2012R0792 — SL — 05.02.2015 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 792/2012

z dne 23. avgusta 2012

o določitvi pravil za obliko dovoljenj, potrdil in drugih dokumentov iz Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006

(UL L 242, 7.9.2012, p.13)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/57 z dne 15. januarja 2015

  L 10

19

16.1.2015
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 792/2012

z dne 23. avgusta 2012

o določitvi pravil za obliko dovoljenj, potrdil in drugih dokumentov iz Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ( 1 ) ter zlasti člena 19(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sprejeti je treba določbe za izvajanje Uredbe (ES) št. 338/97 in popolno uskladitev z določbami Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).

(2)

Za zagotovitev enotnega izvajanja Uredbe (ES) št. 338/97 in Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ( 2 ) je treba določiti obrazce, ki jim morajo ustrezati dovoljena, potrdila in drugi dokumenti iz navedenih uredb.

(3)

Na 15. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije v Dohi (Katar) od 13. do 25. marca 2010 so bile številne resolucije spremenjene, med drugim v zvezi z uskladitvijo dovoljenj in potrdil ter spremembami kod vira. Zato je treba upoštevati navedene resolucije in ustrezno spremeniti obrazce. Poleg tega so potrebne spremembe, da bi bili navedeni dokumenti jasnejši uporabnikom in nacionalnim upravam.

(4)

Zato je treba z obrazci, navodili in pojasnili, ki se uporabljajo skupaj z Uredbo (ES) št. 865/2006, opredeliti enotne pogoje za uporabo navedenih obrazcev.

(5)

Te enotne pogoje je treba sprejeti v skladu s postopkom pregleda iz člena 5 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije ( 3 ). Zato jih je treba vključiti v izvedbeno uredbo, ki je ločena od Uredbe (ES) št. 865/2006.

(6)

Uredbo (ES) št. 865/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Splošna določba

V tej uredbi so opisani oblika in tehnične specifikacije obrazcev za dovoljena, potrdila in druge dokumente iz Uredbe (ES) št. 338/97 in Uredbe (ES) št. 865/2006. Oblika in tehnične specifikacije so določeni za naslednje dokumente:

1. uvozna dovoljenja;

2. izvozna dovoljenja;

3. potrdila o ponovnem izvozu;

4. potrdila o osebnem lastništvu;

5. potrdila o zbirki vzorcev;

▼M1

5a. potrdila o glasbilih;

▼B

6. uradna obvestila o uvozu;

7. potrdila o potujočih razstavah;

▼M1

8. dopolnilni listi za potrdila o osebnem lastništvu, potrdila o potujoči razstavi in potrdila o glasbilih;

▼B

9. potrdila, določena v členu 5(2)(b), (3) in (4) Uredbe (ES) št. 338/97 ter členih 8(3) in 9(2)(b) Uredbe;

10. etikete iz člena 7(4) Uredbe (ES) št. 338/97.

Člen 2

Obrazci

▼M1

1.  Obrazci za uvozna dovoljenja, izvozna dovoljenja, potrdila o ponovnem izvozu, potrdila o osebnem lastništvu, potrdila o zbirki vzorcev in potrdila o glasbilih ter vloge za izdajo takih dokumentov morajo biti v skladu z vzorcem iz Priloge I, razen polj, pridržanih za uporabo v posamezni državi.

▼B

2.  Obrazci za uradna obvestila o uvozu morajo biti v skladu s Prilogo II, razen polj, pridržanih za uporabo v posamezni državi. Na obrazcih je lahko zaporedna številka.

3.  Obrazci za potrdila o potujočih razstavah in vloge za izdajo takih dokumentov morajo biti v skladu s Prilogo III, razen polj, pridržanih za uporabo v posamezni državi.

4.  Obrazci za dopolnilne liste za potrdila o osebnem lastništvu in potrdila o potujoči razstavi morajo biti v skladu s Prilogo IV.

5.  Obrazci za potrdila iz člena 5(2)(b), (3) in (4) Uredbe (ES) št. 338/97 ter členov 8(3) in 9(2)(b) Uredbe kot tudi vloge za izdajo takih potrdil morajo biti v skladu z obrazcem iz Priloge V k tej uredbi, razen polj, pridržanih za uporabo v posamezni državi.

Države članice lahko predpišejo, da okenci 18 in 19 namesto že prej natisnjenega besedila vsebujeta le ustrezno potrditev ali dovolitev ali oboje.

6.  Oblika etiket iz člena 7(4) Uredbe (ES) št. 338/97 mora biti v skladu s Prilogo VI k tej uredbi.

Člen 3

Tehnične specifikacije obrazcev

1.  Papir za obrazce iz člena 2 nima lesnine, je površinsko obdelan za pisanje in tehta vsaj 55 g/m2.

2.  Velikost obrazcev iz člena 2(1) do (5) je 210 x 297 mm (A4) z največjim odstopanjem po dolžini 18 mm manj in 8 mm več.

3.  Barva papirja, ki se uporablja za obrazce iz člena 2(1), je:

(a) bela za obrazec 1, izvirnik, s sivim vzorcem giljoše za ozadje na čelni strani, da se odkrijejo kakršne koli ponaredbe z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi;

(b) rumena za obrazec 2, kopija za imetnika;

(c) bledozelena za obrazec 3, kopija za državo izvoza ali ponovnega izvoza pri uvoznih dovoljenjih ali kopija, ki jo carinski organi vrnejo upravnemu organu izdajatelju pri izvoznih dovoljenjih ali potrdilih o ponovnem uvozu;

(d) rožnata za obrazec 4, kopija za upravni organ izdajatelj;

(e) bela za obrazec 5, vloga.

4.  Barva papirja, ki se uporablja za obrazce iz člena 2(2), je:

(a) bela za obrazec 1, izvirnik;

(b) rumena za obrazec 2, kopija za uvoznika.

