02014D0763 — SL — 23.10.2018 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SKLEP KOMISIJE

z dne 24. oktobra 2014

o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za vpojne higienske proizvode

(notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 7735)

(Besedilo velja za EGP)

(2014/763/EU)

(UL L 320 6.11.2014, str. 46)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1590 Besedilo velja za EGP z dne 19. oktobra 2018

  L 264

24

23.10.2018
▼B

SKLEP KOMISIJE

z dne 24. oktobra 2014

o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za vpojne higienske proizvode

(notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 7735)

(Besedilo velja za EGP)

(2014/763/EU)Člen 1

1.  Skupina proizvodov „vpojni higienski proizvodi“ obsegajo plenice za dojenčke, ženske higienske vložke, tampone in blazinice za dojenje (tudi znane kot prsne blazinice), ki so namenjeni za enkratno uporabo in so sestavljeni iz mešanice naravnih vlaken in polimerov, pri čemer je vsebnost vlaken pod 90 % glede na maso (razen tamponov).

2.  Skupina proizvodov ne vključuje proizvodov za inkontinenco in drugih vrst proizvodov, ki so zajeti v področje uporabe Direktive Sveta 93/42/EGS ( 1 ).

Člen 2

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve:

1. „celulozna kaša“ pomeni vlaknasti material, ki je sestavljen pretežno iz celuloze in pridobljen z obdelavo materialov iz lesne celuloze z eno ali več vodnih raztopin kemikalij za proizvodnjo celuloze in beljenje;

2. „optični osvetljevalec“ in „fluorescentno belilno sredstvo“ pomeni katere koli aditive, ki se uporabijo izključno za „beljenje“ ali „osvetljevanje“ materiala;

3. „plastični materiali“, tudi znani kot „plastika“, pomeni sintetične polimere, ki so jim lahko bili dodani aditivi ali druge snovi in ki so lahko oblikovani ter uporabljeni kot glavni strukturni del končnih materialov in predmetov;

4. „sintetični polimer“ pomeni makromolekularno snov, ki ni celulozna kaša, namenoma pridobljeno s postopkom polimerizacije ali kemičnim spreminjanjem naravnih ali sintetičnih makromolekul ali z mikrobno fermentacijo;

5. „superabsorpcijski polimeri“ pomeni sintetične polimere, zasnovane za vpijanje in zadrževanje velikih količin tekočin glede na njihovo lastno maso.

Člen 3

Proizvodu se podeli znak EU za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, če spada v skupino proizvodov „vpojni higienski proizvodi“, kot je opredeljena v členu 1 tega sklepa, ter izpolnjuje merila in z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje iz Priloge.

▼M1

Člen 4

Okoljska merila za skupino proizvodov „vpojni higienski proizvodi“ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 31. decembra 2022.

▼B

Člen 5

Za administrativne namene se skupini proizvodov „vpojni higienski proizvodi“ dodeli kodna številka „047“.

Člen 6

Ta sklep je naslovljen na države članice.
PRILOGA

ZAHTEVE ZA OCENJEVANJE IN PREVERJANJE

Pri vsakem merilu so navedene posebne zahteve za ocenjevanje in preverjanje.

Kadar mora vložnik predložiti izjave, dokumentacijo, analize, poročila o preskusih ali druga dokazila o izpolnjevanju meril, lahko ta izvirajo od vlagatelja ali njegovega dobavitelja ali obeh.

Pristojni organi prednostno priznajo preskuse, akreditirane v skladu s standardom ISO 17025, in preverjanja, ki jih opravijo organi, akreditirani v skladu s standardom EN 45011 ali enakovrednim mednarodnim standardom.

Kadar je to primerno, se lahko poleg preskusnih metod, navedenih za vsako posamezno merilo, uporabijo tudi druge metode, če njihovo enakovrednost potrdi pristojni organ, ki ocenjuje vlogo.

Po potrebi lahko pristojni organi zahtevajo dokazno dokumentacijo in opravijo neodvisna preverjanja.

Kot predpogoj mora proizvod izpolnjevati vse zadevne pravne zahteve države (držav), v kateri(-h) naj bi se dajal v promet. Vložnik predloži izjavo, da proizvod izpolnjuje to zahtevo.

MERILA ZA PODELITEV ZNAKA EU ZA OKOLJE

Merila za podelitev znaka EU za okolje vpojnim higienskim proizvodom:

1. opis proizvoda;

2. puhasta celuloza;

3. umetna celulozna vlakna (vključno z viskozo, modalom, liocelom, bakrovimi vlakni, triacetatom);

4. bombaž in druga naravna celulozna semenska vlakna;

5. plastični materiali in superabsorpcijski polimeri;

6. drugi materiali in komponente;

7. izključene ali omejene snovi ali zmesi;

8. izkoristek materiala v proizvodnji;

9. navodila o odstranitvi proizvoda;

10. primernost za uporabo in kakovost proizvoda;

11. socialni vidiki;

12. informacije na znaku EU za okolje.

Merila za dodelitev znaka EU za okolje odražajo najboljše okoljsko učinkovite proizvode na trgu z vpojnimi higienskimi proizvodi.

Merilo 1 – opis proizvoda

Opis proizvoda in embalaže je podan (ime proizvoda, razvrstitev, funkcije) skupaj z informacijami o vseh naslednjih lastnostih:

 skupna masa proizvoda in embalaže,

 komponente, materiali in aditivi, uporabljeni v proizvodu, in njihova masa ter, kjer je primerno, njihove številke CAS.

Informacija o masi proizvoda je tudi prikazana na embalaži.

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik predloži vzorec proizvoda in poročilo s tehničnim opisom ter maso proizvoda in vsake uporabljene komponente, materiala ter aditiva.

Merilo 2 – puhasta celuloza

2.1    Pridobivanje

Za vsa puhasta vlakna se izdajo veljavni certifikati za nadzorno verigo v okviru sistema certificiranja neodvisne tretje strani, kot so FSC, PEFC ali enakovredni.

Za vsaj 25 % puhastih vlaken se izdajo veljavni certifikati za trajnostno upravljanje gozdov v okviru sistema certificiranja neodvisne tretje strani, kot so FSC, PEFC ali enakovredni.

Preostali delež puhastih vlaken je zajet v nadzorni sistem, ki zagotavlja, da je bil pridobljen na zakonit način in izpolnjuje vse ostale zahteve za necertificiran material iz sheme certificiranja.

