02012R0547 — SL — 09.01.2017 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 547/2012

z dne 25. junija 2012

o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo vodnih črpalk

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 165 26.6.2012, str. 28)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2282 z dne 30. novembra 2016

  L 346

51

20.12.2016
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 547/2012

z dne 25. junija 2012

o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo vodnih črpalk

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.  Ta uredba določa zahteve za okoljsko primerno zasnovo za dajanje v promet rotodinamičnih vodnih črpalk za črpanje čiste vode, vključno s črpalkami, ki so vgrajene v druge izdelke.

2.  Ta uredba se ne uporablja za:

(a) vodne črpalke, namenjene posebej za črpanje čiste vode pri temperaturah, nižjih od – 10 °C ali višjih od 120 °C, razen v zvezi z zahtevami po informacijah iz točk 2(11) do 2(13) v Prilogi II;

(b) vodne črpalke, namenjene samo za gašenje požara;

(c) spodrivne vodne črpalke;

(d) samosesalne vodne črpalke.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz Direktive 2009/125/ES se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. vodna črpalka“ je hidravlični del naprave, ki premika čisto vodo na fizikalni ali mehanski način in ima eno od naslednjih oblik:

 sesalna z lastnimi ležaji (ESOB – End suction own bearing),

 tesno sklopljena sesalna (ESCC – End suction close coupled),

 poravnana tesno sklopljena sesalna (ESCCi – End suction close coupled inline),

 vertikalna večstopenjska (MS-V – Vertical multistage),

 potopna večstopenjska (MSS – Multistage submersible);

2. „sesalna vodna črpalka“ pomeni tesnilno enostopenjsko sesalno rotodinamično vodno črpalko, namenjeno za tlake do 16 barov, s specifično hitrostjo ns med 6 in 80 obratov na minuto, najmanjšim nazivnim pretokom 6 m3/h (1,667·10–3 m3/s), največjo močjo na gredi 150 kW, najdaljšim izmetom 90 m pri nazivni hitrosti 1 450 obratov na minuto in najdaljšim izmetom 140 m pri nazivni hitrosti 2 900 obratov na minuto;

3. nazivni pretok“ pomeni izmet in pretok, ki ju proizvajalec jamči pri normalnih obratovalnih pogojih;

4. tesnilni“ pomeni, da obstaja na črpalki zatesnjena gredna vez med rotorjem v ohišju črpalke in motorjem; komponenta s pogonskim motorjem ostane suha;

5. sesalna vodna črpalka z lastnimi ležaji“ (ESOB) je sesalna vodna črpalka z lastnimi ležaji;

6. tesno sklopljena sesalna vodna črpalka“ (ESCC) je sesalna vodna črpalka, pri kateri je motorna gred podaljšana, tako da je hkrati tudi gred črpalke;

7. poravnana tesno sklopljena sesalna vodna črpalka“ (ESCCi) pomeni vodno črpalko, pri kateri je vhodna odprtina za vodo na črpalki na isti osi kot odtok za vodo na črpalki;

8. vertikalna večstopenjska vodna črpalka“ (MS-V) pomeni tesnilno večstopenjsko (i > 1) rotodinamično vodno črpalko, pri kateri so rotorji montirani na vertikalno vrteči se gredi, namenjena je tlaku do 25 barov, z nazivno hitrostjo 2 900 obratov na minuto in največjim pretokom 100 m3/h (27,78·10–3 m3/s);

9. potopna večstopenjska vodna črpalka“ (MSS) pomeni večstopenjsko (i > 1) rotodinamično vodno črpalko z nazivnim zunanjim premerom 4″ (10,16 cm) ali 6″ (15,24 cm), namenjeno za delovanje v vrtini pri nazivni hitrosti 2 900 obratov na minuto, pri delovnih temperaturah v razponu med 0 °C in 90 °C;

10. rotodinamična vodna črpalka“ pomeni vodno črpalko, ki premika čisto vodo s hidrodinamičnimi silami;

11. spodrivna vodna črpalka“ pomeni vodno črpalko, ki premika čisto vodo z zapiranjem količine čiste vode in potiskanjem te količine v odtok črpalke;

12. samosesalna vodna črpalka“ pomeni vodno črpalko, ki premika čisto vodo ter lahko začne delovati in/ali lahko deluje tudi, kadar je samo delno napolnjena z vodo;

13. čista voda“ pomeni vodo z vsebnostjo nevpojne proste trdne snovi največ 0,25 kg/m3 in vsebnostjo raztopljene trdne snovi največ 50 kg/m3, pod pogojem, da skupna vsebnost plina v vodi ne presega količine nasičenosti. Kakršni koli dodatki, potrebni za preprečevanje zmrzovanja vode do – 10 °C, se ne upoštevajo.

