02015R2450 — SL — 15.12.2017 — 002.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2450

z dne 2. decembra 2015

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za predložitev informacij nadzornim organom v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 347 31.12.2015, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1868 z dne 20. oktobra 2016

  L 286

35

21.10.2016

►M2

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2189 z dne 24. novembra 2017

  L 310

3

25.11.2017
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2450

z dne 2. decembra 2015

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za predložitev informacij nadzornim organom v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE IN ZAHTEVE GLEDE NADZORNEGA POROČANJA

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa izvedbene tehnične standarde za redno nadzorno poročanje, tako da uvaja predloge za predložitev informacij nadzornim organom, kakor je določeno v členu 35(1) in (2) Direktive 2009/138/ES za posamezne zavarovalnice in pozavarovalnice ter v členu 244(2) in členu 245(2) Direktive 2009/138/ES za skupine.

Člen 2

Oblike nadzornega poročanja

Zavarovalnice in pozavarovalnice, udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi in mešani finančni holdingi predložijo informacije iz te uredbe v formatih za izmenjavo podatkov in prikazih, ki jih določijo nadzorni organi ali nadzornik skupine v skladu z naslednjimi specifikacijami:

(a) podatkovne točke podatkov vrste „denarni“ se izrazijo v enotah brez decimalk, razen predlog S.06.02, S.08.01, S.08.02 in S.11.01, v katerih se vrednosti izrazijo v enotah z dvema decimalkama;

(b) podatkovne točke podatkov vrste „odstotek“ se izrazijo na enoto s štirimi decimalkami;

(c) podatkovne točke podatkov vrste „celo število“ se izrazijo v enotah brez decimalk.

Člen 3

Valuta

1.  Za namene te uredbe je, razen če nadzorni organ ne zahteva drugače, „valuta poročanja“:

(a) pri poročanju posameznih podjetij valuta, ki se uporablja za pripravo računovodskih izkazov zavarovalnice ali pozavarovalnice;

(b) pri poročanju skupine valuta, ki se uporablja za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov.

2.  Podatkovne točke podatkov vrste „denarni“ se poročajo v valuti poročanja, kar zahteva pretvorbo katere koli druge valute v valuto poročanja, razen če ni v tej uredbi navedeno drugače.

3.  Pri izražanju vrednosti katerega koli sredstva ali obveznosti v valuti, ki ni valuta poročanja, se vrednost pretvori v valuto poročanja, kot da bi do pretvorbe prišlo po končnem tečaju na zadnji dan, za katerega je na voljo ustrezni tečaj v obdobju poročanja, na katero se nanaša sredstvo ali obveznost.

4.  Pri izražanju vrednosti katerega koli prihodka ali odhodka se vrednost pretvori v valuto poročanja tako, da se za pretvorbo uporabi ista osnova, kot se uporablja za računovodske namene.

5.  Pretvorba v valuto poročanja se pri poročanju posameznih podjetij izračuna po menjalnem tečaju iz istega vira, kot se uporablja za računovodske izkaze zavarovalnic ali pozavarovalnic, pri poročanju skupin pa za konsolidirane računovodske izkaze, razen če nadzorni organ ne zahteva drugače.

Člen 4

Ponovna predložitev podatkov

Zavarovalnice in pozavarovalnice, udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi in mešani finančni holdingi takoj, ko je mogoče, ponovno predložijo informacije, ki so bile sporočene z uporabo predlog iz te uredbe, če so se prvotno sporočene informacije po zadnji predložitvi nadzornim organom ali nadzorniku skupine za isto obdobje poročanja bistveno spremenile.POGLAVJE II

PREDLOGE ZA KVANTITATIVNO POROČANJE POSAMEZNIH PODJETIJ

Člen 5

Predloge za kvantitativno poročanje posameznih podjetij za prvo predložitev informacij

Zavarovalnice in pozavarovalnice predložijo informacije iz člena 314(1)(a) in (c) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.01.01.03 iz Priloge I za opredelitev vsebine predloženih informacij v skladu z navodili v oddelku S.01.01 iz Priloge II;

(b) predloge S.01.02.01 iz Priloge I za opredelitev osnovnih informacij o podjetju in vsebine poročanja na splošno v skladu z navodili v oddelku S.01.02 iz Priloge II;

(c) predloge S.01.03.01 iz Priloge I za opredelitev osnovnih informacij o omejenih skladih in portfeljih uskladitvenih prilagoditev v skladu z navodili v oddelku S.01.03 iz Priloge II;

(d) predloge S.02.01.02 iz Priloge I za opredelitev informacij o bilanci stanja, tako da se uporabi vrednotenje v skladu s členom 75 Direktive 2009/138/ES, v skladu z navodili v oddelku S.02.01 iz Priloge II k tej uredbi;

(e) predloge S.23.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o lastnih sredstvih v skladu z navodili v oddelku S.23.01 iz Priloge II;

(f) predloge S.25.01.01 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega solventnostnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.25.01 iz Priloge II, ko podjetje uporablja standardno formulo za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala;

(g) predloge S.25.02.01 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega solventnostnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.25.02 iz Priloge II, ko podjetje uporablja standardno formulo in delni notranji model za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala;

(h) predloge S.25.03.01 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega solventnostnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.25.03 iz Priloge II, ko podjetje uporablja popolni notranji model za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala;

(i) predloge S.28.01.01 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega minimalnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.28.01 iz Priloge II, če se zavarovalnice in pozavarovalnice ukvarjajo samo z življenjskim ali samo neživljenjskim zavarovanjem ali pozavarovanjem;

(j) predloge S.28.02.01 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega minimalnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.28.02 iz Priloge II, če se zavarovalnice ukvarjajo tako z življenjskim kot z neživljenjskim zavarovanjem.

Člen 6

Predloge za četrtletno kvantitativno poročanje posameznih podjetij

1.  Zavarovalnice in pozavarovalnice predložijo vsako četrtletje, razen če nista obseg ali pogostost poročanja omejena v skladu s členom 35(6) Direktive 2009/138/ES, informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.01.01.02 iz Priloge I za opredelitev vsebine predloženih informacij v skladu z navodili v oddelku S.01.01 iz Priloge II;

(b) predloge S.01.02.01 iz Priloge I za opredelitev osnovnih informacij o podjetju in vsebine poročanja na splošno v skladu z navodili v oddelku S.01.02 iz Priloge II;

(c) predloge S.02.01.02 iz Priloge I za opredelitev informacij o bilanci stanja, tako da se uporabi vrednotenje v skladu s členom 75 Direktive 2009/138/ES, v skladu z navodili v oddelku S.02.01 iz Priloge II k tej uredbi;

(d) predloge S.05.01.02 iz Priloge I za opredelitev informacij o premijah, zahtevkih in odhodkih, tako da se uporabijo načela glede vrednotenja in pripoznavanja iz računovodskih izkazov podjetja, in sicer po vrstah poslovanja, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35, v skladu z navodili v oddelku S.05.01 iz Priloge II k tej uredbi;

(e) predloge S.06.02.01 iz Priloge I za zagotavljanje seznama sredstev po posameznih postavkah v skladu z navodili v oddelku S.06.02 iz Priloge II in z uporabo dopolnilne identifikacijske kode (v nadaljnjem besedilu: koda CIC), kakor je navedena v Prilogi V in opredeljena v Prilogi VI;

(f) predloge S.06.03.01 iz Priloge I za zagotavljanje informacij o vpogledu v vse kolektivne naložbe, ki jih ima podjetje, v skladu z navodili v oddelku S.06.03 iz Priloge II, če je razmerje med kolektivnimi naložbami, ki jih ima podjetje, in skupnimi naložbami višje od 30 %;

(g) predloge S.08.01.01 iz Priloge I za zagotavljanje seznama odprtih pozicij izvedenih finančnih instrumentov po posameznih postavkah v skladu z navodili v oddelku S.08.01 iz Priloge II in z uporabo kode CIC, kakor je navedena v Prilogi V in opredeljena v Prilogi VI;

(h) predloge S.08.02.01 iz Priloge I za zagotavljanje seznama zaprtih pogodb o izvedenih finančnih instrumentih v obdobju poročanja po posameznih postavkah v skladu z navodili v oddelku S.08.02 iz Priloge II in z uporabo kode CIC, kakor je navedena v Prilogi V in opredeljena v Prilogi VI;

(i) predloge S.12.01.02 iz Priloge I za opredelitev informacij o zavarovalno-tehničnih rezervacijah v zvezi z življenjskimi in zdravstvenimi zavarovanji, ki se izvajajo na podobni tehnični osnovi kot življenjska zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: zdravstvena zavarovanja SLT), in sicer po vrstah poslovanja, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35, v skladu z navodili v oddelku S.12.01 iz Priloge II k tej uredbi;

(j) predloge S.17.01.02 iz Priloge I za opredelitev informacij o zavarovalno-tehničnih rezervacijah za neživljenjska zavarovanja, in sicer po vrstah poslovanja, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35, v skladu z navodili v oddelku S.17.01 iz Priloge II k tej uredbi;

(k) predloge S.23.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o lastnih sredstvih v skladu z navodili v oddelku S.23.01 iz Priloge II;

(l) predloge S.28.01.01 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega minimalnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.28.01 iz Priloge II, ko se zavarovalnice in pozavarovalnice ukvarjajo samo z življenjskim ali samo neživljenjskim zavarovanjem ali pozavarovanjem;

(m) predloge S.28.02.01 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega minimalnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.28.02 iz Priloge II, ko se zavarovalnice ukvarjajo tako z življenjskim kot z neživljenjskim zavarovanjem.

2.  Za namene točke (f) odstavka 1 se razmerje med kolektivnimi naložbami, ki jih ima podjetje, in skupnimi naložbami določi z vsoto postavk C0010/R0180, kolektivnih naložbenih podjemov, vključenih v postavko C0010/R0220, in kolektivnih naložbenih podjemov, vključenih v postavko C0010/R0090 iz predloge S.02.01.02, deljeno z vsoto postavk C0010/R0070 in C0010/R0220 iz predloge S.02.01.02.

Člen 7

Dovoljene poenostavitve pri četrtletnem poročanju posameznih podjetij

1.  Glede na informacije iz točke (c) člena 6(1) lahko četrtletna merjenja v večjem obsegu temeljijo na ocenah in metodah ocenjevanja kot merjenja letnih računovodskih podatkov. Oblikujejo se postopki merjenja za četrtletno poročanje, tako da se zagotovi, da so informacije na podlagi teh postopkov zanesljive in skladne s standardi v Direktivi 2009/138/ES ter da so sporočene vse pomembne informacije, ki so relevantne za razumevanje podatkov.

2.  Pri predložitvi informacij iz točk (i) in (j) člena 6(1) lahko zavarovalnice in pozavarovalnice pri izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij uporabljajo poenostavljene metode.

Člen 8

Predloge za letno kvantitativno poročanje posameznih podjetij – osnovne informacije in vsebina predloženih informacij

Zavarovalnice in pozavarovalnice letno predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.01.01.01 iz Priloge I za opredelitev vsebine predloženih informacij v skladu z navodili v oddelku S.01.01 iz Priloge II;

(b) predloge S.01.02.01 iz Priloge I za opredelitev osnovnih informacij o podjetju in vsebine poročanja na splošno v skladu z navodili v oddelku S.01.02 iz Priloge II;

(c) predloge S.01.03.01 iz Priloge I za opredelitev osnovnih informacij o omejenih skladih in portfeljih uskladitvenih prilagoditev v skladu z navodili v oddelku S.01.03 iz Priloge II.

Člen 9

Predloge za letno kvantitativno poročanje posameznih podjetij – informacije o bilanci stanja in druge splošne informacije

Zavarovalnice in pozavarovalnice letno predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.02.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o bilanci stanja, tako da se uporabi vrednotenje v skladu s členom 75 Direktive 2009/138/ES in vrednotenje na podlagi računovodskih izkazov podjetja, v skladu z navodili v oddelku S.02.01 iz Priloge II k tej uredbi;

(b) predloge S.02.02.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o sredstvih in obveznostih po valutah v skladu z navodili v oddelku S.02.02 iz Priloge II;

(c) predloge S.03.01.01 iz Priloge I za opredelitev splošnih informacij o zunajbilančnih postavkah v skladu z navodili v oddelku S.03.01 iz Priloge II;

(d) predloge S.03.02.01 iz Priloge I za zagotavljanje seznama prejetih zunajbilančnih neomejenih jamstev v skladu z navodili v oddelku S.03.02 iz Priloge II;

(e) predloge S.03.03.01 iz Priloge I za zagotavljanje seznama danih zunajbilančnih neomejenih jamstev v skladu z navodili v oddelku S.03.03 iz Priloge II;

(f) predloge S.04.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o dejavnosti po državah, vključno z EGP in državami zunaj EGP, tako da se uporabijo načela glede vrednotenja in pripoznavanja iz računovodskih izkazov podjetja, in sicer po vrstah poslovanja, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35, v skladu z navodili v oddelku S.04.01 iz Priloge II k tej uredbi;

(g) predloge S.04.02.01 iz Priloge I za opredelitev informacij za zavarovalno vrsto 10 v delu A Priloge I k Direktivi 2009/138/ES, brez prevozniške odgovornosti, v skladu z navodili v oddelku S.04.02 iz Priloge II k tej uredbi;

(h) predloge S.05.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o premijah, zahtevkih in odhodkih, tako da se uporabijo načela glede vrednotenja in pripoznavanja iz računovodskih izkazov podjetja, in sicer po vrstah poslovanja, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35, v skladu z navodili v oddelku S.05.01 iz Priloge II k tej uredbi;

(i) predloge S.05.02.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o premijah, zahtevkih in odhodkih po državah, tako da se uporabijo načela glede vrednotenja in pripoznavanja iz računovodskih izkazov podjetja, v skladu z navodili v oddelku S.05.02 iz Priloge II.

