02011R0404 — SL — 01.01.2017 — 003.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 404/2011

z dne 8. aprila 2011

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike

(UL L 112 30.4.2011, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1962 z dne 28. oktobra 2015

  L 287

6

31.10.2015


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 328, 10.12.2011, str.  58 (404/2011)

 C2

Popravek, UL L 125, 12.5.2012, str.  54 (404/2011)
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 404/2011

z dne 8. aprila 2011

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politikeNASLOV ISPLOŠNE DOLOČBE

PODROČJE UPORABE

Člen 1

Vsebina

V tej uredbi so določena podrobna pravila za uporabo nadzornega sistema Evropske unije, kot je določen v uredbi o nadzoru.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

▼M1

1. „ribiško plovilo Unije“ pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice in je registrirano v Uniji;

2. „vode Unije“ pomenijo vode, opredeljene v točki 1 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 );

▼B

3. „imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ji je bilo izdano dovoljenje za gospodarski ribolov iz člena 6 uredbe o nadzoru;

4. „inšpektorji Unije“ pomenijo inšpektorje, kot so opredeljeni v členu 4(7) uredbe o nadzoru;

5. „naprava za zbiranje rib“ pomeni kakršno koli opremo, ki plava na morski gladini ali je zasidrana in katere namen je privabiti ribe;

6. „mirujoče orodje“ pomeni katero koli ribolovno orodje, ki pri ribolovni dejavnosti ne zahteva aktivnega premikanja orodja in vključuje:

(a) zabodne mreže, zapletne mreže, trislojne mreže, mrežne pasti;

(b) viseče zabodne mreže in viseče trislojne mreže, ki so lahko opremljene s sidrno, plovno in navigacijsko opremo;

(c) parangale, vrše in pasti;

7. „vlečna mreža z gredjo“ pomeni katero koli vlečno mrežo, pri kateri ustje odpira gred ali podobna naprava, ne glede na to, ali so pri vlečenju po morskem dnu podprte ali ne;

8. „sistem za spremljanje plovil“ iz člena 9(1) uredbe o nadzoru pomeni satelitski sistem za spremljanje ribiških plovil, ki ribiškim organom redno zagotavlja podatke o lokaciji, smeri in hitrosti plovil;

9. „satelitska sledilna naprava“ iz člena 4(12) uredbe o nadzoru pomeni napravo na krovu ribiškega plovila, ki samodejno sporoča podatke o položaju in povezane podatke v center za spremljanje ribištva v skladu z zakonskimi zahtevami ter omogoča stalno zaznavanje in prepoznavanje ribiških plovil;

10. „ribolovno potovanje“ pomeni potovanje ribiškega plovila, med katerim se opravljajo ribolovne dejavnosti in ki se začne v trenutku, ko ribiško plovilo zapusti pristanišče, in se konča ob prihodu v pristanišče;

11. „ribolovna operacija“ pomeni vse dejavnosti, povezane z iskanjem rib, metanjem, vleko in izvleko aktivnega orodja, namestitvijo, namakanjem, odstranitvijo ali ponovno namestitvijo mirujočega orodja ter odstranjevanjem morebitnega ulova iz orodja in mrež za zadrževanje ali iz mrežaste kletke za prenos v mrežaste kletke za pitanje in gojenje;

12. „elektronski ribolovni ladijski dnevnik“ pomeni računalniško evidenco podatkov o ribolovnih operacijah, ki jih vnese kapitan ribiškega plovila in se posredujejo organom države članice;

13. „predstavitev proizvoda“ pomeni opis obdelanega stanja ribiškega proizvoda ali njegovega dela v skladu s kodami in opisi iz Priloge I;

14. „Evropska agencija za nadzor ribištva“ pomeni agencijo, kot je opredeljena v členu 1 Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 ( 2 );

15. „opažanje“ pomeni katero koli opazovanje ribiškega plovila, ki ga izvede pristojni organ države članice;

16. „poslovno občutljive informacije“ pomenijo informacije, katerih objava bi verjetno škodovala poslovnim interesom upravljavca;

17. „računalniški sistem potrjevanja“ pomeni sistem, s katerim je mogoče preveriti, ali so vsi podatki, zabeleženi v zbirkah podatkov držav članic, točni, popolni in predloženi v rokih;

18. „spletna storitev“ pomeni sistem programske opreme, zasnovan za podpiranje interoperabilne interakcije med strojno opremo znotraj mreže.NASLOV II

SPLOŠNI POGOJI ZA DOSTOP DO VODA IN VIROVPOGLAVJE I

Dovoljenja za gospodarski ribolov

Člen 3

Izdajanje in upravljanje dovoljenj za gospodarski ribolov

1.  Dovoljenje za gospodarski ribolov iz člena 6 uredbe o nadzoru velja samo za eno ►M1  ribiško plovilo Unije ◄ .

2.  Države članice dovoljenja za gospodarski ribolov iz člena 6 uredbe o nadzoru za svoja ribiška plovila izdajo, upravljajo in odvzamejo v skladu s to uredbo.

3.  Dovoljenja za gospodarski ribolov iz člena 6 uredbe o nadzoru vsebujejo vsaj informacije iz Priloge II.

4.  Dovoljenja za gospodarski ribolov, izdana v skladu z Uredbo (ES) št. 1281/2005, se štejejo za dovoljenja za gospodarski ribolov, izdana v skladu s to uredbo, če vsebujejo vsaj informacije, zahtevane v odstavku 3 tega člena.

5.  Dovoljenje za gospodarski ribolov je veljavno le, če so še vedno izpolnjeni pogoji, na podlagi katerih je bilo izdano.

6.  Če je bilo dovoljenje za gospodarski ribolov začasno ukinjeno ali trajno odvzeto, organi države članice zastave o tem nemudoma obvestijo imetnika dovoljenja za gospodarski ribolov.

▼M1

7.  Skupna zmogljivost, ki ustreza dovoljenjem za gospodarski ulov, izdanim v državi članici, v bruto tonaži (GT) ali kilovatih (kW), ne presega največjih ravni zmogljivosti za to državo članico, določenih v skladu s členom 22(7) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

▼BPOGLAVJE II

Dovoljenja za ribolov

Člen 4

Dovoljenja za ribolov

1.  Dovoljenje za ribolov iz člena 7 uredbe o nadzoru velja samo za eno ►M1  ribiško plovilo Unije ◄ .

2.  Dovoljenja za ribolov iz člena 7 uredbe o nadzoru vsebujejo vsaj informacije iz Priloge III. Država članica zastave zagotovi, da so informacije v dovoljenju za ribolov točne in v skladu s pravili skupne ribiške politike.

3.  Posebne ribolovne karte, izdane v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1627/94 ( 3 ), se štejejo za dovoljenja za ribolov, izdana v skladu s to uredbo, če vsebujejo vsaj informacije, zahtevane v odstavku 2 tega člena.

4.  Dovoljenje za ribolov iz odstavka 2 in dovoljenje za gospodarski ribolov iz člena 3(2) te uredbe sta lahko del istega dokumenta.

5.  Brez poseganja v posebna pravila so ►M1  ribiška plovila Unije ◄ s skupno dolžino manj kot 10 metrov, ki lovijo izključno v teritorialnih vodah države članice, pod katere zastavo plujejo, oproščena obveznosti pridobitve dovoljenja za ribolov.

6.  Ustrezno se uporabljata odstavka 2 in 5 člena 3 te uredbe.

Člen 5

Seznam dovoljenj za ribolov

1.  Države članice brez poseganja v posebna pravila ob začetku delovanja spletnih mest iz člena 114 uredbe o nadzoru in najpozneje 1. januarja 2012 na varnem delu svojih uradnih spletnih mest objavijo seznam svojih ribiških plovil, ki so prejela dovoljenja za ribolov iz člena 7 uredbe o nadzoru, preden ta dovoljenja za ribolov postanejo veljavna. Ob morebitnih spremembah tega seznama ga dopolnijo pred nastopom sprememb.

2.  Države članice Komisiji na njeno zahtevo za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011 dajo na voljo seznam ribiških plovil, ki so za leto 2011 prejela dovoljenje za ribolov. O morebitnih spremembah tega seznama Komisijo obvestijo pred nastopom teh sprememb.POGLAVJE III

Označevanje in prepoznavanje ►M1  ribiških plovil Unije ◄ in njihovega ribolovnega orodjaOddelek 1

Označevanje in prepoznavanje ribiških plovil

Člen 6

Označevanje ribiških plovil

►M1  Ribiška plovila Unije ◄ se označijo:

(a) črka(-e) pristanišča ali okraja, kjer je ►M1  ribiško plovilo Unije ◄ registrirano, in številka(-e) registracije sta (so) napisani(-e) ali prikazani(-e) na obeh straneh premca, čim višje nad vodo, tako da se jasno vidita(-jo) z morja in iz zraka, in sicer v barvi, ki je kontrastna s podlago, na kateri sta (so) napisani(-e);

(b) pri ►M1  ribiških plovilih Unije ◄ , katerih skupna dolžina presega 10 metrov in je manjša od 17 metrov, so črke in številke visoke najmanj 25 centimetrov, črta pa je široka najmanj 4 centimetre; Pri ►M1  ribiških plovilih Unije ◄ , katerih skupna dolžina je 17 metrov ali več, so črke in številke visoke najmanj 45 centimetrov, črta pa je široka najmanj 6 centimetrov;

(c) država članica zastave lahko zahteva, da so mednarodni radijski klicni znak (IRCS) ali zunanje registrske črke in številke napisane na vrhu krmarnice, tako da so jasno vidne iz zraka, in z barvo, ki je kontrastna s podlago, na kateri so napisane;

(d) kontrastni barvi sta bela in črna;

(e) zunanje registrske črke in številke, napisane ali prikazane na trupu ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ , niso snemljive, zabrisane, spremenjene, neberljive, pokrite ali skrite.

▼M1

Shema identifikacijskih številk ladij Mednarodne pomorske organizacije, kakor je sprejeta z resolucijo A.1078(28) z dne 4. decembra 2013 in navedena v poglavju XI-1, Pravilo 3 Konvencije SOLAS iz leta 1974, od 1. januarja 2016 velja za:

(a) ribiška plovila Unije ali ribiška plovila pod nadzorom upravljavcev Unije v skladu s sporazumom o zakupu s 100 tonami bruto tonaže ali 100 tonami in več bruto registrske tonaže ali skupne dolžine 24 metrov in več, ki delujejo izključno znotraj voda Unije;

(b) vsa ribiška plovila Unije ali ribiška plovila pod nadzorom upravljavcev Unije v skladu s sporazumom o zakupu skupne dolžine 15 metrov in več, ki delujejo zunaj voda Unije;

(c) vsa ribiška plovila tretjih držav, ki imajo dovoljenje za izvajanje ribolovnih dejavnosti v vodah Unije.

▼B

Člen 7

Dokumenti, ki se hranijo na krovu ►M1  ribiškega plovila Unije ◄

1.  Kapitan ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ , katerega skupna dolžina je 10 metrov ali več, na krovu hrani dokumente, ki jih izda pristojni organ države članice, v kateri je plovilo registrirano, in ki vsebujejo najmanj naslednje podatke o plovilu:

(a) ime plovila, če ga plovilo ima;

(b) črke pristanišča ali okrožja, v katerem je plovilo registrirano, in številko(-e) registracije;

(c) mednarodni radijski razpoznavni znak, če ga plovilo ima;

(d) imena in naslove lastnika(-ov) in zakupnika(-ov), kjer je to primerno;

(e) celotno dolžino, pogonsko moč motorja, bruto tonažo in za ►M1  ribiška plovila Unije ◄ , ki so začela obratovati s 1. januarjem 1987 ali pozneje, datum začetka obratovanja.

2.  Kapitani ►M1  ribiških plovil Unije ◄ , katerih skupna dolžina je 17 metrov ali več in ki imajo skladišča za ribe, na krovu hranijo natančne skice z opisom svojih skladišč za ribe, vključno z navedbo vseh dostopnih točk in njihove skladiščne zmogljivosti v kubičnih metrih.

3.  Kapital ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ s hlajenimi ali hladilnimi bazeni z morsko vodo na krovu hrani najnovejši dokument z navedbo velikosti bazenov v kubičnih metrih v intervalih po 10 cm.

4.  Dokumente iz odstavkov 2 in 3 potrdi pristojni organ države članice zastave. Vsako spremembo lastnosti v dokumentih iz odstavkov od 1 do 3 potrdi pristojni organ države članice zastave.

5.  Dokumenti iz tega člena se predložijo na zahtevo uradnikov za namene nadzora in inšpekcijskega pregleda.Oddelek 2

Označevanje in prepoznavanje ribolovnega orodja in plovil

Člen 8

Označevanje plovil in naprav za zbiranje rib

Vsa plovila na krovu ►M1  ribiških plovil Unije ◄ in naprave za zbiranje rib se označijo z zunanjimi registrskimi črkami in številkami ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ , ki jih uporablja.

Člen 9

Splošna pravila za mirujoče orodje in vlečne mreže z gredjo

1.  Določbe členov od 9 do 12 te uredbe se uporabljajo za ►M1  ribiška plovila Unije ◄ , ki lovijo v vseh ►M1  vodah Unije ◄ , določbe členov 13 do 17 te uredbe pa veljajo za ►M1  vode Unije ◄ zunaj 12 navtičnih milj, merjeno od temeljnih črt obalnih držav članic.

2.  V ►M1  vodah Unije ◄ , določenih v odstavku 1, je prepovedano izvajati ribolovne dejavnosti z uporabo mirujočega orodja, boj in vlečnih mrež z gredjo, ki niso označeni in prepoznavni v skladu z določbami členov 10 do 17 te uredbe.

3.  V ►M1  vodah Unije ◄ , določenih v odstavku 1, je na krovu prepovedano prevažati:

(a) gredi vlečnih mrež z gredjo, ki nimajo zunanjih registrskih črk in številk v skladu s členom 10 te uredbe;

(b) mirujoče orodje, ki ni označeno v skladu s členom 11(2) te uredbe;

(c) boje, ki niso označene v skladu s členom 13(2) te uredbe.

Člen 10

Pravila za vlečne mreže z gredjo

Kapitan ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ ali njegov zastopnik zagotovi, da ima vsaka sestavljena gred vlečne mreže z gredjo, ki je na krovu ali se uporablja za ribolov, na gredi vsake sestavljene gredi jasno vidne zunanje registrske črke in številke navedenega ribiškega plovila.

Člen 11

Pravila za mirujoče orodje

1.  Kapitan ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ ali njegov zastopnik zagotovi, da je vsako mirujoče orodje, ki je na krovu ali se uporablja za ribolov, jasno označeno in razpoznavno v skladu z določbami tega člena.

2.  Vsako mirujoče orodje, ki se uporablja za ribolov, ima zunanje registrske črke in številke vedno vidne na trupu ribiškega plovila, ki mu pripada:

(a) za mreže na oznaki, pritrjeni na prvo zgornjo vrsto;

(b) za parangale na oznaki na točki stika s privezno bojo;

(c) za vrše in pasti na oznaki, pritrjeni na spodnji vrvi;

(d) za mirujoče orodje, daljše od ene navtične milje, na oznakah, pritrjenih v skladu s točkami (a), (b) in (c) v rednih presledkih, ki niso večji od ene navtične milje, tako da noben del mirujočega orodja, ki je daljši od ene navtične milje, ne ostane neoznačen.

Člen 12

Pravila za oznake

1.  Vsaka oznaka je:

(a) narejena iz trpežnega materiala;

(b) varno pritrjena na orodje;

(c) široka najmanj 65 milimetrov;

(d) dolga najmanj 75 milimetrov.

2.  Oznaka ni snemljiva, zabrisana, spremenjena, neberljiva, pokrita ali skrita.

Člen 13

Pravila za boje

1.  Kapitan ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ ali njegov zastopnik zagotovi, da se končni označevalni boji in vmesne označevalne boje, opremljene v skladu s Prilogo IV, pritrdijo na vsako mirujoče orodje, ki se uporablja za ribolov, in se uporabljajo v skladu z določbami iz tega oddelka.

2.  Na vsaki končni in vmesni označevalni boji so vidne zunanje registrske črke in številke, prikazane na trupu ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ , ki mu pripadajo in ki uporablja takšne boje:

(a) črke in številke so prikazane čim višje nad vodo, tako da so jasno vidne;

(b) v barvi, kontrastni s površino, na kateri so napisane.

3.  Črke in številke na označevalni boji niso zabrisane, spremenjene ali neberljive.

Člen 14

Pravila za vrvi

1.  Vrvi, ki povezujejo boje z mirujočim orodjem, so iz potopljivega materiala ali obtežene.

2.  Vrvi, ki povezujejo končne označevalne boje z vsakim orodjem, so pritrjene na koncih tega orodja.

Člen 15

Pravila za končne označevalne boje

1.  Končne označevalne boje so razvrščene tako, da je kadar koli mogoče določiti vsak konec orodja.

2.  Jambor vsake končne označevalne boje mora biti visok najmanj 1 meter nad morsko gladino, merjeno od vrha plovca do spodnjega roba najnižje zastave.

3.  Končne označevalne boje so barvne, vendar ne rdeče ali zelene.

4.  Vsaka končna označevalna boja ima:

(a) eno ali dve pravokotni zastavi; kadar sta na isti boji zahtevani dve zastavi, mora biti razdalja med njima najmanj 20 centimetrov; zastave, ki označujejo skrajne meje istega orodja, so iste velikosti in iste barve, ki ne sme biti bela;

(b) eno ali dve luči, ki sta rumeni in dajeta svetlobne znake vsakih 5 sekund (F1 Y 5s) ter sta vidni z razdalje najmanj dveh navtičnih milj;

5.  Na vrhu vsake končne označevalne boje je lahko znak z enim ali dvema odsevnima črtastima trakovoma, ki ne smeta biti rdeče ali zelene barve in morata biti široka najmanj 6 centimetrov.

Člen 16

Pravila za nameščanje končnih označevalnih boj

1.  Končne označevalne boje so pritrjene na mirujoče orodje:

(a) boja v zahodnem delu (pomeni polovico kroga kompasa od juga prek zahoda do vključno severa) je opremljena z dvema zastavama, dvema črtastima odsevnima trakovoma, dvema lučema in oznako v skladu s členom 12 te uredbe;

(b) boja na vzhodnem delu (pomeni polovico kroga kompasa od severa prek vzhoda do vključno juga) je opremljena z eno zastavo, enim črtastim odsevnim trakom, eno lučjo in oznako v skladu s členom 12 te uredbe.

2.  Oznaka vsebuje informacije iz člena 13(2) te uredbe.

Člen 17

Vmesne označevalne boje

1.  Vmesne označevalne boje so pritrjene na mirujoče več kot pet navtičnih milj dolgo orodje:

(a) vmesne označevalne boje so razvrščene na razdalji do pet navtičnih milj, tako da noben del orodja, ki je dolg pet navtičnih milj ali več, ne ostane neoznačen;

(b) vmesne označevalne boje so opremljene z utripajočo lučjo, ki mora biti rumena in dajati svetlobne znake vsakih 5 sekund (F1 Y 5s) ter mora biti vidna z razdalje najmanj dveh navtičnih milj. Imajo enake značilnosti kot končne označevalne boje na vzhodnem delu, z razliko, da mora biti zastava bele barve.

