02014R0522 — SL — 12.11.2017 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 522/2014

z dne 11. marca 2014

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj

(UL L 148 20.5.2014, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017

  L 294

26

11.11.2017
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 522/2014

z dne 11. marca 2014

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvojČlen 1

Upravljanje inovativnih ukrepov

1.  Komisija imenuje enega ali več subjektov ali organov, ki se jim v skladu s členom 58(1)(c) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 poverijo naloge izvrševanja proračuna v zvezi z inovativnimi ukrepi na ravni Unije (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni subjekt).

Poleg izpolnjevanja zahtev iz člena 60(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 je pooblaščeni subjekt zmožen dokazati uspešno preteklo upravljanje sredstev Unije v več državah članicah.

2.  Komisija v skladu s členom 61(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 s pooblaščenim subjektom sklene sporazum o prenosu pooblastil, ki poleg zahtev iz člena 40 Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012 ( 1 ) vsebuje določbe, ki urejajo:

(a) smernice za prijavitelje in upravičence;

(b) letni delovni program, ki ga odobri Komisija;

(c) organizacijo razpisov za izbor inovativnih ukrepov;

(d) oceno upravičenosti prijaviteljev;

(e) ustanovitev, v dogovoru s Komisijo, komisije strokovnjakov, ki oceni in razvrsti predloge;

(f) izbor inovativnih ukrepov, v dogovoru s Komisijo, na podlagi priporočila komisije strokovnjakov;

(g) zahtevo, da se upravičencu predloži dokument o pogojih za podporo, ki jih določi Komisija;

(h) pregled poročil, ki jih predložijo upravičenci, ter plačila upravičencem;

(i) spremljanje posameznih inovativnih ukrepov;

(j) organizacijo komunikacijskih dogodkov;

(k) razširjanje rezultatov v dogovoru s Komisijo;

(l) revizijo posameznih inovativnih ukrepov, da se zagotovi izvrševanje nepovratnih sredstev v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja;

(m) finančni prispevek za naloge upravljanja, ki jih opravlja pooblaščeni subjekt; finančni prispevek se zagotovi v obliki pavšalnega prispevka za stroške poslovanja pooblaščenega subjekta in se določi na podlagi zneska sredstev Unije, ki se kot nepovratna sredstva dodelijo navedenemu subjektu.

3.  Pooblaščeni subjekt Komisiji predloži dokumente v skladu s členom 60(5) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 in vse informacije, potrebne za oceno izvajanja inovativnih ukrepov.

Člen 2

Izbor inovativnih ukrepov

1.  Pooblaščeni subjekt izbere inovativne ukrepe na podlagi razpisa za zbiranje predlogov, ob upoštevanju tem, ki jih vsako leto opredelijo službe Komisije.

2.  Vlogo za podporo za izvajanje inovativnih ukrepov lahko vložijo naslednji organi:

(a) kateri koli mestni organ v okviru lokalne upravne enote, ki je glede na stopnjo urbanizacije opredeljena kot mesto, kraj ali predmestje in šteje najmanj 50 000 prebivalcev;

(b) katero koli združenje ali skupina organov urbanega značaja v okviru lokalnih upravnih enot, ki so glede na stopnjo urbanizacije opredeljene kot mesto, kraj ali predmestje ter skupaj štejejo najmanj 50 000 prebivalcev; to lahko vključuje čezmejna združenja ali skupine ter združenja ali skupine v različnih regijah in/ali državah članicah.

3.  Komisija strokovnjakov iz člena 1(2)(e) izda priporočila v zvezi z izborom inovativnih ukrepov. Komisija strokovnjakov je geografsko uravnotežena, predseduje pa ji Komisija. Pri svojih priporočilih upošteva zlasti naslednja merila:

(a) inovativnost predloga in njegov potencial za opredelitev ali preskušanje novih rešitev;

(b) kakovost predloga;

(c) sodelovanje ustreznih partnerjev pri pripravi predloga;

(d) sposobnost dokazovanja merljivih rezultatov;

(e) prenosljivost predlaganih rešitev.

Komisija strokovnjakov v svojih priporočilih upošteva ozemeljsko raznolikost urbanih območij Unije.

4.  Pooblaščeni subjekt izbere inovativne ukrepe na podlagi priporočila komisije strokovnjakov in po dogovoru s Komisijo.

5.  Znesek, dodeljen posameznemu inovativnemu ukrepu, ne presega 5 000 000 EUR.

▼M1

6.  Izvajanje posameznega inovativnega ukrepa se zaključi v največ štirih letih.

▼B

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.( 1 ) Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 362, 31.12.2012, str. 1).