Člen 10

Predloge za letno kvantitativno poročanje posameznih podjetij – informacije o naložbah

Zavarovalnice in pozavarovalnice, razen če niso izvzete v skladu s členom 35(7) Direktive 2009/138/ES v zvezi s posebno predlogo, letno predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.06.01.01 iz Priloge I k tej uredbi za zagotavljanje povzetka informacij o sredstvih v skladu z navodili v oddelku S.06.01 iz Priloge II k tej uredbi, če podjetju ni treba letno predložiti informacij v predlogah S.06.02.01 ali S.08.01.01 v skladu s členom 35(7) Direktive 2009/138/ES;

(b) predloge S.06.02.01 iz Priloge I k tej uredbi za zagotavljanje seznama sredstev po posameznih postavkah v skladu z navodili v oddelku S.06.02 iz Priloge II k tej uredbi in z uporabo kode CIC, kakor je navedena v Prilogi V in opredeljena v Prilogi VI, če je podjetje izvzeto iz obveznosti poročanja na podlagi predloge S.06.02.01 za zadnje četrtletje v skladu s členom 35(6) Direktive 2009/138/ES;

(c) predloge S.06.03.01 iz Priloge I k tej uredbi za zagotavljanje informacij o vpogledu v vse kolektivne naložbe, ki jih imajo podjetja, v skladu z navodili v oddelku S.06.03 iz Priloge II k tej uredbi, če je podjetje izvzeto iz obveznosti poročanja na podlagi predloge S.06.03.01 za zadnje četrtletje v skladu s členom 35(6) Direktive 2009/138/ES ali na podlagi navedene predloge ni poročalo na četrtletni osnovi, ker razmerje med kolektivnimi naložbami, ki jih ima podjetje, in skupnimi naložbami iz člena 6(1)(f) te uredbe ni višje od 30 %;

(d) predloge S.07.01.01 iz Priloge I za zagotavljanje seznama strukturiranih produktov po posameznih postavkah v skladu z navodili v oddelku S.07.01 iz Priloge II, če vrednost strukturiranih produktov, ki se določi kot vsota sredstev, razvrščenih v kategoriji 5 in 6, kot sta opredeljeni v Prilogi V, predstavlja več kot 5 % skupnih naložb, kot so sporočene v postavkah C0010/R0070 in C0010/R0220 iz predloge S.02.01.01;

(e) predloge S.08.01.01 iz Priloge I k tej uredbi za zagotavljanje seznama odprtih pozicij izvedenih finančnih instrumentov po posameznih postavkah v skladu z navodili v oddelku S.08.01 iz Priloge II k tej uredbi in z uporabo kode CIC, kakor je navedena v Prilogi V in opredeljena v Prilogi VI k tej uredbi, če so podjetja izvzeta iz obveznosti poročanja na podlagi predloge S.08.01.01 za zadnje četrtletje v skladu s členom 35(6) Direktive 2009/138/ES;

(f) predloge S.08.02.01 iz Priloge I k tej uredbi za zagotavljanje seznama zaprtih pogodb o izvedenih finančnih instrumentih v obdobju poročanja po posameznih postavkah v skladu z navodili v oddelku S.08.02 iz Priloge II k tej uredbi in z uporabo kode CIC, kakor je navedena v Prilogi V in opredeljena v Prilogi VI k tej uredbi, če so podjetja izvzeta iz obveznosti poročanja na podlagi predloge S.08.02.01 za zadnje četrtletje v skladu s členom 35(6) Direktive 2009/138/ES;

(g) predloge S.09.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o prihodkih, dobičkih in izgubah v obdobju poročanja po kategorijah sredstev, kakor so opredeljene v Prilogi IV, v skladu z navodili v oddelku S.09.01 iz Priloge II;

(h) predloge S.10.01.01 iz Priloge I za zagotavljanje seznama poslov posoje vrednostnih papirjev in pogodb o začasni prodaji po posameznih postavkah, bilančnih in zunajbilančnih, v skladu z navodili v oddelku S.10.01 iz Priloge II, če vrednost vrednostnih papirjev v in zunaj bilance stanja, na katerih temeljijo posli posoje ali začasne prodaje, za pogodbe z datumi zapadlosti po referenčnem datumu poročanja predstavlja več kot 5 % vrednosti skupnih naložb, kot so sporočene v postavkah C0010/R0070 in C0010/R0220 iz predloge S.02.01.01;

(i) predloge S.11.01.01 iz Priloge I za zagotavljanje seznama sredstev v posesti kot zavarovanje s premoženjem po posameznih postavkah, ki zajema vse vrste zunajbilančnih kategorij sredstev v posesti kot zavarovanje s premoženjem, v skladu z navodili v oddelku S.11.01 iz Priloge II.

Člen 11

Predloge za letno kvantitativno poročanje posameznih podjetij – informacije o zavarovalno-tehničnih rezervacijah

Zavarovalnice in pozavarovalnice letno predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.12.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o zavarovalno-tehničnih rezervacijah za SLT življenjska in zdravstvena zavarovanja po vrstah poslovanja, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35, v skladu z navodili v oddelku S.12.01 iz Priloge II k tej uredbi;

(b) predloge S.12.02.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o zavarovalno-tehničnih rezervacijah za SLT življenjska in zdravstvena zavarovanja po državah v skladu z navodili v oddelku S.12.02 iz Priloge II;

(c) predloge S.13.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o napovedi najboljše ocene prihodnjih denarnih tokov poslov življenjskega zavarovanja v skladu z navodili v oddelku S.13.01 iz Priloge II;

(d) predloge S.14.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o analizi obveznosti iz življenjskih zavarovanj, vključno s pogodbami o življenjskem zavarovanju in pozavarovanju ter rentami, ki izhajajo iz pogodb o neživljenjskem zavarovanju, po produktih in po homogenih skupinah tveganja, ki jih izda podjetje, v skladu z navodili v oddelku S.14.01 iz Priloge II;

(e) predloge S.15.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o opisu jamstev pri spremenljivih rentah po produktih, ki jih izda podjetje v neposrednem zavarovalnem poslu, v skladu z navodili v oddelku S.15.01 iz Priloge II;

(f) predloge S.15.02.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o varovanju pred tveganjem za jamstva pri spremenljivih rentah po produktih, ki jih izda podjetje v neposrednem zavarovalnem poslu, v skladu z navodili v oddelku S.15.02 iz Priloge II;

(g) predloge S.16.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o rentah, ki izhajajo iz obveznosti iz neživljenjskih zavarovanj, ki jih izda podjetje v okviru rent, ki izvirajo iz neposrednega zavarovalnega posla, in sicer po vrstah poslovanja, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35, in poleg tega po valutah v skladu z navodili v oddelku S.16.01 iz Priloge II k tej uredbi; informacije po valutah se sporočajo samo, kadar najboljša ocena škodnih rezervacij za rente na diskontirani podlagi iz ene vrste poslovanja, ki se nanaša na neživljenjsko zavarovanje, predstavlja več kot 3 % skupne najboljše ocene za vse škodne rezervacije za rente, z naslednjo razdelitvijo:

(i) zneski za valuto poročanja;

(ii) zneski za katero koli valuto, ki predstavlja več kot 25 % najboljše ocene za škodne rezervacije za rente na diskontirani podlagi v originalni valuti iz navedene vrste poslovanja, ki se nanaša na neživljenjsko zavarovanje;

(iii) zneski za katero koli valuto, ki predstavlja manj kot 25 % najboljše ocene za škodne rezervacije za rente (diskontirana podlaga) v originalni valuti iz navedene vrste poslovanja, ki se nanaša na neživljenjsko zavarovanje, vendar več kot 5 % skupne najboljše ocene za vse škodne rezervacije za rente;

(h) predloge S.17.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o zavarovalno-tehničnih rezervacijah za neživljenjska zavarovanja po vrstah poslovanja, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35, v skladu z navodili v oddelku S.17.01 iz Priloge II k tej uredbi;

(i) predloge S.17.02.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o zavarovalno-tehničnih rezervacijah za neživljenjska zavarovanja pri neposrednih zavarovalnih poslih po državah v skladu z navodili v oddelku S.17.02 iz Priloge II;

(j) predloge S.18.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o napovedi prihodnjih denarnih tokov na podlagi najboljše ocene neživljenjskega zavarovanja v skladu z navodili v oddelku S.18.01 iz Priloge II;

(k) predloge S.19.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o zavarovalnih zahtevkih iz neživljenjskih zavarovanj v obliki trikotnikov razvoja za vsako vrsto poslovanja, ki se nanaša na neživljenjsko zavarovanje, kot je opredeljena v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35, skupaj in poleg tega po valutah v skladu z navodili v oddelku S.19.01 iz Priloge II k tej uredbi; informacije po valutah se sporočajo samo, kadar skupna bruto najboljša ocena za eno vrsto poslovanja, ki se nanaša na neživljenjsko zavarovanje, predstavlja več kot 3 % skupne bruto najboljše ocene škodnih rezervacij, z naslednjo razdelitvijo:

(i) zneski za valuto poročanja;

(ii) zneski za katero koli valuto, ki predstavlja več kot 25 % bruto najboljše ocene škodnih rezervacij v originalni valuti iz navedene vrste poslovanja, ki se nanaša na neživljenjsko zavarovanje;

(iii) zneski za katero koli valuto, ki predstavlja manj kot 25 % bruto najboljše ocene škodnih rezervacij v originalni valuti iz navedene vrste poslovanja, ki se nanaša na neživljenjsko zavarovanje, vendar več kot 5 % skupne bruto najboljše ocene škodnih rezervacij v originalni valuti;

(l) predloge S.20.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o razvoju porazdelitve odhodkov za škode na koncu poslovnega leta, in sicer po vrstah poslovanja, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35, v skladu z navodili v oddelku S.20.01 iz Priloge II k tej uredbi;

(m) predloge S.21.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o profilu tveganja porazdelitve izgub za neživljenjska zavarovanja, in sicer po vrstah poslovanja, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35, v skladu z navodili v oddelku S.21.01 iz Priloge II k tej uredbi;

(n) predloge S.21.02.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganjih iz pogodb neživljenjskega zavarovanja v skladu z navodili v oddelku S.21.02 iz Priloge II;

(o) predloge S.21.03.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganjih iz pogodb neživljenjskega zavarovanja po zavarovalnih vsotah, in sicer po vrstah poslovanja, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35, v skladu z navodili v oddelku S.21.03 iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 12

Predloge za letno kvantitativno poročanje posameznih podjetij – informacije o dolgoročnih jamstvih

Zavarovalnice in pozavarovalnice letno predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.22.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o učinku dolgoročnih jamstev in prehodnih ukrepov v skladu z navodili v oddelku S.22.01 iz Priloge II;

(b) predloge S.22.04.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o prehodnem ukrepu glede obrestne mere v skladu z navodili v oddelku S.22.04 iz Priloge II;

(c) predloge S.22.05.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o prehodnem ukrepu glede zavarovalno-tehničnih rezervacij v skladu z navodili v oddelku S.22.05 iz Priloge II;

(d) predloge S.22.06.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o najboljši oceni, za katero se uporablja prilagoditev za nestanovitnost po državah in po valutah v skladu z navodili v oddelku S.22.06 iz Priloge II.

Člen 13

Predloge za letno kvantitativno poročanje posameznih podjetij – informacije o lastnih sredstvih in udeležbah

Zavarovalnice in pozavarovalnice letno predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.23.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o lastnih sredstvih v skladu z navodili v oddelku S.23.01 iz Priloge II;

(b) predloge S.23.02.01 iz Priloge I za zagotavljanje podrobnih informacij o lastnih sredstvih po stopnjah v skladu z navodili v oddelku S.23.02 iz Priloge II;

(c) predloge S.23.03.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o letnih spremembah v lastnih sredstvih v skladu z navodili v oddelku S.23.03 iz Priloge II;

(d) predloge S.23.04.01 iz Priloge I za zagotavljanje seznama postavk lastnih sredstev v skladu z navodili v oddelku S.23.04 iz Priloge II;

(e) predloge S.24.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o udeležbah, ki jih ima podjetje, in pregleda izračuna za odbitek od lastnih sredstev, povezanih z udeležbami v finančnih in kreditnih institucijah, v skladu z navodili v oddelku S.24.01 iz Priloge II.

Člen 14

Predloge za letno kvantitativno poročanje posameznih podjetij – informacije o zahtevanem solventnostnem kapitalu

1.  Zavarovalnice in pozavarovalnice letno predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.25.01.01 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega solventnostnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.25.01 iz Priloge II, ko podjetje uporablja standardno formulo za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala;

(b) predloge S.25.02.01 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega solventnostnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.25.02 iz Priloge II, ko podjetje uporablja standardno formulo in delni notranji model za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala;

(c) predloge S.25.03.01 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega solventnostnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.25.03 iz Priloge II, ko podjetje uporablja popolni notranji model za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala;

(d) predloge S.26.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o tržnem tveganju v skladu z navodili v oddelku S.26.01 iz Priloge II;

(e) predloge S.26.02.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganju neplačila nasprotne stranke v skladu z navodili v oddelku S.26.02 iz Priloge II;

(f) predloge S.26.03.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganju iz pogodb življenjskega zavarovanja v skladu z navodili v oddelku S.26.03 iz Priloge II;

(g) predloge S.26.04.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganju zdravstvenega zavarovanja v skladu z navodili v oddelku S.26.04 iz Priloge II;

(h) predloge S.26.05.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganjih iz pogodb neživljenjskega zavarovanja v skladu z navodili v oddelku S.26.05 iz Priloge II;

(i) predloge S.26.06.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o operativnem tveganju v skladu z navodili v oddelku S.26.06 iz Priloge II;

(j) predloge S.26.07.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o poenostavitvah, ki se uporabljajo za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala, v skladu z navodili v oddelku S.26.07 iz Priloge II;

(k) predloge S.27.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganju katastrofe neživljenjskih zavarovanj v skladu z navodili v oddelku S.27.01 iz Priloge II;

2.  Ko obstajajo omejeni skladi ali portfelji uskladitvenih prilagoditev, se predloge iz točk (d) do (k) odstavka 1 ne sporočajo za podjetje kot celoto.

3.  Kadar se uporablja delni notranji model, se predloge iz točk (d) do (k) odstavka 1 sporočajo samo v zvezi s tveganji, ki jih zajema standardna formula, razen če ni na podlagi člena 19 odločeno drugače.

4.  Kadar se uporablja popolni notranji model, se predloge iz točk (d) do (k) odstavka 1 ne sporočajo.

Člen 15

Predloge za letno kvantitativno poročanje posameznih podjetij – informacije o zahtevanem minimalnem kapitalu

Zavarovalnice in pozavarovalnice letno predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.28.01.01 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega minimalnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.28.01 iz Priloge II, ko se zavarovalnice in pozavarovalnice ukvarjajo samo z življenjskim ali samo neživljenjskim zavarovanjem ali pozavarovanjem;

(b) predloge S.28.02.01 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega minimalnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.28.02 iz Priloge II, ko se zavarovalnice ukvarjajo tako z življenjskim kot z neživljenjskim zavarovanjem.

Člen 16

Predloge za letno kvantitativno poročanje posameznih podjetij – informacije o analizi variacij

Zavarovalnice in pozavarovalnice letno predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.29.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o variaciji presežka sredstev nad obveznostmi v letu poročanja s povzetkom glavnih virov te variacije v skladu z navodili v oddelku S.29.01 iz Priloge II;

(b) predloge S.29.02.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o delu variacije presežka sredstev nad obveznostmi v letu poročanja, razloženem z investicijami in finančnimi obveznostmi, v skladu z navodili v oddelku S.29.02 iz Priloge II;

(c) predlog S.29.03.01 in S.29.04.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o delu variacije presežka sredstev nad obveznostmi v letu poročanja, razloženem z zavarovalno-tehničnimi rezervacijami, v skladu z navodili v oddelkih S.29.03 in S.29.04 iz Priloge II.

Člen 17

Predloge za letno kvantitativno poročanje posameznih podjetij – informacije o pozavarovalnicah in namenskih družbah

Zavarovalnice in pozavarovalnice letno predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.30.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o fakultativnih kritjih v naslednjem poročevalskem letu, kar zajema informacije o 10 najpomembnejših tveganjih v smislu pozavarovane izpostavljenosti, in sicer po vrstah poslovanja, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35, za katero se uporablja fakultativno pozavarovanje, v skladu z navodili v oddelku S.30.01 iz Priloge II k tej uredbi;

(b) predloge S.30.02.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o deležih pozavarovateljev fakultativnih kritij v naslednjem poročevalskem letu, kar zajema informacije o 10 najpomembnejših tveganjih v smislu pozavarovane izpostavljenosti, in sicer po vrstah poslovanja, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35, v skladu z navodili v oddelku S.30.02 iz Priloge II k tej uredbi;

(c) predloge S.30.03.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o programu oddajanja v pozavarovanje v naslednjem poročevalskem letu, kar zajema prihodnje informacije o pozavarovalnih pogodbah, katerih obdobje veljavnosti vključuje naslednje poročevalsko leto ali se z njim prekriva, v skladu z navodili v oddelku S.30.03 iz Priloge II;

(d) predloge S.30.04.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o programu oddajanja v pozavarovanje v naslednjem poročevalskem letu, kar zajema prihodnje informacije o pozavarovalnih pogodbah, katerih obdobje veljavnosti vključuje naslednje poročevalsko leto ali se z njim prekriva, v skladu z navodili v oddelku S.30.04 iz Priloge II;

(e) predloge S.31.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o deležih pozavarovateljev v skladu z navodili v oddelku S.31.01 iz Priloge II;

(f) predloge S.31.02.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o namenskih družbah z vidika zavarovalnice ali pozavarovalnice, ki prenaša tveganje na namenske družbe, v skladu z navodili v oddelku S.31.02 iz Priloge II.

