02015R1222 — SL — 15.03.2021 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1222

z dne 24. julija 2015

o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 197 25.7.2015, str. 24)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/280 z dne 22. februarja 2021

  L 62

24

23.2.2021
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1222

z dne 24. julija 2015

o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti

(Besedilo velja za EGP)NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.  
Ta uredba določa podrobne smernice glede dodeljevanja prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji in upravljanja prezasedenosti na trgih za dan vnaprej in znotraj dneva, vključno z zahtevami za oblikovanje skupnih metodologij za določanje obsega zmogljivosti, ki je hkrati na voljo med trgovalnimi območji, meril za oceno učinkovitosti ter postopka preverjanja za določitev trgovalnih območij.
2.  
Ta uredba se uporablja za vse prenosne sisteme in povezovalne daljnovode v Uniji, razen za prenosne sisteme na otokih, ki niso povezani z drugimi prenosnimi sistemi prek povezovalnih daljnovodov.
3.  
V državah članicah, kjer obstaja več kot en sistemski operater prenosnega omrežja, se ta uredba uporablja za vse sistemske operaterje prenosnih omrežij v tej državi članici. Če sistemski operater prenosnega omrežja nima funkcije, ki bi ustrezala eni ali več obveznostim v skladu s to uredbo, lahko države članice določijo, da se odgovornost izpolnjevanja ene ali več obveznosti dodeli enemu ali več različnim določenim sistemskim operaterjem prenosnih omrežij.
4.  
Enotno spajanje trgov Unije za dan vnaprej in znotraj dneva je lahko odprto za operaterje trga in sistemske operaterje prenosnih omrežij, delujoče v Švici, če so v nacionalno zakonodajo v navedeni državi uvedene glavne določbe zakonodaje o trgu Unije z električno energijo ter da med Unijo in Švico obstaja medvladni sporazum o sodelovanju v zvezi z električno energijo.
5.  
Če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 4 zgoraj, Komisija odloči o udeležbi Švice pri spajanju trgov za dan vnaprej in enotnem spajanju trgov znotraj dneva na podlagi mnenja Agencije. Pravice in obveznosti švicarskih IOTEE in sistemskih operaterjev prenosnih omrežij, ki se pridružijo enotnemu spajanju trgov za dan vnaprej, so skladne s pravicami in obveznostmi IOTEE in sistemskih operaterjev prenosnih omrežij, ki delujejo v Uniji, da se omogočijo nemoteno delovanje sistemov enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva, uvedenih na ravni Unije, ter enaki konkurenčni pogoji za vse deležnike.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 Uredbe (ES) št. 714/2009, člena 2 Uredbe Komisije (EU) št. 543/2013 ( 1 ) in člena 2 Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 ).

Poleg tega se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. 

„posamezni model omrežja“ pomeni nabor podatkov, ki opisujejo značilnosti elektroenergetskega sistema (proizvodnjo, bremena in topologijo omrežja) in povezana pravila za spreminjanje teh značilnosti med izračunom zmogljivosti ter jih pripravi odgovorni sistemski operater prenosnega omrežja, namenjeni pa so združevanju z drugimi sestavnimi deli posameznega modela omrežja z namenom oblikovanja skupnega modela omrežja;

2. 

„skupni model omrežja“ pomeni nabor podatkov iz celotne Unije, dogovorjen med različnimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij, ki opisuje glavne značilnosti elektroenergetskega sistema (proizvodnjo, bremena in topologijo omrežja) ter pravila za spreminjanje teh značilnosti med postopkom izračuna zmogljivosti;

3. 

„območje določanja zmogljivosti“ pomeni geografsko območje, v katerem se uporablja usklajen izračun zmogljivosti;

4. 

„scenarij“ pomeni prognozirano stanje elektroenergetskega sistema v danem časovnem obdobju;

5. 

„neto položaj“ pomeni pobotani znesek izvozov in uvozov električne energije za vsako tržno časovno enoto za trgovalno območje;

6. 

„omejitve pri dodeljevanju“ pomenijo omejitve, ki jih je med dodeljevanjem zmogljivosti treba upoštevati, da se ohrani prenosni sistem v mejah obratovalne sigurnosti, in niso bile pretvorjene v prenosno zmogljivost med trgovalnimi območji ali pa so potrebne za povečanje učinkovitosti dodeljevanja zmogljivosti;

7. 

„meje obratovalne sigurnosti“ pomenijo sprejemljive obratovalne meje za varno delovanje omrežja, kot so toplotne meje, napetostne meje, meje kratkostičnega toka ter meje frekvenčne in dinamične stabilnost;

8. 

„pristop usklajene neto prenosne zmogljivosti“ pomeni metodo za izračun zmogljivosti, ki temelji na načelu predhodne ocene in določitve največje izmenjave energije med sosednjima trgovalnima območjema;

9. 

„pristop, ki temelji na pretokih moči“ pomeni metodo za izračun zmogljivosti, pri kateri so izmenjave električne energije med trgovalnimi območji omejene s faktorji porazdelitve pretokov moči in razpoložljivimi rezervami na kritičnih elementih omrežja;

10. 

„nepredviden dogodek“ pomeni ugotovljeno in možno ali že nastalo napako elementa, vključno z elementi prenosnega sistema ter pomembnimi uporabniki omrežja in elementi distribucijskega omrežja, če so pomembni za obratovalno sigurnost prenosnega sistema;

11. 

„izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti“ pomeni subjekt ali subjekte, katerih naloga je izračunavanje prenosne zmogljivosti na regionalni ali višji ravni;

12. 

„ključ spremembe proizvodnje“ pomeni metodo prevajanja spremembe neto položaja danega trgovalnega območja v ocenjena specifična povečanja ali zmanjšanja vložkov v skupni model omrežja;

13. 

„popravni ukrep“ pomeni vsak ukrep, ki ga uporabi sistemski operater prenosnega omrežja ali več sistemskih operaterjev prenosnih omrežij, da ročno ali avtomatsko vzdržuje obratovalno sigurnost;

14. 

„rezerva za zanesljivost“ pomeni zmanjšanje prenosne zmogljivost med trgovalnimi območji za pokrivanje negotovosti v okviru izračuna zmogljivosti;

15. 

„čas trgovanja“ pomeni srednjeevropski poletni čas ali srednjeevropski čas, odvisno, kateri velja;

16. 

„prihodek od dražb“ pomeni prihodke, prejete zaradi dodelitve zmogljivosti;

17. 

„prezasedenost trga“ pomeni razmere, v katerih je ekonomski presežek pri enotnem spajanju trgov za dan vnaprej ali znotraj dneva omejen s prenosno zmogljivostjo med trgovalnimi območji ali omejitvami pri dodeljevanju;

18. 

„fizična prezasedenost“ pomeni vsako stanje omrežja, pri katerem prognozirani ali udejanjeni pretoki moči presegajo toplotne meje elementov omrežja ter meje napetostne ali kotne stabilnosti elektroenergetskega sistema;

19. 

„strukturna prezasedenost“ pomeni prezasedenost prenosnega sistema, ki jo je mogoče nedvoumno določiti, je predvidljiva, geografsko stabilna v času in se v običajnih pogojih elektroenergetskega sistema pogosto pojavlja;

20. 

„ujemanje“ pomeni način trgovanja, prek katerega so prodajna naročila dodeljena ustreznim nakupnim naročilom, da se zagotovi največje možno povečanje ekonomskega presežka pri enotnem spajanju trgov za dan vnaprej ali znotraj dneva;

21. 

„naročilo“ pomeni namen nakupa ali prodaje energije ali zmogljivosti, ki ga izrazi udeleženec na trgu, za katerega veljajo določeni pogoji izvedbe;

22. 

„sprejete nakupne in prodajne ponudbe“ pomenijo vsa nakupna in prodajna naročila, kjer se ujemanje izvede z algoritmom cenovnega spajanja ali algoritmom za sprotno trgovanje;

23. 

„imenovani operater trga z električno energijo (IOTEE)“ pomeni subjekt, ki ga pristojni organ določi za izvajanje nalog v zvezi z enotnim spajanjem trgov za dan vnaprej ali enotnim spajanjem trgov znotraj dneva;

24. 

„skupna knjiga naročil“ pomeni modul v sistemu sprotnega spajanja znotraj dneva, v katerem se zbirajo vsa ujemajoča se naročila udeleženih IOTEE pri enotnem spajanju trgov znotraj dneva in izvajanju sprotnega ujemanja teh naročil;

25. 

„trgovanje“ pomeni eno ali več sprejetih nakupnih in prodajnih ponudb;

26. 

„enotno spajanje trgov za dan vnaprej“ pomeni dražbeni postopek, pri katerem hkrati potekata ujemanje prejetih nakupnih in prodajnih ponudb ter dodeljevanje prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji za različna trgovalna območja na trgu za dan vnaprej;

27. 

„enotno spajanje trgov znotraj dneva“ pomeni stalen postopek, pri katerem hkrati potekata ujemanje prejetih nakupnih in prodajnih ponudb ter dodeljevanje prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji za različna trgovalna območja na trgu znotraj dneva;

28. 

„algoritem cenovnega spajanja“ pomeni algoritem, ki se uporablja pri enotnem spajanju trgov za dan vnaprej za hkratno ujemanje nakupnih in prodajnih ponudb ter dodeljevanje prenosnih zmogljivosti med trgovalnimi območji;

29. 

„algoritem za sprotno trgovanje“ pomeni algoritem, ki se uporablja pri enotnem spajanju trgov znotraj dneva za stalno ujemanje nakupnih in prodajnih ponudb ter dodeljevanje prenosnih zmogljivosti med trgovalnimi območji;

30. 

„funkcija operaterja spajanja trgov (OST)“ pomeni nalogo ujemanja nakupnih in prodajnih ponudb s trgov za dan vnaprej in znotraj dneva za različna trgovalna območja ter hkratnega dodeljevanja prenosnih zmogljivosti med trgovalnimi območji;

31. 

„končna cena“ pomeni ceno, določeno iz sprejetega prodajnega naročila z najvišjo ceno in sprejetega nakupnega naročila z najnižjo ceno na trgu z električno energijo;

32. 

„načrtovana izmenjava“ pomeni prenos električne energije, predviden med geografskimi območji, za vsako tržno časovno enoto in za dano smer;

33. 

„izvajalec izračunavanja načrtovane izmenjave“ pomeni subjekt ali subjekte, katerih naloga je izračunavanje načrtovanih izmenjav;

34. 

„časovno obdobje trgovanja za dan vnaprej“ pomeni časovno obdobje trgovanja z električno energijo do časa zaprtja trgovanja za dan vnaprej, v katerem se za vsako tržno časovno enoto posli s produkti izvedejo en dan pred dnem dobave;

35. 

„rok za čvrstost zmogljivosti za dan vnaprej“ pomeni trenutek, po katerem prenosna zmogljivost med trgovalnimi območji postane čvrsta;

36. 

„čas zaprtja trgovanja za dan vnaprej“ pomeni trenutek, do katerega se sprejemajo naročila na trgu za dan vnaprej;

37. 

„časovno obdobje trgovanja znotraj dneva“ pomeni časovno obdobje trgovanja z električno energijo od časa odprtja trgovanja znotraj dneva med trgovalnimi območji do časa zaprtja trgovanja znotraj dneva med trgovalnimi območji, v katerem se za vsako tržno časovno enoto posli s produkti izvedejo pred njihovo dobavo;

38. 

„čas odprtja trgovanja med območji na trgu znotraj dneva“ pomeni trenutek, ko je sproščena prenosna zmogljivost med trgovalnimi območji za dano tržno časovno enoto in za dano mejo trgovalnega območja;

39. 

„čas zaprtja trgovanja med območji na trgu znotraj dneva“ pomeni trenutek, ko dodeljevanje prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji za dano tržno časovno enoto ni več dovoljeno;

40. 

„modul za upravljanje z zmogljivostmi“ pomeni sistem, ki vsebuje posodobljene informacije o razpoložljivi prenosni zmogljivost med trgovalnimi območji za dodeljevanje prenosne zmogljivosti znotraj dneva med trgovalnimi območji;

41. 

„nestandardni produkt pri trgovanju znotraj dneva“ pomeni produkt za sprotno spajanje znotraj dneva, ki ni za konstantno dobavo električne energije ali obdobje, daljše od ene tržne časovne enote, s posebnimi značilnostmi, ki so zasnovane tako, da izražajo prakse delovanja sistema ali potrebe trga, na primer naročila, ki obsegajo več tržnih časovnih enot ali produkte, ki izražajo zagonske stroške proizvodne enote;

42. 

„osrednja stranka“ pomeni subjekt ali subjekte, katerih naloga je sklepanje pogodb z udeleženci na trgu s prenovo pogodb, ki izhajajo iz postopka ujemanja, in organizacije prenosa neto položajev, ki izhajajo iz dodelitve zmogljivosti, z drugimi osrednjimi strankami ali tržnimi zastopniki;

43. 

„tržni zastopnik“ pomeni subjekt ali subjekte, katerih naloga je prenašanje neto položajev med različnimi osrednjimi strankami;

44. 

„čvrstost“ pomeni zagotovilo, da pravice do prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji ostanejo nespremenjene in da se kompenzirajo, če se kljub temu spremenijo;

45. 

„višja sila“ pomeni vsak nepredvidljiv ali nenavaden dogodek ali stanje, ki ga sistemski operater prenosnega omrežja ne more razumno nadzorovati, ki ni posledica napake tega sistemskega operaterja prenosnega omrežja, ki se mu kljub razumni skrbnosti ni mogoče izogniti ali ga obvladati, ki ga ni mogoče razrešiti z ukrepi, ki so za sistemskega operaterja prenosnega omrežja razumno mogoči s tehničnega, finančnega ali ekonomskega vidika, ki dejansko obstaja in ga je mogoče objektivno preveriti in ki temu sistemskemu operaterju prenosnega omrežja začasno ali trajno onemogoča izpolnjevanje njegovih obveznosti v skladu s to uredbo;

46. 

„ekonomski presežek pri enotnem spajanju trgov za dan vnaprej ali znotraj dneva“ pomeni vsoto (i) presežka dobavitelja za enotno spajanje trgov za dan vnaprej ali znotraj dneva v ustreznem časovnem obdobju, (ii) presežka potrošnika za enotno spajanje posameznih trgov za dan vnaprej ali znotraj dneva, (iii) prihodka od dražb ter (iv) drugih povezanih stroškov in koristi, če v ustreznem časovnem obdobju povečujejo gospodarsko učinkovitost, pri čemer je presežek dobavitelja in potrošnika razlika med sprejetimi naročili in končno ceno na enoto energije, pomnoženo z obsegom energije iz naročil.

Člen 3

Cilji sodelovanja pri dodeljevanju zmogljivosti in upravljanju prezasedenosti

Namen te uredbe je:

(a) 

spodbujanje učinkovite konkurence pri proizvodnji električne energije, trgovanju z njo in njeni dobavi;

(b) 

zagotavljanje optimalne uporabe infrastrukture za prenos;

(c) 

zagotavljanje obratovalne sigurnosti;

(d) 

optimiziranje izračunavanja in dodeljevanja prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji;

(e) 

zagotavljanje pravične in nediskriminatorne obravnave sistemskih operaterjev prenosnih omrežij, IOTEE, Agencije, regulativnih organov in udeležencev na trgu;

(f) 

zagotavljanje in spodbujanje preglednosti ter zanesljivosti informacij;

(g) 

prispevanje k učinkovitemu dolgoročnemu delovanju in razvoju sistema za prenos električne energije ter elektroenergetskega sektorja v Uniji;

(h) 

upoštevanje potrebe po poštenem in urejenem trgu ter poštenem in urejenem oblikovanju cen;

(i) 

ustvarjanje enakih konkurenčnih pogojev za IOTEE;

(j) 

zagotavljanje nediskriminatornega dostopa do prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji.

Člen 4

Določitev IOTEE in preklic določitve

1.  
Vsaka država članica, ki je z električno energijo povezana s trgovalnim območjem druge države članice, zagotovi, da je štiri mesece po začetku veljavnosti te uredbe določen en ali več IOTEE za izvajanje enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in/ali znotraj dneva. Za ta namen so lahko domači in drugi operaterji trga vabljeni, da oddajo vlogo za določitev kot IOTEE.
2.  
Vsaka zadevna država članica zagotovi, da je v vsakem trgovalnem območju na njenem ozemlju določen vsaj en IOTEE. IOTEE so določeni za začetno obdobje štirih let. Države članice razen v primerih, v katerih velja člen 5(1), omogočijo, da se vloge za določitev predložijo najmanj enkrat letno.
3.  
Če države članice ne določijo drugače, so regulativni organi organ za določitev, pristojen za določitev IOTEE, spremljanje izpolnjevanja meril za določitev in v primeru državnih pravnih monopolov odobritev pristojbin IOTEE ali metodologije za izračun pristojbin IOTEE. Države članice lahko določijo, da so organ za določitev organi, ki niso regulativni. V takšnih okoliščinah države članice zagotovijo, da ima organ za določitev enake pravice in obveznosti kot regulativni organi, da lahko učinkovito izvaja svoje naloge.
4.  
Organ za določitev oceni, ali kandidati IOTEE izpolnjujejo merila iz člena 6. Navedena merila se uporabljajo ne glede na to, ali je določen samo en ali več IOTEE. Pri odločanju o določitvi IOTEE je treba preprečiti vsako diskriminacijo med kandidati, zlasti med domačimi in drugimi kandidati. Če organ za določitev ni regulativni organ, regulativni organ izda mnenje o obsegu, v katerem kandidat za določitev izpolnjuje merila za določitev iz člena 6. Določitve IOTEE se zavrnejo le v primeru, da merila za določitev iz člena 6 niso izpolnjena, ali v skladu s členom 5(1).
5.  
IOTEE v eni državi članici ima pravico ponujati storitve trgovanja za dan vnaprej in znotraj dneva z dobavo v drugi državi članici. Pri tem veljajo pravila trgovanja v slednji državi članici, pri čemer ni potrebe, da bi bil ta IOTEE kot tak določen v navedeni državi članici. Organi za določitev spremljajo vse IOTEE, ki izvajajo enotno spajanje trgov za dan vnaprej in/ali znotraj dneva v svoji državi članici. V skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 714/2009 organi za določitev zagotavljajo, da vsi IOTEE, ki izvajajo enotno spajanje trgov za dan vnaprej in/ali znotraj dneva v svoji državi članici, izpolnjujejo navedeno uredbo ne glede na to, kje so bili določeni. Organi, pristojni za določitev IOTEE, spremljanje in izvajanje, si izmenjujejo vse informacije, ki so potrebne za učinkovit nadzor dejavnosti IOTEE.

Če določeni IOTEE predlaga izvajanje spajanja trgov za dan vnaprej ali znotraj dneva v drugi državi članici, mora dva meseca pred začetkom dejavnosti obvestiti organ za določitev te države članice.

6.  

Država članica lahko drugače, kot je določeno v odstavku 5 tega člena, zavrne storitve trgovanja IOTEE, ki je določen v drugi državi članici, če:

(a) 

v državi članici ali na trgovalnem območju države članice, kjer se dobava izvede v skladu s členom 5(1), obstaja državni pravni monopol za storitve trgovanja za dan vnaprej in znotraj dneva, ali

(b) 

država članica, v kateri se izvede dobava, lahko dokaže, da obstajajo tehnične ovire za to, da se v navedeno državo članico dobavi električna energija, ki je kupljena na trgih za dan vnaprej in znotraj dneva s pomočjo IOTEE, določenih v drugi državi članici, pri čemer obstaja povezava s potrebo po uresničitvi ciljev te uredbe, hkrati pa se ohranja obratovalna sigurnost, ali

(c) 

pravila trgovanja v državi članici dobave niso združljiva s tem, da se v navedeno državo članico dobavi električna energija, ki je kupljena na podlagi storitev trgovanja za dan vnaprej in znotraj dneva, ki jih opravlja IOTEE, določen v drugi državi članici, ali

(d) 

je IOTEE v državi članici, v kateri je določen, državni pravni monopol v skladu s členom 5.