Organi, ki izdajajo certifikate v zvezi z gozdovi in/ali proizvodno verigo, so akreditirani oz. priznani s strani zadevne sheme certificiranja.

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik od proizvajalcev celuloze pridobi veljavne certifikate za nadzorno verigo, ki je neodvisno certificirana in dokazuje, da so lesna vlakna bila pridobljena v skladu z načeli trajnostnega upravljanja gozdov in/ali so iz legalnih in nadzorovanih virov. FSC, PEFC ali enakovredni sistemi se sprejmejo kot neodvisno certificiranje tretje strani.

2.2    Beljenje

Celuloza, ki se uporabi v proizvodu, ni beljena s klorovim plinom. Skupne emisije AOX iz proizvodnje celulozne kaše ne presegajo 0,170 kg/ADT.

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik predloži izjavo proizvajalca celulozne kaše, da klorov plin ni bil uporabljen, in poročilo o preskusu, ki potrjuje skladnost z mejnimi vrednostmi AOX. Kot preskusna metoda se sprejme ISO 9562 ali enakovredna EPA 1650C, priložen pa je podroben izračun, ki kaže skladnost s to zahtevo, skupaj z ustreznimi podpornimi dokumenti.

Dodatna dokumentacija vključuje navedbo o pogostnosti meritev. AOX se izmeri le v postopkih, kjer se za beljenje celulozne kaše uporabljajo klorirane spojine.

Meritve se izvajajo na nefiltriranih in neusedlih vzorcih po čiščenju v obratu ali po čiščenju v javni čistilni napravi.

Merilno obdobje je enako 12 mesecem proizvodnje. Meritve se opravljajo mesečno na reprezentativnih sestavljenih vzorcih (24-urni sestavljeni vzorec).

Za nov ali obnovljen obrat ali v primeru spremembe procesa v proizvodnem obratu se meritev opravi tedensko za skupaj 8 zaporednih tednov pri enakomernem delovanju obrata. Meritve so reprezentativne za posamezno obdobje.

2.3    Optični osvetljevalci in sredstva za barvanje

Optični osvetljevalci in sredstva za barvanje, vključno s fluorescentnimi belilnimi sredstvi, se kaši ne dodajajo namenoma.

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik predloži izjavo dobavitelja, da je zahteva bila izpolnjena.

2.4    Proizvodne emisije KPK in fosforja (P) v vodo ter žveplovih spojin in NOx v zrak

Emisije v zrak in vodo pri proizvodnji kaše se izrazijo v točkah (PKPK, PP, PS, PNOx). Točke so izračunajo z deljenjem dejanskih emisij z referenčnimi vrednostmi iz tabele 1.

 Nobena od posameznih točk PKPK, PP, PS, PNOx ne presega 1,5.

 Skupno število točk (Pskupaj = PKPK + PP + PS + PNOx) ne presega 4,0.

Za vsako uporabljeno celulozo „i“ se z njo povezane izmerjene emisije (izražene v kg/tono zračno suhe celuloze – ADT) tehtajo glede na delež uporabljene celuloze (celuloza „i“ za tono zračno suhe celuloze) in seštejejo. Referenčne vrednosti za vsako vrsto uporabljene celuloze in za proizvodnjo papirja so navedene v tabeli 1. Na koncu se skupne emisije delijo s skupno referenčno vrednostjo, kot je prikazana v naslednji formuli za KPK:

imageTabela 1

Referenčne vrednosti za emisije iz različnih vrst celuloze

Vrsta celuloze

Referenčne vrednosti (kg/ADT)

KPKref

Pref

Sref

NOxref

Beljena kemična celuloza (razen sulfita)

18,0

0,045 (1)

0,6

1,6

Beljena kemična celuloza (sulfit)

25,0

0,045

0,6

1,6

Kemo-termomehanska lesna celuloza

15,0

0,01

0,2

0,3

(*1)   V izračunu se upoštevajo neto emisije P. Naravno vsebovani P v lesnih surovinah in vodi se lahko odšteje od skupnih emisij P. Sprejme se zmanjšanje do 0,010 kg/ADT.

V primeru soproizvodnje toplote in električne energije v istem obratu se emisije S in NOx iz proizvodnje električne energije odštejejo od skupne količine. Za izračun deleža emisij iz proizvodnje toplote se uporabi naslednja enačba: [MWh(toplota) – MWh(toplota)prodana]/[MWh(toplota) + 2 × MWh(električna energija)]

pri čemer velja:

 MWh(električna energija) je električna energija, proizvedena v obratu za soproizvodnjo,

 MWh(toplota) je uporabna toplota, proizvedena v procesu soproizvodnje,

 MWh(toplota)prodana je uporabna toplota, ki se uporablja izven proizvodnega obrata za celulozo.

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik zagotovi podrobne izračune, ki kažejo na skladnost s tem merilom, ter ustrezno dodatno dokumentacijo, ki vključuje poročila o preskusih, pri katerih so se uporabile naslednje preskusne metode:

 KPK: ISO 6060, EPA SM 5220D ali HACH 8000,

 P: ISO 6878, SM4500, APAT IRSA CNR 4110 ali dr. Lange LCK 349,

 S(oksid.): EPA 8 ali enakovreden,

 S(red.): EPA 8, EPA 16A ali enakovreden,

 vsebnost S v nafti: ISO 8754 ali EPA 8,

 vsebnost S v premogu: ISO 351 ali EPA 8,

 NOx: ISO 11564 ali EPA 7E.

Dodatna dokumentacija vključuje navedbo o pogostnosti meritev ter izračun točk za KPK, P, S in NOx. Vključuje vse emisije S in NOx, ki nastanejo pri proizvodnji celuloze, vključno s paro, ki nastane zunaj proizvodnega obrata, razen emisij, povezanih s proizvodnjo električne energije.

Meritve vključujejo kotle za predelavo, apnene peči, parne kotle in peči za uničevanje plinov z močnim vonjem. Upoštevajo se difuzne emisije.

Sporočene vrednosti emisij S v zrak vključujejo oksidirane in reducirane emisije S (dimetil sulfid, metil merkaptan, vodikov sulfid in podobne emisije). Emisije S, povezane s proizvodnjo toplotne energije iz nafte, premoga in drugih zunanjih goriv z znano vsebnostjo S, se lahko izračunajo namesto izmerijo in se upoštevajo.

Meritve emisij v vodo se izvajajo na nefiltriranih in neusedlih vzorcih po čiščenju v obratu ali po čiščenju v javni čistilni napravi.