Člen 18

Predloge za letno kvantitativno poročanje posameznih podjetij – informacije o omejenih skladih, pomembnih portfeljih uskladitvenih prilagoditev in preostalem delu

1.  Zavarovalnice in pozavarovalnice v zvezi z vsakim pomembnim omejenim skladom, vsakim pomembnim portfeljem uskladitvenih prilagoditev in preostalim delom podjetja letno predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge SR.01.01.01 iz Priloge I za opredelitev vsebine predloženih informacij v skladu z navodili v oddelku S.01.01 iz Priloge II;

(b) predloge SR.02.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o bilanci stanja, tako da se uporabi vrednotenje v skladu s členom 75 Direktive 2009/138/ES in vrednotenje na podlagi računovodskih izkazov podjetja, v skladu z navodili v oddelku S.02.01 iz Priloge II k tej uredbi za vsak pomemben omejeni sklad in za preostali del;

(c) predloge SR.12.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o zavarovalno-tehničnih rezervacijah za SLT življenjska in zdravstvena zavarovanja, in sicer po vrstah poslovanja, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35, v skladu z navodili v oddelku S.12.01 iz Priloge II k tej uredbi;

(d) predloge SR.17.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o zavarovalno-tehničnih rezervacijah za neživljenjska zavarovanja, in sicer po vrstah poslovanja, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35, v skladu z navodili v oddelku S.17.01 iz Priloge II k tej uredbi;

(e) predloge SR.22.02.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o napovedi prihodnjih denarnih tokov za izračun najboljše ocene po vsakem pomembnem portfelju uskladitvenih prilagoditev v skladu z navodili v oddelku S.22.02 iz Priloge II;

(f) predloge SR.22.03.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o portfeljih uskladitvenih prilagoditev po vsakem pomembnem portfelju uskladitvenih prilagoditev v skladu z navodili v oddelku S.22.03 iz Priloge II;

(g) predloge SR.25.01.01 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega solventnostnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.25.01 iz Priloge II, ko podjetje uporablja standardno formulo za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala;

(h) predloge SR.25.02.01 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega solventnostnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.25.02 iz Priloge II, ko podjetje uporablja standardno formulo in delni notranji model za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala;

(i) predloge SR.25.03.01 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega solventnostnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.25.03 iz Priloge II, ko podjetje uporablja popolni notranji model za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala;

(j) predloge SR.26.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o tržnem tveganju v skladu z navodili v oddelku S.26.01 iz Priloge II;

(k) predloge SR.26.02.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganju neplačila nasprotne stranke v skladu z navodili v oddelku S.26.02 iz Priloge II;

(l) predloge SR.26.03.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganju iz pogodb življenjskega zavarovanja v skladu z navodili v oddelku S.26.03 iz Priloge II;

(m) predloge SR.26.04.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganju zdravstvenega zavarovanja v skladu z navodili v oddelku S.26.04 iz Priloge II;

(n) predloge SR.26.05.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganjih iz pogodb neživljenjskega zavarovanja v skladu z navodili v oddelku S.26.05 iz Priloge II;

(o) predloge SR.26.06.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o operativnem tveganju v skladu z navodili v oddelku S.26.06 iz Priloge II;

(p) predloge SR.26.07.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o poenostavitvah, ki se uporabljajo za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala, v skladu z navodili v oddelku S.26.07 iz Priloge II;

(q) predloge SR.27.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganju katastrofe neživljenjskih zavarovanj v skladu z navodili v oddelku S.27.01 iz Priloge II;

2.  Kadar se uporablja delni notranji model, se predloge iz točk (j) do (q) sporočajo samo v zvezi s tveganji, ki jih zajema standardna formula, razen če ni na podlagi člena 19 odločeno drugače.

3.  Kadar se uporablja popolni notranji model, se predloge iz točk (j) do (q) ne sporočajo.

Člen 19

Predloge za letno kvantitativno poročanje posameznih podjetij – uporabniki notranjega modela

Zavarovalnice in pozavarovalnice, ki izračunajo zahtevani solventnostni kapital z uporabo odobrenega delnega ali popolnega notranjega modela, se s svojim nadzornim organom dogovorijo glede predlog, ki jih je treba predložiti vsako leto v zvezi z informacijami o zahtevanem solventnostnem kapitalu.

Člen 20

Predloge za letno kvantitativno poročanje posameznih podjetij – informacije o transakcijah znotraj skupine

Zavarovalnice in pozavarovalnice, ki niso del skupine iz točk (a), (b) ali (c) člena 213(2) Direktive 2009/138/ES in katerih matično podjetje je mešani zavarovalni holding, vsako leto predložijo informacije iz drugega pododstavka člena 245(2) navedene direktive v povezavi s členom 265 navedene direktive z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.36.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o pomembnih transakcijah znotraj skupine, ki vključujejo posle v zvezi s kapitalskimi instrumenti, dolgom in prenosi sredstev v skladu z navodili v oddelku S.36.01 iz Priloge II;

(b) predloge S.36.02.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o pomembnih transakcijah znotraj skupine v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, vključno z jamstvi, ki podpirajo katere koli izvedene finančne instrumente, v skladu z navodili v oddelku S.36.02 iz Priloge II;

(c) predloge S.36.03.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o pomembnih transakcijah znotraj skupine v zvezi s pozavarovanjem v skladu z navodili v oddelku S.36.03 iz Priloge II;

(d) predloge S.36.04.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o pomembnih transakcijah znotraj skupine v zvezi z deljenjem notranjih stroškov, pogojnimi obveznostmi razen izvedenih finančnih instrumentov in zunajbilančnimi postavkami ter o drugih vrstah transakcij znotraj skupine v skladu z navodili v oddelku S.36.04 iz Priloge II.

Člen 21

Predloge za kvantitativno poročanje posameznih podjetij – informacije o transakcijah znotraj skupine

Zavarovalnice in pozavarovalnice, ki niso del skupine iz točk (a), (b) ali (c) člena 213(2) Direktive 2009/138/ES in katerih matično podjetje je mešani zavarovalni holding, poročajo o zelo pomembnih transakcijah znotraj skupine iz drugega pododstavka člena 245(2) navedene direktive v povezavi s členom 265 navedene direktive in transakcijah znotraj skupine, o katerih je treba poročati v vseh okoliščinah iz člena 245(3) navedene direktive v povezavi s členom 265 navedene direktive takoj, ko je mogoče, tako da uporabijo ustrezne predloge izmed predlog S.36.01.01 do S.36.04.01 iz Priloge I k tej uredbi, v skladu z navodili v oddelkih S.36.01 do S.36.04 iz Priloge II k tej uredbi.POGLAVJE III

PREDLOGE ZA KVANTITATIVNO POROČANJE SKUPIN

Člen 22

Predloge za kvantitativno poročanje skupin za prvo predložitev informacij

1.  Udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi in mešani finančni holdingi predložijo informacije iz člena 314(1)(a) in (c) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 v povezavi s členom 375(1) navedene delegirane uredbe z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.01.01.06 iz Priloge I za opredelitev vsebine predloženih informacij v skladu z navodili v oddelku S.01.01 iz Priloge III;

(b) predloge S.01.02.04 iz Priloge I za opredelitev osnovnih informacij o skupini in vsebine poročanja na splošno v skladu z navodili v oddelku S.01.02 iz Priloge III;

(c) predloge S.01.03.04 iz Priloge I za opredelitev osnovnih informacij o omejenih skladih in portfeljih uskladitvenih prilagoditev v skladu z navodili v oddelku S.01.03 iz Priloge III;

(d) predloge S.02.01.02 iz Priloge I za opredelitev informacij o bilanci stanja v skladu z navodili v oddelku S.02.01 iz Priloge III;

(e) predloge S.23.01.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o lastnih sredstvih v skladu z navodili v oddelku S.23.01 iz Priloge III;

(f) predloge S.25.01.04 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega solventnostnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.25.01 iz Priloge III, ko skupina uporablja standardno formulo za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala;

(g) predloge S.25.02.04 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega solventnostnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.25.02 iz Priloge III, ko skupina uporablja standardno formulo in delni notranji model za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala;

(h) predloge S.25.03.04 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega solventnostnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.25.03 iz Priloge III, ko skupina uporablja popolni notranji model za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala;

(i) predloge S.32.01.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o zavarovalnicah in pozavarovalnicah v okviru skupine v skladu z navodili v oddelku S.32.01 iz Priloge III;

(j) predloge S.33.01.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o zahtevah zavarovalnic in pozavarovalnic v okviru skupine v skladu z navodili v oddelku S.33.01 iz Priloge III;

(k) predloge S.34.01.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o drugih reguliranih finančnih podjetjih in drugih nereguliranih finančnih podjetjih, vključno z zavarovalnimi holdingi in mešanimi finančnimi holdingi, v skladu z navodili v oddelku S.34.01 iz Priloge III.

2.  Predloge iz točk (c), (d), (f), (g) in (h) odstavka 1 predložijo samo udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi in mešani finančni holdingi, ki za izračun solventnosti skupine uporabljajo metodo 1, kot je opredeljena v členu 230 Direktive 2009/138/ES, bodisi izključno bodisi v povezavi z metodo 2, kot je opredeljena v členu 233 navedene direktive.

Člen 23

Predloge za četrtletno kvantitativno poročanje skupin

1.  Udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi in mešani finančni holdingi, razen če nista obseg ali pogostost poročanja omejena v skladu z drugim pododstavkom člena 254(2) Direktive 2009/138/ES, vsako četrtletje predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 v povezavi s členom 372(1) navedene delegirane uredbe z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.01.01.05 iz Priloge I za opredelitev vsebine predloženih informacij v skladu z navodili v oddelku S.01.01 iz Priloge III;

(b) predloge S.01.02.04 iz Priloge I za opredelitev osnovnih informacij o skupini in vsebine poročanja na splošno v skladu z navodili v oddelku S.01.02 iz Priloge III;

(c) predloge S.02.01.02 iz Priloge I k tej uredbi za opredelitev informacij o bilanci stanja, tako da se uporabi vrednotenje v skladu s členom 75 Direktive 2009/138/ES v skladu z navodili v oddelku S.02.01 iz Priloge III k tej uredbi, kadar skupina za izračun solventnosti skupine uporablja metodo 1, kot je opredeljena v členu 230 Direktive 2009/138/ES, bodisi izključno bodisi v povezavi z metodo 2, kot je opredeljena v členu 233 navedene direktive;

(d) predloge S.05.01.02 iz Priloge I za opredelitev informacij o premijah, zahtevkih in odhodkih po vrstah poslovanja, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35, tako da se uporabijo načela glede vrednotenja in pripoznavanja iz konsolidiranih računovodskih izkazov, v skladu z navodili v oddelku S.05.01 iz Priloge III k tej uredbi;

(e) predloge S.06.02.04 iz Priloge I za zagotavljanje seznama sredstev po posameznih postavkah v skladu z navodili v oddelku S.06.02 iz Priloge III in z uporabo kode CIC, kakor je navedena v Prilogi V in opredeljena v Prilogi VI;

(f) predloge S.06.03.04 iz Priloge I za zagotavljanje informacij o vpogledu v vse kolektivne naložbe, ki jih ima skupina, v skladu z navodili v oddelku S.06.03 iz Priloge III, če je razmerje med kolektivnimi naložbami, ki jih ima skupina, in skupnimi naložbami višje od 30 %;

(g) predloge S.08.01.04 iz Priloge I za zagotavljanje seznama odprtih pozicij izvedenih finančnih instrumentov po posameznih postavkah v skladu z navodili v oddelku S.08.01 iz Priloge III in z uporabo kode CIC, kakor je navedena v Prilogi V in opredeljena v Prilogi VI;

(h) predloge S.08.02.04 iz Priloge I za zagotavljanje seznama transakcij z izvedenimi finančnimi instrumenti v poročevalskem letu po posameznih postavkah v skladu z navodili v oddelku S.08.02 iz Priloge III in z uporabo kode CIC, kakor je navedena v Prilogi V in opredeljena v Prilogi VI;

(i) predloge S.23.01.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o lastnih sredstvih v skladu z navodili v oddelku S.23.01 iz Priloge III;

2.  Za namene točke (f) odstavka 1, kadar se za izračun solventnosti skupine uporablja izključno metoda 1, kot je opredeljena v členu 230 Direktive 2009/138/ES, se razmerje med kolektivnimi naložbami, ki jih ima skupina, in skupnimi naložbami določi z vsoto postavk C0010/R0180, kolektivnih naložbenih podjemov, vključenih v postavko C0010/R0220, in kolektivnih naložbenih podjemov, vključenih v postavko C0010/R0090 iz predloge S.02.01.02, deljeno z vsoto postavk C0010/R0070 in C0010/R0220 iz predloge S.02.01.02. Kadar se za izračun solventnosti skupine uporablja metoda 1 v kombinaciji z metodo 2, kot je opredeljena v členu 233 Direktive 2009/138/ES, ali se izključno uporablja metoda 2, se razmerje izračuna v skladu s prvim stavkom in prilagodi, da bi zajemalo zahtevane postavke vseh subjektov, vključenih v področje uporabe predloge S.06.02.04.

Člen 24

Dovoljene poenostavitve pri četrtletnem poročanju skupin

Glede na informacije iz točke (c) člena 23(1) lahko četrtletna merjenja v večjem obsegu temeljijo na ocenah in metodah ocenjevanja kot merjenja letnih računovodskih podatkov. Oblikujejo se postopki merjenja za četrtletno poročanje, tako da se zagotovi, da so informacije na podlagi teh postopkov zanesljive in skladne s standardi v Direktivi 2009/138/ES ter da so sporočene vse pomembne informacije, ki so relevantne za razumevanje podatkov.

Člen 25

Predloge za letno kvantitativno poročanje skupin – osnovne informacije in vsebina predloženih informacij

Udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi in mešani finančni holdingi letno predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 v povezavi s členom 372(1) navedene delegirane uredbe z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.01.01.04 iz Priloge I za opredelitev vsebine predloženih informacij v skladu z navodili v oddelku S.01.01 iz Priloge III;

(b) predloge S.01.02.04 iz Priloge I za opredelitev osnovnih informacij o podjetju in vsebine poročanja na splošno v skladu z navodili v oddelku S.01.02 iz Priloge III;

(c) predloge S.01.03.04 iz Priloge I k tej uredbi za opredelitev osnovnih informacij o omejenih skladih in portfeljih uskladitvenih prilagoditev v skladu z navodili v oddelku S.01.03 iz Priloge III k tej uredbi, kadar skupina za izračun solventnosti skupine uporablja metodo 1, kot je opredeljena v členu 230 Direktive 2009/138/ES, bodisi izključno bodisi v povezavi z metodo 2, kot je opredeljena v členu 233 navedene direktive.

