2015D1937 — SL — 17.02.2016 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/1937

z dne 21. oktobra 2015

o vzpostavitvi neodvisnega svetovalnega Evropskega fiskalnega odbora

(UL L 282 28.10.2015, str. 37)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/221 z dne 12. februarja 2016

  L 40

15

17.2.2016
▼B

SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/1937

z dne 21. oktobra 2015

o vzpostavitvi neodvisnega svetovalnega Evropskega fiskalnega odboraČlen 1

Vzpostavitev

Vzpostavi se neodvisni Evropski fiskalni odbor (v nadaljnjem besedilu: odbor).

Člen 2

Namen delovanja in naloge

1.  Odbor v svetovalni vlogi prispeva k izvajanju nalog Komisije v okviru večstranskega fiskalnega nadzora v skladu s členi 121, 126 in 136 PDEU v delu, ki zadeva euroobmočje.

2.  Za namene odstavka 1 odbor opravlja naslednje naloge:

(a) odbor Komisiji zagotavlja oceno izvajanja fiskalnega okvira Unije, zlasti v zvezi s horizontalno usklajenostjo odločitev in izvajanja proračunskega nadzora, primeri posebno resnega nespoštovanja pravil ter ustreznostjo dejanske fiskalne naravnanosti na ravni euroobmočja in na nacionalni ravni. V tej oceni lahko odbor poda tudi predloge za nadaljnji razvoj fiskalnega okvira Unije;

(b) odbor na podlagi ekonomske presoje Komisiji svetuje glede prihodnje fiskalne naravnanosti, ki je primerna za euroobmočje kot celoto. Komisiji lahko svetuje tudi glede ustreznih nacionalnih fiskalnih naravnanosti, ki so skladne z njegovim svetovalnim mnenjem glede skupne fiskalne naravnanosti euroobmočja, in sicer v skladu s pravili Pakta za stabilnost in rast. Če odbor ugotovi tveganja, ki ogrožajo pravilno delovanje ekonomske in monetarne unije, svojemu svetovalnemu mnenju priloži posebno oceno možnih ukrepov, ki so na voljo v okviru Pakta za stabilnost in rast.

(c) Odbor sodeluje z nacionalnimi fiskalnimi sveti v skladu s členom 6(1)(b) Direktive Sveta 2011/85/EU ( 1 ). Sodelovanje odbora in nacionalnih fiskalnih svetov je namenjeno zlasti izmenjavi dobrih praks in spodbujanju skupnega razumevanja zadev, povezanih s fiskalnim okvirom Unije.

(d) Na zahtevo predsednika Komisije odbor zagotovi ad hoc mnenje.

Člen 3

Sestava

1.  Odbor sestavljajo predsednik in štirje člani.

2.  Predsednik je odgovoren za nadzorovanje izvajanja odboru zaupanih nalog in zagotavljanje njegovega pravilnega delovanja. Predsednik skliče sestanke odbora in jim predseduje. Predsednika in enega člana imenuje Komisija na predlog predsednika Komisije po posvetovanju s podpredsednikom za euro in socialni dialog ter komisarjem za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino. Ostale tri člane imenuje Komisija na predlog predsednika Komisije po posvetovanju z nacionalnimi fiskalnimi sveti, Evropsko centralno banko in delovno skupino Euroskupine. Za vse člane odbora, vključno s predsednikom, velja politika enakih možnosti.

3.  Predsednik in člani odbora so ugledni mednarodni strokovnjaki, imenovani na podlagi dosežkov, sposobnosti, poznavanja makroekonomije in javnih financ ter izkušenj na področju fiskalne politike in upravljanja proračuna.

4.  Člani odbora so imenovani za obdobje treh let, ki se lahko enkrat podaljša.

