02015D0750 — SL — 30.04.2018 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

►M1  IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/750

z dne 8. maja 2015

o harmonizaciji frekvenčnega pasu 1 427 MHz–1 517 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Uniji zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve ◄

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 3061)

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 119 12.5.2015, str. 27)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/661 Besedilo velja za EGP z dne 26. aprila 2018

  L 110

127

30.4.2018
▼B

▼M1

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/750

z dne 8. maja 2015

o harmonizaciji frekvenčnega pasu 1 427 MHz–1 517 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Uniji zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve

▼B

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 3061)

(Besedilo velja za EGP)▼M1

Člen 1

Namen tega sklepa je harmonizirati pogoje glede razpoložljivosti in učinkovite uporabe frekvenčnega pasu 1 427 –1 517 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Uniji zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve.

▼B

Člen 2

1.  Najpozneje šest mesecev po datumu uradnega obvestila o tem sklepu države članice na neizključni podlagi določijo in zagotovijo razpoložljivost frekvenčnega pasu 1 452 MHz–1 492 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve v skladu s parametri, določenimi v Prilogi.

▼M1

2.  Najpozneje do 1. oktobra 2018 države članice na neizključni podlagi določijo in zagotovijo razpoložljivost frekvenčnih pasov 1 427 –1 452 MHz in 1 492 –1 517 MHz ali njihov delov za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve v skladu s parametri, določenimi v Prilogi.

3.  V primeru, da v skladu z odstavkom 2 določijo in zagotovijo razpoložljivost samo dela frekvenčnega pasu 1 427 –1 452 MHz ali 1 492 –1 517 MHz, države članice:

(a) zagotovijo, da se vsaka obstoječa uporaba ohranja v strogo potrebnem obsegu in s ciljem postopnega zagotavljanja razpoložljivosti teh pasov za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve;

(b) zagotovijo, da takšen delež spektra s frekvenčnim pasom 1 452 –1 492 MHz sestavlja predvsem zunanji frekvenčni pas;

(c) lahko do 1. januarja 2023 in tudi po tem datumu, če ni bilo ugotovljenega nacionalnega povpraševanja po brezžičnih širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitvah v skladu s členoma 3 in 6 Sklepa št. 243/2012/EU, dovolijo uporabo dela teh pasov za neprekinjeno zagotavljanje obstoječih prizemnih fiksnih brezžičnih storitev ali drugo obstoječo uporabo, kjer ni možno deliti uporabe teh pasov z brezžičnimi širokopasovnimi elektronskimi komunikacijskimi storitvami.

▼M1

4.  Države članice zagotovijo, da prizemni sistemi iz tega člena zagotavljajo ustrezno zaščito sistemom v sosednjih pasovih.

5.  Države članice olajšajo sklepanje sporazumov o čezmejnem usklajevanju, da se olajša obratovanje sistemov iz odstavkov 1, 2 in 3, pri čemer upoštevajo obstoječe regulativne postopke in pravice ter ustrezne mednarodne sporazume.

Člen 2a

Države članice pregledajo uporabo člena 2 vsaki dve leti, da se zagotovi čim večja razpoložljivost frekvenčnega pasu 1 427 –1 517 MHz za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve.

▼B

Člen 3

Državam članicam na geografskih območjih, na katerih zaradi usklajevanja s tretjimi državami morajo odstopati od parametrov iz Priloge, ni treba izpolnjevati obveznosti iz člena 2. Prizadevajo si minimizirati trajanje in geografski obseg takšnega odstopanja.

▼M1

Člen 4

Države članice spremljajo uporabo frekvenčnega pasu 1 427 –1 517 MHz in Komisiji na zahtevo ali lastno pobudo poročajo o svojih ugotovitvah, da po potrebi omogočijo pravočasen pregled tega sklepa.

▼M1

Člen 4a

Države članice najpozneje do 1. novembra 2018 Komisiji poročajo o uporabi tega sklepa, vključno z obsegom razpoložljivosti frekvenčnih pasov 1 427 –1 452 MHz in 1 492 –1 517 MHz.

▼B

Člen 5

Ta sklep je naslovljen na države članice.

▼M1
PRILOGA

PARAMETRI IZ ČLENA 2(1) IN (2)

A.   SPLOŠNI PARAMETRI

1. Način obratovanja v frekvenčnem pasu 1 427 MHz–1 517 MHz je omejen na oddajanje bazne postaje („samo navzdolnja povezava“).

2. Bloki v frekvenčnem pasu 1 427 MHz–1 517 MHz se dodelijo v večkratnikih 5 MHz. Spodnja frekvenčna meja dodeljenega bloka je poravnana s spodnjim robom pasu 1 427 MHz ali pa je od njega razmaknjena z večkratnikom 5 MHz.

