02017D1775 — SL — 06.01.2024 — 012.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SKLEP SVETA (SZVP) 2017/1775

z dne 28. septembra 2017

o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju

(UL L 251 29.9.2017, str. 23)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2019/29 z dne 9. januarja 2019

  L 8

30

10.1.2019

 M2

IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2019/1216 z dne 17. julija 2019

  L 192

26

18.7.2019

 M3

IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2020/9 z dne 7. januarja 2020

  L 4I

7

8.1.2020

 M4

DIZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2020/118 z dne 27. januarja 2020

  L 22

55

28.1.2020

►M5

SKLEP SVETA (SZVP) 2021/2208 z dne 13. decembra 2021

  L 446

44

14.12.2021

 M6

SKLEP SVETA (SZVP) 2022/157 z dne 4. februarja 2022

  L 25I

7

4.2.2022

 M7

IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2022/2187 z dne 8. novembra 2022

  L 288

82

9.11.2022

►M8

SKLEP SVETA (SZVP) 2022/2440 z dne 12. decembra 2022

  L 319

68

13.12.2022

►M9

SKLEP SVETA (SZVP) 2023/431 z dne 25. februarja 2023

  L 59I

434

25.2.2023

►M10

SKLEP SVETA (SZVP) 2023/726 z dne 31. marca 2023

  L 94

48

3.4.2023

►M11

SKLEP SVETA (SZVP) 2023/2799 z dne 11. decembra 2023

  L 2799

1

12.12.2023

►M12

IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2024/215 z dne 4. januarja 2024

  L 215

1

5.1.2024


popravljen z:

 C1

Popravek, UL L 047I, 20.2.2020, str.  9 (2020/118)
▼B

SKLEP SVETA (SZVP) 2017/1775

z dne 28. septembra 2017

o omejevalnih ukrepih glede na razmere v MalijuČlen 1

1.  

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da preprečijo vstop na njihovo ozemlje ali tranzit preko njega osebam, ki jih je odbor za sankcije uvrstil na seznam zaradi neposredne ali posredne odgovornosti za naslednja dejanja ali politike, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost Malija, vpletenosti vanje ali sodelovanja v njih:

(a) 

sodelovanje v sovražnostih, s čimer je bil kršen Sporazum o miru in spravi v Maliju (v nadaljnjem besedilu: Sporazum);

(b) 

dejanja, ki ovirajo oziroma ki zaradi daljše zakasnitve ovirajo ali ki ogrožajo izvajanje Sporazuma;

(c) 

delovanje za posameznike in subjekte iz točk (a) in (b) ali v njihovem imenu ali po njihovih navodilih ali kakšno drugačno podpiranje ali financiranje teh posameznikov in subjektov, tudi s prihodki iz organiziranega kriminala, vključno s proizvodnjo in trgovino z narkotičnimi drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami, ki izvirajo iz Malija ali so v tranzitu skozi to državo, trgovino z ljudmi in tihotapljenjem migrantov, tihotapljenjem orožja in trgovino z njim ter trgovanjem s kulturnimi dobrinami;

(d) 

sodelovanje pri načrtovanju, vodenju, sponzoriranju ali izvedbi napadov zoper:

(i) 

različne subjekte, navedene v Sporazumu, vključno z lokalnimi, regionalnimi in državnimi institucijami, skupnimi patruljami ter malijskimi varnostnimi in obrambnimi silami;

(ii) 

mirovne sile v večdimenzionalni integrirani stabilizacijski misiji ZN v Maliju (MINUSMA) in drugo z njimi povezano osebje, vključno s člani skupine strokovnjakov;

(iii) 

mednarodne varnostne sile, vključno s Force Conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S), misijami Evropske unije in francoskimi silami;

(e) 

oviranje dostave humanitarne pomoči v Mali, dostop do nje ali njeno razdeljevanje;

(f) 

načrtovanje, vodenje ali izvajanje dejanj v Maliju, s katerimi se krši veljavno mednarodno pravo na področju človekovih pravic ali mednarodno humanitarno pravo ali s katerimi se zlorabljajo ali kršijo človekove pravice, vključno z dejanji, katerih tarča so civilisti, tudi ženske in otroci, z izvajanjem nasilnih dejanj (vključno z ubijanjem, pohabljanjem, mučenjem ali posilstvom ali drugimi oblikami spolnega nasilja), ugrabitvami, prisilnimi izginotji, prisilnimi preselitvami ali napadi na šole, bolnišnice, verske kraje ali lokacije, kamor se zatekajo civilisti;

(g) 

uporaba ali rekrutiranje otrok s strani oboroženih skupin ali oboroženih sil in s tem kršitev veljavnega mednarodnega prava v okviru oboroženega spopada v Maliju;

(h) 

zavestno olajšanje potovanja osebe, ki je uvrščena na seznam, s čimer se kršijo omejitve potovanja.

Osebe, uvrščene na seznam, iz tega odstavka so navedene v ►M5  Priloga I ◄ .

2.  
Odstavek 1 ne zavezuje države članice k temu, da bi lastnim državljanom zavrnila vstop na svoje ozemlje.
3.  
Odstavek 1 se ne uporablja, kadar je vstop ali tranzit potreben zaradi potreb sodnega postopka.
4.  

Odstavek 1 se ne uporablja, kadar se odbor za sankcije v posameznem primeru odloči, da:

(a) 

je vstop ali tranzit upravičen zaradi humanitarnih potreb, vključno z verskimi obveznostmi,

(b) 

bi z izjemo prispevali k izpolnitvi cilja vzpostavitve miru in nacionalne sprave v Maliju ter stabilnosti v regiji.

5.  
V primerih, ko država članica na podlagi odstavka 3 ali 4 dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega osebam s seznama v ►M5  Priloga I ◄ , se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno, in na osebe, na katere se nanaša.

▼M5

Člen 1a

1.  