7.  
V primeru odločitve o zavrnitvi storitev trgovanja za dan vnaprej in/ali znotraj dneva z dobavo v drugi državi članici država članica dobave sporoči svojo odločitev IOTEE in organu za določitev države članice, v kateri je določen IOTEE, ter Agenciji in Komisiji. Zavrnitev se ustrezno utemelji. V primerih iz pododstavkov 6(b) in (c) je v odločitvi o zavrnitvi storitev trgovanja z dobavo v drugi državi članici določeno tudi, kako in do kdaj je mogoče odpraviti tehnične ovire za trgovanje ali zagotoviti združljivost domačih pravil za trgovanje s storitvami trgovanja z dobavo v drugi državi članici. Organ za določitev države članice, ki zavrne storitve trgovanja, razišče odločitev in objavi mnenje o tem, kako odpraviti ovire za storitve trgovanja ali kako zagotoviti združljivost storitev trgovanja in pravil trgovanja.
8.  
Država članica, v kateri je določen IOTEE, zagotovi, da je določitev preklicana, če IOTEE ne izpolnjuje meril iz člena 6 in v šestih mesecih od obvestila o takšnem neizpolnjevanju, ki mu ga pošlje organ za določitev, ne zmore izpolniti navedenih meril. Če regulativni organ ni pristojen za določitev in spremljanje, se je treba z njim posvetovati o preklicu. Organ za določitev o neizpolnjevanju meril hkrati z IOTEE obvesti tudi organ za določitev druge države članice, v kateri je dejaven navedeni IOTEE.
9.  
Če organ za določitev države članice ugotovi, da IOTEE, ki je dejaven, vendar ni določen v svoji državi, ne izpolnjuje meril iz člena 6 v zvezi s svojimi dejavnostmi v navedeni državi, mora o tem obvestiti IOTEE. Če IOTEE ne izpolni meril v treh mesecih od obvestila, lahko organ za določitev začasno razveljavi pravico do opravljanja storitev trgovanja znotraj dneva in za dan vnaprej v navedeni državi članici, dokler IOTEE ne izpolni meril. Organ za določitev obvesti organ za določitev države članice, v kateri je določen IOTEE, Agencijo in Komisijo.
10.  
Organ za določitev obvesti Agencijo o določitvi IOTEE in preklicu določitve. Agencija na svojem spletnem mestu hrani seznam določenih IOTEE, njihov status in območje delovanja.

Člen 5

Določitev IOTEE v primeru državnega pravnega monopola za storitve trgovanja

1.  
Če v državi članici ali trgovalnem območju države članice v času začetka veljavnosti te uredbe že obstaja državni pravni monopol za storitve trgovanja za dan vnaprej in znotraj dneva, ki izključuje določitev več kot enega IOTEE, mora zadevna država članica obvestiti Komisijo v dveh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe in lahko zavrne določitev več kot enega IOTEE na trgovalno območje.

Če je za edinega IOTEE več kandidatov, zadevna država članica določi kandidata, ki v največji meri izpolnjuje merila, navedena v členu 6. Če država članica zavrne določitev več kot enega IOTEE na trgovalno območje, pristojni nacionalni organ dovolj zgodaj pred začetkom njihove veljavnosti določi ali odobri pristojbine IOTEE za trgovanje na trgih za dan vnaprej in znotraj dneva ali določi metodologije za njihov izračun.

Zadevne države članice lahko v skladu s členom 4(6) zavrnejo storitve čezmejnega trgovanja, ki jih opravlja IOTEE iz druge države članice, vendar zaščita obstoječih borz električne energije v navedeni državi članici pred ekonomsko prikrajšanostjo zaradi konkurence ni upravičen razlog za zavrnitev.

2.  
Za namene te uredbe se šteje, da državni pravni monopol obstaja, če nacionalno pravo izrecno določa, da lahko storitve trgovanja za dan vnaprej in znotraj dneva v državi članici ali na trgovalnem območju države članice opravlja največ en subjekt.
3.  
Komisija v skladu s členom 24 Uredbe (ES) št. 714/2009 dve leti po začetku veljavnosti te uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o razvoju enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva, pri čemer je poseben poudarek namenjen razvoju konkurence med IOTEE. Komisija lahko na podlagi navedenega poročila in če meni, da ni utemeljitve za nadaljevanje državnih pravnih monopolov ali za to, da država članica še naprej zavrača čezmejno trgovanje s strani IOTEE, ki je določen v drugi državi članici, prouči ustrezne zakonodajne ali druge ustrezne ukrepe za dodatno povečanje konkurence in trgovanja med državami članicami in znotraj njih. Komisija v poročilo vključi tudi oceno upravljanja enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva, ki ga določa ta uredba, pri čemer se poseben poudarek nameni preglednosti funkcij OST, ki jih skupaj izvajajo IOTEE. Komisija lahko na podlagi navedenega poročila in če meni, da je izvajanje monopolnih funkcij OST in drugih nalog IOTEE nejasno, prouči ustrezne zakonodajne ali druge ustrezne ukrepe za dodatno povečanje preglednosti in učinkovitosti delovanja enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva.

Člen 6

Merila za določitev IOTEE

1.  

Kandidat se določi kot IOTEE le, če izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(a) 

je najel ali najame zadostne vire za skupno, usklajeno in skladno delovanje enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in/ali znotraj dneva, vključno z viri, ki so potrebni za izpolnjevanje funkcij IOTEE, finančnimi viri, potrebno informacijsko tehnologijo, tehnično infrastrukturo in operativnimi postopki, ali pa zagotovi dokaz, da lahko zagotovi razpoložljivost teh virov v razumnem pripravljalnem časovnem obdobju, preden prevzame naloge v skladu s členom 7;

(b) 

je sposoben zagotoviti, da imajo udeleženci na trgu odprt dostop do informacij v zvezi z nalogami IOTEE v skladu s členom 7;

(c) 

je stroškovno učinkovit v zvezi z enotnim spajanjem trgov za dan vnaprej in znotraj dneva ter pri svojem notranjem vodenju računov vodi ločene račune za funkcije OST in druge dejavnosti, da prepreči navzkrižno subvencioniranje;

(d) 

je ustrezno poslovno ločen od drugih udeležencev na trgu;

(e) 

če je določen kot državni pravni monopol za storitve trgovanja za dan vnaprej in znotraj dneva v državi članici, ne uporablja pristojbin iz člena 5(1) za financiranje svojih dejavnosti trgovanja za dan vnaprej ali znotraj dneva v državi članici, ki ni država članica, v kateri se pobirajo navedene pristojbine;

(f) 

je sposoben vse udeležence na trgu obravnavati na nediskriminatoren način;

(g) 

ima vzpostavljene ustrezne ureditve tržnega nadzora;

(h) 

ima sklenjene ustrezne sporazume o preglednosti in zaupnosti z udeleženci na trgu in sistemskimi operaterji prenosnih omrežij;

(i) 

je sposoben zagotoviti potrebne storitve kliringa in poravnave;

(j) 

je sposoben vzpostaviti potrebne komunikacijske sisteme in postopke za usklajevanje s sistemskimi operaterji prenosnih omrežij držav članic.

2.  
Merila za določitev iz odstavka 1 se uporabljajo tako, da je konkurenca med IOTEE organizirana na pošten in nediskriminatoren način.

Člen 7

Naloge IOTEE

1.  
IOTEE delujejo kot operaterji trga na nacionalnih ali regionalnih trgih, da v sodelovanju s sistemskimi operaterji prenosnih omrežij izvajajo enotno spajanje trgov za dan vnaprej in znotraj dneva. Njihove naloge vključujejo prejemanje naročil s strani udeležencev na trgu, celotno odgovornost za ujemanje in dodeljevanje naročil v skladu z rezultati enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva, objavljanje cen in izvajanje poravnave ter kliringa pogodb, ki izhajajo iz trgovanja v skladu z ustreznimi sporazumi in uredbami za udeležence.

V zvezi z enotnim spajanjem trgov za dan vnaprej in znotraj dneva so IOTEE pristojni zlasti za naslednje naloge:

(a) 

izvajajo funkcije OST iz odstavka 2 ob usklajevanju z drugimi IOTEE;

(b) 

skupaj oblikujejo zahteve za enotno spajanje trgov za dan vnaprej in znotraj dneva, zahteve za funkcije OST ter algoritem cenovnega spajanja, povezane z vsemi zadevami v zvezi z delovanjem trga z električno energijo v skladu z odstavkom 2 tega člena ter členoma 36 in 37;

(c) 

določajo najvišje in najnižje cene v skladu s členoma 41 in 54;

(d) 

zagotavljajo anonimnost informacij o prejetih naročilih, potrebnih za izvajanje funkcij OST v skladu z odstavkom 2 tega člena ter členoma 40 ter 53, ter si izmenjujejo te informacije;

(e) 

ocenjujejo rezultate, izračunane s funkcijami OST iz odstavka 2 tega člena, dodeljujejo naročila na podlagi teh rezultatov, potrjujejo rezultate kot končne, če se štejejo za pravilne, ter zanje odgovarjajo v skladu s členoma 48 in 60;

(f) 

obveščajo udeležence na trgu o rezultatih njihovih naročil v skladu s členoma 48 in 60;

(g) 

delujejo kot osrednje stranke za kliring in poravnavo izmenjave energije, ki izhaja iz enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva v skladu s členom 68(3);

(h) 

skupaj z ustreznimi IOTEE in sistemskimi operaterji prenosnih omrežij vzpostavljajo varnostne postopke za delovanje nacionalnega ali regionalnega trga v skladu s členom 36(3), če ni na voljo rezultatov funkcij OST v skladu s členom 39(2), ob upoštevanju nadomestnih postopkov iz člena 44;

(i) 

pristojnim regulativnim organom in sistemskim operaterjem prenosnih omrežij skupaj zagotavljajo prognoze glede stroškov enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva ter informacije o stroških, če se stroški IOTEE za vzpostavitev, spremembo in delovanje enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva krijejo s prispevkom zadevnega sistemskega operaterja prenosnega omrežja v skladu s členi 75 do 77 in členom 80;

(j) 

kadar je mogoče, se v skladu s členoma 45 in 57 usklajujejo s sistemskimi operaterji prenosnih omrežij, da se vzpostavijo ureditve v zvezi z več kot enim IOTEE na trgovalnem območju in izvaja enotno spajanje trgov za dan vnaprej in/ali znotraj dneva v skladu z odobrenimi ureditvami.

2.  

IOTEE izvajajo funkcije OST skupaj z drugimi IOTEE. Navedene funkcije vključujejo:

(a) 

razvoj in vzdrževanje algoritmov, sistemov in postopkov za enotno spajanje trgov za dan vnaprej in znotraj dneva v skladu s členoma 36 in 51;

(b) 

obdelavo vhodnih podatkov o prenosni zmogljivosti med trgovalnimi območji in omejitvah pri dodeljevanju, ki jih zagotovijo izvajalci usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti v skladu s členoma 46 in 58;

(c) 

upravljanje algoritma cenovnega spajanja in algoritma za sprotno trgovanje v skladu s členoma 48 in 60;

(d) 

potrjevanje in pošiljanje rezultatov enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva IOTEE v skladu s členoma 48 in 60.

3.  
Vsi IOTEE v osmih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe vsem regulativnim organom in Agenciji predložijo načrt, ki določa, kako skupaj vzpostaviti in izvajati funkcije OST iz odstavka 2, vključno s potrebnimi osnutki sporazumov med IOTEE in tretjimi osebami. Načrt vsebuje podroben opis in predlagani časovni okvir za izvajanje, ki ni daljši od dvanajstih mesecev, ter opis pričakovanega vpliva pogojev ali metodologij na vzpostavitev in izvajanje funkcij OST iz odstavka 2.
4.  
Sodelovanje IOTEE je strogo omejeno na najnujnejše potrebno za učinkovito in zanesljivo oblikovanje, izvajanje in delovanje enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva. Skupno izvajanje funkcij OST temelji na načelu nediskriminacije in zagotavlja, da noben IOTEE zaradi sodelovanja pri funkcijah OST nima neupravičene gospodarske prednosti.
5.  
Agencija spremlja napredek IOTEE pri vzpostavljanju in izvajanju funkcij OST, zlasti v zvezi s pogodbenim in regulativnim okvirom ter tehnično pripravljenostjo za izpolnjevanje funkcij OST. Agencija v dvanajstih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe Komisiji poroča, ali je napredek pri vzpostavljanju in izvajanju enotnega spajanja trgov za dan vnaprej ali znotraj dneva zadovoljiv.

Agencija lahko kadar koli oceni učinkovitost in uspešnost vzpostavitve in izvajanja funkcije OST. Če ta ocena pokaže, da zahteve niso izpolnjene, lahko Agencija priporoči Komisiji kakršne koli nadaljnje ukrepe, potrebne za pravočasno, učinkovito in uspešno izvedbo enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva.

6.  
Če IOTEE v skladu s členom 7(3) ne predložijo načrta za vzpostavitev funkcij OST iz odstavka 2 tega člena za časovni okvir trga znotraj dneva ali dan vnaprej, lahko Komisija v skladu s členom 9(4) predlaga spremembo te uredbe, pri čemer obravnava zlasti imenovanje ENTSO-E ali drugega subjekta namesto IOTEE za izvajanje funkcij OST pri enotnem spajanju trgov za dan vnaprej ali znotraj dneva.

Člen 8

Naloge sistemskih operaterjev prenosnih omrežij, povezane z enotnim spajanjem trgov za dan vnaprej in znotraj dneva

1.  
V državah članicah, ki so z električno energijo povezane z drugo državo članico, vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij sodelujejo pri enotnem spajanju trgov za dan vnaprej in znotraj dneva.
2.  

Sistemski operaterji prenosnih omrežij:

(a) 

skupaj določijo zahteve sistemskega operaterja prenosnega omrežja za algoritme cenovnega spajanja in algoritme za sprotno trgovanje za vse vidike, povezane z dodeljevanjem zmogljivosti v skladu s členom 37(1)(a);

(b) 

skupaj potrdijo algoritme ujemanja glede na zahteve iz točke (a) tega odstavka v skladu s členom 37(4);

(c) 

vzpostavijo in izvedejo izračun zmogljivosti v skladu s členi 14 do 30;

(d) 

po potrebi vzpostavijo dodeljevanje prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji in druge ureditve v skladu s členoma 45 in 57;

(e) 

izračunajo in pošljejo prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji in omejitve pri dodeljevanju v skladu s členoma 46 in 58;

(f) 

preverijo rezultate enotnega spajanja trgov za dan vnaprej glede potrjenih prenosnih zmogljivosti med trgovalnimi območji in omejitev pri dodeljevanju v skladu s členom 48(2) in členom 52;

(g) 

kjer je potrebno, določijo izvajalce izračunavanja načrtovanih izmenjav za izračun in objavo načrtovanih izmenjav na mejah med trgovalnimi območji v skladu s členoma 49 in 56;

(h) 

upoštevajo rezultate enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva, izračunane v skladu s členoma 39 in 52;

(i) 

vzpostavijo in izvajajo nadomestne postopke, kot je primerno za dodeljevanje zmogljivosti v skladu s členom 44;

(j) 

predlagajo čas odprtja trgovanja med območji na trgu znotraj dneva in čas zaprtja trgovanja med območji na trgu znotraj dneva v skladu s členom 59;

(k) 

delijo prihodek od dražb v skladu z metodologijo, ki jo skupaj razvijejo v skladu s členom 73;

(l) 

če je tako dogovorjeno, delujejo kot tržni zastopniki, ki prenašajo neto položaje v skladu s členom 68(6).

▼M1

Člen 9

Sprejetje pogojev ali metodologij

1.  
Sistemski operaterji prenosnih omrežij in IOTEE pripravijo pogoje ali metodologije, potrebne v skladu s to uredbo, ter jih predložijo v odobritev Agenciji ali pristojnim regulativnim organom v ustreznih rokih iz te uredbe. V izjemnih primerih, predvsem če se zaradi okoliščin, na katere sistemski operaterji prenosnih omrežij ali IOTEE nimajo vpliva, ni mogoče držati roka, lahko roke za pogoje ali metodologije podaljša Agencija po postopkih v skladu z odstavkom 6, vsi pristojni regulativni organi skupaj po postopkih v skladu z odstavkom 7 in pristojni regulativni organ po postopkih v skladu z odstavkom 8.

Če mora predlog pogojev ali metodologij v skladu s to uredbo razviti in o njem doseči soglasje več kot en sistemski operater prenosnega omrežja ali IOTEE, udeleženi sistemski operaterji prenosnih omrežij in IOTEE tesno sodelujejo. Sistemski operaterji prenosnih omrežij s pomočjo ENTSO za električno energijo in vseh IOTEE redno obveščajo pristojne regulativne organe in Agencijo o napredku pri razvoju teh pogojev ali metodologij.

2.  

Če sistemski operaterji prenosnih omrežij ali IOTEE pri odločanju o predlogih za pogoje ali metodologije iz odstavka 6 ne morejo doseči dogovora, odločajo z glasovanjem s kvalificirano večino. Kvalificirana večina se doseže znotraj vsakega ustreznega glasovalnega razreda sistemskih operaterjev prenosnih omrežij in IOTEE. Za kvalificirano večino za predloge iz odstavka 6 je potrebna večina:

(a) 

sistemskih operaterjev prenosnih omrežij ali IOTEE, ki predstavljajo najmanj 55 % držav članic, in

(b) 

sistemskih operaterjev prenosnih omrežij ali IOTEE, ki predstavljajo države članice, v katerih je najmanj 65 % prebivalcev Unije.

Manjšina, ki lahko prepreči sprejetje sklepov o predlogih za pogoje ali metodologije iz odstavka 6, mora vključevati sistemske operaterje prenosnih omrežij ali IOTEE, ki predstavljajo najmanj štiri države članice, v nasprotnem primeru se šteje, da je kvalificirana večina dosežena.

Pri odločitvah sistemskih operaterjev prenosnih omrežij o predlogih za pogoje ali metodologije iz odstavka 6 se dodeli po en glas na državo članico. Če je na ozemlju države članice več kot en sistemski operater prenosnega omrežja, država članica razdeli glasovalne pravice med sistemske operaterje prenosnih omrežij.

Pri odločanju IOTEE o predlogih za pogoje ali metodologije iz odstavka 6 se dodeli po en glas na državo članico. Vsak IOTEE ima število glasov, ki je enako številu držav članic, v katerih je določen. Če je na ozemlju države članice določen več kot en IOTEE, država članica razdeli glasovalne pravice med IOTEE ob upoštevanju količine električne energije, ki je bila vključena v transakcije posameznega IOTEE v navedeni državi članici v preteklem poslovnem letu.

3.  

Razen pri členu 43(1), členu 44, členu 56(1), členu 63 in členu 74(1), če sistemski operaterji prenosnih omrežij pri odločanju o predlogih za pogoje ali metodologije iz odstavka 7 ne morejo doseči dogovora, zadevne regije pa sestavlja več kot pet držav članic, odločajo z glasovanjem s kvalificirano večino. Kvalificirana večina se doseže znotraj vsakega ustreznega glasovalnega razreda sistemskih operaterjev prenosnih omrežij in IOTEE. Za kvalificirano večino pri predlogih za pogoje ali metodologije iz odstavka 7 je potrebna večina:

(a) 

sistemskih operaterjev prenosnih omrežij, ki predstavljajo najmanj 72 % zadevnih držav članic, in

(b) 

sistemskih operaterjev prenosnih omrežij, ki predstavljajo države članice, v katerih je najmanj 65 % prebivalcev zadevne regije.

Manjšina, ki lahko prepreči sprejetje sklepov o predlogih za pogoje ali metodologije iz odstavka 7, mora vključevati vsaj najmanjše število sistemskih operaterjev prenosnega omrežja, ki predstavljajo več kot 35 % prebivalcev udeleženih držav članic, ter sistemske operaterje prenosnega omrežja, ki predstavljajo najmanj eno dodatno zadevno državo članico, v nasprotnem primeru se šteje, da je kvalificirana večina dosežena.

Sistemski operaterji prenosnega omrežja, ki odločajo o predlogih za pogoje ali metodologije iz odstavka 7 v zvezi z regijami, ki jih sestavlja pet držav članic ali manj, odločajo s soglasjem.

Pri odločitvah sistemskih operaterjev prenosnih omrežij o predlogih za pogoje ali metodologije iz odstavka 7 se dodeli po en glas na državo članico. Če je na ozemlju države članice več kot en sistemski operater prenosnega omrežja, država članica razdeli glasovalne pravice med sistemske operaterje prenosnih omrežij.

IOTEE, ki odločajo o predlogih za pogoje ali metodologije iz odstavka 7, odločajo s soglasjem.

4.  
Če sistemski operaterji prenosnih omrežij ali IOTEE ne predložijo začetnega ali spremenjenega predloga za pogoje ali metodologije pristojnim regulativnim organom ali Agenciji v skladu z odstavki 6–8 ali 12 v rokih iz te uredbe, pristojnim regulativnim organom in Agenciji predložijo ustrezne osnutke predlogov pogojev ali metodologij ter pojasnijo, zakaj se niso dogovorili. Agencija, vsi pristojni regulativni organi skupaj ali pristojni regulativni organ sprejmejo ustrezne ukrepe za sprejetje potrebnih pogojev ali metodologij v skladu z odstavkom 6, 7 ali 8, npr. tako, da zahtevajo spremembe ali osnutke revidirajo in dopolnijo v skladu s tem odstavkom, tudi če ni bil predložen osnutek, ter jih odobrijo.
5.  
Vsak regulativni organ oziroma, kadar je primerno, Agencija odobri pogoje ali metodologije, uporabljene za izračun ali določitev enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva, ki so jih razvili sistemski operaterji prenosnih omrežij in IOTEE. Odgovorni so za odobritev pogojev ali metodologij iz odstavkov 6, 7 in 8. Agencija ali pristojni regulativni organi pred odobritvijo pogojev in metodologij predloge po potrebi revidirajo po posvetovanju z zadevnimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij ali IOTEE, da bi zagotovili, da ustrezajo namenu te uredbe ter prispevajo k povezovanju trgov, nediskriminaciji, učinkoviti konkurenci in pravilnemu delovanju trga.
6.  

