02017D0021 — SL — 12.03.2021 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SKLEP (EU) 2017/1198 EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 27. junija 2017

o poročanju pristojnih nacionalnih organov Evropski centralni banki o načrtih financiranja kreditnih institucij (ECB/2017/21)

(UL L 172 5.7.2017, str. 32)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2021/432 z dne 1. marca 2021

  L 86

14

12.3.2021
▼B

SKLEP (EU) 2017/1198 EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 27. junija 2017

o poročanju pristojnih nacionalnih organov Evropski centralni banki o načrtih financiranja kreditnih institucij (ECB/2017/21)Člen 1

Področje uporabe

Ta sklep zahteva, da pristojni nacionalni organi predložijo ECB načrte financiranja nekaterih pomembnih in manj pomembnih kreditnih institucij, ter določa postopke v zvezi s predložitvijo teh načrtov financiranja ECB.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo opredelitve pojmov iz Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17) skupaj z naslednjimi opredelitvami pojmov:

(1) 

„pomembna kreditna institucija“ pomeni kreditno institucijo, ki ima status pomembnega nadzorovanega subjekta v skladu z Uredbo (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17), in

(2) 

„manj pomembna kreditna institucija“ pomeni kreditno institucijo, ki nima statusa pomembnega nadzorovanega subjekta v skladu z Uredbo (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17).

▼M1

Člen 3

Zahteve za poročanje o načrtih financiranja

1.  

Pristojni nacionalni organi predložijo ECB načrte financiranja naslednjih kreditnih institucij s sedežem v njihovi sodelujoči državi članici, ki so skladni s Smernicami o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 20. decembra 2012 (ESRB/2012/2) ( 1 ) (v nadaljnjem besedilu: smernice EBA iz leta 2019):

(a) 

pomembnih kreditnih institucij na najvišji ravni konsolidacije v sodelujočih državah članicah na konsolidirani podlagi;

(b) 

pomembnih kreditnih institucij, ki niso del nadzorovane skupine, na posamični podlagi;

(c) 

manj pomembnih kreditnih institucij, v zvezi s katerimi ustrezni pristojni nacionalni organ zbira načrte financiranja v skladu s smernicami EBA iz leta 2019.

2.  
Pristojni nacionalni organi, ki zbirajo načrte financiranja pomembnih kreditnih institucij, ki niso navedene v točkah (a) in (b) odstavka 1, te načrte financiranja predložijo ECB, če so skladni s smernicami EBA iz leta 2019.
3.  
Načrti financiranja se predložijo ECB v skladu z usklajenimi navodili in predlogami iz smernic EBA iz leta 2019. Referenčni datum poročanja načrtov financiranja je 31. december preteklega leta.

Kadar je kreditnim institucijam po nacionalni zakonodaji dovoljeno, da poročajo svoje finančne informacije na podlagi konca računovodskega leta, ki se razlikuje od konca koledarskega leta, se kot referenčni datum poročanja šteje zadnji razpoložljivi konec računovodskega leta.

Člen 4

Datumi predložitve

1.  

Ustrezni pristojni nacionalni organi predložijo ECB načrte financiranja naslednjih kreditnih institucij do 12.00 po srednjeevropskem času na 10. delovni dan po 15. marcu:

(a) 

načrte financiranja kreditnih institucij iz člena 3(1)(a) in člena 3(1)(b);

(b) 

načrte financiranja kreditnih institucij iz člena 3(1)(c) in člena 3(2), če so uvrščene na seznam največjih institucij v državi članici, ki ga objavi EBA v skladu s členom 2(6) Sklepa EBA/DC/2020/334 ( 2 ).

2.  
Ustrezni pristojni nacionalni organi predložijo ECB načrte financiranja vseh kreditnih institucij, ki niso navedene v odstavku 1, do 12.00 po srednjeevropskem času na 25. delovni dan po 15. marcu.

▼B

Člen 5

Preverjanje kakovosti podatkov

▼M1

1.  
Pristojni nacionalni organi spremljajo in ocenjujejo kakovost in zanesljivost podatkov, ki jih dajo na voljo ECB. Pristojni nacionalni organi uporabijo ustrezna validacijska pravila, ki jih pripravi, vzdržuje in objavi EBA. Pristojni nacionalni organi uporabijo tudi dodatno preverjanje kakovosti podatkov, ki ga določi ECB v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi.

▼B

2.  

Podatki se, poleg tega, da so skladni z validacijskimi pravili in prestanejo preverjanje kakovosti, predložijo v skladu z naslednjimi dodatnimi minimalnimi standardi za točnost:

(a) 

pristojni nacionalni organi po potrebi zagotovijo informacije o gibanjih v predloženih podatkih in

(b) 

informacije morajo biti popolne: obstoječe vrzeli je treba ugotoviti, jih pojasniti ECB in jih po potrebi brez nepotrebnega odlašanja zapolniti.

Člen 6

Kvalitativne informacije

1.  
Pristojni nacionalni organi v primeru, da ni mogoče zagotoviti kakovosti podatkov v posamezni tabeli v taksonomiji, brez nepotrebnega odlašanja predložijo ECB ustrezna pojasnila.
2.  
Poleg tega pristojni nacionalni organi sporočijo ECB razloge za morebitne znatne popravke, ki jih predložijo.

Člen 7

Določitev oblike prenosa

▼M1

1.  
Pristojni nacionalni organi predložijo podatke, določene v tem sklepu, ob uporabi veljavne taksonomije razširljivega jezika za poslovno poročanje (eXtensible Business Reporting Language), da zagotovijo enotno tehnično obliko za izmenjavo podatkov v zvezi s smernicami EBA iz leta 2019.

▼B

2.  
Nadzorovani subjekti se v ustreznem prenosu označijo z uporabo identifikatorja pravnih subjektov (Legal Entity Identifier).

Člen 8

Prvi referenčni datumi poročanja

Prvi referenčni datum za poročanje v skladu s členom 3 je 31. december 2017.

▼M1

Člen 8a

Prvi referenčni datum poročanja v letu 2021

Prvi referenčni datum poročanja v letu 2021 v skladu s členom 3 je 31. december 2020. Uporablja se drugi pododstavek člena 3(3).

▼B

Člen 9

Začetek učinkovanja

Ta sklep začne učinkovati na dan, ko so o njem uradno obveščeni naslovniki.

Člen 10

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na pristojne nacionalne organe sodelujočih držav članic.( 1 ) EBA/GL/2019/05. Dostopno na spletni strani EBA.

( 2 ) Dostopno na spletni strani EBA.