02016R1238 — SL — 07.02.2018 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1238

z dne 18. maja 2016

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 206 30.7.2016, str. 15)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/149 z dne 15. novembra 2017

  L 26

11

31.1.2018
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1238

z dne 18. maja 2016

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje

(Besedilo velja za EGP)POGLAVJE I

UVODNA DOLOČBA

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa pravila, ki dopolnjujejo Uredbo (EU) št. 1308/2013 glede:

(a) odkupa in prodaje iz javne intervencije za proizvode iz člena 11 navedene uredbe ter

(b) dodelitve pomoči za zasebno skladiščenje za proizvode iz člena 17 navedene uredbe.POGLAVJE II

SPLOŠNA PRAVILA

Člen 2

Upravičenost izvajalcev

1.  Izvajalci morajo biti ustanovljeni in registrirani v Uniji za namene DDV, da lahko vložijo:

(a) ponudbo za odkup ali ponudbo za prodajo proizvodov iz javne intervencije ali

(b) ponudbo za pomoč za zasebno skladiščenje ali vlogo za pomoč za zasebno skladiščenje, ki se določi vnaprej.

2.  Pri odkupu govejega mesa lahko ponudbe vložijo samo naslednji izvajalci iz odstavka 1:

(a) klavnice za govedo, odobrene v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 853/2004 ( 1 );

(b) trgovci z živino ali mesom, ki izvajajo klanje za svoj račun.

3.  Pri pomoči za zasebno skladiščenje lahko ponudbe ali vloge vložijo samo naslednji izvajalci iz odstavka 1:

(a) v sektorju oljčnega olja: izvajalci, ki izpolnjujejo zahteve iz Priloge VII;

(b) v sektorju sladkorja: izvajalci, ki so proizvajalci sladkorja.

Člen 3

Upravičenost proizvodov

1.  Proizvodi so neoporečne in zadovoljive tržne kakovosti ter izpolnjujejo zahteve iz Uredbe (EU) št. 1308/2013.

2.  V primeru odkupa proizvodi izpolnjujejo zahteve, ki so določene, kot sledi:

(a) za žita: v Prilogi I k tej uredbi;

(b) za riž: v Prilogi II k tej uredbi;

(c) za goveje meso: v Prilogi III k tej uredbi;

(d) za maslo: v delih I in II Priloge IV k tej uredbi in členu 21 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1240 ( 2 );

(e) za posneto mleko v prahu: v delih I in II Priloge V k tej uredbi in členu 21 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240;

Poleg tega morata biti maslo in posneto mleko v prahu proizvedena v podjetju, ki je odobreno v skladu z delom III Priloge IV oziroma delom III Priloge V k tej uredbi.

3.  V primeru pomoči za zasebno skladiščenje proizvodi izpolnjujejo zahteve iz Priloge VI k tej uredbi.

Člen 4

Varščina

Izvajalci položijo varščino v korist ustrezne plačilne agencije v skladu z oddelkom 2 poglavja IV Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014, ko:

(a) vložijo ponudbo za odkup ali prodajo intervencijskih proizvodov ali odpremo takih proizvodov v sistemu razdeljevanja hrane najbolj ogroženim osebam v skladu s členom 16(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(b) vložijo ponudbo ali vlogo za pomoč za zasebno skladiščenje, razen če izvedbena uredba o začetku razpisnega postopka ali vnaprejšnji določitvi zneska pomoči, kot je navedeno v Izvedbeni uredbi (EU) 2016/1240, določa drugače.

Člen 5

Sprostitev in zaseg varščine

1.  Varščina iz člena 4 se sprosti, če je ponudba ali vloga nedopustna ali ni bila sprejeta.

2.  Pri intervencijskem odkupu se varščina sprosti, ko:

(a) izvajalec dobavi navedeno količino do roka za dobavo po dobavnem nalogu iz člena 17 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240 in

(b) se ugotovi skladnost z zahtevami za upravičenost iz člena 3 te uredbe ali

(c) se uporabi koeficient dodelitve iz člena 11(1)(b) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240. V tem primeru znesek sproščene varščine ustreza količini, ki ni bila sprejeta; ali

(d) izvajalec, za katerega se uporabi koeficient dodelitve iz člena 11(1)(b) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240, umakne ponudbo.

3.  Pri prodaji intervencijskih proizvodov se varščina sprosti:

(a) pri neuspešnih izvajalcih po sprejetju odločitve iz člena 32(1) ali člena 36(2) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240;

(b) pri uspešnih izvajalcih za količine, za katere je bilo opravljeno plačilo v skladu s členom 35 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240;

(c) če so izpolnjene obveznosti pri odpremi proizvodov v sistemu razdeljevanja hrane najbolj ogroženim osebam.

4.  Pri pomoči za zasebno skladiščenje se varščina sprosti, ko:

(a) se uporabi koeficient dodelitve iz prvega pododstavka člena 43(2) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240. V tem primeru znesek sproščene varščine ustreza količini, ki ni bila sprejeta;

(b) je ponudba umaknjena zaradi določitve koeficienta dodelitve iz drugega pododstavka člena 43(2) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240;

(c) so izpolnjene pogodbene obveznosti glede pogodbene količine.

5.  Navedena varščina se zaseže, če je ponudba ali vloga:

(a) umaknjena iz drugih razlogov, kot je določitev koeficienta dodelitve v skladu s členom 11(1)(b) ali prvim pododstavkom člena 43(2) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240; ali

(b) spremenjena po vložitvi.

6.  Pri intervencijskem odkupu se varščina zaseže, ko:

(a) proizvodi ne izpolnjujejo zahtev iz člena 3 za nesprejete količine;

(b) izvajalec, razen v primerih višje sile, ne dobavi proizvodov do končnega roka iz dobavnega naloga, varščina se v takem primeru zaseže sorazmerno z nedobavljenimi količinami, odkup za navedene količine pa prekliče.

Pri žitih, rižu in govejem mesu pa se varščina sprosti v celoti, če je dejansko dobavljena in sprejeta količina manjša od količine iz dobavnega naloga, vendar razlika ni večja od 5 %.