Agencija odobri predloge za naslednje pogojev ali metodologije in njihovih sprememb:

(a) 

načrt skupnega izvajanja funkcij OST v skladu s členom 7(3);

(b) 

območja določanja zmogljivosti v skladu s členom 15(1);

(c) 

metodologijo zbiranja podatkov o proizvodnji in obremenitvi v skladu s členom 16(1);

(d) 

metodologijo skupnega modela omrežja v skladu s členom 17(1);

(e) 

predlog za harmonizirano metodologijo izračuna zmogljivosti v skladu s členom 21(4);

(f) 

varnostno metodologijo v skladu s členom 36(3);

(g) 

algoritem, ki ga predložijo IOTEE v skladu s členom 37(5), vključno s sklopi zahtev sistemskih operaterjev prenosnih omrežij in IOTEE za razvoj algoritma v skladu s členom 37(1);

(h) 

produkte, ki jih lahko IOTEE upoštevajo pri postopku enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva v skladu s členoma 40 in 53;

(i) 

najvišje in najnižje cene v skladu s členoma 41(1) in 54(2);

(j) 

metodologijo za določanje cen pri trgovanju znotraj dneva, ki jo je treba pripraviti v skladu s členom 55(1);

(k) 

čas odprtja trgovanja med območji na trgu znotraj dneva in čas zaprtja trgovanja med območji na trgu znotraj dneva v skladu s členom 59(1);

(l) 

rok za čvrstost zmogljivosti za dan vnaprej v skladu s členom 69;

(m) 

metodologijo razdeljevanja prihodka od dražb v skladu s členom 73(1).

7.  

Predloge za naslednje pogoje ali metodologije in njihove spremembe odobrijo vsi regulativni organi zadevne regije:

(a) 

skupno metodologijo za izračun zmogljivosti v skladu s členom 20(2);

(b) 

odločitve o uvedbi in odlogu uvedbe izračuna zmogljivosti, ki temelji na pretokih moči, v skladu s členom od 20(2) do (6) ter o izjemah v skladu s členom 20(7);

(c) 

metodologijo za usklajeno ponovno dispečiranje in kompenzacijske posle v skladu s členom 35(1);

(d) 

skupne metodologije za izračun načrtovanih izmenjav v skladu s členoma 43(1) in 56(1);

(e) 

nadomestne postopke v skladu s členom 44;

(f) 

dopolnilne regionalne dražbe v skladu s členom 63(1);

(g) 

pogoje za zagotavljanje eksplicitne dodelitve v skladu s členom 64(2);

(h) 

metodologijo za delitev stroškov pri ponovnem dispečiranju ali kompenzacijskih poslih v skladu s členom 74(1).

8.  

Naslednje pogoje ali metodologije in vse njihove spremembe odobri vsak posamezni regulativni ali drug pristojni organ zadevne države članice:

(a) 

če je primerno, določitev IOTEE in preklic ali začasno razveljavitev določitve v skladu s členom 4(2), (8) in (9);

(b) 

če je mogoče, pristojbine ali metodologije za izračun pristojbin IOTEE, povezanih s trgovanjem na trgih za dan vnaprej in znotraj dneva v skladu s členom 5(1);

(c) 

predloge posameznih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za pregled konfiguracije trgovalnega območja v skladu s členom 32(1)(d);

(d) 

po potrebi predlog za dodeljevanje prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji in druge ureditve v skladu s členoma 45 in 57;

(e) 

stroške dodeljevanja zmogljivosti in upravljanja prezasedenosti v skladu s členi od 75 do 79;

(f) 

če je mogoče, delitev regionalnih stroškov enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva v skladu s členom 80(4).

9.  
Predlog pogojev ali metodologij vključuje predlagani časovni okvir za njihovo izvajanje in opis njihovega pričakovanega vpliva na cilje te uredbe. Predlogi za pogoje ali metodologije, za katere je v skladu s členom 7 potrebna odobritev več regulativnih organov, se predložijo Agenciji v enem tednu od njihove predložitve regulativnim organom. Predlogi za pogoje ali metodologije, za katere je potrebna odobritev enega regulativnega organa v skladu z odstavkom 8, se lahko predložijo Agenciji v enem mesecu od predložitve po presoji regulativnega organa, na zahtevo Agencije pa se predložijo v informativne namene v skladu s členom3(2) Uredbe (EU) 2019/942, če Agencija meni, da ima predlog čezmejni učinek. Agencija na zahtevo pristojnih regulativnih organov v treh mesecih izda mnenje o predlogih za pogoje ali metodologije.
10.  
Če je za odobritev pogojev ali metodologij v skladu z odstavkom 7 ali spremembe v skladu z odstavkom 12 potrebna odločitev več kot enega regulativnega organa, se pristojni regulativni organi z namenom sprejetja dogovora posvetujejo, tesno medsebojno sodelujejo in se usklajujejo. Kadar je mogoče, pristojni regulativni organi upoštevajo mnenje Agencije. Regulativni organi oziroma Agencija, kadar je za to pristojna, sprejmejo odločitve o predloženih pogojih ali metodologijah v skladu z odstavki 6, 7 in 8 v šestih mesecih od datuma, ko Agencija ali regulativni organ ali, če je primerno, zadnji zadevni regulativni organ prejme pogoje ali metodologije. To obdobje začne teči na dan, ki sledi dnevu, na katerega je bil predlog predložen Agenciji v skladu z odstavkom 6, zadnjemu zadevnemu regulativnemu organu v skladu z odstavkom 7 ali, če je ustrezno, regulativnemu organu v skladu z odstavkom 8.
11.  
Če regulativni organi ne morejo doseči dogovora v časovnem obdobju iz odstavka 10, ali na njihovo skupno zahtevo ali na zahtevo Agencije v skladu s tretjim pododstavkom člena 5(3) Uredbe (EU) 2019/942 Agencija sprejme odločitev o predloženih predlogih za pogoje ali metodologije v šestih mesecih v skladu s členom 5(3) in drugim pododstavkom člena 6(10) Uredbe (EU) 2019/942.
12.  
Če Agencija ali vsi pristojni regulativni organi skupaj ali pristojni regulativni organ zaradi odobritve zahtevajo spremembo pogojev ali metodologij, predloženih v skladu z odstavki 6, 7 oziroma 8, zadevni sistemski operaterji prenosnih omrežij ali IOTEE v dveh mesecih od zahteve Agencije, pristojnih regulativnih organov ali pristojnega regulativnega organa predložijo predlog spremenjenih pogojev ali metodologij v odobritev. Agencija ali pristojni regulativni organi ali pristojni regulativni organ o spremenjenih pogojih ali metodologijah odločijo v dveh mesecih po njihovi predložitvi. Če pristojni regulativni organi ne morejo doseči dogovora o pogojih ali metodologijah v skladu z odstavkom 7 v roku dveh mesecev, ali na njihovo skupno zahtevo ali na zahtevo Agencije v skladu s tretjim pododstavkom člena 5(3) Uredbe (EU) 2019/942 Agencija sprejme odločitev o spremenjenih pogojih ali metodologijah v šestih mesecih v skladu s členom 5(3) in drugim pododstavkom člena 6(10) Uredbe (EU) 2019/942. Če zadevni sistemski operaterji prenosnih omrežij ali IOTEE ne predložijo predloga spremenjenih pogojev ali metodologij, se uporablja postopek iz odstavka 4 tega člena.
13.  
Agencija ali vsi pristojni regulativni organi skupaj ali pristojni regulativni organ, če so pristojni za sprejetje pogojev ali metodologij v skladu z odstavki 6, 7 in 8, lahko zahtevajo predloge za spremembe teh pogojev ali metodologij in določijo rok za njihovo predložitev. Sistemski operaterji prenosnih omrežij ali IOTEE, pristojni za pripravo predloga pogojev ali metodologij, lahko regulativnim organom in Agenciji predlagajo spremembe.

Predlogi za spremembe pogojev ali metodologij se predložijo v posvetovanje v skladu s postopkom iz člena 12 in se odobrijo v skladu s postopkom iz tega člena.

14.  
Sistemski operaterji prenosnih omrežij in IOTEE, pristojni za uvedbo pogojev ali metodologij v skladu s to uredbo, te pogoje ali metodologije objavijo na internetu, ko jih odobrijo Agencija ali pristojni regulativni organi, oziroma, če taka odobritev ni potrebna, po njihovi uvedbi, razen kadar se takšne informacije štejejo za zaupne v skladu s členom 13.

▼B

Člen 10

Vsakodnevno upravljanje enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva

Sistemski operaterji prenosnih omrežij in IOTEE skupaj organizirajo vsakodnevno upravljanje enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva. Na rednih sestankih razpravljajo in odločajo o vsakodnevnih operativnih vprašanjih. Sistemski operaterji prenosnih omrežij in IOTEE povabijo Agencijo in Komisijo kot opazovalki teh sestankov ter objavijo povzetke zapisnikov sestankov.

Člen 11

Udeležba deležnikov

Agencija v tesnem sodelovanju z ENTSO-E organizira udeležbo deležnikov v zvezi z enotnim spajanjem trgov za dan vnaprej in znotraj dneva ter drugimi vidiki izvajanja te uredbe. To vključuje redne sestanke z deležniki, na katerih se opredelijo težave in predlagajo izboljšave, ki so povezane zlasti z enotnim spajanjem trgov za dan vnaprej in znotraj dneva. To ne nadomesti posvetovanj z deležniki v skladu s členom 12.

Člen 12

Posvetovanje

1.  
Sistemski operaterji prenosnih omrežij in IOTEE, pristojni za predložitev predlogov za pogoje ali metodologije ali njihove spremembe v skladu s to uredbo, se z deležniki, med drugim z zadevnimi organi posamezne države članice, posvetujejo o osnutkih predlogov za pogoje ali metodologije, če je to izrecno določeno v tej uredbi. Posvetovanje ne sme trajati manj kot en mesec.
2.  
Predlogi za pogoje ali metodologije, ki jih predložijo sistemski operaterji prenosnih omrežij in IOTEE na ravni Unije, se objavijo in predložijo v posvetovanje na ravni Unije. Predlogi, ki jih predložijo sistemski operaterji prenosnih omrežij in IOTEE na regionalni ravni, se predložijo v posvetovanje vsaj na regionalni ravni. Stranke, ki predložijo predloge na dvostranski ali večstranski ravni, se posvetujejo vsaj z zadevnimi državami članicami.
3.  
Subjekti, odgovorni za predlog za pogoje ali metodologije, ustrezno obravnavajo stališča deležnikov, ki izhajajo iz posvetovanj, izvedenih v skladu z odstavkom 1, preden se predloži v regulativno odobritev, če se zahteva v skladu s členom 9, ali pred objavo v vseh drugih primerih. V vseh primerih se v predložitvi oblikuje in pravočasno objavi jasna in preudarna utemeljitev razlogov za vključitev ali nevključitev stališč, ki izhajajo iz posvetovanja, pred ali hkrati z objavo predloga za pogoje ali metodologije.

Člen 13

Obveznosti glede zaupnosti

1.  
Za vse zaupne informacije, ki se prejmejo, izmenjajo ali posredujejo v skladu s to uredbo, veljajo pogoji o varovanju poslovne skrivnosti iz odstavkov 2, 3 in 4.
2.  
Obveznost varovanja poklicne skrivnosti se uporablja za vse osebe, za katere veljajo določbe te uredbe.
3.  
Zaupne informacije, ki jih prejmejo osebe iz odstavka 2 v okviru svojih dolžnosti, se ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali organu, ne glede na primere, ki jih zajemajo nacionalno pravo, druge določbe te uredbe ali druga ustrezna zakonodaja Unije.
4.  
Ne glede na primere, ki jih zajema nacionalno pravo, lahko regulativni organi, organi ali osebe, ki prejmejo zaupne informacije v skladu s to uredbo, te informacije uporabijo le za namen opravljanja svojih funkcij na podlagi te uredbe.NASLOV II

ZAHTEVE GLEDE POGOJEV IN METODOLOGIJ V ZVEZI Z DODELJEVANJEM ZMOGLJIVOSTI IN UPRAVLJANJEM PREZASEDENOSTIPOGLAVJE 1

Izračun zmogljivostiRazdelek 1

Splošne zahteve

Člen 14

Časovna obdobja izračuna zmogljivosti

1.  

Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij izračunajo prenosno zmogljivost med trgovalnimi območji vsaj za naslednji časovni obdobji:

(a) 

dan vnaprej za trg za dan vnaprej;

(b) 

znotraj dneva za trg znotraj dneva.

2.  
Za časovno obdobje trgovanja za dan vnaprej se izračunajo posamezne vrednosti za prenosno zmogljivost med trgovalnimi območji za vsako tržno časovno enoto dneva vnaprej. Za časovno obdobje trgovanja znotraj dneva se izračunajo posamezne vrednosti za prenosno zmogljivost med trgovalnimi območji za vsako preostalo tržno časovno enoto znotraj dneva.
3.  
Izračun zmogljivosti za časovno obdobje trgovanja za dan vnaprej temelji na najnovejših razpoložljivih informacijah. Posodabljanje informacij za časovno obdobje trgovanja za dan vnaprej se ne začne pred 15.00 po času trgovanja dva dni pred dnem dobave.
4.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij na vsakem območju določanja zmogljivosti zagotovijo, da je prenosna zmogljivost med trgovalnimi območji na podlagi najnovejših razpoložljivih informacij ponovno izračunana v časovnem obdobju trgovanja znotraj dneva. Pogostost tega ponovnega izračuna upošteva učinkovitost in obratovalno sigurnost.

Člen 15

Območja določanja zmogljivosti

1.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij v treh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe skupaj pripravijo skupni predlog določitve območij določanja zmogljivosti. O predlogu se posvetuje v skladu s členom 12.
2.  

V predlogu iz odstavka 1 so opredeljene meje trgovalnega območja, dodeljene sistemskim operaterjem prenosnih omrežij, ki so člani posameznega območja določanja zmogljivosti. Izpolnjene so naslednje zahteve:

(a) 

upoštevajo se območja iz točke 3(2) Priloge I k Uredbi (ES) št. 714/2009;

(b) 

vsaka meja trgovalnega območja, ali dve ločeni meji trgovalnega območja, če je ustrezno, prek katere sta povezani dve trgovalni območji, se dodeli enemu območju določanja zmogljivosti;

(c) 

vsem območjem določanja zmogljivosti se dodelijo vsaj sistemski operaterji prenosnih omrežij, ki imajo na teh območjih meje svojega trgovalnega območja.

3.  

Območja določanja zmogljivosti, ki uporabljajo pristop, ki temelji na pretokih moči, se združijo v eno območje določanja zmogljivosti, če so izpolnjenji naslednji kumulativni pogoji:

(a) 

njihovi prenosni sistemi so med sabo neposredno povezani;

(b) 

sodelujejo na istem območju enotnega spajanja trgov za dan vnaprej ali znotraj dneva;

(c) 

njihova združitev je učinkovitejša od ohranjanja njihove ločenosti. Pristojni regulativni organi lahko od zadevnih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij zahtevajo skupno analizo stroškov in koristi, da se oceni učinkovitost združitve.Razdelek 2

Skupni model omrežja

Člen 16

Metodologija zbiranja podatkov o proizvodnji in obremenitvi

1.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij v desetih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe skupaj oblikujejo predlog za eno metodologijo za podatke o proizvodnji in obremenitvi, potrebne za oblikovanje skupnega modela omrežja, ki je predmet posvetovanja v skladu s členom 12. Predlog vključuje utemeljitev na podlagi ciljev te uredbe za zahtevo po teh informacijah.
2.  
Predlog za metodologijo zbiranja podatkov o proizvodnji in obremenitvi določa, katere proizvodne enote in bremena so potrebni za zagotavljanje informacij ustreznim sistemskim operaterjem prenosnih omrežij za namene izračuna zmogljivosti.
3.  

Predlog za metodologijo zbiranja podatkov o proizvodnji in obremenitvi določa informacije, ki jih morajo proizvodne enote in bremena zagotoviti sistemskim operaterjem prenosnih omrežij. Te informacije vključujejo vsaj naslednje:

(a) 

informacije v zvezi z njihovimi tehničnimi značilnostmi;

(b) 

informacije v zvezi z razpoložljivostjo proizvodnih enot in bremen;

(c) 

informacije v zvezi z razporejanjem proizvodnih enot;

(d) 

ustrezne razpoložljive informacije v zvezi s tem, kako bodo proizvodne enote dispečirane.

4.  
Metodologija določa roke, ki veljajo za proizvodne enote in bremena pri zagotavljanju informacij iz odstavka 3.
5.  
Vsak sistemski operater prenosnega omrežja uporablja informacije iz odstavka 3 in jih deli z drugimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij. Informacije iz odstavka 3(d) se uporabljajo samo za izračun zmogljivosti.
6.  

ENTSO-E najpozneje dva meseca po tem, ko vsi regulativni organi odobrijo metodologijo zbiranja podatkov o proizvodnji in obremenitvi, objavi:

(a) 

seznam subjektov, ki morajo sistemskim operaterjem prenosnih omrežij zagotoviti informacije;

(b) 

seznam informacij iz odstavka 3, ki jih je treba zagotoviti;

(c) 

roke za zagotovitev informacij.

Člen 17

Metodologija skupnega modela omrežja

1.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij v desetih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe skupaj pripravijo predlog za metodologijo skupnega modela omrežja. O predlogu se posvetuje v skladu s členom 12.
2.  

Metodologija skupnega modela omrežja omogoča vzpostavitev skupnega modela omrežja. Vsebuje vsaj naslednje:

(a) 

opredelitev scenarijev v skladu s členom 18;

(b) 

opredelitev posameznih modelov omrežja v skladu s členom 19;

(c) 

opis postopka spajanja posameznih modelov omrežja v skupni model omrežja.

Člen 18

Scenariji

1.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij skupaj pripravijo skupne scenarije za vsako časovno obdobje izračuna iz člena 14(1)(a) in (b). Skupni scenariji se uporabljajo za opis določenih predvidenih razmer v zvezi s proizvodnjo, obremenitvijo in topologijo prenosnega sistema v skupnem modelu omrežja.
2.  
Za časovni obdobji izračuna zmogljivosti za dan vnaprej in znotraj dneva se razvije en scenarij na tržno časovno enoto.
3.  
Za vsak scenarij vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij skupaj pripravijo skupna pravila za določanje neto položaja v vsakem trgovalnem območju in pretoka za vsak daljnovod za enosmerni tok. Ta skupna pravila temeljijo na najboljši prognozi neto položaja za vsako trgovalno območje in pretokov na vsakem daljnovodu za enosmerni tok za vsak scenarij ter vključujejo splošno uravnoteženost med obremenitvijo in proizvodnjo za prenosni sistem v Uniji. Pri določanju scenarijev med notranjimi izmenjavami moči in izmenjavami moči med območji v skladu s točko 1.7 Priloge I k Uredbi (ES) št. 714/2009 ni neupravičene diskriminacije.

Člen 19

Posamezni model omrežja

1.  

Za vsako trgovalno območje in za vsak scenarij:

(a) 

vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij skupaj zagotovijo en posamezni model omrežja, ki je v skladu s členom 18(3), ali

(b) 

vsak sistemski operater prenosnega omrežja na trgovalnem območju zagotovi posamezni model omrežja za svoje območje nadzora, vključno s povezovalnimi daljnovodi, pod pogojem, da je vsota neto položajev na območjih nadzora, ki zajemajo trgovalno območje, vključno s povezovalnimi daljnovodi, v skladu s členom 18(3).