Člen 26

Predloge za letno kvantitativno poročanje skupin – informacije o bilanci stanja in druge splošne informacije

1.  Udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi in mešani finančni holdingi letno predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 v povezavi s členom 372(1) navedene delegirane uredbe z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.02.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o bilanci stanja, tako da se uporabi vrednotenje v skladu s členom 75 Direktive 2009/138/ES in vrednotenje na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja, v skladu z navodili v oddelku S.02.01 iz Priloge III;

(b) predloge S.02.02.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o sredstvih in obveznostih po valutah v skladu z navodili v oddelku S.02.02 iz Priloge III;

(c) predloge S.03.01.04 iz Priloge I za opredelitev splošnih informacij o zunajbilančnih postavkah v skladu z navodili v oddelku S.03.01 iz Priloge III;

(d) predloge S.03.02.04 iz Priloge I za zagotavljanje seznama prejetih zunajbilančnih neomejenih jamstev v skladu z navodili v oddelku S.03.02 iz Priloge III;

(e) predloge S.03.03.04 iz Priloge I za zagotavljanje seznama danih zunajbilančnih neomejenih jamstev v skladu z navodili v oddelku S.03.03 iz Priloge III;

(f) predloge S.05.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o premijah, zahtevkih in odhodkih po vrstah poslovanja, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35, tako da se uporabijo načela glede vrednotenja in pripoznavanja iz konsolidiranih računovodskih izkazov, v skladu z navodili v oddelku S.05.01 iz Priloge III k tej uredbi;

(g) predloge S.05.02.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o premijah, zahtevkih in odhodkih po državah, tako da se uporabijo načela glede vrednotenja in pripoznavanja iz konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja, v skladu z navodili v oddelku S.05.02 iz Priloge III;

2.  predloge iz točk (a) in (b) odstavka 1 predložijo samo udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi in mešani finančni holdingi, ki za izračun solventnosti skupine uporabljajo metodo 1, kot je opredeljena v členu 230 Direktive 2009/138/ES, bodisi izključno bodisi v povezavi z metodo 2, kot je opredeljena v členu 233 navedene direktive.

Člen 27

Predloge za letno kvantitativno poročanje skupin – informacije o naložbah

1.  Udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi in mešani finančni holdingi, razen če niso izvzeti v skladu s tretjim pododstavkom člena 254(2) Direktive 2009/138/ES v zvezi s posebno predlogo, letno predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 v povezavi s členom 372(1) navedene delegirane uredbe z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.06.01.01 iz Priloge I k tej uredbi za zagotavljanje povzetka informacij o sredstvih v skladu z navodili v oddelku S.06.01 iz Priloge III k tej uredbi, če je skupina izvzeta iz letne predložitve informacij v predlogah S.06.02.04 ali S.08.01.04 v skladu s tretjim pododstavkom člena 254(2) Direktive 2009/138/ES;

(b) predloge S.06.02.04 iz Priloge I k tej uredbi za zagotavljanje seznama sredstev po posameznih postavkah v skladu z navodili v oddelku S.06.02 iz Priloge III k tej uredbi, če je skupina izvzeta iz obveznosti poročanja na podlagi predloge S.06.02.04 za zadnje četrtletje v skladu z drugim pododstavkom člena 254(2) Direktive 2009/138/ES;

(c) predloge S.06.03.04 iz Priloge I k tej uredbi za zagotavljanje informacij o vpogledu v vse kolektivne naložbe, ki jih imajo podjetja, v skladu z navodili v oddelku S.06.03 iz Priloge III k tej uredbi, če je skupina izvzeta iz obveznosti poročanja na podlagi predloge S.06.03.04 za zadnje četrtletje v skladu z drugim pododstavkom člena 254(2) Direktive 2009/138/ES ali na podlagi navedene predloge ni poročala na četrtletni osnovi, ker razmerje med kolektivnimi naložbami, ki jih ima skupina, in skupnimi naložbami iz člena 23(1)(f) te uredbe, ni višje od 30 %;

(d) predloge S.07.01.04 iz Priloge I za zagotavljanje seznama strukturiranih produktov po posameznih postavkah v skladu z navodili v oddelku S.07.01 iz Priloge III, če je razmerje med vrednostjo strukturiranih produktov, ki jih ima skupina, in skupnimi naložbami višje od 5 %;

(e) predloge S.08.01.04 iz Priloge I k tej uredbi za zagotavljanje seznama odprtih pozicij izvedenih finančnih instrumentov po posameznih postavkah v skladu z navodili v oddelku S.08.01 iz Priloge III k tej uredbi, če je skupina izvzeta iz obveznosti poročanja na podlagi predloge S.08.01.04 za zadnje četrtletje v skladu z drugim pododstavkom člena 254(2) Direktive 2009/138/ES;

(f) predloge S.08.02.04 iz Priloge I k tej uredbi za zagotavljanje seznama transakcij z izvedenimi finančnimi instrumenti po posameznih postavkah v skladu z navodili v oddelku S.08.02 iz Priloge III k tej uredbi, če je skupina izvzeta iz obveznosti poročanja na podlagi predloge S.08.02.04 za zadnje četrtletje v skladu z drugim pododstavkom člena 254(2) Direktive 2009/138/ES;

(g) predloge S.09.01.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o prihodkih, dobičkih in izgubah v obdobju poročanja po kategorijah sredstev, kakor so opredeljene v Prilogi IV, v skladu z navodili v oddelku S.09.01 iz Priloge III;

(h) predloge S.10.01.04 iz Priloge I za zagotavljanje seznama poslov posoje vrednostnih papirjev in pogodb o začasni prodaji po posameznih postavkah, bilančnih in zunajbilančnih, v skladu z navodili v oddelku S.10.01 iz Priloge III, če vrednost vrednostnih papirjev v in zunaj bilance stanja, na katerih temeljijo posli posoje ali začasne prodaje, za pogodbe z datumi zapadlosti po referenčnem datumu poročanja predstavlja več kot 5 % vrednosti skupnih naložb;

(i) predloge S.11.01.04 iz Priloge I za zagotavljanje seznama sredstev v posesti kot zavarovanje s premoženjem po posameznih postavkah, ki vključujejo vse vrste zunajbilančnih kategorij sredstev v posesti kot zavarovanje s premoženjem, v skladu z navodili v oddelku S.11.01 iz Priloge III.

2.  Za namene točke (d) odstavka 1, kadar se za izračun solventnosti skupine uporablja izključno metoda 1, kot je opredeljena v členu 230 Direktive 2009/138/ES, se razmerje med vrednostjo strukturiranih produktov, ki jih ima skupina, in skupnimi naložbami določi z vsoto sredstev, razvrščenih v kategoriji 5 in 6, kot sta opredeljeni v Prilogi IV k tej uredbi, deljeno z vsoto postavk C0010/R0070 in C0010/R0020 iz predloge S.02.01.01. Kadar se za izračun solventnosti skupine uporablja metoda 1 v kombinaciji z metodo 2, kot je opredeljena v členu 233 Direktive 2009/138/ES, ali se izključno uporablja metoda 2, se razmerje izračuna v skladu s prvim stavkom in se prilagodi, da bi zajemalo zahtevane postavke vseh subjektov, vključenih v področje uporabe predloge S.06.02.04.

3.  Za namene točke (h) odstavka 1, kadar se za izračun solventnosti skupine uporablja izključno metoda 1, kot je opredeljena v členu 230 Direktive 2009/138/ES, se razmerje določi z vsoto vrednostnih papirjev v in zunaj bilance stanja, na katerih temeljijo posli posoje ali začasne prodaje, za pogodbe z datumi zapadlosti po referenčnem datumu poročanja, deljeno z vsoto postavk C0010/R0070 in C0010/R0220 iz predloge S.02.01.01. Kadar se za izračun solventnosti skupine uporablja metoda 1 v kombinaciji z metodo 2, kot je opredeljena v členu 233 Direktive 2009/138/ES, ali se izključno uporablja metoda 2, se razmerje izračuna v skladu s prvim stavkom in se prilagodi, da bi zajemalo zahtevane postavke vseh subjektov, vključenih v področje uporabe predloge S.06.02.04.

Člen 28

Predloge za letno kvantitativno poročanje skupin – informacije o spremenljivih rentah

Udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi in mešani finančni holdingi letno predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 v povezavi s členom 372(1) navedene delegirane uredbe z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.15.01.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o opisu jamstev pri spremenljivih rentah po produktih, ki jih v neposrednem poslu izdajo podjetja, ki spadajo v skupino in imajo sedež zunaj EGP, v skladu z navodili v oddelku S.15.01 iz Priloge III;

(b) predloge S.15.02.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o varovanju pred tveganjem za jamstva pri spremenljivih rentah po produktih, ki jih v neposrednem poslu izdajo podjetja, ki spadajo v skupino in imajo sedež zunaj EGP, v skladu z navodili v oddelku S.15.02 iz Priloge III;

Člen 29

Predloge za letno kvantitativno poročanje skupin – informacije o dolgoročnih jamstvih

Udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi in mešani finančni holdingi vsako leto predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 v povezavi s členom 372(1) navedene delegirane uredbe, tako da uporabijo predlogo S.22.01.04 iz Priloge I k tej uredbi za opredelitev informacij o učinku dolgoročnih jamstev in prehodnih ukrepov, v skladu z navodili v oddelku S.22.01 iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 30

Predloge za letno kvantitativno poročanje skupin – informacije o lastnih sredstvih

1.  Udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi in mešani finančni holdingi letno predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 v povezavi s členom 372(1) navedene delegirane uredbe z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.23.01.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o lastnih sredstvih v skladu z navodili v oddelku S.23.01 iz Priloge III;

(b) predloge S.23.02.04 iz Priloge I za zagotavljanje podrobnih informacij o lastnih sredstvih po stopnjah v skladu z navodili v oddelku S.23.02 iz Priloge III;

(c) predloge S.23.03.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o letnih spremembah v lastnih sredstvih v skladu z navodili v oddelku S.23.03 iz Priloge III;

(d) predloge S.23.04.04 iz Priloge I za zagotavljanje seznama postavk lastnih sredstev v skladu z navodili v oddelku S.23.04 iz Priloge III;

2.  Predloge iz točk (b) in (c) odstavka 1 predložijo samo udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi in mešani finančni holdingi, ki za izračun solventnosti skupine uporabljajo metodo 1, kot je opredeljena v členu 230 Direktive 2009/138/ES, bodisi izključno bodisi v povezavi z metodo 2, kot je opredeljena v členu 233 navedene direktive.

Člen 31

Predloge za letno kvantitativno poročanje skupin – informacije o zahtevanem solventnostnem kapitalu

1.  Udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi in mešani finančni holdingi, ki za izračun solventnosti skupine uporabljajo metodo 1, kot je opredeljena v členu 230 Direktive 2009/138/ES, bodisi izključno bodisi v povezavi z metodo 2, kot je opredeljena v členu 233 navedene direktive, letno predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 v povezavi s členom 372(1) navedene delegirane uredbe z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.25.01.04 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega solventnostnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.25.01 iz Priloge III, ko skupina uporablja standardno formulo za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala;

(b) predloge S.25.02.04 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega solventnostnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.25.02 iz Priloge III, ko skupina uporablja standardno formulo in delni notranji model za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala;

(c) predloge S.25.03.04 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega solventnostnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.25.03 iz Priloge III, ko skupina uporablja popolni notranji model za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala;

(d) predloge S.26.01.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o tržnem tveganju v skladu z navodili v oddelku S.26.01 iz Priloge III;

(e) predloge S.26.02.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganju neplačila nasprotne stranke v skladu z navodili v oddelku S.26.02 iz Priloge III;

(f) predloge S.26.03.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganju iz pogodb življenjskega zavarovanja v skladu z navodili v oddelku S.26.03 iz Priloge III;

(g) predloge S.26.04.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganju zdravstvenega zavarovanja v skladu z navodili v oddelku S.26.04 iz Priloge III;

(h) predloge S.26.05.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganjih iz pogodb neživljenjskega zavarovanja v skladu z navodili v oddelku S.26.05 iz Priloge III;

(i) predloge S.26.06.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o operativnem tveganju v skladu z navodili v oddelku S.26.06 iz Priloge III;

(j) predloge S.26.07.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o poenostavitvah, ki se uporabljajo za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala, v skladu z navodili v oddelku S.26.07 iz Priloge III;

(k) predloge S.27.01.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganju katastrofe neživljenjskih zavarovanj v skladu z navodili v oddelku S.27.01 iz Priloge III;

2.  Ko obstajajo omejeni skladi ali portfelji uskladitvenih prilagoditev, se predloge iz točk (d) do (k) odstavka 1 ne sporočajo za skupino kot celoto.

3.  Kadar se uporablja delni notranji model, se predloge iz točk (d) do (k) odstavka 1 sporočajo samo v zvezi s tveganji, ki jih zajema standardna formula, razen če ni na podlagi člena 35 odločeno drugače.

4.  Kadar se uporablja popolni notranji model, se predloge iz točk (d) do (k) odstavka 1 ne sporočajo.

Člen 32

Predloge za letno kvantitativno poročanje skupin – informacije o pozavarovalnicah in namenskih družbah

Udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi in mešani finančni holdingi letno predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 v povezavi s členom 372(1) navedene delegirane uredbe z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.31.01.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o deležih pozavarovateljev v skladu z navodili v oddelku S.31.01 iz Priloge III;

(b) predloge S.31.02.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o namenskih družbah z vidika zavarovalnice ali pozavarovalnice, ki prenaša tveganje na namenske družbe, v skladu z navodili v oddelku S.31.02 iz Priloge III.

Člen 33

Predloge za letno kvantitativno poročanje skupin – specifične informacije za skupino

Udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi in mešani finančni holdingi letno predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 v povezavi s členom 372(1) navedene delegirane uredbe z uporabo naslednjih predlog:

(a) predloge S.32.01.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o zavarovalnicah in pozavarovalnicah v okviru skupine v skladu z navodili v oddelku S.32.01 iz Priloge III;

(b) predloge S.33.01.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o zahtevah zavarovalnic in pozavarovalnic v okviru skupine v skladu z navodili v oddelku S.33.01 iz Priloge III;

(c) predloge S.34.01.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o finančnih podjetjih, razen zavarovalnic in pozavarovalnic, ter o nereguliranih podjetjih, ki opravljajo finančne dejavnosti, kot so opredeljene v členu 1(52) Delegirane uredbe (EU) 2015/35, v skladu z navodili v oddelku S.34.01 iz Priloge III;

(d) predloge S.35.01.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o zavarovalno-tehničnih rezervacijah podjetij iz skupine v skladu z navodili v oddelku S.35.01 iz Priloge III;

(e) predloge S.36.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o pomembnih transakcijah znotraj skupine, ki vključujejo posle v zvezi s kapitalskimi instrumenti, dolgom in prenosi sredstev ter so nad pragom, ki ga določi nadzornik skupine v skladu s členom 245(3) Direktive 2009/138/ES v skladu z navodili v oddelku S.36.01 iz Priloge III k tej uredbi;

(f) predloge S.36.02.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o pomembnih transakcijah znotraj skupine v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, vključno z jamstvi, ki podpirajo katere koli izvedene finančne instrumente, nad pragom, ki ga določi nadzornik skupine v skladu s členom 245(3) Direktive 2009/138/ES, v skladu z navodili v oddelku S.36.02 iz Priloge III k tej uredbi;

(g) predloge S.36.03.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o pomembnih transakcijah znotraj skupine v zvezi s pozavarovanjem nad pragom, ki ga določi nadzornik skupine v skladu s členom 245(3) Direktive 2009/138/ES, v skladu z navodili v oddelku S.36.03 iz Priloge III k tej uredbi;

(h) predloge S.36.04.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o pomembnih transakcijah znotraj skupine v zvezi z deljenjem notranjih stroškov, pogojnimi obveznostmi (razen izvedenih finančnih instrumentov) in zunajbilančnimi postavkami ter o drugih vrstah transakcij znotraj skupine nad pragom, ki ga določi nadzornik skupine v skladu s členom 245(3) Direktive 2009/138/ES, v skladu z navodili v oddelku S.36.04 iz Priloge III k tej uredbi;

(i) predloge S.37.01.04 iz Priloge I za opredelitev informacij o pomembnih koncentracijah tveganja nad pragom, ki ga določi nadzornik skupine v skladu s členom 244(3) Direktive 2009/138/ES, v skladu z navodili v oddelku S.37.01 iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 34

Predloge za letno kvantitativno poročanje skupin – informacije o omejenih skladih, pomembnih portfeljih uskladitvenih prilagoditev in preostalem delu