Opredelitve pojmov za priloge od II do V so navedene v Prilogi I.

Člen 3

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo

Minimalne zahteve za učinkovitost in zahteve po informacijah za rotodinamične vodne črpalke so določene v Prilogi II.

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo se uporabljajo v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

1. od 1. januarja 2013 imajo vodne črpalke najmanjšo učinkovitost, določeno v točki 1(a) Priloge II;

2. od 1. januarja 2015 imajo vodne črpalke najmanjšo učinkovitost, določeno v točki 1(b) Priloge II;

3. od 1. januarja 2013 podatki o vodnih črpalkah izpolnjujejo zahteve iz točke 2 Priloge II.

Skladnost z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo se izmeri in izračuna v skladu z zahtevami iz Priloge III.

Glede drugih parametrov za okoljsko primerno zasnovo iz dela 1 Priloge I k Direktivi 2009/125/ES niso potrebne nobene zahteve za okoljsko primerno zasnovo.

Člen 4

Ocena skladnosti

Postopek za oceno skladnosti iz člena 8(2) Direktive 2009/125/ES je notranji nadzor snovanja iz Priloge IV k navedeni direktivi ali sistem upravljanja za ocenjevanje skladnosti iz Priloge V k navedeni direktivi.

Člen 5

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Pri izvajanju preverjanj tržnega nadzora iz člena 3(2) Direktive 2009/125/ES organi držav članic za zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Priloge II k tej uredbi izvajajo postopek preverjanja iz Priloge IV k tej uredbi.

Člen 6

Okvirna merila uspešnosti

Okvirna merila uspešnosti za najučinkovitejše vodne črpalke, dostopne na trgu v času začetka veljavnosti te uredbe, so določena v Prilogi IV.

Člen 7

Pregled

Najpozneje štiri leta po začetku veljavnosti te uredbe jo Komisija pregleda, pri čemer upošteva tehnološki napredek, in predstavi rezultate pregleda Posvetovalnemu forumu. Pregled je namenjen sprejetju razširjenega ukrepa za izdelek.

Komisija pregleda tolerance, uporabljene v metodologiji za izračunavanje energetske učinkovitosti, pred 1. januarjem 2014.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Opredelitev pojmov, ki se uporabljajo za priloge II do V

Za priloge od II do V se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. rotor“ pomeni vrtljivi sestavni del rotodinamične črpalke, ki prenaša energijo v vodo;

2. rotor s polnim premerom“ pomeni rotor z največjim premerom, za katerega so v katalogih proizvajalca vodnih črpalk navedene značilnosti glede zmogljivosti za določeno velikost črpalke;

3. specifična hitrost“ (ns) pomeni vrednost z dimenzijo, ki označuje obliko rotorja vodne črpalke z izmetom, pretokom in hitrostjo (n):

image [min–1]

Pri tem velja:

 izmet“ (H – Head) pomeni povečanje hidravlične energije vode v metrih (m), ki jo proizvede vodna črpalka na določeni točki delovanja,

 vrtilna hitrost“ (n) pomeni število obratov gredi na minuto (rpm – revolutions per minute),

 pretok“ (Q) pomeni hitrost pretoka volumna vode (m3/s) skozi vodno črpalko,

 število stopenj“ (i) pomeni število zaporednih rotorjev v vodni črpalki,

 točka največje učinkovitosti“ (BEP – Best efficiency point) pomeni točko delovanja vodne črpalke, na kateri je učinkovitost hidravlične črpalke, merjena s hladno čisto vodo, največja;

4. učinkovitost hidravlične črpalke“ (η) je razmerje med mehansko močjo, ki se prenaša na tekočino v času njenega prehoda skozi vodno črpalko, in vhodno mehansko močjo, ki se prenaša na gred črpalke;

5. hladna čista voda“ pomeni čisto vodo, ki se uporablja za testiranje črpalke, z največjo kinematsko viskoznostjo 1,5 × 10–6 m2/s, največjo gostoto 1 050  kg/m3 in najvišjo temperaturo 40 °C;

6. delna obremenitev“ (PL – Part load) pomeni točko delovanja vodne črpalke pri 75–odstotnem pretoku na točki največje učinkovitosti (BEP);

7. preobremenitev“ (OL – Over load) pomeni točko delovanja vodne črpalke pri 110–odstotnem pretoku na točki največje učinkovitosti (BEP);

8. indeks najmanjše učinkovitosti“ (MEI – Minimum Efficiency Index) pomeni enoto mere brez dimenzij za učinkovitost hidravlične črpalke pri točki največje učinkovitosti (BEP), delni obremenitvi (PL) in preobremenitvi (OL);

9. „C“ pomeni konstanto za vsako določeno vrsto vodne črpalke, ki kvantificira razlike v učinkovitosti za različne vrste črpalk.
PRILOGA II

