02013D0010 — SL — 19.05.2019 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 19. aprila 2013

o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka

(prenovitev)

(ECB/2013/10)

(2013/211/EU)

(UL L 118 30.4.2013, str. 37)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/669 z dne 4. aprila 2019

  L 113

6

29.4.2019
▼B

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 19. aprila 2013

o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka

(prenovitev)

(ECB/2013/10)

(2013/211/EU)Člen 1

Apoeni in specifikacije

▼M1

1.  Eurobankovci iz prve serije vključujejo sedem apoenov eurobankovcev, od 5 eurov do 500 eurov. Eurobankovci iz druge serije vključujejo šest apoenov, od 5 eurov do 200 eurov. Na eurobankovcih je upodobljena tema „Evropska obdobja in slogi“ z naslednjimi osnovnimi specifikacijami.Nominalna vrednost (EUR)

Mere (prva serija)

Mere (druga serija)

Prevladujoča barva

Dizajn

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

siva

antika

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

rdeča

romanika

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

modra

gotika

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

oranžna

renesansa

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

zelena

barok in rokoko

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

rumenorjava

arhitektura železa in stekla

500

160 × 82 mm

se ne vključi v drugo serijo

vijolična

moderna arhitektura 20. stoletja

▼B

2.  Na sedmih apoenih serije eurobankovcev so prikazana vrata in okna na sprednji strani (recto) ter mostovi na zadnji strani (verso). Upodobitve na vseh sedmih apoenih so tipične za različna zgoraj navedena obdobja evropske kulturne zgodovine. Drugi elementi dizajna vključujejo:

(a) simbol Evropske unije;

(b) ime valute, izpisano v latinici in z grškimi črkami, ter dodatno, za drugo serijo eurobankovcev, ime valute, izpisano v cirilici;

▼M1

(c) kratico ECB v različicah v uradnih jezikih Evropske unije:

(i) za prvo serijo eurobankovcev se kratica ECB omeji na naslednjih pet različic v uradnih jezikih: BCE, ECB, EZB, EKT in EKP;

(ii) za drugo serijo eurobankovcev se: (1) pri apoenih 5 eurov, 10 eurov in 20 eurov kratica ECB omeji na naslednjih devet različic v uradnih jezikih: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE in EBC; (2) pri apoenih 50 eurov, 100 eurov in 200 eurov kratica ECB omeji na naslednjih deset različic v uradnih jezikih: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE in EBC;

▼B

(d) simbol ©, ki označuje, da je ECB imetnik avtorske pravice, ter

(e) podpis predsednika ECB.

Člen 2

Pravila za reprodukcijo eurobankovcev

1.  „Reprodukcija“ pomeni vsako fizično ali nefizično podobo, ki uporablja vse ali samo en del eurobankovca, kot je opredeljeno v členu 1, ali dele njegovih posameznih elementov dizajna, kot so med drugim barva, mere, uporaba črk ali simbolov, ki so lahko podobni pristnemu eurobankovcu ali dajejo splošen vtis pristnega eurobankovca, neodvisno od:

(a) velikosti podobe, ali

(b) materialov ali tehnik, uporabljenih za njeno izdelavo, ali

(c) tega, ali so bili elementi dizajna eurobankovca, kot so črke ali simboli, spremenjeni ali dodani ali ne.

2.  Reprodukcije, ki jih utegne širša javnost pomotoma zamenjati za pristne eurobankovce, se štejejo za nezakonite.

3.  Reprodukcije, ki ustrezajo naslednjim merilom, se štejejo za zakonite, ker ni nevarnosti, da bi jih širša javnost utegnila pomotoma zamenjati za pristne eurobankovce:

(a) enostranske reprodukcije eurobankovcev, kakor je določeno v členu 1, pod pogojem, da velikost reprodukcije po dolžini in širini znaša 125 % ali več oziroma 75 % ali manj dolžine in širine zadevnega eurobankovca, kakor je določeno v členu 1, ali

