02012R0531 — SL — 15.06.2017 — 003.002


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA (EU) št 531/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 13. junija 2012

o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji

(prenovitev)

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 172 30.6.2012, str. 10)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA (EU) 2015/2120 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. novembra 2015

  L 310

1

26.11.2015

►M2

UREDBA (EU) 2017/920 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. maja 2017

  L 147

1

9.6.2017
▼B

UREDBA (EU) št 531/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 13. junija 2012

o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji

(prenovitev)

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Predmet in področje uporabe

1.  Ta uredba uvaja skupni pristop k zagotavljanju, da uporabniki javnih mobilnih komunikacijskih omrežij na potovanjih v Uniji ne plačujejo previsokih cen za storitve gostovanja v Uniji v primerjavi s konkurenčnimi nacionalnimi cenami, ko opravljajo in sprejemajo klice, pošiljajo in sprejemajo sporočila SMS ter uporabljajo paketno komutirane podatkovne komunikacijske storitve, s čimer prispeva k nemotenemu delovanju notranjega trga, hkrati pa dosega visoko raven zaščite potrošnikov, spodbuja konkurenco in preglednost na trgu ter zagotavlja spodbude za inovacije in izbiro potrošnikov.

Določa pravila, ki omogočajo ločitev prodaje reguliranih storitev gostovanja od domačih mobilnih komunikacijskih storitev, ter opredeljuje pogoje za veleprodajni dostop do javnih mobilnih komunikacijskih omrežij za zagotavljanje reguliranih storitev gostovanja. Določa tudi prehodna pravila za cene, ki jih lahko zaračunajo ponudniki storitev gostovanja za zagotavljanje reguliranih storitev gostovanja za govorne klice in sporočila SMS, ki izvirajo in se zaključujejo znotraj Unije, ter za paketno komutirane podatkovne komunikacijske storitve, ki jih uporabljajo uporabniki gostovanja med gostovanjem v mobilnem komunikacijskem omrežju znotraj Unije. Uporablja se tako za veleprodajne cene, ki jih zaračunavajo operaterji omrežij, kot tudi za maloprodajne cene, ki jih zaračunavajo ponudniki storitev gostovanja.

2.  Ločitev prodaje reguliranih storitev gostovanja od domačih mobilnih komunikacijskih storitev je potreben vmesni ukrep za povečanje konkurence, kar bo znižalo tarife gostovanja za uporabnike in prispevalo k doseganju notranjega trga mobilnih komunikacijskih storitev, na katerem na koncu ne bo več razlikovanja med nacionalnimi tarifami in tarifami gostovanja.

3.  Ta uredba določa tudi pravila za povečanje preglednosti cen in boljše obveščanje uporabnikov o cenah storitev gostovanja.

4.  Ta uredba predstavlja poseben ukrep v smislu člena 1(5) Okvirne direktive.

5.  Najvišje cene iz te uredbe so izražene v eurih.

6.  Kadar so najvišje cene iz členov 7, 9, in 12, izražene v valutah, ki niso euro, se začetne mejne cene v teh valutah v skladu z navedenimi členi določijo z uporabo referenčnih menjalnih tečajev, ki jih je Evropska centralna banka 1. maja 2012 objavila v Uradnem listu Evropske unije.

Za namene naslednjih mejnih cen iz členov 7(2), 9(1) in 12(1) se spremenjene vrednosti določijo z uporabo referenčnih menjalnih tečajev, objavljenih 1. maja zadevnega koledarskega leta. Za najvišje cene iz členov 7(2), 9(1) in 12(1) se mejne cene v valutah, ki niso euro, po letu 2015 revidirajo letno. Letno revidirane mejne cene v teh valutah se uporabljajo od 1. julija in se določijo z uporabo referenčnih menjalnih tečajev, objavljenih 1. maja istega leta.

7.  Kadar so najvišje cene iz členov 8, 10 in 13, izražene v valutah, ki niso euro, se začetne mejne cene v skladu z navedenimi členi v teh valutah določijo z uporabo povprečja referenčnih menjalnih tečajev, ki jih Evropska centralna banka objavi v Uradnem listu Evropske unije1. marca, 1. aprila in 1. maja 2012.

Za namene naslednjih mejnih cen iz členov 8(2), 10(2) in 13(2), se spremenjene vrednosti določijo z uporabo povprečja referenčnih menjalnih tečajev, objavljenih 1. marca, 1. aprila in 1. maja zadevnega koledarskega leta. Za najvišje cene, ki jih urejajo členi 8(2), 10(2) in 13(2), se mejne cene v valutah, ki niso euro po letu 2015 revidirajo letno. Letno revidirane mejne cene v teh valutah se uporabljajo od 1. julija in se določijo z uporabo povprečja referenčnih menjalnih tečajev, objavljenih 1. marca, 1. aprila in 1. maja istega leta.

Člen 2

Opredelitev pojmov

1.  V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 Direktive o dostopu, člena 2 Okvirne direktive in člena 2 Direktive o univerzalnih storitvah.

2.  Poleg opredelitev pojmov iz odstavka 1 se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a) „ponudnik storitev gostovanja“ pomeni podjetje, ki uporabniku gostovanja zagotavlja regulirane maloprodajne storitve gostovanja;

(b) „domači ponudnik“ pomeni podjetje, ki uporabniku gostovanja zagotavlja domače mobilne komunikacijske storitve;

(c) „alternativni ponudnik storitev gostovanja“ pomeni ponudnika storitev gostovanja, ki ni domači ponudnik;

(d) „domače omrežje“ pomeni javno komunikacijsko omrežje, ki se nahaja v državi članici in ga uporablja ponudnik storitev gostovanja za zagotavljanje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja uporabniku gostovanja;

(e) „obiskano omrežje“ pomeni javno prizemno mobilno komunikacijsko omrežje, nameščeno v državi članici, ki ni država domačega ponudnika storitev uporabniku gostovanja, ki uporabniku gostovanja omogoča, da na podlagi dogovora z operaterjem domačega omrežja opravlja ali sprejema klice, pošilja ali sprejema sporočila SMS ali uporablja paketno komutirane podatkovne komunikacijske storitve;

(f) „gostovanje v Uniji“ pomeni, da uporabnik gostovanja uporablja mobilno napravo za opravljanje ali sprejemanje klicev znotraj Unije, pošiljanje ali sprejemanje sporočil SMS znotraj Unije ali uporabo paketno komutiranih podatkovnih komunikacijskih storitev, medtem ko je v državi članici, ki ni država, v kateri se nahaja omrežje domačega ponudnika, in sicer na podlagi dogovora med operaterjem domačega omrežja in operaterjem obiskanega omrežja;

(g) „uporabnik gostovanja“ pomeni uporabnika pri ponudniku reguliranih storitev gostovanja prek javnega prizemnega mobilnega komunikacijskega omrežja, nameščenega v Uniji, katerega pogodba o naročniškem razmerju ali dogovor z navedenim ponudnikom storitev gostovanja dopušča gostovanje v Uniji;

(h) „regulirani gostujoči klic“ pomeni mobilni govorni telefonski klic, ki ga opravi uporabnik gostovanja ter izvira iz obiskanega omrežja in se zaključuje v javnem komunikacijskem omrežju znotraj Unije, ali ki ga uporabnik gostovanja sprejme ter izvira iz javnega komunikacijskega omrežja znotraj Unije in se zaključuje v obiskanem omrežju;

▼M1 —————

▼B

(j) „sporočilo SMS“ pomeni pisno sporočilo storitve kratkih sporočil, ki je sestavljeno zlasti iz črk in/ali številk ter se lahko pošilja med mobilnimi in/ali fiksnimi številkami, določenimi v skladu z nacionalnimi načrti številčenja;

(k) „regulirano gostujoče sporočilo SMS“ pomeni sporočilo SMS, ki ga pošlje uporabnik gostovanja ter izvira iz obiskanega omrežja in se zaključuje v javnem komunikacijskem omrežju znotraj Unije ali ki ga uporabnik gostovanja sprejme ter izvira iz javnega komunikacijskega omrežja znotraj Unije in se zaključuje v obiskanem omrežju;

▼M1 —————

▼B

(m) „regulirana storitev podatkovnega gostovanja“ pomeni storitev gostovanja, ki omogoča uporabniku gostovanja, da prek svoje mobilne naprave uporablja paketno komutirane podatkovne komunikacijske storitve, medtem ko je povezan z obiskanim omrežjem. Regulirana storitev podatkovnega gostovanja ne vključuje prenosa ali sprejemanja reguliranih gostujočih klicev ali sporočil SMS, vključuje pa prenos in sprejemanje sporočil MMS;

▼M1 —————

▼B

(o) „veleprodajni dostop za gostovanje“ pomeni, da operater mobilnega omrežja zagotavlja neposredni veleprodajni dostop za gostovanje ali dostop za preprodajo veleprodajnega gostovanja;