7.  Pri prodaji intervencijskih proizvodov se razen v primerih višje sile varščina zaseže:

(a) za količine, za katere ni bilo opravljeno plačilo v skladu s členom 35 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240, pri čemer se prodaja za navedene količin prekliče;

(b) če niso izpolnjene obveznosti pri odpremi proizvodov v sistemu razdeljevanja hrane najbolj ogroženim osebam.

8.  Pri pomoči za zasebno skladiščenje se varščina zaseže, ko:

(a) se manj kot 95 % količin iz ponudbe ali vloge uskladišči pod pogoji iz člena 52(1)(a) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240;

(b) se v skladiščih hrani manj kot odstotek pogodbene količine iz člena 8(1), vključno s silosom, ki ga pri sladkorju v razsutem stanju določi izvajalec, za obdobje iz izvedbene uredbe o začetku razpisnega postopka ali določitvi zneska vnaprejšnje pomoči za zasebno skladiščenje;

(c) ni upoštevan rok za uskladiščenje proizvodov iz člena 47(1) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240;

(d) pregledi iz poglavja I ali naslova IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1240 pokažejo, da skladiščeni proizvodi ne izpolnjujejo kakovostnih zahtev iz člena 3 te uredbe.

(e) ni izpolnjena zahteva iz člena 53(3) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240.POGLAVJE III

POSEBNA PRAVILA ZA JAVNO INTERVENCIJO

Člen 6

Intervencijska skladišča

1.  Plačilne agencije zagotovijo, da so intervencijska skladišča (v nadaljnjem besedilu: skladišča) primerna za skladiščenje in ohranjanje odkupljenih proizvodov v dobrem stanju, vključno s temperaturo skladiščenja, in izpolnjujejo zahteve iz člena 7.

2.  V obdobjih, ko poteka intervencijski odkup, plačilne agencije objavijo in posodabljajo informacije o skladiščih, ki so na voljo na njihovem ozemlju.

Člen 7

Zahteve za skladišča

1.  Vsako skladišče izpolnjuje naslednje zahteve:

(a) opremljeno je s tehnično opremo, potrebno za prevzem proizvodov;

(b) ima zmogljivost izkladiščenja količin, s katero lahko upošteva obdobje izkladiščenja iz člena 37(2) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240;

(c) pri žitu, rižu, maslu in posnetem mleku v prahu ima vsaj najmanjšo skladiščno zmogljivost, kot je določeno v členu 3(1) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240.

2.  Plačilne agencije lahko določijo tehnične standarde za skladišča in sprejmejo vse druge potrebne ukrepe, da se uskladiščeni proizvodi primerno hranijo.

3.  Pri sektorju govejega mesa skladišča omogočajo:

(a) skladiščenje prevzetih in izkoščenih trupov, polovic trupov in polovic trupov, razkosanih na četrti;

(b) zamrzovanje vsega izkoščenega mesa za skladiščenje brez nadaljnje obdelave.

Kadar pa izkoščevanje ni razpisni pogoj, skladišče omogoča prevzem mesa s kostmi.

Če sta razsekovalnica ali hladilna naprava skladišča povezani s klavnico ali izvajalcem, plačilna agencija opravi ustrezne preglede za zagotovitev, da se goveje meso, ki je predmet intervencije, skladišči in se z njim ravna v skladu s to uredbo.

Hladilnice v državi članici, ki ima pristojnost nad plačilno agencijo, imajo zmogljivost za hranjenje vsega govejega mesa, ki ga je dodelila plačilna agencija, najmanj tri mesece v tehnično zadovoljivih razmerah.

Kadar pa v državi članici ni dovolj hladilniških zmogljivosti za dodeljeno goveje meso, lahko zadevna plačilna agencija poskrbi, da se tako goveje meso skladišči v drugi državi članici in o tem ustrezno obvesti Komisijo.POGLAVJE IV

POSEBNA PRAVILA ZA POMOČ ZA ZASEBNO SKLADIŠČENJE

Člen 8

Izplačila pomoči za zasebno skladiščenje

1.  Pomoč za zasebno skladiščenje se izplača za pogodbeno količino, če količina, skladiščena v pogodbenem obdobju skladiščenja, znaša vsaj 99 % pogodbene količine.

Za naslednje proizvode pa se pomoč izplača za pogodbeno količino, če količina, skladiščena v pogodbenem obdobju skladiščenja, znaša vsaj 97 % pogodbene količine:

(a) sladkor, ki se skladišči ločeno od drugega sladkorja v silosu, ki ga določi izvajalec;

(b) oljčno olje;

(c) lanena vlakna;

(d) goveje meso, prašičje meso, ovčje in kozje meso, pri čemer se pogodbena količina nanaša na sveže meso, ki se uskladišči;

(e) sir;

(f) posneto mleko v prahu v „velikih vrečah“ iz točke (c) dela IV Priloge VI.

2.  Če je skladiščena količina v obdobju pogodbenega skladiščenja, vključno s silosom, ki ga pri sladkorju v razsutem stanju določi izvajalec, manjša od odstotka pogodbene količine iz odstavka 1, se razen v primerih višje sile pomoč ne izplača. Kljub temu se pri siru, če plačilna agencija meni, da je zadevni sir naravno izgubil težo med obdobjem skladiščenja, zaradi izgube teže ne sme zmanjšati pomoč ali zaseči varščina.

3.  Pomoč se izplača le, če pogodbeno obdobje skladiščenja upošteva obdobje skladiščenja iz izvedbene uredbe o začetku razpisnega postopka ali vnaprejšnji določitvi zneska pomoči.

4.  Če se med pregledi med skladiščenjem ali ob izkladiščenju pokaže, da imajo proizvodi nepravilnosti, se pomoč za zadevne količine ne izplača. Preostali del skladiščene partije, ki je upravičen do pomoči, ne sme biti manjši od najmanjše količine iz izvedbene uredbe o začetku razpisnega postopka ali vnaprejšnji določitvi zneska pomoči.

Enako velja, kadar se del skladiščne partije ali serije izskladišči zaradi nepravilnosti pred koncem najkrajšega obdobja skladiščenja ali pred prvim dovoljenim datumom za postopke izkladiščenja, če je ta datum določen v izvedbeni uredbi o začetku razpisnega postopka ali vnaprejšnji določitvi zneska pomoči.