(b) dvostranske reprodukcije eurobankovca, kakor je določeno v členu 1, pod pogojem, da velikost reprodukcije po dolžini in širini znaša 200 % ali več oziroma 50 % ali manj dolžine in širine zadevnega eurobankovca, kakor je določeno v členu 1, ali

(c) reprodukcije posameznih elementov dizajna eurobankovca, kakor je določeno v členu 1, pod pogojem, da takšen element dizajna ni upodobljen na ozadju, ki spominja na bankovec, ali

(d) enostranske reprodukcije, ki upodabljajo del sprednje ali zadnje strani eurobankovca, pod pogojem, da je takšen del manjši od ene tretjine originalne sprednje ali zadnje strani eurobankovca, kakor je določeno v členu 1, ali

(e) reprodukcije, narejene iz materiala, ki se jasno razlikuje od papirja in izgleda izrazito drugače od materiala, ki se uporablja za bankovce, ali

(f) nefizične reprodukcije, dostopne elektronsko na spletnih straneh, po žici ali brezžično, ali preko drugih sredstev, ki posameznikom omogočajo dostop do teh nefizičnih reprodukcij s kraja ali v času, ki ga sami izberejo, če:

 je beseda SPECIMEN (vzorec) vtisnjena diagonalno čez reprodukcijo v pisavi Arial ali Arialu podobni pisavi, in

 resolucija elektronske reprodukcije v njeni 100-odstotni velikosti ne presega 72 pik na palec (pnp).

4.  V primeru reprodukcij po odstavku 3(f)

 mora biti dolžina besede SPECIMEN enaka vsaj 75 % dolžine reprodukcije in

 višina besede SPECIMEN mora biti enaka vsaj 15 % širine reprodukcije ter

 beseda SPECIMEN mora biti prikazana v neprozorni barvi, ki je kontrastna prevladujoči barvi zadevnega eurobankovca, kakor je določeno v členu 1.

5.  ECB in NCB po prejemu pisne zahteve potrdijo, da so tudi reprodukcije, ki ne ustrezajo merilom iz odstavka 3, zakonite, če jih splošna javnost ne more pomotoma zamenjati s pristnimi eurobankovci, kakor je določeno v členu 1. Kadar je reprodukcija izdelana na ozemlju ene same države članice, katere valuta je euro, se zahteve v zvezi s prej navedenim naslovijo na NCB te države članice. V vseh drugih primerih se takšne zahteve naslovijo na ECB.

6.  Pravila za reprodukcijo eurobankovcev se uporabljajo tudi za eurobankovce, ki so bili vzeti iz obtoka ali pa so na podlagi tega sklepa izgubili status zakonitega plačilnega sredstva.

Člen 3

Zamenjava poškodovanih pristnih eurobankovcev

1.  NCB na zahtevo in pod pogoji, ki so določeni v odstavku 2 in v ustreznem sklepu Sveta ECB iz člena 6, zamenjajo poškodovane pristne eurobankovce, kadar:

(a) je predloženo več kot 50 % eurobankovca, ali

(b) je predloženo 50 % ali manj eurobankovca, če prosilec dokaže, da je bil manjkajoči del uničen.

2.  Poleg odstavka 1 veljajo za zamenjavo poškodovanih pristnih eurobankovcev naslednji dodatni pogoji:

(a) v primeru dvoma, da je prosilec zakoniti lastnik eurobankovcev: prosilec je dolžan priskrbeti dokazilo o svoji identiteti in o tem, da je lastnik ali kako drugače pooblaščen prosilec;

(b) v primeru dvoma, da so eurobankovci pristni: prosilec je dolžan priskrbeti dokazilo o svoji identiteti;

(c) če so predloženi s črnilom popackani, umazani ali impregnirani pristni eurobankovci: prosilec je dolžan predložiti pisno razlago o vrsti madeža, umazanije ali impregnacije;

(d) če so pristne eurobankovce poškodovale protiropne naprave: prosilec mora predložiti pisno izjavo o vzroku nevtralizacije;