(p) „neposredni veleprodajni dostop za gostovanje“ pomeni, da operater mobilnega omrežja da drugemu podjetju na voljo zmogljivosti in/ali storitve pod določenimi pogoji z namenom, da to podjetje zagotavlja regulirane storitve gostovanja za uporabnike gostovanja;

(q) „dostop za preprodajo veleprodajnega gostovanja“ pomeni, da operater mobilnega omrežja, ki ni operater obiskanega omrežja, zagotavlja storitve gostovanja na veleprodajni ravni drugemu podjetju z namenom, da to podjetje zagotavlja regulirane storitve gostovanja za uporabnike gostovanja;

▼M1

(r) „domača maloprodajna cena“ pomeni domačo maloprodajno ceno na enoto, ki jo zaračuna ponudnik storitev gostovanja in velja za odhodne klice in poslana sporočila SMS (ki izvirajo in se zaključijo v različnih javnih komunikacijskih omrežjih v isti državi članici) ter za podatke, ki jih uporabnik porabi; kadar posebna domača maloprodajna cena na enoto ni določena, se šteje, da gre pri domačih maloprodajnih cenah za enak mehanizem zaračunavanja, kot je tisti, ki se uporablja za uporabnika za odhodne klice in poslana sporočila SMS (ki izvirajo in se zaključijo v različnih javnih komunikacijskih omrežjih v isti državi članici) ter za podatke, ki jih uporabnik porabi v svoji državi članici;

(s) „ločena prodaja reguliranih maloprodajnih storitev podatkovnega gostovanja“ pomeni zagotavljanje reguliranih storitev podatkovnega gostovanja, ki jih alternativni ponudnik storitev gostovanja zagotavlja uporabnikom gostovanja neposredno v obiskanem omrežju.

▼B

Člen 3

Veleprodajni dostop za gostovanje

1.  Operaterji mobilnih omrežij ugodijo vsem razumnim zahtevkom za veleprodajni dostop za gostovanje.

2.  Operaterji mobilnih omrežij lahko zahtevke za veleprodajni dostop za gostovanje zavrnejo le na podlagi objektivnih meril.

3.  Veleprodajni dostop za gostovanje zajema dostop do vseh omrežnih elementov in pripadajočih naprav, ustreznih storitev, sistemov programske opreme in informacijskih sistemov, potrebnih za zagotavljanje reguliranih storitev gostovanja uporabnikom.

▼M2

4.  Za zagotavljanje dostopa do vseh komponent veleprodajnega dostopa za gostovanje iz odstavka 3 se uporabljajo pravila o reguliranih veleprodajnih cenah gostovanja iz členov 7, 9 in 12, razen če se obe stranki dogovora o veleprodajnem gostovanju izrecno dogovorita, da za povprečne veleprodajne cene gostovanja, ki izhajajo iz uporabe dogovora, v obdobju veljavnosti dogovora ne velja najvišja regulirana veleprodajna cena gostovanja.

▼B

Brez poseganja v prvi pododstavek lahko operaterji mobilnih omrežij pri dostopu za preprodajo veleprodajnega gostovanja zaračunajo poštene in razumne cene za komponente, ki niso zajete v odstavku 3.

5.  Operaterji mobilnega omrežja objavijo referenčno ponudbo, pri čemer upoštevajo smernice BEREC iz odstavka 8, in jo dajo na voljo podjetju, ki zahteva veleprodajni dostop za glasovanje. Operaterji mobilnega omrežja najpozneje v enem mesecu, ko prvič prejmejo zahtevek, podjetju, ki zahteva dostop, predložijo osnutek pogodbe za tovrsten dostop, skladen s tem členom. Veleprodajni dostop za gostovanje se odobri v razumnem času, ki ni daljši od treh mesecev po sklenitvi pogodbe. Operaterji mobilnega omrežja, ki prejmejo zahtevek za veleprodajni dostop za gostovanja, in podjetja, ki zahtevajo dostop, se pogajajo v dobri veri.

▼M2

6.  Referenčna ponudba iz odstavka 5 mora biti dovolj podrobna in mora vključevati vse komponente, potrebne za veleprodajni dostop za gostovanje iz odstavka 3, ter vsebovati opis ponudb, ki se nanašajo na neposredni veleprodajni dostop za gostovanje in dostop za preprodajo veleprodajnega gostovanja, in s tem povezane pogoje.

Ta referenčna ponudba lahko vključuje pogoje za preprečevanje stalnega gostovanja ali nepravilne uporabe ali zlorabe veleprodajnega dostopa za gostovanje za druge namene, kot je zagotavljanje reguliranih storitev gostovanja uporabnikom pri ponudnikih storitev gostovanja med njihovim občasnim potovanjem po Uniji. Kadar so določeni v referenčni ponudbi, ti pogoji vključujejo posebne ukrepe, ki jih operater obiskanega omrežja lahko sprejme, da prepreči stalno gostovanje ali nepravilno uporabo ali zlorabo veleprodajnega dostopa za gostovanje, kakor tudi objektivna merila, na podlagi katerih lahko sprejme take ukrepe. Ta merila se lahko nanašajo na zbirne informacije o prometu gostovanja. Ne nanašajo pa se na posebne informacije o individualnem prometu uporabnikov pri ponudniku storitev gostovanja.

Referenčna ponudba lahko med drugim določa, da lahko operater obiskanega omrežja v primeru, kadar utemeljeno meni, da znaten delež uporabnikov pri ponudniku storitev gostovanja uporablja stalno gostovanje ali da prihaja do nepravilne uporabe ali zlorabe veleprodajnega dostopa za gostovanje, od ponudnika storitev gostovanja brez poseganja v zahteve Unije in nacionalne zahteve glede varstva podatkov zahteva informacije, ki bi omogočale, da se ugotovi, ali znaten delež uporabnikov pri ponudniku storitev gostovanja uporablja stalno gostovanje ali če prihaja do nepravilne uporabe ali zlorabe veleprodajnega dostopa za gostovanje, kot so informacije o deležu uporabnikov, pri katerih je bilo na podlagi objektivnih kazalnikov v skladu s podrobnimi pravili o izvajanju politike poštene uporabe, sprejetimi na podlagi člena 6d, ugotovljeno tveganje nepravilne uporabe ali zlorabe reguliranih storitev gostovanja, zagotovljenih po veljavnih domačih maloprodajnih cenah.

Referenčna ponudba lahko kot zadnjo možnost, in kadar zadeve ni bilo mogoče rešiti z milejšimi ukrepi, predvidi možnost odpovedi dogovora o veleprodajnem gostovanju, kadar operater obiskanega omrežja na podlagi objektivnih meril ugotovi, da znaten delež uporabnikov pri ponudniku storitev gostovanja uporablja stalno gostovanje ali da prihaja do nepravilne uporabe ali zlorabe veleprodajnega dostopa za gostovanje, in o tem obvesti operaterja domačega omrežja.

Operater obiskanega omrežja lahko enostransko odpove dogovor o veleprodajnem gostovanju zaradi stalnega gostovanja ali nepravilne uporabe ali zlorabe veleprodajnega dostopa za gostovanje le po predhodnem dovoljenju nacionalnega regulativnega organa operaterja obiskanega omrežja.

V treh mesecih od prejema zahteve operaterja obiskanega omrežja za pridobitev dovoljenja za odpoved dogovora o veleprodajnem gostovanju, nacionalni regulativni organ operaterja obiskanega omrežja po posvetovanju z nacionalnim regulativnim organom operaterja domačega omrežja odloči, ali bo izdal tako dovoljenje ali zavrnil njegovo izdajo, ter o tem obvesti Komisijo.

Nacionalni regulativni organ operaterja obiskanega omrežja in nacionalni regulativni organ operaterja domačega omrežja lahko vsak posebej zaprosita BEREC, da sprejme mnenje glede ukrepa, ki se sprejme v skladu s to uredbo. BEREC sprejme mnenje v enem mesecu od prejema takšnega zaprosila.

Kadar je bil BEREC zaprošen za takšno mnenje, nacionalni regulativni organ operaterja obiskanega omrežja počaka na mnenje BEREC in ga v največji možni meri upošteva, preden ob upoštevanju trimesečnega roka iz šestega pododstavka sprejme odločitev o tem, ali izda dovoljenje za odpoved dogovora o veleprodajnem gostovanju ali zavrne njegovo izdajo.

Nacionalni regulativni organ operaterja obiskanega omrežja da javnosti na voljo informacije o dovoljenjih za odpoved dogovorov o veleprodajnem gostovanju, pri čemer upošteva poslovno tajnost.

Peti do deveti pododstavek tega odstavka ne posegajo v pristojnost nacionalnega regulativnega organa, da zahteva takojšnje prenehanje kršitve obveznosti iz te uredbe na podlagi člena 16(6), ter v pravico operaterja obiskanega omrežja, da uporabi ustrezne ukrepe za boj proti goljufijam.