Merilno obdobje je enako 12 mesecem proizvodnje. Meritve KPK in P se opravljajo mesečno, meritve S in NOx pa letno. Alternativno se lahko neprekinjene meritve sprejmejo, če jih preveri tretja stran vsaj enkrat letno.

Za nov ali obnovljen obrat ali v primeru spremembe procesa v proizvodnem obratu se meritev opravi tedensko za skupaj 8 zaporednih tednov pri enakomernem delovanju obrata. Meritve so reprezentativne za posamezno obdobje.

2.5    Emisije CO2 iz proizvodnje

Emisije CO2 iz neobnovljivih virov energije ne presegajo 450 kg na tono proizvedene celuloze, vključno z emisijami iz proizvodnje električne energije (v obratu ali zunaj njega). Pri izračunu emisij CO2 iz goriv se uporabijo referenčne vrednosti v tabeli 2.Tabela 2

Referenčne vrednosti emisij CO2 iz različnih virov energije

Gorivo

Fosilne emisije CO2

Enota

Premog

95

g CO2 fosil/MJ

Surova nafta

73

g CO2 fosil/MJ

Kurilno olje 1

74

g CO2 fosil/MJ

Kurilno olje 2–5

77

g CO2 fosil/MJ

UNP

69

g CO2 fosil/MJ

Zemeljski plin

56

g CO2 fosil/MJ

Električna energija iz omrežja

400

g CO2 fosil/kWh

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik zagotovi podrobne izračune, ki kažejo na skladnost s to zahtevo, skupaj z ustrezno dodatno dokumentacijo.

Vložnik predloži podatke o emisijah ogljikovega dioksida v zrak. To vključuje vse vire neobnovljivih goriv med proizvodnjo celuloze, vključno z emisijami iz proizvodnje električne energije (v obratu ali zunaj njega).

Merilno obdobje je enako 12 mesecem proizvodnje. Meritve se opravljajo letno.

Za nov ali obnovljen obrat ali v primeru spremembe procesa v proizvodnem obratu se meritev opravi tedensko za skupaj 8 zaporednih tednov pri enakomernem delovanju obrata. Rezultati se prikažejo tudi po 12 mesecih proizvodnje. Meritve so reprezentativne za posamezno obdobje.

Količina energije iz obnovljivih virov ( 2 ), ki se kupi in uporabi v proizvodnih procesih, ne bo upoštevana v izračunu emisij CO2: vložnik predloži ustrezno dokumentacijo, da je tovrstna energija dejansko bila uporabljena v obratu ali kupljena izven obrata.

Merilo 3 – umetna celulozna vlakna (vključno z viskozo, modalom, liocelom, bakrovimi vlakni, triacetatom)

3.1    Pridobivanje

(a) Za vsa puhasta vlakna se izdajo veljavni certifikati za nadzorno verigo v okviru sistema certificiranja neodvisne tretje strani, kot so FSC, PEFC ali enakovredni.

Za vsaj 25 % puhastih vlaken se izdajo veljavni certifikati za trajnostno upravljanje gozdov v okviru sistema certificiranja neodvisne tretje strani, kot so FSC, PEFC ali enakovredni.

Preostali delež puhastih vlaken je zajet v nadzorni sistem, ki zagotavlja, da je bil pridobljen na zakonit način in izpolnjuje vse ostale zahteve za necertificiran material iz sheme certificiranja.

Organi, ki izdajajo certifikate v zvezi z gozdovi in/ali proizvodno verigo, so akreditirani oz. priznani s strani zadevne sheme certificiranja.

(b) Topljiva celuloza, proizvedena iz bombažnega lintersa, izpolnjuje merilo 4.1 za bombaž (pridobivanje in sledljivost).

Ocenjevanje in preverjanje:

(a) Vložnik od proizvajalcev celuloze pridobi veljavne certifikate za nadzorno verigo, ki je neodvisno certificirana in dokazuje, da so lesna vlakna bila pridobljena v skladu z načeli trajnostnega upravljanja gozdov in/ali so iz legalnih in nadzorovanih virov. FSC, PEFC ali enakovredni sistemi se sprejmejo kot neodvisno certificiranje tretje strani.

(b) Vloga vsebuje dokaze o skladnosti z merilom 4.1 za bombaž (pridobivanje in sledljivost).

3.2    Beljenje

Celuloza, ki se uporabi v proizvodnji vlaken, ni beljena s klorovim plinom. Nastala skupna količina organsko vezanih halogenov, sposobnih adsorpcije (AOX), in organsko vezanega klora (OCI) ne presega katere koli izmed naslednjih vrednosti:

 0,170 kg/ADT, če se meritev opravi v odpadni vodi iz proizvodnje celuloze (AOX), ali

 150 ppm, če se meritev opravi na dokončanih vlaknih.

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik predloži izjavo dobavitelja celuloze, da se klorov plin ni uporabljal, in poročilo o preskusu, ki potrjuje skladnost z zahtevami glede AOX ali OCI, ob uporabi ustrezne preskusne metode:

 ISO 9562 ali enakovredni EPA 1650C za AOX,

 ISO 11480 za OCl.

Pogostost meritev za AOX se določi v skladu z merilom 2.2 za puhasto celulozo.

3.3    Optični osvetljevalci in sredstva za barvanje

Optični osvetljevalci in sredstva za barvanje, vključno s fluorescentnimi belilnimi sredstvi, se vlaknom ne dodajajo namenoma.

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik predloži izjavo dobavitelja, da je zahteva bila izpolnjena.

3.4    Proizvodnja vlaken

(a) Več kot 50 % celuloze, ki se uporablja za proizvodnjo vlaken, se pridobi iz obratov za topljivo celulozo, ki izkoriščajo lužino, tako da:

 proizvajajo električno energijo in paro na mestu samem ali

 proizvajajo kemične soproizvode.

(b) V proizvodnih postopkih za viskozo in modalna vlakna se upoštevajo naslednje mejne vrednosti emisij žveplovih spojin:Tabela 3

Vrednosti emisij žvepla za viskozo in modalna vlakna

Vrsta vlakna

Emisije žvepla v zrak – mejna vrednost (g/kg)

Rezano vlakno

30

Filamentno vlakno

 

—  šaržno spiranje

40

—  integrirano spiranje

170

Opomba: Mejne vrednosti, izražene kot letno povprečje.

