02013R0345 — SL — 01.03.2018 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA (EU) št. 345/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 17. aprila 2013

o evropskih skladih tveganega kapitala

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 115 25.4.2013, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA (EU) 2017/1991 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktobra 2017

  L 293

1

10.11.2017
▼B

UREDBA (EU) št. 345/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 17. aprila 2013

o evropskih skladih tveganega kapitala

(Besedilo velja za EGP)POGLAVJE I

VSEBINA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Ta uredba določa enotne zahteve in pogoje za upravitelje kolektivnih naložbenih podjemov, ki želijo v zvezi s trženjem kvalificiranih skladov tveganega kapitala v Uniji uporabljati oznako „EuVECA“ in s tem prispevati k nemotenemu delovanju notranjega trga.

Ta uredba določa tudi enotna pravila za trženje kvalificiranih skladov tveganega kapitala upravičenim vlagateljem v celotni Uniji, sestavo portfelja kvalificiranih skladov tveganega kapitala, upravičene naložbene instrumente in tehnike, ki jih uporabljajo kvalificirani skladi tveganega kapitala, kakor tudi organizacijo, ravnanje in preglednost upraviteljev, ki tržijo kvalificirane sklade tveganega kapitala po Uniji.

Člen 2

1.  Ta uredba se uporablja za upravitelje kolektivnih naložbenih podjemov, kot so opredeljeni v točki (a) člena 3, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) njihova skupna upravljana sredstva ne presegajo praga iz točke (b) člena 3(2) Direktive 2011/61/EU;

(b) imajo sedež v Uniji;

(c) morajo biti registrirani pri pristojnih organih njihove matične države članice v skladu s točko (a) člena 3(3) Direktive 2011/61/EU, in

(d) upravljajo premoženje kvalificiranih skladov tveganega kapitala.

▼M1

2.  Členi 3 do 6, člen 12, točki (c) in (i) člena 13(1), členi 14a do 19, drugi pododstavek člena 20(3) ter člena 21 in 21a te uredbe se uporabljajo za upravitelje kolektivnih naložbenih podjemov, ki imajo dovoljenje na podlagi člena 6 Direktive 2011/61/EU, ki upravljajo portfelje kvalificiranih skladov tveganega kapitala in ki nameravajo oznako „EuVECA“ uporabljati v povezavi s trženjem teh skladov v Uniji.

▼B

3.  Kadar so upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala zunanji upravitelji in so registrirani v skladu s členom 14, lahko upravljajo kolektivne naložbene podjeme za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), pod pogojem, da pridobijo dovoljenje iz Direktive 2009/65/ES.

Člen 3

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „kolektivni naložbeni podjemi“ pomenijo AIS, kot so opredeljeni v točki (a) člena 4(1) Direktive 2011/61/EU;

(b) „kvalificirani sklad tveganega kapitala“ pomeni kolektivni naložbeni podjem, ki:

(i) namerava v časovnem okviru iz svojih pravil upravljanja ali ustanovnih aktov vsaj 70 % svojih združenih kapitalskih vložkov in neporabljenega kapitala na vpoklic vložiti v sredstva, ki so kvalificirane naložbe, izračunane na podlagi zneskov, ki jih je mogoče vložiti po odbitku vseh ustreznih stroškov ter deležev v denarnih sredstvih in njihovih ustreznikih;

(ii) ne uporabi več kot 30 % združenih kapitalskih vložkov in neporabljenega kapitala na vpoklic za pridobitev sredstev, ki niso kvalificirane naložbe, izračunane na podlagi zneskov, ki jih je mogoče vložiti po odbitku vseh ustreznih stroškov ter deležev v denarnih sredstvih in njihovih ustreznikih;

(iii) je ustanovljen na ozemlju države članice;

(c) „upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala“ pomeni pravno osebo, katere redna poslovna dejavnost je upravljanje vsaj enega kvalificiranega sklada tveganega kapitala;

(d) „kvalificirano portfeljsko podjetje“ pomeni podjetje, ki:

▼M1

(i) v času prve naložbe kvalificiranega sklada tveganega kapitala v to podjetje izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

 podjetje ni sprejeto v trgovanje na reguliranem trgu ali v večstranski sistem trgovanja, kot sta opredeljena v točkah 21 in 22 člena 4(1) Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ), in zaposluje do 499 ljudi,

 podjetje je malo in srednje podjetje, kot je opredeljeno v točki 13 člena 4(1) Direktive 2014/65/EU, ki kotira na zagonskem trgu MSP, kot je opredeljen v točki 12 člena 4(1) navedene direktive;

▼B

(ii) samo ni kolektivni naložbeni podjem;

(iii) ni eno ali več od naslednjega:

 kreditna institucija, kot je opredeljena v točki 1 člena 4 Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij ( 2 ),

 investicijsko podjetje, kot je opredeljeno v točki 1 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES,

 zavarovalnica, kot je opredeljena v točki 1 člena 13 Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) ( 3 ),

 finančni holding, kot je predeljen v točki 19 člena 4 Direktive 2006/48/ES ali

 mešani poslovni holding, kot je opredeljen v točki 20 člena 4 Direktive 2006/48/ES;

(iv) ima sedež na ozemlju države članice ali tretje države, pod pogojem, da tretja država:

 ni na seznamu držav in ozemelj, ki ne sodelujejo, ki ga pripravlja projektna skupina za finančno ukrepanje proti pranju denarja in financiranju terorističnih dejavnosti,

 je podpisala sporazum z matično državo članico upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala in z vsako drugo državo članico, v kateri se namerava tržiti enote ali deleži kvalificiranega sklada tveganega kapitala, da zagotovi, da tretja država v celoti izpolnjuje standarde iz člena 26 Vzorčne konvencije OECD o davku na dohodek in kapital in zagotavlja učinkovito izmenjavo informacij o davčnih zadevah, vključno z vsemi večstranskimi davčnimi sporazumi;

(e) „kvalificirane naložbe“ pomenijo vse naslednje instrumente:

(i) lastniške ali navidezne lastniške instrumente, ki jih izda:

 kvalificirano portfeljsko podjetje in jih kvalificirani sklad tveganega kapitala pridobi neposredno od kvalificiranega portfeljskega podjetja,

 kvalificirano portfeljsko podjetje v zameno za lastniški vrednostni papir, ki ga izda kvalificirano portfeljsko podjetje, ali

 podjetje, kateremu je kvalificirano portfeljsko podjetje podrejeno podjetje v njogovi večinski lasti, in ga kvalificirani sklad tveganega kapitala pridobi v zameno za lastniški instrument, ki ga izda kvalificirano portfeljsko podjetje;