5.  Barva papirja, ki se uporablja za obrazce iz člena 2(3) in (5), je:

(a) rumena za obrazec 1, izvirnik, s sivim vzorcem giljoše za ozadje na čelni strani, da se odkrijejo kakršne koli ponaredbe z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi;

(b) rožnata za obrazec 2, kopija za upravni organ izdajatelj;

(c) bela za obrazec 3, vloga.

6.  Barva papirja za dopolnilne liste in etikete iz člena 2(4) oziroma (6) je bela.

7.  Obrazci iz člena 2 so natisnjeni in izpolnjeni v enem od uradnih jezikov Unije, ki ga določijo upravni organi vsake države članice. Kadar je to potrebno, vsebujejo prevod vsebine v enega od uradnih delovnih jezikov Konvencije.

8.  Države članice so odgovorne za tiskanje obrazcev iz člena 2, ki je pri obrazcih iz člena 2(1) do (5) lahko del postopka računalniškega izdajanja dovoljenj/potrdil.

Člen 4

Uredba (ES) št. 865/2006 se spremeni:

1. Člena 2 in 3 se črtata.

2. Priloge I do VI se črtajo.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 27. septembra 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

image

Navodila in pojasnila

▼M1

1. Polno ime in naslov dejanskega (ponovnega) izvoznika, ne njegovega zastopnika. Pri potrdilu o osebnem lastništvu ali potrdilu o glasbilih polno ime in naslov zakonitega lastnika. Če v primeru potrdila o glasbilih vložnik ni tudi zakoniti lastnik, bi morala biti v obrazcu navedena polno ime in naslov tako lastnika kot tudi vložnika, zadevnemu organu izdajatelju potrdila pa bi se morala priložiti kopija pogodbe o izposoji med lastnikom in vložnikom.

2. Veljavnost izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu ne presega šest mesecev, veljavnost uvoznega dovoljenja pa ne dvanajst mesecev. Veljavnost potrdila o osebnem lastništvu in potrdila o glasbilih ne presega treh let. Po zadnjem dnevu veljavnosti je ta dokument ničen in nima nobene pravne veljavnosti, izvirnik in vse kopije pa mora imetnik brez nepotrebnega odlašanja vrniti upravnemu organu izdajatelju. Uvozno dovoljenje ne velja, če je bil ustrezen dokument CITES iz države (ponovnega) izvoza uporabljen za (ponovni) izvoz po zadnjem dnevu veljavnosti ali če je datum vnosa v Unijo več kot šest mesecev po datumu njegove izdaje.

3. Polno ime in naslov dejanskega uvoznika, ne njegovega zastopnika. Pri potrdilu o osebnem lastništvu ali potrdilu o glasbilih ostane prazno.

5. Se pusti prazno v primeru potrdila o osebnem lastništvu ali potrdila o glasbilih.

▼B

6. Za žive osebke vrst iz Priloge A, razen osebke, gojene v ujetništvu ali umetno razmnožene, lahko organ izdajatelj predpiše kraj, v katerem bodo osebki nastanjeni, tako da v to okence vpiše podatke o tem kraju. Za kakršen koli prenos, razen zaradi nujnega veterinarskega zdravljenja in pod pogojem, da se osebki vrnejo naravnost v dovoljeni kraj, je potrebno predhodno dovoljenje pristojnega upravnega organa.

▼M1

8. Opis mora biti čim bolj natančen in mora vsebovati tričrkovno kodo skladno s Prilogo VII k Uredbi (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi. V primeru potrdila o glasbilih bi moral opis glasbila pristojnemu organu omogočiti, da preveri, ali se potrdilo ujema z uvoženim ali izvoženim osebkom, opis pa bi moral vključevati elemente, kot so ime proizvajalca, serijska številka ali druga sredstva za identifikacijo, kot so fotografije.

▼B

9/10. Uporabimo enote količine in/ali neto mase, skladne s tistimi iz Priloge VII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

11. Vpišemo številko dodatka (I, II ali III) k CITES, v katerem je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja/potrdila.

12. Vpišemo črko priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 (A, B ali C), v kateri je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja/potrdila.

13. Za navedbo vira uporabimo eno od naslednjih kod:

W

osebki, odvzeti iz narave

R

osebki živali, gojenih v nadzorovanem okolju, ki so bili kot jajca ali mladiči vzeti iz narave, kjer bi imeli sicer zelo malo možnosti za preživetje do odrasle dobe

D

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v komercialne namene v organizacijah, vključenih v register sekretariata CITES, skladno z Resolucijo Conf. 12.10 (Rev. CoP15), in rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v komercialne namene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

A

rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C

živali, ki so gojene v ujetništvu skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F

v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I

odvzeti ali zaseženi osebki ( 4 )

O

predkonvencijski osebki (4) 

U

vir ni znan (mora biti utemeljeno)

▼M1

X

osebki, vzeti iz morskega okolja, ki ni pod jurisdikcijo nobene države

▼B

14. Za navedbo namena (ponovnega) izvoza/uvoza osebkov uporabimo eno od naslednjih kod:

B

gojitev v ujetništvu ali umetno razmnoževanje

E

izobraževanje

G

botanični vrtovi

H

lovske trofeje

L

uveljavljanje/sodni nameni/forenzični nameni

M

medicinski nameni (tudi biomedicinske raziskave)

N

ponovna naselitev ali naselitev v naravo

P

osebni nameni

▼M1

Q

potujoče razstave (zbirka vzorcev, cirkus, zverinjak, razstava rastlin, orkester ali muzejska razstava, ki se uporablja za javno prikazovanje v komercialne namene)

▼B

S

znanstveni nameni

T

komercialni nameni

Z

živalski vrtovi

15 do 17. Država porekla je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi. Kadar je to tretja država, je treba v okenci 16 in 17 vpisati podatke o ustreznem dovoljenju. Kadar se osebki s poreklom iz države članice Unije izvažajo iz druge države članice, je treba v okencu 15 navesti le ime države članice porekla.

