02017R0150 — SL — 06.08.2017 — 002.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2017/150

z dne 27. januarja 2017

o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1127

(UL L 023, 28.1.2017, p.3)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2017/1420 z dne 4. avgusta 2017

L 204

3

5.8.2017