(ii) zavarovana ali nezavarovana posojila, ki jih kvalificirani sklad tveganega kapitala odobri kvalificiranemu portfeljskemu podjetju, kadar ima ta sklad že kvalificirane naložbe, če se za takšna posojila ne uporabi več kot 30 % združenih kapitalskih vložkov in neporabljenega kapitala na vpoklic v kvalificiranem skladu tveganega kapitala;

(iii) deleže kvalificiranega portfeljskega podjetja, pridobljene od obstoječih imetnikov deležev tega podjetja;

(iv) enote ali deleže enega ali več drugih kvalificiranih skladov tveganega kapitala, pod pogojem, da ti kvalificirani skladi tveganega kapitala niso sami vložili več kot 10 % svojih združenih kapitalskih vložkov in neporabljenega kapitala na vpoklic v kvalificirane sklade tveganega kapitala;

(f) „zadevni stroški“ pomenijo vsa plačila, dajatve in stroške, ki jih neposredno ali posredno krijejo vlagatelji in o katerih se dogovorijo upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala in njegovi vlagatelji;

(g) „kapital“ pomeni lastniški delež v podjetju, ki ga predstavljajo deleži ali druge oblike sodelovanja v kapitalu kvalificiranega portfeljskega podjetja in se izda njegovim vlagateljem;

(h) „navidezni kapital“ pomeni katero koli vrsto finančnega instrumenta, ki je kombinacija lastniškega in dolžniškega kapitala, katerega donos je povezan z dobičkom ali izgubo kvalificiranega portfeljskega podjetja in katerih poplačilo v primeru neizpolnitve obveznosti ni v celoti zavarovano;

(i) „trženje“ pomeni neposredno ali posredno ponudbo ali plasiranje, na pobudo upravitelja kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo ali v njegovem imenu, enot ali deležev sklada tveganega kapitala, ki ga upravlja ta upravitelj, vlagateljem s stalnim prebivališčem ali registriranim sedežem v Uniji ali z njimi;

(j) „kapital na vpoklic“ pomeni katero koli zavezo, v skladu s katero mora vlagatelj v časovnem okviru, določenem v pravilih upravljanja ali ustanovnem aktu kvalificiranega sklada tveganega kapitala, obvezno pridobiti delež v tem skladu ali vanj prispevati kapitalske vložke;

▼M1

(k) „,matična država članica“ pomeni državo članico, v kateri ima upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala registrirani sedež;

▼B

(l) „država članica gostiteljica“ pomeni državo članico, ki ni matična država članica in v kateri upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala trži kvalificirane sklade tveganega kapitala v skladu s to uredbo;

▼M1

(m) „pristojni organ“ pomeni:

(i) za upravitelje iz člena 2(1) te uredbe pristojni organ iz točke (a) člena 3(3) Direktive 2011/61/EU;

(ii) za upravitelje iz člena 2(2) te uredbe pristojni organ iz člena 7(1) Direktive 2011/61/EU;

(iii) za kvalificirane sklade tveganega kapitala pristojni organ države članice, v kateri ima kvalificirani sklad tveganega kapitala sedež;

▼M1

(n) „pristojni organ države članice gostiteljice“ pomeni organ države članice – ki ni matična država članica –, v kateri se trži kvalificirani sklad tveganega kapitala.

▼B

Kar zadeva točko (c) prvega pododstavka, kadar pravna oblika kvalificiranega sklada tveganega kapitala dovoljuje notranje upravljanje in kadar organ upravljanja sklada ne imenuje zunanjega upravitelja, je v skladu s členom 14 kot upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala registriran kvalificirani sklad tveganega kapitala sam. Kvalificirani sklad tveganega kapitala, ki je registriran kot notranji upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala, ni registriran kot zunanji upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala drugih kolektivnih naložbenih podjemov.POGLAVJE II

POGOJI ZA UPORABO OZNAKE „EuVECA“

Člen 4

Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala, ki izpolnjujejo zahteve iz tega poglavja, imajo pravico do uporabe oznake „EuVECA“ v zvezi s trženjem kvalificiranih skladov tveganega kapitala v Uniji.

Člen 5

1.  Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala zagotovijo, da se pri pridobivanju sredstev, ki niso kvalificirane naložbe, največ 30 % združenih kapitalskih vložkov in neporabljenega kapitala na vpoklic sklada uporabi za pridobitev takih sredstev. 30 % prag se izračuna na podlagi zneskov, ki jih je mogoče vložiti po odbitku vseh ustreznih stroškov. Deleži v denarnih sredstvih in njihovih ustreznikih se ne upoštevajo za izračun tega pragu, saj se denarna sredstva in njihovi ustrezniki ne obravnavajo kot naložbe.

2.  Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala na ravni kvalificiranega sklada tveganega kapitala ne uporabljajo nobene metode, zaradi katere bi se izpostavljenost sklada prek izposojanja denarja ali vrednostnih papirjev, vključevanja v pozicije izvedenih finančnih instrumentov ali kako drugače povečala nad raven kapitala na vpoklic.

3.  Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala lahko najemajo posojila, izdajajo zadolžnice ali jamstva na ravni kvalificiranega sklada tveganega kapitala samo, kadar so taka posojila, zadolžnice ali jamstva krita z neporabljenim kapitalom na vpoklic.

Člen 6

1.  Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala tržijo enote in deleže kvalificiranih skladov tveganega kapitala izključno vlagateljem, ki veljajo za profesionalne stranke v skladu z oddelkom I Priloge II k Direktivi 2004/39/ES ali ki se lahko na zahtevo obravnavajo kot profesionalne stranke v skladu z oddelkom II Priloge II k Direktivi 2004/39/ES, ali drugim vlagateljem, ki:

(a) se obvežejo, da bodo vložili vsaj 100 000  EUR, in

(b) v dokumentu, ločenem od pogodbe, ki se sklene za obveznost do vlaganja, pisno navedejo, da se zavedajo tveganj, ki so povezana s predvideno obveznostjo ali naložbo.