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da preprečijo vstop na svoja ozemlja ali tranzit preko njega fizičnim osebam:

(a) 

ki so neposredno ali posredno odgovorne za dejanja ali politike, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost Malija, kot so ukrepi ali politike iz člena 1, odstavek 1, so vanje vpletene ali v njih sodelujejo;

(b) 

ki ovirajo ali spodkopavajo uspešen zaključek političnega prehoda v Maliju, vključno z oviranjem ali spodkopavanjem izvedbe volitev ali predaje oblasti izvoljenim oblastem ali

(c) 

ki so povezane s fizičnimi osebami iz točk (a) ali (b).

Osebe, uvrščene na seznam, iz tega odstavka so navedene v Prilogi II.

2.  
Odstavek 1 držav članic ne zavezuje k temu, da bi lastnim državljanom zavrnile vstop na svoje ozemlje.
3.  

Odstavek 1 ne posega v primere, kadar državo članico zavezuje obveznost po mednarodnem pravu, in sicer:

(a) 

kot državo gostiteljico mednarodne medvladne organizacije;

(b) 

kot državo gostiteljico mednarodne konference, ki jo skličejo Združeni narodi ali je sklicana pod njihovim okriljem;

(c) 

na podlagi večstranskega sporazuma o privilegijih in imunitetah ali

(d) 

na podlagi Lateranske pogodbe iz leta 1929, ki sta jo sklenila Sveti sedež (Vatikanska mestna država) in Italija.

4.  
Odstavek 3 se uporablja tudi v primerih, kadar je država članica država gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).
5.  
Svet je ustrezno obveščen v vseh primerih, kadar država članica odobri izjemo na podlagi odstavkov 3 ali 4.
6.  
Države članice lahko odobrijo izjeme od ukrepov, uvedenih na podlagi odstavka 1, kadar je potovanje upravičeno zaradi nujnih humanitarnih potreb ali udeležbe na medvladnih srečanjih ali srečanjih, ki jih podpira ali gosti Unija ali ki jih gosti država članica, ki predseduje OVSE, in na katerih poteka politični dialog za neposredno spodbujanje uresničevanja ciljev politike omejevalnih ukrepov.
7.  
Države članice lahko izjeme od ukrepov, uvedenih na podlagi odstavka 1, odobrijo tudi, kadar je vstop ali tranzit potreben zaradi izvedbe sodnega postopka.
8.  
Država članica, ki želi odobriti izjeme iz odstavka 6 ali 7, o tem pisno obvesti Svet. Izjema se šteje za odobreno, razen če ena ali več držav članic vloži pisni ugovor v dveh delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila o predlagani izjemi. Če ena ali več držav članic vloži ugovor, lahko Svet s kvalificirano večino odloči, da se predlagana izjema odobri.
9.  
Kadar država članica osebam s seznama iz Priloge II dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit preko njega na podlagi odstavkov 3, 4, 6 ali 7, je dovoljenje strogo omejeno na namen, za katerega je dano, in na osebe, na katere se neposredno nanaša.

▼B

Člen 2

1.  

Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki so neposredno ali posredno v lasti ali pod nadzorom oseb ali subjektov, ki jih je odbor za sankcije uvrstil na seznam zaradi neposredne ali posredne odgovornosti za naslednja dejanja ali politike, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost Malija, vpletenosti vanje ali sodelovanja v njih:

(a) 

sodelovanje v sovražnostih, s čimer je bil kršen Sporazum;

(b) 

dejanja, ki ovirajo oziroma ki zaradi daljše zakasnitve ovirajo ali ki ogrožajo izvajanje Sporazuma;

(c) 

delovanje za posameznike in subjekte, opredeljene v točkah (a) in (b), ali v njihovem imenu ali po njihovih navodilih ali drugačno podpiranje ali financiranje teh posameznikov in subjektov, tudi s prihodki iz organiziranega kriminala, vključno s proizvodnjo in trgovino z narkotičnimi drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami, ki izvirajo iz Malija ali so v tranzitu skozi to državo, trgovino z ljudmi in tihotapljenjem migrantov, tihotapljenjem orožja in trgovino z njim ter trgovanjem s kulturnimi dobrinami;

(d) 

sodelovanje pri načrtovanju, vodenju, sponzoriranju ali izvedbi napadov zoper:

(i) 

različne subjekte, navedene v Sporazumu, vključno z lokalnimi, regionalnimi in državnimi institucijami, skupnimi patruljami ter malijskimi varnostnimi in obrambnimi silami;

(ii) 

mirovne sile MINUSMA in drugo z njimi povezano osebje, vključno s člani skupine strokovnjakov;

(iii) 

mednarodne varnostne sile, vključno s FC-G5S, misijami Evropske unije in francoskimi silami;

(e) 

oviranje dostave humanitarne pomoči Maliju, dostop do nje ali njeno razdeljevanje v Maliju;

(f) 

načrtovanje, vodenje ali izvajanje dejanj v Maliju, ki kršijo veljavno mednarodno pravo s področja človekovih pravic oziroma mednarodno humanitarno pravo ali ki pomenijo zlorabe ali kršitve človekovih pravic, vključno z dejanji, katerih tarča so civilisti, tudi ženske in otroci, z izvajanjem nasilnih dejanj (vključno z ubijanjem, pohabljanjem, mučenjem ali posilstvom ali drugimi oblikami spolnega nasilja), ugrabitvami, prisilnimi izginotji, prisilnimi preselitvami ali napadi na šole, bolnišnice, verske kraje ali lokacije, kamor se zatekajo civilisti;

(g) 

uporaba ali rekrutiranje otrok s strani oboroženih skupin ali oboroženih sil in s tem kršitev veljavnega mednarodnega prava v okviru oboroženega spopada v Maliju;

(h) 

zavestno olajšanje potovanja osebe, ki je uvrščena na seznam, s čimer se kršijo omejitve potovanja;

ali oseb ali subjektov, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjektov, ki so v njihovi lasti ali jih nadzorujejo.

