02011R0692 — SL — 01.01.2020 — 002.003


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA (EU) št. 692/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 6. julija 2011

o evropski statistiki turizma in razveljavitvi Direktive Sveta 95/57/ES

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 192 22.7.2011, str. 17)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 253/2013 z dne 15. januarja 2013

  L 79

5

21.3.2013

►M2

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1681 z dne 1. avgusta 2019

  L 258

1

9.10.2019

►M3

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1569 z dne 23. julija 2020

  L 359

1

29.10.2020
▼B

UREDBA (EU) št. 692/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 6. julija 2011

o evropski statistiki turizma in razveljavitvi Direktive Sveta 95/57/ES

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa skupni okvir za sistematičen razvoj, pripravo in razširjanje evropske statistike turizma.

V ta namen države članice zbirajo, urejajo, obdelujejo in pošiljajo usklajene statistične podatke o turistični ponudbi in povpraševanju.

Člen 2

Opredelitev pojmov

1.  

Za namene te uredbe je:

(a) 

„referenčno obdobje“ obdobje, na katero se nanašajo podatki;

(b) 

„referenčno leto“ referenčno koledarsko leto;

(c) 

„NACE Rev. 2“ skupna statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Uniji, kakor je bila uvedena z Uredbo (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 );

(d) 

„NUTS“ skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot za pripravo regionalnih statističnih podatkov v Uniji, uvedena z Uredbo (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 );

(e) 

„običajno okolje“ geografsko območje, ki ni nujno sklenjeno in znotraj katerega posameznik živi svoje običajno življenje ter je določeno na podlagi naslednjih meril: prehajanje upravnih meja ali oddaljenost od kraja običajnega prebivališča, trajanje obiska, pogostost obiska, namen obiska;

(f) 

„turizem“ dejavnost obiskovalcev, ki potujejo na glavni cilj potovanja izven njihovega običajnega okolja, za manj kot eno leto, iz katerega koli glavnega razloga, tudi poslovno, zaradi preživljanja prostega časa ali zaradi drugih osebnih razlogov, razen zaradi zaposlitve pri subjektu rezidentu obiskanega kraja;

(g) 

„domači turizem“ obisk obiskovalcev znotraj države članice, ki so rezidenti te države članice;

(h) 

„v državo usmerjeni turizem“ obisk obiskovalcev držav članic, ki niso rezidenti te države članice;

(i) 

„iz države usmerjeni turizem“ obisk rezidentov države članice, izven te države članice;

(j) 

„nacionalni turizem“ domači in iz države usmerjeni turizem;

(k) 

„notranji turizem“ domači in v državo usmerjeni turizem;

(l) 

„nastanitveni gostinski obrat“ lokalna enota enovrstne dejavnosti, kot je opredeljena v Prilogi k Uredbi Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za opazovanje in analizo gospodarstva v Skupnosti ( 3 ), ki zagotavlja kot plačano storitev – čeprav se cena lahko delno ali v celoti subvencionira – storitve nastanitve za krajši čas, kot so opisane v skupinah 55.1 (Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov), 55.2 (Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje) in 55.3 (Dejavnost avtokampov, taborov) NACE Rev. 2;

(m) 

„nastanitvena zmogljivost, ki ni najeta“ med drugim nastanitvena zmogljivost, ki jo brezplačno zagotovi sorodnik ali prijatelj in nastanitvena zmogljivost v lastnih počitniških bivališčih, vključno s časovnim zakupom;

(n) 

„enodnevni obisk“ obisk brez prenočitve, ki ga opravi rezident izven običajnega okolja in se začne v kraju običajnega prebivališča.

2.  
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11 v zvezi s spremembami definicij iz odstavka 1 tega člena za namene prilagoditve teh definicij spremembam mednarodnih definicij.

Člen 3

Zajete vsebine in značilnosti zahtevanih podatkov

1.  

Za namene te uredbe se podatki, ki jih pošljejo države članice v skladu s členom 9, nanašajo na:

(a) 

notranji turizem, v smislu zmogljivosti in zasedenosti nastanitvenih gostinskih obratov, za spremenljivke, periodičnost in razčlenitve iz oddelkov 1, 2 in 3 Priloge I;

(b) 

notranji turizem, v smislu prenočitev turistov v nastanitvenih zmogljivostih, ki niso najete, za spremenljivke, periodičnost in razčlenitev iz oddelka 4 Priloge I;

(c) 

nacionalni turizem, v smislu turističnega povpraševanja, ki se nanaša na udeležbo v turizmu in značilnosti turističnih potovanj in obiskovalcev, za spremenljivke, periodičnost in razčlenitve iz oddelkov 1 in 2 Priloge II;

(d) 

nacionalni turizem, v smislu turističnega povpraševanja, ki se nanaša na značilnosti enodnevnih obiskov, za spremenljivke, periodičnost in razčlenitve iz oddelka 3 Priloge II.