2.  Odstavek 1 se ne uporablja za naložbe vodstvenih delavcev, direktorjev ali zaposlenih, ki so med vlaganjem v kvalificirane sklade tveganega kapitala, ki jih upravljajo, udeleženi pri upravljanju upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala.

Člen 7

Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala v zvezi s kvalificiranimi skladi tveganega kapitala, ki jih upravljajo:

(a) pri opravljanju svojih dejavnosti ravnajo pošteno, pravično in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

(b) uporabljajo ustrezne politike in postopke za preprečevanje prestopkov, za katere se lahko razumno pričakuje, da bodo vplivali na interese vlagateljev in kvalificirana portfeljska podjetja;

(c) izvajajo svoje poslovne dejavnosti tako, da spodbujajo najboljše interese kvalificiranih skladov tveganega kapitala, ki jih upravljajo, vlagateljev v te sklade in integriteto trga;

(d) pri izbiri in rednem spremljanju naložb v kvalificirana portfeljska podjetja ravnajo zelo skrbno;

(e) imajo ustrezno znanje in razumevanje kvalificiranih portfeljskih podjetij, v katera vlagajo;

▼M1

(f) pravično obravnavajo svoje vlagatelje. To ne izključuje ugodnejše obravnave zasebnih vlagateljev v primerjavi z javnimi, če je ta obravnava združljiva s pravili o državni pomoči, zlasti s členom 21 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 ( 4 ), in je razkrita v pravilih upravljanja ali ustanovnem aktu sklada;

▼B

(g) zagotavljajo, da noben vlagatelj ni deležen prednostne obravnave, razen če je taka obravnava navedena v pravilih upravljanja ali ustanovnem aktu kvalificiranega sklada tveganega kapitala.

Člen 8

1.  Kadar upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala prenese nekatere naloge na tretjo osebo, to ne vpliva na odgovornost upravitelja do kvalificiranega sklada tveganega kapitala ali njegovih vlagateljev. Upravitelj ne prenese toliko nalog, da ga dejansko ni več mogoče obravnavati kot upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala, ali v tolikšni meri, da ima samo še vlogo „poštnega nabiralnika“.

2.  Vsak prenos nalog iz odstavka 1 ne ogrozi učinkovitosti nadzora nad upraviteljem kvalificiranega sklada tveganega kapitala, zlasti pa temu upravitelju ne prepreči, da deluje, ali kvalificirani sklad tveganega kapitala upravlja, v najboljšem interesu njegovih vlagateljev.

Člen 9

1.  Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala ugotovijo in preprečijo nasprotja interesov, kadar pa se jim ni mogoče izogniti, upravljajo in spremljajo ter v skladu z odstavkom 4 takoj razkrijejo ta nasprotja interesov, da bi preprečili njihov negativen vpliv na interese kvalificiranih skladov tveganega kapitala in njihove vlagatelje ter zagotovili, da so kvalificirani skladi tveganega kapitala, ki jih upravljajo, obravnavani pošteno.

2.  Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala zlasti ugotovijo nasprotja interesa, ki lahko nastanejo med:

(a) upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala, osebami, ki dejansko opravljajo posle teh upraviteljev, zaposlenimi ali drugimi osebami, ki neposredno ali posredno obvladujejo te upravitelje ali ti obvladujejo njih, in kvalificiranim skladom tveganega sklada, ki ga upravljajo ti upravitelji, ali njihovimi vlagatelji;

(b) kvalificiranim skladom tveganega kapitala ali njegovimi vlagatelji in drugim kvalificiranim skladom tveganega kapitala, ki ga upravlja isti upravitelj, ali njegovimi vlagatelji;

(c) kvalificiranim skladom tveganega kapitala ali njegovimi vlagatelji ter kolektivnim naložbenim podjemom ali KNPVP, ki ga upravlja isti upravitelj, ali njegovimi vlagatelji.

3.  Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala vzdržujejo in vodijo učinkovite organizacijske in administrativne ureditve, da izpolnjujejo zahteve iz odstavkov 1 in 2.

4.  Razkritje nasprotja interesov iz odstavka 1 se zagotovi, kadar organizacijska ureditev, ki jo sprejme upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala za ugotavljanje, preprečevanje, obvladovanje in spremljanje nasprotja interesov ne zadošča, da bi lahko z ustrezno stopnjo gotovosti zagotovili, da bo nevarnost škodovanja interesom vlagateljev preprečena. Upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala vlagateljem jasno razkrije splošno naravo ali vire nasprotja interesov, preden začne poslovati v njihovem imenu.

5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25, ki določajo:

(a) vrste nasprotja interesov iz odstavka 2 tega člena;

(b) ukrepe, ki jih morajo upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala sprejeti v zvezi s strukturami ter organizacijskimi in administrativnimi postopki za ugotovitev, preprečevanje, obvladovanje, spremljanje in razkritje nasprotja interesov.

Člen 10

1.  Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala imajo vedno na voljo zadostna lastna sredstva ter uporabljajo primerne in ustrezne človeške in tehnične vire, ki so potrebni za pravilno upravljanje kvalificiranih skladov tveganega kapitala, ki jih upravljajo.

▼M1

2.  Tako notranje upravljani kvalificirani skladi tveganega kapitala kot zunanji upravitelji kvalificiranega sklada tveganega kapitala imajo začetni kapital v višini 50 000  EUR.

▼M1

3.  Lastna sredstva vselej znašajo vsaj osmino stalnih splošnih stroškov, ki jih je imel upravitelj v predhodnem letu. Pristojni organ matične države članice lahko to zahtevo uskladi v primeru bistvene spremembe v poslovanju upravitelja glede na predhodno leto. Če upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala ni zaključil poslovnega leta, znaša zahteva osmino stalnih splošnih stroškov, pričakovanih v njegovem poslovnem načrtu, razen če pristojni organ matične države članice zahteva uskladitev tega načrta.

4.  Če vrednost kvalificiranega sklada tveganega kapitala, ki ga upravlja upravitelj, presega 250 000 000  EUR, zagotovi upravitelj dodatni znesek lastnih sredstev. Ta dodatni znesek je enak 0,02 % zneska, za katerega skupna vrednost kvalificiranega sklada tveganega kapitala presega 250 000 000  EUR.