3. Oddajanje bazne postaje je skladno s tehničnimi pogoji (masko robov spektralnega bloka) v tej prilogi.

B.   TEHNIČNI POGOJI ZA BAZNE POSTAJE – MASKE ROBOV SPEKTRALNEGA BLOKA

Naslednji tehnični parametri za bazne postaje, t. i. maske robov spektralnega bloka (BEM), se uporabljajo za zagotovitev sočasnega obstoja sosednjih omrežij, ko niso sklenjeni dvostranski ali večstranski sporazumi med operaterji takšnih sosednjih omrežij. Lahko se uporabljajo tudi manj strogi tehnični parametri, če se tako dogovorijo zadevni operaterji ali uprave, pod pogojem, da ti parametri izpolnjujejo tehnične pogoje, ki se uporabljajo za zaščito drugih storitev ali aplikacij, vključno v sosednjih pasovih ali v skladu s čezmejnimi obveznostmi.

BEM je spektrska maska, opredeljena kot funkcija frekvence glede na rob spektrskega bloka, za katerega je bila operatorju dodeljena pravica uporabe. Sestavljena je iz omejitev moči znotraj bloka in zunaj bloka. Omejitev moči znotraj bloka se uporablja za blok, ki ga ima v lasti operater. Omejitve moči zunaj bloka se uporabljajo za spekter, ki se uporablja za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve (WBB ECS) znotraj frekvenčnega pasu 1 427 –1 517 MHz, ki je zunaj bloka, dodeljenega operaterju. Predstavljene so v tabeli 2. Omejitve moči zunaj bloka se uporabljajo za spekter zunaj dela frekvenčnega pasu 1 427 –1 517 MHz, ki se uporablja za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve na nacionalni ravni.

Poleg tega so opredeljene tudi omejitve moči za sočasni obstoj za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve v pasu 1 427 -1 517 MHz, da se zagotovi skladnost med temi storitvami in drugimi radijskimi storitvami ali aplikacijami, tudi takrat, ko del frekvenčnih pasov 1 427 –1 452 MHz in 1 492 –1 517 MHz ni določen za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve. Omejitve moči za sočasni obstoj za storitve ali aplikacije v sosednjih pasovih (tj. zunaj spektra, ki se uporablja za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve) so v tabelah 3, 4 in 5 ter v skladu s tem sklepom omogočajo tudi nacionalno prožnost pri dodeljevanju spektra za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve znotraj frekvenčnega pasu 1 427 –1 517 MHz.

Dodatni tehnični ali proceduralni ukrepi ( 1 ) ali oboji se lahko sprejmejo na nacionalni ravni, da se zagotovi sočasni obstoj s storitvami in aplikacijami v sosednjih pasovih.

Zahteve znotraj bloka

Omejitev ekvivalentne izotropne sevane moči (EIRP) znotraj bloka za bazne postaje ni obvezna, razen za frekvenčni blok 1 512 –1 517 MHz, za katerega je takšna omejitev v tabeli 1. Za frekvenčne bloke, ki niso frekvenčni blok 1 512 –1 517 MHz, države članice lahko določijo omejitev EIRP, ki ne presega 68 dBm/5 MHz in se lahko poveča za posebne uporabe, npr. za agregirano uporabo spektra v pasu 1 427 –1 512 MHz in spektra v nižjih frekvenčnih pasovih.Tabela 1

Največja EIRP znotraj bloka na celico (1) za bazne postaje za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve, ki obratujejo v bloku 1 512 –1 517 MHz

Frekvenčni blok

Največja EIRP znotraj bloka

Merilna pasovna širina

1 512 –1 517 MHz

58 dBm

5 MHz

(1)   V mestih z več sektorji vrednost na „celico“ ustreza vrednosti enega od sektorjev.

Pojasnila k tabeli 1

Namen teh zahtev je zagotoviti skladnost med brezžičnimi širokopasovnimi elektronskimi komunikacijskimi storitvami v frekvenčnem bloku 1 512 –1 517 MHz in mobilnimi satelitskimi storitvami v frekvenčnem pasu 1 518 –1 525 MHz.