2.  
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje, kadar je to potrebno, delegiranih aktov v skladu s členom 11 v zvezi s prilagoditvijo prilog, razen glede neobveznih podatkov in pri omejitvah obsega opazovanja, kot je opredeljeno v prilogah, da bi se upošteval gospodarski, socialni ali tehnološki razvoj. Komisija pri izvajanju pooblastil v skladu s to določbo zagotovi, da se z nobenim sprejetim delegiranim aktom državam članicam in poročevalcem ne naloži znatnih dodatnih administrativnih bremen.

Člen 4

Obseg opazovanja

V obsegu opazovanja za zahteve iz:

(a) 

člena 3(1)(a) so zajeti vsi nastanitveni gostinski obrati iz člena 2(1)(l), če ni drugače določeno v Prilogi I;

(b) 

člena 3(1)(b) so zajete vse turistične prenočitve rezidentov in nerezidentov v nastanitvenih zmogljivostih, ki niso najete;

(c) 

člena 3(1)(c) v zvezi s podatki o udeležbi v turizmu so zajeti vsi posamezniki, ki prebivajo na ozemlju določene države članice, če ni drugače določeno v oddelku 1 Priloge II;

(d) 

člena 3(1)(c) v zvezi s podatki o značilnostih turističnih potovanj in obiskovalcev se zajamejo vsa turistična potovanja rezidentov z najmanj eno prenočitvijo zunaj običajnega okolja, ki so se končala v referenčnem obdobju, če ni drugače določeno v oddelku 2 Priloge II;

(e) 

člena 3(1)(d) v zvezi s podatki o značilnostih enodnevnih obiskov so zajeti vsi enodnevni obiski, kakor so opredeljeni v členu 2(1)(n), če ni drugače določeno v oddelku 3 Priloge II.

Člen 5

Pilotne študije

1.  
Komisija pripravi program za pilotne študije, ki jih lahko države članice izvedejo prostovoljno, njihov namen pa je razvoj, izvedba in posredovanje usklajenih tabel za satelitske račune za turizem ter ocena prednosti glede na stroške pridobivanja.
2.  
Komisija pripravi tudi program za pilotne študije, ki jih lahko države članice izvedejo prostovoljno, namen katerih je razvoj sistema za zbiranje podatkov o vplivu turizma na okolje.

Člen 6

Merila kakovosti in poročila o kakovosti

1.  
Države članice zagotovijo kakovost poslanih podatkov.
2.  
Za namen te uredbe se uporabljajo merila kakovosti iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. 223/2009.
3.  
Države članice vsako leto predložijo Komisiji (Eurostatu) poročilo o kakovosti podatkov, ki se nanašajo na referenčna obdobja v referenčnem letu, in o kakršnih koli opravljenih metodoloških spremembah. Poročilo se predloži v roku devet mesecev po koncu referenčnega leta.
4.  
Pri uporabi meril za ocenjevanje kakovosti iz odstavka 2 za podatke, za katere velja ta uredba, Komisija opredeli podrobnosti in strukturo poročil o kakovosti v obliki izvedbenih aktov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(2).

Člen 7

Ocenjevalno poročilo

Komisija do 12. avgusta 2016 in nato vsakih pet let Evropskemu parlamentu in Svetu predloži ocenjevalno poročilo o statističnih podatkih, ki so bili zbrani v skladu s to uredbo, zlasti o njihovi ustreznosti in obremenitvi za podjetja.

Člen 8

Viri podatkov

V zvezi s podlago, na kateri se zbirajo podatki, države članice sprejmejo vse ukrepe, za katere menijo, da so primerni za ohranjanje kakovosti rezultatov. Države članice lahko pridobijo potrebne statistične podatke z uporabo kombinacij naslednjih različnih virov:

(a) 

raziskav, pri čemer se poročevalske enote zaprosi, da zagotovijo pravočasne, natančne in popolne podatke;

(b) 

drugih primernih virov, vključno z administrativnimi podatki, če so primerni v smislu pravočasnosti in ustreznosti;

(c) 

ustreznih postopkov statističnega ocenjevanja.

Člen 9

Pošiljanje podatkov

1.  
Države članice pošljejo podatke, vključno z zaupnimi podatki, Komisiji (Eurostatu) v skladu s členom 21 Uredbe (ES) št. 223/2009.
2.  
Države članice pošljejo podatke iz Priloge I in oddelkov 1 in 3 Priloge II v obliki agregatnih tabel v skladu s standardom izmenjave, ki ga določi Komisija (Eurostat). Podatki se pošljejo ali se naložijo v elektronski obliki v enotno vstopno točko za podatke pri Komisiji (Eurostat). Komisija v obliki izvedbenih aktov sprejme praktično ureditev posredovanja podatkov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(2).
3.  
Države članice pošljejo podatke iz oddelka 2 Priloge II v obliki datotek z mikropodatki, pri čemer vsako opazovano potovanje predstavlja individualen zapis v poslanem nizu podatkov, ki se v celoti preverijo, uredijo in se jim po potrebi vstavijo ocenjene vrednosti, v skladu s standardom za izmenjavo, ki ga določi Komisija (Eurostat). Podatki se pošljejo ali se naložijo v elektronski obliki v enotno vstopno točko za podatke pri Komisiji (Eurostat). Komisija v obliki izvedbenih aktov sprejme praktično ureditev posredovanja podatkov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(2).