Osebe ali subjekti, uvrščeni na seznam, iz tega odstavka so navedeni v ►M5  Priloga I ◄ .

2.  
Osebam ali subjektom s seznama v ►M5  Priloga I ◄ se ne dajo neposredno ali posredno na razpolago ali v njihovo korist nobena sredstva ali gospodarski viri.
3.  

Ukrepi iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo glede sredstev in gospodarskih virov, za katere je zadevna država članica odločila, da so:

(a) 

potrebni za zadovoljitev osnovnih potreb, vključno za plačevanje živil, najemnin ali hipotek, zdravil in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in pristojbine za javne storitve;

(b) 

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in povračil nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c) 

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hrambo ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov,

potem ko zadevna država članica uradno obvesti odbor za sankcije o nameri, da bo, kadar je ustrezno, odobrila dostop do teh sredstev ali gospodarskih virov, in če odbor za sankcije v petih delovnih dneh po takšnem uradnem obvestilu o tem ne sprejme odklonilne odločitve.

4.  

Ukrepi iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo glede sredstev ali gospodarskih virov, za katere je zadevna država članica odločila, da so:

(a) 

potrebni za izredne izdatke pod pogojem, da je država članica uradno obvestila odbor za sankcije o takšni odločitvi in da jo je odbor za sankcije odobril;

(b) 

predmet sodne, upravne ali arbitražne zastavne pravice ali odločbe; v tem primeru se lahko sredstva in gospodarski viri uporabijo za izvršitev te zastavne pravice ali odločbe, če je zastavna pravica ali odločba nastala pred datumom vključitve osebe ali subjekta v ►M5  Priloga I ◄ in če zastavna pravica ali odločba ni v korist osebe ali subjekta iz odstavka 1 ter potem ko zadevna država članica o tem uradno obvesti odbor za sankcije.

5.  
Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata v primerih, ko odbor za sankcije za vsak primer posebej ugotovi, da bi takšna izjema pospešila uresničevanje ciljev doseganja miru in nacionalne sprave v Maliju in stabilnosti v regiji.
6.  
Odstavek 1 ne preprečuje določeni osebi ali subjektu, da nakaže plačilo po pogodbi, sklenjeni, preden je bila ta oseba ali subjekt uvrščen na seznam, pod pogojem, da je zadevna država članica ugotovila, da plačila neposredno ali posredno ne prejme oseba ali subjekt iz odstavka 1, potem ko zadevna država članica uradno obvesti odbor za sankcije o nameri, da nakaže ali prejme taka plačila ali v ta namen odobri, kadar je ustrezno, odmrznitev sredstev ali gospodarskih virov, in sicer deset delovnih dni pred takšno odobritvijo.
7.  

Odstavek 2 se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih za:

(a) 

obresti ali druge dohodke na teh računih ali

(b) 

zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, od katerega za te račune veljajo omejevalni ukrepi iz tega sklepa,

pod pogojem, da za kakršne koli takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej velja odstavek 1.

▼M10

8.  

Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za zagotavljanje, obdelavo ali izplačevanje sredstev, drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov ter dobavo blaga in storitev, potrebnih za pravočasno zagotovitev humanitarne pomoči ali za podporo drugim dejavnostim, ki podpirajo osnovne človeške potrebe, kadar tako humanitarno pomoč in druge dejavnosti izvajajo:

(a) 

Združeni narodi, vključno z njihovimi programi, skladi ter drugimi subjekti in organi ter njihove specializirane agencije in povezane organizacije;

(b) 

mednarodne organizacije;

(c) 

humanitarne organizacije, ki imajo status opazovalke v Generalni skupščini Združenih narodov, in člani teh humanitarnih organizacij;

(d) 

dvostransko ali večstransko financirane nevladne organizacije, ki sodelujejo v načrtih Združenih narodov za humanitarni odziv, načrtih za pomoč beguncem, drugih pozivih Združenih narodov ali humanitarnih grozdih, ki jih usklajuje Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih aktivnosti (OCHA);

(e) 

zaposleni, prejemniki nepovratnih sredstev, odvisna podjetja ali izvajalski partnerji subjektov iz točk (a) do (d), ko in kolikor delujejo v tej vlogi, ali

(f) 

ustrezni drugi akterji, kot jih določi Odbor za sankcije.

▼M5

Člen 2a

1.  

Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki so neposredno ali posredno v lasti ali pod nadzorom fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov:

(a) 

ki so neposredno ali posredno odgovorni za dejanja ali politike, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost Malija, kot so ukrepi ali politike iz člena 2, odstavek 1, so vanje vpleteni ali v njih sodelujejo;

(b) 

ki ovirajo ali spodkopavajo uspešen zaključek političnega prehoda v Maliju, vključno z oviranjem ali spodkopavanjem izvedbe volitev ali predaje oblasti izvoljenim oblastem ali

(c) 

so povezani s fizičnimi ali pravnimi osebami, subjekti ali organi iz točk (a) ali (b).

Fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, uvrščeni na seznam, iz tega odstavka so navedeni v Prilogi II.

2.  
Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz Priloge II je prepovedano neposredno ali posredno dajati na razpolago ali v korist kakršna koli sredstva ali gospodarske vire.
3.  

Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi držav članic dovolijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali njihovo dajanje na razpolago pod pogoji, ki jih štejejo za primerne, potem ko ugotovijo, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a) 

potrebni za zadovoljitev osnovnih potreb fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov s seznama v Prilogi II in vzdrževanih družinskih članov takih fizičnih oseb, vključno s plačili za živila, najemnino ali hipoteko, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za javne storitve;

(b) 

namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev in nadomestil za nastale stroške, povezane z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c) 

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hrambo ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov;

(d) 

potrebni za kritje izrednih izdatkov, če pristojni organ vsaj dva tedna pred izdajo dovoljenja pristojnim organom drugih držav članic in Komisiji uradno sporoči razloge, na podlagi katerih meni, da je treba izdati posamezno dovoljenje, ali

(e) 

nakazani na račun ali z računa diplomatske ali konzularne misije ali mednarodne organizacije, ki ima imuniteto v skladu z mednarodnim pravom, kolikor so taka plačila namenjena za uradne namene diplomatske ali konzularne misije ali mednarodne organizacije.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odstavka, v dveh tednih po njihovi odobritvi.