1.  Udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi in mešani finančni holdingi, ki za izračun solventnosti skupine uporabljajo metodo 1, kot je opredeljena v členu 230 Direktive 2009/138/ES, bodisi izključno bodisi v povezavi z metodo 2, kot je opredeljena v členu 233 navedene direktive, letno predložijo informacije iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 v povezavi s členom 372(1) navedene delegirane uredbe, tako da uporabijo naslednje predloge v zvezi z vsemi pomembnimi omejenimi skladi in vsemi pomembnimi portfelji uskladitvenih prilagoditev, ki se nanašajo na del, ki je konsolidiran, kot je navedeno v točkah (a) in (c) člena 335(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/35, ter preostalim delom:

(a) predloge SR.01.01.04 iz Priloge I za opredelitev vsebine predloženih informacij v skladu z navodili v oddelku S.01.01 iz Priloge III;

(b) predloge SR.25.01.01 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega solventnostnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.25.01 iz Priloge III, ko skupina uporablja standardno formulo za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala;

(c) predloge SR.25.02.01 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega solventnostnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.25.02 iz Priloge III, ko skupina uporablja standardno formulo in delni notranji model za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala;

(d) predloge SR.25.03.01 iz Priloge I za opredelitev zahtevanega solventnostnega kapitala v skladu z navodili v oddelku S.25.03 iz Priloge III, ko skupina uporablja popolni notranji model za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala;

(e) predloge SR.26.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o tržnem tveganju v skladu z navodili v oddelku S.26.01 iz Priloge III;

(f) predloge SR.26.02.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganju neplačila nasprotne stranke v skladu z navodili v oddelku S.26.02 iz Priloge III;

(g) predloge SR.26.03.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganju iz pogodb življenjskega zavarovanja v skladu z navodili v oddelku S.26.03 iz Priloge III;

(h) predloge SR.26.04.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganju zdravstvenega zavarovanja v skladu z navodili v oddelku S.26.04 iz Priloge III;

(i) predloge SR.26.05.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganjih iz pogodb neživljenjskega zavarovanja v skladu z navodili v oddelku S.26.05 iz Priloge III;

(j) predloge SR.26.06.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o operativnem tveganju v skladu z navodili v oddelku S.26.06 iz Priloge III;

(k) predloge SR.26.07.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o poenostavitvah, ki se uporabljajo za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala, v skladu z navodili v oddelku S.26.07 iz Priloge III;

(l) predloge SR.27.01.01 iz Priloge I za opredelitev informacij o tveganju katastrofe neživljenjskih zavarovanj v skladu z navodili v oddelku S.27.01 iz Priloge III.

2.  Kadar se uporablja delni notranji model, se predloge iz točk (e) do (l) odstavka 1 sporočajo samo v zvezi s tveganji, ki jih zajema standardna formula, razen če ni na podlagi člena 35 odločeno drugače.

3.  Kadar se uporablja popolni notranji model, se predloge iz točk (e) do (l) odstavka 1 ne sporočajo.

4.  Udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi in mešani finančni holdingi, ki za izračun solventnosti skupine uporabljajo metodo 1, kot je opredeljena v členu 230 Direktive 2009/138/ES, bodisi izključno bodisi v povezavi z metodo 2, kot je opredeljena v členu 233 navedene direktive, poleg informacij, ki se predložijo, tako da se uporabijo predloge iz odstavka 1, letno predložijo informacije o bilanci stanja v zvezi z vsemi pomembnimi omejenimi skladi, ki se nanašajo na del, ki je konsolidiran, iz točke (a) ali (c) člena 335(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/35, ter v zvezi s preostalim delom iz člena 304(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 v povezavi s členom 372(1) navedene delegirane uredbe, tako da uporabijo predlogo SR.02.01.01 iz Priloge I k tej uredbi v skladu z navodili v oddelku S.02.01 iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 35

Predloge za letno kvantitativno poročanje skupin – uporabniki notranjega modela

Udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi in mešani finančni holdingi, ki računajo zahtevani solventnostni kapital z uporabo odobrenega delnega ali popolnega notranjega modela, se s svojim nadzornikom skupine dogovorijo glede predlog, ki jih je treba predložiti vsako leto v zvezi z informacijami o zahtevanem solventnostnem kapitalu.

Člen 36

Predloge za kvantitativno poročanje skupin – transakcije znotraj skupine in koncentracije tveganja

Udeležene zavarovalnice in pozavarovalnice, zavarovalni holdingi in mešani finančni holdingi sporočajo:

(a) pomembne in zelo pomembne transakcije znotraj skupine iz prvega in drugega pododstavka člena 245(2) Direktive 2009/138/ES ter transakcije znotraj skupine, o katerih je treba poročati v vseh okoliščinah iz člena 245(3) navedene direktive, tako da se, kjer je to smiselno, uporabijo predloge S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 in S.36.04.01 iz Priloge I k tej uredbi, v skladu z navodili v oddelkih S.36.01 do S.36.04 iz Priloge III k tej uredbi;

(b) pomembne koncentracije tveganja iz člena 244(2) Direktive 2009/138/ES in koncentracije tveganja, o katerih je treba poročati v vseh okoliščinah iz člena 244(3) navedene direktive, tako da se uporabi predloga S.37.01.04 Priloge I k tej uredbi, v skladu z navodili v oddelku S.37.01 iz Priloge III k tej uredbi.POGLAVJE IV

KONČNA DOLOČBA

Člen 37

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA IS.01.01.01

Vsebina poročila

Koda predloge

Ime predloge

 

C0010

S.01.02.01

Osnovne informacije – Splošno

R0010

 

S.01.03.01

Osnovne informacije – Omejeni skladi in portfelji uskladitvenih prilagoditev

R0020

 

S.02.01.01

Bilanca stanja

R0030

 

S.02.02.01

Sredstva in obveznosti po valutah

R0040

 

S.03.01.01

Zunajbilančne postavke – Splošno

R0060

 

S.03.02.01

Zunajbilančne postavke – Seznam neomejenih jamstev, ki jih je prejelo podjetje

R0070

 

S.03.03.01

Zunajbilančne postavke – Seznam neomejenih jamstev, ki jih je dalo podjetje

R0080

 

S.04.01.01

Dejavnosti po državah

R0090

 

S.04.02.01

Informacije za zavarovalno vrsto 10 v delu A Priloge I k direktivi Solventnost II, brez prevozniške odgovornosti

R0100

 

S.05.01.01

Premije, zahtevki in odhodki po vrstah poslovanja

R0110

 

S.05.02.01

Premije, zahtevki in odhodki po državah

R0120

 

S.06.01.01

Povzetek sredstev

R0130

 

S.06.02.01

Seznam sredstev

R0140

 

S.06.03.01

Kolektivni naložbeni podjemi – Pristop vpogleda

R0150

 

S.07.01.01

Strukturirani produkti

R0160

 

S.08.01.01

Odprte pozicije v izvedenih finančnih instrumentih

R0170

 

S.08.02.01

Posli z izvedenimi finančnimi instrumenti

R0180

 

S.09.01.01

Prihodki/dobički in izgube v obdobju

R0190

 

S.10.01.01

Posli posoje vrednostnih papirjev in pogodbe o začasni prodaji

R0200

 

S.11.01.01

Sredstva v posesti kot zavarovanje s premoženjem

R0210

 

S.12.01.01

Zavarovalno-tehnične rezervacije za SLT življenjska in zdravstvena zavarovanja

R0220

 

S.12.02.01

Zavarovalno-tehnične rezervacije za SLT življenjska in zdravstvena zavarovanja – Po državah

R0230

 

S.13.01.01

Napovedi prihodnjih bruto denarnih tokov

R0240

 

S.14.01.01

Analiza obveznosti iz življenjskih zavarovanj

R0250

 

S.15.01.01

Opis jamstev pri spremenljivih rentah

R0260

 

S.15.02.01

Varovanje pred tveganjem za jamstva pri spremenljivih rentah

R0270

 

S.16.01.01

Informacije o rentah, ki izhajajo iz obveznosti iz neživljenjskih zavarovanj

R0280

 

S.17.01.01

Zavarovalno-tehnične rezervacije za neživljenjska zavarovanja

R0290

 

S.17.02.01

Zavarovalno-tehnične rezervacije za neživljenjska zavarovanja – Po državah

R0300

 

S.18.01.01

Napovedi prihodnjih denarnih tokov (najboljša ocena – neživljenjska zavarovanja)

R0310

 

S.19.01.01

Škodni zahtevki iz neživljenjskih zavarovanj

R0320

 

S.20.01.01

Razvoj porazdelitve odhodkov za škode

R0330

 

S.21.01.01

Profil tveganja porazdelitve izgub

R0340

 

S.21.02.01

Zavarovalna tveganja pri neživljenjskih zavarovanjih

R0350

 

S.21.03.01

Porazdelitev zavarovalnih tveganj pri neživljenjskih zavarovanjih – Po zavarovalnih vsotah

R0360

 

S.22.01.01

Učinek ukrepov v zvezi z dolgoročnimi jamstvi in prehodnih ukrepov

R0370

 

S.22.04.01

Informacije o prehodnem ukrepu za izračun obrestnih mer

R0380

 

S.22.05.01

Izračun skupnega prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah

R0390

 

S.22.06.01

Najboljša ocena, za katero se uporablja prilagoditev za nestanovitnost, po državah in po valutah

R0400

 

S.23.01.01

Lastna sredstva

R0410

 

S.23.02.01

Podrobne informacije za lastna sredstva po stopnjah

R0420

 

S.23.03.01

Letne spremembe v lastnih sredstvih

R0430

 

S.23.04.01

Seznam postavk lastnih sredstev

R0440

 

S.24.01.01

Udeležbe

R0450

 

S.25.01.01

Zahtevani solventnostni kapital – Za podjetja, ki uporabljajo standardno formulo

R0460

 

S.25.02.01

Zahtevani solventnostni kapital – Za podjetja, ki uporabljajo standardno formulo in delni notranji model

R0470

 

S.25.03.01

Zahtevani solventnostni kapital – Za podjetja, ki uporabljajo popoln notranji model

R0480

 

S.26.01.01

Zahtevani solventnostni kapital – Tržno tveganje

R0500

 

S.26.02.01

Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje neplačila nasprotne stranke

R0510

 

S.26.03.01

Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje iz pogodb življenjskega zavarovanja

R0520

 

S.26.04.01

Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje zdravstvenega zavarovanja

R0530

 

S.26.05.01

Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje iz pogodb neživljenjskega zavarovanja

R0540

 

S.26.06.01

Zahtevani solventnostni kapital – Operativno tveganje

R0550

 

S.26.07.01

Zahtevani solventnostni kapital – Poenostavitve

R0560

 

S.27.01.01

Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje katastrofe neživljenjskih in zdravstvenih zavarovanj

R0570

 

S.28.01.01

Zahtevani minimalni kapital – Samo življenjska ali samo neživljenjska zavarovanja ali pozavarovanja

R0580

 

S.28.02.01

Zahtevani minimalni kapital – Tako življenjska kot neživljenjska zavarovanja

R0590

 

S.29.01.01

Presežek sredstev nad obveznostmi

R0600

 

S.29.02.01

Presežek sredstev nad obveznostmi – Pojasnjen z naložbami in finančnimi obveznostmi

R0610

 

S.29.03.01

Presežek sredstev nad obveznostmi – Pojasnjen z zavarovalno-tehničnimi rezervacijami

R0620

 

S.29.04.01

Podrobna analiza po obdobjih – Zavarovalno-tehnični tokovi v primerjavi z zavarovalno-tehničnimi rezervacijami

R0630

 

S.30.01.01

Fakultativna kritja za posle življenjskega in neživljenjskega zavarovanja – Osnovni podatki

R0640

 

S.30.02.01

Fakultativna kritja za posle življenjskega in neživljenjskega zavarovanja – Podatki o deležih

R0650

 

S.30.03.01

Program oddajanja v pozavarovanje – Osnovni podatki

R0660

 

S.30.04.01

Program oddajanja v pozavarovanje – Podatki o deležih

R0670

 

S.31.01.01

Delež pozavarovateljev (vključno s končnim pozavarovanjem in namenskimi družbami)

R0680

 

S.31.02.01

Namenske družbe

R0690

 

S.36.01.01

Transakcije znotraj skupine – Posli v zvezi s kapitalskimi instrumenti, dolgom in prenosi sredstev

R0740

 

S.36.02.01

Transakcije znotraj skupine – Izvedeni finančni instrumenti

R0750

 

S.36.03.01

Transakcije znotraj skupine – Notranje pozavarovanje

R0760

 

S.36.04.01

Transakcije znotraj skupine – Deljenje stroškov, pogojne obveznosti, zunajbilančne in druge postavke

R0770

 S.01.01.02

Vsebina poročila

Koda predloge

Ime predloge

 

C0010

S.01.02.01

Osnovne informacije – Splošno

R0010

 

S.02.01.02

Bilanca stanja

R0030

 

S.05.01.02

Premije, zahtevki in odhodki po vrstah poslovanja

R0110

 

S.06.02.01

Seznam sredstev

R0140

 

S.06.03.01

Kolektivni naložbeni podjemi – Pristop vpogleda

R0150

 

S.08.01.01

Odprte pozicije v izvedenih finančnih instrumentih

R0170

 

S.08.02.01

Posli z izvedenimi finančnimi instrumenti

R0180

 

S.12.01.02

Zavarovalno-tehnične rezervacije za SLT življenjska in zdravstvena zavarovanja

R0220

 

S.17.01.02

Zavarovalno-tehnične rezervacije za neživljenjska zavarovanja

R0290

 

S.23.01.01

Lastna sredstva

R0410

 

S.28.01.01

Zahtevani minimalni kapital – Samo življenjska ali samo neživljenjska zavarovanja ali pozavarovanja

R0580

 

S.28.02.01

Zahtevani minimalni kapital – Tako življenjska kot neživljenjska zavarovanja

R0590

 S.01.01.03

Vsebina poročila

Koda predloge

Ime predloge

 

C0010

S.01.02.01

Osnovne informacije – Splošno

R0010

 

S.01.03.01

Osnovne informacije – Omejeni skladi in portfelji uskladitvenih prilagoditev

R0020

 

S.02.01.02

Bilanca stanja

R0030

 

S.23.01.01

Lastna sredstva

R0410

 

S.25.01.01

Zahtevani solventnostni kapital – Za podjetja, ki uporabljajo standardno formulo

R0460

 

S.25.02.01

Zahtevani solventnostni kapital – Za podjetja, ki uporabljajo standardno formulo in delni notranji model

R0470

 

S.25.03.01

Zahtevani solventnostni kapital – Za podjetja, ki uporabljajo popoln notranji model

R0480

 

S.28.01.01

Zahtevani minimalni kapital – Samo življenjska ali samo neživljenjska zavarovanja ali pozavarovanja

R0580

 

S.28.02.01

Zahtevani minimalni kapital – Tako življenjska kot neživljenjska zavarovanja

R0590

 S.01.01.04

Vsebina poročila

Koda predloge

Ime predloge

 

C0010

S.01.02.04

Osnovne informacije – Splošno

R0010

 

S.01.03.04

Osnovne informacije – Omejeni skladi in portfelji uskladitvenih prilagoditev

R0020

 

S.02.01.01

Bilanca stanja

R0030

 

S.02.02.01

Sredstva in obveznosti po valutah

R0040

 

S.03.01.04

Zunajbilančne postavke – Splošno

R0060

 

S.03.02.04

Zunajbilančne postavke – Seznam neomejenih jamstev, ki jih je prejela skupina

R0070

 

S.03.03.04

Zunajbilančne postavke – Seznam neomejenih jamstev, ki jih je dala skupina

R0080

 

S.05.01.01

Premije, zahtevki in odhodki po vrstah poslovanja

R0110

 

S.05.02.01

Premije, zahtevki in odhodki po državah

R0120

 

S.06.01.01

Povzetek sredstev

R0130

 