5.  Predsednik in člani odbora so imenovani kot posebni svetovalci, njihov status in plačilo pa sta opredeljena v skladu s členi 5, 123 in 124 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

6.  Potne stroške in dnevnice predsednika in članov povrne Komisija v skladu s svojimi veljavnimi predpisi. Navedeni stroški se povrnejo v mejah razpoložljivih odobrenih sredstev, dodeljenih v okviru letnega postopka dodelitve sredstev.

7.  Odboru pomaga sekretariat, ki ga sestavljajo vodja sekretariata in uslužbenci, dodeljeni za zagotavljanje podpore odboru. Sekretariat je za upravne namene del Generalnega sekretariata in je odgovoren za naslednje dejavnosti:

(a) pomaga pri postopku odločanja odbora, tako da pripravlja sestanke odbora, pregleduje dokumente, ki se bodo obravnavali, in spremlja napredovanje dela glede na prednostne naloge, ki jih je določil odbor;

(b) pod vodstvom predsednika odboru zagotavlja visoko kakovostno analitično, statistično, upravno in logistično podporo;

(c) zagotavlja potrebno sodelovanje z nacionalnimi fiskalnimi sveti v podporo namenu delovanja in nalogam odbora v skladu s členom 2.

▼M1

8.  Komisija po posvetovanju s predsednikom Evropskega fiskalnega odbora imenuje vodjo sekretariata. Vodja sekretariata se imenuje za obdobje treh let, ki ga je mogoče enkrat podaljšati. Njegove naloge vključujejo pripravo vzpostavitve odbora. Drugi člani sekretariata so uradniki, začasni uslužbenci, pogodbeni uslužbenci in napoteni nacionalni strokovnjaki, ki jih izbere vodja sekretariata v soglasju s predsednikom. Vsi člani sekretariata so izbrani na podlagi visoke ravni usposobljenosti in izkušenj na področjih, ki so pomembna za dejavnosti odbora, ter so dodeljeni ali napoteni.

9.  Z odstopanjem od odstavka 8 Komisija neposredno imenuje vodjo sekretariata, če predsednik Evropskega fiskalnega odbora še ni bil imenovan.

▼B

Člen 4

Neodvisnost

1.  Člani odbora pri izvajanju svojih nalog delujejo neodvisno ter ne zahtevajo in ne sprejemajo navodil institucij ali organov Unije, vlad držav članic ali drugih javnih ali zasebnih organov. Člani sekretariata sprejemajo navodila samo od odbora.

2.  Člani odbora razkrijejo vsako morebitno navzkrižje interesov v zvezi z določeno oceno ali mnenjem predsedniku, ki ustrezno ukrepa in lahko odloči, da zadevni član ne sodeluje pri pripravi in sprejetju zadevne ocene ali mnenja. Kar zadeva predsednika, o vsaki taki težavi odloči odbor.

Člen 5

Delovanje

1.  Odbor sprejme svetovalno mnenje samo, če so navzoči vsaj trije člani, vključno s predsednikom. Odbor si prizadeva svetovalna mnenja v največji možni meri sprejemati soglasno. Če soglasja ni mogoče doseči, odbor odloči z navadno večino članov, prisotnih na sestanku, vključno s predsednikom, pri čemer se vzdržani glasovi ne štejejo kot oddani. V primeru neodločenega izida je odločilen glas predsednika.

2.  Odbor sprejme svoj poslovnik.

3.  Odbor deluje v skladu s svojim poslovnikom. Sestanki odbora niso odprti za javnost.

4.  Odbor in ustrezne službe Komisije sklenejo memorandum o soglasju, ki določa praktične podrobnosti o obsegu in načinih sodelovanja, zlasti dostop do ustreznih informacij.

Člen 6

Preglednost

Odbor objavi letno poročilo o svojih dejavnostih, ki vsebuje povzetke svetovalnih mnenj in ocen, predloženih Komisiji.

Člen 7

Končne določbe

Ta sklep začne učinkovati s 1. novembrom 2015.( 1 ) Direktiva Sveta 2011/85/EU z dne 8. novembra 2011 o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic (UL L 306, 23.11.2011, str. 41).