▼M2

4.  

Države članice pošljejo:

(a) 

potrjene letne podatke iz oddelkov 1 in 2 Priloge I v šestih mesecih po koncu referenčnega obdobja, če ni v Prilogi I drugače določeno;

(b) 

potrjene mesečne podatke iz oddelka 2 Priloge I v osmih tednih po koncu referenčnega obdobja za referenčni leti 2020 in 2021 ter v šestih tednih po koncu referenčnega obdobja od referenčnega leta 2022 dalje;

(c) 

potrjene podatke iz oddelka 4 Priloge I v devetih mesecih po koncu referenčnega obdobja, če se zadevna država članica odloči za njihovo pošiljanje;

(d) 

potrjene podatke iz Priloge II v šestih mesecih po koncu referenčnega obdobja.

▼B

5.  
Na Komisijo se prenese pooblastilo, da zaradi upoštevanja gospodarskega, socialnega ali tehnološkega razvoja, kadar je to potrebno, z delegiranimi akti v skladu s členom 11 sprejme spremembe rokov za pošiljanje iz odstavka 4 tega člena. Pri takih spremembah se upoštevajo obstoječe prakse zbiranja podatkov v državah članicah.
6.  
Za vse podatke, ki jih zahteva ta uredba, se prvo referenčno obdobje začne 1. januarja 2012, če ni drugače določeno.

Člen 10

Metodološki priročnik

Komisija (Eurostat) v tesnem sodelovanju z državami članicami pripravi in redno posodablja metodološki priročnik, ki vsebuje navodila za pripravo statističnih podatkov v skladu s to uredbo, vključno z definicijami, ki se nanašajo na značilnosti zahtevanih podatkov, in enotnimi standardi, namenjenimi za zagotovitev kakovosti podatkov.

Člen 11

Izvajanje pooblastila

1.  
Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  
Pooblastilo iz člena 2(2), člena 3(2) in člena 9(5) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 11. avgusta 2011. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enaka obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.  
Pooblastilo iz člena 2(2), člena 3(2) in člena 9(5) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  
Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.  
Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(2), členom 3(2) in členom 9(5), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 12

Odbor

1.  
Komisiji pri delu pomaga Odbor za evropski statistični program, vzpostavljen z Uredbo (ES) št. 223/2009. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
2.  
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 13

Razveljavitev

Direktiva 95/57/ES se razveljavi.

Države članice predložijo rezultate v skladu z Direktivo 95/57/ES za vsa referenčna obdobja za leto 2011.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

NOTRANJI TURIZEM

Oddelek 1

ZMOGLJIVOST NASTANITVENIH GOSTINSKIH OBRATOV

A.   Spremenljivke in razčlenitve za pošiljanje1.  Na regionalni ravni NUTS 2 in na nacionalni ravni za pošiljanje letnih podatkov

Vrsta nastanitve

Spremenljivke

Razčlenitve

NACE 55.1

Število obratov

Število ležišč

Število sob

Vrsta kraja (a) in (b)

NACE 55.2

Število obratov

Število ležišč

Vrsta kraja (a) in (b)

NACE 55.3

Število obratov

Število ležišč

Vrsta kraja (a) in (b)2.  [neobvezno] Na nacionalni ravni za pošiljanje letnih podatkov

Vrsta nastanitve

Spremenljivke

Razčlenitve

NACE 55.1

Število obratov

Število ležišč

Število sob

Velikostni razred3.  Na nacionalni ravni za pošiljanje triletnih podatkov

Vrsta nastanitve

Spremenljivke

Razčlenitve

NACE 55.1

Število obratov z vsaj eno sobo, dostopno za osebe z omejeno mobilnostjo, tudi za uporabnike invalidskih vozičkov

 

B.   Omejitev obsega opazovanja

1. Za „hotele in podobne obrate“ ter za „dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje“ obseg opazovanja vključuje najmanj vse nastanitvene gostinske obrate z deset ali več ležišči.

2. Za „avtokampe in tabore“ obseg opazovanja vključuje najmanj vse nastanitvene gostinske obrate z deset ali več prostori za kampiranje.

3. Države članice, ki imajo manj kot 1 % skupnega letnega števila prenočitev v nastanitvenih gostinskih obratih v Evropski uniji, lahko dodatno zmanjšajo obseg opazovanja, tako da vanj vključijo vsaj vse nastanitvene gostinske obrate z najmanj 20 ležišči (vsaj 20 prostorov za kampiranje).

C.   Periodičnost

Prvo referenčno leto za triletno spremenljivko iz točke A(3) je 2015.