S.06.02.04

Seznam sredstev

R0140

 

S.06.03.04

Kolektivni naložbeni podjemi – Pristop vpogleda

R0150

 

S.07.01.04

Strukturirani produkti

R0160

 

S.08.01.04

Odprte pozicije v izvedenih finančnih instrumentih

R0170

 

S.08.02.04

Posli z izvedenimi finančnimi instrumenti

R0180

 

S.09.01.04

Prihodki/dobički in izgube v obdobju

R0190

 

S.10.01.04

Posli posoje vrednostnih papirjev in pogodbe o začasni prodaji

R0200

 

S.11.01.04

Sredstva v posesti kot zavarovanje s premoženjem

R0210

 

S.15.01.04

Opis jamstev pri spremenljivih rentah

R0260

 

S.15.02.04

Varovanje pred tveganjem za jamstva pri spremenljivih rentah

R0270

 

S.22.01.04

Učinek prilagoditev dolgoročnih jamstev in prehodnih ukrepov

R0370

 

S.23.01.04

Lastna sredstva

R0410

 

S.23.02.04

Podrobne informacije za lastna sredstva po stopnjah

R0420

 

S.23.03.04

Letne spremembe v lastnih sredstvih

R0430

 

S.23.04.04

Seznam postavk lastnih sredstev

R0440

 

S.25.01.04

Zahtevani solventnostni kapital – Za skupine, ki uporabljajo standardno formulo

R0460

 

S.25.02.04

Zahtevani solventnostni kapital – Za skupine, ki uporabljajo standardno formulo in delni notranji model

R0470

 

S.25.03.04

Zahtevani solventnostni kapital – Za skupine, ki uporabljajo popoln notranji model

R0480

 

S.26.01.04

Zahtevani solventnostni kapital – Tržno tveganje

R0500

 

S.26.02.04

Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje neplačila nasprotne stranke

R0510

 

S.26.03.04

Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje iz pogodb življenjskega zavarovanja

R0520

 

S.26.04.04

Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje zdravstvenega zavarovanja

R0530

 

S.26.05.04

Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje iz pogodb neživljenjskega zavarovanja

R0540

 

S.26.06.04

Zahtevani solventnostni kapital – Operativno tveganje

R0550

 

S.26.07.04

Zahtevani solventnostni kapital – Poenostavitve

R0560

 

S.27.01.04

Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje katastrofe neživljenjskih in zdravstvenih zavarovanj

R0570

 

S.31.01.04

Delež pozavarovateljev (vključno s končnim pozavarovanjem in namenskimi družbami)

R0680

 

S.31.02.04

Namenske družbe

R0690

 

S.32.01.04

Podjetja v okviru skupine

R0700

 

S.33.01.04

Zahteve za zavarovalnice in pozavarovalnice na ravni posamezne zavarovalnice oziroma pozavarovalnice

R0710

 

S.34.01.04

Zahteve na posamični ravni za druge regulirane in neregulirane finančne subjekte, vključno z zavarovalnimi holdingi in mešanimi finančnimi holdingi

R0720

 

S.35.01.04

Prispevek k zavarovalno-tehničnim rezervacijam na ravni skupine

R0730

 

S.36.01.01

Transakcije znotraj skupine – Posli v zvezi s kapitalskimi instrumenti, dolg in prenosi sredstev

R0740

 

S.36.02.01

Transakcije znotraj skupine – Izvedeni finančni instrumenti

R0750

 

S.36.03.01

Transakcije znotraj skupine – Notranje pozavarovanje

R0760

 

S.36.04.01

Transakcije znotraj skupine – Deljenje stroškov, pogojne obveznosti, zunajbilančne in druge postavke

R0770

 

S.37.01.04

Koncentracija tveganja

R0780

 S.01.01.05

Vsebina poročila

Koda predloge

Ime predloge

 

C0010

S.01.02.04

Osnovne informacije – Splošno

R0010

 

S.02.01.02

Bilanca stanja

R0030

 

S.05.01.02

Premije, zahtevki in odhodki po vrstah poslovanja

R0110

 

S.06.02.04

Seznam sredstev

R0140

 

S.06.03.04

Kolektivni naložbeni podjemi – Pristop vpogleda

R0150

 

S.08.01.04

Odprte pozicije v izvedenih finančnih instrumentih

R0170

 

S.08.02.04

Posli z izvedenimi finančnimi instrumenti

R0180

 

S.23.01.04

Lastna sredstva

R0410

 S.01.01.06

Vsebina poročila

Koda predloge

Ime predloge

 

C0010

S.01.02.04

Osnovne informacije – Splošno

R0010

 

S.01.03.04

Osnovne informacije – Omejeni skladi in portfelji uskladitvenih prilagoditev

R0020

 

S.02.01.02

Bilanca stanja

R0030

 

S.23.01.04

Lastna sredstva

R0410

 

S.25.01.04

Zahtevani solventnostni kapital – Za skupine, ki uporabljajo standardno formulo

R0460

 

S.25.02.04

Zahtevani solventnostni kapital – Za skupine, ki uporabljajo standardno formulo in delni notranji model

R0470

 

S.25.03.04

Zahtevani solventnostni kapital – Za skupine, ki uporabljajo popoln notranji model

R0480

 

S.32.01.04

Podjetja v okviru skupine

R0700

 

S.33.01.04

Zahteve za zavarovalnice in pozavarovalnice na ravni posamezne zavarovalnice oziroma pozavarovalnice

R0710

 

S.34.01.04

Zahteve na posamični ravni za druge regulirane in neregulirane finančne subjekte, vključno z zavarovalnimi holdingi in mešanimi finančnimi holdingi

R0720

 

SR.01.01.01

Vsebina poročilaOmejeni sklad/portfelj uskladitvenih prilagoditev/preostali del

Z0010

 

Številka sklada/portfelja

Z0020

 Koda predloge

Ime predloge

 

C0010

SR.02.01.01

Bilanca stanja

R0790

 

SR.12.01.01

Zavarovalno-tehnične rezervacije za SLT življenjska in zdravstvena zavarovanja

R0800

 

SR.17.01.01

Zavarovalno-tehnične rezervacije za neživljenjska zavarovanja

R0810

 

SR.22.02.01

Napovedi prihodnjih denarnih tokov (najboljša ocena – portfelj uskladitvenih prilagoditev)

R0820

 

SR.22.03.01

Informacije o izračunu uskladitvene prilagoditve

R0830

 

SR.25.01.01

Zahtevani solventnostni kapital – Za podjetja, ki uporabljajo standardno formulo

R0840

 

SR.25.02.01

Zahtevani solventnostni kapital – Za podjetja, ki uporabljajo standardno formulo in delni notranji model

R0850

 

SR.25.03.01

Zahtevani solventnostni kapital – Za podjetja, ki uporabljajo popoln notranji model

R0860

 

SR.26.01.01

Zahtevani solventnostni kapital – Tržno tveganje

R0870

 

SR.26.02.01

Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje neplačila nasprotne stranke

R0880

 

SR.26.03.01

Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje iz pogodb življenjskega zavarovanja

R0890

 

SR.26.04.01

Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje zdravstvenega zavarovanja

R0900

 

SR.26.05.01

Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje iz pogodb neživljenjskega zavarovanja

R0910

 

SR.26.06.01

Zahtevani solventnostni kapital – Operativno tveganje

R0920

 

SR.26.07.01

Zahtevani solventnostni kapital – Poenostavitve

R0930

 

SR.27.01.01

Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje katastrofe neživljenjskih in zdravstvenih zavarovanj

R0940

 

SR.01.01.04

Vsebina poročilaOmejeni sklad/portfelj uskladitvenih prilagoditev/preostali del

Z0010

 

Številka sklada/portfelja

Z0020

 Koda predloge

Ime predloge

 

C0010

SR.02.01.04

Bilanca stanja

R0790

 

SR.25.01.01

►M1  Zahtevani solventnostni kapital – Za skupine, ki uporabljajo standardno formulo ◄

R0840

 

SR.25.02.01

►M1  Zahtevani solventnostni kapital – Za skupine, ki uporabljajo standardno formulo in delni notranji model ◄

R0850

 

SR.25.03.01

►M1  Zahtevani solventnostni kapital – Za skupine, ki uporabljajo popoln notranji model ◄

R0860

 

SR.26.01.01

Zahtevani solventnostni kapital – Tržno tveganje

R0870

 

SR.26.02.01

Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje neplačila nasprotne stranke

R0880

 

SR.26.03.01

Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje iz pogodb življenjskega zavarovanja

R0890

 

SR.26.04.01

Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje zdravstvenega zavarovanja

R0900

 

SR.26.05.01

Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje iz pogodb neživljenjskega zavarovanja

R0910

 

SR.26.06.01

Zahtevani solventnostni kapital – Operativno tveganje

R0920

 

SR.26.07.01

Zahtevani solventnostni kapital – Poenostavitve

R0930

 

SR.27.01.01

Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje katastrofe neživljenjskih in zdravstvenih zavarovanj

R0940

 S.01.02.01

Osnovne informacije – Splošno

 

 

C0010

Ime podjetja

R0010

 

Identifikacijska koda podjetja

R0020

 

Vrsta kode podjetja

R0030

 

Vrsta podjetja

R0040

 

Država dovoljenja

R0050

 

Jezik poročanja

R0070

 

Datum predložitve poročila

R0080

 

▼M2

Konec poslovnega leta

R0081

 

▼B

Referenčni datum poročanja

R0090

 

Redno/priložnostno poročanje

R0100

 

Valuta, ki se uporablja za poročanje

R0110

 

Računovodski standardi

R0120

 

Metoda izračuna SCR

R0130

 

Uporaba za podjetje specifičnih parametrov

R0140

 

Omejeni skladi

R0150

 

Uskladitvena prilagoditev

R0170

 

Prilagoditev za nestanovitnost

R0180

 

Prehodni ukrep glede netvegane obrestne mere

R0190

 

Prehodni ukrep glede zavarovalno-tehničnih rezervacij

R0200

 

Začetna predložitev ali ponovna predložitev

R0210

 S.01.02.04

Osnovne informacije – Splošno

 

 

C0010

Ime udeleženega podjetja

R0010

 

Identifikacijska koda skupine

R0020

 

Vrsta kode skupine

R0030

 

Država nadzornika skupine

R0050

 

Informacije o podskupini

R0060

 

Jezik poročanja

R0070

 

Datum predložitve poročila

R0080

 

▼M2

Konec poslovnega leta

R0081

 

▼B

Referenčni datum poročanja

R0090

 

Redno/priložnostno poročanje

R0100

 

Valuta, ki se uporablja za poročanje

R0110

 

Računovodski standardi

R0120

 

Metoda izračuna SCR na ravni skupine

R0130

 

Uporaba za skupino specifičnih parametrov

R0140

 

Omejeni skladi

R0150

 

Metoda za izračun solventnosti na ravni skupine

R0160

 

Uskladitvena prilagoditev

R0170

 

Prilagoditev za nestanovitnost

R0180

 

Prehodni ukrep glede netvegane obrestne mere

R0190

 

Prehodni ukrep glede zavarovalno-tehničnih rezervacij

R0200

 

Začetna predložitev ali ponovna predložitev

R0210

 

S.01.03.01

Osnovne informacije – Omejeni skladi in portfelji uskladitvenih prilagoditevSeznam vseh omejenih skladov/portfeljev uskladitvenih prilagoditev (prekrivanja dovoljena)

Številka sklada/portfelja

Ime omejenega sklada/portfelja uskladitvenih prilagoditev

Omejeni sklad/portfelj uskladitvenih prilagoditev/preostali del sklada

Omejeni sklad/portfelj uskladitvenih prilagoditev (RFF/MAP) s podskladi, ki so RFF/MAP

Pomemben

Člen 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 Seznam omejenih skladov/portfeljev uskladitvenih prilagoditev (RFF/MAP) s podskladi, ki so RFF/MAP

Število omejenih skladov/portfeljev uskladitvenih prilagoditev s podskladi, ki so RFF/MAP

Število podskladov, ki so RFF/MAP

Podsklad RFF/MAP

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Osnovne informacije – Omejeni skladi in portfelji uskladitvenih prilagoditevSeznam vseh omejenih skladov/portfeljev uskladitvenih prilagoditev (prekrivanja dovoljena)

Zakonito ime podjetja

Identifikacijska koda podjetja

Vrsta identifikacijske kode podjetja

Številka sklada/portfelja

Ime omejenega sklada/portfelja uskladitvenih prilagoditev

Omejeni sklad/portfelj uskladitvenih prilagoditev/preostali del sklada

Omejeni sklad/portfelj uskladitvenih prilagoditev (RFF/MAP) s podskladi, ki so RFF/MAP

Pomemben

Člen 304

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seznam omejenih skladov/portfeljev uskladitvenih prilagoditev (RFF/MAP) s podskladi, ki so RFF/MAP

Število omejenih skladov/portfeljev uskladitvenih prilagoditev s podskladi, ki so RFF/MAP

Število podskladov, ki so RFF/MAP

Podsklad RFF/MAP

C0100

C0110

C0120

 

 

 S.02.01.01

Bilanca stanja

 

 

Vrednost po Solventnosti II

Vrednost v skladu z obveznimi računovodskimi izkazi

Sredstva

 

C0010

C0020

Dobro ime

R0010

 

 

Odloženi stroški pridobitve

R0020

 

 

Neopredmetena sredstva

R0030

 

 

Odložene terjatve za davek

R0040

 

 

Presežek iz naslova pokojninskih shem

R0050

 

 

Opredmetena osnovna sredstva v posesti za lastno uporabo

R0060

 

 

Naložbe (razen sredstev v posesti v zvezi s pogodbami, vezanimi na indeks ali enoto premoženja)

R0070

 

 

Nepremičnine (razen za lastno uporabo)

R0080

 

 

Deleži v povezanih podjetjih, vključno z udeležbami

R0090

 

 

Lastniški vrednostni papirji

R0100

 

 

Lastniški vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi

R0110

 

 

Lastniški vrednostni papirji, ki ne kotirajo na borzi

R0120

 

 

Obveznice

R0130

 

 

Državne obveznice

R0140

 

 

Podjetniške obveznice

R0150

 

 

Strukturirani vrednostni papirji

R0160

 

 

Vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem

R0170

 

 

Kolektivni naložbeni podjemi

R0180

 

 

Izvedeni finančni instrumenti

R0190

 

 

Depoziti, ki niso denarni ustrezniki

R0200

 

 

Druge naložbe

R0210

 

 

Sredstva v posesti v zvezi s pogodbami, vezanimi na indeks ali enoto premoženja

R0220

 

 

Krediti in hipoteke

R0230

 

 

Posojila, vezana na police

R0240

 

 

Krediti in hipoteke posameznikom

R0250

 

 

Drugi krediti in hipoteke

R0260

 

 

Izterljivi zneski iz pozavarovanj iz naslova:

R0270

 

 

neživljenjskih zavarovanj in zdravstvenih zavarovanj, podobnih neživljenjskim

R0280

 

 

neživljenjskih zavarovanj brez zdravstvenih zavarovanj

R0290

 

 

zdravstvenih zavarovanj, podobnih neživljenjskim

R0300

 

 

življenjskih zavarovanj in zdravstvenih zavarovanj, podobnih življenjskim, razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja

R0310

 

 

zdravstvenih zavarovanj, podobnih življenjskim

R0320

 

 

življenjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja

R0330

 

 

življenjskih zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja

R0340

 

 

Depoziti pri cedentih

R0350

 

 

Terjatve iz naslova zavarovanj in terjatve do posrednikov

R0360

 

 

Terjatve iz naslova pozavarovanj

R0370

 

 

Terjatve (do kupcev, nepovezane z zavarovanjem)

R0380

 

 

Lastne delnice (v posesti neposredno)

R0390

 

 

Zneski, dolgovani podjetju v zvezi s postavkami lastnih sredstev ali ustanovnim kapitalom, ki je bil vpoklican in še ni vplačan