Nacionalni regulativni organi po potrebi naložijo spremembe referenčnih ponudb, tudi glede posebnih ukrepov, ki jih operater obiskanega omrežja lahko sprejme, da prepreči stalno gostovanje ali nepravilno uporabo ali zlorabo veleprodajnega dostopa za gostovanje, ter objektivnih meril, na podlagi katerih lahko operater obiskanega omrežja te ukrepe sprejme, da bi se izpolnile obveznosti, določene v tem členu.

▼B

7.  Če želi podjetje, ki zahteva dostop, začeti poslovna pogajanja za vključitev dodatnih komponent, ki niso zajete v referenčni ponudbi, se operaterji mobilnega omrežja odzovejo na tovrstne zahtevke v razumnem času, ki ni daljši od dveh mesecev po prejemu prvotnega zahtevka. Za namene tega odstavka se ne uporabljata odstavka 2 in 5.

8.  BEREC po posvetovanju z zainteresiranimi stranmi in v tesnem sodelovanju s Komisijo do 30. septembra 2012 določi smernice za veleprodajni dostop za gostovanje in tako prispeva k dosledni uporabi tega člena.

9.  Odstavki 5 do 7 se uporabljajo od 1. januarja 2013.

Člen 4

▼M1

Ločena prodaja reguliranih maloprodajnih storitev podatkovnega gostovanja

▼B

1.   ►M1  ————— ◄

Niti domači ponudnik niti ponudniki storitev gostovanja uporabnikom ne preprečijo dostopa do reguliranih storitev podatkovnega gostovanja, ki jih neposredno v obiskanem omrežju zagotavlja alternativni ponudnik storitev gostovanja.

2.  Uporabniki gostovanja lahko kadar koli zamenjajo ponudnika storitev gostovanja. Kadar se uporabnik gostovanja odloči, da bo zamenjal ponudnika storitev gostovanja, se ta zamenjava opravi brez nepotrebnega odlašanja, vsekakor pa v najkrajšem možnem času, odvisno od tehnične rešitve, izbrane za implementacijo ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja, vendar nikoli pozneje kot v treh delovnih dneh od sklenitve dogovora z novim ponudnikom storitev gostovanja.

3.  Odločitev za alternativnega ponudnika storitev gostovanja ali odločitev za menjavo ponudnika storitev gostovanja je za uporabnike brezplačna in je mogoča v vseh tarifnih skupinah. Taka menjava – v primerjavi s prevladujočimi pogoji pred njo – ni pogojena s sklenitvijo naročniškega razmerja ali povezana z dodatnimi stalnimi ali ponavljajočimi se stroški, ki se nanašajo na elemente pogodbe o naročniškem razmerju, ki niso povezani z gostovanjem.

▼M1 —————

▼B

6.  Ta člen se uporablja od 1. julija 2014.

Člen 5

▼M1

Izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev podatkovnega gostovanja

1.  Domači ponudniki izvajajo obveznost glede ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev podatkovnega gostovanja iz člena 4, tako da lahko uporabniki gostovanja uporabljajo ločene regulirane storitve podatkovnega gostovanja. Domači ponudniki ugodijo vsem razumnim zahtevkom za dostop do objektov in naprav ter pripadajočih podpornih storitev, pomembnih za ločeno prodajo reguliranih maloprodajnih storitev podatkovnega gostovanja. Dostop do objektov in naprav ter podpornih storitev, potrebnih za ločeno prodajo reguliranih maloprodajnih storitev podatkovnega gostovanja, vključno s storitvami overjanja uporabnikov, je brezplačen in se uporabnikom gostovanja neposredno ne zaračuna.

2.  Da se zagotovi dosledno in hkratno izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev podatkovnega gostovanja po vsej Uniji, Komisija po posvetovanju z BEREC z izvedbenimi akti sprejme podrobna pravila o tehnični rešitvi za izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev podatkovnega gostovanja. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 6(2).

3.  Tehnična rešitev za izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev podatkovnega gostovanja izpolnjuje naslednja merila:

▼B

(a) prijaznost do potrošnika; potrošnikom je treba zlasti omogočiti, da lahko preprosto in hitro preidejo k alternativnemu ponudniku storitev gostovanja, pri čemer ohranijo obstoječo mobilno številko in uporabljajo isto mobilno napravo;

(b) zmožnost, da zadovolji zahteve različnih potrošnikov pod konkurenčnimi pogoji, vključno z omogočanjem intenzivne uporabe podatkovnih storitev;

(c) zmožnost učinkovitega spodbujanja konkurence, upoštevajoč tudi možnosti operaterjev, da izkoristijo svoje infrastrukturne prednosti ali poslovne dogovore;

(d) stroškovna učinkovitost, upoštevajoč razdelitev stroškov med domačimi ponudniki in alternativnimi ponudniki storitev gostovanja;

(e) zmožnost učinkovitega uresničevanja obveznosti, navedenih v členu 4(1);

(f) omogočanje najvišje možne ravni medobratovalnosti;

(g) prijaznost do uporabnika, zlasti glede tehničnega ravnanja z mobilno napravo ob menjavi omrežij;

(h) zagotavljanje, da gostovanje uporabnikov iz Unije v tretjih državah ali gostovanja uporabnikov iz tretje države v Uniji ni ovirano;

(i) zagotavljanje, da se spoštujejo pravila o varstvu zasebnosti, osebnih podatkih, varnosti in celovitosti omrežij ter preglednosti, določena v Okvirni direktivi in posebnih direktivah;

(j) upoštevanje dejstva, da nacionalni regulativni organi spodbujajo sposobnost končnih uporabnikov, da dostopajo do informacij in jih razširjajo ali uporabljajo programe in storitve po lastni izbiri, v skladu s členom 8(4)(g) Okvirne direktive;

(k) zagotavljanje, da ponudniki nudijo enake pogoje v enakih okoliščinah.

4.  Tehnična rešitev lahko za namene izpolnjevanja meril iz odstavka 3 združuje eno ali več tehničnih modalitet.

5.  Komisija po potrebi pooblasti Evropski organ za standardizacijo, da sprejme ustrezne standarde, potrebne za usklajeno izvajanje ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja.

6.  Odstavki 1, 3, 4 in 5 tega člena se uporabljajo od 1. julija 2014.

Člen 6

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Odbor za komunikacije, ustanovljen s členom 22 Okvirne direktive. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

▼M1

Člen 6a

Odprava maloprodajnih pribitkov za gostovanje

Ponudniki storitev gostovanja uporabnikom gostovanja od 15. junija 2017, če se bo zakonodajni akt, ki bo sprejet na podlagi predloga iz člena 19(2), na ta dan že uporabljal, v nobeni državi članici ne zaračunajo pribitka, dodanega domači maloprodajni ceni za katere koli regulirane gostujoče odhodne ali dohodne klice, za katera koli regulirana gostujoča poslana sporočila SMS in za katere koli uporabljene regulirane storitve podatkovnega gostovanja, vključno s sporočili MMS, pa tudi ne splošne pristojbine, da bi omogočili uporabo terminalske opreme ali storitve v tujini, ob upoštevanju členov 6b in 6c.

Člen 6b

Poštena uporaba

1.  Ponudniki storitev gostovanja lahko v skladu s tem členom in izvedbenimi akti iz člena 6d pri uporabi reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja, ki se zagotavljajo po veljavnih domačih maloprodajnih cenah, uporabijo „politiko poštene uporabe“ z namenom preprečevanja zlorabe ali nepravilne uporabe reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja s strani uporabnikov gostovanja, denimo uporabe takšnih storitev s strani uporabnikov gostovanja v državi članici, ki ni država njihovega domačega ponudnika, z drugimi nameni kot za občasna potovanja.

Morebitna politika poštene uporabe strankam ponudnika storitev gostovanja omogoča uporabo določene količine reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja, skladne z njihovo tarifno shemo, po veljavni domači maloprodajni ceni.

2.  Člen 6e se uporablja za regulirane maloprodajne storitve gostovanja, ki presegajo kakršne koli omejitve, določene z morebitno politiko poštene uporabe.

Člen 6c

Vzdržnost odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje

1.  Če ponudnik storitev gostovanja ne more pokriti svojih celotnih dejanskih in predvidenih stroškov zagotavljanja reguliranih storitev gostovanja v skladu s členoma 6a in 6b iz svojih celotnih dejanskih in predvidenih prihodkov od zagotavljanja takšnih storitev, lahko v posebnih in izjemnih okoliščinah zaradi zagotovitve vzdržnosti svojega domačega modela zaračunavanja zaprosi za dovoljenje za zaračunavanje pribitka. Ta pribitek se zaračuna le, če je to potrebno za pokritje stroškov zagotavljanja reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja, ob upoštevanju veljavnih najvišjih veleprodajnih cen.

2.  Če se ponudnik storitev gostovanja odloči uporabljati odstavek 1 tega člena, pri nacionalnem regulativnem organu nemudoma poda vlogo ter mu posreduje vse potrebne informacije v skladu z izvedbenimi akti iz člena 6d. Te informacije nato vsakih 12 mesecev posodobi in jih predloži nacionalnemu regulativnemu organu.