18 do 20. Država zadnjega ponovnega izvoza je pri potrdilu o ponovnem izvozu tretja država ponovnega izvoza, iz katere so bili osebki uvoženi, preden so se ponovno izvozili iz Unije. Pri uvoznem dovoljenju je to tretja država ponovnega izvoza, iz katere se bodo osebki uvozili. V okencih 19 in 20 morajo biti podatki o ustreznem potrdilu o ponovnem izvozu.

21. Znanstveno ime mora biti skladno s standardnimi viri nomenklature iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

23 do 25. Izpolni uradna oseba.

26. Uvoznik/(ponovni) izvoznik ali njegov zastopnik mora, kadar je to primerno, navesti številko ladijskega ali letalskega tovornega lista.

27. Izpolni carinski urad na kraju vnosa v Unijo ali na kraju (ponovnega) izvoza. Pri vnosu je treba izvirnik (obrazec 1) vrniti upravnemu organu zadevne države članice, kopijo za imetnika (obrazec 2) pa uvozniku. Pri (ponovnem) izvozu je kopijo, ki jo carina vrača organu izdajatelju (obrazec 3), treba vrniti upravnemu organu zadevne države članice, izvirnik (obrazec 1) in kopijo za imetnika (obrazec 2) pa (ponovnemu) izvozniku.

image

Navodila in pojasnila

▼M1

1. Polno ime in naslov dejanskega (ponovnega) izvoznika, ne njegovega zastopnika. Pri potrdilu o osebnem lastništvu ali potrdilu o glasbilih polno ime in naslov zakonitega lastnika. Če v primeru potrdila o glasbilih vložnik ni tudi zakoniti lastnik, se na obrazcu navedeta polno ime in naslov tako lastnika kot tudi vložnika, zadevnemu organu izdajatelju potrdila pa se predloži kopija pogodbe o izposoji med lastnikom in vložnikom.

2. Veljavnost izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu ne presega šest mesecev, veljavnost uvoznega dovoljenja pa ne dvanajst mesecev. Veljavnost potrdila o osebnem lastništvu in potrdila o glasbilih ne presega treh let. Po zadnjem dnevu veljavnosti je ta dokument ničen in nima nobene pravne veljavnosti, izvirnik in vse kopije pa mora imetnik brez nepotrebnega odlašanja vrniti upravnemu organu izdajatelju. Uvozno dovoljenje ne velja, če je bil ustrezen dokument CITES iz države (ponovnega) izvoza uporabljen za (ponovni) izvoz po zadnjem dnevu veljavnosti ali če je datum vnosa v Unijo več kot šest mesecev po datumu njegove izdaje.

3. Polno ime in naslov dejanskega uvoznika, ne njegovega zastopnika. Pri potrdilu o osebnem lastništvu ali potrdilu o glasbilih ostane prazno.

5. Pri potrdilu o osebnem lastništvu ali potrdilu o glasbilih ostane prazno.

▼B

6. Za žive osebke vrst iz Priloge A, razen osebke, gojene v ujetništvu ali umetno razmnožene, lahko organ izdajatelj predpiše kraj, v katerem bodo osebki nastanjeni, tako da v to okence vpiše podatke o tem kraju. Za kakršen koli prenos, razen zaradi nujnega veterinarskega zdravljenja in pod pogojem, da se osebki vrnejo naravnost v dovoljeni kraj, je potrebno predhodno dovoljenje pristojnega upravnega organa.

▼M1

8. Opis mora biti čim bolj natančen in mora vsebovati tričrkovno kodo skladno s Prilogo VII k Uredbi (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi. V primeru potrdila o glasbilih bi moral opis glasbila pristojnemu organu omogočiti, da preveri, ali se potrdilo ujema z uvoženim ali izvoženim osebkom, opis pa bi moral vključevati elemente, kot so ime proizvajalca, serijska številka ali druga sredstva za identifikacijo, kot so fotografije.

▼B

9/10. Uporabimo enote količine in/ali neto mase, skladne s tistimi iz Priloge VII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

11. Vpišemo številko dodatka (I, II ali III) k CITES, v katerem je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja/potrdila.

12. Vpišemo črko priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 (A, B ali C), v kateri je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja/potrdila.

13. Za navedbo vira uporabimo eno od naslednjih kod:

W

osebki, odvzeti iz narave

R

osebki živali, gojenih v nadzorovanem okolju, ki so bili kot jajca ali mladiči vzeti iz narave, kjer bi imeli sicer zelo malo možnosti za preživetje do odrasle dobe

D

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v komercialne namene v organizacijah, vključenih v register sekretariata CITES, skladno z Resolucijo Conf. 12.10 (Rev. CoP15), in rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v komercialne namene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

A

rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C

živali, ki so gojene v ujetništvu skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F

v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I

odvzeti ali zaseženi osebki ( 5 )

O

predkonvencijski osebki (5) 

U

vir ni znan (mora biti utemeljeno)

▼M1

X

osebki, vzeti iz morskega okolja, ki ni pod jurisdikcijo nobene države

▼B

14. Za navedbo namena (ponovnega) izvoza/uvoza osebkov uporabimo eno od naslednjih kod:

B

gojitev v ujetništvu ali umetno razmnoževanje

E

izobraževanje

G

botanični vrtovi

H

lovske trofeje

L

uveljavljanje/sodni nameni/forenzični nameni

M

medicinski nameni (tudi biomedicinske raziskave)

N

ponovna naselitev ali naselitev v naravo

P

osebni nameni

▼M1

Q

potujoče razstave (zbirka vzorcev, cirkus, zverinjak, razstava rastlin, orkester ali muzejska razstava, ki se uporablja za javno prikazovanje v komercialne namene)

▼B

S

znanstveni nameni

T

komercialni nameni

Z

živalski vrtovi

15 do 17. Država porekla je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi. Kadar je to tretja država, je treba v okenci 16 in 17 vpisati podatke o ustreznem dovoljenju. Kadar se osebki s poreklom iz države članice Unije izvažajo iz druge države članice, je treba v okencu 15 navesti le ime države članice porekla.