4.  

Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi držav članic dovolijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali njihovo dajanje na razpolago, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) 

sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane pred datumom, ko so bili fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz odstavka 1 uvrščeni na seznam iz Priloge II, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v Uniji, ali sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred navedenim datumom ali po njem;

(b) 

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s tako odločbo ali so v taki odločbi priznane kot veljavne, v mejah, določenih z veljavnimi zakoni in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c) 

odločba ni v korist fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi II ter

(d) 

priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odstavka, v dveh tednih po njihovi odobritvi.

5.  
Odstavek 1 fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu s seznama iz Priloge II ne preprečuje, da bi izvedel zapadlo plačilo, ki izhaja iz sklenjene pogodbe ali sporazuma, ali nastalo obveznost pred datumom uvrstitve te fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa na seznam v navedeni prilogi, pod pogojem, da je zadevna država članica ugotovila, da plačila neposredno ali posredno ne prejme fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz odstavka 1.
6.  

Odstavek 2 se ne uporablja za prilive na zamrznjene račune za:

(a) 

obresti ali druge dohodke na navedenih računih;

(b) 

plačila, zapadla na podlagi pogodb, sporazumov ali obveznosti, sklenjenih ali nastalih pred datumom, ko so za te račune začeli veljati ukrepi iz odstavkov 1 in 2, ali

(c) 

zapadla plačila po sodnih, upravnih ali arbitražnih odločbah, izdanih v Uniji ali izvršljivih v zadevni državi članici;

pod pogojem, da za vse takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej veljajo ukrepi iz odstavka 1.

▼M10

7.  
Brez poseganja v odstavek 8 lahko z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 pristojni organi držav članic dovolijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali dajanje na razpolago določenih sredstev ali gospodarskih virov pod pogoji, ki jih štejejo za primerne, potem ko ugotovijo, da je zagotavljanje takih sredstev ali gospodarskih virov potrebno za humanitarne namene, kot sta zagotavljanje in omogočanje zagotavljanja pomoči, vključno z zdravili, hrano ali prevozom humanitarnih delavcev in s tem povezane pomoči, ali za evakuacije iz Malija. Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi tega člena, v dveh tednih po njihovi odobritvi.

▼M10

8.  

Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za zagotavljanje, obdelavo ali izplačevanje sredstev, drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov ter dobavo blaga in storitev, potrebnih za pravočasno zagotovitev humanitarne pomoči ali za podporo drugim dejavnostim, ki podpirajo osnovne človeške potrebe, kadar tako humanitarno pomoč in druge dejavnosti izvajajo:

(a) 

Združeni narodi, vključno z njihovimi programi, skladi ter drugimi subjekti in organi ter njihove specializirane agencije in povezane organizacije;

(b) 

mednarodne organizacije;

(c) 

humanitarne organizacije, ki imajo status opazovalke v Generalni skupščini Združenih narodov, in člani teh humanitarnih organizacij;

(d) 

dvostransko ali večstransko financirane nevladne organizacije, ki sodelujejo v načrtih Združenih narodov za humanitarni odziv, načrtih za pomoč beguncem, drugih pozivih Združenih narodov ali humanitarnih grozdih, ki jih usklajuje Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih aktivnosti (OCHA);

(e) 

zaposleni, prejemniki nepovratnih sredstev, odvisna podjetja ali izvajalski partnerji subjektov iz točk (a) do (d), ko in kolikor delujejo v tej vlogi; ali

(f) 

ustrezni drugi akterji, kot jih določi Svet.

▼M5

Člen 3

1.  
Svet pripravi seznam v Prilogi I in ga spremeni v skladu z odločitvami Varnostnega sveta ali odbora za sankcije.
2.  
Svet na predlog države članice ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik) soglasno pripravi in spremeni seznam iz Priloge II.

Člen 4

1.  
Kadar Varnostni svet ali odbor za sankcije uvrsti osebo ali subjekt na seznam, Svet to osebo ali subjekt vključi v Prilogo I. Svet o svoji odločitvi skupaj z razlogi za uvrstitev na seznam obvesti zadevno osebo ali subjekt bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s čimer da tej osebi ali subjektu možnost, da predloži pripombe.
2.  
Svet o odločitvi iz člena 3(2) skupaj z razlogi za uvrstitev na seznam obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s čimer da tej fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu možnost, da predloži pripombe.
3.  
Kadar so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet pregleda svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo ali subjekt.

Člen 5

1.  
Priloga I vsebuje razloge za uvrstitev oseb in subjektov na seznam, ki jih predloži Varnostni svet ali odbor za sankcije.
2.  
Kadar je to mogoče, se v Prilogo I vključijo tudi podatki, ki jih predloži Varnostni svet ali odbor za sankcije in so potrebni za identifikacijo zadevnih oseb ali subjektov. Pri osebah lahko taki podatki vključujejo imena, vključno z vzdevki, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri subjektih lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum registracije, matično številko in sedež podjetja.
3.  
Priloga II vsebuje razloge za uvrstitev v njej navedenih fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov na seznam.
4.  
Priloga II vsebuje tudi podatke, potrebne za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, kadar so ti podatki na voljo. V zvezi s fizičnimi osebami lahko ti podatki vključujejo: imena in vzdevke; datum in kraj rojstva; državljanstvo; številko potnega lista in osebne izkaznice; spol; naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Za pravne osebe, subjekte ali organe lahko ti podatki vključujejo: imena; kraj in datum registracije; matično številko in sedež podjetja.