Ocenjevanje in preverjanje:

(a) Vložnik pozove proizvajalce vlaken, da predložijo seznam dobaviteljev celuloze, ki je bila uporabljena v proizvodnji vlaken, in njihovih deležev v dobavi. Predložijo se podporna dokumentacija in dokazila, da ima zahtevani delež dobaviteljev na ustreznih proizvodnih lokacijah ustrezno opremo za proizvodnjo energije ali sisteme za izkoriščanje in proizvodnjo soproizvodov.

(b) Vložnik predloži podrobno dokumentacijo in poročila o preskusih, ki dokazujejo skladnost s tem merilom, skupaj z izjavo o skladnosti.

Merilo 4 – bombaž in druga naravna celulozna semenska vlakna

4.1    Pridobivanje in sledljivost

(a) Bombaž se prideluje v skladu z zahtevami iz Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 ( 3 ), nacionalnim programom ZDA za organsko hrano (NOP) ali enakovrednimi pravnimi zahtevami, ki so jih določili trgovinski partnerji Unije. Vsebnost organskega bombaža lahko vključuje organsko pridelani bombaž in prehodni organski bombaž.

(b) Bombaž, pridelan v skladu z merilom 4.1(a) in ki se uporablja za proizvodnjo vpojnih higienskih proizvodov, je sledljiv od točke preverjanja proizvodnega standarda.

Ocenjevanje in preverjanje:

(a) Vsebnost organskega bombaža certificira neodvisni nadzorni organ, ki potrdi, da je bil proizveden v skladu s proizvodnimi in nadzornimi zahtevami iz Uredbe (ES) št. 834/2007, nacionalnim programom ZDA za organsko hrano (NOP) ali tistimi, ki so jih določili drugi trgovinski partnerji. Preverjanje se opravi letno za vsako državo izvora.

(b) Vložnik na letni ravni dokaže skladnost z zahtevami glede vsebnosti bombaža za letno količino bombaža, nabavljeno za proizvodnjo končnih proizvodov, in glede na vsako vrsto proizvoda. Predložijo se podatki o transakcijah ali fakture, ki prikazujejo količino nabavljenega bombaža na letni ravni od kmetovalcev ali skupin proizvajalcev in skupno težo certificiranih bal.

4.2    Beljenje

Bombaž ni beljen s klorovim plinom.

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik predloži izjavo dobavitelja, da klorov plin ni bil uporabljen.

4.3    Optični osvetljevalci in sredstva za barvanje

Optični osvetljevalci in sredstva za barvanje, vključno s fluorescentnimi belilnimi sredstvi, se bombažu ne dodajajo namenoma.

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik predloži izjavo dobavitelja, da je zahteva bila izpolnjena.

Merilo 5 – plastični materiali in superabsorpcijski polimeri

5.1    Proizvodnja sintetičnih polimerov in plastičnih materialov

Vsi obrati za proizvodnjo sintetičnih polimerov in plastičnih materialov, ki so v uporabi v proizvodu, imajo uvedene sisteme za:

 varčevanje z vodo (npr. spremljanje pretoka vode v objektu in kroženje vode v zaprtih sistemih),

 integriran načrt za ravnanje z odpadki za optimiranje preprečevanja, ponovne uporabe, recikliranja, predelave in končne odstranitve odpadkov (npr. ločevanje različnih vrst odpadkov),

 optimiranje energijske učinkovitosti in upravljanja z energijo (npr. ponovna uporaba pare, nastale med proizvodnjo superabsorpcijskih polimerov).

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik predloži izjavo dobaviteljev o skladnosti z zahtevami. Izjavi je priloženo poročilo, ki podrobno opisuje postopke, ki so jih uvedli dobavitelji, da bi na vsaki zadevni lokaciji izpolnili zahteve.

5.2    Aditivi v plastičnih materialih

(a) Vsebnost svinca, kadmija, šestvalentnega kroma in povezanih spojin je nižja od 0,01 % (100 ppm) mase vsakega plastičnega materiala in sintetičnega polimera, uporabljenega v proizvodu.

(b) Aditivi, uporabljeni v plastiki v koncentracijah nad 0,10 % glede na maso, niso razvrščeni na podlagi nobenega izmed spodnjih stavkov o nevarnosti v skladu s pravili o razvrščanju iz Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 4 ):

 rakotvorni, mutageni ali strupeni za razmnoževanje, kategorije 1a, 1b in 2 (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df),

 akutno strupeni, kategoriji 1 in 2 (H300, H310, H330, H304),

 specifično strupeni za ciljne organe (STOT), kategorija 1 (H370, H372),

 nevarni za vodno okolje, kategoriji 1 in 2 (H400, H410, H411).

Ocenjevanje in preverjanje:

(a), (b) Vložnik predloži izjavo dobaviteljev o skladnosti z zahtevami. Predloži se tudi seznam dodanih snovi, vključno s koncentracijami in ustreznimi stavki H/R, podprt z varnostnimi listi.

Da se olajša spremljanje predložene dokumentacije, se lahko pregleda naključni vzorec dobaviteljev. Dobavitelj zagotovi dostop do proizvodnih zmogljivosti, skladišč in podobnih objektov. Za vsako predloženo in deljeno dokumentacijo ter informacije velja zaupnost.

5.3    Superabsorpcijski polimeri

(a) Akrilamid (številka CAS: 79-06-1) se ne dodaja proizvodu namenoma.

(b) Superabsorpcijki polimeri, uporabljeni v proizvodu, lahko vsebujejo največ 1 000 ppm rezidualnih monomerov, ki so razvrščeni s stavki H iz merila 7 o izključenih ali omejenih snoveh ali zmeseh. Za natrijev poliakrilat ti predstavljajo celoto nevezane akrilne kisline in premreženja.

(c) Superabsorpcijski polimeri, uporabljeni v proizvodu, lahko vsebujejo največ 10 % (glede na maso) v vodi topljivih ekstraktov in so v skladu z merilom 7 o izključenih ali omejenih snoveh ali zmeseh. Za natrijev poliakrilat ti predstavljajo monomere in oligomere akrilne kisline z nižjo molekulsko maso kot superabsorpcijski polimer glede na ISO 17190.

Ocenjevanje in preverjanje:

(a) Vložnik predloži izjavo o neuporabljanju snovi.

(b) Vložnik predloži izjavo dobavitelja, ki prikazuje sestavo superabsorpcijskih polimerov, uporabljenih v proizvodu. To se stori z uporabi varnostnih listov za proizvod, ki vsebujejo polno ime, številko CAS in rezidualne monomere, vsebovane v proizvodu ter razvrščene v skladu z zahtevo in njihovimi količinami. Priporočeni preskusni metodi sta ISO 17190 in WSP 210. Opišejo se metode, uporabljene za analizo, in navede se ime laboratorijev, ki analizo opravijo.