(e) če so pristne eurobankovce poškodovale protiropne naprave zaradi poskusa ali dejanskega ropa, tatvine ali druge kriminalne dejavnosti: bankovci se zamenjajo samo na zahtevo lastnika ali kako drugače pooblaščenega prosilca, ki je žrtev poskusa ali dejanske kriminalne dejavnosti, ki je privedla do poškodbe bankovcev;

(f) če so pristne eurobankovce poškodovale protiropne naprave in so jih predložile institucije in gospodarski subjekti, navedeni v členu 6(1) Uredbe (ES) št. 1338/2001: institucije in gospodarski subjekti morajo predložiti pisno izjavo o vzroku nevtralizacije, navedbo in značilnosti protiropne naprave, podrobnosti o stranki, ki je predložila poškodovane bankovce, in datum njihove predložitve;

(g) če je bila zaradi sprožitve protiropnih naprav poškodovana večja količina pristnih eurobankovcev: kolikor je mogoče in če tako zahtevajo NCB, je treba eurobankovce predložiti v svežnjih po 100 kosov eurobankovcev, pod pogojem, da količina predloženih eurobankovcev zadostuje za oblikovanje takšnega svežnja;

▼M1

(h) če institucije in gospodarski subjekti, navedeni v členu 6(1) Uredbe (ES) št. 1338/2001, z eno ali več transakcijami predložijo v zamenjavo poškodovane pristne eurobankovce v vrednosti najmanj 10 000  EUR, morajo predložiti dokumentacijo o izvoru bankovcev in podatke o identiteti stranke ali, kjer je primerno, dejanskega lastnika, kakor je opredeljeno v Direktivi (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ). Ta obveznost se uporablja tudi v primeru dvoma, ali je bila dosežena mejna vrednost 10 000  EUR. Pravila iz tega odstavka ne posegajo v morebitne strožje zahteve glede identifikacije in poročanja, ki jih sprejmejo države članice pri prenosu Direktive (EU) 2015/849.

▼B

3.  Ne glede na zgoraj navedeno:

(a) kadar NCB vedo ali imajo zadosten razlog za sum, da so bili pristni eurobankovci namerno poškodovani, zamenjavo zavrnejo in zadržijo eurobankovce, da se prepreči vrnitev takšnih eurobankovcev v obtok ali da se prosilcu prepreči, da bi jih predložil v zamenjavo drugi NCB. Vendar pa bodo poškodovane pristne eurobankovce zamenjale, če vedo ali imajo zadosten razlog, da verjamejo, da so prosilci v dobri veri, ali če prosilci lahko dokažejo, da so v dobri veri. Eurobankovci, ki so poškodovani v manjšem obsegu, npr. če vsebujejo komentarje, številke ali krajše stavke, se načeloma ne štejejo za pristne eurobankovce, ki so bili namerno poškodovani, in

(b) kadar NCB vedo ali imajo zadosten razlog za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, zavrnejo zamenjavo poškodovanih pristnih eurobankovcev in jih proti potrdilu o prejemu zadržijo, da se kot dokaz predložijo pristojnim organom za začetek preiskave kaznivega dejanja ali v podporo preiskavi kaznivega dejanja, ki je v teku. Če pristojni organi ne odločijo drugače, pristni eurobankovci po zaključku preiskave izpolnjujejo pogoje za zamenjavo pod pogoji iz odstavkov 1 in 2.

(c) Kadar NCB vedo ali imajo zadosten razlog za sum, da so poškodovani pristni eurobankovci umazani tako, da predstavljajo nevarnost za zdravje in varnost, zamenjajo poškodovane pristne eurobankovce, če lahko prosilec predloži oceno pristojnih organov glede zdravja in varnosti.

▼M1

4.  NCB lahko zamenjavo opravijo tako, da izročijo gotovino v vrednosti bankovcev v katerem koli apoenu, prenesejo vrednost bankovcev na bančni račun prosilca, ki ga je mogoče nedvoumno določiti z mednarodno identifikacijsko številko plačilnega računa (IBAN), kakor je opredeljena v členu 2(15) Uredbe (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 ), ali knjižijo vrednost bankovcev v dobro računa prosilca pri NCB, kar se NCB zdi primerno.