▼M5

Člen 5a

1.  

Svet in visoki predstavnik obdelujeta osebne podatke za namene opravljanja nalog, ki jih imata na podlagi tega sklepa, zlasti:

(a) 

kar zadeva Svet, za pripravo in spreminjanje prilog I in II;

(b) 

kar zadeva visokega predstavnika, za pripravo sprememb prilog I in II.

2.  
Svet in visoki predstavnik lahko po potrebi obdelujeta ustrezne podatke v zvezi s kaznivimi dejanji, ki so jih storile fizične osebe s seznama, in v zvezi s kazenskimi obsodbami ali varnostnimi ukrepi v zvezi s temi osebami le v obsegu, v katerem je takšna obdelava potrebna za pripravo prilog I in II.
3.  
Za namene tega sklepa sta Svet in visoki predstavnik imenovana za „upravljavca“ v smislu člena 3, točka 8, Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ), da se zagotovi, da lahko zadevne fizične osebe uresničujejo svoje pravice na podlagi navedene Uredbe (EU).

Člen 5b

V zvezi s kakršno koli pogodbo ali transakcijo, katere izvedba je bila neposredno ali posredno v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s tem sklepom, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali kakršnim koli drugim zahtevkom te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti ali plačilo obveznice, garancije ali nadomestilo škode, predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga vložijo:

(a) 

fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi s seznama iz Priloge II;

(b) 

katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek ali v imenu fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov iz točke (a).

▼M5

Člen 6

1.  
Ta sklep se po potrebi spremeni ali prekliče v skladu z ugotovitvami Varnostnega sveta.
2.  
Ukrepi iz člena 1a, odstavek 1, ter člena 2a, odstavka 1 in 2, se uporabljajo do ►M11  14. decembra 2024 ◄ in se redno pregledujejo. Če Svet meni, da njegovi cilji niso bili doseženi, se ukrepi po potrebi podaljšajo ali spremenijo.

▼B

Člen 7

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
▼M5

PŔILOGA I

▼M1

A.   Seznam oseb iz člena 1(1)

▼M12 —————

▼M1

B.   Seznam oseb in subjektov iz člena 2(1)

▼M12 —————

▼M8
PRILOGA II

A.   Seznam fizičnih oseb iz člena 1a(1) 

Ime in priimek

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

DIAW, Malick

Kraj rojstva: Ségou

Datum rojstva: 2.12.1979

Državljanstvo: malijsko

Številka potnega lista: B0722922, veljaven do 13.8.2018

Spol: moški

Položaj: predsednik nacionalnega prehodnega sveta (zakonodajni organ v času politične tranzicije v Maliju), polkovnik

Malick Diaw je eden od ključnih najožjih sodelavcev polkovnika Assimija Goïte. Kot vodja štaba tretje vojaške regije Kati je bil eden od pobudnikov državnega udara 18. avgusta 2020 skupaj s podpolkovnikom Ismaëlom Waguéjem, polkovnikom Assimijem Goïto, polkovnikom Sadiom Camaro in polkovnikom Modibom Konéjem.

Malick Diaw je tako odgovoren za dejanja ali politike, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost Malija.

Malick Diaw je tudi ključni akter politične tranzicije v Malijju, saj od decembra 2020 opravlja funkcijo predsednika nacionalnega prehodnega sveta (CNT).

CNT ni uspel pravočasno izvesti „misij“, zapisanih v tranzicijski listini z dne 1. oktobra 2020 (v nadaljnjem besedilu: tranzicijska listina), ki bi morale biti dokončane v 18 mesecih, kar se kaže tudi v tem, da je CNT odlašal s sprejetjem osnutka volilnega zakona. Ta zamuda je prispevala k zamudi pri organizaciji volitev in s tem uspešnemu zaključku politične tranzicije v Maliju. Poleg tega novi volilni zakon, ki ga je CNT na koncu sprejel 17. junija 2022 in je bil 24. junija 2022 objavljen v Uradnem listu Republike Mali, predsedniku in podpredsedniku tranzicije ter članom prehodne vlade omogoča, da kandidirajo na predsedniških in parlamentarnih volitvah, kar je v nasprotju s tranzicijsko listino.

Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS) je novembra 2021 sprejela individualne sankcije proti prehodnim oblastem (vključno proti Malicku Diawu) zaradi njihovega odlašanja z organizacijo volitev in zaključkom politične tranzicije v Maliju. ECOWAS se je 3. julija 2022 odločila ohraniti te individualne sankcije.

Malick Diaw torej ovira in spodkopava uspešen zaključek politične tranzicije v Maliju.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Kraj rojstva: Bamako

Datum rojstva: 2.3.1975

Državljanstvo: malijsko

Številka potnega lista: diplomatski potni list št. AA0193660, velja do 15.2.2023

Spol: moški

Položaj: minister za spravo, podpolkovnik

Podpolkovnik Ismaël Wagué je eden od ključnih najožjih sodelavcev polkovnika Assimija Goïte in je bil eden glavnih akterjev, odgovornih za državni udar 18. avgusta 2020, skupaj s polkovnikom Goïto, polkovnikom Sadiom Camaro, polkovnikom Modibom Konéjem ter polkovnikom Malickom Diawom.

19. avgusta 2020 je izjavil, da je vojska prevzela oblast, nato pa je postal tiskovni predstavnik nacionalnega odbora za rešitev ljudstva (Comité national pour le salut du people, CNSP).

Ismaël Wagué je tako odgovoren za dejanja, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost Malija.

Ismaël Wagué je od oktobra 2020 kot minister za spravo v prehodni vladi pristojen za izvajanje sporazuma o miru in spravi v Maliju. Zaradi svoje izjave oktobra 2021 in stalnega nestrinjanja s člani stalnega strateškega okvira (Cadre Stratégique Permanent, CSP) je prispeval k blokiranju nadzornega odbora sporazuma o miru in spravi v Maliju (Comité de suivi de l’accord, CSA), kar je vodilo do prekinitve zasedanja CSA od oktobra 2021 do septembra 2022. To je oviralo izvajanje tega sporazuma, ki je ena od „misij“ politične tranzicije v Maliju, kakor je določeno v členu 2 tranzicijske listine.