(c) Vložnik predloži izjavo dobavitelja, ki prikazuje količino v vodi topljivih ekstraktov v superabsorpcijskih polimerih. Priporočeni preskusni metodi sta ISO 17190 in WSP 270. Opišejo se metode, uporabljene za analizo, in navedejo se laboratoriji, ki analizo opravijo.

Merilo 6 – drugi materiali in komponente

6.1    Adhezivni materiali

Adhezivni materiali ne vsebujejo nobene izmed naslednjih snovi:

 kolofonske smole (številke CAS 8050-09-7, 8052-10-6, 73138-82-6),

 diizobutil ftalat (DIBP, številka CAS 84-69-5),

 diizononil ftalat (DINP, številka CAS 28553-12-0),

 formaldehid (številka CAS 50-00-0).

Ta zahteva ne velja, če navedene snovi niso namenoma dodane materialu ali končnemu proizvodu in so prisotne v adhezivnih materialih v koncentracijah pod 100 ppm (0,010 % glede na maso).

Pri formaldehidu je najvišja meja za vsebnost formaldehida, ustvarjenega med proizvodnjo adhezivov, 250 ppm, izmerjena v na novo proizvedeni polimerni disperziji. Vsebnost prostega formaldehida v strjenem adhezivu (lepilo) ne presega 10 ppm. Vroči adhezivi so izvzeti iz te zahteve.

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik predloži izjavo dobavitelja, da je zahteva bila izpolnjena. Kot dokaz se lahko uporabijo varnostni listi. Predložijo se rezultati preskusov za formaldehid, razen za vroče adhezive.

6.2    Črnila in barvila

Proizvod in njegovi homogeni deli se ne barvajo. Odstopanja od te zahteve veljajo za:

 tamponske vrvice, embalažni material in trakove,

 titanov dioksid v polimerih in viskozi,

 materiali, ki niso v neposrednem stiku s kožo, se lahko barvajo, če ima barvilo posebno funkcijo (npr. zmanjšanje vidljivosti proizvoda skozi bela ali svetla oblačila, vidljivost mest, kamor se pritrdi trak, prikaz vlažnosti).

Uporabljena črnila in barvila so tudi v skladu z merilom 7 o izključenih ali omejenih snoveh ali zmeseh.

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik predloži izjavo dobaviteljev, da so zahteve bile izpolnjene, in od dobaviteljev zahteva, da priskrbijo takšno izjavo. Če se uporabljajo barvila, se njihova prisotnost upraviči z navedbo posebne funkcije, ki jo zagotavljajo.

6.3    Dišave

(a) Proizvodi, ki se tržijo kot proizvodi, zasnovani in namenjeni otrokom, ter tamponi in blazinice za dojenje so brez dišav.

(b) Vsaka snov ali zmes, dodana proizvodu kot dišava, se proizvede in obravnava v skladu s kodeksom ravnanja mednarodnega združenja za dišave (IFRA). Kodeks je na voljo na spletni strani IFRA: http://www.ifraorg.org. Proizvajalec sledi priporočilom iz standardov IFRA, ki se nanašajo na prepoved, omejeno uporabo in določena merila čistosti za materiale.

(c) Vsaka uporabljena dišava je tudi v skladu z merilom 7 o izključenih ali omejenih snoveh ali zmeseh, ne glede na koncentracijo v končnem proizvodu.

(d) Ne uporabljajo se dišave in sestavine dišavnih zmesi, ki jih je znanstveni odbor za varnost potrošnikov ( 5 ) označil kot kontaktne alergene, pri katerih je potrebna posebna pozornost, kot tudi dišave, katerih prisotnost mora biti v skladu s Prilogo III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ( 6 ) navedena na seznamu sestavin. Ni dovoljena uporaba nitromošusov in policikličnih mošusov.

(e) Uporaba dišav se označi na embalaži proizvoda. Dodatno se navedejo dišave in/ali sestavine dišavnih zmesi, ki jih je znanstveni odbor za potrošnike označil kot kontaktne alergene v ljudeh in niso omejene z merilom 6.3(c) in (d).

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik predloži izjavo o skladnosti za vse zahteve iz točk (a) do (e), podprto z izjavo proizvajalca dišav, če je to primerno. Ko se uporabljajo dišave, se predložita tudi seznam uporabljenih dišav in vizualna dokazila, da je informacija bila dodana embalaži.

6.4    Losjoni

(a) Losjoni se ne uporabljajo v ženskih higienskih vložkih, tamponih in blazinicah za dojenje. Uporaba losjonov v drugih proizvodih je označena na embalaži.

(b) Vsi losjoni, uporabljeni v proizvodih, ki niso ženski higienski vložki, tamponi in blazinice za dojenje, so skladni z merilom 6.3 o dišavah in merilom 7 o izključenih ali omejenih snoveh ali zmeseh, ne glede na koncentracijo v končnem proizvodu.

(c) Naslednje snovi se ne uporabljajo: triklosan, parabeni, formaldehid in snovi, ki sproščajo formaldehid.

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik predloži izjavo o skladnosti, podprto z izjavo proizvajalca losjonov, če je to primerno. Ko se uporabljajo losjoni, se predložijo vizualna dokazila, da je informacija bila dodana embalaži.

6.5    Silikon

(a) Kjer so deli proizvoda obdelani s silikonom, proizvajalec zagotovi, da so zaposleni zaščiteni pred topili.

(b) V kemičnih proizvodih, ki se uporabljajo za silikonsko obdelavo sestavnih delov, nista prisotna oktametil ciklotetrasiloksan D4 (številka CAS 556-67-2) in dekametil ciklopentasiloksan D5 (številka CAS 541-02-6). Ta zahteva ne velja, če D4 in D5 nista namenoma dodana materialu ali končnemu proizvodu in kjer sta prisotna v silikonu v koncentracijah pod 100 ppm (0,01 % glede na maso).

Ocenjevanje in preverjanje:

(a) Vložnik predloži informacije o metodah, uporabljenih za obdelavo silikona, in dokumentacijo, ki potrjuje, da so zaposleni zaščiteni.

(b) Vložnik predloži izjavo dobavitelja, da je ta zahteva bila izpolnjena.

