02014D0057(01) — SL — 31.12.2020 — 003.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/298

z dne 15. decembra 2014

o vmesni razdelitvi prihodka Evropske centralne banke (ECB/2014/57)

(prenovitev)

(UL L 053 25.2.2015, str. 24)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/1195 z dne 2. julija 2015

  L 193

133

21.7.2015

►M2

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/2216 z dne 28. novembra 2019

  L 332

183

23.12.2019

►M3

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2020/1736 z dne 12. novembra 2020

  L 390

63

20.11.2020
▼B

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/298

z dne 15. decembra 2014

o vmesni razdelitvi prihodka Evropske centralne banke (ECB/2014/57)

(prenovitev)Člen 1

Opredelitve pojmov

V tem sklepu:

(a) 

„NCB“ oziroma „nacionalna centralna banka“ pomeni nacionalno centralno banko države članice, katere valuta je euro;

(b) 

„saldi znotraj Eurosistema iz naslova eurobankovcev v obtoku“ pomenijo terjatve in obveznosti, ki nastajajo med posamezno NCB in ECB ter med posamezno NCB in drugimi NCB zaradi uporabe člena 4 Sklepa ECB/2010/29;

(c) 

„prihodek ECB iz naslova eurobankovcev v obtoku“ pomeni prihodek, ki ga ECB ustvarja zaradi obrestovanja njenih terjatev znotraj Eurosistema do nacionalnih centralnih bank v zvezi z njenim deležem eurobankovcev v obtoku zaradi uporabe člena 2 Sklepa ECB/2010/23;

▼M3

(d) 

„prihodek ECB iz naslova vrednostnih papirjev“ pomeni neto prihodek iz naslova nakupov vrednostnih papirjev s strani ECB: (i) po programu v zvezi s trgi vrednostnih papirjev v skladu s Sklepom ECB/2010/5 Evropske centralne banke ( 1 ); (ii) po tretjem programu nakupa kritih obveznic v skladu s Sklepom Evropske centralne banke (EU) 2020/187 (ECB/2020/8) ( 2 ); (iii) po programu nakupa listinjenih vrednostnih papirjev v skladu s Sklepom ECB/2014/45; (iv) po programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih v skladu s Sklepom Evropske centralne banke (EU) 2020/188 (ECB/2020/9) ( 3 ) in (v) po izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji v skladu s Sklepom Evropske centralne banke (EU) 2020/440 (ECB/2020/17) ( 4 ).

▼B

Člen 2

Vmesna razdelitev prihodka ECB iz naslova eurobankovcev v obtoku in prihodka ECB iz naslova vrednostnih papirjev

1.  
Prihodek ECB iz naslova eurobankovcev v obtoku in prihodek ECB iz naslova vrednostnih papirjev v celoti zapadeta v plačilo nacionalnim centralnim bankam v istem poslovnem letu, v katerem nastaneta, in se razdelita med NCB sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži v vpisanem kapitalu ECB.
2.  
Če Svet ECB ne odloči drugače, ECB med nacionalne centralne banke razdeli svoj prihodek iz naslova eurobankovcev v obtoku in svoj prihodek iz naslova vrednostnih papirjev, ki nastaneta v vsakem poslovnem letu, na zadnji delovni dan v januarju naslednjega leta.
3.  
Znesek prihodka ECB iz naslova eurobankovcev v obtoku se lahko v skladu s sklepom Sveta ECB na podlagi Statuta ESCB zmanjša glede na stroške, ki jih ima ECB v zvezi z izdajo in obdelavo eurobankovcev.

Člen 3

Odstopanje od člena 2

▼M2

Z odstopanjem od člena 2 Svet ECB pred koncem poslovnega leta odloči, ali se prihodek ECB iz navedenega člena v celoti ali delno zadrži v obsegu, ki je potreben za to, da znesek razdeljenega prihodka ne preseže čistega dobička ECB za tisto leto. Taka odločitev se sprejme, kadar Svet ECB na podlagi obrazložene ocene, ki jo pripravi Izvršilni odbor, pričakuje, da bo ECB imela skupno letno izgubo ali da bo ustvarila letni čisti dobiček, ki bo manjši od ocenjenega zneska njenega prihodka iz člena 2. Svet ECB lahko pred koncem poslovnega leta odloči, da se prihodek ECB iz navedenega člena v celoti ali delno prenese v rezervacije za finančna tveganja.

▼B

Člen 4

Začetek veljavnosti in razveljavitev

1.  
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2014.
2.  
Sklep ECB/2010/14 se razveljavi z učinkom od 31. decembra 2014.
3.  
Sklicevanja na Sklep ECB/2010/24 se štejejo za sklicevanja na ta sklep.( 1 ) Sklep ECB/2010/5 z dne 14. maja 2010 o vzpostavitvi programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev (UL L 124, 20.5.2010, str. 8).

( 2 ) Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/187 z dne 3. februarja 2020 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (ECB/2020/8) (UL L 39, 12.2.2020, str. 6).

( 3 ) Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/188 z dne 3. februarja 2020 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2020/9) (UL L 39, 12.2.2020, str. 12).

( 4 ) Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/440 z dne 24. marca 2020 o začasnem izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (ECB/2020/17) (UL L 91, 25.3.2020, str. 1).