2.  
Vsak posamezni model omrežja predstavlja najboljšo možno napoved stanja prenosnega sistema za posamezni scenarij, ki ga določijo sistemski operaterji prenosnih omrežij, v trenutku, ko je oblikovan posamezni model omrežja.
3.  
Posamezni modeli omrežij zajemajo vse elemente omrežij prenosnega sistema, ki se uporabljajo pri analizi regionalne obratovalne sigurnosti za zadevno časovno obdobje.
4.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij v največji možni meri harmonizirajo način oblikovanja posameznega modela omrežja.
5.  
Vsak sistemski operater prenosnega omrežja zagotovi vse potrebne podatke v posameznem modelu omrežja, da omogoči pretok delovne in jalove moči ter analize napetosti v ustaljenem stanju.
6.  
Kjer je primerno in po dogovoru med vsemi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij znotraj območja določanja zmogljivosti, vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij tega območja določanja zmogljivosti med sabo izmenjujejo podatke, da omogočijo analize napetosti in dinamične stabilnosti.Razdelek 3

Metodologije izračuna zmogljivosti

Člen 20

Uvedba metodologije izračuna zmogljivosti, ki temelji na pretokih moči

1.  
Za časovni obdobji trgovanja za dan vnaprej in znotraj dneva pristop, uporabljen v okviru skupnih metodologij izračuna zmogljivosti, temelji na pretokih moči, razen če je izpolnjena zahteva iz odstavka 7.
2.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij na vsakem območju določanja zmogljivosti najpozneje deset mesecev po odobritvi predloga za območje določanja zmogljivosti v skladu s členom 15(1) predložijo predlog za skupno usklajeno metodologijo izračuna zmogljivosti na ustreznem območju. O predlogu se posvetuje v skladu s členom 12. Predlog za metodologijo izračuna zmogljivosti na območjih v skladu s tem odstavkom, ki so na območjih določanja zmogljivosti, ki temeljijo na regijah severozahodne Evrope in srednjevzhodne Evrope, kot je določeno v točkah (b) in (d) odstavka 3.2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 714/2009, ter na območjih iz odstavkov 3 in 4, se dopolni s skupnim okvirom za usklajevanje in skladnost metodologij, ki temeljijo na pretokih moči, na območjih, ki se razvijejo v skladu z odstavkom 5.
3.  
Sistemski operaterji prenosnih omrežij z območja določanja zmogljivosti, v katerega je vključena Italija, kot je opredeljeno v točki (c) odstavka 3.2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 714/2009, lahko ne glede na obveznost iz odstavka 1 rok za predložitev predloga za skupno usklajeno metodologijo izračuna zmogljivosti z uporabo pristopa, ki temelji na pretokih moči, za ustrezno območje v skladu z odstavkom 2 podaljšajo na največ šest mesecev po pridružitvi Švice enotnemu spajanju trgov za dan vnaprej. V predlog ni treba vključiti mej trgovalnih območij znotraj Italije ter med Italijo in Grčijo.
4.  
Najpozneje šest mesecev po začetku udeležbe vseh pogodbenic Energetske skupnosti v jugovzhodni Evropi v enotnem spajanju trgov za dan vnaprej sistemski operaterji prenosnih omrežij najmanj s Hrvaške, iz Romunije, Bolgarije in Grčije skupaj predložijo predlog za uvedbo skupne metodologije izračuna zmogljivosti s pristopom, ki temelji na pretokih moči, za časovno obdobje trgovanja za dan vnaprej in znotraj dneva. V predlogu je za izvedbo skupne metodologije izračuna zmogljivosti s pristopom, ki temelji na pretokih moči, določen rok, ki ni daljši od dveh let po začetku udeležbe vseh pogodbenic Energetske skupnosti v jugovzhodni Evropi v enotnem spajanju trgov za dan vnaprej. Sistemski operaterji prenosnih omrežij iz držav članic, ki mejijo na druga območja, se spodbudijo k pridružitvi pobudam za izvedbo skupne metodologije izračuna zmogljivosti, ki temelji na pretokih moči, s temi območji.
5.  
V času, ko dve ali več sosednjih območij določanja zmogljivosti na istem sinhronem območju izvaja metodologijo izračuna zmogljivosti s pristopom, ki temelji na pretokih moči, za časovni okvir trgovanja za dan vnaprej ali znotraj dneva, se ta območja štejejo za eno območje za ta namen, sistemski operaterji prenosnih omrežij s tega območja pa v šestih mesecih predložijo predlog za uporabo skupne metodologije izračuna zmogljivosti s pristopom, ki temelji na pretokih moči, za časovni okvir trgovanja za dan vnaprej ali znotraj dneva. V predlogu je za izvedbo skupne metodologije izračuna zmogljivosti med območji določen rok, ki ni daljši od dvanajstih mesecev po uvedbi pristopa, ki temelji na pretokih moči, na teh območjih za metodologijo za časovni okvir trgovanja za dan vnaprej ter osemnajstih mesecev za metodologijo za časovni okvir trgovanja znotraj dneva. Časovni razpored v tem odstavku se lahko prilagodi v skladu z odstavkom 6.

Metodologija na dveh območjih določanja zmogljivosti, ki sta začeli razvijati skupno metodologijo izračuna zmogljivosti, se lahko prvič uvede, preden se razvije skupna metodologija izračuna zmogljivosti s katerim koli nadaljnjim območjem določanja zmogljivosti.

6.  
Če lahko zadevni sistemski operaterji prenosnih omrežij dokažejo, da uporaba skupnih metodologij s pristopom, ki temelji na pretokih moči, v skladu z odstavkoma 4 in 5 še ne bi bila učinkovitejša, in ob predpostavki, da je obratovalna sigurnost enaka, lahko skupaj zaprosijo pristojne regulativne organe za podaljšanje rokov.
7.  
Sistemski operaterji prenosnih omrežij lahko skupaj zaprosijo pristojne regulativne organe za uporabo pristopa usklajene neto prenosne zmogljivosti v drugih regijah in na mejah trgovalnih območij, ki niso zajete v odstavkih 2 do 4, če lahko zadevni sistemski operaterji prenosnih omrežij dokažejo, da uporaba metodologije izračuna zmogljivosti s pristopom, ki temelji na pretokih moči, še ne bi bila učinkovitejša v primerjavi s pristopom usklajene neto prenosne zmogljivosti in ob predpostavki, da je obratovalna sigurnost v zadevni regiji na isti ravni.
8.  
Zadevni sistemski operaterji prenosnih omrežij pred izvedbo predloga za spremembo svojega pristopa k izračunu zmogljivosti najmanj šest mesecev preskušajo nov pristop hkrati z obstoječim pristopom, v to pa vključijo udeležence na trgu, tako da se lahko ti udeleženci prilagodijo morebitnim spremembam pristopa k izračunu zmogljivosti.
9.  
Sistemski operaterji prenosnih omrežij vsakega območja določanja zmogljivosti, ki uporabljajo pristop, ki temelji na pretokih moči, vzpostavijo in dajo na voljo orodje, s katerim lahko udeleženci na trgu ocenijo medsebojni vpliv prenosnih zmogljivosti in izmenjav med trgovalnimi območji.

Člen 21

Metodologija izračuna zmogljivosti

1.  

Predlog za skupno metodologijo za izračun zmogljivosti za območje določanja zmogljivosti, določen v skladu s členom 20(2), za vsako časovno obdobje izračuna zmogljivosti vključuje vsaj naslednje:

(a) 

metodologije za izračun vhodnih podatkov za izračun zmogljivosti, ki vključujejo naslednje parametre:

(i) 

metodologijo za določanje rezerve za zanesljivost v skladu s členom 22;

(ii) 

metodologije za določanje mej obratovalne sigurnosti, nepredvidenih dogodkov, pomembnih za izračun zmogljivosti, in omejitev pri dodeljevanju, ki se lahko uporabijo v skladu s členom 23;

(iii) 

metodologijo za določanje ključev spremembe proizvodnje v skladu s členom 24;

(iv) 

metodologijo za določanje popravnih ukrepov, ki jih je treba upoštevati pri izračunu zmogljivosti v skladu s členom 25;

(b) 

podroben opis pristopa k izračunu zmogljivosti, ki vključuje naslednje:

(i) 

matematični opis uporabljenega pristopa k izračunu zmogljivosti z različnimi vhodnimi podatki za izračun zmogljivosti;

(ii) 

pravila za preprečevanje neupravičene diskriminacije med notranjimi izmenjavami in izmenjavami med območji za zagotovitev skladnosti s točko 1.7 Priloge I k Uredbi (ES) št. 714/2009;

(iii) 

pravila za upoštevanje, kjer je to smiselno, predhodno dodeljene prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji;

(iv) 

pravila za prilagoditev pretokov moči na kritičnih elementih omrežja ali prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji zaradi popravnih ukrepov v skladu s členom 25;

(v) 

za pristop, ki temelji na pretokih moči, matematični opis izračuna faktorjev porazdelitve pretokov moči in izračunavanja razpoložljivih rezerv na kritičnih elementih omrežja;

(vi) 

za pristop usklajene neto prenosne zmogljivosti pravila za izračun prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji, vključno s pravili za učinkovito delitev zmogljivosti pretoka moči na kritičnih elementih omrežja med različnimi mejami trgovalnih območij;

(vii) 

pravila za delitev zmogljivosti pretoka moči na kritičnih elementih omrežja med različnimi območji določanja zmogljivosti, da se ti pretoki prilagodijo, če na pretoke moči na kritičnih elementih omrežja vplivajo izmenjave moči med območji v različnih območjih določanja zmogljivosti;

(c) 

metodologijo za potrjevanje prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji v skladu s členom 26.

2.  
Za časovno obdobje izračuna zmogljivosti znotraj dneva metodologija za izračun zmogljivosti vključuje pogostost, s katero bo zmogljivost ponovno ocenjena, vključno z utemeljitvijo, v skladu s členom 14(4).
3.  
Metodologija za izračun zmogljivosti vključuje nadomestni postopek za primer, v katerem začetni izračun zmogljivosti ne da rezultatov.
4.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij na vsakem območju določanja zmogljivosti v največji možni meri uporabljajo harmonizirane vhodne podatke za izračun zmogljivosti. Na vseh območjih se do 31. decembra 2020 uporablja harmonizirana metodologija izračuna zmogljivosti, ki zlasti zagotavlja harmonizirano metodologijo izračuna zmogljivosti za pristop, ki temelji na pretokih moči, in za pristop usklajene neto prenosne zmogljivosti. Za harmonizacijo metodologije izračuna zmogljivosti se opravi ocena učinkovitosti harmonizacije metodologij s pristopom, ki temelji na pretokih moči, in metodologij s pristopom usklajene neto prenosne zmogljivosti, ki zagotavljajo enako raven obratovalne sigurnosti. Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij predložijo oceno s predlogom za prehod na harmonizirano metodologijo izračuna zmogljivosti vsem regulativnim organom v dvanajstih mesecih po izvedbi skupne metodologije izračuna zmogljivosti v skladu s členom 20(5) na najmanj dveh območjih določanja zmogljivosti.

Člen 22

Metodologija za rezervo za zanesljivost

1.  
Predlog za skupno metodologijo izračuna zmogljivosti vključuje metodologijo za določanje rezerve za zanesljivost. Metodologija za določanje rezerve za zanesljivost zajema dva koraka. Najprej zadevni sistemski operaterji prenosnih omrežij ocenijo verjetnostno porazdelitev odklonov med pričakovanimi pretoki moči v času izračuna zmogljivosti in udejanjenimi pretoki moči v realnem času. Nato se z izpeljavo vrednosti iz verjetnostne porazdelitve izračuna rezerva za zanesljivost.
2.  

Pri metodologiji za določanje rezerve za zanesljivost se določijo načela za izračun verjetnostne porazdelitve odklonov med pričakovanimi pretoki moči v času izračuna zmogljivosti in udejanjenimi pretoki moči v realnem času ter negotovosti, ki jih je treba upoštevati pri izračunu. Pri metodologiji se za določanje navedenih negotovosti upoštevajo zlasti:

(a) 

nepredvideni odkloni fizičnih pretokov električne energije znotraj tržne časovne enote, ki jih povzroča prilagoditev pretokov električne energije znotraj območij nadzora in med njimi, s katero se vzdržuje stalna frekvenca;

(b) 

negotovosti, ki lahko vplivajo na izračun zmogljivosti in se lahko za upoštevano tržno časovno enoto pojavijo med časovnim obdobjem izračuna zmogljivosti in realnim časom.

3.  
Sistemski operaterji prenosnih omrežij pri metodologiji za določanje rezerve za zanesljivost določijo tudi skupna harmonizirana načela za izpeljavo rezerve za zanesljivost iz verjetnostne porazdelitve.
4.  
Na podlagi metodologije, sprejete v skladu z odstavkom 1, sistemski operaterji prenosnih omrežij določijo rezervo za zanesljivost, ki upošteva meje obratovalne sigurnosti ter negotovosti med časovnim obdobjem izračuna zmogljivosti in realnim časom, in popravne ukrepe, ki so na voljo po izračunu zmogljivosti.
5.  
Za vsako časovno obdobje izračuna zmogljivosti zadevni sistemski operaterji prenosnih omrežij določijo rezervo za zanesljivost za kritične elemente omrežja, pri katerih je uporabljen pristop, ki temelji na pretokih moči, in za prenosno zmogljivost med trgovalnimi območji, pri kateri je uporabljen pristop usklajene neto prenosne zmogljivosti.

Člen 23

Metodologije za meje obratovalne sigurnosti, nepredvidene dogodke in omejitve pri dodeljevanju

1.  
Vsak sistemski operater prenosnega omrežja upošteva meje obratovalne sigurnosti in nepredvidene dogodke, uporabljene pri analizi obratovalne sigurnosti.
2.  
Če meje obratovalne sigurnosti in nepredvideni dogodki, uporabljeni pri izračunu zmogljivosti, niso enaki kot v analizi obratovalne sigurnosti, sistemski operaterji prenosnih omrežij v predlogu za skupno metodologijo izračuna zmogljivosti opišejo posebno metodo in merila, ki so jih uporabili za določanje mej obratovalne sigurnosti in nepredvidenih dogodkov, uporabljenih za izračun zmogljivosti.
3.  

Če sistemski operaterji prenosnih omrežij uporabljajo omejitve pri dodeljevanju, se te lahko določijo le z:

(a) 

omejitvami, ki so potrebne za vzdrževanje prenosnega sistema v okviru mej obratovalne sigurnosti in jih ni mogoče učinkovito pretvoriti v maksimalne pretoke moči na kritičnih elementih omrežja, ali

(b) 

omejitvami, ki so potrebne za povečanje ekonomskega presežka za enotno spajanje trgov za dan vnaprej ali znotraj dneva.

Člen 24

Metodologija ključev spremembe proizvodnje

1.  
Predlog za skupno metodologijo izračuna zmogljivosti vključuje predlog za metodologijo za določanje skupnega ključa spremembe proizvodnje za vsako trgovalno območje in scenarij, oblikovan v skladu s členom 18.
2.  
Ključi spremembe proizvodnje predstavljajo najboljšo prognozo pretvorbe spremembe neto položaja trgovalnega območja v določeno spremembo proizvodnje ali obremenitve v skupnem modelu omrežja. Pri navedeni prognozi se upoštevajo zlasti informacije iz metodologije zbiranja podatkov o proizvodnji in obremenitvi.

Člen 25

Metodologija za popravne ukrepe pri izračunu zmogljivosti

1.  
Vsak sistemski operater prenosnega omrežja na vsakem območju določanja zmogljivosti ločeno določi razpoložljive popravne ukrepe, ki jih je treba upoštevati pri izračunu zmogljivosti, da se izpolnijo cilji te uredbe.
2.  
Vsak sistemski operater prenosnega omrežja na vsakem območju določanja zmogljivosti z drugimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij na istem območju usklajuje uporabo popravnih ukrepov, ki jih je treba upoštevati pri izračunu zmogljivosti, in njihovo dejansko uporabo pri delovanju v realnem času.
3.  
Da se zagotovi upoštevanje popravnih ukrepov pri izračunu zmogljivosti, se vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij na vsakem območju določanja zmogljivosti dogovorijo o uporabi popravnih ukrepov, ki zahtevajo ukrepanje več kot enega sistemskega operaterja prenosnega omrežja.
4.  
Vsak sistemski operater prenosnega omrežja zagotovi, da se popravni ukrepi upoštevajo pri izračunu zmogljivosti, pod pogojem, da razpoložljivi popravni ukrepi, ki ostanejo po izračunu, skupaj z rezervo za zanesljivost iz člena 22 zadostujejo za zagotovitev obratovalne sigurnosti.
5.  
Vsak sistemski operater prenosnega omrežja pri izračunu zmogljivosti upošteva popravne ukrepe brez stroškov.
6.  
Vsak sistemski operater prenosnega omrežja zagotovi, da so popravni ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri izračunu zmogljivosti, enaki za vsa časovna obdobja izračuna zmogljivosti, pri čemer upošteva njihovo tehnično razpoložljivost za posamezno časovno obdobje izračuna zmogljivosti.

Člen 26

Metodologija potrditve prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji

1.  
Vsak sistemski operater prenosnega omrežja potrdi in ima pravico, da popravi prenosno zmogljivost med trgovalnimi območji, ki ustreza mejam trgovalnega območja sistemskega operaterja prenosnega omrežja ali kritičnim elementom omrežja, ki jih zagotovijo izvajalci usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti v skladu s členi 27 do 31.
2.  
Če je uporabljen pristop usklajene neto prenosne zmogljivosti, vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij območja določanja zmogljivosti v metodologijo izračuna zmogljivosti iz člena 21 vključijo pravilo za razdelitev popravka prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji med različna trgovalna območja.
3.  
Vsak sistemski operater prenosnega omrežja lahko zaradi obratovalne sigurnosti zmanjša prenosno zmogljivost med trgovalnimi območji med njenim potrjevanjem iz odstavka 1.
4.  
Vsak izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti se med izračunom zmogljivosti in potrjevanjem usklajuje s sosednjimi izvajalci usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti.
5.  
Vsak izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti vsake tri mesece poroča vsem regulativnim organom na območju določanja zmogljivosti o vseh redukcijah, izvedenih med potrjevanjem prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji v skladu z odstavkom 3. To poročilo vključuje lokacijo in obseg morebitnih redukcij prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji ter razloge zanje.
6.  
Vsi regulativni organi na območju določanja zmogljivosti se odločijo, ali bodo objavili celotno poročilo ali del poročila iz odstavka 5.Razdelek 4

Postopek izračuna zmogljivosti

Člen 27

Splošne določbe

1.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij najpozneje šest mesecev po sprejetju odločitve o metodologiji zbiranja podatkov o proizvodnji in obremenitvi iz člena 16 ter o metodologiji skupnega modela omrežja iz člena 17 organizirajo postopek spajanja posameznih modelov omrežja.
2.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij na vsakem območju določanja zmogljivosti najpozneje štiri mesece po sprejetju odločitve o metodologijah določanja zmogljivosti iz členov 20 in 21 skupaj določijo izvajalce usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti in pravila za njihovo delovanje.
3.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij na vsakem območju določanja zmogljivosti vsako drugo leto kot del dvoletnega poročila o izračunu in dodeljevanju zmogljivosti, pripravljenega v skladu s členom 31, pregledajo kakovost podatkov, predloženih v okviru izračuna zmogljivosti.
4.  

Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij s pomočjo najnovejših razpoložljivih informacij redno in vsaj enkrat letno pregledajo in posodobijo:

(a) 

meje obratovalne sigurnosti, nepredvidene dogodke in omejitve pri dodeljevanju, uporabljene za izračun zmogljivosti;

(b) 

verjetnostno porazdelitev odklonov med pričakovanimi pretoki moči v času izračuna zmogljivosti in udejanjenimi pretoki moči v realnem času, uporabljenimi za izračun rezerv za zanesljivost;

(c) 

popravne ukrepe, upoštevane pri izračunu zmogljivosti;

(d) 

uporabo metodologij za določanje ključev spremembe proizvodnje, kritičnih elementov omrežja in nepredvidenih dogodkov iz členov 22 do 24.

Člen 28

Oblikovanje skupnega modela omrežja

1.  
Za vsako časovno obdobje izračuna zmogljivosti iz člena 14(1) vsaka proizvodna enota ali obremenitev, za katero velja člen 16, v določenih časovnih okvirih zagotovi sistemskemu operaterju prenosnega omrežja, pristojnemu za ustrezno območje nadzora, podatke, navedene v metodologiji zbiranja podatkov o proizvodnji in obremenitvi.
2.  
Vsaka proizvodna enota ali obremenitev, ki zagotovi informacije v skladu s členom 16(3), zagotovi najzanesljivejši sklop možnih ocen.
3.  
Vsak sistemski operater prenosnega omrežja za vsako časovno obdobje izračuna zmogljivosti vzpostavi posamezni model omrežja za vsak scenarij v skladu s členom 19, da se posamezni modeli omrežij spojijo v skupni model omrežja.
4.  
Vsak sistemski operater prenosnega omrežja zagotovi sistemskim operaterjem prenosnih omrežij, odgovornim za spajanje posameznih modelov omrežja v skupni model omrežja, najzanesljivejši sklop ocen, možnih za vsak posamezni model omrežja.
5.  
Za vsako časovno obdobje izračuna zmogljivosti se s spajanjem vhodnih podatkov vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij, ki uporabljajo postopek izračuna zmogljivosti, določen v odstavku 3 tega člena, oblikuje skupni model omrežja na ravni Unije za vsak scenarij, kot je navedeno v členu 18.

Člen 29

Regionalni izračun prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji

1.  
Vsak sistemski operater prenosnega omrežja za vsako časovno obdobje določanja zmogljivosti izvajalcem usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti in vsem drugim sistemskim operaterjem prenosnih omrežij zagotovi: meje obratovalne sigurnosti, ključe spremembe proizvodnje, popravne ukrepe, rezerve za zanesljivost, omejitve pri dodeljevanju in predhodno dodeljeno prenosno zmogljivost med trgovalnimi območji.
2.  
Vsak izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti izvede analizo obratovalne sigurnosti s pomočjo mej obratovalne sigurnosti, tako da uporabi skupni model omrežja, oblikovan za vsak scenarij v skladu s členom 28(5).
3.  

Vsak izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti pri izračunu prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji:

(a) 

uporabi ključe spremembe proizvodnje za izračun vpliva sprememb neto položajev trgovalnega območja in pretokov moči na pretoke na daljnovodih za enosmerni tok;

(b) 

prezre kritične elemente omrežja, na katere spremembe neto položajev trgovalnega območja ne vplivajo znatno v skladu z metodologijo iz člena 21, in

(c) 

zagotovi, da so vsi sklopi neto položajev trgovalnega območja in pretoki na daljnovodih za enosmerni tok, ki ne presegajo prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji, skladni z rezervami za zanesljivost in mejami obratovalne sigurnosti v skladu s členom 21(1)(a)(i) in (ii), ter upošteva predhodno dodeljeno prenosno zmogljivost med trgovalnimi območji v skladu s členom 21(1)(b)(iii).