6.6    Nanosrebrni delci

Nanosrebrni delci se ne dodajajo namenoma proizvodu, njegovim homogenim delom ali materialu.

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik predloži izjavo, da je zahteva bila izpolnjena in od dobaviteljev zahteva, da priskrbijo takšno izjavo.

Merilo 7 – izključene ali omejene snovi ali zmesi

7.1    Nevarne snovi in zmesi

Znaka EU za okolje ni možno podeliti, če proizvod ali izdelki, ki so njegov del, kot so opredeljeni v členu 3(3) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ( 7 ), ali njegovi homogeni deli vsebujejo snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo merila za razvrščanje s stavki o nevarnosti ali opozorilnimi stavki, določenimi v tabeli 4, v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ali Uredbo Sveta 67/548/EGS ( 8 ), niti ga ni možno podeliti, če vsebujejo snovi ali zmesi iz člena 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006, razen če so bili izrecno izvzeti.

Najnovejša pravila o razvrščanju, ki jih je sprejela Unija, imajo prednost pred razvrščanjem glede na nevarne lastnosti in opozorilnimi stavki. Vložnik zato zagotovi, da razvrščanje temelji na najnovejših pravilih za razvrščanje.

Stavki o nevarnosti in opozorilni stavki v tabeli 4 se na splošno nanašajo na snovi. Vendar če ni možno pridobiti informacije o snovi, veljajo pravila za razvrščanje zmesi.

Snovi ali zmesi, ki med obdelavo lahko spremenijo lastnosti in zato niso več biološko razpoložljive ali pa so podvržene kemičnim spremembam na način, ki odstrani predhodno ugotovljeno nevarnost, so izvzete iz merila 7.1. To na primer obsega modificirane polimere in monomere ali aditive, ki se v plastiki vežejo kovalentno.

Mejne koncentracije za snovi ali zmesi, ki so lahko ali pa so bile dodeljene stavku o nevarnosti ali opozorilnemu stavku v tabeli 4 in izpolnjujejo merila za razvrstitev v razrede nevarnosti ali kategorije, in za snovi, ki izpolnjujejo merila iz člena 57(a), (b) ali (c) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ne presegajo splošnih ali posebnih mejnih koncentracij, določenih v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1272/2008. Kjer so določene posebne mejne koncentracije, imajo prednost pred splošnimi.Tabela 4

Stavki o nevarnosti in ustrezni opozorilni stavki

Stavek o nevarnosti ()

Opozorilni stavek ()

H300 Smrtno pri zaužitju

R28

H301 Strupeno pri zaužitju

R25

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno

R65

H310 Smrtno v stiku s kožo

R27

H311 Strupeno v stiku s kožo

R24

H330 Smrtno pri vdihavanju

R23/26

H331 Strupeno pri vdihavanju

R23

H340 Lahko povzroči genetske okvare

R46

H341 Sum povzročitve genetskih okvar

R68

H350 Lahko povzroči raka

R45

H350i Lahko povzroči raka pri vdihavanju

R49

H351 Sum povzročitve raka

R40

H360F Lahko škoduje plodnosti

R60

H360D Lahko škoduje nerojenemu otroku

R61

H360FD Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku

R60/61/60-61

H360Fd Lahko škoduje plodnosti. Sum škodljivosti za nerojenega otroka

R60/63

H360Df Lahko škoduje nerojenemu otroku. Sum škodljivosti za plodnost

R61/62

H361f Sum škodljivosti za plodnost

R62

H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka

R63

H361fd Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka

R62-63

H362 Lahko škoduje dojenim otrokom

R64

H370 Škoduje organom

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Lahko škoduje organom

R68/20/21/22

H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti

R48/25/24/23

H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti

R48/20/21/22

H400 Zelo strupeno za vodne organizme

R50

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

R50-53

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

R51-53

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

R52-53

H413 Lahko ima dolgotrajne učinke na vodne organizme

R53

EUH059 Nevarno za ozonski plašč

R59

EUH029 V stiku z vodo se sprošča strupen plin

R29

EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin

R31

EUH032 V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin

R32

EUH070 Strupeno ob stiku z očmi

R39-41

H317 (podkategorija 1A): Lahko povzroča alergijski odziv kože (mejna koncentracija ≥ 0,1 % m/m) ()

R43

H317 (podkategorija 1B): Lahko povzroča alergijski odziv kože (mejna koncentracija ≥ 1,0 % m/m) ()

H334: Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanje pri vdihavanju

R42

(1)   V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

(2)   V skladu z Direktivo 67/548/EGS in Direktivo 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L 200, 30.7.1999, str. 1).

(3)   V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 286/2011 z dne 10. marca 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L 83, 30.3.2011, str. 1).

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik predloži kosovnico proizvoda, vključno s seznamom vseh njegovih delov in homogenih delov.

Vložnik preveri prisotnost snovi in zmesi, ki bi lahko bile razvrščene v stavke o nevarnosti in opozorilne stavke, navedene v okviru tega merila. Vložnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom za proizvod, kateri koli njegov del ali kateri koli njegov homogeni del.

Vložniki izberejo ustrezne oblike preverjanja. Glavne oblike preverjanja so določene, kot sledi:

 homogeni deli in povezane obdelave ali nečistoče (npr. superabsorpcijski polimerni sloji): varnostni listi se predložijo za materiale, ki sestavljajo ta del proizvoda in snovi ter zmesi, uporabljene pri ustvarjanju in obdelavi materialov, ki ostanejo v končnem delu nad mejno vrednostjo 0,10 % m/m, razen če velja nižja splošna ali posebna omejitev v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1272/2008,

 kemijske formule, ki dajo proizvodu ali delom proizvoda posebno lastnost (npr. lepila in adhezivi, barvila): varnostni listi se predložijo za snovi in zmesi, uporabljene v proizvodnji končnega proizvoda, ali snovi in zmesi, uporabljene v delih proizvoda in ki ostanejo v delih proizvoda.

Navedena izjava vključuje pripadajočo dokumentacijo, kot so izjave o skladnosti, ki jih podpišejo dobavitelji, o nerazvrstitvi snovi, zmesi ali materialov v kategorije nevarnosti, ki ustrezajo stavkom o nevarnosti ali opozorilnim stavkom iz tabele 4 v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, če je to mogoče določiti vsaj na podlagi informacij, ki izpolnjujejo zahteve iz Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

Predložene informacije se nanašajo na oblike ali fizična stanja snovi ali zmesi, kot se uporabljajo v končnem proizvodu.