ECOWAS je novembra 2021 sprejela individualne sankcije proti prehodnim oblastem (vključno proti Ismaëlu Waguéju) zaradi njihovega odlašanja z organizacijo volitev in zaključkom tranzicije. ECOWAS se je 3. julija 2022 odločila ohraniti te individualne sankcije.

Ismaël Wagué je zato odgovoren za dejanja, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost Malija, ter za oviranje in spodkopavanje uspešnega zaključka politične tranzicije v Maliju.

4.2.2022

▼M11

3.

MAÏGA, Choguel

Kraj rojstva: Tabango, Gao, Mali

Datum rojstva: 31.12.1958

Državljanstvo: malijsko

Številka potnega lista: diplomatski potni list št. DA0004473, ki ga je izdal Mali, izdan schengenski vizum

Spol: moški

Položaj: predsednik vlade

Choguel Maïga v funkciji predsednika vlade od junija 2021 vodi prehodno vlado Malija, ki je bila oblikovana po državnem udaru 24. maja 2021.

V nasprotju s časovnim razporedom reform in volitev, predhodno dogovorjenim z ECOWAS v skladu s tranzicijsko listino, je junija 2021 kot proces pred reformami in predpogoj za organizacijo volitev, predvidenih za 27. februar 2022, napovedal organizacijo zasedanja nacionalnih posvetovanj za obnovo (Assises nationales de la refondation, ANR).

Kot je napovedal Choguel Maïga sam, je bilo zasedanje ANR nato večkrat preloženo, volitve pa odložene. Zasedanje ANR, ki je bilo nato organizirano decembra 2021, je bojkotiralo več deležnikov. Na podlagi končnih priporočil ANR je prehodna vlada predstavila nov časovni razpored za izvedbo predsedniških volitev decembra 2025, kar prehodnim oblastem omogoča, da ostanejo na oblasti več kot pet let. Prehodna vlada je, potem ko je junija 2022 predstavila spremenjeni časovni razpored za izvedbo predsedniških volitev marca 2024, 21. septembra 2023 naznanila nadaljnji odlog volitev.

ECOWAS je novembra 2021 sprejela individualne sankcije proti prehodnim oblastem (vključno proti Choguelu Maïgi) zaradi njihovega odlašanja z organizacijo volitev in zaključkom politične tranzicije v Maliju. ECOWAS je poudarila, da so prehodne oblasti potrebo po izvedbi reform uporabile kot izgovor, da bi upravičile podaljšanje politične tranzicije v Maliju in ostale na oblasti brez demokratičnih volitev. ECOWAS se je 3. julija 2022 odločil ohraniti te individualne sankcije.

V svoji funkciji predsednika vlade je Choguel Maïga neposredno odgovoren za preložitev volitev, predvidenih v tranzicijski listini, in zato ovira in spodkopava uspešen zaključek politične tranzicije v Maliju, zlasti z oviranjem in spodkopavanjem izvedbe volitev in predaje oblasti izvoljenim organom.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Kraj rojstva: Tondibi, regija Gao, Mali

Datum rojstva: 5.2.1971

Državljanstvo: malijsko

Številka potnega lista: diplomatski potni list, ki ga je izdal Mali

Spol: moški

Položaj: minister za obnovo

Ibrahim Ikassa Maïga je član strateškega odbora M5-RFP (Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques), ki je imel ključno vlogo pri strmoglavljenju predsednika Keite.

Kot ministru za obnovo, kar je postal junija 2021, mu je bilo zaupano načrtovanje zasedanja nacionalnih posvetovanj za obnovo (Assises nationales de la Refondation, ANR), ki ga je napovedal predsednik vlade Choguel Maïga.

V nasprotju s časovnim razporedom reform in volitev, predhodno dogovorjenim z ECOWAS v skladu s tranzicijsko listino, je prehodna vlada zasedanje ANR napovedala kot proces pred reformami in predpogoj za organizacijo volitev, predvidenih za 27. februar 2022.

Kot je napovedal Choguel Maïga, je bilo zasedanje ANR nato večkrat preloženo, volitve pa odložene. Zasedanje ANR, ki je bilo nato organizirano decembra 2021, je bojkotiralo več deležnikov. Na podlagi končnih priporočil ANR je prehodna vlada predstavila nov časovni razpored za izvedbo predsedniških volitev decembra 2025, kar prehodnim oblastem omogoča, da ostanejo na oblasti več kot pet let. Prehodna vlada je, potem ko je junija 2022 predstavila spremenjeni časovni razpored za izvedbo predsedniških volitev marca 2024, 21. septembra 2023 naznanila nadaljnji odlog volitev.

ECOWAS je novembra 2021 sprejela individualne sankcije proti prehodnim oblastem (tudi proti Ibrahimu Ikassi Maïgi) zaradi njihovega odlašanja z organizacijo volitev in zaključkom politične tranzicije v Maliju. ECOWAS je poudarila, da so prehodne oblasti potrebo po izvedbi reform uporabile kot izgovor, da bi upravičile podaljšanje politične tranzicije v Maliju in ostale na oblasti brez demokratičnih volitev. ECOWAS se je 3. julija 2022 odločil ohraniti te individualne sankcije.

V svoji funkciji ministra za obnovo Ibrahim Ikassa Maïga ovira in spodkopava uspešen zaključek politične tranzicije v Maliju, zlasti z oviranjem in spodkopavanjem izvedbe volitev in predaje oblasti izvoljenim organom.

4.2.2022

▼M11 —————

▼M9

6.