Oddelek 2

ZASEDENOST NASTANITVENIH GOSTINSKIH OBRATOV (DOMAČI IN V DRŽAVO USMERJENI TURIZEM)

A.   Spremenljivke in razčlenitve, ki se pošljejo za letne podatke1.  Na regionalni ravni NUTS 2 in na nacionalni ravni

Vrsta nastanitve

Spremenljivke

Razčlenitve

▼M2

Skupaj (vse vrste nastanitvenih gostinskih obratov)

Število prenočitev rezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

Število prenočitev nerezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

Vrsta kraja (a) in (b)

Regije na ravni NUTS 3

Meseci referenčnega leta [neobvezno, če raven NUTS 2 zajema celotno ozemlje države članice]

▼B

NACE 55.1

Število prenočitev rezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

Število prenočitev nerezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

 

Prihodi rezidentov v nastanitvene gostinske obrate

Prihodi nerezidentov v nastanitvene gostinske obrate

 

Neto stopnje zasedenosti ležišč

Neto stopnje zasedenosti sob

 

NACE 55.2

Število prenočitev rezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

Število prenočitev nerezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

 

Prihodi rezidentov v nastanitvene gostinske obrate

Prihodi nerezidentov v nastanitvene gostinske obrate

 

NACE 55.3

Število prenočitev rezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

Število prenočitev nerezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

 

Prihodi rezidentov v nastanitvene gostinske obrate

Prihodi nerezidentov v nastanitvene gostinske obrate

 2.  Na nacionalni ravni

Vrsta nastanitve

Spremenljivke

Razčlenitve

▼M2

Skupaj (vse vrste nastanitvenih gostinskih obratov)

Število prenočitev rezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

Število prenočitev nerezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

Vrsta kraja (a) v povezavi z vrsto kraja (b)

Mesta

▼B

NACE 55.1

Število prenočitev rezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

Število prenočitev nerezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

Vrsta kraja (a) in (b)

Država ali geografsko območje prebivališča gosta

[neobvezno] Velikostni razredi

Prihodi rezidentov v nastanitvene gostinske obrate

Prihodi nerezidentov v nastanitvene gostinske obrate

Država ali geografsko območje prebivališča gosta

Neto stopnje zasedenosti ležišč

Neto stopnje zasedenosti sob

[neobvezno] Velikostni razredi

NACE 55.2

Število prenočitev rezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

Število prenočitev nerezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

Vrsta kraja (a) in (b)

Država ali geografsko območje prebivališča gosta

Prihodi rezidentov v nastanitvene gostinske obrate

Prihodi nerezidentov v nastanitvene gostinske obrate

Država ali geografsko območje prebivališča gosta

NACE 55.3

Število prenočitev rezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

Število prenočitev nerezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

Vrsta kraja (a) in (b)

Država ali geografsko območje prebivališča gosta

Prihodi rezidentov v nastanitvene gostinske obrate

Prihodi nerezidentov v nastanitvene gostinske obrate

Država ali geografsko območje prebivališča gosta

B.   Spremenljivke in razčlenitve, ki se pošljejo za mesečne podatke na nacionalni ravniVrsta nastanitve

Spremenljivke

Razčlenitve

NACE 55.1

Število prenočitev rezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

Število prenočitev nerezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

 

Prihodi rezidentov v nastanitvene gostinske obrate

Prihodi nerezidentov v nastanitvene gostinske obrate

 

Neto stopnje zasedenosti ležišč

Neto stopnje zasedenosti sob

 

NACE 55.2

Število prenočitev rezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

Število prenočitev nerezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

 

Prihodi rezidentov v nastanitvene gostinske obrate

Prihodi nerezidentov v nastanitvene gostinske obrate

 

NACE 55.3

Število prenočitev rezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

Število prenočitev nerezidentov v nastanitvenih gostinskih obratih

 

Prihodi rezidentov v nastanitvene gostinske obrate

Prihodi nerezidentov v nastanitvene gostinske obrate

 

C.   Omejitev obsega opazovanja

1. Za „hotele in podobne obrate“ ter za „dejavnost počitniških domov in druge nastanitvene obrate za kratkotrajno bivanje“ obseg opazovanja vključuje najmanj vse nastanitvene gostinske obrate z deset ali več ležišči.

2. Za „avtokampe in tabore“ obseg opazovanja vključuje najmanj vse nastanitvene gostinske obrate z 10 ali več prostori za kampiranje.

3. Države članice, ki imajo manj kot 1 % skupnega letnega števila prenočitev v nastanitvenih gostinskih obratih v Evropski uniji, lahko dodatno zmanjšajo obseg opazovanja, tako da vanj vključijo vsaj vse nastanitvene gostinske obrate z najmanj 20 ležišči (vsaj 20 prostorov za kampiranje).

4. Če se uporabi omejitev obsega v skladu s točko 1, 2 ali 3, se vsako leto pošlje ocena skupnega števila prenočitev rezidentov in nerezidentov v referenčnem letu v nastanitvenih gostinskih obratih, ki niso bili zajeti v obseg opazovanja.

5. Za prvo referenčno leto, za katero se zahtevajo podatki po tej uredbi, se ocena v skladu z opisom iz točke 4 pošlje v dvanajstih mesecih po koncu referenčnega obdobja.