18 do 20. Država zadnjega ponovnega izvoza je pri potrdilu o ponovnem izvozu tretja država ponovnega izvoza, iz katere so bili osebki uvoženi, preden so se ponovno izvozili iz Unije. Pri uvoznem dovoljenju je to tretja država ponovnega izvoza, iz katere se bodo osebki uvozili. V okencih 19 in 20 morajo biti podatki o ustreznem potrdilu o ponovnem izvozu.

21. Znanstveno ime mora biti skladno s standardnimi viri nomenklature iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

23 do 25. Izpolni uradna oseba.

26. Uvoznik/(ponovni) izvoznik ali njegov zastopnik mora, kadar je to primerno, navesti številko ladijskega ali letalskega tovornega lista.

27. Izpolni carinski urad na kraju vnosa v Unijo ali na kraju (ponovnega) izvoza. Pri vnosu je treba izvirnik (obrazec 1) vrniti upravnemu organu zadevne države članice, kopijo za imetnika (obrazec 2) pa uvozniku. Pri (ponovnem) izvozu je kopijo, ki jo carina vrača organu izdajatelju (obrazec 3), treba vrniti upravnemu organu zadevne države članice, izvirnik (obrazec 1) in kopijo za imetnika (obrazec 2) pa (ponovnemu) izvozniku.

image

Navodila in pojasnila

▼M1

1. Polno ime in naslov dejanskega (ponovnega) izvoznika, ne njegovega zastopnika. Pri potrdilu o osebnem lastništvu ali potrdilu o glasbilih polno ime in naslov zakonitega lastnika. Če v primeru potrdila o glasbilih vložnik ni tudi zakoniti lastnik, se na obrazcu navedeta polno ime in naslov tako lastnika kot tudi vložnika, zadevnemu organu izdajatelju potrdila pa se predloži kopija pogodbe o izposoji med lastnikom in vložnikom.

2. Veljavnost izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu ne presega šest mesecev, veljavnost uvoznega dovoljenja pa ne dvanajst mesecev. Veljavnost potrdila o osebnem lastništvu in potrdila o glasbilih ne presega treh let. Po zadnjem dnevu veljavnosti je ta dokument ničen in nima nobene pravne veljavnosti, izvirnik in vse kopije pa mora imetnik brez nepotrebnega odlašanja vrniti upravnemu organu izdajatelju. Uvozno dovoljenje ne velja, če je bil ustrezen dokument CITES iz države (ponovnega) izvoza uporabljen za (ponovni) izvoz po zadnjem dnevu veljavnosti ali če je datum vnosa v Unijo več kot šest mesecev po datumu njegove izdaje.

3. Polno ime in naslov dejanskega uvoznika, ne njegovega zastopnika. Pri potrdilu o osebnem lastništvu ali potrdilu o glasbilih ostane prazno.

5. Pri potrdilu o osebnem lastništvu ali potrdilu o glasbilih ostane prazno.

▼B

6. Za žive osebke vrst iz Priloge A, razen osebke, gojene v ujetništvu ali umetno razmnožene, lahko organ izdajatelj predpiše kraj, v katerem bodo osebki nastanjeni, tako da v to okence vpiše podatke o tem kraju. Za kakršen koli prenos, razen zaradi nujnega veterinarskega zdravljenja in pod pogojem, da se osebki vrnejo naravnost v dovoljeni kraj, je potrebno predhodno dovoljenje pristojnega upravnega organa.

▼M1

8. Opis mora biti čim bolj natančen in mora vsebovati tričrkovno kodo skladno s Prilogo VII k Uredbi (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi. V primeru potrdila o glasbilih bi moral opis glasbila pristojnemu organu omogočiti, da preveri, ali se potrdilo ujema z uvoženim ali izvoženim osebkom, opis pa bi moral vključevati elemente, kot so ime proizvajalca, serijska številka ali druga sredstva za identifikacijo, kot so fotografije.

▼B

9/10. Uporabimo enote količine in/ali neto mase, skladne s tistimi iz Priloge VII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

11. Vpišemo številko dodatka (I, II ali III) k CITES, v katerem je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja/potrdila.

12. Vpišemo črko priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 (A, B ali C), v kateri je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja/potrdila.

13. Za navedbo vira uporabimo eno od naslednjih kod:

W

osebki, odvzeti iz narave

R

osebki živali, gojenih v nadzorovanem okolju, ki so bili kot jajca ali mladiči vzeti iz narave, kjer bi imeli sicer zelo malo možnosti za preživetje do odrasle dobe

D

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v komercialne namene v organizacijah, vključenih v register sekretariata CITES, skladno z Resolucijo Conf. 12.10 (Rev. CoP15), in rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v komercialne namene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

A

rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C

živali, ki so gojene v ujetništvu skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F

v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I

odvzeti ali zaseženi osebki ( 6 )

O

predkonvencijski osebki (6) 

U

vir ni znan (mora biti utemeljeno)