Proizvodi z nepravilnostmi se ne upoštevajo pri izračunu skladiščene količine iz odstavka 1.

5.  Če za skupno skladiščeno količino izvajalec ne upošteva konca pogodbenega obdobja skladiščenja, ki je bil določen v skladu s členom 48(2) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240, se razen v primerih višje sile pomoč za zadevno pogodbo zmanjša za 10 % za vsak koledarski dan neizpolnjevanja.

Vendar zmanjšanje ne preseže 100 % pomoči.

6.  Pomoč za zasebno skladiščenje se za zadevno pogodbo ne izplača, če ni izpolnjena zahteva iz člena 53(3) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240.POGLAVJE V

SKUPNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 9

Obvestila

Države članice Komisijo obvestijo o odobrenih plačilnih agencijah in količinah v skladu s podrobnimi pogoji iz poglavja I naslova V Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240.

Člen 10

Razveljavitev in prehodne določbe

Uredbe (EGS) št. 3427/87, (EGS) št. 2351/91, (ES) št. 720/2008, (ES) št. 826/2008, (ES) št. 1130/2009, (EU) št. 1272/2009 in (EU) št. 807/2010 se razveljavijo.

Člen 56(3) in (4) Uredbe (EU) št. 1272/2009 in del A Priloge III k Uredbi (ES) št. 826/2008 se še naprej uporabljata, dokler se ne začnejo uporabljati akti, ki nadomeščajo Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 ( 3 ).

Del II, tabela IV v delu IX in točka (h) dela XI Priloge I k Uredbi (EU) št. 1272/2009 se še naprej uporabljajo do 30. junija 2017.

Uredba (EU) št. 1272/2009 se še naprej uporablja za ponudbe, prejete na njeni podlagi pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Uredba (ES) št. 826/2008 se še naprej uporablja za ponudbe ali vloge, prejete na njeni podlagi pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Člen 11

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2016. Vendar se za odkup z javno intervencijo del II Priloge I uporablja od 1. julija 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

ODKUP ŽITA

DEL I

Merila za upravičenost pri žitu

1. Zahteve iz člena 3 za žita so predvsem naslednje:

(a) žita imajo značilno barvo za svojo vrsto;

(b) žita so brez neobičajnega vonja in živih škodljivcev (vključno s pršicami) na kateri koli stopnji razvoja;

(c) žita izpolnjujejo najmanjše kakovostne zahteve iz dela II in

(d) stopnje onesnaževal, vključno z radioaktivnostjo, ne presegajo dopustnih mejnih vrednosti po predpisih Unije.

2. Mejne vrednosti onesnaževal iz točke 1(d) so naslednje:

(a) za navadno in trdo pšenico stopnje, ki jih dopušča Uredba Sveta (EGS) št. 315/93 ( 4 ), vključno z zahtevami glede stopnje toksinov plesni Fusarium, ki je za navadno in trdo pšenico določena v točkah 2.4 do 2.7 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 1881/2006 ( 5 );

(b) za ječmen in koruzo stopnje, določene z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/32/ES ( 6 ).

3. Države članice opravljajo nadzor nad stopnjami onesnaževal, vključno z radioaktivnostjo, na podlagi analize tveganja, pri čemer še posebej upoštevajo podatke, ki jih sporoči izvajalec, in njegove obveznosti pri upoštevanju zahtevanih standardov, predvsem glede rezultatov analiz.

Poleg tega, kadar analize kažejo, da je sedimentacija serije navadne pšenice med 22 in 30, se ta vrsta pšenice šteje za zdravo, čisto in tržne kakovosti, če je iz nje pridobljeno testo ocenjeno kot nelepljivo in primerno za strojno obdelavo.

DEL II

Minimalne kakovostne zahteve iz dela I 

Trda pšenica

Navadna pšenica

Ječmen

Koruza

A.  Najvišja vsebnost vlage

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.  Največji odstotek snovi, ki niso osnovno žito neoporečne kakovosti:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.  Lomljena zrna

6 %

5 %

5 %

5 %

2.  Nečistoče

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1  Nečistoče razen lisastih zrn

5 %

7 %

12 %

5 %

(a)  zakrnela zrna

X

X

X

ni relevantno

(b)  druga žita

3 %

X

5 %

X

(c)  zrna, ki so jih napadli škodljivci

X

X

X

X

(d)  zrna, pri katerih je seme izgubilo barvo

X

X

ni relevantno

ni relevantno

(e)  zrna, pregreta med sušenjem

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2  Lisasta zrna

3,5 %

ni relevantno

ni relevantno

ni relevantno

3.  Nakaljena zrna

4 %

4 %

6 %

6 %

4.  Razne nečistoče

4,5 % (1)

3 %

3 %

3 %

od tega:

 

 

 

 

(a)  tuja zrna:

 

 

 

 

—  škodljiva

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

—  drugo

X

X

X

X

(b)  poškodovana zrna:

 

 

 

 

—  zrna, ki so bila poškodovana zaradi samodejnega gretja ali sušenja pri čezmerno visoki temperaturi

0,05 %

0,05 %

X

X

—  zrna, okužena s fuzarijo

1,5 %

X

X

X

—  drugo

X

X

X

X

(c)  tuja snov

X

X

X

X

(d)  pleve in luske (pri koruzi delci koruznih storžev)

X

X

X

X

(e)  rženi rožiček

0,05 %

0,05 %

ni relevantno

ni relevantno

(f)  gnila zrna

X

X

ni relevantno

ni relevantno

(g)  nečistoče živalskega izvora

X

X

X

X

C.  Največji odstotek popolnoma ali delno lisastih zrn

27 %

ni relevantno

ni relevantno

ni relevantno

D.  Najmanjša hektolitrska masa (kg/hl)

78

73

62

ni relevantno

E.  Najnižja vsebnost beljakovin (2)

11,5 %

11,0 %

ni relevantno

ni relevantno

F.  Hagbergovo padno število (v sekundah)

220

220

ni relevantno

ni relevantno

G.  Najnižja vrednost sedimentacije (v ml)

ni relevantno

22

ni relevantno

ni relevantno

(*1)   Od katerih največ 3 % za nečistoče, razen zrn, okuženih s fuzarijo.