6. Države članice lahko še naprej zmanjšujejo obseg opazovanja za neto stopnjo zasedenosti sob v hotelih in podobnih nastanitvenih obratih, tako da bodo vključeni vsaj vsi nastanitveni gostinski obrati z najmanj 25 sobami.

▼M2 —————

▼B

Oddelek 3

KLASIFIKACIJA, KI SE UPORABI ZA ODDELKA 1 IN 2

A.   Vrsta nastanitve

Tri kategorije, ki se uporabijo za vrsto nastanitve in se nanašajo na skupine 55.1, 55.2 in 55.3 klasifikacije NACE, so:

— 
dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
— 
dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje,
— 
dejavnost kampov, avtokampov in taborov.

B.   Vrsta kraja (a)

Tri kategorije, ki se uporabljajo za vrsto kraja (a) in se nanašajo na stopnjo urbanizacije občine (ali enakovredne lokalne administrativne enote), kjer se nahajajo nastanitveni gostinski obrati, so:

— 
gosto naseljeno območje,
— 
vmesno območje,
— 
redko naseljeno območje.

C.   Vrsta kraja (b)

Dve kategoriji, ki se uporabljata za vrsto kraja (b) in se nanašata na lokacijo občine (ali enakovredne lokalne upravne enote) blizu morja, kjer se nahajajo nastanitveni gostinski obrati, sta:

— 
obalna,
— 
ne-obalna.

D.   Velikostni razred

Tri kategorije, ki se uporabljajo za velikostni razred in se nanašajo na število sob v nastanitvenem gostinskem obratu, so:

— 
mali obrati: manj kot 25 sob,
— 
srednji obrati: od 25 do 99 sob,
— 
veliki obrati: 100 ali več sob; ločeno in neobvezno se poroča: „od 100 do 249 sob“ ter „250 sob ali več“.

E.   Države in geografska območja

Kategorije, ki se uporabljajo za državo ali geografsko območje prebivališča gostov v nastanitvenih gostinskih obratih, so:

— 
Evropska unija (Unija); ločeno se poroča za: vsako državo članico,
— 
Evropsko združenje za prosto trgovino (Efta); ločeno se poroča za: Islandijo, Norveško, Švico (vključno z Lihtenštajnom),

▼M3

— 
druge evropske države (razen EU ali Efte; brez Združenega kraljestva, Rusije, Turčije, Ukrajine),

▼M3

— 
Združeno kraljestvo,

▼B

— 
Rusija,
— 
Turčija,
— 
Ukrajina,
— 
Afrika; ločeno se poroča za: Južno Afriko,
— 
Severna Amerika; ločeno se poroča za: Združene države Amerike, Kanado,
— 
Južna in Srednja Amerika; ločeno se poroča za: Brazilijo,
— 
Azija; ločeno se poroča za: Ljudsko republiko Kitajsko, Japonsko, Republiko Korejo,
— 
Avstralija, Oceanija in druga ozemlja; ločeno se poroča za: Avstralijo.

▼M2

F.   Mesta

Mesta, za katera se pošiljajo podatki, so v skladu s členom 4b(3) Uredbe (ES) št. 1059/2003 in vključujejo vsaj:

— 
mesta, ki v zadevni državi skupaj ustvarijo 90 % letnih prenočitev v nastanitvenih gostinskih obratih v mestih,
— 
prestolnica,
— 
vsa mesta z najmanj 200 000 prebivalci.

V ta namen so mesta tiste lokalne upravne enote, v katerih vsaj 50 % prebivalcev živi v urbanih središčih; urbano središče je grozd sosednjih mrežnih celic s površino 1 km2 z gostoto prebivalstva najmanj 1 500 prebivalcev na km2 ter skupnim številom prebivalcev najmanj 50 000 . Komisija (Eurostat) skupaj z državami članicami seznam mest redno posodablja. Države članice pošljejo podatke za najnovejši razpoložljivi seznam mest 31. decembra referenčnega leta.

▼B

Oddelek 4

NOTRANJI TURIZEM V NASTANITVENIH ZMOGLJIVOSTIH, KI NISO NAJETE

A.   Spremenljivke, ki se pošljejo za letne podatke

[neobvezno] Število prenočitev v nastanitvenih zmogljivostih, ki niso najete, v referenčnem letu.