Zahteve zunaj blokaTabela 2

Omejitve EIRP zunaj bloka za BEM bazne postaje v frekvenčnem pasu 1 427 –1 517 MHz na anteno

Frekvenčno območje oddajanja zunaj bloka

Najvišja srednja EIRP zunaj bloka

Merilna pasovna širina

– 10 do – 5 MHz od spodnjega roba bloka

11 dBm

5 MHz

– 5 do 0 MHz od spodnjega roba bloka

16,3 dBm

5 MHz

0 do + 5 MHz od zgornjega roba bloka

16,3 dBm

5 MHz

+ 5 do + 10 MHz od zgornjega roba bloka

11 dBm

5 MHz

Frekvence v pasu 1 427 –1 517 MHz z razmikom več kot 10 MHz od spodnjega ali zgornjega roba bloka

9 dBm

5 MHz

Zahteve za sočasni obstoj za sosednje pasoveTabela 3

Omejitve moči za neželena oddajanja za bazne postaje v frekvenčnem pasu 1 400 –1 427 MHz za bazne postaje, ki obratujejo v frekvenčnem pasu 1 427 –1 452 MHz

Frekvenčno območje oddajanja zunaj pasu

Najvišja raven moči za neželena oddajanja (1)

Merilna pasovna širina

1 400 –1 427 MHz

– 72 dBW

27 MHz

(1)   Raven moči za neželena oddajanja tukaj pomeni izmerjeno raven na antenskem vhodu.

Pojasnila k tabeli 3

Namen te zahteve je zaščititi radioastronomijo in pasivne storitve satelitskega raziskovanja Zemlje v frekvenčnem pasu 1 400 –1 427 MHz pred brezžičnimi širokopasovnimi elektronskimi komunikacijskimi storitvami v frekvenčnem pasu 1 427 –1 452 MHz, tudi ko je samo del tega frekvenčnega pasu dodeljen brezžičnim širokopasovnim elektronskim komunikacijskim storitvam. Potrebni so lahko dodatni nacionalni ukrepi, da se radioastronomska opazovanja bolje zaščitijo pred brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve v pasivnem frekvenčnem pasu 1 400 –1 427 MHz.Tabela 4

Omejitve EIRP zunaj pasu za bazne postaje na celico (1) v frekvenčnem območju 1 518 –1 559 MHz za bazne postaje, ki obratujejo v frekvenčnem pasu 1 492 –1 517 MHz

Frekvenčno območje oddajanja zunaj pasu

Najvišja EIRP zunaj pasu

Merilna pasovna širina

1 518 –1 520 MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520 –1 559 MHz

– 30 dBm

1 MHz

(1)   V mestih z več sektorji vrednost na „celico“ ustreza vrednosti enega od sektorjev.

Pojasnila k tabeli 4

Namen te zahteve je ustrezno zaščititi mobilne satelitske storitve v frekvenčnem pasu 1 518 –1 559 MHz, zlasti v morskih pristaniščih, na letališčih in zemeljskih postajah za sprejem signalov za klic na pomoč, pred brezžičnimi širokopasovnimi elektronskimi komunikacijskimi storitvami v frekvenčnem pasu 1 492 –1 517 MHz, tudi ko je samo del tega frekvenčnega pasu dodeljen brezžičnim širokopasovnim elektronskim komunikacijskim storitvam. Dodatni nacionalni ukrepi bi lahko bili potrebni za izboljšanje zaščite mobilnih satelitskih storitev v pasu 1 518 –1 559 MHz.Tabela 5

Omejitve EIRP zunaj pasu za bazne postaje na celico pod 1 452 MHz in nad 1 492 MHz za bazne postaje, ki obratujejo v frekvenčnem pasu 1 452 –1 492 MHz

Frekvenčno območje oddajanja zunaj pasu

Najvišja srednja EIRP zunaj pasu

Merilna pasovna širina

Pod 1 449 MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449 –1 452 MHz

14 dBm

3 MHz

1 492 –1 495 MHz

14 dBm

3 MHz

Nad 1 495 MHz

– 20 dBm

1 MHz

Pojasnila k tabeli 5

Te zahteve se uporabljajo, ko brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve niso vzpostavljene pod 1 452  MHz ali nad 1 492 MHz ali v obeh primerih. Njihov namen je zagotoviti skladnost brezžičnih širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev znotraj frekvenčnega pasu 1 452 –1 492 MHz z usklajenimi fiksnimi povezavami, mobilnimi storitvami in aeronavtičnimi telemetrijskimi storitvami, ki so omejene na zemeljske postaje in vzpostavljene v sosednjih frekvenčnih pasovih pod 1 452 MHz ali nad 1 492 MHz.

Ko so brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve vzpostavljene v blokih neposredno pod 1 452 MHz, se omejitve iz tabele 5 za frekvence pod 1 452 MHz ne uporabljajo. Ko so brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve vzpostavljene v blokih neposredno nad 1 492 MHz, se omejitve iz tabele 5 za frekvence nad 1 492  MHz ne uporabljajo. To ne posega v zahteve zunaj pasu iz tabel 3 in 4 ter zahteve zunaj bloka iz tabele 2.( 1 ) Na primer eden ali več izmed naslednjih: usklajeno načrtovanje frekvenc, usklajevanje lokacij, strožje omejitve moči znotraj pasu za bazne postaje, strožje omejitve ekvivalentne izotropne sevane moči zunaj pasu od tistih v tabeli 5 za bazne postaje.