(*2)   V odstotku suhe snovi.

„X“  Označuje analizo, ki je potrebna brez posebnih omejitev, vendar so vsebnosti, ki jih je treba upoštevati za najvišje omejitve, določene v točkah 2 in 4 razpredelnice.

„ni relevantno“  Ni relevantno, analiza ni potrebna.

Snovi, ki niso osnovno žito neoporečne kakovosti, so opredeljene v delu I Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/1240.

Zrna osnovnih žit in drugih žit, ki so poškodovana ali gnila, se uvrščajo med „razne nečistoče“ tudi pri nepravilnostih iz drugih kategorij.
PRILOGA II

ODKUP RIŽA

DEL I

Merila za upravičenost pri neoluščenem rižu

1. Zahteve iz člena 3 za riž so predvsem naslednje:

(a) neoluščeni riž je brez vonja in v njem ni živih žuželk;

(b) vsebnost vlage ne presega 14,5 %;

(c) izkoristek po predelavi je največ pet točk pod osnovnimi izkoristki iz Priloge II;

(d) odstotek raznih nečistoč, odstotek zrn drugih sort riža in odstotek zrn, ki niso v skladu s standardno kakovostjo iz dela A Priloge III k Uredbi (EU) št. 1308/2013, za posamezne vrste riža ne presegajo največjih odstotkov iz dela III te priloge;

(e) stopnja radioaktivnosti ne presega najvišjih dopustnih vrednosti po predpisih Unije.

2. V tej prilogi so „razne nečistoče“ tujki, ki niso riž.

DEL II

Merila za izkoristek po predelavi

Osnovni izkoristek po predelaviPoimenovanje sorte

Izkoristek v celih zrnih (%)

Skupni izkoristek (%)

Argo, selenio, couachi

66

73

Alpe, arco, balilla, balilla sollana, bomba, elio, flipper, lido, sara, thainato, thaiperla, veta, guadiamar

65

73

Ispaniki A, makedonia

64

73

Bravo, europa, loto, riva, rosa marchetti, savio, veneria

63

72

Ariete, bahia, carola, cigalon, cripto, drago, eolo, gladio, graldo, koral, mercurio, niva, onda, padano, panda, ribe, s. andrea, saturno, senia, smeraldo, dion, zeus

62

72

Atrymonas

62

71

Baldo, redi, roma, tebre, volano

61

72

Thaibonnet, puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, rea

58

72

Carnaroli, elba, vialone nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Neimenovane sorte

64

72

DEL III

Največji odstotkiNepravilnosti zrn

Okroglozrnati riž,

oznaka KN 1006 10 92

Srednjezrnati in dolgozrnati A,

oznaki KN 1006 10 94 in 1006 10 96

Dolgozrnati B,

oznaka KN 1006 10 98

Kredasta zrna

6

4

4

Zrna z rdečimi progami

10

5

5

Zrna s pikami in madeži

4

2,75

2,75

Zrna jantarne barve

1

0,50

0,50

Rumena zrna

0,175

0,175

0,175

Razne nečistoče

1

1

1

Riževa zrna drugih sort

5

5

5
PRILOGA III

ODKUP GOVEJEGA MESA

DEL I

Merila za upravičenost pri govedini

1. Trupi, polovice trupov, trupi, razkosani na četrti, sveži ali ohlajeni (oznaka KN 0201 ), kot je navedeno v delu II te priloge, ki spadajo v naslednje kategorije iz dela A Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013, se lahko odkupijo:

(a) meso nekastriranih samcev, starih od 12 mesecev do manj kot 24 mesecev (kategorija A);

(b) meso kastriranih samcev, starejših od 12 mesecev (kategorija C);

(c) meso samcev, starih od 8 mesecev do manj kot 12 mesecev (kategorija Z).

2. Proizvodi iz točke 1 se lahko odkupijo le pod naslednjimi pogoji:

(a) živali so bile zaklane v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 in Uredbo (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ( 7 );

(b) proizvodi so razvrščeni, predstavljeni in označeni v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1249/2008 ( 8 );

(c) proizvodi so etiketirani v skladu z Uredbo (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta ( 9 );

(d) proizvodi izhajajo iz živali, zaklanih največ šest in najmanj dva dni prej.

DEL II

Razvrstitev proizvodov

V tem delu se kategorija Z nanaša samo na samce, kot so opisani v točki 1(c) dela I.BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

категория Z, клас R2

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

Kategorie A, třídaO2

Kategorie A, třída U2

Kategorie Z, třída R2

Kategorie Z, třída R3

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

Kategori A, klasse O2

Kategori A, klasse O3

Kategori Z, klasse R2

Kategori Z, klasse R3

Kategori Z, klasse O2

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

Kategooria Z, klass R2

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

Κατηγορία A, κλάση O2

Κατηγορία A, κλάση O3

Κατηγορία Z, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R3

Κατηγορία Z, κλάση O2

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

Categoría Z, clase U2

Categoría Z, clase U3

Categoría Z, clase R2

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

Catégorie A, classe O2

Catégorie A, classe O3

Catégorie Z, classe U2

Catégorie Z, classe U3

Catégorie Z, classe R2

Catégorie Z, classe R3

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3

Kategorija Z, klasa U2

Kategorija Z, klasa U3

Kategorija Z, klasa R2

Kategorija Z, klasa R3

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria A, classe O2

Categoria A, classe O3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

Categoria Z, classe O2

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

Z kategorija, R2 klase

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

A kategorija, O2 klasė

A kategorija, O3 klasė

Z kategorija, R2 klasė

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

Z kategória, R2 osztály

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

Categorie A, klasse O2

Categorie A, klasse O3

Categorie Z, klasse R2

Categorie Z, klasse R3

Categorie Z, klasse O2

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

Kategoria A, klasa O2

Kategoria A, klasa O3

Kategoria Z, klasa R2

Kategoria Z, klasa R3

Kategoria Z, klasa O2

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

Categoria A, clasa U2

Categoria A, clasa U3

Categoria A, clasa R2

Categoria A, clasa R3

Categoria A, clasa O2

Categoria A, clasa O3

Categoria Z, clasa U2

Categoria Z, clasa U3

Categoria Z, clasa R2

Categoria Z, clasa R3

Categoria Z, clasa O2

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred U2

Kategorija A, razred U3

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

Kategorija A, razred O2

Kategorija Z, razred U2

Kategorija Z, razred R2

Kategorija Z, razred R3

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

kategória A, trieda kvality R2

kategória A, trieda kvality R3

kategória A, trieda kvality O2

kategória A, trieda kvality O3

kategória Z, trieda kvality R2

kategória Z, trieda kvality R3

kategória Z, trieda kvality O2

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

Kategori A, klass O2

Kategori A, klass O3

Kategori Z, klass R2

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.  Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3