R0400

 

 

Denar in denarni ustrezniki

R0410

 

 

Vsa druga sredstva, ki niso prikazana drugje

R0420

 

 

Sredstva skupaj

R0500

 

 

Obveznosti

 

C0010

C0020

Zavarovalno-tehnične rezervacije – neživljenjska zavarovanja

R0510

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – neživljenjska zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj)

R0520

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0530

 

 

Najboljša ocena

R0540

 

 

Marža za tveganje

R0550

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zdravstvena zavarovanja (podobna neživljenjskim)

R0560

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0570

 

 

Najboljša ocena

R0580

 

 

Marža za tveganje

R0590

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – življenjska zavarovanja (razen zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja)

R0600

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zdravstvena zavarovanja (podobna življenjskim)

R0610

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0620

 

 

Najboljša ocena

R0630

 

 

Marža za tveganje

R0640

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – življenjska zavarovanja (razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja)

R0650

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0660

 

 

Najboljša ocena

R0670

 

 

Marža za tveganje

R0680

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zavarovanja, vezana na indeks ali enoto premoženja

R0690

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0700

 

 

Najboljša ocena

R0710

 

 

Marža za tveganje

R0720

 

 

Druge zavarovalno-tehnične rezervacije

R0730

 

 

Pogojne obveznosti

R0740

 

 

Rezervacije, razen zavarovalno-tehničnih rezervacij

R0750

 

 

Obveznosti iz naslova pokojninskih shem

R0760

 

 

Depoziti pozavarovateljev

R0770

 

 

Odložene obveznosti za davek

R0780

 

 

Izvedeni finančni instrumenti

R0790

 

 

Zneski, dolgovani kreditnim institucijam

R0800

 

 

Finančne obveznosti, razen zneskov, dolgovanih kreditnim institucijam

R0810

 

 

Obveznosti iz naslova zavarovanja in obveznosti do posrednikov

R0820

 

 

Obveznosti iz naslova pozavarovanja

R0830

 

 

Obveznosti (do kupcev, nepovezane z zavarovanjem)

R0840

 

 

Podrejene obveznosti

R0850

 

 

Podrejene obveznosti, ki niso del osnovnih lastnih sredstev

R0860

 

 

Podrejene obveznosti, ki so del osnovnih lastnih sredstev

R0870

 

 

Vse druge obveznosti, ki niso prikazane drugje

R0880

 

 

Obveznosti skupaj

R0900

 

 

Presežek sredstev nad obveznostmi

R1000

 

 S.02.01.02

Bilanca stanja

 

 

Vrednost po Solventnosti II

Sredstva

 

C0010

Dobro ime

R0010

 

Odloženi stroški pridobitve

R0020

 

Neopredmetena sredstva

R0030

 

Odložene terjatve za davek

R0040

 

Presežek iz naslova pokojninskih shem

R0050

 

Opredmetena osnovna sredstva v posesti za lastno uporabo

R0060

 

Naložbe (razen sredstev v posesti v zvezi s pogodbami, vezanimi na indeks ali enoto premoženja)

R0070

 

Nepremičnine (razen za lastno uporabo)

R0080

 

Deleži v povezanih podjetjih, vključno z udeležbami

R0090

 

Lastniški vrednostni papirji

R0100

 

Lastniški vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi

R0110

 

Lastniški vrednostni papirji, ki ne kotirajo na borzi

R0120

 

Obveznice

R0130

 

Državne obveznice

R0140

 

Podjetniške obveznice

R0150

 

Strukturirani vrednostni papirji

R0160

 

Vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem

R0170

 

Kolektivni naložbeni podjemi

R0180

 

Izvedeni finančni instrumenti

R0190

 

Depoziti, ki niso denarni ustrezniki

R0200

 

Druge naložbe

R0210

 

Sredstva v posesti v zvezi s pogodbami, vezanimi na indeks ali enoto premoženja

R0220

 

Krediti in hipoteke

R0230

 

Posojila, vezana na police

R0240

 

Krediti in hipoteke posameznikom

R0250

 

Drugi krediti in hipoteke

R0260

 

Izterljivi zneski iz pozavarovanj iz naslova:

R0270

 

neživljenjskih zavarovanj in zdravstvenih zavarovanj, podobnih neživljenjskim

R0280

 

neživljenjskih zavarovanj brez zdravstvenih zavarovanj

R0290

 

zdravstvenih zavarovanj, podobnih neživljenjskim

R0300

 

življenjskih zavarovanj in zdravstvenih zavarovanj, podobnih življenjskim, razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja

R0310

 

zdravstvenih zavarovanj, podobnih življenjskim

R0320

 

življenjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja

R0330

 

življenjskih zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja

R0340

 

Depoziti pri cedentih

R0350

 

Terjatve iz naslova zavarovanj in terjatve do posrednikov

R0360

 

Terjatve iz naslova pozavarovanj

R0370

 

Terjatve (do kupcev, nepovezane z zavarovanjem)

R0380

 

Lastne delnice (v posesti neposredno)

R0390

 

Zneski, dolgovani podjetju v zvezi s postavkami lastnih sredstev ali ustanovnim kapitalom, ki je bil vpoklican in še ni vplačan

R0400

 

Denar in denarni ustrezniki

R0410

 

Vsa druga sredstva, ki niso prikazana drugje

R0420

 

Sredstva skupaj

R0500

 

Obveznosti

 

C0010

Zavarovalno-tehnične rezervacije – neživljenjska zavarovanja

R0510

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – neživljenjska zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj)

R0520

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0530

 

Najboljša ocena

R0540

 

Marža za tveganje

R0550

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zdravstvena zavarovanja (podobna neživljenjskim)

R0560

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0570

 

Najboljša ocena

R0580

 

Marža za tveganje

R0590

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – življenjska zavarovanja (razen zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja)

R0600

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zdravstvena zavarovanja (podobna življenjskim)

R0610

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0620

 

Najboljša ocena

R0630

 

Marža za tveganje

R0640

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – življenjska zavarovanja (razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja)

R0650

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0660

 

Najboljša ocena

R0670

 

Marža za tveganje

R0680

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zavarovanja, vezana na indeks ali enoto premoženja

R0690

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0700

 

Najboljša ocena

R0710

 

Marža za tveganje

R0720

 

Druge zavarovalno-tehnične rezervacije

R0730

 

Pogojne obveznosti

R0740

 

Rezervacije, razen zavarovalno-tehničnih rezervacij

R0750

 

Obveznosti iz naslova pokojninskih shem

R0760

 

Depoziti pozavarovateljev

R0770

 

Odložene obveznosti za davek

R0780

 

Izvedeni finančni instrumenti

R0790

 

Zneski, dolgovani kreditnim institucijam

R0800

 

Finančne obveznosti, razen zneskov, dolgovanih kreditnim institucijam

R0810

 

Obveznosti iz naslova zavarovanja in obveznosti do posrednikov

R0820

 

Obveznosti iz naslova pozavarovanja

R0830

 

Obveznosti (do kupcev, nepovezane z zavarovanjem)

R0840

 

Podrejene obveznosti

R0850

 

Podrejene obveznosti, ki niso del osnovnih lastnih sredstev

R0860

 

Podrejene obveznosti, ki so del osnovnih lastnih sredstev

R0870

 

Vse druge obveznosti, ki niso prikazane drugje

R0880

 

Obveznosti skupaj

R0900

 

Presežek sredstev nad obveznostmi

R1000

 

SR.02.01.01

Bilanca stanjaOmejeni sklad/preostali del

Z0020

 

Številka sklada

Z0030

  

 

Vrednost po Solventnosti II

Vrednost v skladu z obveznimi računovodskimi izkazi

Sredstva

 

C0010

C0020

Dobro ime

R0010

 

 

Odloženi stroški pridobitve

R0020

 

 

Neopredmetena sredstva

R0030

 

 

Odložene terjatve za davek

R0040

 

 

Presežek iz naslova pokojninskih shem

R0050

 

 

Opredmetena osnovna sredstva v posesti za lastno uporabo

R0060

 

 

Naložbe (razen sredstev v posesti v zvezi s pogodbami, vezanimi na indeks ali enoto premoženja)

R0070

 

 

Nepremičnine (razen za lastno uporabo)

R0080

 

 

Deleži v povezanih podjetjih, vključno z udeležbami

R0090

 

 

Lastniški vrednostni papirji

R0100

 

 

Lastniški vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi

R0110

 

 

Lastniški vrednostni papirji, ki ne kotirajo na borzi

R0120

 

 

Obveznice

R0130

 

 

Državne obveznice

R0140

 

 

Podjetniške obveznice

R0150

 

 

Strukturirani vrednostni papirji

R0160

 

 

Vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem

R0170

 

 

Kolektivni naložbeni podjemi

R0180

 

 

Izvedeni finančni instrumenti

R0190

 

 

Depoziti, ki niso denarni ustrezniki

R0200

 

 

Druge naložbe

R0210

 

 

Sredstva v posesti v zvezi s pogodbami, vezanimi na indeks ali enoto premoženja

R0220

 

 

Krediti in hipoteke

R0230

 

 

Posojila, vezana na police

R0240

 

 

Krediti in hipoteke posameznikom

R0250

 

 

Drugi krediti in hipoteke

R0260

 

 

Izterljivi zneski iz pozavarovanj iz naslova:

R0270

 

 

neživljenjskih zavarovanj in zdravstvenih zavarovanj, podobnih neživljenjskim

R0280

 

 

neživljenjskih zavarovanj brez zdravstvenih zavarovanj

R0290

 

 

zdravstvenih zavarovanj, podobnih neživljenjskim

R0300

 

 

življenjskih zavarovanj in zdravstvenih zavarovanj, podobnih življenjskim, razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja

R0310

 

 

zdravstvenih zavarovanj, podobnih življenjskim

R0320

 

 

življenjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja

R0330

 

 

življenjskih zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja

R0340

 

 

Depoziti pri cedentih

R0350

 

 

Terjatve iz naslova zavarovanj in terjatve do posrednikov

R0360

 

 

Terjatve iz naslova pozavarovanj

R0370

 

 

Terjatve (do kupcev, nepovezane z zavarovanjem)

R0380

 

 

Lastne delnice (v posesti neposredno)

R0390

 

 

Zneski, dolgovani podjetju v zvezi s postavkami lastnih sredstev ali ustanovnim kapitalom, ki je bil vpoklican in še ni vplačan

R0400

 

 

Denar in denarni ustrezniki

R0410

 

 

Vsa druga sredstva, ki niso prikazana drugje

R0420

 

 

Sredstva skupaj

R0500

 

 

Obveznosti

 

C0010

C0020

Zavarovalno-tehnične rezervacije – neživljenjska zavarovanja

R0510

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – neživljenjska zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj)

R0520

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0530

 

 

Najboljša ocena

R0540

 

 

Marža za tveganje

R0550

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zdravstvena zavarovanja (podobna neživljenjskim)

R0560

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0570

 

 

Najboljša ocena

R0580

 

 

Marža za tveganje

R0590

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – življenjska zavarovanja (razen zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja)

R0600

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zdravstvena zavarovanja (podobna življenjskim)

R0610

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0620

 

 

Najboljša ocena

R0630

 

 

Marža za tveganje

R0640

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – življenjska zavarovanja (razen zdravstvenih zavarovanj in zavarovanj, vezanih na indeks ali enoto premoženja)

R0650

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0660

 

 

Najboljša ocena

R0670

 

 

Marža za tveganje

R0680

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – zavarovanja, vezana na indeks ali enoto premoženja

R0690

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, izračunane kot celota

R0700

 

 

Najboljša ocena

R0710

 

 

Marža za tveganje

R0720

 

 

Druge zavarovalno-tehnične rezervacije

 

 

 

Pogojne obveznosti

R0740

 

 

Rezervacije, razen zavarovalno-tehničnih rezervacij

R0750

 

 

Obveznosti iz naslova pokojninskih shem

R0760

 

 

Depoziti pozavarovateljev

R0770

 

 

Odložene obveznosti za davek

R0780

 

 

Izvedeni finančni instrumenti

R0790

 

 

Zneski, dolgovani kreditnim institucijam

R0800

 

 

Finančne obveznosti, razen zneskov, dolgovanih kreditnim institucijam

R0810

 

 

Obveznosti iz naslova zavarovanja in obveznosti do posrednikov

R0820

 

 

Obveznosti iz naslova pozavarovanja

R0830

 

 

Obveznosti (do kupcev, nepovezane z zavarovanjem)

R0840

 

 

Podrejene obveznosti

R0850

 

 

Podrejene obveznosti, ki niso del osnovnih lastnih sredstev

R0860

 

 

Podrejene obveznosti, ki so del osnovnih lastnih sredstev

R0870

 

 

Vse druge obveznosti, ki niso prikazane drugje

R0880

 

 

Obveznosti skupaj

R0900

 

 

Presežek sredstev nad obveznostmi

R1000

 

 S.02.02.01

Sredstva in obveznosti po valutah

 

 

 

 

 

 

Valute

 

 

 

 

 

 

C0010

Koda valute

 

 

 

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupna vrednost vseh valut

Vrednost po direktivi Solventnost II za valuto poročanja

Vrednost preostalih drugih valut

 

Vrednost pomembnih valut

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

Sredstva

 

 

 

 

 

 

 

Naložbe (razen sredstev v posesti v zvezi s pogodbami, vezanimi na indeks ali enoto premoženja)

R0020

 

 

 

 

 

Druga sredstva: opredmetena osnovna sredstva v posesti za lastno uporabo, denar in denarni ustrezniki, posojila, vezana na police, krediti in hipoteke posameznikom ter drugi krediti in hipoteke (razen pogodb, vezanih na indeks ali enoto premoženja)

R0030

 

 

 

 

 

Sredstva v posesti v zvezi s pogodbami, vezanimi na indeks ali enoto premoženja

R0040

 

 

 

 

 

Izterljivi zneski iz pozavarovalnih pogodb

R0050

 

 

 

 

 

Depoziti pri cedentih, terjatve iz naslova zavarovanj in terjatve do posrednikov ter terjatve iz naslova pozavarovanj

R0060

 

 

 

 

 

Vsa druga sredstva

R0070

 

 

 

 

 

Sredstva skupaj

R0100

 

 

 

 

 

Obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije (razen pogodb, vezanih na indeks ali enoto premoženja)

R0110

 

 

 

 

 

Zavarovalno-tehnične rezervacije – Pogodbe, vezane na indeks ali enoto premoženja

R0120

 

 

 

 

 

Depoziti pozavarovateljev in obveznosti iz naslova zavarovanj, obveznosti do posrednikov ter obveznosti iz naslova pozavarovanj

R0130

 

 

 

 

 

Izvedeni finančni instrumenti

R0140

 

 

 

 

 

Finančne obveznosti

R0150

 

 

 

 

 

Pogojne obveznosti

R0160

 

 

 

 

 

Vse druge obveznosti

R0170

 

 

 

 

 

Obveznosti skupaj

R0200

 

 

 

 

 S.03.01.01

Zunajbilančne postavke – Splošno

 

 

Najvišja vrednost

Vrednost jamstva/zavarovanja s premoženjem/pogojnih obveznosti

Vrednost sredstev, za katera je prejeto zavarovanje s premoženjem

Vrednost obveznosti, za katere je dano zavarovanje s premoženjem

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Jamstva, ki jih je dalo podjetje, vključno z akreditivi

R0010

 

 

 

 

Od tega jamstva, vključno z akreditivi, dana drugim podjetjem iste skupine

R0020

 

 

 

 

Jamstva, ki jih je prejelo podjetje, vključno z akreditivi

R0030

 

 

 

 

Od tega jamstva, vključno z akreditivi, prejeta od drugih podjetij iste skupine

R0040

 

 

 

 

Zavarovanja s premoženjem v lasti

 