3.  Nacionalni regulativni organ po prejemu vloge na podlagi odstavka 2 oceni, ali je ponudnik storitev gostovanja dokazal, da ne more pokriti svojih stroškov v skladu z odstavkom 1, s čimer bi bila ogrožena vzdržnost njegovega domačega modela zaračunavanja. Ocena vzdržnosti domačega modela zaračunavanja temelji na zadevnih objektivnih dejavnikih, značilnih za ponudnika storitev gostovanja, vključno z objektivnimi razlikami med ponudniki storitev gostovanja v zadevni državi članici ter ravnjo domačih cen in prihodkov. Nacionalni regulativni organ odobri pribitek, kadar so izpolnjeni pogoji, določeni v odstavku 1 in tem odstavku.

4.  V enem mesecu po prejemu vloge na podlagi odstavka 2 nacionalni regulativni organ odobri pribitek, razen če je vloga očitno neutemeljena ali ne vsebuje zadostnih informacij. Kadar nacionalni regulativni organ meni, da je zahtevek očitno neutemeljen ali da niso bile predložene zadostne informacije, končno odločitev sprejme v nadaljnjih dveh mesecih, potem ko ponudniku storitev gostovanja da priložnost, da se izjavi, nato pa pribitek odobri, spremeni ali zavrne.

Člen 6d

Izvajanje politike poštene uporabe in vzdržnosti odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje

1.  Da bi zagotovili dosledno uporabo členov 6b in 6c, Komisija po posvetovanju z BEREC do 15. decembra 2016 sprejme izvedbene akte, ki določajo podrobna pravila o izvajanju politike poštene uporabe, o metodologiji za oceno vzdržnosti odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje in o vlogi, ki jo ponudnik storitev gostovanja predloži za namene te ocene. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 6(2).

2.  Kar zadeva člen 6b, Komisija pri sprejetju izvedbenih aktov, ki določajo podrobna pravila o izvajanju politike poštene uporabe, upošteva:

(a) razvoj cenovnih vzorcev in vzorcev porabe v državah članicah;

(b) stopnjo konvergence ravni domačih cen v celotni Uniji;

(c) vzorce potovanja v Uniji;

(d) vsa opazna tveganja za izkrivljanje konkurence ter naložbene spodbude na domačih in obiskanih trgih.

3.  Kar zadeva člen 6c, Komisija izvedbene akte, ki določajo podrobna pravila o metodologiji za oceno vzdržnosti odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje za ponudnika storitev gostovanja, sprejme na podlagi:

(a) določitve celotnih dejanskih in predvidenih stroškov zagotavljanja reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja glede na dejanske veleprodajne cene gostovanja za neuravnotežen promet ter razumen delež povezanih in skupnih stroškov, potrebnih za zagotavljanje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja;

(b) določitve celotnih dejanskih in predvidenih prihodkov od zagotavljanja reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja;

(c) uporabe reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja in domače porabe s strani strank ponudnikov storitev gostovanja;

(d) ravni konkurence, cen in prihodkov na domačem trgu ter morebitnem opaznem tveganju, da bi gostovanje po domačih maloprodajnih cenah znatno vplivalo na gibanje takšnih cen.

4.  Komisija izvedbene akte, sprejete na podlagi odstavka 1, redno pregleduje z vidika razvoja trga.

5.  Nacionalni regulativni organ natančno spremlja in nadzoruje izvajanje politike poštene uporabe ter ukrepov za vzdržnost odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje, pri čemer čim bolj upošteva zadevne objektivne dejavnike, značilne za zadevno državo članico, in zadevne objektivne razlike med ponudniki storitev gostovanja. Brez poseganja v postopek, določen v členu 6c(3), pravočasno uveljavi zahteve iz člena 6b in 6c ter izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi odstavka 1 tega člena. Od ponudnika storitev gostovanja lahko kadar koli zahteva spremembo ali prenehanje zaračunavanja pribitka, če ta ne ravna skladno s členom 6b ali 6c. Nacionalni regulativni organ Komisijo vsako leto obvesti o uporabi členov 6b in 6c ter tega člena.

Člen 6e

Zagotavljanje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja

1.  Brez poseganja v drugi pododstavek ponudnik storitev gostovanja, ki zaračunava pribitek za uporabo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja, ki presega kakršne koli omejitve, določene z morebitno politiko poštene uporabe, izpolnjuje naslednje zahteve (brez DDV):

(a) noben pribitek, ki se zaračunava za regulirane gostujoče odhodne klice, regulirana gostujoča poslana sporočila SMS in regulirane storitve podatkovnega gostovanja, ne presega najvišjih veleprodajnih cen, predvidenih v členih 7(2), 9(1) oziroma 12(1);

(b) vsota domače maloprodajne cene in vsakega pribitka, ki se zaračunava za regulirane gostujoče odhodne klice, regulirana gostujoča poslana sporočila SMS ali regulirane storitve podatkovnega gostovanja, ne presega 0,19 EUR za minuto, 0,06 za sporočilo SMS oziroma 0,20 EUR za porabljen megabajt;

(c) noben pribitek, ki se zaračunava za regulirane gostujoče dohodne klice, ne presega tehtanega povprečja najvišjih cen zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih po vsej Uniji, določenih v skladu z odstavkom 2.

Ponudniki storitev gostovanja ne zaračunavajo nobenega pribitka za regulirana gostujoča prejeta sporočila SMS ali za gostujoča prejeta govorna sporočila. To ne posega v druge veljavne cene, na primer za poslušanje tovrstnih sporočil.

Ponudniki storitev gostovanja gostujoče odhodne in dohodne klice zaračunavajo na podlagi sekundnega intervala. Za odhodne klice lahko uporabijo začetno najkrajše obdobje zaračunavanja, ki ne presega 30 sekund. Svojim uporabnikom zaračunavajo zagotavljanje reguliranih storitev podatkovnega gostovanja na podlagi kilobajtnega intervala, razen za sporočila MMS, za katera lahko zaračunavajo po enoti. V tem primeru maloprodajna cena, ki jo ponudnik storitev gostovanja lahko zaračuna uporabniku gostovanja za pošiljanje ali sprejem gostujočega sporočila MMS, ne presega najvišje maloprodajne cene za regulirane storitve podatkovnega gostovanja, določene v prvem pododstavku.

Ta odstavek v obdobju iz člena 6f(1) ne preprečuje ponudb, ki uporabnikom gostovanja za dnevno ali kakršno koli drugo fiksno periodično ceno zagotavljajo določeno količino uporabe reguliranih storitev gostovanja, če poraba te količine v celoti privede do cene na enoto za regulirane gostujoče odhodne klice, dohodne klice, poslana sporočila SMS in storitve podatkovnega gostovanja, ki ne presega zadevne domače maloprodajne cene in najvišjega pribitka iz prvega pododstavka tega odstavka.

2.  Komisija do 31. decembra 2015, po posvetovanju z BEREC in ob upoštevanju drugega pododstavka tega odstavka, sprejme izvedbene akte, ki določajo tehtano povprečje najvišjih cen zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih iz točke (c) prvega pododstavka odstavka 1. Komisija te izvedbene akte pregleduje vsako leto. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 6(2).

Tehtano povprečje najvišjih cen zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih temelji na naslednjih merilih:

(a) na najvišji ravni cen zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, ki jo nacionalni regulativni organi na trgu določijo za zaključevanje veleprodajnih govornih klicev v posameznih mobilnih omrežjih v skladu s členoma 7 in 16 Okvirne direktive ter členom 13 Direktive o dostopu, in

(b) na skupnem številu naročnikov v državah članicah.

3.  Ponudniki storitev gostovanja lahko ponujajo in uporabniki gostovanja lahko namenoma izberejo tarifo gostovanja, ki ni določena v skladu s členi 6a, 6b in 6c ter odstavkom 1 tega člena, na podlagi katere so uporabniki gostovanja upravičeni do drugačne tarife za regulirano storitev gostovanja, kot bi jim bila dodeljena, če takšne izbire ne bi imeli. Ponudnik storitev gostovanja takšne uporabnike gostovanja opozori na ugodnosti gostovanja, ki bi jih s tem izgubili.

Ponudniki storitev gostovanja brez poseganja v prvi pododstavek za vse obstoječe in nove uporabnike gostovanja samodejno uporabijo tarifo, določeno v skladu s členoma 6a in 6b ter odstavkom 1 tega člena.