▼M1

X

osebki, vzeti iz morskega okolja, ki ni pod jurisdikcijo nobene države

▼B

14. Za navedbo namena (ponovnega) izvoza/uvoza osebkov uporabimo eno od naslednjih kod:

B

gojitev v ujetništvu ali umetno razmnoževanje

E

izobraževanje

G

botanični vrtovi

H

lovske trofeje

L

uveljavljanje/sodni nameni/forenzični nameni

M

medicinski nameni (tudi biomedicinske raziskave)

N

ponovna naselitev ali naselitev v naravo

P

osebni nameni

▼M1

Q

potujoče razstave (zbirka vzorcev, cirkus, zverinjak, razstava rastlin, orkester ali muzejska razstava, ki se uporablja za javno prikazovanje v komercialne namene)

▼B

S

znanstveni nameni

T

komercialni nameni

Z

živalski vrtovi

15 do 17. Država porekla je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi. Kadar je to tretja država, je treba v okenci 16 in 17 vpisati podatke o ustreznem dovoljenju. Kadar se osebki s poreklom iz države članice Unije izvažajo iz druge države članice, je treba v okencu 15 navesti le ime države članice porekla.

18 do 20. Država zadnjega ponovnega izvoza je pri potrdilu o ponovnem izvozu tretja država ponovnega izvoza, iz katere so bili osebki uvoženi, preden so se ponovno izvozili iz Unije. Pri uvoznem dovoljenju je to tretja država ponovnega izvoza, iz katere se bodo osebki uvozili. V okencih 19 in 20 morajo biti podatki o ustreznem potrdilu o ponovnem izvozu.

21. Znanstveno ime mora biti skladno s standardnimi viri nomenklature iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

23 do 25. Izpolni uradna oseba.

26. Uvoznik/(ponovni) izvoznik ali njegov zastopnik mora, kadar je to primerno, navesti številko ladijskega ali letalskega tovornega lista.

27. Izpolni carinski urad na kraju vnosa v Unijo ali na kraju (ponovnega) izvoza. Pri vnosu je treba izvirnik (obrazec 1) vrniti upravnemu organu zadevne države članice, kopijo za imetnika (obrazec 2) pa uvozniku. Pri (ponovnem) izvozu je kopijo, ki jo carina vrača organu izdajatelju (obrazec 3), treba vrniti upravnemu organu zadevne države članice, izvirnik (obrazec 1) in kopijo za imetnika (obrazec 2) pa (ponovnemu) izvozniku.

image

image

Navodila in pojasnila

▼M1

1. Polno ime in naslov dejanskega (ponovnega) izvoznika, ne njegovega zastopnika. Pri potrdilu o osebnem lastništvu ali potrdilu o glasbilih polno ime in naslov zakonitega lastnika. Če v primeru potrdila o glasbilih vložnik ni tudi zakoniti lastnik, se na obrazcu navedeta polno ime in naslov tako lastnika kot tudi vložnika, zadevnemu organu izdajatelju potrdila pa se predloži kopija pogodbe o izposoji med lastnikom in vložnikom.

▼B

2. Se ne uporablja.

▼M1

3. Polno ime in naslov dejanskega uvoznika, ne njegovega zastopnika. Pri potrdilu o osebnem lastništvu ali potrdilu o glasbilih ostane prazno.

5. Pri potrdilu o osebnem lastništvu ali potrdilu o glasbilih ostane prazno.

▼B

6. Se izpolni le na obrazcu vloge za žive osebke vrst iz Priloge A, razen osebke, gojene v ujetništvu ali umetno razmnožene.

▼M1

8. Opis mora biti čim bolj natančen in mora vsebovati tričrkovno kodo skladno s Prilogo VII k Uredbi (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi. V primeru potrdila o glasbilih bi moral opis glasbila pristojnemu organu omogočiti, da preveri, ali se potrdilo ujema z uvoženim ali izvoženim osebkom, opis pa bi moral vključevati elemente, kot so ime proizvajalca, serijska številka ali druga sredstva za identifikacijo, kot so fotografije.

▼B

9/10. Uporabimo enote količine in/ali neto mase, skladne s tistimi iz Priloge VII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

11. Vpišemo številko dodatka (I, II ali III) k CITES, v katerem je vrsta navedena v času predložitve vloge za dovoljenje/potrdilo.

12. Vpišemo črko priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 (A, B ali C), v kateri je vrsta navedena v času predložitve vloge.

13. Za navedbo vira uporabimo eno od naslednjih kod:

W

osebki, odvzeti iz narave

R

osebki živali, gojenih v nadzorovanem okolju, ki so bili kot jajca ali mladiči vzeti iz narave, kjer bi imeli sicer zelo malo možnosti za preživetje do odrasle dobe

D

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v komercialne namene v organizacijah, vključenih v register sekretariata CITES, skladno z Resolucijo Conf. 12.10 (Rev. CoP15), in rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v komercialne namene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

A

rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C

živali, ki so gojene v ujetništvu skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F

v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I

odvzeti ali zaseženi osebki ( 7 )

O

predkonvencijski osebki (7) 

U

vir ni znan (mora biti utemeljeno)

▼M1

X

osebki, vzeti iz morskega okolja, ki ni pod jurisdikcijo nobene države

▼B

14. Za navedbo namena (ponovnega) izvoza/uvoza osebkov uporabimo eno od naslednjih kod:

B

gojitev v ujetništvu ali umetno razmnoževanje

E

izobraževanje

G

botanični vrtovi

H

lovske trofeje

L

uveljavljanje/sodni nameni/forenzični nameni

M

medicinski nameni (tudi biomedicinske raziskave)

N

ponovna naselitev ali naselitev v naravo

P

osebni nameni

▼M1

Q

potujoče razstave (zbirka vzorcev, cirkus, zverinjak, razstava rastlin, orkester ali muzejska razstava, ki se uporablja za javno prikazovanje v komercialne namene)

▼B

S

znanstveni nameni

T

komercialni nameni

Z

živalski vrtovi

15 do 17. Država porekla je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi. Kadar je to tretja država, je treba v okenci 16 in 17 vpisati podatke o ustreznem dovoljenju. Kadar se osebki s poreklom iz države članice Unije izvažajo iz druge države članice, je treba v okencu 15 navesti le ime države članice porekla.

