02017D1792 — SL — 15.09.2017 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SKLEP SVETA (EU) 2017/1792

z dne 29. maja 2017

o podpisu, v imenu Unije, Dvostranskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem, in njegovi začasni uporabi

(UL L 258 6.10.2017, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

SKLEP SVETA (EU) 2017/1793 z dne 15. septembra 2017

  L 258

3

6.10.2017
▼B

SKLEP SVETA (EU) 2017/1792

z dne 29. maja 2017

o podpisu, v imenu Unije, Dvostranskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem, in njegovi začasni uporabiČlen 1

Podpis, v imenu Unije, Dvostranskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o bonitetnih ukrepih glede zavarovanja in pozavarovanja je odobren s pridržkom njegove sklenitve.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

▼M1

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije ter izmenjavo pisem med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike glede jezikovne ureditve. Podpis Sporazuma se opravi skupaj s podpisom izmenjave pisem.

▼B

Člen 3

Člena 4 in 7 Sporazuma se začasno uporabljata v skladu s členi 9 in 10 Sporazuma ( 1 ) do zaključka postopkov, potrebnih za sklenitev Sporazuma.

▼M1

Člen 3a

Ta sporazum se podpiše v angleščini. V skladu s pravom Unije je ta sporazum sestavljen tudi v bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku. Te dodatne jezikovne različice bi se morale potrditi kot verodostojne z izmenjavo diplomatskih not med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Vse različice, ki se potrdijo kot verodostojne, so enakovredne.

▼B

Člen 4

Komisija zastopa Unijo v skupnem odboru, ustanovljenem v skladu s točko 7 Sporazuma, po tem, ko se je seznanila z mnenjem delovne skupine Sveta za finančne storitve, in to delovno skupino obvešča, kadar je to potrebno, in najmanj enkrat letno, o napredku pri izvajanju Sporazuma.

Člen 5

Vsa stališča, ki se zastopajo v imenu Unije, se sprejmejo v skladu s Pogodbama, na podlagi člena 16(1) Pogodbe o Evropski uniji ali člena 218(9) Pogodbe o delovanju Evropske unije pa jih sprejme Svet.

Člen 6

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.( 1 ) Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum, od katerega se Sporazum začasno uporablja.