4.  
Vsak izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti optimizira prenosno zmogljivost med trgovalnimi območji z razpoložljivimi popravnimi ukrepi, upoštevanimi pri izračunu zmogljivosti v skladu s členom 21(1)(a)(iv).
5.  
Vsak izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti uporabi pravila o delitvi, dogovorjena v skladu s členom 21(1)(b)(vi).
6.  
Vsak izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti upošteva matematični opis uporabljenega pristopa za izračun zmogljivosti, določenega v skladu s členom 21(1)(b)(i).
7.  

Vsak izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti, ki uporablja pristop, ki temelji na pretokih moči:

(a) 

za izračun največjih pretokov na kritičnih elementih omrežja uporablja podatke o mejah obratovalne sigurnosti;

(b) 

za izračun faktorjev porazdelitve pretokov moč uporablja skupen model omrežja, ključe spremembe proizvodnje in nepredvidene dogodke;

(c) 

za izračun pretokov, ki izhajajo iz predhodno dodeljenih prenosnih zmogljivosti med trgovalnimi območji na območju določanja zmogljivosti, uporablja faktorje porazdelitve pretokov moči;

(d) 

izračuna pretoke na kritičnih elementih omrežja za vsak scenarij (pri čemer upošteva nepredvidene dogodke) in jih prilagodi ob predpostavki, da na območju določanja zmogljivosti ni izmenjave moči med območji, pri čemer uporabi pravila za preprečevanje neupravičene diskriminacije med notranjimi izmenjavami moči in izmenjavami moči med območji, določenimi v skladu s členom 21(1)(b)(ii);

(e) 

izračuna razpoložljive rezerve na kritičnih elementih omrežja, pri čemer upošteva nepredvidene dogodke, ki so enake največjim pretokom moči, znižanim za prilagojene pretoke iz točke (d), rezerve za zanesljivost in pretoke, ki izhajajo iz predhodno dodeljenih prenosnih zmogljivosti med trgovalnimi območji;

(f) 

prilagodi razpoložljive rezerve na kritičnih elementih omrežja ali faktorje porazdelitve pretokov moči z razpoložljivimi popravnimi ukrepi, ki jih je treba v skladu s členom 25 upoštevati pri izračunu zmogljivosti.

8.  

Vsak izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti, ki uporablja usklajeno neto prenosno zmogljivost:

(a) 

za izračun največje izmenjave moči na mejah trgovalnega območja, ki je enaka največji izračunani izmenjavi med dvema trgovalnima območjema na obeh straneh meje trgovalnega območja, pri čemer upošteva meje obratovalne sigurnosti, uporablja skupni model omrežja, ključe spremembe proizvodnje in nepredvidene dogodke;

(b) 

prilagaja največjo izmenjavo moči s popravnimi ukrepi, upoštevanimi pri izračunu zmogljivosti v skladu s členom 25;

(c) 

prilagaja največjo izmenjavo moči, pri čemer uporablja pravila za preprečevanje neupravičene diskriminacije med notranjimi izmenjavami in izmenjavami med območji v skladu s členom 21(1)(b)(ii);

(d) 

uporablja pravila, določena v skladu s členom 21(1)(b)(vi) za učinkovito delitev zmogljivosti pretoka moči na kritičnih elementih omrežja med različnimi mejami trgovalnega območja;

(e) 

izračuna prenosno zmogljivost med trgovalnimi območji, ki je enaka največji izmenjavi moči, prilagojeni rezervi za zanesljivost in že dodeljeni prenosni zmogljivosti med trgovalnimi območji.

9.  
Vsak izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti sodeluje s sosednjimi izvajalci usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti. Sosednji sistemski operaterji prenosnih omrežij takšno sodelovanje zagotovijo z izmenjavo in potrjevanjem informacij o medsebojni odvisnosti regionalnih izvajalcev usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti za namene izračuna zmogljivosti in njegovega potrjevanja. Sosednji sistemski operaterji prenosnih omrežij pred izračunom zmogljivosti izvajalcem usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti zagotovijo informacije o medsebojni odvisnosti. V osnutek dvoletnega poročila, pripravljenega v skladu s členom 31, so vključeni ocena točnosti teh informacij in popravni ukrepi, kadar je to primerno.
10.  

Vsak izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti določi:

(a) 

parametre na podlagi pretoka za vsako trgovalno območje na območju določanja zmogljivosti, če uporablja pristop, ki temelji na pretokih moči, ali

(b) 

vrednosti prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji za vsako trgovalno območje na območju določanja zmogljivosti, če uporablja pristop usklajene neto prenosne zmogljivosti.

11.  
Vsak izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti vsakemu sistemskemu operaterju prenosnega omrežja na njegovem območju določanja zmogljivosti predloži v potrditev prenosno zmogljivost med trgovalnimi območji v skladu s členom 21(1)(c).

Člen 30

Potrditev in zagotovitev prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji

1.  
Vsak sistemski operater prenosnega omrežja potrdi rezultate izračuna regionalne zmogljivosti na svojih mejah trgovalnega območja ali kritičnih elementih omrežja v skladu s členom 26.
2.  
Vsak sistemski operater prenosnega omrežja pošlje potrditev zmogljivosti in omejitve pri dodeljevanju ustreznim izvajalcem usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti in drugim sistemskim operaterjem prenosnih omrežij ustreznih območij določanja zmogljivosti.
3.  
Vsak izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti zagotovi potrjene prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji in omejitve pri dodeljevanju za namene dodeljevanja zmogljivosti v skladu s členoma 46 in 58.Razdelek 5

Dvoletno poročilo o izračunu in dodelitvi zmogljivosti

Člen 31

Dvoletno poročilo o izračunu in dodelitvi zmogljivosti

1.  
ENTSO-E v dveh letih po začetku veljavnosti te uredbe pripravi osnutek poročila o izračunu in dodelitvi zmogljivosti ter ga predloži Agenciji.
2.  
Na zahtevo agencije ENTSO-E vsako drugo zaporedno leto pripravi osnutek poročila o izračunu in dodelitvi zmogljivosti ter ga predloži Agenciji.
3.  

Za vsako trgovalno območje, mejo trgovalnega območja in območje določanja zmogljivosti poročilo o izračunu in dodelitvi zmogljivosti vključuje vsaj:

(a) 

pristop, uporabljen za izračun zmogljivosti;

(b) 

statistične kazalnike za rezerve za zanesljivost;

(c) 

statistične kazalnike prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji, vključno z omejitvami dodeljevanja, kjer je to primerno, za vsako časovno obdobje izračuna zmogljivosti;

(d) 

kazalnike kakovosti za informacije, uporabljene pri izračunu zmogljivosti;

(e) 

kjer je to primerno, predlagane ukrepe za izboljšanje izračuna zmogljivosti;

(f) 

za območja, na katerih se uporablja pristop usklajene neto prenosne zmogljivosti, analizo, s katero se preveri, ali so pogoji iz člena 20(7) še vedno izpolnjeni;

(g) 

kazalnike za oceno in dolgoročno spremljanje učinkovitosti enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva, vključno s spajanjem območij določanja zmogljivosti v skladu s členom 15(3), kjer je to primerno;

(h) 

priporočila za nadaljnji razvoj enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva, vključno z nadaljnjo harmonizacijo metodologij, postopkov in upravljanja.

4.  
Po posvetovanju z Agencijo se vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij skupaj dogovorijo o statističnih kazalnikih in kazalnikih kakovosti za poročilo. Agencija lahko zahteva spremembo navedenih kazalnikov, preden se o njih dogovorijo sistemski operaterji prenosnih omrežij ali med njihovo uporabo.
5.  
Agencija odloči, ali bo objavila celotno dvoletno poročilo ali samo njegov del.POGLAVJE 2

Konfiguracija trgovalnega območja

Člen 32

Pregled obstoječih konfiguracij trgovalnega območja

1.  

Pregled obstoječe konfiguracije trgovalnega območja lahko začnejo:

(a) 

Agencija v skladu s členom 34(7);

(b) 

različni regulativni organi na podlagi priporočila Agencije v skladu s členom 34;

(c) 

sistemski operaterji prenosnih omrežij na območju določanja zmogljivosti skupaj z vsemi zadevnimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij, katerih območja nadzora, vključno s povezovalnimi daljnovodi, so na geografskem območju, na katerem se konfiguracija trgovalnega območja oceni v skladu z odstavkom 2(a);

(d) 

en regulativni organ ali sistemski operater prenosnega omrežja z odobritvijo svojega pristojnega regulativnega organa za trgovalna območja znotraj območja nadzora sistemskega operaterja prenosnega omrežja, če ima konfiguracija trgovalnega območja zanemarljiv vpliv na območja nadzora, vključno s povezovalnimi daljnovodi, sosednjega sistemskega operaterja prenosnega omrežja in če je za izboljšanje učinkovitosti ali ohranjanje obratovalne sigurnosti potreben pregled konfiguracije trgovalnega območja;

(e) 

države članice na območju določanja zmogljivosti.

2.  

Če se pregled začne v skladu z odstavkom 1(a), (b), (c) ali (e), subjekt, ki začne pregled, določi:

(a) 

geografsko območje, na katerem se prouči konfiguracija trgovalnega območja, in sosednja geografska območja, za katera se upoštevajo vplivi;

(b) 

udeležene sistemske operaterje prenosnih omrežij in

(c) 

udeležene regulativne organe.

3.  

Če se pregled začne v skladu z odstavkom 1(d), veljajo naslednji pogoji:

(a) 

geografsko območje, na katerem se ocenjuje konfiguracija trgovalnega območja, je omejeno na območje nadzora zadevnega sistemskega operaterja prenosnega omrežja, vključno s povezovalnimi daljnovodi;

(b) 

sistemski operater prenosnega omrežja zadevnega območja nadzora je edini sistemski operater prenosnega omrežja, udeležen v pregledu;

(c) 

pristojni regulativni organ je edini regulativni organ, udeležen v pregledu;

(d) 

zadevni sistemski operater prenosnega omrežja in regulativni organ na podlagi medsebojnega dogovora predhodno obvestita sosednje sistemske operaterje prenosnih omrežij oziroma regulativne organe o pregledu in razlogih zanj ter

(e) 

določijo se pogoji za pregled ter objavijo rezultati pregleda in predlog za ustrezne regulativne organe.

4.  

Postopek pregleda obsega dva koraka.

(a) 

V prvem koraku sistemski operaterji prenosnih omrežij, udeleženi v pregledu konfiguracije trgovalnega območja, razvijejo metodologijo in predpostavke, ki se bodo uporabile v postopku pregleda, in predlagajo alternativne konfiguracije trgovalnega območja za oceno.

Predlog za metodologijo in predpostavke ter alternativne konfiguracije trgovalnega območja se predloži udeleženim regulativnim organom, ki lahko zahtevajo usklajene spremembe v treh mesecih.

(b) 

V drugem koraku sistemski operaterji prenosnih omrežij, udeleženi v pregledu konfiguracije trgovalnega območja:

(i) 

ocenijo in primerjajo obstoječo konfiguracijo trgovalnega območja in vsako alternativno konfiguracijo trgovalnega območja, pri čemer uporabijo merila iz člena 33;

(ii) 

organizirajo posvet v skladu s členom 12 in delavnico v zvezi s predlogi za alternativno konfiguracijo trgovalnega območja v primerjavi z obstoječo konfiguracijo trgovalnega območja, vključno s časovnimi okviri za izvajanje, razen če ima konfiguracija trgovalnega območja zanemarljiv vpliv na območja nadzora sosednjih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij;

(iii) 

v petnajstih mesecih po odločitvi za začetek pregleda udeleženim državam članicam in udeleženim regulativnim organom predložijo skupen predlog za ohranitev ali spremembo konfiguracije trgovalnega območja.

(c) 

Udeležene države članice ali, če tako določijo države članice, regulativni organi se v šestih mesecih po prejemu skupnega predloga za ohranitev ali spremembo konfiguracije trgovalnega območja v skladu s točko (iii) zgoraj dogovorijo o predlogu za ohranitev ali spremembo konfiguracije trgovalnega območja.

5.  
Na zahtevo sistemskih operaterjev prenosnih omrežij IOTEE ali udeleženci na trgu zagotovijo sistemskim operaterjem prenosnih omrežij, udeleženim v pregledu trgovalnega območja, informacije za oceno konfiguracij trgovalnega območja. Te informacije se izmenjujejo le med udeleženimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij izključno za ocenjevanje konfiguracij trgovalnega območja.
6.  
Pobudo za pregled konfiguracije trgovalnega območja in njegove rezultate objavi ENTSO-E ali udeleženi sistemski operater prenosnega omrežja, če se je pregled začel v skladu z odstavkom 1(d).

Člen 33

Merila za pregled konfiguracij trgovalnega območja

1.  

Če se pregled konfiguracije trgovalnega območja izvaja v skladu s členom 32, se upoštevajo vsaj naslednja merila:

(a) 

v zvezi z zanesljivostjo omrežja:

(i) 

zmožnost konfiguracij trgovalnega območja, da zagotovijo obratovalno sigurnost in zanesljivost oskrbe;

(ii) 

stopnja negotovosti pri izračunu prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji;

(b) 

v zvezi z učinkovitostjo celotnega trga:

(i) 

vsako povečanje ali zmanjšanje gospodarske učinkovitosti, nastalo zaradi spremembe;

(ii) 

učinkovitost trga, ki vključuje vsaj stroške za zagotovitev čvrstosti zmogljivosti, likvidnost trga, koncentracijo na trgu in tržno moč, spodbujanje učinkovite konkurence, cenovne signale za gradnjo infrastrukture ter točnost in stabilnost cenovnih signalov;

(iii) 

stroški transakcije in prehoda, vključno s stroški spreminjanja obstoječih pogodbenih obveznosti, ki jih imajo udeleženci na trgu, IOTEE in sistemski operaterji prenosnih omrežij;

(iv) 

strošek gradnje nove infrastrukture, ki lahko sprosti obstoječo prezasedenost;

(v) 

potreba po zagotovitvi uresničljivih tržnih rezultatov, ne da bi bila potrebna obsežna uporaba ekonomsko neučinkovitih popravnih ukrepov;

(vi) 

morebitni negativni učinki na notranje transakcije na drugih trgovalnih območjih za zagotovitev skladnosti s točko 1.7 Priloge I k Uredbi (ES) št. 714/2009;

(vii) 

vpliv na delovanje in učinkovitost izravnalnih mehanizmov ter postopke bilančnih obračunov;

(c) 

v zvezi s stabilnostjo in robustnostjo trgovalnih območij:

(i) 

potreba, da so trgovalna območja vedno dovolj stabilna in robustna;

(ii) 

potreba, da so trgovalna območja usklajena za vsa časovna obdobja izračuna zmogljivosti;

(iii) 

potreba, da vsaka proizvodna enota in obremenitev pripada le enemu trgovalnemu območju za vsako tržno časovno enoto;

(iv) 

lokacija in pogostost prezasedenosti, če strukturna prezasedenost vpliva na razmejitev trgovalnih območij ob upoštevanju prihodnjih naložb, ki lahko sprostijo obstoječe prezasedenosti.

2.  
Pregled trgovalnega območja v skladu s členom 32 vključuje scenarije, ki upoštevajo različne verjetne razvoje infrastrukture v obdobju desetih let od leta, ki sledi letu, v katerem je bila sprejeta odločitev o začetku pregleda.

Člen 34

Redno poročanje ENTSO-E in Agencije o obstoječi konfiguraciji trgovalnega območja

1.  
Agencija oceni učinkovitost obstoječe konfiguracije trgovalnega območja vsaka tri leta.

Izvaja naslednji nalogi:

(a) 

zahteva, da ENTSO-E pripravi osnutek tehničnega poročila o obstoječi konfiguraciji trgovalnega območja, in

(b) 

pripravi tržno poročilo, ki ocenjuje vpliv obstoječe konfiguracije trgovalnega območja na učinkovitost trga.

2.  

Tehnično poročilo iz točke (a) drugega pododstavka odstavka 1 vključuje vsaj:

(a) 

seznam strukturnih prezasedenosti in drugih večjih fizičnih prezasedenosti, vključno z lokacijami in pogostostjo;

(b) 

analizo pričakovanega razvoja ali odpravo fizičnih prezasedenosti zaradi naložb v omrežja ali znatnih sprememb vzorcev proizvodnje ali porabe;

(c) 

analizo deleža pretokov moči, ki ne izhajajo iz mehanizma za dodeljevanje zmogljivosti, za vsako območje določanja zmogljivosti, kjer je to smiselno;

(d) 

prihodke od dražb in stroške čvrstosti zmogljivosti;

(e) 

scenarij, ki zajema obdobje desetih let.

3.  
Vsak sistemski operater prenosnega omrežja predloži podatke in analizo, da omogoči pravočasno pripravo tehničnega poročila o obstoječi konfiguraciji trgovalnega območja.
4.  
ENTSO-E predloži Agenciji tehnično poročilo o obstoječi konfiguraciji trgovalnega območja najpozneje devet mesecev po zahtevi Agencije.
5.  
Tehnično poročilo o obstoječi konfiguraciji trgovalnega območja zajema zadnja tri polna koledarska leta pred zahtevo Agencije.
6.  
ENTSO-E ne glede na obveznosti glede zaupnosti iz člena 13 zagotovi, da je tehnično poročilo dostopno javnosti.
7.  
Če tehnično ali tržno poročilo razkrije neučinkovitost pri obstoječi konfiguraciji trgovalnega območja, lahko Agencija zahteva, da sistemski operaterji prenosnih omrežij začnejo pregled obstoječe konfiguracije trgovalnega območja v skladu s členom 32(1).POGLAVJE 3

Ponovno dispečiranje in kompenzacijski posli

Člen 35

Usklajeno ponovno dispečiranje in kompenzacijski posli

1.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij na vsakem območju določanja zmogljivosti v šestnajstih mesecih po regulativni odobritvi območij določanja zmogljivosti iz člena 15 oblikujejo predlog za skupno metodologijo za usklajeno ponovno dispečiranje in kompenzacijske posle. O predlogu se posvetuje v skladu s členom 12.
2.  
Metodologija za usklajeno ponovno dispečiranje in kompenzacijske posle vključuje čezmejne ukrepe in omogoča vsem sistemskim operaterjem prenosnih omrežij na vsakem območju določanja zmogljivosti, da učinkovito sprostijo fizično prezasedenost, ne glede na to, ali so razlogi zanjo večinoma zunaj njihovega območja nadzora ali ne. Metodologija za usklajeno ponovno dispečiranje in kompenzacijske posle obravnava dejstvo, da lahko njena uporaba pomembno vpliva na pretoke zunaj območja nadzora sistemskega operaterja prenosnega omrežja.
3.  
Vsak sistemski operater prenosnega omrežja lahko ponovno dispečira vse razpoložljive proizvodne enote in bremena v skladu z ustreznimi mehanizmi in dogovori, ki veljajo za njegovo območje nadzora, vključno s povezovalnimi daljnovodi.

Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij na vsakem območju določanja zmogljivosti najpozneje 26 mesecev po regulativni odobritvi območij določanja zmogljivosti pripravijo poročilo, o katerem se je treba posvetovati v skladu s členom 12, ocenjuje pa postopno usklajevanje in harmonizacijo navedenih mehanizmov in dogovorov ter vključuje predloge. Poročilo predložijo svojim ustreznim regulativnim organom, da ga ocenijo. Predlogi v poročilu preprečujejo, da bi ti mehanizmi in dogovori izkrivljali trg.

4.  
Vsak sistemski operater prenosnega omrežja se vzdrži enostranskih ali neusklajenih čezmejnih ukrepov za ponovno dispečiranje in kompenzacijske posle. Vsak sistemski operater prenosnega omrežja usklajuje uporabo virov za ponovno dispečiranje in kompenzacijske posle, pri čemer upošteva njihov vpliv na obratovalno sigurnost in gospodarsko učinkovitost.
5.  
Ustrezne proizvodne enote in bremena zagotovijo sistemskim operaterjem prenosnih omrežij cene ponovnega dispečiranja in kompenzacijskih poslov, preden se dodelijo viri za ponovno dispečiranje in kompenzacijske posle.

Določanje cen ponovnega dispečiranja in kompenzacijskih poslov temelji na:

(a) 

cenah na ustreznih trgih z električno energijo v ustreznem časovnem obdobju ali

(b) 

strošku virov za ponovno dispečiranje in kompenzacijske posle, pregledno izračunanem na podlagi nastalih stroškov.

6.  
Proizvodne enote in bremena vnaprej zagotovijo vse potrebne informacije za izračun stroškov ponovnega dispečiranja in kompenzacijskih poslov ustreznim sistemskim operaterjem prenosnih omrežij. Te informacije si lahko zadevni sistemski operaterji prenosnih omrežij izmenjujejo samo za namene ponovnega dispečiranja in kompenzacijskih poslov.POGLAVJE 4

Razvoj algoritma

Člen 36

Splošne določbe

1.  