Ivan Aleksandrovitch MASLOV (Ivan Aleksandrovič MASLOV)

Иван Александрович МАСЛОВ

Datum rojstva: 11.7.1982 ali 3.1.1980

Kraj rojstva: vas Arhangelsk/Čugujevka, okrožje Čugujev, območje Primorskega

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Položaj: vodja Wagner Group v Maliju

Naslov: neznan, po ugotovitvah projekta „All eyes on Wagner“ registriran v mestu Šatki v regiji Nižni Novgorod

Ivan Aleksandrovič Maslov je vodja Wagner Group v Maliju, katere prisotnost v državi se je od konca leta 2021 povečala.

Prisotnost Wagner Group v Maliju ogroža mir, varnost in stabilnost države. Plačanci Wagner Group so bili zlasti vpleteni v nasilna dejanja in številne zlorabe človekovih pravic v Maliju, vključno z izvensodnimi poboji, kot je „pokol v Mouri“ konec marca 2022.

Kot lokalni vodja Wagner Group je zato Ivan Maslov odgovoren za dejanja te skupine, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost Malija, zlasti vpletenost v nasilna dejanja in zlorabe človekovih pravic.

25.2.2023

▼M8

B.   Seznam fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov iz člena 2a(1) 

Ime in priimek

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

DIAW, Malick

Kraj rojstva: Ségou

Datum rojstva: 2.12.1979

Državljanstvo: malijsko

Številka potnega lista: B0722922, veljaven do 13.8.2018

Spol: moški

Položaj: predsednik nacionalnega prehodnega sveta (zakonodajni organ v času politične tranzicije v Maliju), polkovnik

Malick Diaw je eden od ključnih najožjih sodelavcev polkovnika Assimija Goïte. Kot vodja štaba tretje vojaške regije Kati je bil eden od pobudnikov državnega udara 18. avgusta 2020 skupaj s podpolkovnikom Ismaëlom Waguéjem, polkovnikom Assimijem Goïto, polkovnikom Sadiom Camaro in polkovnikom Modibom Konéjem.

Malick Diaw je tako odgovoren za dejanja ali politike, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost Malija.

Malick Diaw je tudi ključni akter politične tranzicije v Malijju, saj od decembra 2020 opravlja funkcijo predsednika nacionalnega prehodnega sveta (CNT).

CNT ni uspel pravočasno izvesti „misij“, zapisanih v tranzicijski listini z dne 1. oktobra 2020 (v nadaljnjem besedilu: tranzicijska listina), ki bi morale biti dokončane v 18 mesecih, kar se kaže tudi v tem, da je CNT odlašal s sprejetjem osnutka volilnega zakona. Ta zamuda je prispevala k zamudi pri organizaciji volitev in s tem uspešnemu zaključku politične tranzicije v Maliju. Poleg tega novi volilni zakon, ki ga je CNT na koncu sprejel 17. junija 2022 in je bil 24. junija 2022 objavljen v Uradnem listu Republike Mali, predsedniku in podpredsedniku tranzicije ter članom prehodne vlade omogoča, da kandidirajo na predsedniških in parlamentarnih volitvah, kar je v nasprotju s tranzicijsko listino.

Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS) je novembra 2021 sprejela individualne sankcije proti prehodnim oblastem (vključno proti Malicku Diawu) zaradi njihovega odlašanja z organizacijo volitev in zaključkom politične tranzicije v Maliju. ECOWAS se je 3. julija 2022 odločila ohraniti te individualne sankcije.

Malick Diaw torej ovira in spodkopava uspešen zaključek politične tranzicije v Maliju.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Kraj rojstva: Bamako

Datum rojstva: 2.3.1975

Državljanstvo: malijsko

Številka potnega lista: diplomatski potni list št. AA0193660, velja do 15.2.2023

Spol: moški

Položaj: minister za spravo, podpolkovnik

Podpolkovnik Ismaël Wagué je eden od ključnih najožjih sodelavcev polkovnika Assimija Goïte in je bil eden glavnih akterjev, odgovornih za državni udar 18. avgusta 2020, skupaj s polkovnikom Goïto, polkovnikom Sadiom Camaro, polkovnikom Modibom Konéjem ter polkovnikom Malickom Diawom.

19. avgusta 2020 je izjavil, da je vojska prevzela oblast, nato pa je postal tiskovni predstavnik nacionalnega odbora za rešitev ljudstva (Comité national pour le salut du people, CNSP).

Ismaël Wagué je tako odgovoren za dejanja, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost Malija.

Ismaël Wagué je od oktobra 2020 kot minister za spravo v prehodni vladi pristojen za izvajanje sporazuma o miru in spravi v Maliju. Zaradi svoje izjave oktobra 2021 in stalnega nestrinjanja s člani stalnega strateškega okvira (Cadre Stratégique Permanent, CSP) je prispeval k blokiranju nadzornega odbora sporazuma o miru in spravi v Maliju (Comité de suivi de l’accord, CSA), kar je vodilo do prekinitve zasedanja CSA od oktobra 2021 do septembra 2022. To je oviralo izvajanje tega sporazuma, ki je ena od „misij“ politične tranzicije v Maliju, kakor je določeno v členu 2 tranzicijske listine.

ECOWAS je novembra 2021 sprejela individualne sankcije proti prehodnim oblastem (vključno proti Ismaëlu Waguéju) zaradi njihovega odlašanja z organizacijo volitev in zaključkom tranzicije. ECOWAS se je 3. julija 2022 odločila ohraniti te individualne sankcije.

Ismaël Wagué je zato odgovoren za dejanja, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost Malija, ter za oviranje in spodkopavanje uspešnega zaključka politične tranzicije v Maliju.

4.2.2022

▼M11

3.

MAÏGA, Choguel

Kraj rojstva: Tabango, Gao, Mali

Datum rojstva: 31.12.1958

Državljanstvo: malijsko

Številka potnega lista: diplomatski potni list DA0004473, ki ga je izdal Mali, izdan schengenski vizum

Spol: moški

Položaj: predsednik vlade

Choguel Maïga v funkciji predsednika vlade od junija 2021 vodi prehodno vlado Malija, ki je bila oblikovana po državnem udaru 24. maja 2021.