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 so vmesne označevalne boje na Baltskem morju pritrjene na mirujoče orodje, ki je daljše od ene navtične milje. Vmesne označevalne boje so razvrščene na razdalji do ene navtične milje, tako da noben del orodja, ki je dolg eno navtično miljo ali več, ne ostane neoznačen.

Vmesne označevalne boje imajo enake značilnosti, kot jih imajo končne označevalne boje na vzhodnem delu, razen naslednjega:

(a) zastave so bele;

(b) vsaka peta vmesna označevalna boja je opremljena z radarskim odsevnikom, katerega odmev je zaznaven na najmanj dve navtični milji.POGLAVJE IV

Sistem za spremljanje plovil

Člen 18

Zahteva za satelitske sledilne naprave na ►M1  ribiških plovilih Unije ◄

1.  Brez poseganja v člen 25(3) te uredbe ►M1  ribiško plovilo Unije ◄ , za katero se uporablja sistem za spremljanje plovil, ne sme zapustiti pristanišča, če na krovu nima nameščene delujoče satelitske sledilne naprave.

2.  Kadar je ►M1  ribiško plovilo Unije ◄ v pristanišču, je satelitsko sledilno napravo dovoljeno izključiti, samo če:

(a) sta predhodno obveščena center za spremljanje ribištva države članice zastave in center za spremljanje ribištva obalne države članice ter

(b) je iz naslednjega poročila razvidno, da ►M1  ribiško plovilo Unije ◄ ni spremenilo svojega položaja glede na predhodno poročilo.

Pristojni organi države članice zastave lahko dovolijo, da se predhodno obvestilo iz točke (a) nadomesti s samodejnim sporočilom sistema za spremljanje plovil ali opozorilnim zvokom, ki ga sproži sistem in nakazuje, da je ►M1  ribiško plovilo Unije ◄ vplulo v vnaprej določeno geografsko območje pristanišča.

3.  To poglavje se ne uporablja za ►M1  ribiška plovila Unije ◄ , ki se uporabljajo izključno v ribogojstvu.

Člen 19

Lastnosti satelitskih sledilnih naprav

1.  Satelitska sledilna naprava, nameščena na krovu ►M1  ribiških plovil Unije ◄ , zagotovi samodejni prenos podatkov do centra za spremljanje ribištva države članice zastave v rednih presledkih. Podatki se nanašajo na:

(a) identifikacijo ribiškega plovila;

(b) zadnji geografski položaj ribiškega plovila, pri čemer je napaka položaja manjša od 500 metrov, z intervalom zaupanja 99 %;

(c) datum in čas (izražen z univerzalnim koordiniranim časom (UTC)) določitve navedenega položaja ribiškega plovila ter

(d) trenutno hitrost in smer plovbe ribiškega plovila.

2.  Države članice zagotovijo, da so satelitske sledilne naprave zaščitene pred vnosom ali prikazom lažnih položajev in niso ročno nastavljive.

Člen 20

Odgovornosti kapitanov v zvezi s satelitskimi sledilnimi napravami

1.  Kapitani ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ zagotovijo, da so satelitske sledilne naprave vedno popolnoma pripravljene za delovanje in da se prenašajo podatki iz člena 19(1) te uredbe.

2.  Brez poseganja v člen 26(1) te uredbe kapitan ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ zlasti zagotovi, da:

(a) podatki v ničemer niso spremenjeni;

(b) antene ali anten, ki so povezane s satelitskimi sledilnimi napravami, nič ne ovira, niso izključene ali kakor koli blokirane;

(c) oskrba satelitske sledilne naprave z električno energijo ni nikoli prekinjena in

(d) se satelitska sledilna naprava ne odstrani z ribiškega plovila.

3.  Prepovedano je uničiti, poškodovati, onesposobiti ali kako drugače ovirati satelitsko sledilno napravo, razen če so pristojni organi države članice zastave odobrili njeno popravilo ali zamenjavo.

Člen 21

Nadzorni ukrepi, ki jih sprejmejo države članice zastave

Vsaka država članica zastave zagotovi redno in sistematično spremljanje in nadzor točnosti podatkov iz člena 19 te uredbe ter v primeru netočnosti ali nepopolnosti podatkov takoj ukrepa.

Člen 22

Pogostost prenosa podatkov

1.  Vsaka država članica zagotovi, da njen center za spremljanje ribištva prek sistema za spremljanje plovil najmanj vsaki dve uri prejme informacije o svojih ribiških plovilih iz člena 19 te uredbe. Center za spremljanje ribištva lahko zahteva informacije v krajših časovnih presledkih.

2.  Center za spremljanje ribištva ima možnost, da ugotovi dejanski položaj vsakega od svojih ribiških plovil.

Člen 23

Spremljanje vstopa in izstopa iz določenih območij

Vsaka država članica zagotovi, da njen center za spremljanje ribištva prek podatkov iz sistema za spremljanje plovil spremlja datum in čas vstopa svojih ribiških plovil v in njihovega izstopa iz:

(a) vseh pomorskih območij, kjer veljajo posebna pravila o dostopu do voda in virov;

(b) območij z omejenim ribolovom iz člena 50 uredbe o nadzoru;

(c) upravnih območij regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, katerih članice so Evropska unija ali nekatere države članice;

(d) vod pod suverenostjo ali pristojnostjo tretje države.

Člen 24

Prenos podatkov do obalne države članice

▼M1

1.  Center za spremljanje ribištva vsake države članice zastave zagotovi samodejni prenos podatkov, ki se zagotovijo v skladu s členom 19 te uredbe in veljajo za njena ribiška plovila v času, ko so v vodah obalne države članice, do centra za spremljanje ribištva obalne države članice. Takšni podatki se posredujejo centru za spremljanje ribištva obalne države takoj, ko ga prejme center za spremljanje ribištva države članice zastave.

▼B

2.  Obalne države članice, ki območje spremljajo skupaj, lahko določijo skupni cilj za prenos podatkov, ki se zagotovijo v skladu s členom 19 te uredbe. O tem obvestijo Komisijo in druge države članice.

3.  Vsaka država članica drugim državam članicam in Komisiji posreduje izčrpen seznam koordinat zemljepisnih dolžin in zemljepisnih širin, ki razmejujejo njeno izključno ekonomsko cono ali izključno ribolovno cono, v po možnosti elektronski obliki, ki je skladna s svetovnim geodetskim sistemom 1984 (WGS 84). Drugim državam članicam in Komisiji sporoči tudi morebitne spremembe teh koordinat. Lahko pa ta seznam objavi na spletnem mestu iz člena 115 uredbe o nadzoru.

4.  Države članice zagotovijo učinkovito usklajevanje med svojimi pristojnimi organi glede prenosa podatkov sistema za spremljanje plovil v skladu s členom 9(3) uredbe o nadzoru, tudi z določitvijo jasnih in dokumentiranih postopkov za ta namen.

Člen 25

Tehnična okvara ali nedelovanje satelitske sledilne naprave

1.  V primeru tehnične okvare ali nedelovanja satelitske sledilne naprave, ki je nameščena na krovu ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ , kapitan ali njegov zastopnik vsake štiri ure od takrat, ko je bila okvara ali nedelovanje ugotovljeno, ali takrat, ko je bil o tem obveščen v skladu z odstavkom 4 ali členom 26(1) te uredbe, z ustreznimi telekomunikacijskimi sredstvi centru za spremljanje ribištva države članice zastave sporoči najnovejše geografske koordinate ribiškega plovila. Telekomunikacijska sredstva, ki se pri tem uporabijo, določijo države članice in jih navedejo na spletnem mestu iz člena 115 uredbe o nadzoru.

2.  Center za spremljanje ribištva države članice zastave geografske položaje iz odstavka 1 takoj po njihovem prejetju vnese v zbirko podatkov sistema za spremljanje plovil. Ročno vneseni podatki sistema za spremljanje plovil se v zbirki podatkov jasno razlikujejo od samodejnih sporočil. Po potrebi se ti ročno vneseni podatki sistema za spremljanje plovil nemudoma pošljejo obalnim državam članicam.

3.   ►M1  Ribiško plovilo Unije ◄ po ugotovljeni tehnični okvari ali nedelovanju satelitske sledilne naprave ne sme zapustiti pristanišča, dokler pristojni organi države zastave ne ugotovijo ustreznega delovanja satelitske sledilne naprave na njegovem krovu. Izjemoma lahko center za spremljanje ribištva države članice zastave svojim ribiškim plovilom odobri odhod iz pristanišča z nedelujočo satelitsko sledilno napravo, če je odhod namenjen njenemu popravilu ali zamenjavi.

4.  Kadar se zdi, da je satelitska sledilna naprava, nameščena na krovu ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ , pokvarjena ali ne dela, skušajo pristojni organi države članice zastave ali, kadar je to ustrezno, obalne države članice o tem obvestiti kapitana ali osebo, odgovorno za plovilo, ali njunega zastopnika.

5.  Odstranitev satelitske sledilne naprave zaradi popravila ali zamenjave odobrijo pristojni organi države članice zastave.

Člen 26

Neprejem podatkov

1.  Kadar center za spremljanje ribištva države članice zastave dvanajst zaporednih ur ne prejme podatkov v skladu s členom 22 ali členom 25(1) te uredbe, o tem čim prej obvesti kapitana ali upravljavca ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ ali njune(-ga) zastopnika(-e). Če se pri istem ►M1  ribiškem plovilu Unije ◄ to zgodi več kot trikrat v enem koledarskem letu, država članica zastave poskrbi, da se satelitska sledilna naprava ribiškega plovila temeljito pregleda. Država članica zastave zadevo razišče, da ugotovi morebitne nedovoljene posege v napravo. Z odstopanjem od člena 20(2)(d) te uredbe se na podlagi preiskave naprava lahko odstrani.

2.  Kadar organ za spremljanje ribištva države članice zastave v dvanajstih urah ne prejme podatkov v skladu s členom 22 ali členom 25(1) te uredbe in če je bil zadnji javljeni položaj v vodah druge države članice, mora o tem čim prej obvestiti center za spremljanje ribištva navedene obalne države članice.

3.  Kadar pristojni organi obalne države članice opazijo ►M1  ribiško plovilo Unije ◄ v svojih vodah in ne prejmejo podatkov v skladu s členom 24(1) ali členom 25(2) te uredbe, o tem obvestijo kapitana ribiškega plovila in center za spremljanje ribištva države članice zastave.

Člen 27

Spremljanje in beleženje ribolovnih dejavnosti

1.  Države članice uporabijo podatke, ki jih prejmejo v skladu s členom 22, členom 24(1) in členom 25 te uredbe, za učinkovito spremljanje dejavnosti ribiških plovil.

2.  Države članice:

(a) zagotovijo, da se podatki, ki jih prejmejo v skladu s tem poglavjem, evidentirajo v računalniško berljivi obliki in varno shranijo v računalniških zbirkah podatkov za najmanj tri leta;

(b) sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se ti podatki uporabijo samo za uradne namene, in

(c) sprejmejo vse potrebne tehnične ukrepe, da te podatke zavarujejo pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, naključno izgubo, poškodovanjem, širjenjem ali nepooblaščenim pregledovanjem.

▼M1

Člen 28

Dostop Komisije do podatkov

Komisija lahko v skladu s členom 111(1)(a) uredbe o nadzoru zahteva od držav članic, da Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje, zagotovijo samodejni prenos podatkov, ki se zagotovijo v skladu s členom 19 te uredbe v zvezi s posebno skupino ribiških plovil in v določenem času. Takšni podatki se pošljejo Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje, takoj po prejemu v centru za spremljanje ribištva države članice zastave.

▼BNASLOV III

NADZOR RIBOLOVAPOGLAVJE I

Ribolovni ladijski dnevnik, deklaracija o pretovarjanju in deklaracija o iztovarjanju v papirni oblikiOddelek 1

Izpolnjevanje in predložitev ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o iztovarjanju in deklaracije o pretovarjanju v papirni obliki

Člen 29

►M1  Ribiška plovila Unije ◄ , za katera veljajo zahteve v zvezi z izpolnjevanjem in predložitvijo ribolovnega ladijskega dnevnika in deklaracije o pretovarjanju/iztovarjanju v papirni obliki

1.  Brez poseganja v posebne določbe večletnih načrtov kapitan ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ , katerega skupna dolžina je 10 metrov ali več in za katero ne veljajo zahteve v zvezi z elektronskim izpolnjevanjem in pošiljanjem podatkov iz ribolovnih ladijskih dnevnikov, deklaracij o pretovarjanju in deklaracij o iztovarjanju, izpolni in predloži podatke iz ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracij o pretovarjanju in deklaracij o iztovarjanju iz členov 14, 21 in 23 uredbe o nadzoru v papirni obliki. Deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju lahko v imenu kapitana izpolni in predloži tudi njegov zastopnik.

2.  Zahteva v zvezi z izpolnjevanjem in predložitvijo ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracij o pretovarjanju in deklaracij o iztovarjanju v papirni obliki prav tako velja za ►M1  ribiška plovila Unije ◄ , katerih skupna dolžina je manjša od 10 metrov, kadar njihova država članica zastave od njih zahteva, da vodijo ribolovni ladijski dnevnik in predložijo deklaracije o pretovarjanju in/ali deklaracije o iztovarjanju v skladu s členom 16(3) in členom 25(3) uredbe o nadzoru.

▼M1

Člen 30

Vzorci ribolovnih ladijskih dnevnikov, deklaracij o pretovarjanju in deklaracij o iztovarjanju v papirni obliki

1.  Kapitani ribiških plovil Unije v vodah Unije izpolnijo in predložijo ribolovni ladijski dnevnik, deklaracijo o pretovarjanju in deklaracijo o iztovarjanju v papirni obliki v skladu z vzorcem iz Priloge VI.

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko kapitani ribiških plovil Unije za ribiška plovila Unije, ki izvajajo dnevna ribolovna potovanja v Sredozemskem morju, izpolnijo in predložijo ribolovni ladijski dnevnik, deklaracijo o pretovarjanju in deklaracijo o iztovarjanju v papirni obliki v skladu z vzorcem iz Priloge VII.

3.  Kadar ribiška plovila Unije izvajajo ribolovne dejavnosti v vodah tretje države, v vodah, ki jih upravlja regionalna organizacija za upravljanje ribištva, ali v vodah zunaj voda Unije, ki jih ne upravlja regionalna organizacija za upravljanje ribištva, kapitani ribiških plovil Unije izpolnijo in predložijo ribolovni ladijski dnevnik, deklaracijo o pretovarjanju in deklaracijo o iztovarjanju v papirni obliki v skladu s členom 31 te uredbe in vzorci iz prilog VI in VII, razen če tretja država ali pravila zadevne regionalne organizacije za upravljanje ribištva posebej zahtevajo uporabo drugačnega ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju ali deklaracije o iztovarjanju. Če tretja država ne predpiše določenega ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju ali deklaracije o iztovarjanju, vendar zahteva drugačne podatkovne elemente, kot jih zahtevajo pravila Unije, se taki podatkovni elementi zabeležijo.

4.  Kapitani ribiških plovil Unije, za katera ne velja člen 15 uredbe o nadzoru, lahko še naprej do 31. decembra 2017 uporabljajo papirno obliko ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju, natisnjeno pred 1. januarjem 2016.

▼B

Člen 31

Navodila za izpolnjevanje in predložitev ribolovnih ladijskih dnevnikov, deklaracij o pretovarjanju in deklaracij o iztovarjanju v papirni obliki

1.  Ribolovni ladijski dnevnik, deklaracija o pretovarjanju in deklaracija o iztovarjanju v papirni obliki se izpolnijo in predložijo v skladu z navodili iz Priloge X.

2.  Kadar navodila iz Priloge X določajo, da uporaba pravila ni obvezna, ga lahko država članica zastave določi za obveznega.

3.  Vsi vpisi v ribolovni ladijski dnevnik, deklaracijo o pretovarjanju ali deklaracijo o iztovarjanju so berljivi in neizbrisljivi. Noben vpis se ne zbriše ali spremeni. V primeru napake se nepravilni vpis prečrta s črto in napiše se nov, pravilen vpis, ki ga kapitan parafira. Kapitan parafira vsako vrstico.

4.  Kapitan ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ ali pri deklaracijah o pretovarjanju in deklaracijah o iztovarjanju njegov zastopnik s parafiranjem ali podpisom potrdi, da so vpisi v ribolovnem ladijskem dnevniku, deklaraciji o pretovarjanju in deklaraciji o iztovarjanju pravilni.

Člen 32

Roki za predložitev ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju v papirni obliki

1.  Kadar je ►M1  ribiško plovilo Unije ◄ opravilo iztovarjanje v pristanišču ali je opravilo pretovarjanje v pristanišču ali na kraju, ki je blizu obale države članice zastave, njegov kapitan predloži pristojnim organom zadevne države članice izvirnik(-e) ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju čim prej in najpozneje 48 ur po končanem pretovarjanju ali iztovarjanju. Izvirnik(-e) deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju lahko v imenu kapitana predloži tudi njegov zastopnik.

2.  Kadar se ulov po ribolovnem potovanju ne iztovori, kapitan čim prej in najpozneje 48 ur po vplutju v pristanišče predloži izvirnik(-e) ribolovnega ladijskega dnevnika in deklaracije o pretovarjanju. Izvirnik(-e) take deklaracije o pretovarjanju lahko v imenu kapitana predloži tudi njegov zastopnik.

3.  Kadar je ribiško plavilo EU opravilo pretovarjanje v pristanišču ali na kraju, ki je blizu obali, ali je opravilo iztovarjanje v pristanišču države članice, ki ni njegova država članica zastave, predloži pristojnim organom države članice, kjer se pretovarjanje ali iztovarjanje izvede, prvo kopijo(-e) ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju čim prej in najpozneje 48 ur po pretovarjanju ali iztovarjanju. Izvirnik(-i) ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju se pristojnim organom države članice zastave pošljejo čim prej in najpozneje 48 ur po pretovarjanju ali iztovarjanju.

4.  Kadar je ►M1  ribiško plovilo Unije ◄ opravilo pretovarjanje v pristanišču ali vodah tretje države ali na odprtem morju ali iztovarjanje v pristanišču tretje države, pristojnim organom države članice zastave pošlje izvirnik(-e) ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju čim prej in najpozneje 48 ur po pretovarjanju ali iztovarjanju.

