2012R0480 — SL — 01.07.2013 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 480/2012

z dne 7. junija 2012

o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za lomljen riž s tarifno oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo pripravkov hrane s tarifno oznako KN 1901 10 00

(kodificirano besedilo)

(UL L 148, 8.6.2012, p.1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013

  L 158

74

10.6.2013
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 480/2012

z dne 7. junija 2012

o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za lomljen riž s tarifno oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo pripravkov hrane s tarifno oznako KN 1901 10 00

(kodificirano besedilo)EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o izvajanju koncesij, določenih v Seznamu CXL, sestavljenem po zaključku pogajanj v okviru člena GATT XXIV.6 ( 1 ), in zlasti člena 1 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2058/96 z dne 28. oktobra 1996 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za lomljen riž s tarifno oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo pripravkov hrane s tarifno oznako KN 1901 10 ( 2 ) je bila večkrat ( 3 ) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Med dodeljenimi koncesijami je letna kvota 1 000 ton lomljenega riža, z dajatvijo nič, s tarifno oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo pripravkov hrane s tarifno oznako KN 1901 10 00.

(3)

Treba je navesti, da se Uredba Komisije (ES) št. 1342/2003 z dne 28. julija 2003 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž ( 4 ) uporablja za uvoze po tej uredbi.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj ( 5 ), določa predvsem podrobna pravila v zvezi z zahtevki, statusom vlagatelja in izdajo dovoljenj. Uredba omejuje obdobje veljavnosti dovoljenj, ki se izteče na zadnji dan obdobja uvozne kvote in se uporablja brez poseganja v dodatne pogoje ali odstopanja, ki jih določajo sektorske uredbe.

(5)

Zaradi boljšega upravljanja tarifne kvote, ki jo odpira ta uredba, je treba še naprej omogočati izvajalcem, da lahko vložijo več kot en zahtevek za izdajo dovoljenja za posamezno kvotno obdobje, in torej odstopati od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006. Poleg tega je treba za izboljšanje nadzora te kvote ter zaradi uskladitve in poenostavitve njenega upravljanja določiti, da se zahtevki za izdajo uvoznih dovoljenj vlagajo tedensko.

(6)

Za pravilno upravljanje kvote je treba zagotoviti, da se zahtevajo posebna pravila za vlaganje zahtevkov in izdajo dovoljenj. Ta pravila dopolnjujejo določbe ali odstopajo od določb Uredbe Komisije (ES) št. 376/2008 z dne 23. aprila 2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode ( 6 ).

(7)

Posebne določbe so potrebne, da zagotovijo, da se uvoženi lomljeni riž ne uporablja za druge namene od predpisane uporabe. Oprostitev dajatev mora biti pogojena s predložitvijo uvoznikove obveze o uporabi riža in pologom varščine, ki je enaka oproščeni dajatvi. Pravilno upravljanje kvote zahteva zagotovljen čas za predelavo. Za pošiljko blaga je obvezen kontrolni izvod T5, izstavljen v vstopni državi članici za sprostitev v prosti promet v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti ( 7 ), kot primeren način posredovanja dokazov o predelavi. Pri predelavi v državi članici je lahko sprostitve v prosti promet dokaz o predelavi posredovan z enakovrednim nacionalnim dokumentom.

(8)

Čeprav je namen varščine, da zagotovi plačilo na novo nastalega uvoznega dolga, je potrebno nekaj prožnosti pri sprostitvi varščine.

(9)

Varščina za uvozna dovoljenja v višini 25 EUR za tono bi morala zadostovati za pravilno upravljanje kvote.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Odpre se letna kvota z dajatvijo nič za 1 000 ton lomljenega riža s tarifno oznako KN 1006 40 00, za uporabo v proizvodnji pripravkov hrane s tarifno oznako KN 1901 10 00, v skladu z določbami te uredbe.

Kvota ima zaporedno številko 09.4079.

Za kvoto iz prvega odstavka se uporabljajo uredbe (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 1301/2006 in (ES) št. 376/2008, razen če ni v tej uredbi drugače določeno.

Člen 2

1.  Zahtevek za izdajo uvoznega dovoljenja se nanaša na količino najmanj 5 ton in največ 500 ton.

V vsakem zahtevku za izdajo dovoljenja je navedena količina v kilogramih (brez decimalnih števil).

Zahtevki za uvozna dovoljenja se vložijo pri pristojnih organih držav članic vsak petek najpozneje do 13. ure (bruseljski čas).

2.  Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 lahko vlagatelj vloži več kot en zahtevek za izdajo dovoljenja za posamezno kvotno obdobje. Vendar lahko vlagatelj vloži samo en zahtevek za izdajo dovoljenja na teden.