5.  Pristojni organ matične države članice lahko dovoli, da upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala ne zagotovi do 50 % dodatnega zneska lastnih sredstev iz odstavka 4, če navedeni upravitelj pridobi jamstvo za enak znesek pri kreditni instituciji ali zavarovalnici, ki ima registrirani sedež v državi članici ali tretji državi, če zanjo veljajo pravila varnega in skrbnega poslovanja, ki so po mnenju pristojnega organa matične države članice enakovredna pravilom iz prava Unije.

6.  Lastna sredstva se vlagajo v likvidna sredstva ali sredstva, ki jih je mogoče kratkoročno pretvoriti v gotovino, in ne vključujejo špekulativnih pozicij.

▼B

Člen 11

1.  Pravila za vrednotenje sredstev se določijo v pravilih upravljanja ali ustanovnem aktu kvalificiranega sklada tveganega kapitala in zagotavljajo premišljen in pregleden postopek vrednotenja.

2.  Uporabljeni postopki vrednotenja zagotavljajo, da se vsaj enkrat letno primerno ovrednotijo sredstva in izračuna vrednost sredstev.

Člen 12

1.  Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala dajo na voljo letno poročilo pristojnemu organu matične države članice za vsak kvalificirani sklad tveganega kapitala, ki ga upravljajo, šest mesecev po koncu poslovnega leta. V poročilu so opisane sestava portfelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala in dejavnosti v predhodnem letu. V poročilu se razkrijejo tudi dobički kvalificiranega sklada tveganega kapitala na koncu njegove življenjske dobe in, kadar je primerno, dobiček, razdeljen med njegovo življenjsko dobo. Poročilo vsebuje revidirane finančne račune za kvalificirani sklad tveganega kapitala.

Letno poročilo se pripravi v skladu z obstoječimi standardi poročanja in pogoji, o katerih se dogovorijo upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala in vlagatelji. Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala poročilo na zahtevo predložijo vlagateljem. Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala in vlagatelji se lahko dogovorijo o dodatnih medsebojnih razkritjih.

2.  Revizija kvalificiranega sklada tveganega kapitala se opravi vsaj enkrat letno. Z revizijo se potrdi, da se denar in sredstva vodijo na ime kvalificiranega sklada tveganega kapitala in da je upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala vzpostavil in vodil ustrezne evidence ter nadziral izvajanje pooblastil ali nadzora nad denarjem in sredstvi kvalificiranega sklada tveganega kapitala in njegovih vlagateljev.

3.  Kadar mora upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala v zvezi s kvalificiranim skladom tveganega kapitala objaviti letno finančno poročilo v skladu s členom 4 Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu ( 5 ), se lahko informacije iz odstavka 1 tega člena zagotovijo ločeno ali kot dodatek k letnemu finančnemu poročilu.

▼M1

4.  Pristojni organ matične države članice vse informacije, pridobljene na podlagi tega člena, pravočasno da na voljo pristojnemu organu za vsak zadevni posamezni kvalificirani sklad tveganega kapitala in pristojnemu organu vsake zadevne države članice gostiteljice ter ESMA, in sicer v skladu s postopkom iz člena 22.

▼B

Člen 13

1.  Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala vlagatelje v zvezi s kvalificiranimi skladi tveganega kapitala, ki jih upravljajo, pred njihovo odločitvijo o naložbi na jasen in razumljiv način obvestijo o naslednjem:

(a) istovetnosti tega upravitelja in vseh drugih ponudnikov storitev, ki pogodbeno sodelujejo z upraviteljem v zvezi z njihovim upravljanjem kvalificiranih skladov tveganega kapitala, ter opisu njihovih dolžnosti;

▼M1

(b) znesku lastnih sredstev, ki je na voljo temu upravitelju za ohranjanje ustreznih človeških in tehničnih virov, potrebnih za pravilno upravljanje kvalificiranih skladov tveganega kapitala;

▼B

(c) opisu naložbene strategije in ciljev kvalificiranega sklada tveganega kapitala, vključno z:

(i) vrstami kvalificiranih portfeljskih podjetij, v katera namerava vlagati;

(ii) vsemi drugimi kvalificiranimi skladi tveganega kapitala, v katere namerava vlagati;

(iii) vrsto kvalificiranih portfeljskih podjetij, v katera namerava vlagati kateri koli drugi kvalificirani sklad tveganega kapitala iz točke (ii);

(iv) nekvalificiranimi naložbami, ki jih namerava izvesti;

(v) tehnikami, ki jih namerava uporabljati, in

(vi) vsemi naložbenimi omejitvami, ki se uporabljajo;

(d) opisu profila tveganja kvalificiranega sklada tveganega kapitala in vseh tveganj, povezanih s sredstvi, v katera lahko vlaga sklad, ali naložbenih tehnik, ki se lahko uporabljajo;

(e) opisu postopka vrednotenja kvalificiranega sklada tveganega kapitala in metodologije oblikovanja cen za vrednotenje sredstev, vključno z metodami, ki se uporabljajo za vrednotenje kvalificiranih portfeljskih podjetij;

(f) opisu načina izračuna prejemkov upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala;

(g) opisu vseh ustreznih stroškov ter njihovega najvišjega zneska;

(h) dosedanjih finančnih rezultatih kvalificiranega sklada tveganega kapitala, kadar so na voljo;

(i) storitvah za podporo poslovanju in drugih podpornih dejavnostih, ki jih zagotavlja upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala ali so urejena prek tretjih oseb za pospeševanje razvoja, rasti ali tekočih operacij v drugem smislu kvalificiranih portfeljskih podjetij, v katera kvalificirani sklad tveganega kapitala vlaga, ali, kadar te storitve ali dejavnosti niso zagotovljene, obrazložitvi tega dejstva;

(j) opisu postopkov, s katerimi lahko kvalificirani sklad tveganega kapitala spremeni naložbeno strategijo ali naložbeno politiko ali oboje.