5.  Kadar tretja država ali pravila regionalne organizacije za upravljanje ribištva zahtevajo ribolovni ladijski dnevnik, deklaracijo o pretovarjanju ali deklaracijo o iztovarjanju, ki se razlikujejo od tistih iz Priloge VI, kapitan ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ predloži kopijo tega dokumenta svojim pristojnim organom čim prej in najpozneje 48 ur po pretovarjanju ali iztovarjanju.Oddelek 2

Posebna pravila za ribolovni ladijski dnevnik v papirni obliki

Člen 33

Izpolnjevanje ribolovnega ladijskega dnevnika v papirni obliki

1.  V ribolovni ladijski dnevnik v papirni obliki se vnašajo vse obvezne informacije, tudi če ni ulova:

(a) vsak dan, najpozneje do 24. ure in pred prihodom v pristanišče;

(b) ob inšpekcijskem pregledu na morju;

(c) v primerih, ki so določeni v zakonodaji Skupnosti ali jih je določila država članica zastave.

2.  Nova vrstica v ribolovni ladijski dnevnik v papirni obliki se vpiše:

(a) za vsak dan na morju;

(b) za ribolov v novem sektorju ICES ali drugem ribolovnem območju istega dne;

(c) za vpis podatkov o ribolovnem naporu.

3.  Na novo stran v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki se vpiše:

(a) kadar se uporabljajo različna orodja ali mreže, pri katerih se velikost mrežnega očesa razlikuje od prej uporabljenega orodja;

(b) za vsak ribolov po pretovarjanju ali vmesnem iztovarjanju;

(c) če je število stolpcev nezadostno;

(d) ob odhodu iz pristanišča, kadar ni bilo iztovarjanja.

4.  Ob odhodu iz pristanišča ali po opravljenem pretovarjanju in kadar ulov ostane na krovu, se na novi strani ribolovnega ladijskega dnevnika navedejo količine za vsako vrsto.

5.  Kode iz Priloge XI se pod ustreznimi naslovi ribolovnega ladijskega dnevnika v papirni obliki uporabljajo za navajanje uporabljenega ribolovnega orodja.Oddelek 3

Posebna pravila za deklaracijo o pretovarjanju in deklaracijo o iztovarjanju v papirni obliki

Člen 34

Predaja deklaracije o pretovarjanju v papirni obliki

1.  Če poteka pretovarjanje med dvema ►M1  ribiškima ploviloma Unije ◄ , po opravljenem pretovarjanju kapitan ribiškega plovila, s katerega je bilo opravljeno pretovarjanje, ali njegov zastopnik preda kopijo deklaracije o pretovarjanju svojega plovila v papirni obliki kapitanu plovila prejemnika ali njegovemu zastopniku. Po opravljenem pretovarjanju kapitan plovila prejemnika ali njegov zastopnik prav tako preda kopijo deklaracije o pretovarjanju svojega plovila v papirni obliki kapitanu plovila, s katerega je potekalo pretovarjanje, ali njegovemu zastopniku.

2.  Kopije iz odstavka 1 se predložijo na zahtevo uradnika za namene nadzora in inšpekcijskega pregleda.

Člen 35

Podpis deklaracije o iztovarjanju

Kapitan ali njegov zastopnik pred predložitvijo podpiše vsako stran deklaracije o iztovarjanju.POGLAVJE II

Ribolovni ladijski dnevnik, deklaracija o iztovarjanju in deklaracija o pretovarjanju v elektronski oblikiOddelek 1

Izpolnjevanje in pošiljanje podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o iztovarjanju in deklaracije o pretovarjanju v elektronski obliki

Člen 36

Zahteva po sistemu za elektronsko beleženje in poročanje na ►M1  ribiških plovilih Unije ◄

1.  Brez poseganja v člen 39(4) te uredbe ►M1  ribiško plovilo Unije ◄ , ki mora elektronsko izpolnjevati in pošiljati ribolovni ladijski dnevnik, deklaracijo o pretovarjanju in deklaracijo o iztovarjanju v skladu s členi 15, 21 in 24 uredbe o nadzoru, ne sme zapustiti pristanišča, če na krovu nima nameščenega delujočega sistema za elektronsko beleženje in poročanje.

2.  To poglavje se ne uporablja za ►M1  ribiška plovila Unije ◄ , ki se uporabljajo izključno v ribogojstvu.

Člen 37

Obrazec za prenos podatkov z ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ pristojnemu organu njegove države zastave

Države članice določijo obliko zapisa, ki se pri ►M1  ribiških plovilih Unije ◄ , ki plujejo pod njihovo zastavo, in njihovih pristojnih organih uporablja za izpolnjevanje in pošiljanje podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju iz členov 15, 21 in 24 uredbe o nadzoru.

▼M1

Ribolovni ladijski dnevnik, deklaracija o pretovarjanju in deklaracija o iztovarjanju v elektronski obliki se izpolnijo v skladu z navodili iz Priloge X.

▼B

Člen 38

Povratna sporočila

1.  Povratna sporočila se pošljejo ►M1  ribiškim plovilom Unije ◄ za vsak prenos podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika ter podatkov o pretovarjanju, predhodnem obveščanju in iztovarjanju. Povratno sporočilo vsebuje potrditev prejema.

2.  Kapitan ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ hrani povratno sporočilo do konca ribolovnega potovanja.

Člen 39

Določbe v primeru tehnične okvare ali nedelovanja sistema za elektronsko beleženje in poročanje

1.  Kapitan ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ ali njegov zastopnik v primeru tehnične okvare ali nedelovanja sistema za elektronsko beleženje in poročanje, nameščenega na krovu ribiškega plovila, od takrat, ko je bila okvara ali nedelovanje ugotovljeno, ali takrat, ko je bil o tem obveščen v skladu s členom 40(1) te uredbe, pošlje podatke iz ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju pristojnim organom države članice zastave po ustreznih telekomunikacijskih sredstvih, in sicer vsak dan in najpozneje do 24. ure, tudi če ni ulova. Države članice določijo telekomunikacijska sredstva, ki jih je treba uporabiti, in jih na vedejo na spletni strani iz člena 115 uredbe o nadzoru.

2.  V primeru tehnične okvare ali nedelovanja sistema za elektronsko beleženje in poročanje se podatki iz ribolovnega ladijskega dnevnika in deklaracije o pretovarjanju pošljejo tudi:

(a) na zahtevo pristojnega organa države članice zastave;

(b) takoj po koncu zadnje ribolovne operacije ali zadnjega pretovarjanja;

(c) pred vplutjem v pristanišče;

(d) ob inšpekcijskem pregledu na morju;

(e) v primerih, ki so določeni v zakonodaji Skupnosti ali jih je določila država zastave.

V primerih iz točk (a) in (e) se pošljejo tudi podatki iz predhodnega obvestila in deklaracije o iztovarjanju.

3.  Pristojni organi države članice zastave podatke iz odstavka 1 takoj po prejemu vnesejo v elektronsko zbirko podatkov.

4.   ►M1  Ribiško plovilo Unije ◄ po ugotovljeni tehnični okvari ali nedelovanju sistema za elektronsko beleženje in poročanje, nameščenega na krovu plovila, ne sme zapustiti pristanišča, dokler pristojni organi države članice zastave ne ugotovijo popolnega delovanja sistema ali odobrijo odhoda. Država članica zastave takoj obvesti obalno državo članico, kadar je ribiškemu plovilu, ki pluje pod njeno zastavo, dovolila zapustiti pristanišče obalne države članice brez delujočega sistema za elektronsko beleženje in poročanje.

5.  Odstranitev sistema za elektronsko beleženje in poročanje zaradi popravila ali zamenjave odobrijo pristojni organi države članice zastave.

Člen 40

Neprejem podatkov

1.  Kadar pristojni organi države članice zastave niso prejeli podatkov v skladu s členi 15, 22 in 24 uredbe o nadzoru, o tem čim prej obvestijo kapitana ali upravljavca ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ ali njunega zastopnika. Če se pri istem ►M1  ribiškem plovilu Unije ◄ to zgodi več kot trikrat v koledarskem letu, država članica zastave poskrbi, da se sistem za elektronsko beleženje in poročanje ribiškega plovila temeljito pregleda. Država članica zastave preišče zadevo, da ugotovi razlog za neprejem podatkov, in sprejme ustrezne ukrepe.

2.  Kadar pristojni organi države članice zastave niso prejeli podatkov v skladu s členi 15, 22 in 24 uredbe o nadzoru ter je bil zadnji položaj plovila, sporočen prek sistema za spremljanje plovil, v vodah obalne države članice, o tem čim prej obvestijo pristojne organe navedene obalne države članice.

3.  Kapitan ali upravljavec ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ ali njun zastopnik pristojnim organom države članice zastave takoj po prejemu obvestila pošlje vse podatke, ki še niso bili poslani in za katere je bilo prejeto obvestilo v skladu z odstavkom 1.

Člen 41

Onemogočen dostop do podatkov

1.  Kadar pristojni organi obalne države članice opazijo ►M1  ribiško plovilo Unije ◄ , ki v njihovih vodah pluje pod zastavo druge države članice, in ne morejo dostopati do podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika ali podatkov o pretovarjanju v skladu s členom 44 te uredbe, zahtevajo, da pristojni organi države članice zastave zagotovijo dostop do teh podatkov.

2.  Če dostop iz odstavka 1 ni zagotovljen v štirih urah od zahteve, obalna država članica obvesti državo članico zastave. Država članica zastave takoj po prejemu obvestila pošlje podatke obalni državi članici po kateri koli razpoložljivi elektronski poti.

3.  Če obalna država članica ne prejme podatkov iz odstavka 2, kapitan ali upravljavec ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ ali njun zastopnik na zahtevo in po kateri koli razpoložljivi poti, po možnosti elektronski, pristojnim organom obalne države članice pošlje podatke in kopijo povratnega sporočila iz člena 38 te uredbe. Države članice določijo sredstva, ki jih je treba uporabiti, in jih navedejo na spletni strani iz člena 115 uredbe o nadzoru.

4.  Če kapitan ali upravljavec ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ ali njun zastopnik pristojnim organom obalne države članice ne more zagotoviti kopije povratnega sporočila iz člena 38 te uredbe, se ribolovne dejavnosti zadevnega ribiškega plovila v vodah obalne države članice prepovejo, dokler kapitan ali upravljavec ribiškega plovila ali njegov zastopnik navedenim organom ne zagotovi kopije povratnega sporočila ali informacij iz člena 14(1) uredbe o nadzoru.

Člen 42

Podatki o delovanju sistema za elektronsko beleženje in poročanje

1.  Države članice vodijo zbirke podatkov o delovanju svojega sistema za elektronsko beleženje in poročanje. Te zbirke podatkov vsebujejo najmanj naslednje informacije in omogočajo njihovo samodejno generiranje:

(a) seznam ribiških plovil, ki so imele tehnično okvaro ali nedelujoč sistem za elektronsko beleženje in poročanje;

(b) število plovil, ki niso dnevno pošiljala podatkov iz elektronskega ribolovnega ladijskega dnevnika, in povprečno število prejetih prenosov podatkov iz elektronskega ribolovnega ladijskega dnevnika na ribolovno plovilo, razčlenjeno glede na državo članico zastave;

(c) število prejetih prenosov podatkov iz deklaracij o pretovarjanju, deklaracij o iztovarjanju, deklaracij o prevzemu in obvestil o prodaji, razčlenjenih glede na državo članico zastave.

2.  Povzetki informacij, dobljenih v skladu z odstavkom 1, se Komisiji pošljejo na njeno zahtevo. Te informacije se lahko objavijo tudi na varnem spletnem mestu v obliki in časovnih presledkih, ki jih določi Komisija po posvetovanju z državami članicami.

▼M1

Člen 43

Obvezni podatki pri izmenjavi informacij med državami članicami

Podatkovni elementi, ki jih morajo zabeležiti kapitani ribiških plovil Unije v ribolovni ladijski dnevnik, deklaracijo o pretovarjanju, predhodno obvestilo in deklaracijo o iztovarjanju v skladu s pravili Unije, so obvezni tudi pri izmenjavah med državami članicami.

Člen 44

Dostop do podatkov

1.  Kadar ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice, izvaja ribolovne dejavnosti v vodah Unije obalne države članice, država članica zastave takoj po prejemu posreduje tej obalni državi članici obvezne podatke iz elektronskega ribolovnega dnevnika o trenutnem ribolovnem potovanju, in sicer od zadnjega izplutja iz pristanišča.

2.  Dokler ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice, izvaja ribolov v vodah Unije druge obalne države članice, država članica zastave takoj po prejemu tej državi članici posreduje vse obvezne podatke iz elektronskega ladijskega dnevnika. Država članica zastave pošlje tudi popravke v zvezi s trenutnim ribolovnim potovanjem iz člena 47(2) te uredbe.

3.  Kadar se postopek iztovarjanja ali pretovarjanja izvaja v pristanišču obalne države članice, ki ni država članica zastave, država članica zastave takoj po prejemu posreduje tej obalni državi članici vse obvezne podatke iz elektronske deklaracije o iztovarjanju ali pretovarjanju.

4.  Ko država članica zastave prejme obvestilo, da namerava ribiško plovilo, ki pluje pod njeno zastavo, vstopiti v pristanišče druge obalne države članice, država članica zastave takoj po prejemu posreduje elektronsko predhodno obvestilo tej obalni državi članici.

5.  Ko na ribolovnem potovanju ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice, vstopi v vode Unije druge obalne države članice ali ko je bil obalni državi članici posredovan kateri koli podatek iz odstavkov 3 ali 4 v zvezi z določenim ribolovnim potovanjem, država članica zastave omogoči dostop do vseh elektronskih podatkov o ribolovni dejavnosti iz člena 111(1) uredbe o nadzoru za to ribolovno potovanje od izplutja do konca iztovarjanja in pošlje podatke na zahtevo te obalne države članice. Dostop je dovoljen vsaj 36 mesecev po začetku ribolovnega potovanja.

6.  Država članica zastave ribiškega plovila, ki ga pregleda druga država članica v skladu s členom 80 uredbe o nadzoru, na zahtevo države članice, ki izvaja inšpekcijski pregled, pošlje elektronske podatke o ribolovni dejavnosti iz člena 111(1) uredbe o nadzoru za trenutno ribolovno potovanje plovila od izplutja do časa zahteve.

7.  Zahteve iz odstavkov 5 in 6 so elektronske in navajajo, ali morajo biti v odgovoru podani izvirni podatki s popravki ali le konsolidirani podatki. Zaprošena država članica samodejno pripravi in nemudoma pošlje odgovor na zahtevo.

8.  Države članice omogočijo dostop do sistema za spremljanje plovil, ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju, predhodnega obvestila in deklaracije o iztovarjanju na zahtevo drugih držav članic, ki izvajajo inšpekcijske dejavnosti na morju na podlagi načrtov skupne uporabe ali drugih dogovorjenih skupnih inšpekcijskih dejavnosti.

9.  Kapitani ribiških plovil Unije imajo vedno zagotovljen varen dostop do lastnih podatkov iz elektronskega ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracij o pretovarjanju, predhodnega obvestila in deklaracij o iztovarjanju, shranjenih v zbirki podatkov države članice zastave.

Člen 45

Izmenjava podatkov med državami članicami

Države članice:

(a) zagotovijo, da se podatki, ki jih prejmejo v skladu s tem poglavjem, zabeležijo v računalniško berljivi obliki in varno shranijo v računalniško podprtih zbirkah podatkov za obdobje najmanj treh let;

(b) sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se podatki uporabijo samo za namene, določene v tej uredbi, in

(c) sprejmejo vse potrebne tehnične ukrepe, da te podatke zavarujejo pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, naključno izgubo, poškodovanjem, širjenjem ali nepooblaščenim pregledovanjem.

▼B

Člen 46

Enotni organ

1.  V vsaki državi članici je enotni organ iz člena 5(5) uredbe o nadzoru odgovoren za prenos, prejem, upravljanje in obdelavo vseh podatkov iz tega poglavja.

2.  Države članice si izmenjujejo kontaktne podatke organov iz odstavka 1 in o tem obvestijo Komisijo ter organ, ki ga ta imenuje, v treh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.

3.  Vse spremembe informacij iz odstavkov 1 in 2 se pred začetkom njihove veljavnosti sporočijo Komisiji, organu, ki ga ta imenuje, in drugim državam članicam.Oddelek 2

Posebna pravila za ribolovni ladijski dnevnik v elektronski obliki

Člen 47

Pogostost prenosa podatkov

1.  Na morju kapitan ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ sporoči informacije iz elektronskega ribolovnega ladijskega dnevnika pristojnim organom države članice zastave najmanj enkrat na dan, vendar najpozneje do 24. ure, tudi če ni ulova. Podatke sporoči tudi v naslednjih primerih:

(a) na zahtevo pristojnega organa države članice zastave;

(b) takoj po koncu zadnje ribolovne operacije;

(c) pred vplutjem v pristanišče;

(d) ob inšpekcijskem pregledu na morju;

(e) v primerih, ki so določeni v zakonodaji EU ali jih je določila država zastave.

Če se je zadnja ribolovna operacija izvedla največ eno uro pred vplutjem v pristanišče, se lahko informacije iz točk (b) in (c) pošljejo v enem sporočilu.

▼M1

1a.  Kapitan ribiškega plovila Unije pošlje elektronsko sporočilo o izplutju pristojnim organom države članice zastave preden zapusti pristanišče in pred začetkom morebitnih drugih elektronskih prenosov v zvezi z ribolovnim potovanjem.

▼B

2.  Kapitan lahko sporoči popravke elektronskega ribolovnega ladijskega dnevnika in deklaracije o pretovarjanju do zadnjega sporočanja iz odstavka 1(c). Popravki so jasno razvidni. Vse izvirne podatke iz elektronskega ribolovnega ladijskega dnevnika in njihove popravke shranijo pristojni organi države članice zastave.

3.  Kapitan med vsako odsotnostjo iz pristanišča in do predložitve deklaracije o iztovarjanju na krovu ribiškega plovila hrani kopijo informacij iz odstavka 1.

4.  Kadar je ►M1  ribiško plovilo Unije ◄ v pristanišču, na krovu nima ribiških proizvodov in je kapitan predložil deklaracijo o iztovarjanju za vse ribolovne operacije na zadnjem ribolovnem potovanju, se lahko sporočanje iz odstavka 1 tega člena začasno odloži, o čemer se prej uradno obvesti center za spremljanje ribištva države članice zastave. Sporočanje se znova začne izvajati, ko ►M1  ribiško plovilo Unije ◄ zapusti pristanišče. Predhodno uradno obvestilo se ne zahteva za ►M1  ribiška plovila Unije ◄ , ki so opremljena s sistemom za spremljanje plovil in podatke sporočajo po njem.POGLAVJE III

Skupna pravila za ribolovne ladijske dnevnike, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju v papirni ali elektronski oblikiOddelek 1

Skupna pravila za določitev žive teže

Člen 48

Opredelitev pojmov

V tem poglavju se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. „predstavitev“ pomeni obliko, v katero je riba predelana na krovu ribiškega plovila in pred iztovarjanjem, kot je opisano v Prilogi I;

2. „skupna predstavitev“ pomeni predstavitev, ki je sestavljena iz dveh ali več delov iste ribe.