B.   Razčlenitev

[neobvezno] Spremenljivka iz točke A se razčleni po državah prebivališča obiskovalcev, če se nanaša na rezidente Unije, obiskovalci s prebivališčem zunaj Unije pa so razvrščeni v eni sami dodatni kategoriji.
PRILOGA II

NACIONALNI TURIZEM

Oddelek 1

UDELEŽBA V TURIZMU Z ZASEBNIM RAZLOGOM

A.   Spremenljivke in razčlenitve, ki se pošljejo za letne podatkeSpremenljivke

Razčlenitve glede na trajanje in destinacijo turističnih potovanj z zasebnim razlogom

Socio-demografske razčlenitve

1.  Število rezidentov v starosti 15 let ali več, ki so bili v referenčnem letu udeleženi v turizmu iz zasebnih razlogov

2.  Število rezidentov v starosti 15 let ali več, ki v referenčnem letu niso bili udeleženi v turizmu iz zasebnih razlogov

(a)  Potovanje (tj. najmanj 1 potovanje z najmanj 1 prenočitvijo)

(b)  Samo domača potovanja (tj. najmanj 1 domače potovanje z najmanj 1 prenočitvijo, vendar nobeno iz države usmerjeno potovanje)

(c)  Samo iz države usmerjena potovanja (tj. najmanj 1 iz države usmerjeno potovanje z najmanj 1 prenočitvijo, vendar nobeno domače potovanje)

(d)  Domača potovanja in iz države usmerjena potovanja (tj. najmanj 1 domače potovanje z najmanj 1 prenočitvijo in najmanj 1 iz države usmerjeno potovanje z najmanj 1 prenočitvijo)

(e)  Krajša potovanja (tj. najmanj 1 potovanje z 1 do 3 prenočitvami)

(f)  Daljša potovanja (tj. najmanj 1 potovanje s 4 ali več prenočitvami)

(g)  Daljša potovanja, samo domača potovanja (tj. najmanj 1 domače potovanje s 4 ali več prenočitvami, vendar nobeno iz države usmerjeno potovanje s 4 ali več prenočitvami)

(h)  Daljša potovanja, samo iz države usmerjena potovanja (tj. najmanj 1 iz države usmerjeno potovanje s 4 ali več prenočitvami, vendar nobeno domače potovanje s 4 ali več prenočitvami)

(i)  Daljša potovanja, domača in iz države usmerjena potovanja (tj. najmanj 1 domače potovanje s 4 ali več prenočitvami, in najmanj 1 iz države usmerjeno potovanje s 4 ali več prenočitvami)

1.  Spol
2.  Starostna skupina
3.  [neobvezno] stopnja dosežene izobrazbe  ◄
4.  [neobvezno] Zaposlitveni status
5.  [neobvezno] Dohodek gospodinjstva

Razčlenitve glede na trajanje in destinacijo turističnih potovanj z zasebnim razlogom se združujejo s socio-demografskimi razčlenitvami.

B.   Spremenljivke in razčlenitve, ki se pošljejo za triletne podatkeSpremenljivke

Razčlenitve po glavnih razlogih za neudeležbo v turizmu z zasebnim razlogom v referenčnem letu (z možnostjo več odgovorov)

Socio-demografske razčlenitve

1.  Število rezidentov v starosti 15 let ali več, ki v referenčnem letu niso bili udeleženi v turizmu z zasebnim razlogom (torej v referenčnem letu niso bili na nobenem potovanju iz zasebnih razlogov z vsaj 1 prenočitvijo)

(a)  Finančni razlogi (pomanjkanje denarja za počitniška potovanja, ne morem si privoščiti počitnic)

(b)  Pomanjkanje prostega časa zaradi družinskih obveznosti

(c)  Pomanjkanje prostega časa zaradi delovnih ali študijskih obveznosti

(d)  Zdravstveni razlogi ali omejena mobilnost

(e)  Raje doma, brez motivacije za potovanje

(f)  Varnost

(g)  Drugi razlogi

1.  Spol
2.  Starostna skupina ►M1  
3.  [neobvezno] stopnja dosežene izobrazbe  ◄
4.  [neobvezno] Zaposlitveni status
5.  [neobvezno] Dohodek gospodinjstva

Razčlenitve po glavnih razlogih za neudeležbo v turizmu z zasebnim razlogom med referenčnim letom se združijo s socio-demografskimi razčlenitvami.

Prvo referenčno leto za triletne spremenljivke je 2013.

C.   Klasifikacije, ki se uporabijo za socio-demografske razčlenitve

1.

Spol : moški, ženski.

2.

Starostna skupina : mlajši od 15 [neobvezno], 15–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 ali starejši, z vmesnima seštevkoma za 25–44 in 45–64.

3.

Stopnja dosežene izobrazbe : največ nižja sekundarna, višja sekundarna in posekundarna (neterciarna), terciarna.

4.

Zaposlitveni status : zaposlen (zaposlen ali samozaposlen), brezposeln, študent (ali dijak), drugi, ki niso na trgu dela.

5.

Dohodek gospodinjstva : v kvartilih.

Oddelek 2

TURISTIČNA POTOVANJA IN OBISKOVALCI, KI SO BILI NA POTOVANJIH

A.   Spremenljivke, ki se pošljejo 

Spremenljivke

Kategorije, ki se pošljejo

Periodičnost

1.

Mesec odhoda

 

Letna

2.

Trajanje potovanja v številu prenočitev

 

Letna

3.

[Samo za iz države usmerjena potovanja] Trajanje potovanja: število prenočitev na domačem ozemlju

 

Triletna

4.