2.  Vse informacije iz odstavka 1 so poštene, jasne in nezavajajoče. Po potrebi se redno posodabljajo in pregledujejo.

3.  Kadar mora kvalificirani sklad tveganega kapitala v zvezi s kvalificiranim skladom tveganega kapitala objaviti prospekt v skladu z Direktivo 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje ( 6 ) ali v skladu z nacionalno zakonodajo, se lahko informacije iz odstavka 1 tega člena zagotovijo ločeno ali kot del prospekta.POGLAVJE III

NADZOR IN UPRAVNO SODELOVANJE

Člen 14

1.  Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala, ki nameravajo uporabljati oznako „EuVECA“ za trženje svojih kvalificiranih skladov tveganega kapitala, o svoji nameri obvestijo pristojni organ matične države članice in zagotovijo naslednje informacije:

(a) istovetnost oseb, ki dejansko opravljajo posle upravljanja kvalificiranih skladov tveganega kapitala;

(b) istovetnost kvalificiranih skladov tveganega kapitala, katerih enote ali deleže bodo tržili, in njihove naložbene strategije;

(c) informacije o ureditvah, sprejetih zaradi skladnosti z zahtevami iz poglavja II;

(d) seznam držav članic, kjer namerava upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala tržiti posamezni kvalificirani sklad tveganega kapitala.

▼M1 —————

▼B

2.  Pristojni organ matične države članice upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala registrira le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) osebe, ki dejansko opravljajo dejavnost upravljanja kvalificiranih skladov tveganega kapitala, imajo dovolj dober ugled in izkušnje tudi glede na vrsto naložbenih strategij, ki jim sledi upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala;

(b) so informacije, ki se zahtevajo v odstavku 1, popolne;

(c) so ureditve, sporočene v skladu s točko (c) odstavka 1, ustrezne za skladnost z zahtevami iz poglavja II.

▼M1 —————

▼B

3.  Registracija v skladu s tem členom je veljavna na celotnem ozemlju Unije in upraviteljem kvalificiranih skladov tveganega kapitala omogoča, da kvalificirane sklade tveganega kapitala tržijo pod oznako „EuVECA“ po vsej Uniji.

▼M1

4.  Pristojni organ matične države članice najpozneje dva meseca po predložitvi vseh informacij iz odstavka 1 obvesti upravitelja iz navedenega odstavka o tem, ali je bil registriran kot upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala.

5.  Registracija v skladu s tem členom predstavlja registracijo za namene člena 3(3) Direktive 2011/61/EU v zvezi z upravljanjem kvalificiranih skladov tveganega kapitala.

6.  Upravitelj kvalificiranih skladov tveganega kapitala iz tega člena uradno obvesti pristojni organ matične države članice o vsaki bistveni spremembi pogojev za svojo začetno registracijo v skladu s tem členom, preden se te spremembe izvedejo.

Če se pristojni organ matične države članice odloči naložiti omejitve ali zavrniti spremembe iz prvega pododstavka, o tem obvesti upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala v roku enega meseca po prejemu uradnega obvestila o teh spremembah. Pristojni organ lahko navedeno obdobje podaljša za največ en mesec, če meni, da je to potrebno zaradi posebnih okoliščin primera, ter po tem, ko uradno obvesti upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala. Spremembe se lahko izvedejo, če pristojni organ ne nasprotuje spremembam v zadevnem ocenjevalnem obdobju.

7.  Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov za podrobnejšo določitev informacij, ki se v zahtevku za registracijo iz odstavka 1 zagotovijo pristojnim organom, ter pogojev iz odstavka 2.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

8.  Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov glede standardnih obrazcev, predlog in postopkov za zagotavljanje informacij pristojnim organom v zahtevku za registracijo iz odstavka 1 ter glede pogojev iz odstavka 2.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

9.  ESMA organizira in izvaja medsebojne strokovne preglede v skladu s členom 30 Uredbe (EU) št. 1095/2010, da bi okrepili skladnost postopkov registracije, ki jih izvajajo pristojni organi v skladu s to uredbo.

Člen 14a

1.  Upravitelji kolektivnih naložbenih podjemov, ki imajo dovoljenje v skladu s členom 6 Direktive 2011/61/EU, vložijo zahtevek za registracijo kvalificiranih skladov tveganega kapitala, za katere nameravajo uporabljati oznako „EuVECA“.

2.  Zahtevek za registracijo iz odstavka 1 se vloži pri pristojnem organu za kvalificirani sklad tveganega kapitala in vključuje naslednje:

(a) pravila upravljanja ali ustanovne akte kvalificiranega sklada tveganega kapitala;

(b) informacije o identiteti depozitarja;

(c) informacije iz člena 14(1);

(d) seznam držav članic, v katerih so upravitelji iz odstavka 1 ustanovili, ali nameravajo ustanoviti, kvalificirane sklade tveganega kapitala.

Za namene točke (c) prvega pododstavka se informacije o vzpostavljenih ureditvah za zagotavljanje skladnosti z zahtevami poglavja II nanašajo na ureditve, vzpostavljene za zagotavljanje skladnosti s členoma 5 in 6 ter točkama (c) in (i) člena 13(1).

3.  Če pristojni organ za kvalificirani sklad tveganega kapitala in pristojni organ matične države članice nista ista, pristojni organ za kvalificirani sklad tveganega kapitala zaprosi pristojni organ matične države članice za informacije o tem, ali kvalificirani sklad tveganega kapitala spada v področje uporabe dovoljenja upravitelja za upravljanje AIS in ali so izpolnjeni pogoji iz točke (a) člena 14(2).

Pristojni organ za kvalificirani sklad tveganega kapitala prav tako lahko zaprosi pristojni organ matične države članice za pojasnilo in informacije glede dokumentacije iz odstavka 2.

Pristojni organ matične države članice odgovori v enem mesecu od datuma, ko je prejel zaprosilo pristojnega organa za kvalificirani sklad tveganega kapitala.

4.  Upraviteljem iz odstavka 1 ni treba predložiti informacij ali dokumentov, ki so jih že posredovali v skladu z Direktivo 2011/61/EU.

5.  Pristojni organ za kvalificirani sklad tveganega kapitala, potem ko oceni prejeto dokumentacijo v skladu z odstavkom 2 ter prejme morebitno pojasnilo in informacije iz odstavka 3, sklad registrira kot kvalificirani sklad tveganega kapitala, če upravitelj tega sklada izpolnjuje pogoje iz člena 14(2).

6.  Pristojni organ za kvalificirani sklad tveganega kapitala obvesti upravitelja iz odstavka 1 najpozneje dva meseca po tem, ko ta upravitelj predloži vso dokumentacijo iz odstavka 2, o tem, ali je bil sklad registriran kot kvalificirani sklad tveganega kapitala.

7.  Registracija v skladu s tem členom je veljavna na celotnem ozemlju Unije in omogoča trženje teh skladov z oznako „EuVECA“ po vsej Uniji.