II.  Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3
PRILOGA IV

ODKUP MASLA

DEL I

Merila za upravičenost pri maslu

1. Plačilna agencija odkupi le maslo, ki je v skladu s členom 11(d) Uredbe (EU) št. 1308/2013, točkami 2 do 6 tega dela te priloge in delom II Priloge IV k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2016/1240.

2. Plačilna agencija preveri kakovost masla z metodami iz člena 4 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1240 in na podlagi vzorcev, odvzetih po pravilih iz dela I Priloge IV k navedeni uredbi. Vendar lahko plačilne agencije s pisno privolitvijo Komisije vzpostavijo sistem samopreverjanja pod lastnim nadzorom za nekatere kakovostne zahteve in nekatera odobrena podjetja.

3. Stopnje radioaktivnosti v maslu ne smejo presegati dopustnih mejnih vrednosti po predpisih Unije in se spremljajo le, če razmere to zahtevajo.

4. Maslo je bilo proizvedeno v 31 dneh pred dnem, ko plačilna agencija prejme ponudbo za prodajo po fiksni ceni, pri razpisih pa 31 dni pred iztekom razpisnega podobdobja.

5. Kadar se maslo ponuja za intervencijo v drugi državi članici, in ne v državi, v kateri je bilo proizvedeno, mora pristojni organ države članice proizvajalke za odkup predložiti potrdilo.

Potrdilo se predloži pristojnemu organu države članice nakupovalke najpozneje 35 dni po dnevu, ko je bila ponudba prejeta, ali po koncu razpisa in vsebuje informacije iz točk (a), (b) in (c) odstavka 2 dela II Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/1240 ter potrditev, da je bilo maslo proizvedeno neposredno in izključno iz pasterizirane smetane v smislu člena 11(d) Uredbe (EU) št. 1308/2013 v odobrenem podjetju v Uniji.

6. Kadar je država članica proizvajalka opravila preglede iz točke 2 tega dela, potrdilo iz točke 5 vsebuje tudi rezultate navedenih pregledov in potrjuje, da je zadevni proizvod maslo, ki izpolnjuje zahteve iz člena 11(d) Uredbe (EU) št. 1308/2013. V tem primeru mora biti embalaža zapečatena z oštevilčeno etiketo, ki jo izda pristojni organ države članice proizvajalke. Potrdilo vsebuje številko etikete.

▼M1

DEL II

Zahteve glede sestave in kakovostne lastnosti

Maslo je trdna emulzija, pretežno emulzija vode v olju, ki ima naslednje sestavo in kakovostne lastnosti:Parametri

Vsebnost in kakovostne lastnosti

maščobe

najmanj 82 %

voda

največ 16 %

nemastna suha snov

največ 2 %

kislost maščobe

največ 1,2 mmol/100 g maščobe

peroksidno število

največ 0,3 meq kisika/1 000 g maščobe

nemlečna maščoba

pod mejo zaznavnosti za analizo trigliceridov

senzorične lastnosti

vsaj štiri od petih točk za videz, okus in konsistentnost

▼B

DEL III

Merila za odobritev podjetij iz člena 11(d) Uredbe (EU) št. 1308/2013

1. Podjetja iz člena 11(d) Uredbe (EU) št. 1308/2013 se odobrijo le, če:

(a) so odobrena v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 853/2004 in imajo primerno tehnično opremo;

(b) se obvežejo, da bodo vodila stalno evidenco v obliki, ki jo določi pristojni organ vsake države članice, in da bodo v njej navedeni izvor surovin, količine pridobljenega masla ter embalaža, identifikacija in datum izhoda posamezne proizvedene serije, ki je namenjena za javno intervencijo;

(c) soglašajo, da se nad njihovo proizvodnjo masla, ki bo dano v intervencijo, opravi posebni uradni inšpekcijski nadzor;

(d) se obvežejo, da bodo pristojne organe vsaj dva delovna dneva vnaprej obvestila, da nameravajo proizvajati maslo za javno intervencijo; vendar lahko država članica določi krajši rok.

2. Za zagotavljanje izpolnjevanja te uredbe pristojni organi izvajajo nenapovedane inšpekcijske preglede na kraju samem, in sicer na podlagi terminskega načrta proizvodnje masla za intervencijo zadevnih podjetij.

Za ta namen opravijo vsaj:

(a) en inšpekcijski pregled za vsako obdobje 28 dni proizvodnje za intervencijo, pri čemer se opravi najmanj en inšpekcijski pregled vsako leto, da se preverijo evidence iz točke 1(b);

(b) en inšpekcijski pregled vsako leto, ko se proizvaja maslo za intervencijo, da se preveri izpolnjevanje drugih pogojev za odobritev iz točke 1.

3. Odobritev se odvzame, če pogoji iz točke 1(a) niso več izpolnjeni. Na zahtevo zadevnega podjetja se lahko odobritev ponovno dodeli po vsaj šestih mesecih in temeljitem inšpekcijskem pregledu.

Razen v primeru višje sile se odobritev začasno odvzame za obdobje od enega do dvanajstih mesecev, odvisno od resnosti nepravilnosti, če se ugotovi, da podjetje ne izpolnjuje ene od svojih obveznosti iz točke 1(b), (c) in (d).