Vsi IOTEE razvijejo, vzdržujejo in upravljajo naslednja algoritma:

(a) 

algoritem cenovnega spajanja;

(b) 

algoritem za sprotno trgovanje.

2.  
IOTEE zagotovijo, da algoritem cenovnega spajanja in algoritem za sprotno trgovanje izpolnjujeta zahteve iz člena 39 oziroma člena 52.
3.  
Vsi IOTEE v sodelovanju s sistemskimi operaterji prenosnih omrežij v osemnajstih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe oblikujejo predlog za varnostno metodologijo, da izpolnijo obveznosti iz člena 39 oziroma člena 52. O predlogu za metodologijo se posvetuje v skladu s členom 12.
4.  
Kadar je to mogoče, IOTEE za učinkovito izvajanje ciljev te uredbe uporabijo že dogovorjene rešitve.

Člen 37

Razvoj algoritma

1.  

V osmih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe:

(a) 

vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij skupaj predložijo vsem IOTEE predlog za skupen sklop zahtev za učinkovito dodeljevanje zmogljivosti, da omogočijo razvoj algoritma cenovnega spajanja in algoritma za sprotno trgovanje. V teh zahtevah so določene funkcije in delovanje, vključno z roki za predložitev rezultatov enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva ter podrobnostmi prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji in omejitev pri dodeljevanju, ki jih je treba upoštevati, in

(b) 

vsi IOTEE skupaj predlagajo skupen sklop zahtev za učinkovito ujemanje, da omogočijo razvoj algoritma cenovnega spajanja in algoritma za sprotno trgovanje.

2.  
Vsi IOTEE najpozneje tri mesece po predložitvi predlogov sistemskih operaterjev prenosnih omrežij in IOTEE za skupen sklop zahtev v skladu z odstavkom 1 oblikujejo predlog za algoritem v skladu s temi zahtevami. V tem predlogu je naveden rok za predložitev prejetih naročil s strani IOTEE, ki so potrebna za izvajanje funkcij OST v skladu s členom 7(1)(b).
3.  
Predlog iz odstavka 2 se predloži vsem sistemskim operaterjem prenosnih omrežij. Če je za oblikovanje tega predloga potreben dodaten čas, vsi IOTEE skupaj sodelujejo največ dva meseca, da zagotovijo, da je predlog v skladu z odstavkoma 1 in 2, pri čemer jih podpirajo vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij.
4.  
O predlogih iz odstavkov 1 in 2 se posvetuje v skladu s členom 12.
5.  
Vsi IOTEE najpozneje v osemnajstih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe predložijo predlog, oblikovan v skladu z odstavkoma 2 in 3, v odobritev regulativnim organom.
6.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij in IOTEE najpozneje dve leti po odobritvi predloga v skladu z odstavkom 5 pregledajo delovanje algoritma cenovnega spajanja in algoritma za sprotno trgovanje ter Agenciji predložijo poročilo. Na zahtevo Agencije se pregled ponovi vsako drugo leto.POGLAVJE 5

Enotno spajanje trgov za dan vnaprejRazdelek 1

Algoritem cenovnega spajanja

Člen 38

Cilji algoritma cenovnega spajanja

1.  

Algoritem cenovnega spajanja ustvari rezultate iz člena 39(2), tako da:

(a) 

si prizadeva za kar največji ekonomski presežek pri enotnem spajanju za dan vnaprej za območje cenovnega spajanja za naslednji trgovalni dan;

(b) 

uporablja načelo mejnih cen, v skladu s katerim bodo imele vse sprejete ponudbe enako ceno v enem trgovalnem območju in tržni časovni enoti;

(c) 

spodbuja učinkovito oblikovanje cen;

(d) 

upošteva prenosno zmogljivost med trgovalnimi območji in omejitve dodeljevanja;

(e) 

ga je mogoče ponoviti in nadgraditi.

2.  
Algoritem cenovnega spajanja se oblikuje tako, da ga je mogoče uporabiti za večje ali manjše število trgovalnih območij.

Člen 39

Vhodni podatki in rezultati algoritma cenovnega spajanja

1.  

Za pridobivanje rezultatov algoritem cenovnega spajanja uporablja:

(a) 

omejitve pri dodeljevanju, določene v skladu s členom 23(3);

(b) 

rezultate prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji, potrjene v skladu s členom 30;

(c) 

naročila, predložena v skladu s členom 40.

2.  

Algoritem cenovnega spajanja za vsako tržno časovno enoto hkrati pridobi vsaj naslednje rezultate:

(a) 

enotno končno ceno za vsako trgovalno območje in tržno časovno enoto v eurih/MWh;

(b) 

enoten neto položaj za vsako trgovalno območje in tržno časovno enoto;

(c) 

informacije, na podlagi katerih je mogoče določiti stanje izvajanja naročil.

3.  
Vsi IOTEE zagotovijo točnost in učinkovitost rezultatov, dobljenih s posameznim algoritmom cenovnega spajanja.
4.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij preverijo, ali so rezultati algoritma cenovnega spajanja skladni s prenosno zmogljivostjo med trgovalnimi območji in omejitvami dodeljevanja.

Člen 40

Vključitev produktov

1.  
IOTEE najpozneje osemnajst mesecev po začetku veljavnosti te uredbe predložijo skupen predlog v zvezi s produkti, ki jih je mogoče upoštevati v enotnem spajanju trgov za dan vnaprej. IOTEE zagotovijo, da so naročila, ki izhajajo iz teh produktov in so predložena za algoritem cenovnega spajanja, izražena v eurih in se nanašajo na čas trgovanja.
2.  
Vsi IOTEE zagotovijo, da lahko algoritem cenovnega spajanja zajame naročila, ki izhajajo iz teh produktov ter obsegajo eno tržno časovno enoto in več tržnih časovnih enot.
3.  

Vsi IOTEE se v dveh letih po začetku veljavnosti te uredbe, nato pa vsako drugo zaporedno leto, v skladu s členom 12 posvetujejo z:

(a) 

udeleženci na trgu in tako zagotovijo, da razpoložljivi produkti izražajo njihove potrebe;

(b) 

vsemi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij in tako zagotovijo, da produkti ustrezno upoštevajo obratovalno sigurnost;

(c) 

vsemi regulativnimi organi in tako zagotovijo, da so razpoložljivi produkti v skladu s cilji te uredbe.

4.  
Vsi IOTEE po potrebi spremenijo produkte v skladu z rezultati posvetovanja iz odstavka 3.

Člen 41

Najvišje in najnižje cene

1.  
Vsi IOTEE v sodelovanju z zadevnimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij v osemnajstih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe oblikujejo predlog o harmoniziranih najvišjih in najnižjih končnih cenah, ki jih je treba uporabiti na vseh trgovalnih območjih, ki sodelujejo pri enotnem spajanju trgov za dan vnaprej. Predlog upošteva oceno vrednosti nedobavljene energije.

O predlogu se posvetuje v skladu s členom 12.

2.  
Vsi IOTEE predložijo predlog regulativnim organom v odobritev.

Če je država članica določila, da je za odobritev najvišjih in najnižjih končnih cen na nacionalni ravni pristojen organ, ki ni nacionalni regulativni organ, se regulativni organ posvetuje o predlogu z ustreznim organom v zvezi z vplivom predloga na nacionalne trge.

Po prejemu odločitve o odobritvi od vseh regulativnih organov vsi IOTEE brez nepotrebnega odlašanja obvestijo zadevne sistemske operaterje prenosnih omrežij o navedeni odločitvi.

Člen 42

Določanje cen prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji za dan vnaprej

1.  
Strošek prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji za dan vnaprej izraža prezasedenost trga in znaša toliko kot razlika med ustreznimi končnimi cenami za dan vnaprej na zadevnih trgovalnih območjih.
2.  
Za prenosno zmogljivost med trgovalnimi območji za dan vnaprej se ne zaračunajo nobeni stroški, kot so pristojbine za odstopanje in dodatne pristojbine, razen tistih, zaračunanih v skladu z odstavkom 1.

Člen 43

Metodologija za izračun načrtovanih izmenjav, ki izhajajo iz enotnega spajanja trgov za dan vnaprej

1.  
Sistemski operaterji prenosnih omrežij, ki nameravajo izračunati načrtovane izmenjave, ki izhajajo iz enotnega spajanja trgov za dan vnaprej, v šestnajstih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe oblikujejo predlog za skupno metodologijo za ta izračun. O predlogu se posvetuje v skladu s členom 12.
2.  
Metodologija opisuje izračun in podrobno navaja informacije, ki jih morajo zadevni IOTEE predložiti izvajalcu izračunavanja načrtovane izmenjave, določenemu v skladu s členom 8(2)(g), ter roke za predložitev teh informacij. Rok za predložitev informacij je najpozneje do 15.30 v času trgovanja za dan vnaprej.
3.  
Izračun temelji na neto položajih za vsako tržno časovno enoto.
4.  
Sistemski operaterji prenosnih omrežij, ki uporabljajo načrtovane izmenjave, pregledajo metodologijo najpozneje dve leti po tem, ko regulativni organi na zadevnem območju odobrijo predlog iz odstavka 1. Nato se metodologija pregleda vsaki dve leti, če to zahtevajo pristojni regulativni organi.

Člen 44

Vzpostavitev nadomestnih postopkov

Vsak sistemski operater prenosnega omrežja v sodelovanju z vsemi drugimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij na območju določanja zmogljivosti v šestnajstih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe oblikuje predlog za trdne in pravočasne nadomestne postopke za zagotavljanje učinkovitega, preglednega in nediskriminatornega dodeljevanja zmogljivosti, če s postopkom enotnega spajanja trgov za dan vnaprej ni mogoče pridobiti rezultatov.

O predlogu za vzpostavitev nadomestnih postopkov se posvetuje v skladu s členom 12.

Člen 45

Ureditve v zvezi z več kot enim IOTEE na enem trgovalnem območju in za povezovalne daljnovode, s katerimi ne upravljajo certificirani sistemski operaterji prenosnih omrežij

1.  
Sistemski operaterji prenosnih omrežij na trgovalnih območjih, na katerih je določen več kot en IOTEE in/ali več kot en IOTEE opravlja storitve trgovanja ali na katerem obstajajo povezovalni daljnovodi, s katerimi ne upravljajo certificirani sistemski operaterji prenosnih omrežij v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 714/2009, oblikujejo predlog za dodeljevanje prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji in druge potrebne ureditve za takšna trgovalna območja v sodelovanju z zadevnimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij, IOTEE in operaterji povezovalnih daljnovodov, ki niso certificirani kot sistemski operaterji prenosnih omrežij, da se zagotovi, da ustrezni IOTEE in povezovalni daljnovodi zagotovijo potrebne podatke in finančno kritje za takšne ureditve. Te ureditve morajo omogočati, da se vanje vključijo dodatni sistemski operaterji prenosnih omrežij in IOTEE.
2.  
Predlog se predloži v odobritev zadevnim nacionalnim regulativnim organom v štirih mesecih po datumu, ko se določi več kot en IOTEE in/ali se več kot enemu IOTEE dovoli opravljati storitve trgovanja na trgovalnem območju, ali če z novim povezovalnim daljnovodom ne upravlja certificiran sistemski operater prenosnega omrežja. Predlog za obstoječe povezovalne vode, s katerimi ne upravljajo certificirani sistemski operaterji prenosnih omrežij, se predloži v štirih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.Razdelek 2

Postopek enotnega spajanja trgov za dan vnaprej

Člen 46

Zagotavljanje vhodnih podatkov

1.  
Vsak izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti zagotovi, da so zadevnim IOTEE pravočasno zagotovljene prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji in omejitve pri dodeljevanju, tako da je objava prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji in omejitev pri dodeljevanju na trgu zagotovljena najpozneje ob 11. uri v času trgovanja za dan vnaprej.
2.  
Če izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti eno uro pred časom zaprtja trgovanja za dan vnaprej ne more zagotoviti prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji in omejitev pri dodeljevanju, o tem obvesti zadevne IOTEE. Ti IOTEE takoj objavijo obvestilo za udeležence na trgu.

V takih primerih izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti zagotovi prenosno zmogljivost med trgovalnimi območji in omejitve pri dodeljevanju najpozneje 30 minut pred časom zaprtja trgovanja za dan vnaprej.

Člen 47

Delovanje enotnega spajanja trgov za dan vnaprej

1.  
Čas odprtja trgovanja za dan vnaprej je najpozneje ob 11. uri v času trgovanja za dan vnaprej.
2.  
Čas zaprtja trgovanja za dan vnaprej v vsakem trgovalnem območju je opoldne v času trgovanja za dan vnaprej. Sistemski operaterji prenosnih omrežij ali IOTEE na območju, ki temelji na regiji srednjevzhodne Evrope ali njenih sosednjih državah, lahko določijo drugačen čas zaprtja, dokler se to območje ne pridruži enotnemu spajanju trgov za dan vnaprej.
3.  
Udeleženci na trgu predložijo vsa naročila zadevnim IOTEE pred časom zaprtja trgovanja za dan vnaprej v skladu s členoma 39 in 40.
4.  
Vsak IOTEE predloži naročila, prejeta v skladu z odstavkom 3, za izvajanje funkcij OST v skladu s členom 7(2) najpozneje do ure, ki so jo vsi IOTEE navedli v predlogu za posamezni algoritem cenovnega spajanja iz člena 37(5).
5.  
Sprejete nakupne in prodajne ponudbe med enotnim spajanjem trgov za dan vnaprej, se štejejo za čvrsta.
6.  
Funkcije OST zagotovijo anonimnost predloženih naročil.

Člen 48

Predložitev rezultatov

1.  

Vsi IOTEE, ki izvajajo funkcije OST, najpozneje do datuma, ki ga vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij navedejo v zahtevah iz člena 37(1)(a), predložijo rezultate enotnega spajanja trgov za dan vnaprej:

(a) 

vsem sistemskim operaterjem prenosnih omrežij, vsem izvajalcem usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti in vsem IOTEE za rezultate iz člena 39(2)(a) in (b);

(b) 

vsem IOTEE za rezultate iz člena 39(2)(c).

2.  
Vsak sistemski operater prenosnega omrežja preveri, ali so rezultati enotnega spajanja trgov za dan vnaprej algoritma cenovnega spajanja iz člena 39(2)(b) izračunani v skladu z omejitvami pri dodeljevanju in potrjeno prenosno zmogljivostjo med trgovalnimi območji.
3.  
Vsak IOTEE preveri, ali so rezultati enotnega spajanja trgov za dan vnaprej algoritma cenovnega spajanja iz člena 39(2)(c) izračunani v skladu z naročili.
4.  
Vsak IOTEE brez nepotrebnega odlašanja obvesti udeležence na trgu o stanju izvajanja njihovih naročil.

Člen 49

Izračun načrtovanih izmenjav, ki izhajajo iz enotnega spajanja trgov za dan vnaprej

1.  
Vsak izvajalec izračunavanja načrtovane izmenjave izračuna načrtovane izmenjave med trgovalnimi območji za vsako tržno časovno enoto v skladu z metodologijo iz člena 43.
2.  
Vsak izvajalec izračunavanja načrtovane izmenjave obvesti zadevne IOTEE, osrednje stranke, tržne zastopnike in sistemske operaterje prenosnih omrežij o dogovorjenih načrtovanih izmenjavah.

Člen 50

Uvedba nadomestnih postopkov

1.  
Če nobeden od IOTEE, ki izvajajo funkcije OST, ne more predložiti dela rezultatov ali vseh rezultatov algoritma cenovnega spajanja v roku iz člena 37(1)(a), se uporabijo nadomestni postopki, vzpostavljeni v skladu s členom 44.
2.  
Če obstaja tveganje, da nobeden od IOTEE, ki izvajajo funkcije OST, ne more predložiti dela rezultatov ali vseh rezultatov v roku, vsi IOTEE obvestijo vse sistemske operaterje prenosnih omrežij takoj, ko odkrijejo tveganje. Vsi IOTEE, ki izvajajo funkcije OST, nemudoma objavijo obvestilo za udeležence na trgu, da se lahko uporabijo nadomestni postopki.POGLAVJE 6

Enotno spajanje trgov znotraj dnevaRazdelek 1

Cilji, pogoji in rezultati enotnega spajanja trgov znotraj dneva

Člen 51

Cilji algoritma za sprotno trgovanje

1.  

Od časa odprtja trgovanja med območji na trgu znotraj dneva in do časa zaprtja trgovanja med območji na trgu znotraj dneva algoritem za sprotno trgovanje določa, katera naročila je treba izbrati za ujemanje, tako da ujemanje:

(a) 

skuša povečati ekonomski presežek enotnega spajanja trgov znotraj dneva na trgovanje za časovno obdobje trgovanja znotraj dneva, tako da dodeljuje zmogljivost naročilom, za katera je verjetno, da se bodo ujemala v skladu s ceno in časom predložitve;

(b) 

upošteva predložene omejitve pri dodeljevanju, določene v skladu s členom 58(1);

(c) 

upošteva prenosno zmogljivost med trgovalnimi območji, določeno v skladu s členom 58(1);

(d) 

upošteva zahteve za predložitev rezultatov iz člena 60;

(e) 

ga je mogoče ponoviti in nadgraditi.

2.  
Algoritem za sprotno trgovanje zagotovi rezultate, opredeljene v členu 52, ter ustreza zmogljivostim in funkcijam produktov iz člena 53.

Člen 52

Rezultati algoritma za sprotno trgovanje

1.  

Vsi IOTEE v okviru svoje funkcije OST zagotovijo, da algoritem za sprotno trgovanje poda vsaj naslednja rezultata:

(a) 

stanje izvajanja naročil in cen na trgovanje;

(b) 

enoten neto položaj za vsako trgovalno območje in tržno časovno enoto v okviru trga znotraj dneva.

2.  
Vsi IOTEE zagotovijo točnost in učinkovitost rezultatov, ki jih poda algoritem za sprotno trgovanje.
3.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij preverijo, ali so rezultati algoritma za sprotno trgovanje skladni s prenosno zmogljivostjo med trgovalnimi območji in omejitvami pri dodeljevanju v skladu s členom 58(2).

Člen 53

Vključitev produktov

1.  
IOTEE najpozneje osemnajst mesecev po začetku veljavnosti te uredbe predložijo skupen predlog v zvezi s produkti, ki jih je mogoče upoštevati v enotnem spajanju trgov znotraj dneva. IOTEE zagotovijo, da so vsa naročila, ki izhajajo iz teh produktov in so predložena, da omogočajo izvajanje funkcij OST v skladu s členom 7, izražena v eurih ter se nanašajo na čas trgovanja in tržno časovno enoto.
2.  
Vsi IOTEE zagotovijo, da so naročila, ki izhajajo iz teh produktov, skladna z značilnostmi prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji, tako da se lahko ujemajo sočasno.
3.  
Vsi IOTEE zagotovijo, da lahko algoritem za sprotno trgovanje zajame naročila, ki obsegajo eno tržno časovno enoto in več tržnih časovnih enot.
4.  

Vsi IOTEE se v dveh letih po začetku veljavnosti te uredbe, nato pa vsako drugo zaporedno leto, v skladu s členom 12 posvetujejo z:

(a) 

udeleženci na trgu in tako zagotovijo, da razpoložljivi produkti izražajo njihove potrebe;

(b) 

vsemi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij in tako zagotovijo, da produkti ustrezno upoštevajo obratovalno sigurnost;

(c) 

vsemi regulativnimi organi in tako zagotovijo, da so razpoložljivi produkti v skladu s cilji te uredbe.

5.  
Vsi IOTEE po potrebi spremenijo produkte v skladu z rezultati posvetovanja iz odstavka 4.

Člen 54

Najvišje in najnižje cene

1.  
Vsi IOTEE v sodelovanju z zadevnimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij v osemnajstih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe oblikujejo predlog o harmoniziranih najvišjih in najnižjih končnih cenah, ki jih je treba uporabiti na vseh trgovalnih območjih, ki sodelujejo pri enotnem spajanju trgov znotraj dneva. Predlog upošteva oceno vrednosti nedobavljene energije.

O predlogu se posvetuje v skladu s členom 12.

2.  
Vsi IOTEE predložijo predlog vsem regulativnim organom v odobritev. Če je država članica določila, da je za odobritev najvišjih in najnižjih končnih cen na nacionalni ravni pristojen organ, ki ni nacionalni regulativni organ, se regulativni organ posvetuje o predlogu z ustreznim organom v zvezi z vplivom predloga na nacionalne trge.
3.  
Po prejemu odločitve regulativnih organov vsi IOTEE brez nepotrebnega odlašanja obvestijo vse zadevne sistemske operaterje prenosnih omrežij o odločitvi.