Člen 49

Pretvorbeni količniki

1.  Za izpolnjevanje in predložitev ribolovnih ladijskih dnevnikov iz členov 14 in 15 uredbe o nadzoru, se za preračunavanje teže shranjenih ali predelanih rib v živo težo rib uporabljajo pretvorbeni količniki EU iz prilog XIII, XIV in XV. Uporabljajo se za ribiške proizvode na krovu ali za tiste, ki so jih pretovorila ali iztovorila ►M1  ribiška plovila Unije ◄ .

2.  Kadar so regionalne organizacije za upravljanje ribištva, katerih pogodbenica je Evropska unija ali v katerih Evropska unija sodeluje kot nepogodbenica, za svoje območje upravljanja, ali tretja država, s katero ima Evropska unija sklenjen sporazum za ribolov, za vode, ki spadajo pod njeno suverenost in pristojnost, že določile pretvorbene količnike, se z odstopanjem od odstavka 1 uporabljajo navedeni količniki.

3.  Kadar za določeno vrsto ali predstavitev ni pretvorbenih količnikov iz odstavkov 1 in 2, se uporabljajo pretvorbeni količniki države članice zastave.

4.  Brez poseganja v odstavek 2 pristojni organi držav članic pri izračunu žive teže pretovorjenega in iztovorjenega ulova za spremljanje izkoriščenosti kvot uporabijo pretvorbene količnike EU iz odstavka 1.

Člen 50

Računska metoda

1.  Živa teža rib se dobi tako, da se teža predelanih rib pomnoži s pretvorbenimi količniki iz člena 49 te uredbe za posamezno vrsto in predstavitev.

2.  Pri skupni predstavitvi se uporabi samo en pretvorbeni količnik, ki ustreza enemu delu skupne predstavitve ribe.Oddelek 2

Skupna pravila za izpolnjevanje in predložitev ribolovnega ladijskega dnevnika

Člen 51

Splošna pravila za ribolovne ladijske dnevnike

1.  Dopustno odstopanje iz člena 14(3) uredbe o nadzoru za oceno količin v kilogramih žive teže posamezne vrste, obdržane na krovu, se izrazi kot delež podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika.

2.  Za ulove, ki se iztovorijo nerazvrščeni, se lahko dopustno odstopanje izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev za skupne količine na krovu.

3.  Za namene uporabe člena 14 uredbe o nadzoru se vrste, ulovljene za živo vabo, štejejo za vrste, ki so bile ulovljene in se hranijo na krovu.

4.  Kapitan ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ , ki prečka območje napora, za katero ima dovoljenje za ribolov, beleži in poroča informacije iz člena 14(5) uredbe o nadzoru, kot je ustrezno, tudi če v tem območju ne izvaja nobenih ribolovnih dejavnosti.Oddelek 3

Skupna pravila za izpolnjevanje in predložitev deklaracij o pretovarjanju/iztovarjanju

Člen 52

Dopustno odstopanje v deklaraciji o pretovarjanju

Dopustno odstopanje iz člena 21(3) uredbe o nadzoru za oceno količin v kilogramih žive teže posamezne pretovorjene ali prejete vrste se izrazi kot delež podatkov iz deklaracije o pretovarjanju.

Člen 53

Razlika v pretovorjenih ulovih

Kadar obstaja razlika med količino ulova, ki je bil pretovorjen iz pretovornega plovila, in količino, ki jo je na krov sprejelo plovilo prejemnik, se šteje, da je bila pretovorjena višja količina. Države članice zagotovijo, da se naknadno določi dejanska teža ribiških proizvodov, ki so bili pretovorjeni med pretovornim plovilom in plovilom prejemnikom.

Člen 54

Končanje postopka iztovarjanja

Kadar se ribiški proizvodi v skladu s členom 61 uredbe o nadzoru odpeljejo s kraja iztovarjanja pred tehtanjem, se za uporabo člena 23(3) in člena 24(1) uredbe o nadzoru šteje, da je postopek iztovarjanja končan, ko so ribiški proizvodi stehtani.

Člen 55

Ribolovne operacije, ki vključujejo dve ali več ►M1  ribiških plovil Unije ◄

Brez poseganja v posebna pravila za ribolovne operacije, ki vključujejo dve ali več ►M1  ribiških plovil Unije ◄ :

 iz različnih držav članic ali

 iz iste države članice, vendar se ulovi iztovorijo v državah članicah, pod katerih zastavo ne plujejo,

se iztovorjeni ulov pripiše ►M1  ribiškemu plovilu Unije ◄ , ki je iztovorilo ribiške proizvode.POGLAVJE IV

Načrti vzorčenja in zbiranje podatkov o ►M1  ribiških plovilih Unije ◄ , za katera ne veljajo zahteve v zvezi z ribolovnim ladijskim dnevnikom in deklaracijo o iztovarjanju

Člen 56

Oblikovanje načrtov vzorčenja

Načrte vzorčenja iz člena 16(2) in člena 25(2) uredbe o nadzoru za spremljanje ►M1  ribiških plovil Unije ◄ , za katera ne veljajo zahteve v zvezi z ribolovnim ladijskim dnevnikom in deklaracijo o iztovarjanju, oblikujejo države članice v skladu s tem poglavjem, da določijo iztovarjanje staleža ali skupine staležev, ki jih odvzamejo taka ribiška plovila, in po potrebi njihov ribolovni napor. Ti podatki se uporabijo za evidentiranje ulova in po potrebi ribolovnega napora iz člena 33 uredbe o nadzoru.

Člen 57

Metodologija vzorčenja

1.  Načrti vzorčenja iz člena 56 te uredbe se sestavijo v skladu s Prilogo XVI.

2.  Velikost vzorca za inšpekcijski pregled se določi na podlagi tveganja, kot sledi:

(a) „zelo nizko“ tveganje: 3 % vzorca;

(b) „nizko“ tveganje: 5 % vzorca;

(c) „zmerno“ tveganje: 10 % vzorca;

(d) „visoko“ tveganje: 15 % vzorca;

(e) „zelo visoko“ tveganje: 20 % vzorca.

3.  Ulov, ki ga sektor ladjevja opravi v enem dnevu, se za posamezen stalež oceni s pomnožitvijo skupnega števila aktivnih ►M1  ribiških plovil Unije ◄ ustreznega sektorja ladjevja s povprečnim dnevnim ulovom na stalež na ►M1  ribiško plovilo Unije ◄ na podlagi ulovov vzorca ►M1  ribiških plovil Unije ◄ , pri katerih je bil izveden inšpekcijski pregled.

►C1

 

4.  Za države članice se šteje, da so izpolnile zahtevo po načrtu vzorčenja iz člena 56 te uredbe, če za vsa svoja ribiška plovila, za katera ne veljajo zahteve v zvezi z ribolovnim ladijskim dnevnikom in deklaracijo o iztovarjanju, vsaj enkrat mesečno sistematično zbirajo podatke:

(a) o vseh iztovarjanjih ulova vseh vrst v kilogramih, vključno z ničelnim iztovarjanjem;

(b) o statističnih območjih, na katerih je bil ulov opravljen.

 ◄POGLAVJE V

Nadzor ribolovnega napora

Člen 58

Poročilo o ribolovnem naporu

1.  Poročilo o ribolovnem naporu iz člena 28 uredbe o nadzoru se pošlje v skladu s Prilogo XVII.

2.  Kadar kapitan ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ pošlje sporočilo pristojnim organom po radiu v skladu s členom 28(1) uredbe o nadzoru, prenos poteka prek ene od radijskih postaj, ki jih določijo države članice in jih navedejo na spletnem mestu iz člena 115 uredbe o nadzoru.POGLAVJE VI

Korektivni ukrepi

Člen 59

Splošna načela

Da bi imele koristi od korektivnih ukrepov iz člena 37 uredbe o nadzoru, države članice čim prej obvestijo Komisijo, vsekakor pa najpozneje en mesec po datumu objave prepovedi ribolova v Uradnem listu v skladu s členom 36 uredbe o nadzoru, o obsegu škode, ki so jo utrpele.

Člen 60

Dodelitev razpoložljivih ribolovnih možnosti

▼M1

1.  Kadar škoda ni bila v celoti ali delno odpravljena v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013, Komisija čim prej po prejemu informacij iz člena 59 te uredbe sprejme potrebne ukrepe za odpravo povzročene škode.

▼B

2.  V ukrepu iz odstavka 1 se navedejo:

(a) katere države članice so utrpele škodo („oškodovane države članice“) in višina škode (zmanjšana za izmenjave kvot);

▼M1

(b) po potrebi katere države članice so presegle svoje ribolovne možnosti („države članice s presežki“) in količina presežka ribolovnih možnosti (zmanjšana za morebitne izmenjave v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013);

▼B

(c) po potrebi odbitki ribolovnih možnosti držav članic s presežki glede na presežene ribolovne možnosti;

(d) po potrebi povečanja ribolovnih možnosti oškodovanih držav članic glede na utrpelo škodo;

(e) po potrebi datum ali datumi, ko odbitki ali povečanja začnejo veljati;

(f) po potrebi ostali potrebni ukrepi za odpravo nastale škode.POGLAVJE VII

Moč motorja

Člen 61

Potrjevanje pogonske moči motorja

1.  Potrjevanje največje trajne moči novega pogonskega motorja, nadomestnega pogonskega motorja in tehnično spremenjenega pogonskega motorja, kot je določeno v členu 40(1) in (2) uredbe o nadzoru, se izvede v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2930/86 ( 4 ).

2.  Pogonski motor se šteje za tehnično spremenjenega, kot je določeno v odstavku 1, če je bil kateri koli od njegovih glavnih delov, med drugim oprema za vbrizgavanje, ventili, turbopuhalo, bati, podložne ploščice valja, pomikalniki in glave valja, spremenjen ali zamenjan z novim delom z drugimi tehničnimi specifikacijami, zaradi česar se spremeni moč motorja, ali če so bile spremenjene nastavitve motorja, kot so nastavitve vbrizgavanja, konfiguracija turbopuhala ali krmiljenje ventilov. Narava tehnične spremembe je podrobno razložena v potrdilu iz odstavka 1.

3.  Imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov pred namestitvijo novega pogonskega motorja ali zamenjavo ali tehnično spremembo obstoječega pogonskega motorja obvesti pristojne organe.

4.  Ta člen se za ribiška plovila, za katera velja ureditev ribolovnega napora, uporablja od 1. januarja 2012. Za druga ribiška plovila se uporablja od 1. januarja 2013. Po začetku veljavnosti te uredbe se uporablja samo za ribiška plovila z nameščenim novim pogonskim motorjem ali tista z zamenjanim ali tehnično spremenjenim pogonskim motorjem.

Člen 62

Preverjanje in načrt vzorčenja

1.  Za preverjanje moči motorja v skladu s členom 41 uredbe o nadzoru države članice oblikujejo načrt vzorčenja za opredelitev tistih ribiških plovil ali skupin ribiških plovil v svojem ladjevju, pri katerih obstaja tveganje za nepopolno prijavo pogonske moči motorja. Načrt vzorčenja temelji najmanj na naslednjih merilih visokega tveganja:

(a) ribiška plovila, ki izvajajo ribolov, za katerega velja ureditev ribolovnega napora, zlasti tista ribiška plovila, ki jim je bil dodeljen posamezen napor v kW * število dni;

(b) ribiška plovila, za katera veljajo omejitve moči plovil, ki izhajajo iz nacionalne zakonodaje ali zakonodaje Evropske unije;

(c) ribiška plovila, za katera je razmerje med močjo plovila (kW) in tonažo plovila (GT) za 50 % nižje od povprečnega razmerja za isto vrsto ribiškega plovila in orodja ter ciljno vrsto. Zaradi analize lahko države članice razdelijo ladjevje v skladu z enim ali več naslednjimi merili:

(i) razčlenjenost ladjevja ali enote upravljanja, opredeljene v nacionalni zakonodaji;

(ii) kategorije dolžin;

(iii) kategorije tonaže;

(iv) uporabljena orodja;

(v) ciljne vrste.

2.  Države članice lahko upoštevajo dodatna merila tveganja na podlagi lastne ocene.

3.  Države članice pripravijo seznam ribiških plovil, ki izpolnjujejo eno ali več meril tveganja iz odstavka 1 in po potrebi meril tveganja iz odstavka 2.

4.  Za vsako skupino ribiških plovil, ki ustrezajo merilu tveganja iz odstavkov 1 in 2, države članice izberejo naključni vzorec ribiških plovil. Velikost vzorca je enaka kvadratnemu korenu, zaokroženemu na najbližje celo število ribiških plovil v zadevni skupini.

5.  Za vsako ribiško plovilo, vključeno v naključni vzorec, države članice preverijo vse tehnične dokumente iz člena 41(1) uredbe o nadzoru, ki jih hranijo. Poleg drugih dokumentov iz člena 41(1)(g) uredbe o nadzoru države članice posebno pozornost namenijo kataloškim specifikacijam proizvajalca motorja, če so na voljo.

6.  Ta člen se uporablja od 1. januarja 2012. Pri fizičnih pregledih iz člena 41(2) uredbe o nadzoru imajo prednost plovila z vlečnimi mrežami, ki opravljajo ribolov, za katerega velja ureditev ribolovnega napora.

Člen 63

Fizični pregled

1.  Kadar se na krovu ribiškega plovila opravljajo meritve pogonske moči v okviru fizičnega pregleda pogonske moči motorja v skladu s členom 41(2) uredbe o nadzoru, se pogonska moč motorja lahko izmeri na najdostopnejši točki med propelerjem in motorjem.

2.  Če se moč pogonskega motorja izmeri za redukcijsko sklopko, se uporabi ustrezen popravek meritve za izračun pogonske moči motorja na izhodni prirobnici motorja v skladu z opredelitvijo iz člena 5(1) Uredbe (EGS) št. 2930/86. Pri tem popravku se upoštevajo izgube moči, ki izhajajo iz reduktorja na podlagi uradnih tehničnih podatkov proizvajalca reduktorja.POGLAVJE VIII

Nadzor rekreacijskega ribolova

Člen 64

Oblikovanje načrtov vzorčenja

1.  Brez poseganja v uporabo podatkov iz odstavka 5, načrti vzorčenja, ki jih oblikujejo države članice v skladu s členom 55(3) uredbe o nadzoru za spremljanje ulova staležev, za katere veljajo načrti obnovitve, ki ga izvajajo plovila pri rekreacijskem ribolovu, določajo dvoletno zbiranje podatkov.

2.  Metode, uporabljene v načrtih vzorčenja, se jasno določijo in so čim bolj:

(a) nespremenljive s časom;

(b) standardizirane znotraj regij;

(c) v skladu s standardi kakovosti, ki so jih določili ustrezni mednarodni znanstveni organi in, kadar je to primerno, ustrezne regionalne organizacije za upravljanje ribištva, v katerih ima Evropska unija status pogodbenice ali opazovalke.

3.  Načrt vzorčenja vključuje osnutek vzorčenja za oceno ulova staležev, za katere veljajo načrti obnovitve, uporabljenega orodja in geografskega območja zadevnega načrta obnovitve, na katerem je bil ta ulov opravljen.

4.  Države članice sistematično ocenijo pravilnost in točnost zbranih podatkov.

5.  Za namene načrtov vzorčenja iz odstavka 1 lahko države članice uporabijo podatke, zbrane v skladu z večletnim programom Skupnosti iz Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 ( 5 ), kolikor so ti podatki na voljo.

6.  Ta določba se ne uporablja, če je država članica prepovedala rekreacijski ribolov staležev, za katere velja načrt obnovitve.

Člen 65

Uradno obvestilo in ocena načrtov vzorčenja

1.  Države članice uradno obvestijo Komisijo o svojih načrtih vzorčenja dvanajst mesecev po začetku veljavnosti načrta obnovitve. Za načrte obnovitve, ki že veljajo ob začetku veljavnosti te uredbe, se pošlje uradno obvestilo o načrtu vzorčenja v dvanajstih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe. Spremembe načrta vzorčenja se sporočijo, preden začnejo veljati.

2.  Poleg ocene iz člena 55(4) uredbe o nadzoru Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo oceni tudi:

(a) skladnost priglašenih načrtov vzorčenja z merili in zahtevami iz člena 64(2) in (3) te uredbe, in sicer po obvestilu iz odstavka 1 in potem vsakih pet let;

(b) skladnost morebitnih sprememb načrta vzorčenja iz odstavka 1 z merili in zahtevami iz člena 64(2) in (3) te uredbe.

3.  Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo po potrebi poda priporočila za izboljšanje načrta vzorčenja.NASLOV IV

NADZOR TRŽENJAPOGLAVJE I

Sledljivost

▼M1

Člen 66

Opredelitev pojmov

V tem poglavju se uporablja naslednja opredelitev pojmov:

„Ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva“ so vsi proizvodi iz poglavja 3, podštevilka 1212 21 00 poglavja 12 ter številk 1604 in 1605 poglavja 16 kombinirane nomenklature, določene v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2658/87 ( 6 ).

▼B

Člen 67

Podatki o pošiljkah

1.  Upravljavci zagotovijo podatke o ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva iz člena 58(5) uredbe o nadzoru, ko se ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva dajo v pošiljke, najpozneje pa ob prvi prodaji.

2.  Poleg odstavka 1 upravljavci posodobijo ustrezne podatke iz člena 58(5) uredbe o nadzoru, ki izhajajo iz združevanja ali ločevanja pošiljk z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva po prvi prodaji, ko so ti podatki na voljo.

3.  Če se zaradi združevanja ali ločevanja pošiljk po prvi prodaji ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva z več ribških plovil ali ribogojnih obratov pomešajo, lahko upravljavci izvor vsake pošiljke določijo vsaj na podlagi njene identifikacijske številke iz člena 58(5)(a) uredbe o nadzoru in omogočijo njeno sledenje do faze ulova ali nabiranja v skladu s členom 58(3) uredbe o nadzoru.

4.  S sistemi in postopki iz člena 58(4) uredbe o nadzoru lahko upravljavci prepoznajo neposrednega dobavitelja ali dobavitelje in, razen če so končni potrošniki, neposrednega kupca ali kupce ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva.

5.  Informacije o ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva iz člena 58(5) uredbe o nadzoru se navedejo na oznakah ali embalaži pošiljke ali v trgovinskem dokumentu, priloženem pošiljki. Na pošiljko se lahko pritrdijo s sredstvom za identifikacijo, kot je koda, črtna koda, elektronski čip ali podobna naprava oziroma sistem označevanja. Podatki ostanejo na pošiljki na vseh stopnjah proizvodnje, predelave in distribucije, tako da imajo pristojni organi držav članic vedno dostop do njih.

6.  Upravljavci informacije o ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva iz člena 58(5) uredbe o nadzoru pritrdijo s sredstvom za identifikacijo, kot je koda, črtna koda, elektronski čip ali podobna naprava oziroma sistem označevanja:

(a) od 1. januarja 2013 za ribolov, za katerega velja večletni načrt;

(b) od 1. januarja 2015 za druge ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva.