 

 

 

 

Prejeto zavarovanje s premoženjem za dane kredite in kupljene obveznice

R0100

 

 

 

 

Prejeto zavarovanje s premoženjem za izvedene finančne instrumente

R0110

 

 

 

 

Sredstva, ki so jih kot zavarovanje zagotovili pozavarovatelji za cedirane zavarovalno-tehnične rezervacije

R0120

 

 

 

 

Drugo prejeto zavarovanje s premoženjem

R0130

 

 

 

 

Skupaj prejeto zavarovanje s premoženjem

R0200

 

 

 

 

Dano zavarovanje s premoženjem

 

 

 

 

 

Zavarovanje s premoženjem, dano za prejete kredite in izdane obveznice

R0210

 

 

 

 

Zavarovanje s premoženjem, dano za izvedene finančne instrumente

R0220

 

 

 

 

Sredstva, zagotovljena kot zavarovanje cedentom za zavarovalno-tehnične rezervacije (sprejeto pozavarovanje)

R0230

 

 

 

 

Drugo dano zavarovanje s premoženjem

R0240

 

 

 

 

Skupaj dano zavarovanje s premoženjem

R0300

 

 

 

 

Pogojne obveznosti

 

 

 

 

 

Pogojne obveznosti, ki niso vključene v bilanco stanja po Solventnosti II

R0310

 

 

 

 

Od tega pogojne obveznosti do subjektov iste skupine

R0320

 

 

 

 

Pogojne obveznosti, ki so vključene v bilanco stanja po Solventnosti II

R0330

 

 

 

 

Pogojne obveznosti skupaj

R0400

 

 

 

 S.03.01.04

Zunajbilančne postavke – Splošno

 

 

Najvišja vrednost

Vrednost jamstva/zavarovanja s premoženjem/pogojnih obveznosti

Vrednost sredstev, za katera je prejeto zavarovanje s premoženjem

Vrednost obveznosti, za katere je dano zavarovanje s premoženjem

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Jamstva, ki jih je dala skupina, vključno z akreditivi

R0010

 

 

 

 

Jamstva, ki jih je prejela skupina, vključno z akreditivi

R0030

 

 

 

 

Zavarovanja s premoženjem v lasti

 

 

 

 

 

Prejeto zavarovanje s premoženjem za dane kredite in kupljene obveznice

R0100

 

 

 

 

Prejeto zavarovanje s premoženjem za izvedene finančne instrumente

R0110

 

 

 

 

Sredstva, ki so jih kot zavarovanje zagotovili pozavarovatelji za cedirane zavarovalno-tehnične rezervacije

R0120

 

 

 

 

Drugo prejeto zavarovanje s premoženjem

R0130

 

 

 

 

Skupaj prejeto zavarovanje s premoženjem

R0200

 

 

 

 

Dano zavarovanje s premoženjem

 

 

 

 

 

Zavarovanje s premoženjem, dano za prejete kredite in izdane obveznice

R0210

 

 

 

 

Zavarovanje s premoženjem, dano za izvedene finančne instrumente

R0220

 

 

 

 

Sredstva, zagotovljena kot zavarovanje cedentom za zavarovalno-tehnične rezervacije (sprejeto pozavarovanje)

R0230

 

 

 

 

Drugo dano zavarovanje s premoženjem

R0240

 

 

 

 

Skupaj dano zavarovanje s premoženjem

R0300

 

 

 

 

Pogojne obveznosti

 

 

 

 

 

Pogojne obveznosti, ki niso vključene v bilanco stanja po Solventnosti II

R0310

 

 

 

 

Pogojne obveznosti, ki so vključene v bilanco stanja po Solventnosti II

R0330

 

 

 

 

Pogojne obveznosti skupaj

R0400

 

 

 

 S.03.02.01

Zunajbilančne postavke – Seznam neomejenih jamstev, ki jih je prejelo podjetje

Koda jamstva

Ime ponudnika jamstva

Koda ponudnika jamstva

Vrsta kode ponudnika jamstva

Ponudnik jamstva spada v isto skupino

Dogodek ali dogodki, ki aktivirajo jamstvo

Specifični dogodek ali dogodki, ki aktivirajo jamstvo

Datum začetka veljavnosti jamstva

Pomožna lastna sredstva

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.02.04

Zunajbilančne postavke – Seznam neomejenih jamstev, ki jih je prejela skupina

Koda jamstva

Ime ponudnika jamstva

Koda ponudnika jamstva

Vrsta kode ponudnika jamstva

Dogodek ali dogodki, ki aktivirajo jamstvo

Specifični dogodek ali dogodki, ki aktivirajo jamstvo

Datum začetka veljavnosti jamstva

Pomožna lastna sredstva

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.01

Zunajbilančne postavke – Seznam neomejenih jamstev, ki jih je dalo podjetje

Koda jamstva

Ime prejemnika jamstva

Koda prejemnika jamstva

Vrsta kode prejemnika jamstva

Prejemnik jamstva spada v isto skupino

Dogodek ali dogodki, ki aktivirajo jamstvo

Ocena najvišje vrednosti jamstva

Specifični dogodek ali dogodki, ki aktivirajo jamstvo

Datum začetka veljavnosti jamstva

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.04

Zunajbilančne postavke – Seznam neomejenih jamstev, ki jih je dala skupina

Koda jamstva

Ime prejemnika jamstva

Koda prejemnika jamstva

Vrsta kode prejemnika jamstva

Dogodek ali dogodki, ki aktivirajo jamstvo

Ocena najvišje vrednosti jamstva

Specifični dogodek ali dogodki, ki aktivirajo jamstvo

Datum začetka veljavnosti jamstva

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.01.01

Dejavnosti po državah 

 

Vrsta poslovanja

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjetje

Vse države EGP

Skupaj zavarovalni posli, sklenjeni s strani vseh podružnic, ki niso iz EGP

 

 

Zavarovalni posli, sklenjeni v matični državi s strani podjetja

Posli, sklenjeni na podlagi načela svobode opravljanja storitev s strani podjetja v državah EGP, ki niso matična država članica

Posli, sklenjeni na podlagi načela svobode opravljanja storitev v matični državi s strani katere koli podružnice iz EGP

Skupaj sklenjeni zavarovalni posli s strani vseh podružnic iz EGP v državi, v kateri se nahajajo

Skupaj posli, sklenjeni na podlagi načela svobode opravljanja storitev, s strani vseh podružnic iz EGP

Skupaj posli, sklenjeni na podlagi načela svobode opravljanja storitev, s strani podjetja in vseh podružnic iz EGP

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Država

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Obračunane premije

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki za škode

R0030

 

 

 

 

 

 

 

Provizije

R0040

 

 

 

 

 

 

  

 

Po državi EGP

Po pomembnih državah zunaj EGP

 

 

Zavarovalni posli, sklenjeni v obravnavani državi, po podružnicah subjektov iz EGP v tej državi

Zavarovalni posli, sklenjeni na podlagi svobode opravljanja storitev, s strani podružnice subjekta iz EGP v obravnavani državi

Zavarovalni posli, sklenjeni v obravnavani državi na podlagi svobode opravljanja storitev s strani podjetja ali katere koli podružnice subjektov iz EGP

Zavarovalni posli, sklenjeni v obravnavani državi, po podružnicah subjektov iz EGP v tej državi

Zavarovalni posli, sklenjeni na podlagi svobode opravljanja storitev, s strani podružnice subjekta iz EGP v obravnavani državi

Zavarovalni posli, sklenjeni v obravnavani državi na podlagi svobode opravljanja storitev s strani podjetja ali katere koli podružnice subjektov iz EGP

Posli, sklenjeni s strani podružnic iz pomembnih držav zunaj EGP

 

 

C0080

C0090

C0100

 

C0110

 

Država

R0010

 

 

 

 

Obračunane premije

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki za škode

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Provizije

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 S.04.02.01

Informacije za zavarovalno vrsto 10 v delu A Priloge I k direktivi Solventnost II, brez prevozniške odgovornosti

 

 

Podjetje

Po državi EGP

 

 

Svoboda opravljanja storitev

Podružnica

Svoboda opravljanja storitev

Podružnica

Svoboda opravljanja storitev

 

 

C0010

C0020

C0030

 

Država

R0010

 

 

 

 

 

Pogostost zahtevkov za avtomobilsko odgovornost (razen prevozniške odgovornosti)

R0020

 

 

 

 

 

Povprečen strošek zahtevkov za avtomobilsko odgovornost (razen prevozniške odgovornosti)

R0030

 

 

 

 

 

S.05.01.01

Premije, zahtevki in odhodki po vrstah poslovanja 

 

Vrsta poslovanja za: zavarovalne in pozavarovalne obveznosti iz neživljenjskega zavarovanja (neposredni posli in sprejeto proporcionalno pozavarovanje)

 

 

Zavarovanje za stroške zdravljenja

Zavarovanje izpada dohodka

Nezgodno zavarovanje zaposlenih

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Druga zavarovanja motornih vozil

Pomorsko, letalsko in transportno zavarovanje

Požarno in drugo škodno zavarovanje

Splošno zavarovanje odgovornosti

Kreditno in kavcijsko zavarovanje

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Obračunane premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodki od premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki za škode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1 

 

Vrsta poslovanja za: zavarovalne in pozavarovalne obveznosti iz neživljenjskega zavarovanja (neposredni posli in sprejeto proporcionalno pozavarovanje)

Vrsta poslovanja za:

sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

Skupaj

 

 

Zavarovanje stroškov postopka

Zavarovanje pomoči

Različne finančne izgube

Zdravstveno

Pozavarovanje odgovornosti

Pomorsko, letalsko in transportno

Premoženjsko

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Obračunane premije

 

 

bruto – neposredni posli

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodki od premije

 

 

bruto – neposredni posli

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki za škode

 

 

bruto – neposredni posli

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

 

 

bruto – neposredni posli

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B 

 

Vrsta poslovanja za: obveznosti iz neživljenjskih zavarovanj

 

 

Zavarovanje za stroške zdravljenja

Zavarovanje izpada dohodka

Nezgodno zavarovanje zaposlenih

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Druga zavarovanja motornih vozil

Pomorsko, letalsko in transportno zavarovanje

Požarno in drugo škodno zavarovanje

Splošno zavarovanje odgovornosti

Kreditno in kavcijsko zavarovanje

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Odhodki

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki splošnih služb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroški upravljanja naložb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroški obravnavanja odškodninskih zahtevkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroški pridobitev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošni stroški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi odhodki

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki skupaj

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vrsta poslovanja za: obveznosti iz neživljenjskih zavarovanj

Vrsta poslovanja za: sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

Skupaj

 

 

Zavarovanje stroškov postopka

Zavarovanje pomoči

Različne finančne izgube

Zdravstveno

Pozavarovanje odgovornosti

Pomorsko, letalsko in transportno

Premoženjsko

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Odhodki

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki splošnih služb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroški upravljanja naložb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroški obravnavanja odškodninskih zahtevkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroški pridobitev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošni stroški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi odhodki

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki skupaj

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vrsta poslovanja za: obveznosti iz življenjskih zavarovanj

Obveznosti iz življenjskih pozavarovanj

Skupaj

 

 

Zdravstveno zavarovanje

Zavarovanje z udeležbo pri dobičku

Zavarovanje, vezano na indeks ali enoto premoženja

Druga življenjska zavarovanja

Rente, ki izhajajo iz pogodb o neživljenjskem zavarovanju in se nanašajo na obveznosti iz zdravstvenih zavarovanj

Rente, ki izhajajo iz pogodb o neživljenjskem zavarovanju in se nanašajo na zavarovalne obveznosti, ki niso obveznosti iz zdravstvenih zavarovanj

Zdravstveno pozavarovanje

Življenjsko pozavarovanje

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Obračunane premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodki od premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki za škode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki splošnih služb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroški upravljanja naložb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroški obravnavanja odškodninskih zahtevkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vrsta poslovanja za: obveznosti iz življenjskih zavarovanj

Obveznosti iz življenjskih pozavarovanj

Skupaj

 

 

Zdravstveno zavarovanje

Zavarovanje z udeležbo pri dobičku

Zavarovanje, vezano na indeks ali enoto premoženja

Druga življenjska zavarovanja

Rente, ki izhajajo iz pogodb o neživljenjskem zavarovanju in se nanašajo na obveznosti iz zdravstvenih zavarovanj

Rente, ki izhajajo iz pogodb o neživljenjskem zavarovanju in se nanašajo na zavarovalne obveznosti, ki niso obveznosti iz zdravstvenih zavarovanj

Zdravstveno pozavarovanje

Življenjsko pozavarovanje

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Stroški pridobitev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošni stroški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto

R2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi odhodki

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki skupaj

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupni znesek odkupov

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.01.02

Premije, zahtevki in odhodki po vrstah poslovanja 

 

Vrsta poslovanja za: zavarovalne in pozavarovalne obveznosti iz neživljenjskega zavarovanja (neposredni posli in sprejeto proporcionalno pozavarovanje)

 

 

Zavarovanje za stroške zdravljenja

Zavarovanje izpada dohodka

Nezgodno zavarovanje zaposlenih

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Druga zavarovanja motornih vozil

Pomorsko, letalsko in transportno zavarovanje

Požarno in drugo škodno zavarovanje

Splošno zavarovanje odgovornosti

Kreditno in kavcijsko zavarovanje

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Obračunane premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodki od premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki za škode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi odhodki

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki skupaj

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vrsta poslovanja za: zavarovalne in pozavarovalne obveznosti iz neživljenjskega zavarovanja (neposredni posli in sprejeto proporcionalno pozavarovanje)

Vrsta poslovanja za: sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

Skupaj

 

 

Zavarovanje stroškov postopka

Zavarovanje pomoči

Različne finančne izgube

Zdravstveno

Pozavarovanje odgovornosti

Pomorsko, letalsko in transportno

Premoženjsko

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Obračunane premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodki od premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki za škode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi odhodki

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki skupaj

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vrsta poslovanja za: obveznosti iz življenjskih zavarovanj

Obveznosti iz življenjskih pozavarovanj

Skupaj

 

 

Zdravstveno zavarovanje

Zavarovanje z udeležbo pri dobičku

Zavarovanje, vezano na indeks ali enoto premoženja

Druga življenjska zavarovanja

Rente, ki izhajajo iz pogodb o neživljenjskem zavarovanju in se nanašajo na obveznosti iz zdravstvenih zavarovanj

Rente, ki izhajajo iz pogodb o neživljenjskem zavarovanju in se nanašajo na zavarovalne obveznosti, ki niso obveznosti iz zdravstvenih zavarovanj

Zdravstveno pozavarovanje

Življenjsko pozavarovanje

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Obračunane premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodki od premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki za škode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi odhodki

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki skupaj

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Premije, zahtevki in odhodki po državah 

 

Matična država

Najpomembnejših 5 držav (po znesku bruto obračunanih premij) – obveznosti iz neživljenjskih zavarovanj

Najpomembnejših 5 in matična država, skupaj

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Obračunane premije

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0110

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0120

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0130

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0140

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Prihodki od premije

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0210

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0220

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0230

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0240

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki za škode

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0310

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0320

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0330

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0340

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto – neposredni posli

R0410

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto proporcionalno pozavarovanje

R0420

 

 

 

 

 

 

 

bruto – sprejeto neproporcionalno pozavarovanje

R0430

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev

R0440

 

 

 

 

 

 

 

neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Drugi odhodki

R1200

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

Odhodki skupaj

R1300

 

 

 

 

 

 

 

▼B 

 

Matična država

Najpomembnejših 5 držav (po znesku bruto obračunanih premij) – obveznosti iz življenjskih zavarovanj

Najpomembnejših 5 in matična država, skupaj

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Obračunane premije

 

 

 

 

 

 

 

 

bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

delež pozavarovateljev