Država, ki je glavni cilj potovanja

Po seznamu držav iz metodološkega priročnika iz člena 10 te uredbe

Letna

5.

Glavni namen potovanja

(a)  Zasebni: prosti čas, rekreacija in počitnice

(b)  Zasebni: obisk sorodnikov in prijateljev

(c)  Zasebni: drugo (npr. versko romanje, zdravljenje)

(d)  Strokovni/poslovni

Letna

6.

[Samo za potovanja z zasebnim razlogom] Vrsta destinacije, z več možnimi odgovori

(a)  Mesto

(b)  Morska obala

(c)  Podeželje (vključno ob jezeru, reki itd.)

(d)  Ladja za križarjenje

(e)  Gore (visokogorje, hribi itd.)

(f)  Drugo

Triletna

7.

[Samo potovanja z zasebnim razlogom] Udeležba otrok v potovalni družbi

(a)  Da

(b)  Ne

Triletna

▼M2

8.

Glavno prevozno sredstvo

(a)  Po zraku (letalski prevoz, redni ali čarterski, ali drug zračni prevoz)

(b)  Po vodnih poteh (npr. potniške ladje in trajekti, ladje za križarjenje, izletniške ladje, najeta plovila)

(c)  Po železnici

(d)  Z avtobusom (rednim ali izrednim)

(d1)  [neobvezno] Z rednim avtobusom

(d2)  [neobvezno] Z izrednim avtobusom

(e)  Z zasebnim motornim vozilom (lastnim ali zakupljenim, vključno z avtomobilom, ki je v lasti prijatelja ali sorodnika)

(f)  Z najetim motornim vozilom (vključno s platformami za skupno vožnjo ali souporabo avtomobilov)

(g)  Drugo (npr. s kolesom)

Letna

9.

Glavna vrsta nastanitve

(a)  Najete nastanitvene zmogljivosti: hoteli ali podobni nastanitveni obrati

(b)  Najete nastanitvene zmogljivosti: avtokampi in tabori (nestanovanjski)

(c)  Najete nastanitvene zmogljivosti: npr. hiša, vila, stanovanje; najete sobe v stanovanju

(d)  Najete nastanitvene zmogljivosti: druge najete nastanitvene zmogljivosti (npr. mladinska prenočišča, marine, zdraviliški obrati)

(e)  Nastanitvene zmogljivosti, ki niso najete: lastno počitniško stanovanje

(f)  Nastanitvene zmogljivosti, ki niso najete: nastanitvena zmogljivost, ki jo brezplačno zagotovijo sorodniki ali prijatelji

(g)  Nastanitvene zmogljivosti, ki niso najete: druge nastanitvene zmogljivosti, ki niso najete

Letna

10.

Rezervacija potovanja: glavna vrsta nastanitve je bila rezervirana prek spleta

(a)  Da

(b)  Ne

Triletna

11.

Rezervacija potovanja: glavna vrsta nastanitve je bila rezervirana:

(a)  neposredno pri ponudniku nastanitve

(b)  pri potovalni agenciji ali organizatorju potovanj, na portalu ali pri agenciji za dajanje nepremičnin ali nastanitvenih gostinskih obratov v kratkoročni najem z navedenimi različnimi ponudniki nastanitve

(c)  rezervacija ni bila potrebna

Triletna

11a.

[Samo za potovanja, pri katerih je bila nastanitev rezervirana prek spleta, in sicer pri potovalni agenciji ali organizatorju potovanj, na portalu ali pri agenciji za dajanje nepremičnin ali nastanitvenih gostinskih obratov v kratkoročni najem; samo za potovanja, kjer je glavna vrsta nastanitve „Najete nastanitvene zmogljivosti: npr. hiša, vila, stanovanje; najete sobe v stanovanju“]

Rezervacija glavne vrste nastanitve na spletišču ali v aplikaciji, npr. Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAway

(a)  Da

(b)  Ne

Triletna

12.

Rezervacija potovanja: glavno prevozno sredstvo je bilo rezervirano prek spleta

(a)  Da

(b)  Ne

Triletna

13.

Rezervacija potovanja: glavno prevozno sredstvo je bilo rezervirano:

(a)  neposredno pri ponudniku prevoza

(b)  pri potovalni agenciji, organizatorju potovanj ali na portalu

(c)  rezervacija ni bila potrebna

Triletna

13a.

[Neobvezno] [Samo za potovanja, pri katerih je bilo prevozno sredstvo rezervirano prek spleta, in sicer pri potovalni agenciji, organizatorju potovanj ali na portalu]

Rezervacija glavnega prevoznega sredstva na spletišču ali z aplikacijo, npr. BlaBlaCar

(a)  Da

(b)  Ne

Triletna

14.

Rezervacija potovanja: paketno potovanje

(a)  Da

(b)  Ne

Triletna

15.

Rezervacija potovanja: spletna rezervacija paketnega potovanja

(a)  Da

(b)  Ne

Triletna

15a.

Izdatki posameznega turista med potovanjem za paketna potovanja

 

Letna

▼B

16.