7.  Če se podatki iz člena 58(5) uredbe o nadzoru zagotovijo s trgovinskim dokumentom, priloženim pošiljki, se na ustrezno pošiljko pritrdi vsaj identifikacijska številka.

8.  Države članice sodelujejo med seboj, da bi zagotovile, da so podatki, pritrjeni na pošiljki in/ali priloženi pošiljki, dostopni pristojnim organom druge države članice, ki ni država, v kateri so bili ribiški proizvodi ali proizvodi iz ribogojstva dani v pošiljko, zlasti če so podatki na pošiljko pritrjeni s sredstvom za identifikacijo, kot je koda, črtna koda, elektronski čip ali podobna naprava. Upravljavci, ki uporabljajo taka sredstva, zagotovijo, da so razvita na podlagi mednarodno priznanih standardov in specifikacij.

9.  Podatki o datumu ulovov iz člena 58(5)(d) uredbe o nadzoru lahko vključujejo več koledarskih dni ali časovno obdobje, ki ustreza več datumom ulovov.

10.  Podatki o dobaviteljih iz člena 58(5)(f) uredbe o nadzoru se nanašajo na neposrednega dobavitelja ali dobavitelje upravljavca iz odstavka 4 tega člena. Ti podatki se lahko po potrebi zagotovijo z identifikacijsko oznako iz oddelka I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora ( 7 ).

11.  Podatki iz točk (a) do (f) člena 58(5) uredbe o nadzoru se ne uporabljajo za:

(a) uvožene ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva, ki so v skladu s členom 12(5) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 ( 8 ) izključeni s področja uporabe potrdila o ulovu;

(b) ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva, ulovljene ali vzgojene v sladki vodi, in

(c) okrasne ribe, rake in mehkužce.

▼M1

12.  Podatki iz člena 58(5) uredbe o nadzoru se ne uporabljajo za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva s številkama 1604 in 1605 poglavja 16 kombinirane nomenklature.

13.  Za namene člena 58(5) uredbe o nadzoru podatki o območju, kjer je bil proizvod ulovljen ali vzgojen, zajemajo:

(a) ustrezno geografsko območje, kot je opredeljeno v členu 4(30) uredbe o nadzoru, za ulove staležev ali skupin staležev, za katere v zakonodaji EU velja kvota in/ali najmanjša velikost;

(b) ime območja ulova ali proizvodnje v skladu s členom 38(1) Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 9 ) za ulove drugih staležev ali skupin staležev, ribiške proizvode, ulovljene v sladki vodi, in proizvode iz ribogojstva.

▼B

14.  Vrednost majhnih količin ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva iz člena 58(8) uredbe o nadzoru se uporablja za neposredno prodajo ribiškega plovila na koledarski dan in končnega potrošnika.

▼M1 —————

▼BPOGLAVJE II

Tehtanje ribiških proizvodovOddelek 1

Splošna pravila za tehtanje

Člen 69

Področje uporabe

Brez poseganja v člene 78 do 89 te uredbe se določbe iz tega poglavja uporabljajo za iztovarjanja z ►M1  ribiških plovil Unije ◄ v državi članici in pretovarjanja, v katerih so udeležena ►M1  ribiška plovila Unije ◄ , v pristaniščih ali na mestih blizu obale države članice ter za tehtanje ribiških proizvodov na krovu ►M1  ribiških plovil Unije ◄ v ►M1  vodah Unije ◄ .

Člen 70

Evidence o tehtanju

1.  Registrirani kupci, registrirane dražbe ali drugi organi ali osebe, ki so odgovorni za prvo dajanje v promet ali skladiščenje pred prvim dajanjem v promet ribiških proizvodov, ali po potrebi kapitan ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ beležijo tehtanje, izvedeno v skladu s členoma 60 in 61 uredbe o nadzoru, z vpisom podatkov o:

(a) tričrkovni kodi FAO tehtane vrste;

(b) rezultatu tehtanja za vsako količino vsake vrste v kilogramih teže proizvoda;

(c) zunanji identifikacijski številki in imenu ribiškega plovila, s katerega izhaja stehtana količina;

(d) predstavitvi stehtanih ribiških proizvodov;

(e) datumu tehtanja (LLLL-MM-DD).

2.  Registrirani kupci, registrirane dražbe ali drugi organi ali osebe, ki so odgovorni za prvo dajanje v promet ali skladiščenje pred prvim dajanjem v promet ribiških proizvodov, ali po potrebi kapitan ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ tri leta hranijo evidenco iz odstavka 1.

Člen 71

Čas tehtanja

1.  Kadar se ribiški proizvodi pretovorijo med ribiškimi plovili EU in prvo iztovarjanje pretovorjenih ribiških proizvodov poteka v pristanišču zunaj Evropske unije, se ribiški proizvodi stehtajo, preden se odpeljejo iz pristanišča ali kraja pretovarjanja.

2.  Če se ribiški proizvodi v skladu s členom 60(3) uredbe o nadzoru stehtajo na krovu ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ , po iztovarjanju pa še enkrat na kopnem, se za namen člena 60(5) uredbe o nadzoru uporabi rezultat, dobljen pri tehtanju na kopnem.

3.  Brez poseganja v posebne določbe za ►M1  ribiška plovila Unije ◄ , za katera ne veljajo zahteve v zvezi z elektronskim izpolnjevanjem in pošiljanjem podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika iz člena 15 uredbe o nadzoru, lahko država članica zahteva, da kapitan pred tehtanjem predloži kopijo lista ribolovnega ladijskega dnevnika pristojnim organom države članice iztovarjanja.

Člen 72

Sistemi tehtanja

1.  Pristojni organi države članice v skladu z nacionalnimi sistemi umerijo in zapečatijo vse sisteme za tehtanje.

2.  Fizična ali pravna oseba, odgovorna za sistem tehtanja, vodi evidenco o umerjanju.

3.  Kadar se za tehtanje uporabi sistem s tekočim trakom, je na vidno mesto pritrjen števec, ki beleži skupno težo. Zabeležita se teža, ki jo pokaže števec na začetku tehtanja, in skupna teža. Fizična ali pravna oseba, odgovorna za tehtanje, vsakršno uporabo sistema zapiše v ladijski dnevnik o tehtanju.

Člen 73

Tehtanje zamrznjenih ribiških proizvodov

1.  Brez poseganja v posebne določbe, zlasti člena 70 in 74 te uredbe, se lahko pri tehtanju iztovorjenih količin zamrznjenih ribiških proizvodov teža zamrznjenih ribiških proizvodov, iztovorjenih v zabojih ali blokih, za vsako vrsto in po potrebi predstavitev določi tako, da se skupno število zabojev ali blokov pomnoži s povprečno neto težo zaboja ali bloka, izračunano po postopku iz Priloge XVIII.

2.  Fizična ali pravna oseba, ki ribiške proizvode stehta, vodi evidenco za vsako iztovarjanje, v kateri navede:

(a) ime in zunanje registrske črke in številke plovila, s katerega so bili ribiški proizvodi ribe iztovorjeni;

(b) vrsto in po potrebi predstavitev iztovorjenih rib;

(c) velikost pošiljke in vzorec palet za vsako vrsto in po potrebi predstavitev v skladu z določbami iz točke 1 Priloge XVIII;

(d) težo vsake palete v vzorcu in povprečno težo palet;

(e) število zabojev ali blokov na vsaki paleti v vzorcu;

(f) tara težo vsakega zaboja, če se razlikuje od tara teže, določene v točki 4 Priloge XVIII;

(g) povprečno težo prazne palete v skladu z določbami iz točke 3(b) Priloge XVIII;

(h) povprečno težo zaboja ali bloka ribiških proizvodov na vrsto in po potrebi predstavitev.

Člen 74

Led in voda

1.  Registrirani kupci, registrirane dražbe ali drugi organi ali osebe, ki so odgovorni za prvo dajanje v promet ribiških proizvodov, pred tehtanjem zagotovijo, da se ribiški proizvodi očistijo ledu, kolikor je to razumno mogoče, ne da bi se pokvarili in ne da bi se poslabšala njihova kakovost.

▼M1

2.  Brez poseganja v posebna pravila za pelagične vrste iz členov 78 do 89 te uredbe, ki so iztovorjene kot razsuti tovor ter se prepeljejo do kraja prvega dajanja v promet, skladiščenja ali obdelave, odbitek vode in ledu od skupne teže ne presega 2 %. V vseh primerih se odstotek odbitka vode in ledu zabeleži na potrdilu o tehtanju skupaj z vpisom teže. Za iztovarjanja v industrijske namene ali za nepelagične vrste ni odbitka vode ali ledu.

▼B

Člen 75

Dostop pristojnih organov

Pristojni organi imajo vedno neomejen dostop do sistemov za tehtanje, evidenc o tehtanju, pisnih deklaracij in vseh prostorov, kjer se ribiški proizvodi skladiščijo ali predelujejo.

Člen 76

Načrti vzorčenja

1.  Države članice sprejmejo načrt vzorčenja iz člena 60(1) uredbe o nadzoru in vsako njegovo bistveno spremembo v skladu z metodologijo, ki temelji na oceni tveganja in je opisana v Prilogi XIX.

2.  Države članice sprejmejo načrt vzorčenja iz člena 60(3) uredbe o nadzoru in vsako njegovo bistveno spremembo v skladu z metodologijo, ki temelji na oceni tveganja in je opisana v Prilogi XX. Če se ulov stehta na krovu, se dopustno odstopanje iz člena 14(3) in člena 21(3) uredbe o nadzoru ne uporablja, če je rezultat tehtanja po iztovarjanju večji od ustreznega rezultata tehtanja na krovu.

3.  Kadar nameravajo države članice sprejeti načrte vzorčenja iz člena 60(1) in (3) uredbe o nadzoru, v šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe po možnosti predložijo enotni načrt vzorčenja, ki zajema vse ustrezne postopke tehtanja za obdobje treh let. Načrt vzorčenja je lahko sestavljen iz različnih delov za različne vrste ribolova.

4.  Morebitni novi načrti vzorčenja, sprejeti po datumu iz odstavka 3, ali spremembe takih načrtov se predložijo v odobritev tri mesece pred koncem zadevnega leta.

Člen 77

Nadzorni načrti in programi za tehtanje ribiških proizvodov po prevozu s kraja iztovarjanja

1.  Države članice sprejmejo nadzorni načrt iz člena 61(1) uredbe o nadzoru in vsako njegovo bistveno spremembo v skladu z metodologijo, ki temelji na oceni tveganja in je opisana v Prilogi XXI.

2.  Kadar nameravajo države članice sprejeti nadzorne načrte iz člena 61(1) uredbe o nadzoru, predložijo enotni nadzorni načrt za vsako državo članico, v katerem so zajeti vsi prevozi ribiških proizvodov, ki se stehtajo po prevozu. Tak nadzorni načrt se predloži v šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe. Sestavljen je lahko iz različnih delov za različne vrste ribolova.

3.  Države članice sprejmejo skupni program nadzora iz člena 61(2) uredbe o nadzoru in vsako njegovo bistveno spremembo v skladu z metodologijo, ki temelji na oceni tveganja in je opisana v Prilogi XXII.

4.  Kadar nameravajo države članice sprejeti skupne programe nadzora iz člena 61(2) uredbe o nadzoru, jih predložijo v šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.

5.  Nov nadzorni načrt iz odstavka 2 ali skupni programi nadzora iz odstavka 4, ki se sprejmejo po datumu iz odstavkov 2 in 4, ali morebitne spremembe teh načrtov in programov se predložijo tri mesece pred koncem leta, ki je predhodno datumu začetka veljavnosti navedenega načrta ali programa.Oddelek 2

Posebna pravila za tehtanje določenih pelagičnih vrst

▼M1

Člen 78

Področje uporabe postopkov tehtanja za ulove sleda, skuše, šura in sinjega mola

Pravila iz tega oddelka se uporabljajo za tehtanje ulova sleda (Clupea harengus), skuše (Scomber scombrus), šura (Trachurus spp.) in sinjega mola (Micromesistius poutassou) ali njihove kombinacije, ki je bil iztovorjen v Uniji ali z ribiških plovil Unije v tretjih državah in izveden:

(a) za sleda v območjih ICES I, II, IIIa, IV, Vb, VI in VII;

(b) za skušo v območjih ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV in v vodah Unije območja CECAF;

(c) za šura v območjih ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV in v vodah Unije območja CECAF;

(d) za sinjega mola v območjih ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV in v vodah Unije območja CECAF,

kadar količine po posameznem iztovarjanju presegajo 10 ton.

Člen 79

Pristanišča za tehtanje ulovov sleda, skuše, šura in sinjega mola

▼B

1.  Ulovi vrst iz člena 78 te uredbe se stehtajo takoj ob iztovarjanju. Vendar se lahko ulovi teh vrst stehtajo po prevozu:

 če je za namembne kraje v državi članici zadevna država članica sprejela nadzorni načrt iz člena 61(1) uredbe o nadzoru v skladu z metodologijo, ki temelji na oceni tveganja in je opisana v Prilogi XXI,

 če so za namembne kraje v drugi državi članici zadevne države članice sprejele skupni program nadzora iz člena 61(2) uredbe o nadzoru v skladu z metodologijo, ki temelji na oceni tveganja in je opisana v Prilogi XXII,

in če je ta nadzorni načrt ali skupni program nadzora odobrila Komisija.

2.  Vsaka zadevna država članica določi, v katerih njenih pristaniščih se izvaja tehtanje vrst iz člena 78 te uredbe, in zagotovi, da iztovarjanje takšnih vrst poteka v teh pristaniščih. Ta pristanišča imajo:

(a) določena obdobja iztovarjanja in pretovarjanja;

(b) določene kraje iztovarjanja in pretovarjanja;

(c) določene postopke inšpekcijskih pregledov in nadzorovanja.

3.  Zadevne države članice sporočijo Komisiji seznam teh pristanišč ter postopke inšpekcijskih pregledov in nadzorovanja, ki se uporabljajo v navedenih pristaniščih, vključno s pogoji za beleženje in pošiljanje količine katere koli od teh vrst pri vsakem iztovarjanju.

4.  Morebitne spremembe seznamov pristanišč ter postopkov inšpekcijskih pregledov in nadzorovanja iz odstavka 3 se pošljejo Komisiji najmanj 15 dni, preden začnejo veljati.

5.  Države članice zagotovijo, da se vsa iztovarjanja vrst iz člena 78 te uredbe z njihovih plovil zunaj Evropske unije izvajajo v pristaniščih, ki so jih tretje države, ki so z Evropsko unijo sklenile sporazume za take vrste, izrecno izbrale za tehtanje.

6.  Komisija vsem zadevnim državam članicam pošlje informacije iz odstavkov 3 in 4 ter seznam pristanišč, ki so jih izbrale tretje države.

7.  Komisija in zadevne države članice na svojih uradnih spletnih mestih objavijo seznam pristanišč in spremembe seznama.

Člen 80

Prihod v pristanišče države članice

1.  Za namene tehtanja kapitan ribiškega plovila ali njegov zastopnik najmanj štiri ure pred prihodom v pristanišče iztovarjanja obvesti pristojne organe države članice, v kateri bo opravljeno iztovarjanje, o:

(a) pristanišču, v katero namerava vpluti, imenu plovila in njegovih zunanjih registrskih črkah in številkah;

(b) predvidenem času prihoda v navedeno pristanišče;

▼M1

(c) količinah v kilogramih žive teže sleda, skuše, šura in sinjega mola, ki jih hrani na krovu;

▼B

(d) zadevnem geografskem območju ali območjih, kjer je bil ulov izveden; območje pomeni podobmočje in razdelek ali podrazdelek, v katerem veljajo omejitve ulova v skladu z zakonodajo Skupnosti.

2.  Kapitan ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ , ki mora elektronsko beležiti podatke v ribolovni ladijski dnevnik, pošlje informacije iz odstavka 1 v elektronski obliki svoji državi članici zastave. Države članice te informacije takoj pošljejo državam članicam, v katerih bo opravljeno iztovarjanje. Elektronski podatki iz ribolovnega ladijskega dnevnika iz člena 15 uredbe o nadzoru in informacije iz odstavka 1 se lahko pošljejo z enim samim elektronskim prenosom.

3.  Države članice lahko določijo krajši rok za obvestilo, kot je določen v odstavku 1. V takem primeru zadevne države članice obvestijo Komisijo o krajšem roku za obvestilo 15 dni, preden začne rok veljati. Komisija in zadevne države članice objavijo to informacijo na svojih spletnih mestih.

Člen 81

Raztovarjanje

Pristojni organi zadevne države članice zahtevajo, da se raztovarjanje ulova iz člena 78 te uredbe ne začne, dokler ni izrecno odobreno. Če se raztovarjanje prekine, je za ponoven začetek raztovarjanja potrebna nova odobritev.

Člen 82

Ribolovni ladijski dnevnik

1.  Takoj po prihodu v pristanišče in pred začetkom raztovarjanja kapitan ribiškega plovila, ki ni dolžno voditi ribolovnega ladijskega dnevnika v elektronski obliki, predloži izpolnjeno ustrezno stran ali strani ribolovnega ladijskega dnevnika v pregled pristojnim organom države članice v pristanišču iztovarjanja.

▼M1

2.  Količine sleda, skuše, šura in sinjega mola, ki se hranijo na krovu in sporočijo pred iztovarjanjem, kot je določeno v členu 80(1)(c) te uredbe, so enake količinam, ki so zabeležene v izpolnjenem ribolovnem ladijskem dnevniku.

Člen 83

Javno upravljana oprema za tehtanje svežega sleda, skuše, šura in sinjega mola

▼B

Brez poseganja v določbe člena 72 te uredbe fizična ali pravna oseba, ki stehta ulov iz člena 78 te uredbe, pri uporabi javno upravljane opreme za tehtanje kupcu izda potrdilo o tehtanju, na katerem so navedeni datum in čas tehtanja ter identifikacijska številka vozila. Kopija potrdila o tehtanju se priloži obvestilu o prodaji ali deklaraciji o prevzemu.

Člen 84

Zasebno upravljana oprema za tehtanje svežih rib

1.  Poleg določb iz člena 72 te uredbe veljajo za uporabo zasebno upravljane opreme za tehtanje tudi zahteve iz tega člena.

2.  Fizična ali pravna oseba, ki stehta ulov iz člena 78 te uredbe, za vsak sistem za tehtanje vodi vezan dnevnik z oštevilčenimi stranmi. Ta se izpolni takoj po končanem tehtanju posameznega iztovarjanja in najpozneje do 23:59 po lokalnem času na dan, ko je bilo tehtanje končano. V tej evidenci se navedejo:

(a) ime in zunanje registrske črke in številke plovila, s katerega je bil iztovorjen ulov iz člena 78 te uredbe;

(b) enotna identifikacijska številka vozil in njihovega tovora, kadar je bil ulov iz člena 78 te uredbe pred tehtanjem prepeljan iz pristanišča iztovarjanja v skladu s členom 79 te uredbe. Vsak tovor vozila se stehta in zabeleži ločeno. Skupna teža vseh tovorov z istega plovila pa se lahko zabeleži kot celota, če so bili ti tovori stehtani drug za drugim in brez prekinitve;

(c) vrsta rib;

(d) teža vsakega iztovarjanja;

(e) datum in čas začetka in konca tehtanja.