▼B

Člen 4

Oblikovanje pristojbine za zamenjavo pristnih eurobankovcev, ki so jih poškodovale protiropne naprave

▼M1

1.  NCB zaračunavajo institucijam in gospodarskim subjektom, navedenim v členu 6(1) Uredbe (ES) št. 1338/2001, pristojbino, ko jih ti v skladu s členom 3 prosijo za zamenjavo pristnih eurobankovcev, ki so jih poškodovale protiropne naprave. Ta pristojbina se uporablja ne glede na to, ali NCB zamenjavo opravi v gotovini ali s prenosom vrednosti bankovcev na račun ali knjiženjem te vrednosti v dobro računa.

▼B

2.  Pristojbina znaša 10 centov za en poškodovan eurobankovec.

3.  Pristojbina se zaračunava samo, kadar se zamenja vsaj 100 poškodovanih eurobankovcev. Pristojbina se zaračuna za vse zamenjane eurobankovce.

4.  Pristojbina se ne zaračuna za eurobankovce, ki so bili poškodovani zaradi poskusa ali dejanskega ropa, tatvine ali druge kriminalne dejavnosti.

Člen 5

Knjiženje v dobro vrednosti pristnih eurobankovcev, ki so bili naključno poškodovani s protiropnimi napravami in predloženi v zamenjavo

1.  NCB institucijam in gospodarskim subjektom, navedenim v členu 6(1) Uredbe (ES) št. 1338/2001, ki imajo račun pri zadevni NCB, knjižijo v dobro vrednost pristnih eurobankovcev, ki so jih naključno poškodovale protiropne naprave, na dan prejema teh bankovcev, če:

(a) eurobankovci niso bili poškodovani zaradi dejanskega ropa, tatvine ali druge kriminalne dejavnosti;

(b) lahko NCB takoj preverijo, ali zahtevani znesek vsaj približno ustreza vrednosti predloženih bankovcev, in

(c) so predložene vse ostale informacije, ki jih zahteva NCB.

2.  Vsaka po obdelavi odkrita razlika med vrednostjo naključno poškodovanih pristnih eurobankovcev, predloženih v zamenjavo, in zneskom, knjiženim v dobro pred obdelavo, se knjiži, odvisno od primera, bodisi v breme bodisi v dobro institucije ali gospodarskega subjekta, ki je predložil eurobankovce v zamenjavo.

3.  Pristojbine iz člena 4 se bodo izračunale na podlagi dejanskega števila naključno poškodovanih pristnih eurobankovcev, ki jih obdelajo NCB.

Člen 6

Jemanje eurobankovcev iz obtoka

Jemanje enega tipa ali serije eurobankovcev iz obtoka se ureja s sklepom Sveta ECB, ki se objavi za namene splošnega informiranja v Uradnem listu Evropske unije in drugih medijih. Ta sklep pokriva vsaj naslednje točke:

 tip ali serijo eurobankovcev, ki bodo vzeti iz obtoka, in

 rok, v katerem se bo opravljala zamenjava, in

 datum, na katerega bo tip ali serija eurobankovcev izgubila status zakonitega plačilnega sredstva, in

 ravnanje s predloženimi eurobankovci po preteku roka za zamenjavo in/ali po izgubi statusa zakonitega plačilnega sredstva.

Člen 7

Začetek veljavnosti in razveljavitev

1.  Sklep ECB/2003/4 se razveljavi.

2.  Sklicevanja na Sklep ECB/2003/4 se razlagajo kot sklicevanja na ta sklep.

3.  Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
PRILOGAKORELACIJSKA TABELA

Sklep ECB/2003/4

Ta sklep

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 6

Člen 6

Člen 7( 1 ) Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

( 2 ) Uredba (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne obremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (UL L 94, 30.3.2012, str. 22).