3.  V okence 7 zahtevka za dovoljenje in uvoznega dovoljenja se navede državo izvoznico in beseda „da“ se označi s križcem.

4.  Zahtevki za dovoljenja in dovoljenja vsebujejo:

(a) v okencu 20, eno od navedb iz Priloge I;

(b) v okencu 24, eno od navedb iz Priloge II.

5.  Z odstopanjem od člena 12 Uredbe (ES) št. 1342/2003 je varščina pri izvoznih dovoljenjih, predvidenih v tej uredbi, 25 EUR na tono.

Člen 3

1.  Če zahtevane količine v določenem tednu presežejo razpoložljivo količino kvote, Komisija v skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006 najpozneje četrti delovni dan po zadnjem dnevu za vložitev zahtevkov za navedeni teden, kot je določeno v tretjem pododstavku člena 2(1) te uredbe, določi koeficient dodelitve za zahtevane količine v navedenem tednu in do konca kvotnega obdobja ustavi vlaganje novih zahtevkov za izdajo dovoljenj.

Zahtevki, ki so vloženi v tekočem tednu, veljajo za nesprejemljive.

Države članice izvajalcem omogočijo, da lahko v dveh delovnih dneh po datumu objave izvedbene uredbe o določitvi koeficienta dodelitve umaknejo zahtevke, pri katerih je količina, za katero je izdano dovoljenje, nižja od 20 ton.

2.  Uvozno dovoljenje se izda osmi delovni dan po zadnjem dnevu za vložitev zahtevkov.

Člen 4

Države članice po elektronski pošti sporočijo Komisiji:

(a) v ponedeljek po zadnjem dnevu za vložitev zahtevkov za izdajo dovoljenja najpozneje do 18. ure (bruseljski čas) informacije o zahtevkih za izdajo uvoznega dovoljenja iz člena 11(1)(a) Uredbe (ES) št. 1301/2006 s skupnimi količinami, zajetimi v navedenih zahtevkih;

(b) najpozneje drugi delovni dan po izdaji uvoznih dovoljenj informacije o izdanih dovoljenjih iz člena 11(1)(b) Uredbe (ES) št. 1301/2006 s skupnimi količinami, za katere so bila izdana uvozna dovoljenja, in količinami, za katere so bili zahtevki za izdajo dovoljenja v skladu s tretjim pododstavkom člena 3(1) te uredbe umaknjeni;

(c) najpozneje zadnji dan vsakega meseca podatke o skupnih količinah, ki so bile dejansko sproščene v prosti promet ob uporabi zadevne kvote v predpreteklem mesecu. Če v nobenem od teh mesecev ni bila v prosti promet sproščena nobena količina, se pošlje „nično“ sporočilo. Tega sporočila tretji mesec po izteku roka veljavnosti dovoljenj ni treba več poslati.

Člen 5

1.  Oprostitev carine velja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) predložitev pisnih obvez uvoznika pri vstopu v prosti promet, da bo vse blago predelano, kot je navedeno v okencu 20 dovoljenja v šestih mesecih po datumu sprejema vstopa v prosti promet;

(b) polog varščine uvoznika pri vstopu v prosti promet, ki je enaka višini oproščene carine pri uvozu za lomljen riž, določen v členu 140 Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 ( 8 ).

2.  Pri vstopu v prosti promet uvoznik navede kot kraj predelave ime predelovalnega podjetja in države članice ali ne več kot pet različnih predelovalnih obratov. Za pošiljke riža se zahteva kontrolni izvod T5, ki se izstavi v državi članici odhoda, ki v skladu z Uredbo (EGS) št. 2454/93 predstavlja tudi dokazilo o predelavi.

Če poteka predelava v državi članici vstopa v prosti promet, je lahko dokazilo o predelavi enakovreden nacionalni dokument.

3.  Kontrolni izvod T5 vsebuje:

(a) v okencu 104, eno od navedb iz Priloge III;

(b) v okencu 107, eno od navedb iz Priloge IV.

4.  Razen v primerih višje sile se varščina iz odstavka 1(b) sprosti, ko uvoznik predloži dokazilo pristojnemu organu države članice vstopa v prosti promet, da je ves riž predelan v proizvod, naveden na uvoznem dovoljenju. Predelava se šteje, da je potekala, ko je proizvod izdelan v enem ali več pridelovalnih obratov v lasti podjetja iz odstavka 2, ki se nahajajo v državi članici iz tega člena, ali v pridelovalnem obratu oziroma enem izmed pridelovalnih obratov iz tega odstavka v roku, ki je naveden v odstavku 1(a).

Kjer riž, ki vstopi v prosti promet, ni predelan v določenem roku, se sproščena varščina zniža za 2 % za vsak dan prekoračitve roka.