3.  Brez poseganja v člen 72(3) te uredbe se, kadar se za tehtanje uporabi sistem s tekočim trakom, vsaka uporaba sistema zabeleži v vezan dnevnik tehtanja z oštevilčenimi stranmi.

▼M1

Člen 85

Tehtanje zamrznjenih rib

Pri tehtanju iztovorjenih količin zamrznjenega sleda, skuše, šura in sinjega mola se teža zamrznjenih rib, iztovorjenih v zabojih, za vsako vrsto določi v skladu s členom 73 te uredbe.

Člen 86

Hranjenje evidenc o tehtanju

Vse evidence o tehtanju iz členov 84(3) in 85 te uredbe in morebitne kopije prevoznih dokumentov kot del nadzornega načrta ali skupnega programa nadzora iz člena 79(1) te uredbe se hranijo vsaj tri leta.

▼B

Člen 87

Obvestilo o prodaji in deklaracija o prevzemu

Fizična ali pravna oseba, odgovorna za predložitev obvestil o prodaji in deklaracij o prevzemu, predloži deklaracije za vrste iz člena 78 te uredbe pristojnim organom zadevne države članice na zahtevo.

▼M1

Člen 88

Navzkrižno preverjanje

Pristojni organi do vzpostavitve računalniške zbirke podatkov v skladu s členom 109 uredbe o nadzoru izvajajo upravna navzkrižna preverjanja vseh iztovarjanj, in sicer med:

(a) količinami sleda, skuše, šura in sinjega mola, navedenimi v predhodnem obvestilu o iztovarjanju iz člena 80(1)(c) te uredbe, in količinami, zabeleženimi v ribolovnem ladijskem dnevniku;

(b) količinami sleda, skuše, šura in sinjega mola, zabeleženimi v ribolovnem ladijskem dnevniku, in količinami, zabeleženimi v deklaraciji o iztovarjanju;

(c) količinami sleda, skuše, šura in sinjega mola, zabeleženimi v deklaraciji o iztovarjanju, in količinami, zabeleženimi v deklaraciji o prevzemu ali obvestilu o prodaji;

(d) območjem ulova, zabeleženim v ribolovnem ladijskem dnevniku plovila, in podatki sistema za spremljanje plovil za zadevno plovilo.

Člen 89

Spremljanje tehtanja

1.  Tehtanje ulova sleda, skuše, šura in sinjega mola s plovila se spremlja po vrstah. Če se ulov raztovarja na kopno s črpanjem, se spremlja tehtanje celotnega raztovarjanja. Pri iztovarjanju zamrznjenega sleda, skuše, šura in sinjega mola se preštejejo vsi zaboji in spremlja postopek iz Priloge XVIII za izračun povprečne neto teže zabojev.

2.  Poleg podatkov iz člena 88 te uredbe se navzkrižno preverijo naslednji podatki:

(a) količine sleda, skuše, šura in sinjega mola, zabeležene v evidenci o tehtanju na javni ali zasebni opremi, in količine sleda, skuše, šura in sinjega mola, zabeležene v deklaraciji o prevzemu ali obvestilu o prodaji;

(b) količine sleda, skuše, šura in sinjega mola, zabeležene v katerem koli prevoznem dokumentu kot delu nadzornega načrta ali skupnega programa nadzora iz člena 79(1) te uredbe;

(c) enotne identifikacijske številke vozil, vpisane v evidenco o tehtanju v skladu s členom 84(2)(b) te uredbe.

3.  Po koncu raztovarjanja se preveri, da na plovilu ni več nobene ribe, za katere veljajo posebna pravila v tem oddelku.

4.  Vse dejavnosti spremljanja iz tega člena in člena 107 te uredbe se dokumentirajo. Taka dokumentacija se hrani vsaj tri leta.POGLAVJE III

Obvestila o prodaji in deklaracije o prevzemu

▼B

Člen 90

Splošna pravila

▼M1

1.  V obvestilu o prodaji in deklaraciji o prevzemu se navede število kosov iz členov 64(1)(f) in 66(3)(e) uredbe o nadzoru, če se ustrezna kvota upravlja na podlagi kosov.

▼B

2.  Vrsta predstavitve iz člena 64(1)(g) uredbe o nadzoru vključuje obliko predstavitve, kot je določena v Prilogi I.

3.  Cena iz člena 64(1)(l) uredbe o nadzoru je prikazana v valuti, ki se uporablja v državi članici, kjer poteka prodaja.

▼M1

Člen 91

Oblike obvestil o prodaji in deklaracij o prevzemu

1.  Države članice določijo obliko zapisa, ki se uporablja za izpolnjevanje in pošiljanje obvestil o prodaji in deklaracij o prevzemu med registriranimi kupci, registriranimi dražbami ali drugimi organi ali osebami, ki so jih pooblastile države članice in pristojni organi iz členov 63 in 67 uredbe o nadzoru.

2.  Podatkovni elementi, ki jih morajo registrirani kupci, registrirane dražbe ali drugi organi ali osebe, ki so jih pooblastile države članice, navesti v svojih obvestilih o prodaji in deklaracijah o prevzemu v skladu s pravili Unije, so prav tako obvezni v izmenjavah med državami članicami.

3.  Podatke iz člena 111(2) uredbe o nadzoru, ki jih pošlje država članica, na ozemlju katere je bila izvedena prva prodaja ali prevzem, za dejavnosti v preteklih 36 mesecih, ta država članica zagotovi na zahtevo države članice zastave ali države članice, na ozemlju katere so bili iztovorjeni ribiški proizvodi. Odgovor na zahtevo se pripravi samodejno in pošlje nemudoma.

4.  Države članice:

(a) zagotovijo, da se podatki, ki jih prejmejo v skladu s tem poglavjem, zabeležijo v računalniško berljivi obliki in varno shranijo v računalniško podprtih zbirkah podatkov za obdobje najmanj treh let;

(b) sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se podatki uporabijo samo za namene, določene v tej uredbi, in

(c) sprejmejo vse potrebne tehnične ukrepe, da te podatke zavarujejo pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, naključno izgubo, poškodovanjem, širjenjem ali nepooblaščenim pregledovanjem.

5.  V vsaki državi članici je enotni organ iz člena 5(5) uredbe o nadzoru odgovoren za prenos, prejem, upravljanje in obdelavo vseh podatkov iz tega poglavja.

6.  Države članice si izmenjujejo kontaktne podatke organov iz odstavka 5 in o tem obvestijo Komisijo ter organ, ki ga ta imenuje, v treh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.

7.  Vse spremembe informacij iz odstavkov 5 in 6 se pred začetkom njihove veljavnosti sporočijo Komisiji, organu, ki ga ta imenuje, in drugim državam članicam.

▼BNASLOV V

NADZOROVANJEPOGLAVJE I

Poročila o nadzorovanju

Člen 92

Informacije, ki se zabeležijo v poročilo o nadzorovanju

1.  Poročila o nadzorovanju iz člena 71(3) in (4) uredbe o nadzoru se pripravijo v skladu s Prilogo XXIII k tej uredbi.

2.  Države članice naložijo podatke iz poročil o nadzorovanju v elektronsko zbirko podatkov iz člena 78 uredbe o nadzoru in zagotovijo funkcije iz točke 2 Priloge XXIV k tej uredbi. Najmanjši obseg informacij, ki se zabeleži v to zbirko podatkov, ustreza tistemu, ki je naveden v Prilogi XXIII. V zbirko podatkov se lahko dodatno prenesejo tudi skenirana poročila o nadzorovanju v papirni obliki.

3.  Podatki iz poročil ostanejo v zbirki podatkov na voljo najmanj tri leta.

4.  Država članica zastave po prejemu poročila o nadzorovanju iz odstavka 1 čim prej začne preiskavo o dejavnostih svojih ribiških plovil, na katera se nanaša poročilo o nadzorovanju.

5.  Odstavek 1 se uporablja brez poseganja v pravila, ki so jih sprejele regionalne organizacije za upravljanje ribištva, katerih pogodbenica je Evropska unija.POGLAVJE II

Nadzorni opazovalci

Člen 93

Splošna pravila glede nadzornih opazovalcev

1.  Brez poseganja v posebna pravila, ki jih določijo regionalne organizacije za upravljanje ribištva ali so dogovorjena s tretjimi državami, imajo ►M1  ribiška plovila Unije ◄ , ki so bila določena za uporabo programa nadzornega opazovanja, v obdobju, določenem v programu, na krovu najmanj enega nadzornega opazovalca.

2.  Države članice imenujejo nadzorne opazovalce in zagotovijo, da lahko opravljajo svoje naloge. Države članice zlasti zagotovijo razporeditev nadzornih opazovalcev na zadevno ►M1  ribiško plovilo Unije ◄ in z njega.

3.  Nadzorni opazovalci ne opravljajo drugih nalog, razen tistih, ki so opredeljene v členu 73 uredbe o nadzoru in členu 95 te uredbe, razen če je treba opraviti druge naloge v skladu s programom EU o nadzornem opazovanju ali programom opazovanja v okviru regionalne organizacije za upravljanje ribištva ali dvostranskim sporazumom s tretjo državo.

4.  Pristojni organi zagotovijo, da imajo nadzorni opazovalci med svojo misijo na voljo sredstvo za komunikacijo, ki je neodvisno od komunikacijskega sistema ribiškega plovila.

5.  Ta pravila ne vplivajo na pooblastila kapitana ribiškega plovila, ki je edini odgovoren za dejavnosti plovila.

Člen 94

Neodvisnost nadzornih opazovalcev

Da bi bil nadzorni opazovalec neodvisen od lastnika, upravljavca, kapitana ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ in članov posadke, kot je predpisano v členu 73(2) uredbe o nadzoru, ni:

 sorodnik ali uslužbenec kapitana ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ ali drugega člana posadke, zastopnika kapitana ali lastnika ali upravljavca ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ , na katero je bil dodeljen,

 uslužbenec podjetja, ki ga nadzira kapitan, član posadke, zastopnik kapitana ali lastnik ali upravljavec ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ , na katero je dodeljen.

Člen 95

Naloge nadzornih opazovalcev

1.  Nadzorni opazovalci preverijo ustrezne dokumente in beležijo ribolovne dejavnosti ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ , na katero so se vkrcali, kot so navedene v Prilogi XXV.

2.  Nadzorni opazovalci na krovu ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ po potrebi poročajo uradnikom, ki nameravajo opraviti inšpekcijski pregled zadevnega ribiškega plovila, ob prihodu na krov. Če oprema na krovu ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ to omogoča in če je to primerno, poročanje poteka na zaprtem sestanku.

3.  Nadzorni opazovalci sestavijo poročilo iz člena 73(5) uredbe o nadzoru z uporabo obrazca iz Priloge XXVI. To poročilo nemudoma, vsekakor pa najpozneje 30 dni po končani nalogi pošljejo svojim organom in pristojnim organom države članice zastave. Pristojni organi nadzornih opazovalcev dajo poročilo na voljo obalni državi članici, Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje, na njihovo zahtevo. Kopije poročil, ki so dane na voljo drugim državam članicam, ne smejo vključevati lokacij ulovov glede na začetni in končni položaj vsake ribolovne operacije, lahko pa vsebujejo dnevne količine ulova v kilogramih vrednosti žive teže po vrstah in razdelitvi ICES ali drugem območju, če je to primerno.

▼M1 —————

▼BNASLOV VI

INŠPEKCIJSKI PREGLEDIPOGLAVJE I

Izvajanje inšpekcijskih pregledovOddelek 1

Splošne določbe

Člen 97

Uradniki, pooblaščeni za izvajanje inšpekcijskih pregledov na morju ali na kopnem

1.  Uradnike, pristojne za izvajanje inšpekcijskih pregledov iz člena 74 uredbe o nadzoru, pooblastijo pristojni organi držav članic. V ta namen države članice svojim uradnikom dodelijo službene izkaznice, v katerih sta navedena njihova identiteta in službeni položaj. Vsak uradnik ima med opravljanjem dolžnosti pri sebi to službeno izkaznico, ki jo med inšpekcijskim pregledom pokaže ob prvi priložnosti.

2.  Države članice podelijo svojim uradnikom pooblastila, ki so potrebna za opravljanje nadzora in inšpekcijskih pregledov ter uveljavljanje predpisov v skladu s to uredbo kot tudi zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike.

Člen 98

Splošna načela

1.  Brez poseganja v določbe iz večletnih načrtov pristojni organi držav članic sprejmejo pristop, ki temelji na oceni tveganja, za izbiro ciljev za inšpekcijski pregled, pri čemer uporabijo vse razpoložljive informacije. V skladu s tem pristopom uradniki izvajajo inšpekcijske preglede v skladu s pravili iz tega poglavja.

2.  Brez poseganja v določbe iz večletnih načrtov države članice usklajujejo svoje dejavnosti nadzora, inšpekcijskih pregledov in uveljavljanja predpisov. V ta namen sprejmejo in izvajajo nacionalne programe nadzora iz člena 46 uredbe o nadzoru in skupne programe nadzora iz člena 94 uredbe o nadzoru, ki zajemajo dejavnosti na morju in na kopnem, kot je potrebno za zagotovitev skladnosti s pravili skupne ribiške politike.

3.  Ob upoštevanju strategije za nadzor in uveljavljanje predpisov, ki temelji na oceni tveganja, vsaka država članica objektivno izvaja potrebne inšpekcijske dejavnosti, da bi preprečila hranjenje na krovu, pretovarjanje, iztovarjanje, premestitev v mrežaste kletke in ribogojnice, predelavo, prevoz, shranjevanje, trženje in skladiščenje ribiških proizvodov, ki izhajajo iz dejavnosti, ki niso v skladu s pravili skupne ribiške politike.

4.  Inšpekcijski pregledi se izvajajo tako, da se kar najbolj prepreči vsak negativni vpliv na higieno in kakovost pregledanih ribiških proizvodov.

5.  Države članice zagotovijo, da nacionalni sistemi obveščanja za ribištvo omogočajo neposredno elektronsko izmenjavo informacij o pomorskih inšpekcijah med njimi ter po potrebi z drugimi državami članicami, Komisijo in organom, ki ga ta imenuje, v skladu s členom 111 uredbe o nadzoru.

Člen 99

Naloge uradnikov pred inšpekcijskim pregledom

Uradniki pred inšpekcijskim pregledom po možnosti zberejo vse ustrezne podatke, kar vključuje:

(a) dovoljenja za gospodarski ribolov in dovoljenja za ribolov;

(b) informacije sistema za spremljanje plovil, ki ustrezajo trenutnemu ribolovnemu potovanju;

(c) zračno nadzorovanje in ostala opažanja;

(d) dokumentacijo o prejšnjih pregledih in informacije o zadevnem ►M1  ribiškem plovilu Unije ◄ , ki so na voljo na varnem delu spletnega mesta države članice zastave.

Člen 100

Naloge uradnikov, ki so pooblaščeni za izvajanje inšpekcijskih pregledov

1.  Uradniki, pooblaščeni za izvajanje inšpekcijskih pregledov, preverijo in zabeležijo postavke, opredeljene v ustreznem inšpekcijskem modulu inšpekcijskega poročila iz Priloge XXVII. V ta namen lahko fotografirajo, delajo slikovne ali zvočne posnetke v skladu z nacionalno zakonodajo in po potrebi jemljejo vzorce.

2.  Uradniki ne posegajo v pravico upravljavca, da med inšpekcijskimi pregledi komunicira s pristojnimi organi države zastave.

3.  Uradniki upoštevajo vse informacije, ki jih v skladu s členom 95(2) te uredbe zagotovi nadzorni opazovalec na krovu ribiškega plovila, ki se pregleda.

4.  Po končanem inšpekcijskem pregledu uradniki po potrebi seznanijo upravljavce s predpisi o ribištvu, ki veljajo v danih okoliščinah.

5.  Uradniki čim prej po končanem inšpekcijskem pregledu zapustijo ribiško plovilo ali pregledani prostor, če ni bil odkrit noben dokaz očitne kršitve.

Člen 101

Obveznosti držav članic, Komisije in Evropske agencije za nadzor ribištva

1.  Pristojni organi držav članic ter po potrebi Komisija in Evropska agencija za nadzor ribištva zagotovijo, da so njihovi uradniki vljudni in razumevajoči ter da izvajajo inšpekcijske preglede strokovno in v skladu z visokim standardom.

2.  Pristojni organi države članice določijo postopke za zagotovitev, da se morebitne pritožbe upravljavcev glede izvedbe inšpekcijskih pregledov, ki jih opravijo njihovi uradniki, pošteno in temeljito raziščejo v skladu z nacionalno zakonodajo.

3.  Obalne države članice lahko na podlagi ustreznih dogovorov z državo članico zastave ribiškega plovila povabijo uradnike pristojnih organov te države članice, da se udeležijo inšpekcijskih pregledov ribiških plovil te države članice, medtem ko ta plovila plujejo v vodah obalne države članice ali iztovarjajo v njenih pristaniščih.Oddelek 2

Inšpekcijski pregledi na morju

Člen 102

Splošne določbe o inšpekcijskih pregledih na morju

1.  1 Vsako plovilo, uporabljeno za nadzor, vključno z nadzorovanjem, ima jasno vidno zastavico ali kakšno drugo znamenje, kot je prikazano v Prilogi XXVIII.

2.  2. Plovilo za dostop, s katerim se pripeljejo uradniki, ki izvajajo inšpekcijske preglede, ima izobešeno podobno zastavo ali zastavico velikosti, ki ustreza velikosti plovila za dostop in pomeni, da se plovilo uporablja za opravljanje inšpekcijskih nalog na področju ribištva.

3.  Osebe, odgovorne za inšpekcijska plovila, ustrezno upoštevajo pravila upravljanja in manevriranja plovil na varni razdalji od ribiškega plovila v skladu z mednarodnimi pravili za preprečevanje trkov na morju.

Člen 103

Vkrcanje na ribiška plovila na morju

1.  Uradniki, pristojni za izvajanje inšpekcijskega pregleda, preverijo, da ni sprejet noben ukrep, ki bi lahko ogrozil varnost ribiškega plovila in njegove posadke.

2.  Uradniki od kapitana ribiškega plovila, na katero se vkrcajo ali s katerega se izkrcajo, ne zahtevajo, da se ustavi ali manevrira med ribolovom ali da preneha metati ali vleči ribolovno orodje. Uradniki pa lahko zahtevajo prekinitev ali odlog metanja orodja, dokler se ne vkrcajo na ribiško plovilo ali izkrcajo z njega, da se omogoči varno vkrcanje ali izkrcanje. V primeru vkrcanja ta odlog nikakor ni daljši od 30 minut, potem ko so se uradniki vkrcali na ribiško plovilo, razen če se odkrije kršitev. Ta določba ne vpliva na možnost uradnikov, da zahtevajo, naj se zaradi inšpekcijskega pregleda orodje izvleče.