18 do 20. Država zadnjega ponovnega izvoza je pri potrdilu o ponovnem izvozu tretja država ponovnega izvoza, iz katere so bili osebki uvoženi, preden so se ponovno izvozili iz Unije. Pri uvoznem dovoljenju je to tretja država ponovnega izvoza, iz katere se bodo osebki uvozili. V okencih 19 in 20 morajo biti podatki o ustreznem potrdilu o ponovnem izvozu.

21. Znanstveno ime mora biti skladno s standardnimi viri nomenklature iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

23. Navedemo čim več podatkov in upravičimo kakršno koli opustitev zgoraj zahtevanih informacij.
PRILOGA II

image

Navodila in pojasnila

1. Vpiše se polno ime in naslov uvoznika ali pooblaščenega zastopnika.

4. Država porekla je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi.

5. Uporablja se le, kadar država, iz katere se osebki uvažajo, ni država porekla.

6. Opis mora biti čim bolj natančen.

9. Znanstveno ime mora biti ime, ki je uporabljeno v Prilogi C ali D k Uredbi (ES) št. 338/97.

10. Vpiše se III za vrste iz Dodatka III k CITES.

12. Vpiše se črko (C ali D) priloge k Uredbi (ES) št. 338/97, v kateri je vrsta navedena.

13. Uvoznik mora carinskemu uradu na kraju vnosa v Unijo predložiti podpisan izvirnik (obrazec 1) in „kopijo za uvoznika“ (obrazec 2), kadar je primerno skupaj z dokumenti države (ponovnega) izvoza za vrste iz Dodatka III k CITES.

14. Carinski urad pošlje žigosan izvirnik (obrazec 1) upravnemu organu svoje države in vrne žigosano „kopijo za uvoznika“ (obrazec 2) uvozniku ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku.

image

Navodila in pojasnila

1. Vpiše se polno ime in naslov uvoznika ali pooblaščenega zastopnika.

4. Država porekla je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi.

5. Uporablja se le, kadar država, iz katere se osebki uvažajo, ni država porekla.

6. Opis mora biti čim bolj natančen.

9. Znanstveno ime mora biti ime, ki je uporabljeno v Prilogi C ali D k Uredbi (ES) št. 338/97.

10. Vpiše se III za vrste iz Dodatka III k CITES.

12. Vpiše se črko (C ali D) priloge k Uredbi (ES) št. 338/97, v kateri je vrsta navedena.

13. Uvoznik mora carinskemu uradu na kraju vnosa v Unijo predložiti podpisan izvirnik (obrazec 1) in „kopijo za uvoznika“ (obrazec 2), kadar je primerno skupaj z dokumenti države (ponovnega) izvoza za vrste iz Dodatka III k CITES.

14. Carinski urad pošlje žigosan izvirnik (obrazec 1) upravnemu organu svoje države in vrne žigosano „kopijo za uvoznika“ (obrazec 2) uvozniku ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku.
PRILOGA III

image

Navodila in pojasnila

1. Enkratno številko potrdila mora določiti upravni organ izdajatelj.

2. Veljavnost dokumenta ne sme presegati treh let po datumu izdaje. Kadar potujoča razstava izvira iz tretje države, veljavnost ne sme presegati tiste, ki je navedena na enakovrednem potrdilu navedene države.

3. Vpišemo polno ime, stalni naslov in državo lastnika osebka, na katerega se nanaša potrdilo. Brez podpisa lastnika potrdilo ni veljavno.

4. Ime, naslov in država upravnega organa izdajatelja morajo biti na obrazcu že natisnjeni.

5. Že natisnjen razdelek navaja veljavnost potrdila za večkratne čezmejne prenose osebka izključno v razstavne namene, pri čemer se osebki lahko prikazujejo javnosti skladno s členom 8(3) Uredbe (ES) št. 338/97, in pojasnjuje, da se potrdilo ne odvzame, temveč ostane pri osebku/lastniku. Ta razdelek se lahko uporablja tudi kot opravičilo za opustitev določenih informacij.

6. Že natisnjen razdelek navaja, da je čezmejni prenos dovoljen v vse države, ki so to potrdilo sprejele kot del nacionalne zakonodaje.

7. Že natisnjen razdelek vsebuje kodo Q za cirkuse in potujoče razstave.

8. Kadar je primerno, navedemo številko varnostne znamke, nameščene v razdelku 19.

9. Znanstveno ime mora biti skladno s standardnimi viri nomenklature iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi.

10. Čim bolj natančno opišemo osebek, ki ga zajema potrdilo, vključno z razpoznavnimi oznakami (etikete, obročki, enkratne oznake itd.), ki omogočajo organom države, v katero vstopi razstava, da preverijo, ali potrdilo ustreza zadevnemu osebku. Kadar je to mogoče, se v času izdaje potrdila zapišeta spol in starost.

11. Označimo skupno število osebkov. Pri živih živalih gre navadno za en osebek. Kadar gre za več osebkov, navedemo „glejte priložen seznam“.

12. Vpišemo številko dodatka h Konvenciji (I, II ali III), v katerem je vrsta navedena v času izdaje potrdila.

13. Vpišemo črko priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 (A, B ali C), v kateri je vrsta navedena v času izdaje potrdila.