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo vodnih črpalk

1.   ZAHTEVE GLEDE UČINKOVITOSTI

(a) od 1. januarja 2013 imajo vodne črpalke naslednjo najmanjšo učinkovitost:

 pri točki največje učinkovitosti (BEP): najmanj (ηΒΕΡ) min requ, kadar se meritev izvaja v skladu s Prilogo III in kadar se pri izračunu uporabi vrednost C za MEI = 0,1 v skladu s Prilogo III,

 najmanjšo učinkovitost pri delni obremenitvi (PL): najmanj (ηΡL) min requ, kadar se meritev izvaja v skladu s Prilogo III in kadar se pri izračunu uporabi vrednost C za MEI = 0,1 v skladu s Prilogo III,

 najmanjšo učinkovitost pri preobremenitvi (OL): najmanj (ηΟL) min requ, kadar se meritev izvaja v skladu s Prilogo III in kadar se pri izračunu uporabi vrednost C za MEI = 0,1 v skladu s Prilogo III.

(b) od 1. januarja 2015 imajo vodne črpalke:

 najmanjšo učinkovitost pri točki največje učinkovitosti (BEP): najmanj (ηΒΕΡ) min requ, kadar se meritev izvaja v skladu s Prilogo III in kadar se pri izračunu uporabi vrednost C za MEI = 0,4 v skladu s Prilogo III,

 najmanjšo učinkovitost pri delni obremenitvi (PL): najmanj (ηΡL) min requ, kadar se meritev izvaja v skladu s Prilogo III in kadar se pri izračunu uporabi vrednost C za MEI = 0,4 v skladu s Prilogo III,

 najmanjšo učinkovitost pri preobremenitvi (OL): najmanj (ηΟL) min requ, kadar se meritev izvaja v skladu s Prilogo III in kadar se pri izračunu uporabi vrednost C za MEI = 0,4 v skladu s Prilogo III.

2.   ZAHTEVE PO INFORMACIJAH O IZDELKU

Od 1. januarja 2013 morajo biti informacije o vodnih črpalkah iz točk od 1 do 15 člena 1 jasno prikazane:

(a) v tehnični dokumentaciji vodnih črpalk;

(b) na prosto dostopnih spletnih straneh proizvajalcev vodnih črpalk.

Informacije se navedejo v istem vrstnem redu kot v točkah od 1 do 15. Informacije iz točk 1 in od 3 do 6 se trajno označijo na napisni tablici vodne črpalke ali v njeni bližini.

1. indeks najmanjše učinkovitosti: MEI ≥ [x,xx];

2. standardno besedilo: „Merilo uspešnosti za najučinkovitejše vodne črpalke je MEI ≥ 0,70“ ali navedba „Merilo uspešnosti MEI ≥ 0,70“;

3. leto izdelave;

4. naziv proizvajalca ali blagovna znamka, številka vpisa v poslovni register in kraj izdelave;

5. vrsta izdelka in oznaka velikosti izdelka;

6. učinkovitost hidravlične črpalke (%) s prirezanim rotorjem [xx,x] ali navedba [–,-];

7. krivulje črpalne učinkovitosti črpalke, vključno z značilnostmi učinkovitosti;

8. standardno besedilo: „Učinkovitost črpalke s prirezanim rotorjem je običajno nižja od učinkovitosti črpalke s polnim premerom rotorja. Prirezovanje rotorja bo prilagodilo črpalko na določeno točko delovanja, kar bo privedlo do zmanjšane porabe energije. Indeks najmanjše učinkovitosti (MEI) temelji na polnem premeru rotorja.“;

9. standardno besedilo: „Delovanje te vodne črpalke z različnimi točkami delovanja je lahko učinkovitejše in gospodarnejše, če je nadzorovano, na primer z uporabo pogona s spremenljivo hitrostjo, ki ustreza nalogi črpalke v sistemu“;

10. informacije za razgradnjo, recikliranje ali odstranitev po koncu življenjske dobe;

11. standardno besedilo za vodne črpalke, namenjene samo za črpanje čiste vode pri temperaturah pod –10 °C: „Namenjeno samo za uporabo pod –10 °C“;

12. standardno besedilo za vodne črpalke, namenjene samo za črpanje čiste vode pri temperaturah nad 120 °C: „Namenjeno samo za uporabo nad 120 °C“;

13. za črpalke, namenjene posebej za črpanje čiste vode pri temperaturah, nižjih od –10 °C ali višjih od 120 °C, mora proizvajalec opisati zadevne tehnične parametre in značilnosti;

14. standardno besedilo: „informacije o učinkovitosti meril uspešnosti so na voljo na naslovu [www.xxxxxxxxx.xxx]“;

15. grafikon učinkovitosti meril uspešnosti, za MEI = 0,7 in za črpalko, ki temelji na modelu iz Slike; podoben grafikon učinkovitosti se zagotovi za MEI = 0,4.