Člen 104

Dejavnosti na krovu

1.  Pri izvajanju inšpekcijskega pregleda uradniki preverijo in zabeležijo vse ustrezne postavke, ki so določene v ustreznem modulu inšpekcijskega poročila iz Priloge XXVII k tej uredbi.

2.  Uradniki lahko od kapitana zahtevajo, naj zaradi inšpekcijskega pregleda ribolovno orodje izvleče.

3.  Inšpekcijske skupine običajno sestavljata dva uradnika. Po potrebi se lahko v skupino vključijo dodatni uradniki.

4.  Inšpekcijski pregled ni daljši od štirih ur ali traja, dokler se mreža ne izvleče ter se mreža in ulov ne pregledata, kar koli traja dlje. To pa se ne uporablja, če je odkrita očitna kršitev ali če uradniki potrebujejo dodatne informacije.

5.  Pri odkritju očitne kršitve se lahko na kateri koli del ribolovnega orodja ali ribiškega plovila, vključno z zabojniki z ribiškimi proizvodi in predelkom ali predelki, v katerih so morda spravljeni, varno namestijo identifikacijske oznake in pečati ter uradnik(-i) lahko ostane(-jo) na krovu, dokler niso izvedeni ustrezni ukrepi za zagotovitev zavarovanja in ohranitve vseh dokazov očitne kršitve.Oddelek 3

Inšpekcijski pregledi v pristanišču

Člen 105

Priprava inšpekcijskega pregleda

1.  Brez poseganja v okvirne vrednosti, opredeljene v posebnih programih nadzora in inšpekcijskih pregledov ter členu 9 Uredbe (ES) št. 1005/2008, se inšpekcijski pregled ribiškega plovila izvede v pristanišču ali ob iztovarjanju v naslednjih primerih:

(a) rutinsko na podlagi metodologije vzorčenja, ki temelji na upravljanju na podlagi tveganja, ali

(b) kadar obstaja sum neizpolnjevanja pravil skupne ribiške politike.

2.  V primerih iz odstavka 1(b) in brez poseganja v zadnji stavek člena 106(2) te uredbe pristojni organi države članice zagotovijo, da ribiško plovilo, ki se pregleda v pristanišču, ob njegovem prihodu pričakajo uradniki.

3.  Odstavek 1 ne izključuje možnosti, da države članice izvajajo naključne inšpekcijske preglede.

Člen 106

Inšpekcijski pregledi v pristanišču

1.  Pri izvajanju inšpekcijskega pregleda uradniki preverijo in zabeležijo vse ustrezne postavke, ki so navedene v zadevnem modulu inšpekcijskega poročila iz Priloge XXVII k tej uredbi. Uradniki ustrezno upoštevajo posebne zahteve, ki se uporabljajo za ribiško plovilo, na katerem se izvaja inšpekcijski pregled, zlasti ustrezne določbe v večletnih načrtih.

2.  Pri izvajanju inšpekcijskega pregleda iztovarjanja uradniki spremljajo postopek iztovarjanja od začetka do konca zadevne operacije. Izvede se navzkrižno preverjanje količin po vrstah, zabeleženih v predhodnem obvestilu o vplutju plovila za iztovarjanje ribiških proizvodov na kopno, količin po vrstah, zabeleženih v ribolovnem ladijskem dnevniku, in količin po vrstah, ki so bile iztovorjene ali pretovorjene, kar je ustrezno. Ta določba ne izključuje možnosti izvedbe inšpekcijskega pregleda po začetku iztovarjanja.

3.  Države članice zagotovijo učinkovit inšpekcijski pregled in nadzor prostorov, ki se uporabljajo v povezavi z ribolovnimi dejavnostmi in naknadno predelavo ribiških proizvodov.

▼M1

Člen 107

Inšpekcijski pregledi iztovarjanj določenih pelagičnih vrst

Pri iztovarjanjih sleda, skuše, šura in sinjega mola iz člena 78 te uredbe pristojni organi države članice zagotovijo, da se v celoti pregleda najmanj 7,5 % količin iztovorjenih rib za vsako vrsto in najmanj 5 % iztovarjanj.

▼BOddelek 4

Inšpekcijski pregledi med prevozom

Člen 108

Splošna načela

1.  Brez poseganja v določbe iz večletnih načrtov se lahko inšpekcijski pregledi med prevozom izvedejo kjer koli in kadar koli od iztovarjanja do prispetja ribiških proizvodov na kraj prodaje ali predelave. Med izvajanjem inšpekcijskih pregledov se sprejmejo potrebni ukrepi za zagotovitev vzdrževanja hladilne verige pregledanih ribiških proizvodov.

2.  Brez poseganja v določbe iz večletnih načrtov in nacionalnih programov nadzora ali posebnih programov nadzora in inšpekcijskih pregledov inšpekcijski pregledi med prevozom, kadar je to mogoče, vključujejo fizični pregled proizvodov, ki se prevažajo.

3.  Fizični pregled ribiških proizvodov, ki se prevažajo, vključuje odvzem reprezentativnega vzorca različnih delov pošiljke ali pošiljk, ki se prevažajo.

4.  Pri opravljanju inšpekcijskega pregleda med prevozom uradniki preverijo in evidentirajo vse postavke iz člena 68(5) uredbe o nadzoru ter vse ustrezne postavke modula poročila iz Priloge XXVII k tej uredbi. To vključuje preverjanje, da količine ribiških proizvodov, ki se prevažajo, ustrezajo podatkom, vpisanim na prevoznem dokumentu.

Člen 109

Zapečateno prevozno sredstvo

1.  Kadar sta bila vozilo ali zabojnik zapečatena, da se prepreči poseganje v tovor, pristojni organi držav članic zagotovijo, da so serijske številke pečatov navedene na prevoznem dokumentu. Uradniki preverijo, da so pečati nepoškodovani in da serijske številke ustrezajo podatkom na prevoznem dokumentu.

2.  Kadar se pečati odstranijo za lažji inšpekcijski pregled tovora, preden tovor pride na cilj, uradniki zamenjajo prvotni pečat z novim pečatom, v prevoznem dokumentu pa zabeležijo podatke o pečatu in razloge za odstranitev prvotnega pečata.Oddelek 5

Tržni inšpekcijski pregledi

Člen 110

Splošna načela

Uradniki med obiskom hladilnic, tržnic na debelo in drobno, restavracij ali drugih prostorov, kjer so po opravljenem iztovarjanju shranjene ribe in/ali se tam prodajajo, preverijo in zabeležijo vse ustrezne postavke iz zadevnega modula inšpekcijskega pregleda iz Priloge XXVII k tej uredbi.

Člen 111

Dodatne metodologije in tehnologije

Poleg postavk iz Priloge XXVII lahko države članice uporabijo razpoložljive metodologije in tehnologije za prepoznavanje in potrjevanje ribiških proizvodov, njihovega izvora ali porekla in dobaviteljev ter plovil za ulov ali proizvodnih enot.

▼M1

Člen 112

Nadzor ribiških proizvodov, za katere velja mehanizem skladiščenja

Uradniki preverijo, da ribiški proizvodi, za katere velja mehanizem skladiščenja iz člena 30 Uredbe (EU) št. 1379/2013, izpolnjujejo pogoje, določene v členu 30 in členu 67 Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ( 10 ).

▼BPOGLAVJE II

Naloge upravljavcev

Člen 113

Splošne obveznosti upravljavcev

1.  Pri vseh upravljavcih, ki delujejo pod pristojnostjo države članice, se lahko opravi inšpekcijski pregled glede njihovih obveznosti v skladu s pravili skupne ribiške politike.

2.  Vsi upravljavci, pri katerih se opravi inšpekcijski pregled:

(a) pomagajo uradnikom in jim na zahtevo predložijo potrebne informacije in dokumente, po možnosti vključno z njihovimi kopijami ali dostopom do ustreznih zbirk podatkov, glede ribolovnih dejavnosti, ki jih je treba izpolnjevati in hraniti v elektronski ali papirni obliki v skladu s pravili skupne ribiške politike;

(b) omogočijo dostop do vseh delov plovil, prostorov in morebitnih prevoznih sredstev, tudi zrakoplovov in vozil na zračno blazino, ki se uporabljajo za ribolov ali dejavnosti predelave ali so povezani z njimi;

(c) v vsakem trenutku zagotovijo varnost uradnikov ter dejavno pomagajo uradnikom in sodelujejo z njimi pri opravljanju njihovih nalog;

(d) ne ovirajo, ustrahujejo ali motijo uradnikov ter ne pripravijo druge osebe, da bi jih ovirala, ustrahovala ali motila, ter drugi osebi preprečijo, da bi ovirala, ustrahovala ali motila uradnike pri izvajanju inšpekcijskega pregleda;

(e) po možnosti zagotovijo odmaknjen prostor za sestanek, na katerem nadzorni opazovalec poroča uradnikom, kot je določeno v členu 95(2) te uredbe.

Člen 114

Obveznosti kapitana med inšpekcijskimi pregledi

1.  Kapitan ribiškega plovila, na katerem poteka inšpekcijski pregled, ali njegov zastopnik:

(a) omogoči varno in učinkovito vkrcanje uradnikov v skladu z dobro mornarsko prakso, kadar je dan ustrezen signal mednarodnega kodeksa signalov ali kadar je namera po vkrcanju sporočena po radijski zvezi s plovila ali helikopterja, na katerem je uradnik;

(b) priskrbi lestev za vkrcanje, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge XXIX ter omogoča varen in primeren dostop do plovila, do katerega je potreben vzpon 1,5 m ali več;

(c) uradnikom omogoči, da opravijo svoje inšpekcijske naloge, ter jim v skladu z razumno presojo zagotovi vso zahtevano pomoč;

(d) uradniku(-om) dovoli komunicirati z organi države zastave, obalne države in države, ki opravlja inšpekcijo;

(e) uradnike opozori na posebna tveganja za varnost na krovu ribiških plovil;

(f) uradnikom zagotovi dostop do vseh območij plovila, vseh predelanih ali nepredelanih ulovov, vseh ribolovnih orodij ter vseh ustreznih informacij in dokumentov;

(g) uradnikom po koncu inšpekcijskega pregleda omogoči varno izkrcanje.

2.  Kapitanom ni treba razkriti poslovno občutljivih informacij prek odprtih radijskih kanalov.POGLAVJE III

Poročilo o inšpekcijskem pregledu

Člen 115

Skupna pravila glede poročil o inšpekcijskem pregledu

1.  Brez poseganja v posebna pravila v okviru regionalnih organizacij za upravljanje ribištva poročila o inšpekcijskem pregledu iz člena 76 uredbe o nadzoru vsebujejo ustrezne informacije, predvidene v zadevnem modulu iz Priloge XXVII. Poročila izpolnijo uradniki med inšpekcijskim pregledom ali čim prej po koncu inšpekcijskega pregleda.

2.  Kadar se med inšpekcijskim pregledom odkrije očitna kršitev, se v poročilo o inšpekcijskem pregledu vpišejo pravni in stvarni elementi skupaj z drugimi informacijami, ki so pomembne za kršitev. Kadar je med inšpekcijskim pregledom odkritih več kršitev, se v poročilo o inšpekcijskem pregledu vpišejo pomembni elementi vsake kršitve.

3.  Uradniki svoje ugotovitve na koncu inšpekcijskega pregleda sporočijo fizični osebi, ki je odgovorna za ribiško plovilo, prevozno sredstvo, zrakoplov, vozilo na zračno blazino ali prostore, kjer je potekal inšpekcijski pregled (upravljavcu). Upravljavec ima možnost dati pripombe na inšpekcijski pregled in njegove ugotovitve. Pripombe upravljavca se zabeležijo v poročilo o inšpekcijskem pregledu. Če uradniki ne govorijo istega jezika kot upravljavec, pri katerem se izvaja inšpekcijski pregled, ustrezno ukrepajo, da se njihove ugotovitve razumejo.

4.  Upravljavec ima pravico, da po potrebi stopi v stik s svojim zastopnikom ali pristojnimi organi svoje države zastave, če se pojavijo resne težave glede razumevanja rezultatov inšpekcijskega pregleda in poročila, pripravljenega na tej podlagi.

5.  Oblika elektronskega prenosa iz člena 76(1) uredbe o nadzoru se določi po posvetovanju med državami članicami in Komisijo.

Člen 116

Izpolnjevanje poročil o inšpekcijskem pregledu

1.  Kadar se poročilo o inšpekcijskem pregledu pripravi ročno v papirni obliki, je berljivo, neizbrisno in jasno zabeleženo. Noben vpis v poročilu se ne izbriše ali spremeni. Če je bila v ročno pripravljenem poročilu narejena napaka, se nepravilni vpis lično prečrta in zadevni uradnik ga parafira.

2.  Uradnik, odgovoren za inšpekcijski pregled, poročilo podpiše. Upravljavec je povabljen, da podpiše poročilo. Brez poseganja v nacionalno zakonodajo njegov podpis pomeni, da je seznanjen s poročilom, ne pa tudi, da se strinja z njegovo vsebino.

3.  Uradniki lahko pripravijo poročila o inšpekcijskih pregledih iz člena 115 te uredbe v elektronski obliki.

Člene 117

Kopija poročila o inšpekcijskem pregledu

Kopija poročila o inšpekcijskem pregledu iz člena 116 te uredbe se pošlje upravljavcu najpozneje 15 delovnih dni po končanem inšpekcijskem pregledu in v skladu z nacionalno zakonodajo države članice, ki ima suverenost ali pristojnost na kraju inšpekcijskega pregleda. Če se odkrije kršitev, za razkritje poročila veljajo zakoni zadevne države članice o razkritju informacij.POGLAVJE IV

Elektronska zbirka podatkov

Člen 118

Elektronska zbirka podatkov

1.  Države članice v svoje nacionalne programe nadzora vključijo postopke beleženja poročil o inšpekcijskih pregledih svojih uradnikov v papirni ali elektronski obliki. Ta poročila se prenesejo v elektronsko zbirko podatkov iz člena 78 uredbe o nadzoru in zagotovijo funkcije iz točke 2 Priloge XXIV k tej uredbi. Osnovne informacije, ki jih vsebuje elektronska zbirka podatkov, so postavke, ki so evidentirane v skladu s členom 115(1) te uredbe in so v Prilogi XXVII navedene kot obvezne. V zbirko podatkov se prenesejo tudi skenirana poročila o inšpekcijskih pregledih v papirni obliki.

2.  Zbirka podatkov je dostopna Komisiji in organu, ki ga ta imenuje, v skladu s postopki, opisanimi v členih 114, 115 in 116 uredbe o nadzoru. Ustrezni podatki v zbirki podatkov so dostopni tudi drugim državam članicam v okviru načrtov skupne uporabe.

3.  Podatki iz poročil o inšpekcijskih pregledih ostanejo v zbirki podatkov na voljo najmanj tri leta.POGLAVJE V

Inšpektorji unije

Člen 119

Obvestilo o inšpektorjih Unije

1.  Države članice in Evropska agencija za nadzor ribištva Komisiji v treh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe v elektronski obliki sporočijo imena uradnikov, ki se uvrstijo na seznam inšpektorjev Unije iz člena 79 uredbe o nadzoru.

2.  Uradniki, uvrščeni na seznam:

(a) imajo bogate izkušnje z nadzorom in inšpekcijskimi pregledi na področju ribištva;

(b) odlično poznajo ribiško zakonodajo Evropske unije;

(c) zelo dobro obvladajo enega od uradnih jezikov Evropske unije in imajo zadovoljivo znanje drugega uradnega jezika;

(d) so fizično sposobni opravljati svoje naloge;

(e) so po potrebi opravili potrebno usposabljanje v zvezi z varnostjo na morju.

Člen 120

Seznam inšpektorjev Unije

1.  Na podlagi obvestil držav članic in Evropske agencije za nadzor ribištva Komisija šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe sprejme seznam inšpektorjev Unije.

2.  Po pripravi začetnega seznama države članice in Evropska agencija za nadzor ribištva Komisijo do oktobra vsako leto obvestijo o morebitnih spremembah seznama, ki jih želijo uvesti za naslednje koledarsko leto. Komisija ustrezno spremeni seznam do 31. decembra vsako leto.

3.  Seznam in njegove spremembe so objavljeni na uradnem spletnem mestu Evropske agencije za nadzor ribištva.

Člen 121

Seznanitev regionalnih organizacij za upravljanje ribištva z inšpektorji Unije

Organ, ki ga imenuje Komisija, sekretariatu regionalne organizacije za upravljanje ribištva sporoči seznam inšpektorjev Unije, ki bodo izvajali inšpekcijske preglede v okviru te organizacije.

Člen 122

Pooblastila in naloge inšpektorjev Unije

1.  Inšpektorji Unije pri opravljanju svojih nalog upoštevajo zakonodajo Evropske unije in po potrebi nacionalno zakonodajo države članice, kjer se inšpekcijski pregled opravlja ali, če inšpekcijski pregled poteka zunaj ►M1  voda Unije ◄ , države članice zastave pregledanega ribiškega plovila in ustrezne mednarodne predpise.

2.  Inšpektorji Unije pokažejo službeno izkaznico, v kateri sta navedena njihova identiteta in službeni položaj. V ta namen imajo identifikacijski dokument, ki ga izda Komisija ali Evropska agencija za nadzor ribištva ter dokazuje njihovo identiteto in službeni položaj.

3.  Države članice inšpektorjem Unije omogočijo opravljanje nalog in jim zagotovijo pomoč, kakršno potrebujejo za izpolnitev svojih nalog.

4.  Pristojni organi držav članic lahko inšpektorjem Unije dovolijo, da nacionalnim inšpektorjem pomagajo pri opravljanju njihovih nalog.

5.  Ustrezno se uporabljata člena 113 in 114 te uredbe.

Člen 123

Poročila

1.  Inšpektorji Unije pristojnim organom države članice, v vodah katere je bil opravljen inšpekcijski pregled, ali če je bil inšpekcijski pregled opravljen zunaj ►M1  voda Unije ◄ , pristojnim organom države članice zastave pregledanega ►M1  ribiškega plovila Unije ◄ in Evropski agenciji za nadzor ribištva predložijo dnevni povzetek svojih inšpekcijskih dejavnosti, vključno z imenom in identifikacijsko številko vsakega pregledanega ribiškega ali drugega plovila ter vrsto izvedenega inšpekcijskega pregleda.

2.  Če inšpektorji Unije med inšpekcijskim pregledom odkrijejo kršitev, takoj predložijo povzetek poročila o inšpekcijskem pregledu pristojnim organom obalne države članice ali, če je bil inšpekcijski pregled opravljen zunaj ►M1  voda Unije ◄ , pristojnim organom države zastave pregledanega ribiškega plovila in Evropski agenciji za nadzor ribištva. Povzetek poročila o inšpekcijskem pregledu vsebuje najmanj datum in kraj inšpekcijskega pregleda, identifikacijo inšpekcijskega plovila, identifikacijo cilja inšpekcijskega pregleda in vrsto ugotovljene kršitve.