V nasprotju s časovnim razporedom reform in volitev, predhodno dogovorjenim z ECOWAS v skladu s tranzicijsko listino, je junija 2021 kot proces pred reformami in predpogoj za organizacijo volitev, predvidenih za 27. februar 2022, napovedal organizacijo zasedanja nacionalnih posvetovanj za obnovo (Assises nationales de la refondation, ANR).

Kot je napovedal Choguel Maïga sam, je bilo zasedanje ANR nato večkrat preloženo, volitve pa odložene. Zasedanje ANR, ki je bilo nato organizirano decembra 2021, je bojkotiralo več deležnikov. Na podlagi končnih priporočil ANR je prehodna vlada predstavila nov časovni razpored za izvedbo predsedniških volitev decembra 2025, kar prehodnim oblastem omogoča, da ostanejo na oblasti več kot pet let. Prehodna vlada je, potem ko je junija 2022 predstavila spremenjeni časovni razpored za izvedbo predsedniških volitev marca 2024, 21. septembra 2023 naznanila nadaljnji odlog volitev.

ECOWAS je novembra 2021 sprejela individualne sankcije proti prehodnim oblastem (vključno proti Choguelu Maïgi) zaradi njihovega odlašanja z organizacijo volitev in zaključkom politične tranzicije v Maliju. ECOWAS je poudarila, da so prehodne oblasti potrebo po izvedbi reform uporabile kot izgovor, da bi upravičile podaljšanje politične tranzicije v Maliju in ostale na oblasti brez demokratičnih volitev. ECOWAS se je 3. julija 2022 odločil ohraniti te individualne sankcije.

V svoji funkciji predsednika vlade je Choguel Maïga neposredno odgovoren za preložitev volitev, predvidenih v tranzicijski listini, in zato ovira in spodkopava uspešen zaključek politične tranzicije v Maliju, zlasti z oviranjem in spodkopavanjem izvedbe volitev in predaje oblasti izvoljenim organom.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Kraj rojstva: Tondibi, regija Gao, Mali

Datum rojstva: 5.2.1971

Državljanstvo: malijsko

Številka potnega lista: diplomatski potni list, ki ga je izdal Mali

Spol: moški

Položaj: minister za obnovo

Ibrahim Ikassa Maïga je član strateškega odbora M5-RFP (Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des Forces Patriotiques), ki je imel ključno vlogo pri strmoglavljenju predsednika Keite.

Kot ministru za obnovo, kar je postal junija 2021, mu je bilo zaupano načrtovanje zasedanja nacionalnih posvetovanj za obnovo (Assises nationales de la Refondation, ANR), ki ga je napovedal predsednik vlade Choguel Maïga.

V nasprotju s časovnim razporedom reform in volitev, predhodno dogovorjenim z ECOWAS v skladu s tranzicijsko listino, je prehodna vlada to zasedanje ANR napovedala kot proces pred reformami in predpogoj za organizacijo volitev, predvidenih za 27. februar 2022.

Kot je napovedal Choguel Maïga, je bilo zasedanje ANR nato večkrat preloženo, volitve pa odložene. Zasedanje ANR, ki je bilo nato organizirano decembra 2021, je bojkotiralo več deležnikov. Na podlagi končnih priporočil ANR je prehodna vlada predstavila nov časovni razpored za izvedbo predsedniških volitev decembra 2025, kar prehodnim oblastem omogoča, da ostanejo na oblasti več kot pet let. Prehodna vlada je, potem ko je junija 2022 predstavila spremenjeni časovni razpored za izvedbo predsedniških volitev marca 2024, 21. septembra 2023 naznanila nadaljnji odlog volitev.

ECOWAS je novembra 2021 sprejela individualne sankcije proti prehodnim oblastem (vključno proti Ibrahimu Ikassi Maïgi) zaradi njihovega odlašanja z volitev in zaključkom politične tranzicije v Maliju. ECOWAS je poudarila, da so prehodne oblasti potrebo po izvedbi reform uporabile kot izgovor, da bi upravičile podaljšanje politične tranzicije v Maliju in ostale na oblasti brez demokratičnih volitev. ECOWAS se je 3. julija 2022 odločil ohraniti te individualne sankcije.

V svoji funkciji ministra za obnovo Ibrahim Ikassa Maïga ovira in spodkopava uspešen zaključek politične tranzicije v Maliju, zlasti z oviranjem in spodkopavanjem izvedbe volitev in predaje oblasti izvoljenim organom.

4.2.2022

▼M11 —————

▼M9

6.

Ivan Aleksandrovitch MASLOV (Ivan Aleksandrovič MASLOV)

Иван Александрович МАСЛОВ

Datum rojstva: 11.7.1982 ali 3.1.1980

Kraj rojstva: vas Arhangelsk/Čugujevka, okrožje Čugujev, območje Primorskega

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Položaj: vodja Wagner Group v Maliju

Naslov: neznan, po ugotovitvah projekta „All eyes on Wagner“ registriran v mestu Šatki v regiji Nižni Novgorod

Ivan Aleksandrovič Maslov je vodja Wagner Group v Maliju, katere prisotnost v državi se je od konca leta 2021 povečala.

Prisotnost Wagner Group v Maliju ogroža mir, varnost in stabilnost države. Plačanci Wagner Group so bili zlasti vpleteni v nasilna dejanja in številne zlorabe človekovih pravic v Maliju, vključno z izvensodnimi poboji, kot je „pokol v Mouri“ konec marca 2022.

Kot lokalni vodja Wagner Group je zato Ivan Maslov odgovoren za dejanja te skupine, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost Malija, zlasti vpletenost v nasilna dejanja in zlorabe človekovih pravic.

25.2.2023( 1 ) Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).