Naslednje tehnične informacije se predložijo kot dokazilo za izjavo o razvrstitvi ali nerazvrstitvi posameznih snovi in zmesi:

(i) za snovi, ki niso bile registrirane v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 ali še niso razvrščene v skladu z uredbo CLP: informacije, ki izpolnjujejo zahteve iz Priloge VII k navedeni uredbi;

(ii) za snovi, ki so bile registrirane v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in ki ne ustrezajo zahtevam za razvrščanje v skladu z uredbo CLP: informacije, ki temeljijo na registracijski dokumentaciji na podlagi uredbe REACH in potrjujejo nerazvrstitev snovi;

(iii) za snovi, ki so usklajeno razvrščene ali samodejno razvrščene: varnostni listi, če so na voljo. Če niso na voljo ali je snov samodejno razvrščena, se predložijo informacije, ki so pomembne za razvrstitev snovi glede na nevarne lastnosti v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006;

(iv) v primeru zmesi: varnostni listi, če so na voljo. Če niso na voljo, se predloži izračun razvrstitve zmesi v skladu s pravili iz Uredbe (ES) št. 1272/2008 skupaj z informacijami, ki so pomembne za razvrstitev zmesi glede na nevarne lastnosti v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

Varnostni listi se izpolnijo v skladu z navodili iz oddelkov 2, 3, 9, 10, 11 in 12 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (Zahteve za pripravo varnostnih listov). Nepopolni varnostni listi se dopolnijo z informacijami iz izjav dobaviteljev kemikalij.

Informacije o intrinzičnih lastnostih snovi se lahko pridobijo na različne načine, ne samo s testi, na primer z uporabo nadomestnih metod, kot so metode in vitro, kvantitativnih modelov razmerja med strukturo in aktivnostjo snovi ali z združevanjem v skupine ali navzkrižnim branjem v skladu s Prilogo XI k Uredbi (ES) št. 1907/2006. Izrecno se spodbuja izmenjava zadevnih podatkov vzdolž dobavne verige.

7.2    Snovi, razvrščene v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006

Za snovi, opredeljene kot snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, in vključene v seznam iz člena 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006, odstopanje od izključitve iz člena 6(6) Uredbe (ES) št. 66/2010 ni mogoče, če koncentracija teh snovi v zmeseh, proizvodu ali katerem koli homogenem delu proizvoda presega 0,10 % glede na maso.

Ocenjevanje in preverjanje:

Sklic na najnovejši seznam snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, se navede na datum vloge. Vložnik predloži izjavo o skladnosti z merilom 7.2 skupaj s pripadajočo dokumentacijo, kot so izjave o skladnosti, ki jih podpišejo dobavitelji materiala, in izvodi ustreznih varnostnih listov za snovi ali zmesi v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006. Mejne koncentracije se v varnostnih listih določijo v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1907/2006 za snovi in zmesi.

Merilo 8 – izkoristek materiala v proizvodnji

Količina odpadkov, ki nastane med proizvodnjo in pakiranjem proizvodov, ob odbitju dela, ki se ponovno uporabi ali pretvori v uporabne materiale in/ali energijo, ne presega:

 10 % glede na maso končnih proizvodov za tampone,

 5 % glede na maso končnih proizvodov za ostale proizvode.

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik predloži dokazila o količinah odpadkov, ki niso bilo ponovno uporabljeni v proizvodnem procesu ali ki niso bili pretvorjeni v materiale in/ali energijo.

Izračuni so prikazani v skladu z ISO 14025 in vložnik predloži vse naslednje parametre, ki se nanašajo na:

 maso proizvoda in embalaže,

 vse tokove odpadkov, ki nastanejo med proizvodnjo,

 ustrezno obdelavo (npr. recikliranje, sežiganje), vključno z delom, ki je bil predelan, in delom, ki je bil odstranjen.

Neto količina odpadkov se izračuna kot razlika med proizvedeno in predelano količino odpadkov.

Merilo 9 – navodila o odstranitvi proizvoda

Proizvajalci na embalaži napišejo ali z vizualnimi simboli prikažejo:

 da se proizvoda ne sme splakovati v stranišča,

 kako se proizvod pravilno odstrani.

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik predloži vzorec embalaže.

Merilo 10 – primernost za uporabo in kakovost proizvoda

Učinkovitost/kakovost proizvodov je zadovoljiva in vsaj enakovredna proizvodom, ko so že na trgu. Primernost za uporabo se preskusi z ozirom na lastnosti in parametre v tabeli 5. Ravni učinkovitosti morajo ustrezati, če so bile navedene.Tabela 5

Lastnosti in parametri, ki opisujejo primernost za uporabo proizvoda, ki se preskuša

Lastnosti

Zahtevani način preskusa (raven učinkovitosti)

Plenice za dojenčke

Ženski higienski vložki

Tamponi

Blazinice za dojenje

Preskusi med uporabo

U1.  Vpijanje in zaščita pred puščanjem (1)

preskus s panelom potrošnikov (do puščanja pride v manj kot 5 % uporabe proizvoda)

U2.  Suha koža

preskus s panelom potrošnikov (80 % potrošnikov, ki preskušajo proizvod, mora oceniti učinkovitost kot zadovoljivo)

ni relevantno

kot za plenice za dojenčke

U3.  Prileganje in udobje

preskus s panelom potrošnikov (80 % potrošnikov, ki preskušajo proizvod, mora oceniti učinkovitost kot zadovoljivo)

U4.  Splošna učinkovitost

preskus s panelom potrošnikov (80 % potrošnikov, ki preskušajo proizvod, mora oceniti učinkovitost kot zadovoljivo)

Tehnični preskusi

T1.  Vpijanje in zaščita pred puščanjem

stopnja vpijanja in vpijanje pred puščanjem

metoda syngina

ni priporočene metode

T2.  Suha koža

transepidermalna izguba vode, metoda ponovne ovlažitve, korneometrični preskus

ni relevantno

ni priporočene metode

(*1)   Dnevni vložki brez jedra, namenjenega zaščiti ženskega perila (tanki dnevni vložki), so izvzeti iz te zahteve.

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik predloži poročilo o preskusih med uporabo in tehničnih preskusih, ki opisujejo preskusne metode, rezultate preskusov in uporabljene podatke. Preskuse opravijo laboratoriji, certificirani za izvedbo sistemov upravljanja s kakovostjo, ne glede na to, ali so notranji ali zunanji.