Člen 55

Določanje cen zmogljivosti znotraj dneva

1.  
Ko se enotna metodologija za določanje cen prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji znotraj dneva, oblikovana v skladu s členom 55(3), enkrat uporabi, izraža prezasedenost trga in temelji na dejanskih naročilih.
2.  
Sistemski operaterji prenosnih omrežij lahko pred odobritvijo enotne metodologije za določanje cen prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji znotraj dneva iz odstavka 3 predlagajo regulativnim organom zadevnih držav članic v odobritev mehanizem za dodeljevanje prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji znotraj dneva z zanesljivim določanjem cen, ki izpolnjuje zahteve iz odstavka 1. Ta mehanizem zagotavlja, da je cena prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji znotraj dneva v trenutku ujemanja naročil na voljo udeležencem na trgu.
3.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij v 24 mesecih po začetku veljavnosti te uredbe oblikujejo predlog za enotno metodologijo za določanje cen prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji znotraj dneva. O predlogu se posvetuje v skladu s členom 12.
4.  
Za prenosno zmogljivost med trgovalnimi območji znotraj dneva se ne zaračunajo nobeni stroški, kot so pristojbine za odstopanje in dodatne pristojbine, razen tistih, zaračunanih v skladu z odstavki 1, 2 in 3.

Člen 56

Metodologija za izračun načrtovanih izmenjav, ki izhajajo iz enotnega spajanja trgov znotraj dneva

1.  
Sistemski operaterji prenosnih omrežij, ki nameravajo izračunati načrtovane izmenjave, ki izhajajo iz enotnega spajanja trgov znotraj dneva, v šestnajstih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe oblikujejo predlog za skupno metodologijo za ta izračun.

O predlogu se posvetuje v skladu s členom 12.

2.  
Metodologija opisuje izračun in, kadar je potrebno, navaja informacije, ki jih morajo zadevni IOTEE predložiti izvajalcu izračunavanja načrtovane izmenjave, ter roke za predložitev teh informacij.
3.  
Izračun načrtovanih izmenjav temelji na neto položajih, kot so določeni v členu 52(1)(b).
4.  
Ustrezni sistemski operaterji prenosnih omrežij pregledajo metodologijo najpozneje dve leti po tem, ko regulativni organi na zadevnem območju odobrijo predlog iz odstavka 1. Nato sistemski operaterji prenosnih omrežij metodologijo pregledajo vsaki dve leti, če to zahtevajo pristojni regulativni organi.

Člen 57

Ureditve v zvezi z več kot enim IOTEE na enem trgovalnem območju in za povezovalne daljnovode, s katerimi ne upravljajo certificirani sistemski operaterji prenosnih omrežij

1.  
Sistemski operaterji prenosnih omrežij na trgovalnih območjih, na katerih je določen več kot en IOTEE in/ali več kot en IOTEE opravlja storitve trgovanja ali na katerem obstajajo povezovalni daljnovodi, s katerimi ne upravljajo certificirani sistemski operaterji prenosnih omrežij v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 714/2009, oblikujejo predlog za dodeljevanje prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji in druge potrebne ureditve za takšna trgovalna območja v sodelovanju z zadevnimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij, IOTEE in operaterji povezovalnih daljnovodov, ki niso certificirani kot sistemski operaterji prenosnih omrežij, da se zagotovi, da ustrezni IOTEE in povezovalni daljnovodi zagotovijo potrebne podatke in finančno kritje za takšne ureditve. Te ureditve morajo omogočati, da se vanje vključijo dodatni sistemski operaterji prenosnih omrežij in IOTEE.
2.  
Predlog se predloži v odobritev zadevnim nacionalnim regulativnim organom v štirih mesecih po datumu, ko se določi več kot en IOTEE in/ali se več kot enemu IOTEE dovoli opravljati storitve trgovanja na trgovalnem območju, ali če z novim povezovalnim daljnovodom ne upravlja certificiran sistemski operater prenosnega omrežja. Predlog za obstoječe povezovalne vode, s katerimi ne upravljajo certificirani sistemski operaterji prenosnih omrežij, se predloži v štirih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.Razdelek 2

Postopek spajanja posameznih trgov znotraj dneva

Člen 58

Zagotavljanje vhodnih podatkov

1.  
Vsak izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti zagotovi, da so zadevnim IOTEE najpozneje 15 minut pred časom odprtja trgovanja med območji na trgu znotraj dneva zagotovljene prenosna zmogljivost med trgovalnimi območji in omejitve pri dodeljevanju.
2.  
Če so zaradi sprememb v delovanju prenosnega sistema potrebne posodobitve prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji in omejitve pri dodeljevanju, vsak sistemski operater prenosnega omrežja o tem obvesti izvajalce usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti na svojem območju določanja zmogljivosti. Izvajalci usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti nato obvestijo zadevne IOTEE.
3.  
Če kateri koli izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti ne more zagotavljati skladnosti z odstavkom 1, ta izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti obvesti zadevne IOTEE. IOTEE brez nepotrebnega odlašanja objavijo obvestilo za vse udeležence na trgu.

Člen 59

Delovanje enotnega spajanja trgov znotraj dneva

1.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij v šestnajstih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe predlagajo čas odprtja trgovanja med območji na trgu znotraj dneva in čas zaprtja trgovanja med območji na trgu znotraj dneva. O predlogu se posvetuje v skladu s členom 12.
2.  

Čas zaprtja trgovanja med območji na trgu znotraj dneva se določi tako, da:

(a) 

čim bolj poveča priložnosti, ki jih imajo udeleženci na trgu za izravnavo svojih bilanc s trgovanjem v časovnem obdobju trgovanja znotraj dneva čim bližje realnemu času, ter

(b) 

omogoča sistemskim operaterjem prenosnih omrežij in udeležencem na trgu dovolj časa za njihove postopke razporejanja in izravnave odstopanj v zvezi z omrežjem in obratovalno sigurnostjo.

3.  
Za vsako tržno časovno enoto za dano mejo trgovalnega območja se določi en čas zaprtja trgovanja med območji na trgu znotraj dneva. To je vsaj eno uro pred začetkom zadevne tržne časovne enote in upošteva zadevne postopke izravnave odstopanj v zvezi z obratovalno sigurnostjo.
4.  
Trgovanje z električno energijo znotraj dneva za dano tržno časovno enoto za mejo trgovalnega območja se začne najpozneje ob času odprtja trgovanja med območji na trgu znotraj dneva zadevnih mej trgovalnega območja in se omogoča do časa zaprtja trgovanja med območji na trgu znotraj dneva.
5.  
Udeleženci na trgu pred časom zaprtja trgovanja med območji na trgu znotraj dneva predložijo zadevnim IOTEE vsa naročila za dano tržno časovno enoto. Vsi IOTEE predložijo naročila za dano tržno časovno enoto za posamezno ujemanje takoj, ko od udeležencev na trgu prejmejo naročila.
6.  
Sprejete nakupne in prodajne ponudbe med enotnim spajanjem trgov znotraj dneva, se štejejo za čvrsta.
7.  
Funkcije OST zagotavljajo anonimnost naročil, predloženih prek skupne knjige naročil.

Člen 60

Predložitev rezultatov

1.  

Vsi IOTEE, ki izvajajo funkcije OST, predložijo rezultate algoritma za sprotno trgovanje:

(a) 

vsem drugim IOTEE za rezultate stanja izvajanja na trgovanje iz člena 52(1)(a);

(b) 

vsem sistemskim operaterjem prenosnih omrežij in izvajalcem izračunavanja načrtovane izmenjave za rezultate posameznih neto položajev iz člena 52(1)(b).

2.  
Če v skladu z odstavkom 1(a) kateri koli IOTEE iz razlogov, za katere ni odgovoren, ne more predložiti teh rezultatov algoritma za sprotno trgovanje, o tem obvesti vse druge IOTEE.
3.  
Če v skladu z odstavkom 1(b) kateri koli IOTEE iz razlogov, za katere ni odgovoren, ne more predložiti teh rezultatov algoritma za sprotno trgovanje, o tem takoj, ko je to mogoče, obvesti vse sistemske operaterje prenosnih omrežij in vse izvajalce izračunavanja načrtovane izmenjave. Vsi IOTEE obvestijo zadevne udeležence na trgu.
4.  
Vsi IOTEE brez nepotrebnega odlašanja pošljejo potrebne informacije udeležencem na trgu in tako zagotovijo, da se ukrepi iz člena 68 in člena 73(3) lahko izvedejo.

Člen 61

Izračun načrtovanih izmenjav, ki izhajajo iz enotnega spajanja trgov znotraj dneva

1.  
Vsak izvajalec izračunavanja načrtovane izmenjave izračuna načrtovane izmenjave med trgovalnimi območji za vsako tržno časovno enoto v skladu z metodologijo iz člena 56.
2.  
Vsak izvajalec izračunavanja načrtovane izmenjave obvesti zadevne IOTEE, osrednje stranke, tržne zastopnike in sistemske operaterje prenosnih omrežij o dogovorjenih načrtovanih izmenjavah.

Člen 62

Objava tržnih informacij

1.  
Vsak IOTEE takoj, ko se naročila ujemajo, za ustrezne udeležence na trgu objavi vsaj stanje izvajanja naročil in cene na trgovanje, ki so ustvarjeni z algoritmom za sprotno trgovanje v skladu s členom 52(1)(a).
2.  
Vsak IOTEE zagotovi, da so informacije o skupnih količinah in cenah izvedenih poslov na voljo javnosti v enostavno dostopni obliki najmanj 5 let. Informacije, ki se objavijo, predlagajo vsi IOTEE v okviru predloga za algoritem za sprotno trgovanje v skladu s členom 37(5).

Člen 63

Dopolnilne regionalne dražbe

1.  
Zadevni IOTEE in sistemski operaterji prenosnih omrežij na mejah trgovalnih območij lahko v osemnajstih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe skupaj predložijo skupni predlog za obliko in izvajanje dopolnilnih regionalnih dražb znotraj dneva. O predlogu se posvetuje v skladu s členom 12.
2.  
Dopolnilne regionalne dražbe znotraj dneva se lahko poleg rešitve za enotno spajanje trgov znotraj dneva iz člena 51 izvajajo znotraj trgovalnih območij ali med njimi. Za izvedbo regionalnih dražb znotraj dneva se lahko sprotno trgovanje znotraj zadevnih trgovalnih območij in med njimi ustavi za omejeno časovno obdobje pred časom zaprtja trgovanja med območji na trgu znotraj dneva, ki ne presega minimalnega časa, potrebnega za izvedbo dražbe, in v nobenem primeru ne presega desetih minut.
3.  
Metodologija za določanje cen prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji znotraj dneva se lahko pri dopolnilnih regionalnih dražbah znotraj dneva razlikuje od metodologije, oblikovane v skladu s členom 55(3), vendar kljub temu izpolnjuje načela iz člena 55(1).
4.  

Prisojni regulativni organi lahko odobrijo predlog za dopolnilne regionalne dražbe znotraj dneva, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) 

regionalne dražbe ne vplivajo negativno na likvidnost enotnega spajanja trgov znotraj dneva;

(b) 

vse prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji se dodelijo prek modula za upravljanje z zmogljivostmi;

(c) 

regionalna dražba ne uvaja nobene neupravičene diskriminacije med udeleženci na trgu s sosednjih območij;

(d) 

časovni razporedi za regionalne dražbe so skladni z enotnim spajanjem trgov znotraj dneva, da udeležencem na trgu omogočajo trgovanje čim bližje realnemu času;

(e) 

regulativni organi so se posvetovali z udeleženci na trgu v zadevnih državah članicah.

5.  
Regulativni organi zadevnih držav članic vsaj vsaki dve leti po sprejetju odločitve o dopolnilnih regionalnih dražbah pregledajo skladnost regionalnih rešitev z enotnim spajanjem trgov znotraj dneva za zagotovitev, da so zgornji pogoji še naprej izpolnjeni.Razdelek 3

Prehodne ureditve znotraj dneva

Člen 64

Določbe, povezane z eksplicitno dodelitvijo

1.  
Zadevni sistemski operaterji prenosnih omrežij na skupno zahtevo regulativnih organov držav članic vsake od zadevnih mej trgovalnih območij poleg implicitne dodelitve zagotovijo tudi eksplicitno dodelitev, tj. dodelitev zmogljivosti, ki je ločena od trgovanja z električno energijo, prek modula za upravljanje z zmogljivostmi na mejah trgovalnega območja.
2.  
Sistemski operaterji prenosnih omrežij na zadevnih mejah trgovalnih območij skupaj oblikujejo predlog za pogoje, ki jih morajo udeleženci na trgu izpolniti, da lahko sodelujejo pri eksplicitni dodelitvi. Predlog skupaj odobrijo regulativni organi držav članic vsake od zadevnih mej trgovalnih območij.
3.  
Pri oblikovanju modula za upravljanje z zmogljivostmi se diskriminacija prepreči s sočasno implicitno in eksplicitno dodelitvijo zmogljivosti. Modul za upravljanje z zmogljivostmi v skladu z razvrstitvijo cen in časa vstopa določi, katera naročila se izberejo za ujemanje in katere zahteve za eksplicitno zmogljivost se sprejmejo.

Člen 65

Odprava eksplicitne dodelitve

1.  
Zadevni IOTEE tesno sodelujejo z zadevnimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij in se v skladu s členom 12 posvetujejo z udeleženci na trgu, tako da so potrebe udeležencev na trgu, povezane s pravicami eksplicitne dodelitve zmogljivosti, prenesene v nestandardne produkte znotraj dneva.
2.  
Pred odločitvijo o odpravi eksplicitne dodelitve regulativni organi držav članic vsake od zadevnih mej trgovalnih območij skupaj organizirajo posvet, da ocenijo, ali predlagani nestandardni produkti znotraj dneva izpolnjujejo potrebe udeležencev na trgu glede trgovanja znotraj dneva.
3.  
Pristojni regulativni organi držav članic vsake od zadevnih mej trgovalnih območij skupaj odobrijo uvedene nestandardne produkte in odpravo eksplicitne dodelitve.

Člen 66

Določbe, povezane z ureditvami znotraj dneva

1.  
Udeleženci na trgu zagotovijo dokončanje napovedi, kliringa in poravnave, povezanih z eksplicitno dodelitvijo prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji.
2.  
Udeleženci na trgu izpolnijo vse finančne obveznosti, povezane s kliringom in poravnavo, ki izhajajo iz eksplicitne dodelitve.
3.  
Udeleženi sistemski operaterji prenosnih omrežij objavijo ustrezne informacije o povezovalnih daljnovodih, za katere je mogoče uporabiti eksplicitno dodelitev, vključno s prenosno zmogljivostjo med trgovalnimi območji za eksplicitno dodelitev.

Člen 67

Eksplicitne zahteve za zmogljivost

Zahtevo za eksplicitno prenosno zmogljivost med trgovalnimi območji lahko poda udeleženec na trgu le za povezovalni daljnovod, v zvezi s katerim je mogoče uporabiti eksplicitno dodelitev. Za vsako zahtevo za eksplicitno zmogljivost udeleženec na trgu predloži modulu za upravljanje z zmogljivostmi količino in ceno. Ceno in količino eksplicitno dodeljene zmogljivosti dajo na voljo javnosti zadevni sistemski operaterji prenosnih omrežij.POGLAVJE 7

Kliring in poravnava za enotno spajanje trgov za dan vnaprej in znotraj dneva

Člen 68

Kliring in poravnava

1.  
Osrednje stranke pravočasno zagotovijo kliring in poravnavo vseh sprejetih nakupnih in prodajnih ponudb. Osrednje stranke delujejo kot nasprotna stranka udeležencem na trgu pri vseh svojih poslih, ob upoštevanju finančnih pravic in obveznosti, ki izhajajo iz teh poslov.
2.  
Vsaka osrednja stranka ohranja anonimnost med udeleženci na trgu.
3.  
Osrednje stranke pri izmenjavi energije med trgovalnimi območji ob upoštevanju finančnih pravic in obveznosti, ki izhajajo iz teh izmenjav energije, delujejo kot nasprotna stranka drugih strank.
4.  

Pri takih izmenjavah se upoštevajo:

(a) 

neto položaji, dobljeni v skladu s členoma 39(2)(b) in 52(1)(b);

(b) 

načrtovane izmenjave, izračunane v skladu s členoma 49 in 61.

5.  

Vsaka osrednja stranka zagotovi, da za vsako tržno časovno enoto:

(a) 

na nobenem trgovalnem območju ob upoštevanju omejitev pri dodeljevanju, kjer je to smiselno, ni odklonov med vsoto energije, prenesene iz vseh trgovalnih območij s presežkom, in vsoto energije, prenesene v vsa trgovalna območja s primanjkljajem;

(b) 

so izvozi in uvozi električne energije med trgovalnimi območji enaki, pri čemer odkloni izhajajo le iz upoštevanja omejitev pri dodeljevanju, kjer je to smiselno.

6.  
Ne glede na odstavek 3 lahko tržni zastopnik deluje kot nasprotna stranka med različnimi osrednjimi strankami za izmenjavo energije, če zadevne stranke v ta namen sklenejo poseben sporazum. Če sporazum ni sklenjen, o ureditvi dobave odločajo regulativni organi, odgovorni za trgovalna območja, med katerimi sta potrebna kliring in poravnava izmenjave energije.
7.  
Vse osrednje stranke ali tržni zastopniki zberejo prihodke od dražb, ki izhajajo iz enotnega spajanja trgov za dan vnaprej iz členov 46 do 48 in iz enotnega spajanja trgov znotraj dneva iz členov 58 do 60.
8.  
Vse osrednje stranke ali tržni zastopniki zagotovijo, da se zbrani prihodki od dražb prenesejo k sistemskim operaterjem prenosnih omrežij najpozneje dva tedna po datumu poravnave.
9.  
Če določanje rokov plačil med dvema trgovalnima območjema ni harmonizirano, zadevne države članice zagotovijo, da je za obravnavo neujemanja pri določanju rokov imenovan subjekt, ki krije tudi zadevne stroške.POGLAVJE 8

Čvrstost dodeljene prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji

Člen 69

Predlog za rok za čvrstost zmogljivosti za dan vnaprej

Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij v šestnajstih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe oblikujejo skupen predlog za enoten rok za čvrstost zmogljivosti za dan vnaprej, ki ni krajši od pol ure pred časom zaprtja trgovanja za dan vnaprej. O predlogu se posvetuje v skladu s členom 12.

Člen 70

Čvrstost zmogljivosti za dan vnaprej in omejitve pri dodeljevanju

1.  
Vsak izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti lahko pred rokom za čvrstost zmogljivosti za dan vnaprej prilagodi prenosno zmogljivost med trgovalnimi območji in omejitve pri dodeljevanju, zagotovljene zadevnim IOTEE.
2.  
Po roku za čvrstost zmogljivosti za dan vnaprej so vse prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji in omejitve pri dodeljevanju čvrste za dodeljevanje zmogljivosti za dan vnaprej, razen v primeru, ko so izpolnjene zahteve iz člena 46(2), pri čemer so prenosna zmogljivost med trgovalnimi območji in omejitve pri dodeljevanju čvrste takoj, ko so predložene zadevnim IOTEE.
3.  
Po roku za čvrstost zmogljivosti za dan vnaprej je lahko prenosna zmogljivost med trgovalnimi območji, ki ni bila dodeljena, prilagojena za naslednje dodelitve.

Člen 71

Čvrstost zmogljivosti znotraj dneva

Prenosna zmogljivost med trgovalnimi območji je čvrsta takoj, ko je dodeljena.

Člen 72

Čvrstost v primeru višje sile ali v izrednih razmerah

1.  
V primeru višje sile ali v izrednih razmerah iz člena 16(2) Uredbe (ES) št. 714/2009, ko sistemski operater prenosnega omrežja hitro ukrepa in ponovno dispečiranje ali kompenzacijski posli niso mogoči, ima vsak sistemski operater prenosnega omrežja pravico, da omeji dodeljeno prenosno zmogljivost med trgovalnimi območji. V vseh primerih se omejitev izvede na usklajen način na podlagi povezovanja z vsemi neposredno vključenimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij.
2.  
Sistemski operater prenosnega omrežja, ki se sklicuje na višjo silo ali izredne razmere, objavi obvestilo, v katerem pojasni vrsto višje sile ali izrednih razmer in njihovo verjetno trajanje. Obvestilo je prek IOTEE na voljo zadevnim udeležencem na trgu. Če je zmogljivost eksplicitno dodeljena udeležencem na trgu, sistemski operater prenosnega omrežja, ki se sklicuje na višjo silo ali izredne razmere, pošlje obvestilo neposredno pogodbenim strankam, ki so v zadevnem časovnem obdobju trgovanja imetniki prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji.
3.  

Če je dodeljena zmogljivost omejena zaradi višje sile ali izrednih razmer, na katere se sklicuje sistemski operater prenosnega omrežja, ta zagotovi povračilo ali nadomestilo za obdobje trajanja višje sile ali izrednih razmer v skladu z naslednjimi zahtevami:

(a) 

v primeru implicitne dodelitve osrednje stranke ali tržni zastopniki niso finančno oškodovani oziroma nimajo finančnih koristi, ki izhajajo iz odstopanj zaradi tovrstne omejitve;

(b) 

v primeru višje sile in če je zmogljivost dodeljena prek eksplicitne dodelitve, so udeleženci na trgu upravičeni do povračila cene, plačane za zmogljivost med postopkom eksplicitne dodelitve;

(c) 

v primeru izrednih razmer in če je zmogljivost dodeljena prek eksplicitne dodelitve, so udeleženci na trgu upravičeni do nadomestila, ki je enako cenovni razliki ustreznih trgov med zadevnimi trgovalnimi območji v ustreznem časovnem obdobju, ali

(d) 

v primeru izrednih razmer in če je zmogljivost dodeljena prek eksplicitne dodelitve, vendar cena trgovalnega območja na vsaj enem od dveh zadevnih trgovalnih območij ni izračunana v ustreznem časovnem obdobju, so udeleženci na trgu upravičeni do povračila cene, plačane za zmogljivost med postopkom eksplicitne dodelitve.