Država članica ne uvede začasnega odvzema, če ugotovi, da nepravilnost ni bila namerna ali posledica hude malomarnosti in da je manjšega pomena za učinkovitost inšpekcijskih pregledov iz točke 2.

4. O inšpekcijskem pregledu, ki se izvaja na podlagi točk 2 in 3, se sestavi poročilo, v katerem so navedeni:

(a) datum inšpekcijskega pregleda;

(b) trajanje inšpekcijskega pregleda;

(c) izvedeni postopki.

Poročilo podpiše odgovorni inšpektor.
PRILOGA V

ODKUP POSNETEGA MLEKA V PRAHU

DEL I

Merila za upravičenost pri posnetem mleku v prahu

1. Plačilna agencija odkupi le posneto mleko v prahu, ki je v skladu s členom 11(e) Uredbe (EU) št. 1308/2013, s točkami 2 do 6 tega dela te priloge in z delom II Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/1240.

2. Plačilna agencija preveri kakovost posnetega mleka v prahu z metodami iz člena 4 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1240 in na podlagi vzorcev, odvzetih po pravilih iz dela I Priloge V k navedeni uredbi. S pregledi je treba ugotoviti, da posneto mleko v prahu ne vsebuje drugih proizvodov, zlasti pinjenca in sirotke, kot je določeno v delu II te priloge, razen dovoljenih surovin, ki se uporabljajo za prilagoditev vsebnosti beljakovin, kot je določeno v točki (4)(b) Priloge I k Direktivi Sveta 2001/114/ES ( 10 ).

Če je prilagoditev vsebnosti beljakovin potrebna, se izvede v tekoči fazi. Snov, ki se uporabi za prilagoditev vsebnosti beljakovin, mora imeti poreklo iz Unije.

Vendar lahko plačilne agencije s pisno privolitvijo Komisije vzpostavijo sistem samopreverjanja pod lastnim nadzorom za nekatere kakovostne zahteve in nekatera odobrena podjetja.

3. Stopnje radioaktivnosti v posnetem mleku v prahu ne smejo presegati dopustnih mejnih vrednosti po predpisih Unije in se spremljajo le, če razmere to zahtevajo.

4. Posneto mleko v prahu je bilo proizvedeno v 31 dneh pred dnem, ko plačilna agencija prejme ponudbo za prodajo po fiksni ceni, pri razpisih pa 31 dni pred iztekom razpisnega podobdobja. Če se posneto mleko v prahu shranjuje v silosih, v katerih je proizvodnja več kot enega dne, mora biti proizvedeno v treh tednih pred tednom, ko je bila prejeta ponudba za prodajo po fiksni ceni, pri razpisih pa štiri tedne pred iztekom razpisnega podobdobja.

5. Kadar se posneto mleko v prahu ponuja za intervencijo v drugi državi članici, in ne v državi, v kateri je bilo proizvedeno, mora pristojni organ države članice proizvajalke za odkup predložiti potrdilo.

Potrdilo se predloži pristojnemu organu države članice nakupovalke najpozneje 35 dni po dnevu, ko je bila ponudba prejeta, ali po koncu razpisa in vsebuje informacije iz točk (a), (b) in (c) odstavka 2 dela II Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/1240 ter potrditev, da je bilo posneto mleko v prahu proizvedeno iz mleka v odobrenem podjetju v Uniji v skladu s členom 11(e) Uredbe (EU) št. 1308/2013 in da je bila prilagoditev vsebnosti beljakovin, če je bila potrebna, izvedena v tekoči fazi.

6. Kadar je država članica proizvajalka opravila preglede iz točke 2 tega dela, potrdilo iz točke 5 vsebuje tudi rezultate navedenih pregledov in potrjuje, da je zadevni proizvod posneto mleko v prahu, ki izpolnjuje zahteve iz člena 11(e) Uredbe (EU) št. 1308/2013. V tem primeru morajo biti vrečke iz člena 21(2) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1240 zapečatene z oštevilčeno etiketo, ki jo izda pristojni organ države članice proizvajalke. Potrdilo vsebuje številko etikete.

▼M1

DEL II

Zahteve glede sestave in kakovostne lastnostiParametri

Vsebnost in kakovostne lastnosti

beljakovine

najmanj 34,0 % glede na nemastno suho snov

maščobe

največ 1,00 %

voda

največ 3,5 %

titrirna kislost v ml 0,1 M raztopine NaOH

največ 19,5 ml

laktati

največ 150 mg/100 g

preskus na fosfatazo

negativen, tj. največ 350 mU fosfatazne aktivnosti na liter rekonstituiranega mleka

indeks netopnosti

največ 0,5 ml (24 °C)

sežgani delci

največ 15,0 mg, tj. min. disk B

mikroorganizmi

največ 40 000 CFU na gram

pinjenec (1)

ga ni (2)

sladka sirotka (3)

je ni

kisla sirotka (3)

je ni (4) ali največ 150 mg/100 g (5)

okus in vonj

čista

videz

bel ali rahlo rumenkaste barve, brez nečistoč in barvnih delcev

(1)   „Pinjenec“ je stranski proizvod proizvodnje masla, ki se pridobi po pinjenju smetane in ločitvi trdne maščobe.

(2)   Odsotnost pinjenca se lahko ugotovi bodisi z inšpekcijskim pregledom proizvodnega obrata na kraju samem, ki se izvede brez predhodnega obvestila najmanj enkrat na teden, ali z laboratorijsko analizo končnega proizvoda, ki pokaže največ 69,31 mg PEDP fosfatidiletanolamin dipalmitola na 100 g.

(3)   „Sirotka“ je stranski proizvod pri proizvodnji sira ali kazeina, ki nastane z delovanjem kislin, sirila in/ali kemično-fizikalnih procesov.

(4)   V primeru inšpekcijskih pregledov na kraju samem.

(5)   V primeru uporabe ISO 8069.