Izdatki posameznega turista med potovanjem za prevoz

 

Letna

17.

Izdatki posameznega turista med potovanjem za nastanitev

 

Letna

18.

[neobvezno] Izdatki posameznega turista med potovanjem za hrano in pijačo v lokalih in restavracijah med potovanjem

 

Letna

19.

Drugi izdatki posameznega turista med potovanjem, poroča se ločeno (19a): trajne dobrine in dragocenosti

 

Letna

20.

Značilnost obiskovalca: spol, po naslednjih kategorijah

(a)  Moški

(b)  Ženski

Letna

21.

Značilnost obiskovalca: starost, v dopolnjenih letih

 

Letna

22.

Značilnost obiskovalca: država prebivališča

 

Letna

23.

►M1  [neobvezno] Značilnost obiskovalca: stopnja dosežene izobrazbe ◄

►M1  
(a)  največ nižja sekundarna
(b)  višja sekundarna in posekundarna (neterciarna)
(c)  terciarna  ◄

Letna

24.

[neobvezno] Značilnost obiskovalca: zaposlitveni status

(a)  Zaposlen (zaposlen ali samozaposlen)

(b)  Brezposeln

(c)  Študent (ali dijak)

(d)  Drugi, ki niso na trgu dela

Letna

25.

[neobvezno] Značilnost obiskovalca: dohodek gospodinjstva v kvartilih

 

Letna

B.   Omejitev obsega opazovanja

V obseg opazovanja so vključena vsa turistična potovanja rezidentov starih 15 let in več z vsaj eno prenočitvijo izven običajnega okolja, ki so se končala v referenčnem obdobju. Podatki za rezidente mlajše od 15 let starosti se lahko posredujejo ločeno in njihovo posredovanje ni obvezno.

C.   Periodičnost

1. Prvo referenčno leto za triletne spremenljivke in kategorije iz točk A(3), A(6), A(7) je 2013.

2. Prvo referenčno leto za triletne spremenljivke in kategorije iz točk A(10) do A(15) je 2014.

Oddelek 3

ENODNEVNI OBISKI

A.   Spremenljivke in razčlenitve, ki se pošljejo letno (iz države usmerjeni enodnevni obiski)Spremenljivke

[neobvezno]

Razčlenitve

[neobvezno]

Socio-demografske razčlenitve

1.  Število zasebnih enodnevnih obiskov, usmerjenih iz države

2.  Število poslovnih enodnevnih obiskov, usmerjenih iz države

(a)  Ciljna država

1.  Spol
2.  Starostna skupina
3.  stopnja dosežene izobrazbe  ◄
4.  Zaposlitveni status
5.  Dohodek gospodinjstva

3.  Izdatki med zasebnimi enodnevnimi obiski, usmerjenimi iz države

4.  Izdatki med poslovnimi enodnevnimi obiski, usmerjenimi iz države

(a)  Ciljna država

(b)  Kategorija izdatkov: prevoz, nakupi, restavracije/lokali, drugo

B.   Spremenljivke in razčlenitve, ki se pošljejo za triletne podatke (domači enodnevni obiski)Spremenljivke

[neobvezno]

Razčlenitve

[neobvezno]

Socio-demografske razčlenitve

1.  Število zasebnih domačih enodnevnih obiskov

2.  Število poslovnih domačih enodnevnih obiskov

 

1.  Spol
2.  Starostna skupina
3.  stopnja dosežene izobrazbe  ◄
4.  Zaposlitveni status
5.  Dohodek gospodinjstva

3.  Izdatki med zasebnimi domačimi enodnevnimi obiski

4.  Izdatki med poslovnimi domačimi enodnevnimi obiski

(a)  Vrsta izdatkov: prevoz, nakupi, restavracije/lokali, drugo

C.   Klasifikacije, ki se uporabijo za socio-demografske razčlenitve

Za socio-demografske razčlenitve se uporabijo klasifikacije, navedene v točki C oddelka 1 te priloge.

D.   Omejitev obsega opazovanja

V obseg opazovanja so vključeni vsi enodnevni obiski izven običajnega okolja, ki jih opravijo rezidenti, stari vsaj 15 let ali več. Podatke za rezidente, mlajše od 15 let, se lahko pošlje ločeno in njihovo posredovanje ni obvezno.

E.   Periodičnost in prva referenčna obdobja

1. Spremenljivke za enodnevne obiske iz točke A se posredujejo letno, poroča se ločeno za štiri četrtletja prejšnjega koledarskega leta. Prvo referenčno obdobje se začne 1. januarja 2014.

2. Spremenljivke za enodnevne obiske iz točke B se posredujejo vsaka tri leta, poroča se ločeno za štiri četrtletja prejšnjega koledarskega leta. Prvo referenčno obdobje se začne 1. januarja 2015. Samo za prvo referenčno obdobje je posredovanje prostovoljno.( 1 ) UL L 393, 30.12.2006, str. 1.

( 2 ) UL L 154, 21.6.2003, str. 1.

( 3 ) UL L 76, 30.3.1993, str. 1.