8.  Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov za podrobnejšo določitev informacij, ki se pristojnim organom zagotovijo v skladu z odstavkom 2.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

9.  Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov glede standardnih obrazcev, predlog in postopkov za zagotavljanje informacij pristojnim organom v skladu z odstavkom 2.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

10.  ESMA organizira in izvaja medsebojne strokovne preglede v skladu s členom 30 Uredbe (EU) št. 1095/2010, da bi okrepili skladnost postopkov registracije, ki jih izvajajo pristojni organi v skladu s to uredbo.

Člen 14b

Države članice zagotovijo, da je vsakršna zavrnitev registracije upravitelja iz člena 14 ali sklada iz člena 14a utemeljena in vročena upraviteljem iz navedenih členov ter da zanjo velja pravica do pritožbe pred nacionalnim sodnim, upravnim ali drugim organom. Ta pravica do pritožbe velja tudi v zvezi z registracijo, kadar o registraciji v roku dveh mesecev po tem, ko je upravitelj posredoval vse zahtevane informacije, ni bila sprejeta odločitev. Države članice lahko zahtevajo, da upravitelj izčrpa vsa druga predhodna upravna sredstva, določena v nacionalnem pravu, preden uveljavi to pravico do pritožbe.

▼B

Člen 15

Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala pristojni organ matične države članice obvestijo o tem, kje nameravajo tržiti:

(a) nov kvalificirani sklad tveganega kapitala, ali

(b) obstoječi kvalificirani sklad tveganega kapitala v državi članici, ki ni navedena na seznamu iz točke (d) člena 14(1).

Člen 16

▼M1

1.  Pristojni organ matične države članice pristojne organe držav članic gostiteljic in ESMA nemudoma uradno obvesti: o vsaki registraciji ali izbrisu upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala iz registra; vsakič, ko je v register dodan ali iz njega izbrisan kvalificirani sklad tveganega kapitala; in vsakič, ko je na seznam držav članic, v katerih namerava upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala te sklade tržiti, dodana ali z njega izbrisana država članica.

Za namene prvega pododstavka pristojni organ za kvalificirani sklad tveganega kapitala, ki je bil registriran v skladu s členom 14a, nemudoma uradno obvesti pristojni organ matične države članice, pristojne organe držav članic gostiteljic in ESMA vsakič, ko je v register dodan ali iz njega izbrisan kvalificirani sklad tveganega kapitala, in vsakič, ko je na seznam držav članic, v katerih namerava upravitelj tega kvalificiranega sklada tveganega kapitala ta sklad tržiti, dodana ali z njega izbrisana država članica.

2.  Pristojni organi držav članic gostiteljic upraviteljem kvalificiranih skladov tveganega kapitala ne nalagajo zahtev ali upravnih postopkov v zvezi s trženjem njihovih kvalificiranih skladov tveganega kapitala in ne zahtevajo odobritve tega trženja pred njegovim začetkom. Takšne zahteve ali upravni postopki vključujejo pristojbine in druge dajatve.

▼B

3.  Za zagotavljanje enotne uporabe tega člena ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov, da določi obliko obvestila iz tega člena.

4.  ESMA osnutke izvedbenih tehničnih standardov Komisiji predloži do 16. februarja 2014.

5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz odstavka 3 tega člena v skladu s postopkom iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

▼M1

Člen 16a

1.  Za organiziranje in izvajanje medsebojnih pregledov v skladu s členom 14(9) in členom 14a(10) pristojni organ matične države članice ali, če se razlikujeta, pristojni organ za kvalificirani sklad tveganega kapitala, zagotovi, da so končne informacije, na podlagi katerih je bila registracija opravljena, kakor je določeno v členu 14(1) in (2) ter členu 14a(2), na voljo ESMA v doglednem času po registraciji. Takšne informacije se dajo na voljo v skladu s postopkom iz člena 22.

2.  Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov za podrobnejšo določitev informacij, ki se ESMA dajo na voljo v skladu z odstavkom 1.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

3.  Za zagotovitev enotne uporabe tega člena ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov glede standardnih obrazcev, predlog in postopkov za zagotavljanje informacij, ki se ESMA dajo na voljo v skladu z odstavkom 1.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

▼M1

Člen 17

1.  ESMA vzdržuje centralno zbirko podatkov, ki je javno dostopna na internetu in zajema vse upravitelje kvalificiranih skladov tveganega kapitala, ki uporabljajo oznako „,EuVECA“, kvalificirane sklade tveganega kapitala, za katere to oznako uporabljajo, ter države, v katerih se ti skladi tržijo.

2.  ESMA na svojem spletnem mestu zagotovi povezave do pomembnih informacij glede tretjih držav, ki izpolnjujejo ustrezno zahtevo iz točke (d)(iv) prvega odstavka člena 3.

▼B

Člen 18

1.  Pristojni organ matične države članice nadzoruje skladnost z zahtevami, določenimi v tej uredbi.

▼M1

1a.  Za upravitelja iz člena 2(2) je pristojni organ matične države članice odgovoren za nadzor nad ustreznostjo ureditve in organizacije upravitelja ter nad skladnostjo s to ureditvijo in organizacijo, da lahko ta upravitelj izpolnjuje obveznosti in pravila, ki se nanašajo na sestavo in delovanje vseh kvalificiranih skladov tveganega kapitala, s katerimi upravlja.

1b.  Za kvalificirani sklad tveganega kapitala, ki ga upravlja upravitelj iz člena 2(2), je pristojni organ za kvalificirani sklad tveganega kapitala odgovoren za nadzor nad skladnostjo kvalificiranega sklada tveganega kapitala s pravili, določenimi v členih 5 in 6 ter točkah (c) in (i) člena 13(1). Pristojni organ za kvalificirani sklad tveganega kapitala je odgovoren tudi za nadzor nad skladnostjo tega sklada z obveznostmi, navedenimi v pravilih upravljanja ali ustanovnem aktu sklada.

▼B

2.  Kadar pristojni organ države članice gostiteljice iz jasnih in dokazljivih razlogov meni, da upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala krši to uredbo na njegovem ozemlju, o tem takoj ustrezno obvesti pristojni organ matične države članice. Pristojni organ matične države članice ustrezno ukrepa.

