02011R1077 — SL — 11.12.2018 — 004.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA (EU) št. 1077/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. oktobra 2011

o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice

(UL L 286, 1.11.2011, p.1)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Uredba (EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018

L 295

99

21.11.2018

 
Zadnje prečiščeno besedilo pred razveljavitvijo je na voljo na naslednji povezavi:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02011R1077-20181009