14. Za navedbo vira uporabimo spodaj navedene kode. Za osebke s kodami vira W, R, F ali U je dovoljena uporaba potrdila le, če so bili pridobljeni v Uniji ali vanjo vneseni, še preden so se zanje začele uporabljati določbe, ki se nanašajo na vrste iz dodatkov I, II ali III h Konvenciji ali Priloge C k Uredbi (EGS) št. 3626/82 ali prilog A, B in C k Uredbi (ES) št. 338/97, in se hkrati uporablja koda O.

W

osebki, odvzeti iz narave

R

osebki živali, gojenih v nadzorovanem okolju, ki so bili kot jajca ali mladiči vzeti iz narave, kjer bi imeli sicer zelo malo možnosti za preživetje do odrasle dobe

A

rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C

živali, ki so gojene v ujetništvu skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F

v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

U

vir ni znan (mora biti utemeljeno)

O

predkonvencijski osebki (se lahko uporablja skupaj z drugo kodo)

▼M1

X

osebki, vzeti iz morskega okolja, ki ni pod jurisdikcijo nobene države

▼B

15/16. Država porekla je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi. Kadar je to tretja država, je treba v okencu 16 vpisati podatke o ustreznem dovoljenju. Kadar se osebki s poreklom iz države članice Unije izvažajo iz druge države članice, je treba v okencu 15 navesti le ime države članice porekla.

17. Ta razdelek mora vsebovati registracijsko številko razstave.

18. Vpišemo datum pridobitve le za osebke, ki so bili pridobljeni v Uniji ali vanjo vneseni, še preden so se zanje uporabljale določbe, ki se nanašajo na vrste iz dodatkov I, II ali III h Konvenciji ali Priloge C k Uredbi (EGS) št. 3626/82 ali prilog A, B in C k Uredbi (ES) št. 338/97.

19. Izpolni uradna oseba, ki izda potrdilo. Potrdilo lahko izda le upravni organ države, v kateri je razstava, in kadar lastnik razstave osebek natančno registrira pri zadevnem upravnem organu. Pri razstavah, ki imajo poreklo v tretji državi, potrdilo lahko izda le upravni organ prve namembne države. Ime uradne osebe izdajatelja se mora zapisati v celoti. Žig, podpis in, kadar je primerno, številka varnostne znamke morajo biti razvidni.

20. Ta razdelek se lahko nanaša na nacionalno zakonodajo ali dodatne posebne pogoje, ki jih za čezmejni prenos določi upravni organ izdajatelj.

21. Že natisnjen razdelek se nanaša na priložen dopolnilni list, v katerem morajo biti navedeni vsi čezmejni prenosi.

Ta dokument se mora glede na razdelek 5 ob izteku veljavnosti vrniti upravnemu organu izdajatelju.

Imetnik ali njegov pooblaščeni zastopnik za namene preverjanja preda izvirnik tega potrdila (obrazec 1), in kadar je potrebno, potrdilo o potujoči razstavi, izdano v tretji državi, in predloži spremljajoči dopolnilni list ali (kadar se potrdilo izda na podlagi enakovrednega potrdila iz tretje države) dva dopolnilna lista in njuni kopiji carinskemu uradu, določenemu skladno s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 338/97. Carinski urad, potem ko izpolni dopolnilni list ali lista, vrne izvirnik tega potrdila (obrazec 1), izvirno potrdilo, ki ga je izdala tretja država (kadar je primerno) – in dopolnilni list ali lista – imetniku ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku in posreduje potrjeno kopijo dopolnilnega lista potrdila, ki ga je izdal upravni organ države članice, ustreznemu upravnemu organu skladno s členom 45 Uredbe (ES) št. 865/2006.

image

image

Navodila in pojasnila

3. Vpišemo polno ime, stalni naslov in državo lastnika osebka, ki ga zajema potrdilo (ne zastopnika). Brez podpisa lastnika potrdilo ni veljavno.

8. Kadar je primerno, navedemo številko varnostne znamke, nameščene v razdelku 19.

9. Znanstveno ime mora biti skladno s standardnimi viri nomenklature iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi.

10. Čim bolj natančno opišemo osebek, ki ga zajema potrdilo, vključno z razpoznavnimi oznakami (etikete, obročki, enkratne oznake itd.), ki omogočajo organom države, v katero vstopi razstava, da preverijo, ali potrdilo ustreza zadevnemu osebku. Kadar je to mogoče, se v času izdaje potrdila zapišeta spol in starost.

11. Označimo skupno število osebkov. Pri živih živalih gre navadno za en osebek. Kadar gre za več osebkov, navedemo „glejte priložen seznam“.

12. Vpišemo številko dodatka h Konvenciji (I, II ali III), v katerem je vrsta navedena v času predložitve vloge.

13. Vpišemo črko priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 (A, B ali C), v kateri je vrsta navedena v času predložitve vloge.

14. Za navedbo vira uporabimo spodaj navedene kode. Za osebke s kodami vira W, R, F ali U je dovoljena uporaba potrdila le, če so bili pridobljeni v Uniji ali vanjo vneseni, še preden so se zanje začele uporabljati določbe, ki se nanašajo na vrste iz dodatkov I, II ali III h Konvenciji ali Priloge C k Uredbi (EGS) št. 3626/82 ali prilog A, B in C k Uredbi (ES) št. 338/97, in se hkrati uporablja koda O.

W

osebki, odvzeti iz narave

R

osebki živali, gojenih v nadzorovanem okolju, ki so bili kot jajca ali mladiči vzeti iz narave, kjer bi imeli sicer zelo malo možnosti za preživetje do odrasle dobe

A

rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C

živali, ki so gojene v ujetništvu skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F

v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

U

vir ni znan (mora biti utemeljeno)

O

predkonvencijski osebki (se lahko uporablja skupaj z drugo kodo)

▼M1

X

osebki, vzeti iz morskega okolja, ki ni pod jurisdikcijo nobene države

▼B

15/16. Država porekla je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi. Kadar je to tretja država, je treba v okencu 16 vpisati podatke o ustreznem dovoljenju. Kadar se osebki s poreklom iz države članice Unije izvažajo iz druge države članice, je treba v okencu 15 navesti le ime države članice porekla.