3.  Če upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala kljub ukrepom, ki jih je sprejel pristojni organ matične države članice, še vedno ravna v nasprotju s to uredbo, ali če pristojni organ matične države članice ne ukrepa v razumnem času, lahko pristojni organ države članice gostiteljice po seznanitvi pristojnega organa matične države članice sprejme vse ustrezne ukrepe za zaščito vlagateljev, vključno s tem, da upravitelju kvalificiranega sklada tveganega kapitala prepove vsakršno nadaljnje trženje njegovih kvalificiranih skladov tveganega kapitala na ozemlju države članice gostiteljice.

Člen 19

Pristojni organi imajo v skladu z nacionalno zakonodajo vsa nadzorna in preiskovalna pooblastila, potrebna za opravljanje svojih funkcij. Zlasti so pooblaščeni, da:

(a) zahtevajo dostop do vseh dokumentov v kakršni koli obliki in prejmejo ali si priskrbijo njihov izvod;

(b) zahtevajo, da upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala takoj zagotovi informacije;

(c) zahtevajo informacije od katere koli osebe, povezane z dejavnostmi upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala ali kvalificiranega sklada tveganega kapitala;

(d) izvajajo preglede na kraju samem s predhodno najavo ali brez nje;

(e) sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev, da upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala še naprej ravna v skladu s to uredbo;

(f) izdajo odredbo za zagotovitev, da upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala ravna v skladu s to uredbo in ne ponovi nobenega ravnanja, s katerim lahko krši to uredbo.

▼M1

ESMA organizira in izvaja medsebojne strokovne preglede v skladu s členom 30 Uredbe (EU) št. 1095/2010, da bi okrepili skladnost postopkov v povezavi z nadzornimi in preiskovalnimi pooblastili, ki jih izvajajo pristojni organi v skladu s to uredbo.

▼B

Člen 20

1.  Države članice določijo pravila o upravnih kaznih in drugih ukrepih, ki se uporabljajo ob kršitvah določb te uredbe, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Upravne kazni in drugi ukrepi so učinkoviti, sorazmerni in odvračalni.

2.  Države članice do ►M1  2. marca 2020 ◄ Komisiji in ESMA sporočijo pravila iz odstavka 1. Komisijo in ESMA takoj obvestijo o vseh poznejših spremembah teh pravil.

▼M1

3.  Upravitelji iz člena 2(1) vselej izpolnjujejo zahteve iz te uredbe in so tudi odgovorni za vse kršitve te uredbe, tudi za vsakršno izgubo ali škodo, nastalo zaradi teh kršitev.

Upravitelji iz člena 2(2) vselej izpolnjujejo zahteve iz Direktive 2011/61/EU. Odgovorni so za zagotavljanje skladnosti s to uredbo in so odgovorni v skladu z Direktivo 2011/61/EU. Poleg tega so odgovorni za vsakršno izgubo ali škodo, nastalo zaradi kršitve te uredbe.

▼B

Člen 21

▼M1

1.  Ob upoštevanju načela sorazmernosti pristojni organ sprejme ustrezne ukrepe iz odstavka 2, kot je ustrezno, če upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala:

▼B

(a) ne izpolnjuje obveznosti, ki se uporabljajo za sestavo portfelja, s čimer krši člen 5;

(b) trži enote in deleže kvalificiranega sklada tveganega kapitala neupravičenim vlagateljem, s čimer krši člen 6;

▼M1

(c) uporablja oznako „EuVECA“, a ni registriran v skladu s členom 14, ali pa kvalificirani sklad tveganega kapitala ni registriran v skladu s členom 14a;

▼B

(d) uporablja oznako „EuVECA“ za trženje skladov, ki niso ustanovljeni v skladu s točko (iii) točke (b) člena 3;

▼M1

(e) je pridobil registracijo na podlagi lažnih navedb ali na kakršen koli drug nepravilen način, s čimer je kršil člen 14 ali člen 14a;

▼B

(f) pri opravljanju svoje poslovne dejavnosti ne ravna pošteno, pravično ali s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, s čimer krši točko (a) člena 7;

(g) ne uporablja ustrezne politike in postopkov za preprečevanje prestopkov, s čimer krši točko (b) člena 7;

(h) večkrat ne izpolni obveznosti iz člena 12 glede letnega poročila;

(i) večkrat ne izpolni obveznosti obveščati vlagatelje v skladu s členom 13.

▼M1

2.  V primerih iz odstavka 1 pristojni organ po potrebi:

(a) sprejme ukrepe za zagotovitev, da zadevni upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala ravna v skladu s členoma 5 in 6, točkama (a) in (b) člena 7 ter členi 12 do 14a, kot je ustrezno;

(b) zadevnemu upravitelju kvalificiranega sklada tveganega kapitala prepove uporabo oznake „EuVECA“ in tega upravitelja ali zadevni kvalificirani sklad tveganega kapitala izbriše iz registra.

3.  Pristojni organ iz odstavka 1 brez odlašanja obvesti vse druge zadevne pristojne organe, pristojne organe vseh držav članic gostiteljic v skladu s točko (d) člena 14(1) ter ESMA o izbrisu upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala ali kvalificiranega sklada tveganega kapitala iz registra.

4.  Pravica do trženja enega ali več kvalificiranih skladov tveganega kapitala pod oznako „EuVECA“ v Uniji preneha s takojšnjim učinkom od datuma sprejetja odločitve pristojnega organa iz točke (b) odstavka 2.

▼M1

5.  Pristojni organ matične države članice ali države članice gostiteljice brez odlašanja obvesti ESMA, če obstajajo jasni in dokazljivi razlogi za sum, da je upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala storil katero od kršitev iz točk (a) do (i) člena 21(1).

ESMA lahko ob upoštevanju načela sorazmernosti zadevnim pristojnim organom izda priporočila v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 1095/2010, da sprejmejo ukrepe iz odstavka 2 tega člena ali se jih vzdržijo.

Člen 21a

Pooblastila, prenesena na pristojne organe v skladu z Direktivo 2011/61/EU, vključno s tistimi, ki se nanašajo na kazni, se izvajajo tudi v zvezi z upravitelji iz člena 2(2) te uredbe.

▼B

Člen 22

1.  Pristojni organi in ESMA medsebojno sodelujejo pri opravljanju njihovih dolžnosti iz te uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 1095/2010.

2.  Pristojni organi in ESMA si izmenjajo vse informacije in dokumente, potrebne za izvajanje njihovih dolžnosti iz te uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 1095/2010, zlasti za prepoznavanje in odpravo kršitev te uredbe.