Vsak uporabnik gostovanja lahko kadar koli zahteva, da se zanj začne ali preneha uporabljati tarifa, določena v skladu s členi 6a, 6b in 6c ter odstavkom 1 tega člena. Ko se uporabniki gostovanja namenoma odločijo, da se zanje preneha ali začne uporabljati tarifa, določena v skladu s členi 6a, 6b in 6c ter odstavkom 1 tega člena, se vsaka takšna menjava opravi brezplačno v enem delovnem dnevu od prejema zahteve in ne sme biti vezana na pogoje ali omejitve, ki se nanašajo na druge dele naročniškega razmerja in ne na gostovanje. Ponudniki storitev gostovanja lahko menjavo odložijo do izteka določenega najkrajšega obdobja veljavnosti prejšnje tarife gostovanja, ki ni daljše od dveh mesecev.

4.  Ponudniki gostovanja zagotovijo, da so v pogodbi, ki vključuje katero koli vrsto regulirane maloprodajne storitve gostovanja, navedene glavne značilnosti te regulirane maloprodajne storitve gostovanja, zlasti:

(a) posamezna tarifna shema ali tarifne sheme in – za vsako tarifno shemo – vrste ponujenih storitev, vključno s količino komunikacij;

(b) vsakršne omejitve uporabe reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja po veljavnih domačih maloprodajnih cenah, zlasti kvantificirani podatki o načinu izvajanja morebitne politike poštene uporabe z navedbo glavnih cenovnih, količinskih ali drugih parametrov zadevne regulirane maloprodajne storitve gostovanja, ki se zagotavlja.

Ponudniki storitev gostovanja informacije iz prvega pododstavka objavijo.

Člen 6f

Prehodne maloprodajne cene gostovanja

1.  Ponudniki storitev gostovanja lahko od 30. aprila 2016 do 14. junija 2017 za zagotavljanje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja poleg domače maloprodajne cene zaračunavajo pribitek.

2.  V obdobju iz odstavka 1 tega člena se smiselno uporablja člen 6e.

▼B

Člen 7

Veleprodajne cene za odhodne regulirane gostujoče klice

▼M2

1.  Z učinkom od 15. junija 2017 povprečna veleprodajna cena, ki jo operater obiskanega omrežja lahko zaračuna ponudniku storitev gostovanja za zagotavljanje reguliranega gostujočega klica, ki izvira iz tega obiskanega omrežja, med drugim za stroške izvora, prenosa in zaključevanja, ne presega varovalne omejitve 0,032  EUR na minuto. Ta najvišja veleprodajna cena brez poseganja v člen 19 ostane 0,032  EUR do 30. junija 2022.

2.  Povprečna veleprodajna cena iz odstavka 1 se uporablja med katerima koli operaterjema in se izračuna za dvanajstmesečno obdobje ali katero koli krajše obdobje, ki še ostaja do konca obdobja uporabe najvišje povprečne veleprodajne cene iz odstavka 1 ali do 30. junija 2022.

▼B

3.  Povprečna veleprodajna cena iz odstavka 1 se izračuna z deljenjem skupnega prejetega prihodka iz gostovanja na veleprodajni ravni s skupnim številom minut gostovanja na veleprodajni ravni, ki jih je zadevni operater dejansko porabil za zagotavljanje gostujočih klicev na veleprodajni ravni znotraj Unije v zadevnem obdobju, ki se izračuna na podlagi sekundnega intervala, pri čemer se upošteva možnost, da operater obiskanega omrežja uporabi začetno najkrajše obdobje zaračunavanja, ki ne presega 30 sekund.

▼M1 —————

▼B

Člen 9

Veleprodajne cene za regulirana gostujoča sporočila SMS

▼M2

1.  Z učinkom od 15. junija 2017 povprečna veleprodajna cena, ki jo operater obiskanega omrežja lahko zaračuna ponudniku storitev gostovanja za zagotavljanje reguliranega gostujočega sporočila SMS, ki izvira iz tega obiskanega omrežja, ne presega varovalne omejitve 0,01  EUR za sporočilo SMS in brez poseganja v člen 19 ostane 0,01  EUR do 30. junija 2022.

▼B

2.  Povprečna veleprodajna cena iz odstavka 1 se uporablja med katerima koli operaterjema in se izračuna za dvanajstmesečno obdobje oziroma katero koli krajše obdobje do 30. junija 2022.

3.  Povprečna veleprodajna cena iz odstavka 1 se izračuna z deljenjem skupnega veleprodajnega prihodka, ki ga prejme operater obiskanega omrežja ali operater domačega omrežja za izvor in prenos reguliranih gostujočih sporočil SMS v Uniji v zadevnem obdobju, s skupnim številom takih sporočil SMS, ki so poslana in prenesena v imenu zadevnega ponudnika storitev gostovanja ali operaterja domačega omrežja v tem obdobju.

4.  Operater obiskanega omrežja ponudniku storitev gostovanja ali operaterju domačega omrežja uporabnika gostovanja zaračuna le stroške iz odstavka 1 in nobenih drugih stroškov za zaključitev reguliranega gostujočega sporočila SMS, poslanega uporabniku gostovanja med gostovanjem v njegovem obiskanem omrežju.

▼M1 —————

▼B

Člen 11

Tehnične značilnosti reguliranih gostujočih sporočil SMS

Noben ponudnik storitev gostovanja, domači ponudnik, operater domačega omrežja ali operater obiskanega omrežja ne spremeni tehničnih značilnosti reguliranih gostujočih sporočil SMS tako, da se razlikujejo od tehničnih značilnosti sporočil SMS, ki se zagotavljajo na njegovem domačem trgu.

Člen 12

Veleprodajne cene reguliranih storitev podatkovnega gostovanja

▼M2

1.  Z učinkom od 15. junija 2017 povprečna veleprodajna cena, ki jo operater obiskanega omrežja lahko zaračuna ponudniku storitev gostovanja za zagotavljanje reguliranih storitev podatkovnega gostovanja prek tega obiskanega omrežja, ne presega varovalne omejitve 7,70  EUR na gigabajt prenesenih podatkov. Ta najvišja veleprodajna cena se 1. januarja 2018 zniža na 6,00  EUR na gigabajt, 1. januarja 2019 na 4,50  EUR na gigabajt, 1. januarja 2020 na 3,50  EUR na gigabajt,1. januarja 2021 na 3,00  EUR na gigabajt in 1. januarja 2022 na 2,50  EUR na gigabajt. Brez poseganja v člen 19 ostane 2,50  EUR na gigabajt prenesenih podatkov do 30. junija 2022.

▼B

2.  Povprečna veleprodajna cena iz odstavka 1 se uporablja med katerima koli operaterjema in se izračuna za dvanajstmesečno obdobje oziroma katero koli krajše obdobje do 30. junija 2022.

3.  Povprečna veleprodajna cena iz odstavka 1 se izračuna z deljenjem skupnega veleprodajnega prihodka, ki ga operater obiskanega ali domačega omrežja prejme za zagotavljanje reguliranih storitev podatkovnega gostovanja v zadevnem obdobju, s skupnim številom megabajtov podatkov, dejansko porabljenih pri zagotavljanju teh storitev v tem obdobju, zaračunanih na podlagi kilobajtnega intervala, v imenu zadevnega ponudnika storitev gostovanja ali operaterja domačega omrežja v tem obdobju.

▼M1 —————

▼B

Člen 14

Preglednost maloprodajnih cen za gostujoče klice in sporočila SMS

1.  Da se uporabnike gostovanja opozori na dejstvo, da se jim bodo za opravljanje ali sprejemanje klicev ali pošiljanje sporočil SMS zaračunale cene gostovanja, vsak ponudnik storitev gostovanja uporabniku – razen če uporabnik obvesti ponudnika storitev gostovanja, da te storitve ne potrebuje – ob vstopu v državo članico, ki ni država njegovega domačega ponudnika, prek sporočilne storitve samodejno ter brez nepotrebnega odlašanja in brezplačno zagotovi osnovne, njegovim potrebam prilagojene informacije o cenah gostovanja (vključno z DDV), ki se zaračunajo za opravljanje in sprejemanje klicev ter pošiljanje sporočil SMS zadevnega uporabnika v obiskani državi članici.

▼M1

Te osnovne, uporabnikovim potrebam prilagojene informacije o cenah gostovanja se izrazijo v valuti domačega računa, ki ga izda domači ponudnik uporabnika, in vključujejo informacije o:

(a) morebitni politiki poštene uporabe, ki velja za uporabnika gostovanja v Uniji, ter o pribitkih, ki se zaračunajo za preseganje kakršne koli omejitve, določene s to politiko poštene uporabe, ter

(b) morebitnem pribitku, ki se zaračunava v skladu s členom 6c.

▼B

Prav tako vključujejo brezplačno številko iz odstavka 2 za pridobitev podrobnejših informacij in informacij o možnosti dostopa do storitev v sili z brezplačnim klicem na evropsko številko za klic v sili 112.

Pri vsakem sporočilu lahko uporabnik ponudnika storitev gostovanja brezplačno in enostavno obvesti, da ne potrebuje samodejne sporočilne storitve. Uporabnik, ki sporoči, da ne potrebuje samodejne sporočilne storitve, ima pravico, da od ponudnika storitev gostovanja kadar koli brezplačno ponovno zahteva to storitev.