5.  Dokazilo o predelavi se predloži pristojnemu organu v šestih mesecih po končanem roku za predelavo.

Če dokazilo ni predloženo v roku, predpisanim s tem odstavkom, se varščina iz odstavka 1(b) ter, kjer je ustrezno, minus odstotek, predviden v drugem pododstavku odstavka 4, zniža za 2 % za vsak dan prekoračitve roka.

Znesek varščine, ki se ne sprosti, zapade kot carina.

Člen 6

Z odstopanjem od člena 7(4) Uredbe (ES) št. 376/2008, količina, ki je vstopila v prosti promet, ne sme preseči tiste iz okenc 17 in 18 uvoznega dovoljenja. V tem primeru se številka „0“ vnese v okence 19 dovoljenja.

Člen 7

Uredba (ES) št. 2058/96 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi VI.

Člen 8

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Navedbe iz člena 2(4)(a)

v bolgarščini

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

v španščini

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

v češčini

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

v danščini

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

v nemščini

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

v estonščini

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

v grščini

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

v angleščini

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

v francoščini

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

▼M1

v hrvaščini

:

Lomljena riža iz tarifne oznake KN 1006 40 00 za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00

▼B

v italijanščini

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

v latvijščini

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

v litovščini

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

v madžarščini

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

v malteščini

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

v nizozemščini

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

v poljščini

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

v portugalščini

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

v romunščini

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

v slovaščini

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

v slovenščini

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

v finščini

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

v švedščini

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.
PRILOGA II

Navedbe iz člena 2(4)(b)

v bolgarščini

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

v španščini

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

v češčini

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

v danščini

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

v nemščini

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

v estonščini

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

v grščini

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

v angleščini

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

v francoščini

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

▼M1

v hrvaščini

:

Oslobođeno carine (Provedbena uredba (EU) br. 480/2012)

▼B

v italijanščini

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

v latvijščini

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

v litovščini

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

v madžarščini

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

v malteščini

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

v nizozemščini

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

v poljščini

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

v portugalščini

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

v romunščini

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

v slovaščini

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

v slovenščini

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

v finščini

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

v švedščini

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).
PRILOGA III

Navedbe iz člena 5(3)(a)

v bolgarščini

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

v španščini

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

v češčini

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

v danščini

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

v nemščini

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

v estonščini

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

v grščini

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

v angleščini

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

v francoščini

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

▼M1

v hrvaščini

:

Za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00

▼B

v italijanščini

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

v latvijščini

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

v litovščini

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

v madžarščini

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

v malteščini

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

v nizozemščini

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

v poljščini

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

v portugalščini

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

v romunščini

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

v slovaščini

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

v slovenščini

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

v finščini

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

v švedščini

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.
PRILOGA IV

Navedbe iz člena 5(3)(b)

v bolgarščini

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

v španščini

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

v češčini

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

v danščini

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

v nemščini

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

v estonščini

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

v grščini

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

v angleščini

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

v francoščini

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

▼M1

v hrvaščini

:

Članak 4. Provedbene uredbe (EU) br. 480/2012

▼B

v italijanščini

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

v latvijščini

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

v litovščini

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

v madžarščini

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

v malteščini

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

v nizozemščini

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

v poljščini

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

v portugalščini

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

v romunščini

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

v slovaščini

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

v slovenščini

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

v finščini

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

v švedščini

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.
PRILOGA VRazveljavljena uredba s seznamom njenih zaporednih sprememb

Uredba Komisije (ES) št. 2058/96

(UL L 276, 29.10.1996, str. 7)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1950/2005

(UL L 312, 29.11.2005, str. 18)

Samo člen 5 in Priloga IV

Uredba Komisije (ES) št. 1996/2006

(UL L 398, 30.12.2006, str. 1)

Samo člen 7 in Priloga VI

Uredba Komisije (ES) št. 2019/2006

(UL L 384, 29.12.2006, str. 48)

Samo člen 1

Uredba Komisije (ES) št. 1456/2007

(UL L 325, 11.12.2007, str. 76)

Samo člen 1
PRILOGA VIKorelacijska tabela

Uredba (ES) št. 2058/96

Ta uredba

Členi 1 do 5

Členi 1 do 5

Člen 6(1)

Člen 6

Člen 7

Člen 7

Člen 8

Priloge I do IV

Priloge I do IV

Priloga V

Priloga VI( 1 ) UL L 146, 20.6.1996, str. 1.

( 2 ) UL L 276, 29.10.1996, str. 7.

( 3 ) Glej Prilogo V.

( 4 ) UL L 189, 29.7.2003, str. 12.

( 5 ) UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

( 6 ) UL L 114, 26.4.2008, str. 3.

( 7 ) UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

( 8 ) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.