Slika
Primer grafikona učinkovitosti meril uspešnosti za ESOB 2900 image

Lahko se dodajo dodatne informacije in se dopolnijo z grafikoni, slikami ali simboli.
PRILOGA III

Meritve in izračuni

Zaradi skladnosti in preverjanja skladnosti z zahtevami iz te uredbe se meritve in izračuni opravijo v skladu z usklajenimi standardi, referenčne številke katerih so bile objavljene v Uradnem listu Evropske unije, ali z uporabo drugih zanesljivih, točnih in ponovljivih metod, ki upoštevajo splošno priznano stanje tehnike ter dajejo rezultate, ki veljajo za visoko zanesljive. Izpolnjevati morajo vse naslednje tehnične parametre.

Učinkovitost hidravlične črpalke, kot je opredeljena v Prilogi I, se meri pri izmetu in pretoku, ki ustrezata točki največje učinkovitosti (BEP), delni obremenitvi (PL) in preobremenitvi (OL), za rotor s polnim premerom, s hladno čisto vodo.

Formula za izračun zahtevane najmanjše učinkovitosti na točki največje učinkovitosti (BEP) je:

image

pri čemer je:

x = ln (ns); y = ln (Q), pri čemer velja: ln = naravni logaritem, Q = pretok v [m3/h]; ns = specifična hitrost v [min–1]; C = vrednost iz Tabele.

Vrednost C je odvisna od vrste in nominalne hitrosti črpalke ter vrednosti indeksa najmanjše učinkovitosti (MEI).Tabela

Indeks najmanjše učinkovitosti (MEI) in ustrezna vrednost C v odvisnosti od vrste in hitrosti črpalke

Vrednost C za MEI

Cvrsta črpalke, rpm

MEI = 0,10

MEI = 0,40

C (ESOB, 1 450 )

132,58

128,07

C (ESOB, 2 900 )

135,60

130,27

C (ESCC, 1 450 )

132,74

128,46

C (ESCC, 2 900 )

135,93

130,77

C (ESCCI, 1 450 )

136,67

132,30

C (ESCCI, 2 900 )

139,45

133,69

C (MS-V, 2 900 )

138,19

133,95

C (MSS, 2 900 )

134,31

128,79

Zahteve za stanje delne obremenitve (PL) in preobremenitve (OL) so določene pri nekoliko nižjih vrednostih od vrednosti pri 100 % pretoku (ηΒΕΡ).

Vse učinkovitosti temeljijo na rotorju s polnim premerom (neprirezani rotor). Vertikalne večstopenjske vodne črpalke je treba testirati s tristopenjsko (i = 3) različico. Potopne večstopenjske vodne črpalke je treba testirati z devetstopenjsko (i = 9) različico. Če to število stopenj za določeno vrsto izdelkov ni na voljo, se za testiranje izbere naslednje višje število stopenj v vrsti izdelkov.

▼M1
PRILOGA IV

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih proizvajalec ali uvoznik ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji ali pri razlaganju teh vrednosti z namenom doseganja skladnosti ali sporočanja boljše učinkovitosti na kakršen koli način.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz Priloge II k tej uredbi v skladu s členom 3(2) Direktive 2009/125/ES za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

(1) Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

(2) Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a) vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s točko 2 Priloge IV k Direktivi 2009/125/ES (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za proizvajalca ali uvoznika od rezultatov ustreznih meritev, izvedenih v skladu z odstavkom (g) točke 2, in

(b) deklarirane vrednosti izpolnjujejo vsakršne zahteve iz te uredbe, zahtevane informacije o izdelku, ki jih je objavil proizvajalec ali uvoznik, pa ne vsebujejo vrednosti, ki bi bile ugodnejše za proizvajalca ali uvoznika od deklariranih vrednosti, in

(c) so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v tabeli 2.

(3) Če rezultati iz točke 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model ni skladen s to uredbo.

(4) Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskušanje.

(5) Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, opredeljenimi v tabeli 2.

(6) Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model ni skladen s to uredbo.

(7) Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge III.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tabeli 2, in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.Tabela 2

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parametri

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Učinkovitost pri BEP (ηΒΕΡ)

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 5 %.

Učinkovitost pri PL (ηΡL )

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 5 %.

Učinkovitost pri OL (ηΟL )

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 5 %.

▼B
PRILOGA V

Okvirna merila uspešnosti iz člena 6

Ob začetku veljavnosti te uredbe je okvirno merilo uspešnosti za najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki je za vodne črpalke na voljo na trgu, indeks najmanjše učinkovitosti (MEI) ≥ 0,70.