Ponudniki storitev gostovanja slepim ali slabovidnim uporabnikom na zahtevo prek govornega klica samodejno in brezplačno zagotovijo osnovne in njim prilagojene informacije o cenah iz prvega pododstavka.

▼M1

Prvi, drugi, četrti in peti pododstavek, razen kar zadeva politiko poštene uporabe ter pribitek, zaračunan v skladu s členom 6, se uporabljajo tudi za govorne in SMS storitve gostovanja, ki jih uporabniki gostovanja uporabljajo med potovanjem zunaj Unije, zagotavlja pa jih ponudnik storitev gostovanja.

▼B

2.  Poleg odstavka 1 imajo uporabniki, ne glede na to, kje v Uniji se nahajajo, pravico z govornim klicem ali s storitvijo SMS brezplačno zahtevati in prejeti podrobnejše in njihovim potrebam prilagojene informacije o cenah gostovanja, ki veljajo v obiskanem omrežju za govorne klice in sporočila SMS, ter informacije o ukrepih v zvezi s preglednostjo, ki se uporabljajo na podlagi te uredbe. Za takšne zahteve se uporabi brezplačna številka, ki jo za ta namen določi ponudnik storitev gostovanja. Obveznosti iz odstavka 1 ne veljajo za naprave, ki nimajo funkcije SMS.

▼M1

2a.  Ponudnik storitev gostovanja uporabniku gostovanja pošlje obvestilo, ko je v celoti dosežena veljavna količina uporabe reguliranih govornih ali SMS storitev gostovanja, ki ustreza pošteni uporabi, ali kakršen koli prag uporabe, ki velja v skladu s členom 6c. V tem obvestilu se navede pribitek, ki se zaračunava za morebitno dodatno uporabo reguliranih storitev govornega ali SMS gostovanja s strani uporabnika gostovanja. Vsak uporabnik ima pravico od ponudnika storitev gostovanja zahtevati prekinitev pošiljanja takšnih obvestil, prav tako pa lahko od ponudnika storitev gostovanja kadar koli brezplačno zahteva, naj začne to storitev ponovno zagotavljati.

▼M1

3.  Ponudniki storitev gostovanja ob sklenitvi naročniškega razmerja vsem uporabnikom zagotovijo vse informacije o veljavnih cenah gostovanja. Svojim uporabnikom gostovanja poleg tega brez nepotrebnega odlašanja zagotovijo najnovejše informacije o veljavnih cenah gostovanja, kadar koli se te cene spremenijo.

Ponudniki storitev gostovanja nato v razumnih časovnih presledkih pošiljajo obvestila o tem vsem uporabnikom, ki so se odločili za drugo tarifo.

▼B

4.  Ponudniki storitev gostovanja svojim uporabnikom zagotovijo informacije o tem, kako se lahko izognejo nenamernemu gostovanju v obmejnih regijah. Ponudniki storitev gostovanja sprejmejo razumne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da njihovim uporabnikom ni treba plačevati za nenamerni dostop do storitev gostovanja, kadar so v domači državi članici.

Člen 15

Preglednost in zaščitni mehanizmi za maloprodajne storitve podatkovnega gostovanja

1.  Ponudniki storitev gostovanja zagotovijo, da so njihovi uporabniki gostovanja pred sklenitvijo pogodbe in po njej ustrezno obveščeni o cenah, ki veljajo za uporabo reguliranih storitev podatkovnega gostovanja, na način, ki uporabnikom omogoča, da razumejo finančne posledice take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo svoje izdatke za regulirane storitve podatkovnega gostovanja v skladu z odstavkoma 2 in 3.

Ponudniki storitev gostovanja svoje uporabnike po potrebi pred sklenitvijo pogodbe obvestijo in jih tudi po sklenitvi pogodbe redno obveščajo o nevarnosti samodejne in nenadzorovane vključitve podatkovnega gostovanja ter snemanja podatkov. Ponudniki storitev gostovanja poleg tega svoje uporabnike brezplačno ter jasno in razumljivo obvestijo, kako naj izklopijo te samodejne vključitve podatkovnega gostovanja, ter se tako izognejo nenadzorovani uporabi storitev podatkovnega gostovanja.

▼M1

2.  Ponudnik storitev gostovanja s samodejnim sporočilom obvesti uporabnika gostovanja, da slednji uporablja regulirane storitve podatkovnega gostovanja, ter mu zagotovi tudi osnovne, njegovim potrebam prilagojene tarifne informacije o cenah (v valuti domačega računa, ki ga pošlje domači ponudnik uporabnika) za zagotavljanje reguliranih storitev podatkovnega gostovanja temu uporabniku gostovanja v zadevni državi članici, razen če uporabnik obvesti ponudnika storitev gostovanja, da takih informacij ne potrebuje.

Te osnovne, uporabnikovim potrebam prilagojene tarifne informacije, vključujejo informacije o:

(a) morebitni politiki poštene uporabe, ki velja za uporabnika gostovanja v Uniji, ter pribitkih, ki se zaračunajo za preseganje kakršne koli omejitve, določene s to politiko poštene uporabe; in

(b) morebitnem pribitku, ki se zaračunava v skladu s členom 6c.

Informacije se pošljejo na mobilno napravo uporabnika gostovanja, na primer s sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s pojavnim oknom na mobilni napravi, vsakič ko uporabnik gostovanja vstopi v državo članico, ki ni država njegovega domačega ponudnika, in prvič uporabi storitev podatkovnega gostovanja v tej državi članici. Zagotovijo se brezplačno, v trenutku, ko uporabnik gostovanja prvič uporabi regulirano storitev podatkovnega gostovanja, z uporabo primernih sredstev, prilagojenih lažjemu prejemanju in razumevanju informacij.

Uporabnik, ki je obvestil svojega ponudnika storitev gostovanja, da ne potrebuje samodejnih informacij o tarifah, ima pravico, da od ponudnika storitev gostovanja kadar koli brezplačno ponovno zahteva to storitev.

▼M1

2a.  Ponudnik storitev gostovanja pošlje obvestilo, ko je v celoti dosežena veljavna količina uporabe reguliranih storitev podatkovnega gostovanja, ki ustreza pošteni uporabi, ali kakršen koli prag uporabe, ki velja v skladu s členom 6c. V tem obvestilu se navede pribitek, ki se zaračunava za morebitno dodatno uporabo reguliranih storitev podatkovnega gostovanja s strani uporabnika gostovanja. Vsak uporabnik ima pravico od ponudnika storitev gostovanja zahtevati prekinitev pošiljanja takšnih obvestil, prav tako pa lahko od ponudnika storitev gostovanja kadar koli brezplačno zahteva, naj začne to storitev ponovno zagotavljati.

▼M1

3.  Vsak ponudnik storitev gostovanja vsem svojim uporabnikom gostovanja omogoči, da se namenoma in brezplačno odločijo za možnost pravočasnega prejemanja informacij o skupni porabi, izraženi v količini podatkov ali valuti, v kateri se uporabniku gostovanja izdajajo računi za regulirane storitve podatkovnega gostovanja, ki zagotavlja, da skupni izdatki za regulirane storitve podatkovnega gostovanja, z izjemo MMS, za katere se zaračunava po enoti, brez izrecnega soglasja uporabnika v določenem obdobju uporabe ne presežejo določene finančne meje.

▼B

V ta namen ponudnik storitev gostovanja zagotovi eno ali več finančnih zgornjih mej za določena obdobja uporabe pod pogojem, da je uporabnik vnaprej obveščen o ustrezajočih količinah podatkov. Ena od teh mej (privzeta finančna meja) je blizu, vendar ne presega 50 EUR neporavnanih obveznosti na mesečno obračunsko obdobje (brez DDV).

Ponudnik storitev gostovanja lahko namesto tega določi meje, izražene v količini podatkov, pod pogojem, da je uporabnik vnaprej obveščen o ustrezajočih finančnih zneskih. Ena od teh mej (privzeta količinska meja) ustreza finančnemu znesku, ki ne presega 50 EUR neporavnanih obveznosti na mesečno obračunsko obdobje (brez DDV).

Ponudnik storitev gostovanja lahko poleg tega svojim uporabnikom gostovanja ponudi druge meje z različnimi, tj. višjimi ali nižjimi, mesečnimi finančnimi zgornjimi mejami.

Privzeta meja iz drugega in tretjega pododstavka velja za vse uporabnike, ki se niso odločili za drugo mejo.

Vsak ponudnik storitev gostovanja zagotovi tudi, da se na mobilno napravo uporabnika gostovanja, na primer s sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s pojavnim oknom na računalniku, pošlje ustrezno obvestilo, ko poraba storitev podatkovnega gostovanja doseže 80 % dogovorjene finančne ali količinske meje. Vsak uporabnik ima pravico od ponudnika storitev gostovanja zahtevati prekinitev pošiljanja takšnih obvestil, prav tako pa lahko od ponudnika kadar koli brezplačno zahteva, naj začne to storitev ponovno zagotavljati.