▼B

DEL III

Merila za odobritev podjetij iz člena 11(e) Uredbe (EU) št. 1308/2013

1. Podjetja iz člena 11(e) Uredbe (EU) št. 1308/2013 se odobrijo le, če:

(a) so odobrena v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 853/2004 in imajo primerno tehnično opremo;

(b) se obvežejo, da bodo vodila stalno evidenco v obliki, ki jo določi pristojni organ vsake države članice, in da bodo v njej navedeni izvor surovin, količine pridobljenega posnetega mleka v prahu in sirotke ter embalaža, identifikacija in datum izhoda posamezne proizvedene serije, ki je namenjena za javno intervencijo;

(c) soglašajo, da se nad njihovo proizvodnjo posnetega mleka v prahu, ki bo dano v intervencijo, opravi posebni uradni inšpekcijski nadzor;

(d) se obvežejo, da bodo pristojne organe vsaj dva delovna dneva vnaprej obvestila, da nameravajo proizvajati posneto mleko v prahu za javno intervencijo; vendar lahko država članica določi krajši rok.

2. Za zagotavljanje izpolnjevanja te uredbe pristojni organi izvajajo nenapovedane inšpekcijske preglede na kraju samem, in sicer na podlagi terminskega načrta proizvodnje posnetega mleka v prahu za intervencijo zadevnih podjetij.

Za ta namen opravijo vsaj:

(a) en inšpekcijski pregled za vsako obdobje 28 dni proizvodnje za intervencijo, pri čemer se opravi najmanj en inšpekcijski pregled vsako leto, da se preverijo evidence iz točke 1(b);

(b) en inšpekcijski pregled vsako leto, ko se proizvaja posneto mleko v prahu za intervencijo, da se preveri izpolnjevanje drugih pogojev za odobritev iz točke 1.

3. Odobritev se odvzame, če pogoji iz točke 1(a) niso več izpolnjeni. Na zahtevo zadevnega podjetja se lahko odobritev ponovno dodeli po vsaj šestih mesecih in temeljitem inšpekcijskem pregledu.

Razen v primeru višje sile se odobritev začasno odvzame za obdobje od enega do dvanajstih mesecev, odvisno od resnosti nepravilnosti, če se ugotovi, da podjetje ne izpolnjuje ene od svojih obveznosti iz točke 1(b), (c) in (d).

Država članica ne uvede začasnega odvzema, če ugotovi, da nepravilnost ni bila namerna ali posledica hude malomarnosti in da je manjšega pomena za učinkovitost inšpekcijskih pregledov iz točke 2.

4. O inšpekcijskem pregledu, ki se izvaja na podlagi točk 2 in 3, se sestavi poročilo, v katerem so navedeni:

(a) datum inšpekcijskega pregleda;

(b) trajanje inšpekcijskega pregleda;

(c) izvedeni postopki.

Poročilo podpiše odgovorni inšpektor.
PRILOGA VI

KAKOVOSTNE ZAHTEVE ZA POMOČ ZA ZASEBNO SKLADIŠČENJE

Stopnje radioaktivnosti v proizvodih, upravičenih do pomoči za zasebno skladiščenje, ne smejo presegati dopustnih mejnih vrednosti po predpisih Unije, kadar je ustrezno. Stopnja radioaktivne kontaminacije proizvodov se spremlja le, če razmere to zahtevajo, in le v potrebnem obdobju.

I.    Sladkor

Sladkor, za katerega je vložena ponudba ali vloga:

(a) je beli kristalni sladkor v razsutem stanju ali v velikih vrečah po 800 kg ali več, na katerih je navedena neto teža;

(b) ima vsebnost vlage, ki ne presega 0,06 %.

Do konca tržnega leta 2016/17 za sladkor mora biti proizveden znotraj kvote v tržnem letu, v katerem je bila vložena ponudba ali vloga, razen umaknjenega ali prenesenega belega sladkorja.

II.    Lanena vlakna

Pomoč se dodeli le za dolga lanena vlakna, pridobljena s popolnim ločevanjem vlaken in lesenih delov stebel, ki so po trenju dolga povprečno vsaj 50 cm in združena v vzporedne štrene v obliki zvitkov, pol ali preje, in za katera je najmanjša količina za vloge ali ponudbe za pomoč 2 000 kg.

Dolga lanena vlakna se shranijo v balah, na katerih so po potrebi lahko šifrirani:

(a) številka, ki določa proizvajalca in državo članico proizvajalko;

(b) datum uskladiščenja;

(c) neto teža.

III.    Meso

Pomoč se dodeli le za:

(a) govedino, razvrščeno po lestvici Skupnosti za razvrščanje trupov iz Uredbe Sveta (ES) št. 1249/2008 ( 11 ) in označeno v skladu s členom 6(3) navedene uredbe;

(b) trupe jagnjet, starih manj od 12 mesecev, in njihove kose;

(c) meso živali, ki so bile vzrejene v Uniji pri govedini vsaj zadnje tri mesece ter pri prašičjem ter ovčjem in kozjem mesu dva meseca ter zaklane največ 10 dni pred uskladiščenjem. Pri prašičih, ki so bili ob zakolu mlajši od dveh mesecev, izhaja meso iz živali, ki so bile od rojstva vzrejene v Uniji;

(d) meso živali, ki so bile zaklane v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 in Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004;

(e) meso živali brez takih lastnosti, zaradi katerih bi bilo postalo neprimerno za shranjevanje ali poznejšo uporabo;

(f) meso živali, ki niso bile zaklane zaradi izrednih ukrepov;

(g) sveže meso, skladiščeno zamrznjeno.

IV.    Maslo

Pomoč se dodeli le za maslo:

(a) z najnižjo vsebnostjo mlečne maščobe 80 mas. %, najvišjo vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe 2 mas. % in najvišjo vsebnostjo vode 16 mas. %;

(b) proizvedeno v 60 dneh pred dnem vložitve vloge ali ponudbe.

Na embalaži masla je navedena neto teža. Poleg tega se uporabljajo pravila o pakiranju masla iz dela II Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/1240 razen obveznosti, da se navede izraz „sladka smetana“, če je pH masla 6,2 ali višji.

Skladnost z zahtevo o poreklu se lahko dokaže z dokazilom, da je maslo proizvedeno v podjetju, ki je bilo odobreno v skladu s točko 1(a), (b) in (c) dela III Priloge IV k tej uredbi, ali drugim ustreznim dokazilom, ki ga izda pristojni organ države članice proizvajalke in ki potrjuje skladnost s to zahtevo.

