske pravice in sorodnih pravic ter zadevne imetnike vseh drugih pravic na vsebini storitve spletnih vsebin o svoji odločitvi, da bo zagotavljal storitev spletnih vsebin v skladu z odstavkom 1. Informacije se zagotovijo na ustrezen in sorazmeren način.

3.  Ta uredba se uporablja za ponudnike, ki zagotavljajo storitev spletnih vsebin v skladu z odstavkom 1.

Člen 7

Pogodbene določbe

1.  Kakršne koli pogodbene določbe, vključno s tistimi med ponudniki storitev spletnih vsebin in imetniki avtorske pravice ali sorodnih pravic ali imetniki katerih koli drugih pravic na vsebini storitve spletnih vsebin, ter tistimi med takšnimi ponudniki in njihovimi naročniki, ki so v nasprotju s to uredbo, vključno s tistimi, ki prepovedujejo čezmejno prenosljivost storitev spletnih vsebin ali omejujejo tako prenosljivost na določeno časovno obdobje, so neizvršljive.

2.  Ta uredba se uporablja ne glede na pravo, ki se uporablja za pogodbe, sklenjene med ponudniki storitev spletnih vsebin ter imetniki avtorske pravice ali sorodnih pravic ali imetniki katerih koli drugih pravic na vsebini storitev spletnih vsebin, ali za pogodbe, sklenjene med takšnimi ponudniki in njihovimi naročniki.

Člen 8

Varstvo osebnih podatkov

1.  Obdelava osebnih podatkov, ki se izvaja v okviru te uredbe, zlasti za namene preverjanja naročnikove države članice prebivališča na podlagi člena 5, se izvaja v skladu z direktivama 95/46/ES in 2002/58/ES. Zlasti uporaba sredstev za preverjanje v skladu s členom 5 in vsaka obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe so omejeni na to, kar je potrebno in sorazmerno za doseganje namena preverjanja.

2.  Podatki, zbrani v skladu s členom 5, se uporabijo izključno za namen preverjanja naročnikove države članice prebivališča. Podatki se ne sporočajo, prenašajo, delijo, ne dovoli se njihova uporaba in se na noben drug način ne posredujejo ali razkrivajo imetnikom avtorske pravice ali sorodnih pravic ali imetnikom katerih koli drugih pravic na vsebini storitev spletnih vsebin, ali katerim koli drugim tretjim osebam.

3.  Podatke, zbrane v skladu s členom 5, hranijo ponudniki storitev spletnih vsebin zgolj tako dolgo kot je potrebno, da se zaključi preverjanje naročnikove države članice prebivališča na podlagi člena 5(1) ali (2). Po vsakem končanem preverjanju se podatki takoj in nepovratno uničijo.

Člen 9

Uporaba za obstoječe pogodbe in pridobljene pravice

1.  Ta uredba se uporablja tudi za pogodbe in pravice, sklenjene oziroma pridobljene pred datumom začetka njene uporabe, če so pomembne za zagotavljanje storitve spletnih vsebin, dostop do nje in njeno uporabo v skladu s členoma 3 in 6 po navedenem datumu.

2.  Ponudnik storitev spletnih vsebin, ki se zagotavljajo proti plačilu v denarju, ►C1  do 2. junija 2018 ◄ v skladu s to uredbo preveri državo članico prebivališča za tiste naročnike, ki so sklenili pogodbo o zagotavljanju storitev spletnih vsebin pred navedenim datumom.

Ponudnik storitev spletnih vsebin, ki se zagotavljajo brez plačila v denarju, v dveh mesecih po datumu od katerega prvič ponudi storitev v skladu s členom 6, v skladu s to uredbo preveri državo članico prebivališča za tiste naročnike, ki so sklenili pogodbo o zagotavljanju storitev spletnih vsebin pred navedenim datumom.

Člen 10

Pregled

►C1  do 2. aprila 2021 ◄ , nato pa po potrebi, oceni uporabo te uredbe glede na pravni, tehnološki in gospodarski razvoj in o tem Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo.

Poročilo iz prvega odstavka med drugim vsebuje oceno uporabe sredstev za preverjanje države članice prebivališča iz člena 5, ob upoštevanju novo razvite tehnologije, panožnih standardov in praks ter, če je to potrebno, potrebo po pregledu. Poročilo posebno pozornost nameni vplivu te uredbe na mala in srednje velika podjetja ter na varstvo osebnih podatkov. Poročilu Komisije se po potrebi priloži zakonodajni predlog.

Člen 11

Končne določbe

1.  Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   ►C1  Uporablja se od 1. aprila 2018. ◄

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.( ) Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).