Če bi bila ta finančna ali količinska meja drugače presežena, se na mobilno napravo uporabnika gostovanja pošlje obvestilo. V tem obvestilu je naveden postopek, ki ga mora upoštevati uporabnik, če želi še naprej uporabljati te storitve, in stroške, povezane z vsako dodatno porabljeno enoto. Če se uporabnik gostovanja ne odzove v skladu s prejetim obvestilom, mu ponudnik storitev gostovanja takoj preneha zagotavljati in zaračunavati regulirane storitve podatkovnega gostovanja, dokler uporabnik gostovanja ne zahteva nadaljnjega ali ponovnega zagotavljanja teh storitev.

Kadar koli se uporabnik gostovanja odloči za uporabo ali prenehanje uporabe funkcije „finančne ali količinske meje“, se ta sprememba opravi brezplačno v enem delovnem dnevu od prejema zahtevka in ne sme biti vezana s pogoji ali omejitvami, ki se nanašajo na druge dele naročniškega razmerja.

4.  Odstavka 2 in 3 se ne uporabljata za naprave vrste stroj-stroj, ki uporabljajo mobilno podatkovno komunikacijo.

5.  Ponudniki storitev gostovanja sprejmejo razumne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da njihovim uporabnikom ni treba plačevati nenamernih storitev gostovanja, kadar so v domači državi članici. Ti ukrepi vključujejo obveščanje uporabnikov o tem, kako se izogniti nenamernemu dostopu do storitev gostovanja v obmejnih regijah.

▼M1

6.  Z izjemo odstavka 5, drugega pododstavka odstavka 2 in odstavka 2a ter pod pogoji iz drugega in tretjega pododstavka tega odstavka se ta člen uporablja tudi za storitve podatkovnega gostovanja, ki jih uporabniki gostovanja uporabljajo med potovanjem zunaj Unije, zagotavlja pa jih ponudnik storitev gostovanja.

▼B

Kadar uporabnik izbere možnost iz prvega pododstavka odstavka 3, se zahteve iz odstavka 3 ne uporabljajo, če operater obiskanega omrežja v obiskani državi zunaj Unije ne dovoli, da bi ponudnik storitev gostovanja spremljal porabo svojih uporabnikov v realnem času.

V takem primeru je uporabnik ob vstopu v tako državo brez nepotrebnega odlašanja in brezplačno s sporočilom SMS obveščen, da podatki o skupni porabi in jamstvo, da določena finančna meja ne bo presežena, nista na voljo.

Člen 16

Nadzor in uveljavljanje

1.  Nacionalni regulativni organi spremljajo in nadzirajo skladnost s to uredbo na svojem ozemlju.

▼M1

Nacionalni regulativni organi natančno spremljajo in nadzirajo ponudnike storitev gostovanja, ki uporabljajo člene 6b, 6c in 6e(3).

▼M2

2.  Nacionalni regulativni organi in po potrebi BEREC poskrbijo, da so posodobljene informacije o uporabi te uredbe, zlasti členov 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 in 12, javno dostopne, tako da jih lahko zainteresirane strani pridobijo brez težav.

▼B

3.  Nacionalni regulativni organi za pripravo na pregled iz člena 19 spremljajo spreminjanje veleprodajnih in maloprodajnih cen zagotavljanja govornih in podatkovnih komunikacijskih storitev uporabnikom gostovanja, vključno s storitvijo SMS in MMS, tudi v najbolj oddaljenih regijah, navedenih v členu 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Nacionalni regulativni organi so pozorni na poseben primer nenamernega gostovanja v obmejnih regijah sosednjih držav članic in spremljajo, ali se tehnike za usmerjanje prometa uporabljajo na škodo uporabnikov.

Nacionalni regulativni organi spremljajo in zbirajo podatke o nenamernem gostovanju ter sprejmejo ustrezne ukrepe.

4.  Nacionalni regulativni organi so pooblaščeni, da od podjetij, za katera veljajo obveznosti po tej uredbi, zahtevajo, da zagotovijo vse informacije, ki so pomembne za izvajanje in izvrševanje te uredbe. Ta podjetja takšne informacije na zahtevo zagotovijo hitro ter v zahtevanem roku in v skladu s stopnjo podrobnosti, ki jo zahteva nacionalni regulativni organ.

▼M2

4a.  Kadar nacionalni regulativni organ v skladu s predpisi Unije in nacionalnimi predpisi o poslovni tajnosti meni, da so informacije zaupne, Komisija, BEREC in drugi zadevni nacionalni regulativni organi zagotovijo tako zaupnost. Poslovna tajnost ne preprečuje pravočasne izmenjave informacij med nacionalnim regulativnim organom, Komisijo, BEREC in drugimi zadevnimi nacionalnimi regulativnimi organi za namene pregleda, spremljanja in nadzora uporabe te uredbe.

▼B

5.  Nacionalni regulativni organi lahko posredujejo na lastno pobudo, da bi zagotovili skladnost s to uredbo. Zlasti po potrebi uporabijo pooblastila iz člena 5 Direktive o dostopu, da zagotovijo ustrezen dostop in medomrežno povezovanje za zagotovitev povezljivosti med koncema in medobratovalnosti storitev gostovanja, na primer kadar si uporabniki ne morejo izmenjavati reguliranih gostujočih sporočil SMS z uporabniki prizemnega javnega mobilnega komunikacijskega omrežja v drugi državi članici, ker ni bil sklenjen dogovor, ki bi omogočal dostavo teh sporočil.

6.  Če nacionalni regulativni organ ugotovi kršitev obveznosti, določenih v tej uredbi, je pooblaščen, da zahteva takojšnje prenehanje take kršitve.

Člen 17

Reševanje sporov

1.  Pri sporih glede obveznosti, določenih v tej uredbi, med podjetji, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja ali storitve v državi članici, se uporabljajo postopki za reševanje sporov, določeni v členih 20 in 21 Okvirne direktive.

▼M2

Spori med operaterji obiskanega omrežja in drugimi operaterji o cenah, ki se uporabljajo za vložke, potrebne za zagotavljanje reguliranih veleprodajnih storitev gostovanja, se lahko predložijo pristojnemu nacionalnemu regulativnemu organu ali organom v skladu s členom 20 ali 21 Okvirne direktive. V takem primeru lahko pristojni nacionalni regulativni organ ali organi zaprosijo za mnenje BEREC o ukrepu, ki se sprejme v skladu z določbami Okvirne direktive, posebnih direktiv ali te uredbe za rešitev spora. Kadar je bil BEREC zaprošen za mnenje, pristojni nacionalni regulativni organ ali organi počakajo na mnenje BEREC pred sprejetjem ukrepa za rešitev spora.

▼B

2.  Pri nerešenem sporu, v katerega je vpleten potrošnik ali končni uporabnik in zadeva vprašanje, ki spada v področje uporabe te uredbe, države članice zagotovijo, da so na voljo izvensodni postopki za reševanje sporov, določeni v členu 34 Direktive o univerzalnih storitvah.

Člen 18

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo njihovo izvajanje. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice obvestijo Komisijo o teh določbah do 30. junija 2013 in jo takoj obvestijo tudi o vseh poznejših spremembah, ki vplivajo nanje.

▼M1

Člen 19

Pregled

1.  Komisija do 29. novembra 2015 prične s pregledom veleprodajnega trga gostovanja zaradi ocene ukrepov, ki so potrebni, da se omogoči odprava maloprodajnih pribitkov za gostovanje do 15. junija 2017. Komisija med drugim pregleda stopnjo konkurence na nacionalnih veleprodajnih trgih, zlasti pa oceni raven nastalih veleprodajnih stroškov in uporabljenih veleprodajnih cen ter konkurenčni položaj operaterjev z omejenim geografskim obsegom, vključno z učinki poslovnih dogovorov na konkurenco in sposobnostjo operaterjev, da izkoristijo prednosti ekonomije obsega. Oceni tudi razvoj konkurence na maloprodajnih trgih gostovanja, pa tudi vsa opazna tveganja za izkrivljanje konkurence ter naložbene spodbude na domačih in obiskanih trgih. Pri ocenjevanju ukrepov, ki so potrebni, da se omogoči odprava maloprodajnih pribitkov za gostovanje, upošteva nujnost zagotovitve, da lahko operaterji obiskanega omrežja pokrijejo vse stroške zagotavljanja reguliranih veleprodajnih storitev gostovanja, vključno s povezanimi in skupnimi stroški. Upošteva tudi nujnost preprečitve stalnega gostovanja ali nepravilne uporabe ali zlorabe veleprodajnega dostopa za gostovanje za namene, ki ne vključujejo zagotavljanja reguliranih storitev gostovanja strankam ponudnikov storitev gostovanja med njihovim občasnim potovanjem po Uniji.

2.  Komisija do 15. junija 2016 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o ugotovitvah pregleda iz odstavka 1.