Preskusi se opravijo za določeno vrsto in velikost proizvodov, za katere je bila oddana vloga za znak EU za okolje. Toda če se lahko dokaže, da imajo proizvodi enako učinkovitost, lahko zadostuje, da se preskusi samo ena velikost ali reprezentativna mešanica velikosti za vsako zasnovo proizvoda. Posebna pozornost se nameni vzorčenju, prevozu in skladiščenju proizvodov, da se zagotovijo ponovljivi rezultati. Priporočljivo je, da proizvodi niso v anonimni obliki ali da se prepakirajo v nevtralno embalažo zaradi tveganja sprememb v učinkovitosti proizvodov in/ali embalaže.

Informacije o preskusih se dajo na razpolago pristojnim organom ob upoštevanju zaupnosti. Rezultati preskusov so jasno razloženi in predstavljeni v jeziku, enotah in simbolih, ki so razumljivi uporabnikom podatkov. Predstavijo se naslednji elementi: kraj in datum preskusov; kriteriji, uporabljeni za izbiro preskušenih proizvodov in njihova reprezentativnost; izbrane lastnosti za preskus in, če je primerno, razlogi, zakaj nekatere niso bile zajete; uporabljene preskusne metode in morebitne omejitve. Predložijo se jasne smernice o uporabi rezultatov preskusov.

Dodatne smernice za uporabniške preskuse:

 vzorčenje, zasnova preskusov, oblikovanje panela in analiza rezultatov preskusov ustrezajo standardnim statističnim praksam (AFNOR Q 34-019, ASTM E1958-07e1 ali enakovredne),

 vsak proizvod je ocenjen z vprašalnikom. Preskus traja vsaj 72 ur, če je možno ves teden, in se opravi v običajnih pogojih uporabe proizvoda,

 priporočeno število preskuševalcev je vsaj 30. Vsi posamezniki, ki sodelujejo v raziskavi, so uporabniki določene vrste/velikosti preskušenega proizvoda,

 ko proizvod ni zasnovan posebej za en spol, je razmerje med moškimi in ženskami 1: 1,

 v raziskavi sodeluje mešanica posameznikov, ki sorazmerno zastopajo različne skupine potrošnikov na trgu. Jasno so predstavljeni starost, država in spol,

 bolni posamezniki in tisti s kronično kožno boleznijo naj ne bi sodelovali v preskusu. V primerih, ko posamezniki med uporabniškim preskusom zbolijo, se to navede na vprašalniku in odgovori se ne upoštevajo pri oceni,

 za suho kožo, prileganje in udobje ter splošno učinkovitost mora 80 % potrošnikov, ki preskušajo proizvod, učinkovitost oceniti kot zadovoljivo, kar bi lahko na primer pomenilo, da potrošnik dodeli oceno nad 60 (na kvantitativni lestvici od 1 do 100) ali da je proizvod bil ocenjen kot dober ali zelo dober (med petimi kvalitativnimi možnostmi: zelo slab, slab, povprečen, dober, zelo dober). Kar zadeva vpijanje in zaščito pred puščanjem, se puščanje pojavi v manj kot 5 % preskušenih proizvodov,

 rezultati se statistično ocenijo po koncu uporabniškega preskusa,

 poroča se o zunanjih dejavnikih, kot so blagovna znamka, tržni deleži in oglaševanje, ki lahko vplivajo na dojemanje učinkovitosti proizvodov.

Dodatne zahteve za tehnične preskuse:

 preskusne metode čim bolj temeljijo na metodah, ki zadevajo proizvod, so ponovljive in dosledne,

 preskusi se vsaj pet vzorcev. Povprečni rezultati se poročajo skupaj s standardnim odklonom.

Masa, mere in oblikovalske lastnosti proizvoda se opišejo in predložijo v skladu z merilom 1.

Merilo 11 – socialni vidiki

Vložniki zagotovijo, da se na proizvodnih lokacijah, skupaj z dobaviteljsko verigo, ki se uporabljajo za proizvodnjo licenciranih proizvodov, spoštujejo temeljna načela in pravice pri delu, kot so za večnacionalna podjetja opisani v temeljnih delovnih standardih Mednarodne organizacije dela (ILO), pobudi ZN za globalni dogovor in smernicah OECD. Za namene preverjanja se uporabijo naslednji temeljni delovni standardi ILO:

029

Prisilno delo;

087

Svoboda združevanja in varstvo pravice do organiziranja;

098

Pravica do organiziranja in kolektivnih pogajanj;

100

Enako plačilo;

105

Odprava prisilnega dela;

111

Diskriminacija pri zaposlovanju in poklicih;

138

Minimalna starost;

155

Varnost in zdravje pri delu;

182

Odprava najhujših oblik otroškega dela.

Ti standardi se posredujejo proizvodnim lokacijam vzdolž dobavne verige za proizvodnjo končnega proizvoda.

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik dokaže, da je tretja stran preverila skladnost z uporabo neodvisnega preverjanja ali dokumentiranih dokazil, vključno s pregledi revizorjev na mestu samem med postopkom preverjanja za znak za okolje na proizvodnih lokacijah v dobavni verigi za licencirane proizvode. To se opravi pri oddaji vloge in nato med licenčnim obdobjem, če so dodane nove proizvodne lokacije.

Merilo 12 – informacije na znaku EU za okolje

Logotip znaka EU za okolje se uporabi na embalaži proizvoda. Polje 2 znaka EU za okolje vsebuje naslednje besedilo:

 „Zmanjšan vpliv zaradi porabe virov.“

 „Omejena uporaba nevarnih snovi.“

 „Uspešen preskus učinkovitosti in kakovosti.“

Na embalaži bi moralo biti še naslednje besedilo: „Več informacij o tem, zakaj je bil temu proizvodu podeljen znak EU za okolje, najdete na spletni strani http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/.“

Ocenjevanje in preverjanje:

Vložnik predloži izjavo o skladnosti z zahtevami in vizualna dokazila.( 1 ) Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (UL L 169, 12.7.1993, str. 1).

( 2 ) Kot je opredeljena v Direktivi 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L 140, 5.6.2009, str. 16).

( 3 ) Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L 189, 20.7.2007, str. 1).

( 4 ) Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

( 5 ) Mnenje odbora o dišavnih alergenih v kozmetičnih proizvodih, sprejeto junija 2012. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf.

( 6 ) Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih (UL L 342, 22.12.2009, str. 59).

( 7 ) Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

( 8 ) Direktiva Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL 196, 16.8.1967, str. 1).