Kadar je maslo proizvedeno v drugi državi članici in ne v državi, v kateri je sklenjena pogodba o skladiščenju, država članica proizvajalka zagotovi tako pomoč, kot jo lahko zahteva država članica, v kateri je bila pogodba sklenjena, da bi preverila poreklo proizvoda.

V.    Sir

Pomoč se dodeli le za sir z zaščiteno označbo porekla (ZOP) ali zaščiteno geografsko označbo (ZGO), ki ima na dan začetka pogodbe o skladišču najmanj starost, ki ustreza obdobju zorenja po specifikaciji proizvoda iz člena 7 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ( 12 ) za zadevni sir, kot bo tržen po pogodbenem obdobju skladiščenja, in ki se ji doda toliko časa, kolikor zorenje presega navedeno obdobje, ki prispeva k večji vrednosti sira.

Če obdobje zorenja ni določeno v specifikaciji proizvoda iz člena 7 Uredbe (EU) št. 1151/2012, je sir na dan začetka pogodbe o skladiščenju najmanj toliko star, kot je kakršno koli obdobje zorenja, ki prispeva k večji vrednosti sira.

Poleg tega sir izpolnjuje naslednje zahteve:

(a) je neizbrisno označen z oznako podjetja, v katerem je bil proizveden, in datumom proizvodnje, pri čemer je oznaka lahko šifrirana;

(b) je skladiščen kot cel sir v državi članici, v kateri je sir proizveden in v kateri izpolnjuje pogoje za ZOP ali ZGO v skladu z Uredbo (EU) št. 1151/2012; in

(c) ni bil predmet kake predhodne pogodbe o skladiščenju.

Skladiščnik vodi register, v katerega se na datum uskladiščenja vpisujejo podatki iz točke (a) tretjega odstavka.

VI.    Posneto mleko v prahu

Pomoč se dodeli le za posneto mleko v prahu, ki:

(a) ne vsebuje več kot 1,5 % maščobe in 5 % vode ter ima vsebnost beljakovin v suhi snovi brez maščobe najmanj 34 %;

(b) je izdelano v 60 dneh pred dnem vložitve vloge ali ponudbe;

(c) je shranjeno v vrečah po 25 kg neto teže ali v „velikih vrečah“, ki tehtajo največ 1 500 kg.

Na vrečah je navedena neto teža. Poleg tega se uporabljajo pravila o dobavi in pakiranju posnetega mleka v prahu iz točk 2 in 3 dela II Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/1240 razen obveznosti, da se na vrečah navede izraz „posneto mleko v prahu, sušeno s pršenjem“.

Skladnost z zahtevo o poreklu se lahko dokaže z dokazilom, da je posneto mleko v prahu proizvedeno v podjetju, ki je bilo odobreno v skladu s točko 1(a), (b) in (c) dela III Priloge IV k tej uredbi, ali drugim ustreznim dokazilom, ki ga izda pristojni organ države članice proizvajalke in ki potrjuje skladnost s to zahtevo.

Kadar je posneto mleko v prahu proizvedeno v drugi državi članici in ne v državi, v kateri je sklenjena pogodba o skladiščenju, država članica proizvajalka zagotovi tako pomoč, kot jo lahko zahteva država članica, v kateri je bila pogodba sklenjena, da bi preverila poreklo proizvoda.
PRILOGA VII

POGOJI ZA IZVAJALCE, KI VLOŽIJO PONUDBO ZA POMOČ ZA ZASEBNO SKLADIŠČENJE ALI VLOGO ZA POMOČ ZA ZASEBNO SKLADIŠČENJE V SEKTORJU OLJČNEGA OLJA

Izvajalci v sektorju oljčnega olja spadajo v eno od naslednjih kategorij:

(a) organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev, priznana po veljavni nacionalni zakonodaji zadevne države članice;

(b) mlin za oljčno olje, ki izpolnjuje zahteve, ki jih določi zadevna država članica;

(c) pakirnica oljčnega olja, ki izpolnjuje zahteve, ki jih določi zadevna država članica.

Če izvajalec v sektorju oljčnega olja ne izpolnjuje obveznosti iz te uredbe ali iz uredb Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1305/2013 ( 13 ), (EU) št. 1307/2013 ( 14 ) ali (EU) št. 1308/2013, ni upravičen do vložitve ponudbe ali vloge za pomoč za zasebno skladiščenje dvanajst mesecev od dneva, ko so bili odpravljeni razlogi za neizpolnjevanje.

Tak ukrep se ne sprejme v primerih iz točk od (a) do (d) člena 64(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013 ali ob manj hudem neizpolnjevanju.( 1 ) Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).

( 2 ) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1240 z dne 18. maja 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje (glej stran 71 tega Uradnega lista).

( 3 ) Uredba Komisije (ES) št. 792/2009 z dne 31. avgusta 2009 o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil, promocije kmetijskih proizvodov in shem, ki veljajo za najbolj oddaljene regije in manjše egejske otoke (UL L 228, 1.9.2009, str. 3).

( 4 ) Uredba Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (UL L 37, 13.2.1993, str. 1).

( 5 ) Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L 364, 20.12.2006, str. 5).

( 6 ) Direktiva 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi (UL L 140, 30.5.2002, str. 10).

( 7 ) Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL L 139, 30.4.2004, str. 206).

( 8 ) Uredba Komisije (ES) št. 1249/2008 z dne 10. decembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen (UL L 337, 16.12.2008, str. 3).

( 9 ) Uredba (ES) št. 1760/2000 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 (UL L 204, 11.8.2000, str. 1).

( 10 ) Direktiva Sveta 2001/114/ES z dne 20. decembra 2001 o nekaterih vrstah delno ali v celoti dehidriranega konzerviranega mleka za prehrano ljudi (UL L 15, 17.1.2002, str. 19).

( 11 ) Uredba Komisije (ES) št. 1249/2008 z dne 10. decembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen (UL L 337, 16.12.2008, str. 3).

( 12 ) Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).

( 13 ) Uredba (ES) št. 1305/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

( 14 ) Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).