4.  
Sistemski operater prenosnega omrežja, ki se sklicuje na višjo silo ali izredne razmere, omeji posledice in trajanje višje sile ali izrednih razmer.
5.  
Če je država članica to določila, nacionalni regulativni organ na zahtevo zadevnega sistemskega operaterja prenosnega omrežja oceni, ali se dogodek šteje za višjo silo.NASLOV III

STROŠKIPOGLAVJE 1

Metodologija razdeljevanja prihodka od dražb za enotno spajanje trgov za dan vnaprej in znotraj dneva

Člen 73

Metodologija razdeljevanja prihodka od dražb

1.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij v dvanajstih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe oblikujejo predlog za metodologijo delitve prihodka od dražb.
2.  

Metodologija, oblikovana v skladu z odstavkom 1:

(a) 

omogoča učinkovito dolgoročno delovanje in razvoj sistema za prenos električne energije ter učinkovito delovanje trga z električno energijo v Uniji;

(b) 

je v skladu s splošnimi načeli upravljanja prezasedenosti, kot je navedeno v členu 16 Uredbe (ES) št. 714/2009;

(c) 

omogoča razumno finančno načrtovanje;

(d) 

je združljiva v različnih časovnih obdobjih;

(e) 

uvaja ureditve za delitev prihodka od dražb, ki izhaja iz sredstev prenosa v lasti strani, ki niso sistemski operaterji prenosnih omrežij.

3.  
Sistemski operaterji prenosnih omrežij razdelijo prihodke od dražb v skladu z metodologijo iz odstavka 1 takoj, ko je to razumno izvedljivo, in najpozneje en teden po prenosu prihodkov od dražb v skladu s členom 68(8).POGLAVJE 2

Metodologija deljenja stroškov pri ponovnem dispečiranju in kompenzacijskih poslih za enotno spajanje trgov za dan vnaprej in znotraj dneva

Člen 74

Metodologija deljenja stroškov pri ponovnem dispečiranju in kompenzacijskih poslih

1.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij na vsakem območju določanja zmogljivosti najpozneje šestnajst mesecev po sprejetju odločitve o območjih določanja zmogljivosti oblikujejo predlog za skupno metodologijo deljenja stroškov pri ponovnem dispečiranju in kompenzacijskih poslih.
2.  
Metodologija delitve stroškov ponovnega dispečiranja in kompenzacijskih poslov vključuje rešitve delitve stroškov za čezmejne ukrepe.
3.  
Stroški ponovnega dispečiranja in kompenzacijskih poslov, ki so upravičeni do delitve med zadevnimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij, se določijo na pregleden in preverljiv način.
4.  

Metodologija deljenja stroškov ponovnega dispečiranja in kompenzacijskih poslov določa vsaj:

(a) 

kateri stroški, nastali zaradi popravnih ukrepov, za katere so se stroški upoštevali v izračunu zmogljivosti in kjer je bil vzpostavljen skupen okvir za uporabo takih ukrepov, so upravičeni do delitve med vsemi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij na območju določanja zmogljivosti v skladu z metodologijo izračuna zmogljivosti iz členov 20 in 21;

(b) 

kateri stroški, nastali zaradi ponovnega dispečiranja ali kompenzacijskih poslov, ki zagotavljajo čvrstost prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji, so upravičeni do delitve med vsemi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij na območju določanja zmogljivosti v skladu z metodologijo izračuna zmogljivosti iz členov 20 in 21;

(c) 

pravila za delitev stroškov na celotnem območju, kot je določeno v skladu s točkama (a) in (b).

5.  

Metodologija, oblikovana v skladu z odstavkom 1, vključuje:

(a) 

mehanizem za preverjanje dejanske potrebe po ponovnem dispečiranju ali kompenzacijskih poslih med vpletenimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij;

(b) 

naknadni mehanizem za spremljanje uporabe popravnih ukrepov s stroški;

(c) 

mehanizem za oceno vpliva popravnih ukrepov na podlagi obratovalne sigurnosti in gospodarskih meril;

(d) 

postopek, ki omogoča izboljšanje popravnih ukrepov;

(e) 

postopek, ki omogoča, da pristojni regulativni organi izvajajo spremljanje na vsakem območju določanja zmogljivosti.

6.  

Metodologija, oblikovana v skladu z odstavkom 1, prav tako:

(a) 

zagotavlja spodbude za upravljanje prezasedenosti, vključno s popravnimi ukrepi in spodbudami za učinkovite naložbe;

(b) 

je skladna z odgovornostmi in obveznostmi vključenih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij;

(c) 

zagotavlja pravično razdelitev stroškov in koristi med vključene sistemske operaterje prenosnih omrežij;

(d) 

je skladna z drugimi povezanimi mehanizmi, med drugim vsaj z:

(i) 

metodologijo delitve prihodka od dražb iz člena 73;

(ii) 

mehanizmom nadomestil med sistemskimi operaterji prenosnih omrežij, kot je določen v členu 13 Uredbe (ES) št. 714/2009 in Uredbi Komisije (EU) št. 838/2010 ( 3 );

(e) 

spodbuja učinkovit dolgoročen razvoj in delovanje vseevropskega povezanega sistema ter učinkovito delovanje vseevropskega trga z električno energijo;

(f) 

spodbuja upoštevanje splošnih načel upravljanja prezasedenosti, kot je navedeno v členu 16 Uredbe (ES) št. 714/2009;

(g) 

omogoča razumno finančno načrtovanje;

(h) 

je združljiva v časovnih obdobjih trgovanja za dan vnaprej in znotraj dneva in

(i) 

je skladna z načeli preglednosti in nediskriminacije.

7.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij vsakega območja določanja zmogljivosti do 31. decembra 2018 v največji možni meri med območji dodatno harmonizirajo metodologije delitve stroškov ponovnega dispečiranja in kompenzacijskih poslov, ki se uporabljajo na njihovih ustreznih območjih določanja zmogljivosti.POGLAVJE 3

Povrnitev stroškov dodeljevanja zmogljivosti in upravljanja prezasedenosti

Člen 75

Splošne določbe glede povrnitve stroškov

1.  
Stroške, ki se povezujejo z obveznostmi sistemskih operaterjev prenosnih omrežij v skladu s členom 8, vključno s stroški iz člena 74 ter členov 76 do 79, ocenijo pristojni regulativni organi. Stroški, ocenjeni kot razumni, dejanski in sorazmerni, se pravočasno povrnejo prek omrežnih tarif ali drugih ustreznih mehanizmov, kot določijo pristojni regulativni organi.
2.  
Del skupnih stroškov držav članic iz člena 80(2)(a), regionalni stroški iz člena 80(2)(b) in nacionalni stroški iz člena 80(2)(c), ki so ocenjeni kot razumni, dejanski in sorazmerni, se povrnejo prek pristojbin IOTEE, omrežnih tarif ali drugih ustreznih mehanizmov, kot jih določijo pristojni regulativni organi.
3.  
Zadevni sistemski operaterji prenosnih omrežij, IOTEE in delegati na zahtevo regulativnih organov s skladu s členom 78 v treh mesecih od zahteve zagotovijo informacije, ki so potrebne za lažjo izvedbo ocene nastalih stroškov.

Člen 76

Stroški vzpostavitve, spremembe in delovanja enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva

1.  

Vsi IOTEE krijejo naslednje stroške:

(a) 

skupne, regionalne in nacionalne stroške vzpostavitve, posodabljanja ali nadaljnjega razvoja algoritma cenovnega spajanja in enotnega spajanja trgov za dan vnaprej;

(b) 

skupne, regionalne in nacionalne stroške vzpostavitve, posodabljanja in nadaljnjega razvoja algoritma za sprotno trgovanje in enotnega spajanja trgov znotraj dneva;

(c) 

skupne, regionalne in nacionalne stroške upravljanja enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva.

2.  
Sistemski operaterji prenosnih omrežij lahko po dogovoru z zadevnimi IOTEE prispevajo k stroškom iz odstavka 1, če to odobrijo ustrezni regulativni organi. V takih primerih je vsak sistemski operater prenosnega omrežja v dveh mesecih od prejetja prognoze s strani zadevnih IOTEE upravičen, da ustreznemu regulativnemu organu v odobritev predloži predlog o prispevku k stroškom.
3.  
Zadevni IOTEE so upravičeni do povrnitve stroškov v skladu z odstavkom 1, ki jih ne krijejo sistemski operaterji prenosnih omrežij v skladu z odstavkom 2, s pristojbinami ali drugimi ustreznimi mehanizmi prek nacionalnih sporazumov s pristojnim regulativnim organom, le če so stroški razumni in sorazmerni.

Člen 77

Stroški kliringa in poravnave

1.  
Vsi stroški, ki jih imajo osrednje stranke in tržni zastopniki, se povrnejo s pristojbinami ali drugimi ustreznimi mehanizmi, če so stroški razumni in sorazmerni.
2.  
Osrednje stranke in tržni zastopniki si prizadevajo za učinkovite ureditve kliringa in poravnave, ki preprečujejo nepotrebne stroške in izražajo nastalo tveganje. Čezmejne ureditve kliringa in poravnave odobrijo zadevni nacionalni regulativni organi.

Člen 78

Stroški vzpostavitve in delovanja postopka usklajenega izračuna zmogljivosti

1.  
Vsak sistemski operater prenosnega omrežja sam krije stroške zagotavljanja vhodnih podatkov za postopek izračuna zmogljivosti.
2.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij skupaj krijejo stroške spajanja posameznih modelov omrežja.

Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij na vsakem območju določanja zmogljivosti krijejo stroške vzpostavitve in delovanja izvajalcev usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti.

3.  
Vse stroške, ki jih imajo udeleženci na trgu pri izpolnjevanju zahtev te uredbe, krijejo ti udeleženci na trgu.

Člen 79

Stroški zagotavljanja čvrstosti

Stroške zagotavljanja čvrstosti v skladu s členom 70(2) in členom 71 krijejo ustrezni sistemski operaterji prenosnih omrežij, in sicer v višini, ki je možna v skladu s členom 16(6)(a) Uredbe (ES) št. 714/2009. Ti stroški vključujejo stroške mehanizmov kompenzacijskih poslov, povezane z zagotavljanjem čvrstosti prenosnih zmogljivosti med trgovalnimi območji, ter stroške ponovnega dispečiranja, kompenzacijskih poslov in odstopanj, povezane z izplačevanjem nadomestil udeležencem na trgu.

Člen 80

Delitev stroškov med IOTEE in sistemskimi operaterji prenosnih omrežij v različnih državah članicah

1.  
Vsi zadevni IOTEE in sistemski operaterji prenosnih omrežij regulativnim organom predložijo letno poročilo, v katerem so podrobno pojasnjeni stroški vzpostavitve, spremembe in delovanja enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva. Agencija objavi to poročilo ob ustreznem upoštevanju občutljivih tržnih informacij. Stroški, ki so neposredno povezani z enotnim spajanjem trgov za dan vnaprej in znotraj dneva, so jasno in ločeno določeni in preverljivi. V poročilu so navedene tudi vse podrobnosti prispevkov sistemskih operaterjev prenosnih omrežij k stroškom IOTEE v skladu s členom 76(2).
2.  

Stroški iz odstavka 1 se razdelijo na:

(a) 

skupne stroške, izhajajoče iz usklajenih dejavnosti vseh IOTEE ali sistemskih operaterjev prenosnih omrežij, ki so udeleženi v enotnem spajanju trgov za dan vnaprej in znotraj dneva;

(b) 

regionalne stroške, izhajajoče iz dejavnosti IOTEE ali sistemskih operaterjev prenosnih omrežij, ki sodelujejo na določenem območju;

(c) 

nacionalne stroške, izhajajoče iz dejavnosti IOTEE ali sistemskih operaterjev prenosnih omrežij v določeni državi članici.

3.  
Skupni stroški iz odstavka 2(a) se delijo med sistemske operaterje prenosnih omrežij in IOTEE v državah članicah in tretjih državah, ki so udeležene v enotnem spajanju trgov za dan vnaprej in znotraj dneva. Za izračun zneska, ki ga morajo plačati sistemski operaterji prenosnih omrežij in IOTEE v vsaki državi članici in, če je to smiselno, tretji državi, se ena osmina skupnih stroškov enakomerno razdeli med posamezne države članice in tretje države, pet osmin se razdeli med posamezne države članice in tretje države sorazmerno glede na njihovo porabo, dve osmini pa se enakomerno razdelita med udeležene IOTEE. Izračun skupnih stroškov se redno prilagaja, tako da upošteva spremembe skupnih stroškov ali spremembe v zvezi z udeleženimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij in IOTEE.
4.  
IOTEE in sistemski operaterji prenosnih omrežij, ki sodelujejo na določenem območju, se skupaj dogovorijo o predlogu za delitev regionalnih stroškov v skladu z odstavkom 2(b). Potem predlog ločeno odobrijo pristojni nacionalni organi vsake države članice na območju. IOTEE in sistemski operaterji prenosnih omrežij, ki sodelujejo na določenem območju, lahko namesto tega uporabijo razdelitev stroškov iz odstavka 3.
5.  
Načelo delitve stroškov velja za stroške, nastale od začetka veljavnosti te uredbe. To ne vpliva na obstoječe rešitve, ki se uporabljajo za razvoj enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva, IOTEE in sistemski operaterji prenosnih omrežij pa si stroške, nastale pred začetkom veljavnosti te uredbe, razdelijo na podlagi obstoječih dogovorov, ki urejajo takšne rešitve.NASLOV IV

PRENOS NALOG IN SPREMLJANJE

Člen 81

Prenos nalog

1.  
Sistemski operater prenosnega omrežja ali IOTEE lahko prenese vse naloge ali del katere koli naloge, ki mu je bila dodeljena na podlagi te uredbe, na eno ali več tretjih oseb, če lahko tretja oseba izvaja zadevne naloge vsaj enako učinkovito kot subjekt, ki prenese naloge. Subjekt, ki prenese naloge, je še naprej odgovoren za izpolnjevanje obveznosti iz te uredbe, vključno z zagotavljanjem dostopa do informacij, ki jih regulativni organ potrebuje za spremljanje.
2.  
Zadevna tretja oseba pred prenosom nalog jasno dokaže osebi, ki prenese naloge, da je sposobna izpolniti vse obveznosti iz te uredbe.
3.  
Če se vse naloge ali del katere koli naloge, navedene v tej uredbi, prenese na tretjo osebo, oseba, ki prenese naloge, zagotovi, da so pred prenosom nalog sklenjeni ustrezni sporazumi o zaupnosti v skladu z njenimi obveznostmi glede zaupnosti.

Člen 82

Spremljanje izvajanja enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva

1.  
Subjekt ali subjekte, ki izvajajo funkcije OST, spremljajo regulativni organi ali ustrezni organi ozemlja, na katerem so navedeni subjekti. Drugi regulativni organi ali ustrezni organi in Agencija prispevajo k spremljanju, če je to ustrezno. Regulativni organi ali ustrezni organi, ki so prvenstveno pristojni za spremljanje IOTEE in funkcije OST, v celoti sodelujejo z drugimi regulativnimi organi in Agencijo ter jim omogočajo dostop do informacij, da zagotovijo pravilno spremljanje enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva v skladu s členom 38 Direktive 2009/72/ES.
2.  

ENTSO-E v skladu s členom 8(8) Uredbe (ES) št. 714/2009 spremlja izvajanje enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva, pri čemer spremljanje zajema zlasti:

(a) 

napredek in možne težave pri izvajanju enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva, vključno z izbiro različnih razpoložljivih možnosti v vsaki državi;

(b) 

pripravo poročila o izračunu zmogljivosti in dodeljevanju v skladu s členom 31(1);

(c) 

učinkovitost obstoječe konfiguracije trgovalnega območja v dogovoru z Agencijo v skladu s členom 34;

(d) 

uspešnost upravljanja algoritma cenovnega spajanja in algoritma za sprotno trgovanje v sodelovanju z IOTEE v skladu s členom 37(6);

(e) 

uspešnost merila za ocenjevanje vrednosti nedobavljene energije v skladu s členoma 41(1) in 54(1) in

(f) 

pregled metodologije za izračun načrtovanih izmenjav, ki izhajajo iz enotnega spajanja trgov za dan vnaprej, v skladu s členom 43(4).

3.  
ENTSO-E v šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe Agenciji v mnenje predloži načrt spremljanja, ki vključuje poročila, ki jih je treba pripraviti, in vse posodobitve v skladu z odstavkom 2.
4.  
Agencija v šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe v sodelovanju z ENTSO-E pripravi seznam ustreznih informacij, ki jih mora ENTSO-E sporočiti Agenciji v skladu s členoma 8(9) in 9(1) Uredbe (ES) št. 714/2009. Seznam ustreznih informacij se lahko posodablja. ENTSO-E vzdržuje obsežen arhiv z informacijami, ki jih zahteva Agencija, v standardizirani in digitalni obliki.
5.  
Vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij predložijo ENTSO-E informacije, potrebne za izvajanje nalog v skladu z odstavkoma 2 in 4.
6.  
IOTEE, udeleženci na trgu in druge zadevne organizacije v zvezi z enotnim spajanjem trgov za dan vnaprej in znotraj dneva na skupno zahtevo Agencije in ENTSO-E predložijo ENTSO-E informacije, potrebne za spremljanje v skladu z odstavkoma 2 in 4, razen informacij, ki so jih regulativni organi, Agencija ali ENTSO-E že pridobili v okviru svojih nalog spremljanja izvajanja.NASLOV V

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 83

Prehodne določbe za Irsko in Severno Irsko

1.  
Razen členov 4, 5 in 6 ter sodelovanja pri oblikovanju pogojev ali metodologij, za kar veljajo ustrezni roki, zahteve iz te uredbe ne veljajo za Irsko in Severno Irsko do 31. decembra 2017.
2.  

Irska in Severna Irska od datuma začetka veljavnosti te uredbe do 31. decembra 2017 izvajata pripravljalne prehodne ureditve. Navedene prehodne ureditve:

(a) 

spodbujajo prehod na polno izvajanje in polno izpolnjevanje te uredbe ter vključujejo vse potrebne pripravljalne ukrepe za polno izvajanje in polno izpolnjevanje te uredbe do 31. decembra 2017;

(b) 

jamčijo razumno stopnjo integracije s trgi na sosednjih območjih pristojnosti;

(c) 

določajo vsaj:

(i) 

dodelitev zmogljivosti povezovalnih daljnovodov na eksplicitni dražbi za dan vnaprej in na vsaj dveh implicitnih dražbah znotraj dneva;

(ii) 

skupno določitev zmogljivosti povezovalnih daljnovodov in energije v časovnem obdobju trgovanja za dan vnaprej;

(iii) 

uporabo načela „uporabi ali izgubi“ ali „uporabi ali prodaj“, kot je opredeljeno v točki 2.5 Priloge I k Uredbi (ES) št. 714/2009, za zmogljivost, ki ni uporabljena v časovnem obdobju trgovanja za dan vnaprej;

(d) 

zagotavljajo pravično in nediskriminatorno določanje cen zmogljivosti povezovalnih daljnovodov na implicitnih dražbah znotraj dneva;

(e) 

vzpostavljajo pravične, pregledne in nediskriminatorne mehanizme kompenzacijskih poslov za zagotavljanje čvrstosti;

(f) 

določajo podroben načrt, ki ga odobrijo regulativni organi Irske in Severne Irske ter vključuje mejnike za doseganje polnega izvajanja in izpolnjevanja te uredbe;

(g) 

so predmet posvetovalnega postopka, v katerega so vključene vse zadevne strani, in v največji možni meri upoštevajo rezultat posvetovanja;

(h) 

so utemeljene na podlagi analize stroškov in koristi;

(i) 

ne vplivajo neupravičeno na druge pristojnosti.

3.  
Regulativni organi za Irsko in Severno Irsko Agenciji vsaj vsako četrtletje ali na zahtevo Agencije zagotavljajo vse informacije, potrebne za oceno prehodnih ureditev za trg z električno energijo na otoku Irske ter napredka pri doseganju polnega izvajanja te uredbe in skladnosti z njo.

Člen 84

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.( 1 ) Uredba Komisije (EU) št. 543/2013 z dne 14. junija 2013 o predložitvi in objavi podatkov na trgih z električno energijo ter spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 163, 15.6.2013, str. 1).

( 2 ) Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (UL L 211, 14.8.2009, str. 55).

( 3 ) Uredba Komisije (EU) št. 838/2010 z dne 23. septembra 2010 o določitvi smernic glede mehanizma nadomestil med operaterji prenosnih sistemov in skupnega regulativnega pristopa k zaračunavanju prenosa (UL L 250, 24.9.2010, str. 5).