Člen 23

1.  Vse osebe, ki delajo ali so delale za pristojne organe ali ESMA, kot tudi revizorji in strokovnjaki, ki dobijo navodila pristojnih organov ali ESMA, so dolžni varovati poklicno skrivnost. Zaupne informacije, ki jih te osebe prejmejo med opravljanjem svojih dolžnosti, se ne razkrijejo nobeni osebi ali organu, razen v obliki povzetka ali združeni obliki, iz katerih ni mogoče prepoznati posameznih upraviteljev kvalificiranih skladov tveganega kapitala in kvalificiranih skladov tveganega kapitala, pri čemer se ne posega v primere, za katere veljajo kazensko pravo in postopki iz te uredbe.

2.  Pristojnim organom držav članic ali ESMA se ne prepreči izmenjava informacij v skladu s to uredbo ali drugo zakonodajo Unije, ki se uporablja za upravitelje kvalificiranih skladov tveganega kapitala in kvalificirane sklade tveganega kapitala.

3.  Kadar pristojni organi ali ESMA prejmejo zaupne informacije v skladu z odstavkom 2, jih lahko uporabijo le za opravljanje svojih dolžnosti ter za namen upravnih in sodnih postopkov.

Člen 24

V primeru nesoglasja med pristojnimi organi držav članic zaradi ocene, ukrepa ali izpustitve enega od pristojnih organov na področjih, na katerih ta uredba zahteva sodelovanje in usklajevanje med pristojnimi organi iz več kot ene države članice, lahko pristojni organi zadevo predložijo ESMA, ki lahko ukrepa v skladu s pristojnostmi, ki so ji bile podeljene s členom 19 Uredbe (EU) št. 1095/2010, kolikor nesoglasje ni povezano s točko (iii) točke (b) ali točko (iv) točke (d) člena 3 te uredbe.POGLAVJE IV

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 25

1.  Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo iz člena 9(5) se prenese na Komisijo za obdobje štirih let od 15. maja 2013. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem štiriletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Pooblastilo iz člena 9(5) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 9(5), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

Člen 26

1.  Komisija to uredbo pregleda v skladu z odstavkom 2. Pregled zajema splošno preučitev delovanja pravil te uredbe ter izkušnje, pridobljene z njihovo uporabo, med drugim:

(a) obseg, v katerem upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala uporabljajo oznako „EuVECA“ v različnih državah članicah, v državi ali čezmejno;

(b) geografsko in sektorsko porazdelitev naložb, ki so jih izvedli kvalificirani skladi tveganega kapitala;

(c) ustreznost zahtev po obveščanju iz člena 13, zlasti, ali zadostujejo, da vlagateljem omogočijo premišljeno odločitev o naložbah;

(d) uporabo različnih kvalificiranih naložb s strani upraviteljev kvalificiranih skladov tveganega kapitala in zlasti, ali je treba v tej uredbi prilagoditi določbe o kvalificiranih naložbah;

(e) možnost razširitve trženja kvalificiranih skladov tveganega kapitala na male vlagatelje;

(f) učinkovitost, sorazmernost in uporabo upravnih kazni in drugih ukrepov, ki jih države članice zagotovijo v skladu s to uredbo;

(g) učinek te uredbe na trg tveganega kapitala;

(h) možnost, da lahko skladi tveganega kapitala, ki imajo sedež v tretji državi, uporabljajo oznako „EuVECA“, ob upoštevanju izkušenj pri uporabi priporočila Komisije glede ukrepov, namenjenih za spodbujanje tretjih držav k uporabi minimalnih standardov dobrega upravljanja pri davčnih zadevah;

(i) ustreznost dopolnitve te uredbe s pravili o depozitarjih;

(j) oceno vseh ovir, ki bi lahko vlagateljem preprečile vlaganje v sklade, ki uporabljajo oznako „EuVECA“, vključno z učinkom drugega prava Unije v zvezi z varnim in skrbnim poslovanjem na institucionalne vlagatelje.

2.  Pregled iz odstavka 1 se opravi:

(a) do ►M1  2. marca 2022 ◄ kar zadeva točke (a) do (g), (i) in (j) ter

(b) do 22. julija 2015 kar zadeva točko (h).

3.  Po pregledu iz odstavka 1 in posvetovanju z ESMA Komisija predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu, če je to primerno, skupaj z zakonodajnim predlogom.

▼M1

4.  Hkrati s pregledom v skladu s členom 69 Direktive 2011/61/EU, zlasti kar zadeva upravitelje, registrirane v skladu s točko (b) člena 3(2) navedene direktive, Komisija preuči:

(a) upravljanje kvalificiranih skladov tveganega kapitala in primernost spreminjanja pravnega okvira, vključno z možnostjo potnega lista za upravljanje, ter

(b) primernost opredelitve trženja za kvalificirane sklade tveganega kapitala in vpliv te opredelitve ter njenih različnih nacionalnih razlag na delovanje in zmožnost preživetja kvalificiranih skladov tveganega kapitala ter na čezmejno širjenje teh skladov.

Komisija po izvedbi tega pregleda predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu ter mu po potrebi priloži zakonodajni predlog.

▼B

Člen 27

1.  Komisija do 22. julija 2017 začne pregledovati medsebojni vpliv med to uredbo in drugimi pravili o kolektivnih naložbenih podjemih ter njihovih upraviteljih, zlasti tistih, določenih v Direktivi 2011/61/EU. Ta pregled zajema področje uporabe te uredbe. Zberejo se podatki, da se oceni, ali je treba področje uporabe razširiti, da bi upraviteljem skladov tveganega kapitala z upravljanimi sredstvi, ki skupno presegajo prag iz člena 2(1), omogočili, da postanejo upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala v skladu s to uredbo.

2.  Po pregledu iz odstavka 1 in posvetovanju z ESMA Komisija predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu, če je to primerno, skupaj z zakonodajnim predlogom.

Člen 28

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 22. julija 2013, razen člena 9(5), ki se uporablja od 15. maja 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.( 1 ) Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

( 2 ) UL L 177, 30.6.2006, str. 1.

( 3 ) UL L 335, 17.12.2009, str. 1.

( 4 ) Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, 26.6.2014, str. 1).

( 5 ) UL L 390, 31.12.2004, str. 38.

( 6 ) UL L 345, 31.12.2003, str. 64.