17. Ta razdelek mora vsebovati registracijsko številko razstave.

18. Vpišemo datum pridobitve le za osebke, ki so bili pridobljeni v Uniji ali vanjo vneseni, še preden so se zanje uporabljale določbe, ki se nanašajo na vrste iz dodatkov I, II ali III h Konvenciji ali Priloge C k Uredbi (EGS) št. 3626/82 ali prilog A, B in C k Uredbi (ES) št. 338/97.

19. Navedemo čim več podatkov in upravičimo kakršno koli opustitev zgoraj zahtevanih informacij.
PRILOGA IV

image

►(1) M1  
PRILOGA V

image

Navodila in pojasnila

1. Polno ime in naslov imetnika potrdila, ne njegovega zastopnika.

2. Se izpolni le, kadar uvozno dovoljenje za te osebke predpisuje kraj, v katerem se osebki nastanijo, ali kadar se zahteva, da so osebki, ki so bili odvzeti iz narave v državi članici, nastanjeni v dovoljenem kraju.

Za kakršen koli prenos iz navedenega kraja, razen zaradi nujnega veterinarskega zdravljenja in pod pogojem, da se osebki vrnejo naravnost v dovoljeni kraj, je potrebno predhodno dovoljenje pristojnega upravnega organa (glej okence 19).

4. Opis mora biti čim bolj natančen in mora vsebovati tričrkovno kodo skladno s Prilogo VII k Uredbi (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi.

5/6. Uporabimo enote količine in/ali neto mase, skladne s tistimi iz Priloge VII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

7. Vpišemo številko dodatka (I, II ali III) k CITES, v katerem je vrsta navedena v času izdaje potrdila.

8. Vpišemo črko priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 (A, B ali C), v kateri je vrsta navedena v času izdaje potrdila.

9. Za navedbo vira uporabimo eno od naslednjih kod:

W

osebki, odvzeti iz narave

R

osebki živali, gojenih v nadzorovanem okolju, ki so bili kot jajca ali mladiči vzeti iz narave, kjer bi imeli sicer zelo malo možnosti za preživetje do odrasle dobe

D

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v komercialne namene v organizacijah, vključenih v register sekretariata CITES, skladno z Resolucijo Conf. 12.10 (Rev. CoP15), in rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v komercialne namene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

A

rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C

živali, ki so gojene v ujetništvu skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F

v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I

odvzeti ali zaseženi osebki ( 8 )

O

predkonvencijski osebki (8) 

U

vir ni znan (mora biti utemeljeno)

▼M1

X

osebki, vzeti iz morskega okolja, ki ni pod jurisdikcijo nobene države

▼B

10 do 12. Država porekla je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi.

13 do 15. Država članica uvoza je, kadar je to primerno, država članica, ki je izdala uvozno dovoljenje za te osebke.

16. Znanstveno ime mora biti skladno s standardnimi viri nomenklature iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

image image

Navodila in pojasnila

1. Polno ime in naslov vložnika vloge za potrdilo, ne njegovega zastopnika.

2. Se izpolni le na obrazcu vloge za žive osebke vrst iz Priloge A, razen osebke, gojene v ujetništvu ali umetno razmnožene.

4. Opis mora biti čim bolj natančen in mora vsebovati tričrkovno kodo skladno s Prilogo VII k Uredbi (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi.

5/6. Uporabimo enote količine in/ali neto mase, skladne s tistimi iz Priloge VII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

7. Vpišemo številko dodatka (I, II ali III) k CITES, v katerem je vrsta navedena v času predložitve vloge.

8. Vpišemo črko priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 (A, B ali C), v kateri je vrsta navedena v času predložitve vloge.

9. Za navedbo vira uporabimo eno od naslednjih kod:

W

osebki, odvzeti iz narave

R

osebki živali, gojenih v nadzorovanem okolju, ki so bili kot jajca ali mladiči vzeti iz narave, kjer bi imeli sicer zelo malo možnosti za preživetje do odrasle dobe

D

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v komercialne namene v organizacijah, vključenih v register sekretariata CITES, skladno z Resolucijo Conf. 12.10 (Rev. CoP15), in rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v komercialne namene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

A

rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C

živali, ki so gojene v ujetništvu skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F

v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I

odvzeti ali zaseženi osebki ( 9 )

O

predkonvencijski osebki (9) 

U

vir ni znan (mora biti utemeljeno)

▼M1

X

osebki, vzeti iz morskega okolja, ki ni pod jurisdikcijo nobene države

▼B

10 do 12. Država porekla je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi.

13 do 15. Država članica uvoza je, kadar je to primerno, država članica, ki je izdala uvozno dovoljenje za te osebke.

16. Znanstveno ime mora biti skladno s standardnimi viri nomenklature iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

18. Navedemo čim več podatkov in upravičimo kakršno koli opustitev zgoraj zahtevanih informacij.
PRILOGA VI

image( 1 ) UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

( 2 ) UL L 166, 19.6.2006, str. 1.

( 3 ) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

( 4 ) Se uporablja le skupaj s še drugo kodo vira.

( 5 ) Se uporablja le skupaj s še drugo kodo vira.

( 6 ) Se uporablja le skupaj s še drugo kodo vira.

( 7 ) Se uporablja le skupaj s še drugo kodo vira.

( 8 ) Se uporablja le skupaj s še drugo kodo vira.

( 9 ) Se uporablja le skupaj s še drugo kodo vira.