Poročilu priloži ustrezen zakonodajni predlog, o katerem je potekalo javno posvetovanje, da se bodisi spremenijo veleprodajne cene za regulirane storitve gostovanja, določene s to uredbo, bodisi predvidi drugačna rešitev za obravnavo težav, ugotovljenih na veleprodajni ravni, z namenom odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje do 15. junija 2017.

▼M2

3.  Poleg tega Komisija do 15. decembra 2018 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži vmesno poročilo, v katerem povzame učinke odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje, pri čemer upošteva vsa zadevna poročila BEREC. Komisija zatem po posvetovanju z BEREC Evropskemu parlamentu in Svetu predloži dveletna poročila, ki jih po potrebi spremlja zakonodajni predlog za spremembo najvišjih veleprodajnih cen za regulirane storitve gostovanja iz te uredbe. Prvo tako poročilo se predloži do 15. decembra 2019.

Ta dveletna poročila med drugim vključujejo oceno:

(a) razpoložljivosti in kakovosti storitev, vključno s storitvami, ki lahko nadomestijo regulirane maloprodajne storitve govornega, SMS in podatkovnega gostovanja, zlasti glede na tehnološki razvoj;

(b) stopnje konkurence na maloprodajnem in veleprodajnem trgu gostovanja, zlasti konkurenčnega položaja malih, neodvisnih ali novih operaterjev in operaterjev virtualnih mobilnih omrežij, vključno z učinki poslovnih dogovorov na konkurenco in stopnjo medsebojne povezanosti med operaterji;

(c) obsega, v katerem sta izvajanje strukturnih ukrepov, predvidenih v členih 3 in 4, zlasti pa – na podlagi informacij, ki jih zagotavljajo nacionalni regulativni organi – postopek za predhodno dovoljenje iz člena 3(6) ugodno vplivala na razvoj konkurence na notranjem trgu za regulirane storitve gostovanja;

(d) obsega razpoložljivih maloprodajnih tarifnih načrtov;

(e) sprememb vzorcev porabe podatkov tako za domače storitve kot za storitve gostovanja;

(f) zmožnosti operaterjev domačega omrežja, da ohranjajo domače modele zaračunavanja, ter obsega, v katerem so se v skladu s členom 6c dovolili izjemni maloprodajni pribitki za gostovanje;

(g) zmožnosti operaterjev obiskanih omrežij, da pokrijejo dejansko nastale stroške zagotavljanja reguliranih veleprodajnih storitev gostovanja;

(h) učinka politike poštene uporabe, ki jo operaterji izvajajo v skladu s členom 6d, vključno s prepoznavanjem neskladnosti pri uporabi in izvajanju teh politik.

4.  Da bi lahko ocenil razvoj konkurence na trgih gostovanja po vsej Uniji, BEREC redno zbira podatke nacionalnih regulativnih organov o razvoju maloprodajnih in veleprodajnih cen za regulirane storitve govornega, SMS in podatkovnega gostovanja, vključno z veleprodajnimi cenami, ki se uporabljajo za uravnotežen oziroma neuravnotežen promet gostovanja. Zbira tudi podatke o dogovorih o veleprodajnem gostovanju, za katere ne veljajo najvišje veleprodajne cene gostovanja iz členov 7, 9 ali 12, in o izvajanju pogodbenih ukrepov na veleprodajni ravni za preprečevanje stalnega gostovanja ali nepravilne uporabe ali zlorabe veleprodajnega dostopa za gostovanje za druge namene, kot je zagotavljanje reguliranih storitev gostovanja uporabnikom pri ponudnikih storitev gostovanja med njihovim občasnim potovanjem po Uniji.

Te podatke najmanj dvakrat letno uradno sporoči Komisiji. Komisija jih objavi.

BEREC na podlagi zbranih podatkov redno poroča o razvoju cen in vzorcev porabe v državah članicah tako za domače storitve kot za storitve gostovanja, o razvoju dejanskih veleprodajnih cen gostovanja za neuravnotežen promet med ponudniki, ki ponujajo storitve gostovanja, ter o razmerju med maloprodajnimi cenami, veleprodajnimi cenami in veleprodajnimi stroški za storitve gostovanja. BEREC oceni, kako tesno so ti elementi med seboj povezani.

BEREC prav tako vsako leto zbere podatke nacionalnih regulativnih organov o preglednosti in primerljivosti različnih tarif, ki jih operaterji ponujajo svojim uporabnikom. Komisija objavi te podatke in ugotovitve.

▼B

Člen 20

Zahteve po obveščanju

Države članice obvestijo Komisijo o identiteti vseh nacionalnih regulativnih organov, odgovornih za opravljanje nalog na podlagi te uredbe.

Člen 21

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 717/2007 se v skladu s Prilogo I razveljavi z učinkom od 1. julija 2012.

Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se šteje kot sklicevanje na to uredbo in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 22

Začetek in prenehanje veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in njene določbe se uporabljajo od tega dneva, razen če je drugače določeno v določenih členih.

Veljati preneha 30. junija 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA IRazveljavljena uredba s svojimi spremembami

(iz člena 21)

Uredba (ES) št. 717/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 171, 29.6.2007, str. 32).

 

Uredba (ES) št. 544/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 167, 29.6.2009, str. 12).

samo člen 1
PRILOGA IIKorelacijska tabela

Uredba (ES) št. 717/2007

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 1(2)

Člen 1(2)

Člen 1(3)

Člen 1(3)

Člen 1(4)

Člen 1(4) prvi pododstavek, prvi stavek

Člen 1(5)

Člen 1(4) prvi pododstavek, drugi stavek

Člen 1(6) prvi pododstavek

Člen 1(7) prvi pododstavek

Člen 1(4) drugi pododstavek, prvi stavek

Člen 1(6) drugi pododstavek, prvi stavek

Člen 1(7) drugi pododstavek, prvi stavek

Člen 1(4) drugi pododstavek, drugi stavek

Člen 1(6) drugi pododstavek, drugi in tretji stavek

Člen 1(7) drugi pododstavek, drugi in tretji stavek

Člen 2(1)

Člen 2(1)

Člen 2(2), uvodni stavek

Člen 2(2), uvodni stavek

Člen 2(2), točka (a)

Člen 2(2), točka (i)

Člen 2(2), točka (b)

Člen 2(2), točka (a)

Člen 2(2), točka (b)

Člen 2(2), točka (c)

Člen 2(2), točka (c)

Člen 2(2), točka (d)

Člen 2(2), točka (g)

Člen 2(2), točka (e)

Člen 2(2), točka (d)

Člen 2(2), točka (f)

Člen 2(2), točka (f)

Člen 2(2), točka (g)

Člen 2(2), točka (e)

Člen 2(2), točka (h)

Člen 2(2), točka (i)

Člen 2(2), točka (j)

Člen 2(2), točka (j)

Člen 2(2), točka (k)

Člen 2(2), točka (h)

Člen 2(2), točka (l)

Člen 2(2), točka (k)

Člen 2(2), točka (m)

Člen 2(2), točka (n)

Člen 2(2), točka (o)

Člen 2(2), točka (p)

Člen 2(2), točka (q)

Člen 3, 4, 5 in 6

Člen 3(1)

Člen 7(1)

Člen 3(2)

Člen 7(2)

Člen 3(3), prvi pododstavek

Člen 3(3), drugi pododstavek

Člen 7(3)

Člen 4(1)

Člen 8(1)

Člen 4(2)

Člen 8(2)

Člen 4(3), prvi pododstavek

Člen 4(3), drugi pododstavek

Člen 8(3)

Člen 4(3), tretji pododstavek

Člen 8(4)

Člen 4(4)

Člen 8(5)

Člen 4a

Člen 9

Člen 4b

Člen 10

Člen 4b(7)

Člen 4c

Člen 11

Člen 12

Člen 13

Člen 6(1) prvi do peti pododstavek

Člen 14(1) prvi do peti pododstavek

Člen 14(1) šesti pododstavek

Člen 6(2)

Člen 14(2)

Člen 6(3) prvi in drugi pododstavek

Člen 14(3) prvi in drugi pododstavek

Člen 14(3) tretji pododstavek

Člen 14(4)

Člen 6a

Člen 15

Člen 15(4)

Člen 15(5)

Člen 15(6)

Člen 6a(4)

Člen 7

Člen 16

Člen 16(3) drugi pododstavek

Člen 8

Člen 17

Člen 9

Člen 18

Člen 10

Člen 11(1) uvodni stavek

Člen 19(1) uvodni stavek

Člen 19(1), točki (a) in (b)

Člen 11(1) prvi pododstavek, prva do četrta alinea

Člen 19(1), točke (c) do (f)

Člen 19(1), točki (g) in (h)

Člen 11(1) drugi pododstavek

Člen 19(2)

Člen 11(2)

Člen 19(3)

Člen 19(4)

Člen 12

Člen 20

Člen 21

Člen 13

Člen 22