3.  Inšpektorji Unije kopijo popolnega poročila o inšpekcijskem pregledu, v katerem so navedene ustrezne postavke iz zadevnega inšpekcijskega modula poročila o inšpekcijskem pregledu iz Priloge XXVII, predložijo pristojnim organom države zastave pregledanega ribiškega ali drugega plovila in države članice, v vodah katere je bil opravljen inšpekcijski pregled, v sedmih dneh po datumu inšpekcijskega pregleda. Če so inšpektorji Unije odkrili kršitev, se kopija popolnega poročila o inšpekcijskem pregledu pošlje tudi Evropski agenciji za nadzor ribištva.

4.  Dnevna poročila in poročila o inšpekcijskih pregledih iz tega člena se na zahtevo pošljejo Komisiji.

Člen 124

Nadaljnje ukrepanje na podlagi poročil

1.  Države članice ukrepajo na podlagi poročil, ki jih predložijo inšpektorji Unije v skladu s členom 123 te uredbe, enako kot ukrepajo na podlagi poročil lastnih uradnikov.

2.  Da se olajšajo sodni in upravni postopki, država članica, ki je imenovala inšpektorja Unije, ali po potrebi Komisija ali Evropska agencija za nadzor ribištva sodeluje z državo članico, ki ukrepa na podlagi poročila inšpektorja Unije.

3.  Na zahtevo inšpektor Unije pomaga in poda dokaze v postopku za ugotavljanje kršitev, ki ga izvede katera koli država članica.NASLOV VII

UVELJAVLJANJE DOLOČB

SISTEM TOČK ZA HUDE KRŠITVE

Člen 125

Vzpostavitev in delovanje sistema točk za hude kršitve

Vsaka država članica imenuje pristojne nacionalne organe, ki so odgovorni za:

(a) vzpostavitev sistema za dodelitev točk za hude kršitve iz člena 92(1) uredbe o nadzoru,

(b) dodelitev primernega števila točk imetniku dovoljenja za gospodarski ribolov,

(c) prenos dodeljenih točk na katerega koli prihodnjega imetnika dovoljenja za gospodarski ribolov za zadevno ribiško plovilo, kadar se plovilo proda, prenese ali kako drugače spremeni lastništvo, in

(d) vodenje ustreznih evidenc za vsako dovoljenje za gospodarski ribolov o točkah, dodeljenih imetniku ali prenesenih nanj.

Člen 126

Dodelitev točk

1.  Število točk za hude kršitve v skladu s Prilogo XXX imetniku dovoljenja za gospodarski ribolov za zadevno ribiško plovilo dodeli pristojni organ države članice zastave.

▼M1

2.  Če se med enim inšpekcijskim pregledom ugotovi, da je ista fizična ali pravna oseba, ki je imetnik dovoljenja, storila dve ali več hudih kršitev, se za vsako zadevno hudo kršitev imetniku dovoljenja za gospodarski ribolov iz odstavka 1 pripiše največ 12 točk za vse te kršitve.

▼B

3.  Imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov je obveščen, da so mu bile dodeljene točke.

4.  Točke se imetniku dovoljenja dodelijo na datum, določen v sklepu o njihovi dodelitvi. Države članice zagotovijo, da sistem točk zaradi uporabe nacionalnih predpisov o odložilnih učinkih revizije postopka ne postane neučinkovit.

5.  Kadar se huda kršitev ugotovi v državi članici, ki ni država članica zastave, točke dodeli pristojni organ države članice zastave iz člena 125 te uredbe na podlagi uradnega obvestila v skladu s členom 89(4) uredbe o nadzoru.

Člen 127

Obveščanje o sklepih

Če organ, imenovan v skladu s členom 125 te uredbe, ni isti kot enotni organ iz člena 5(5) uredbe o nadzoru, se ta obvesti o vseh sklepih, sprejetih na podlagi tega naslova.

Člen 128

Prenos lastništva

Če se ribiško plovilo nameni prodaji ali kaki drugi vrsti prenosa lastništva, imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov morebitnega prihodnjega imetnika dovoljenja obvesti o številu točk, ki so mu še vedno dodeljene, in sicer z overjeno kopijo, ki jo pridobi od pristojnih organov.

Člen 129

Začasen preklic in trajni odvzem dovoljenja za gospodarski ribolov

1.  Če imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov zbere 18, 36, 54 in 72 točk, se mu dovoljenje za gospodarski ribolov prvič, drugič, tretjič in četrtič samodejno prekliče za ustrezno obdobje iz člena 92(3) uredbe o nadzoru.

2.  Če imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov zbere 90 točk, to samodejno sproži trajni odvzem dovoljenja za gospodarski ribolov.

Člen 130

Nadaljnji ukrepi po začasnem preklicu in trajnem odvzemu dovoljenja za gospodarski ribolov

1.  Če je dovoljenje za gospodarski ribolov začasno preklicano ali trajno odvzeto v skladu s členom 129 te uredbe, pristojni organ države članice zastave nemudoma obvesti imetnika dovoljenja za gospodarski ribolov o njegovem začasnem preklicu ali trajnem odvzemu.

2.  Po prejemu informacij iz odstavka 1 imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov zagotovi, da se ribolovne dejavnosti zadevnega plovila takoj prenehajo izvajati. Poskrbi, da plovilo nemudoma odpluje v matično pristanišče ali pristanišče, ki ga navedejo pristojni organi države članice zastave. Med potovanjem je ribolovno orodje pripeto in spravljeno v skladu s členom 47 uredbe o nadzoru. Imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov zagotovi, da se z morebitnim ulovom na krovu ribiškega plovila ravna v skladu z navodili pristojnih organov države članice zastave.

Člen 131

Izbris dovoljenj za gospodarski ribolov z ustreznih seznamov

▼M1

1.  Če se dovoljenje za gospodarski ribolov začasno prekliče ali trajno odvzame v skladu s členom 129(1) ali (2) te uredbe, se za ribiško plovilo, na katero se začasno preklicano ali trajno odvzeto dovoljenje nanaša, v nacionalno evidenco iz člena 24(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 navede, da nima dovoljenja za gospodarski ribolov. To ribiško plovilo se kot tako navede tudi v registru ribiške flote Unije iz člena 24(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

2.  Trajni odvzem dovoljenja za gospodarski ribolov v skladu s členom 129(2) te uredbe ne vpliva na zgornje meje ribolovne zmogljivosti države članice, ki je izdala dovoljenje iz člena 22(7) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

▼B

3.  Pristojni organi držav članic nemudoma posodobijo seznam iz člena 116(1)(d) uredbe o nadzoru s prikazom vseh dodeljenih točk in posledičnih začasnih preklicev in trajnih odvzemov dovoljenj za gospodarski ribolov, vključno z datumom začetka veljave in njihovim trajanjem.

Člen 132

Nezakonit ribolov med začasnim preklicem ali po trajnem odvzemu dovoljenja za gospodarski ribolov

1.  Če ribiško plovilo, za katero se dovoljenje za gospodarski ribolov začasno prekliče ali trajno odvzame v skladu s členom 129 te uredbe, izvaja ribolovne dejavnosti med začasnim preklicem ali po trajnem odvzemu dovoljenja za gospodarski ribolov, pristojni organi nemudoma sprejmejo izvršilne ukrepe v skladu s členom 91 uredbe o nadzoru.

2.  Ribiško plovilo iz odstavka 1 se lahko po potrebi vključi na seznam plovil IUU EU v skladu s členom 27 Uredbe (ES) št. 1005/2008.

Člen 133

Izbris točk

1.  Če je bilo dovoljenje za gospodarski ribolov začasno preklicano v skladu s členom 129 te uredbe, se točke, zaradi katerih je bilo dovoljenje za gospodarski ribolov začasno preklicano, ne izbrišejo. Morebitne nove točke, dodeljene imetniku dovoljenja za gospodarski ribolov, se za namene člena 129 te uredbe prištejejo k obstoječim točkam.

2.  Če so bile točke izbrisane v skladu s členom 92(4) uredbe o nadzoru, se za uporabo člena 92(3) uredbe o nadzoru šteje, da imetniku dovoljenja za gospodarski ribolov dovoljenje ni bilo začasno preklicano v skladu s členom 129 te uredbe.

3.  Če sta bili imetniku dovoljenja za gospodarski ribolov za zadevno ribiško plovilo dodeljeni več kot dve točki, se dve točki izbrišeta, če:

(a) ribiško plovilo, s katerim je bila izvedena kršitev, za katero so bile dodeljene točke, odtlej uporablja sistem za spremljanje plovil ali elektronsko evidentira in pošilja podatke iz ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracij o pretovarjanju in iztovarjanju, ne da bi bilo pravno zavezano uporabi teh tehnologij, ali

(b) se imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov po dodelitvi točk prostovoljno javi za sodelovanje v znanstvenem projektu za izboljšanje selektivnosti ribiškega orodja ali

(c) je imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov član organizacije proizvajalcev in se strinja z ribolovnim načrtom, ki ga je organizacija proizvajalcev sprejela v letu po dodelitvi točk, zaradi katerih so se imetniku dovoljenja za gospodarski ribolov ribolovne možnosti zmanjšale za 10 %, ali

(d) se imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov pridruži ribolovu, vključenemu v sistem okoljskega označevanja, ki potrjuje in spodbuja oznake za proizvode iz dobro upravljanega morskega ribolova in se osredotoča na vprašanja, povezana s trajnostno rabo ribolovnih virov.

Imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov lahko za vsako triletno obdobje od datuma zadnje hude kršitve samo enkrat izkoristi eno od možnosti iz točk (a), (b), (c) ali (d), da zmanjša število točk, če tako zmanjšanje ne povzroči izbrisa vseh točk na dovoljenju za gospodarski ribolov.

4.  Če so bile točke izbrisane v skladu z odstavkom 3, je imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov obveščen o izbrisu. Imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov je prav tako obveščen o številu preostalih točk.

Člen 134

Sistem točk za kapitane ribiških plovil

Države članice Komisijo šest mesecev po datumu uporabe tega naslova obvestijo o svojih nacionalnih sistemih točk za kapitane iz člena 92(6) uredbe o nadzoru.NASLOV VIII

UKREPI ZA ZAGOTOVITEV, DA DRŽAVE ČLANICE RAVNAJO V SKLADU S CILJI SKUPNE RIBIŠKE POLITIKE

▼M1 —————

▼BPOGLAVJE II

Odbitek ribolovnih možnosti

Člen 139

Splošna pravila za odbitek ribolovnih možnosti zaradi prevelike uporabe

1.  Obseg prevelike uporabe ribolovnih možnosti glede na razpoložljive kvote in ribolovni napor za dano obdobje, kot je določeno v členu 105(1) in členu 106(1) uredbe o nadzoru, se določi na podlagi številk, ki so na voljo petnajsti dan drugega meseca po izteku upravljanega obdobja.

▼M1

2.  Obseg prevelike uporabe ribolovnih možnosti se določi glede na ribolovne možnosti, ki jih ima zadevna država članica na voljo ob koncu vsakega zadevnega obdobja, ob upoštevanju izmenjav ribolovnih možnosti v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013, prenosov kvot v skladu s členom 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 ( 11 ), ponovne dodelitve razpoložljivih ribolovnih možnosti v skladu s členom 37 uredbe o nadzoru in odbitka ribolovnih možnosti v skladu s členi 105, 106 in 107 uredbe o nadzoru.

3.  Izmenjava ribolovnih možnosti v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013 za dano obdobje se ne dovoli po zadnjem dnevu prvega meseca po izteku tega obdobja.

▼B

Člen 140

Posvetovanje o odbitku ribolovnih možnosti

Glede odbitkov ribolovnih možnosti v skladu s členom 105(4) in (5) ter členom 106(3) uredbe o nadzoru se Komisija o predlaganih ukrepih posvetuje z zadevno državo članico. Zadevna država članica se na posvetovanje Komisije odzove v desetih delovnih dneh.POGLAVJE III

Odbitek kvot zaradi neskladnosti s pravili skupne ribiške politike

Člen 141

Pravila za odbitek kvot zaradi neskladnosti s cilji skupne ribiške politike

1.  Rok iz člena 107(2) uredbe o nadzoru, v katerem država članica dokaže, da se ribolov lahko varno nadaljuje, začne teči z datumom dopisa Komisije državi članici.

2.  Države članice odgovoru iz člena 107(2) uredbe o nadzoru priložijo stvarni dokaz, s katerim je mogoče Komisiji dokazati, da se ribolov lahko varno nadaljuje.

Člen 142

Določitev količin, ki se odbijejo

1.  Odbitek kvot v skladu s členom 107 uredbe o nadzoru je sorazmeren z obsegom in naravo neskladnosti s pravili o staležih, za katere veljajo večletni načrti, ter resnostjo ogroženosti ohranitve teh staležev. Upošteva škodo, ki so jo ti staleži utrpeli zaradi neskladnosti s pravili o staležih, za katere veljajo večletni načrti.

2.  Če odbitek iz odstavka 1 ne more biti izveden na kvoti, dodelitvi ali deležu staleža ali skupine staležev, na katere se neskladnost nanaša, ker kvote, dodelitve ali deleža staleža ali skupine staležev zadevni državi članici ni ali ni dovolj na voljo, lahko Komisija po posvetovanju z zadevno državo članico v naslednjem letu ali letih odbije kvote za druge staleže ali skupine staležev, ki so na voljo v tej državi članici na istem geografskem območju ali imajo isto tržno vrednost v skladu z odstavkom 1.NASLOV IX

PODATKI IN OBVEŠČANJEPOGLAVJE I

Analiza in revizija podatkov

Člen 143

Vsebina

Računalniški sistem potrjevanja iz člena 109(1) uredbe o nadzoru zajema zlasti:

(a) zbirko podatkov ali zbirke podatkov, v katerih so shranjeni vsi podatki, potrjeni s tem sistemom, kot je določeno v členu 144 te uredbe;

(b) postopke potrjevanja, kar vključuje preverjanje kakovosti podatkov, analizo in navzkrižna preverjanja vseh podatkov, kot je določeno v členu 145 te uredbe;

(c) postopke za dostop Komisije ali organa, ki ga ta imenuje, do vseh podatkov, kot je določeno v členu 146 te uredbe.

Člen 144

Podatki, ki se potrdijo

1.  Za namene računalniškega sistema potrjevanja države članice zagotovijo, da so vsi podatki iz člena 109(2) uredbe o nadzoru shranjeni v računalniški zbirki podatkov ali zbirkah podatkov. Minimalni elementi, ki se vključijo, so postavke iz Priloge XXIII, postavke, ki so navedene kot obvezne v Prilogi XXVII, postavke iz Priloge XII in postavke iz Priloge XXXII. V sistemu potrjevanja so prav tako lahko upoštevani drugi podatki, ki se štejejo za potrebne v zvezi s postopki potrjevanja.

2.  Podatki v zbirkah podatkov iz odstavka 1 so vedno in v realnem času na voljo sistemu potrjevanja. Sistem potrjevanja ima neposredni dostop do vseh zbirk podatkov brez človeškega posredovanja. V ta namen so vse zbirke podatkov ali sistemi v državah članicah, ki vsebujejo podatke iz odstavka 1, medsebojno povezani.

3.  Če se podatki iz odstavka 1 v zbirko podatkov ne shranijo samodejno, države članice nemudoma in ob upoštevanju rokov iz ustrezne zakonodaje predvidijo ročni vnos ali digitalizacijo v zbirke podatkov. Datum prejema in vnosa podatkov se pravilno zabeležita v zbirko podatkov.

Člen 145

Postopki potrjevanja

1.  Računalniški sistem potrjevanja neprekinjeno, sistematično in temeljito potrdi vsak podatkovni niz iz člena 144(1) te uredbe z avtomatiziranimi računalniškimi algoritmi in postopki. Potrjevanje vsebuje postopke za nadzor osnovne kakovosti podatkov ter preverjanje oblike podatkov in najmanjših zahtev v zvezi s podatki kot tudi naprednejše potrjevanje s podrobno analizo več zapisov podatkovnih nizov z uporabo statističnih metod ali z navzkrižnim preverjanjem podatkov iz različnih virov.

2.  Za vsak postopek potrjevanja obstaja poslovno pravilo ali niz poslovnih pravil, ki opredeljujejo, katera potrjevanja so izvedena v postopku in kje se rezultati teh potrjevanj shranjujejo. Po potrebi se navede ustrezni sklic na zakonodajo, katere uporaba se preverja. Komisija lahko po posvetovanju z državami članicami opredeli standardni niz poslovnih pravil, ki se uporabljajo.

3.  Vsi rezultati računalniškega sistema potrjevanja, pozitivni in negativni, se shranijo v zbirko podatkov. Nemudoma je mogoče ugotoviti morebitne nedoslednosti in neskladnosti, ki so bile odkrite s postopki potrjevanja, ter nadaljnje ukrepe v zvezi nedoslednostmi. Prav tako je mogoče pridobiti identifikacijo ribiških plovil, kapitanov plovil ali upravljavcev, v zvezi s katerimi so bile odkrite nedoslednosti in v zvezi s katerimi so se vprašanja neskladnosti v zadnjih treh letih ponavljala.

4.  Nadaljnje ukrepanje glede nedoslednosti, odkritih s sistemom potrjevanja, je povezano z rezultati potrjevanj, pri čemer se navedeta datum potrjevanja in nadaljnjega ukrepanja.

Če je ugotovljena nedoslednost posledica napačnega vnosa podatkov, se vneseni podatek v zbirki podatkov popravi, pri tem pa se jasno označi, da je bil podatek popravljen, ter se zapišeta prvotna vrednost ali vnos in razlog za popravek podatka.

Če je posledica ugotovljene nedoslednosti nadaljnje ukrepanje, rezultat potrjevanja vsebuje povezavo do poročila o inšpekcijskem pregledu in po potrebi do nadaljnjih ukrepov v zvezi z njim.

Člen 146

Dostop Komisije

1.  Države članice zagotovijo, da ima Komisija ali organ, ki ga ta imenuje, vedno v realnem času dostop do:

(a) vseh podatkov iz člena 144(1) te uredbe;

(b) vseh poslovnih pravil, opredeljenih za sistem potrjevanja, ki vsebujejo opredelitev, ustrezno zakonodajo in kraj, kjer so rezultati potrjevanja shranjeni;

(c) vseh rezultatov potrjevanj in nadaljnjih ukrepov, ki so označeni, če je bil posamezen podatek popravljen, ter po potrebi povezav do postopkov za ugotavljanje kršitev.

2.  Države članice zagotovijo, da so podatki iz odstavka 1(a), (b) in (c) dostopni za samodejno izmenjavo podatkov prek varnih spletnih storitev, kot je opredeljeno v členu 147 te uredbe.

3.  Podatki se lahko prenesejo v skladu z obliko za izmenjavo podatkov in vsemi podatkovnimi elementi, kot je opredeljeno v Prilogi XII, in v formatu XML. Drugi podatki, ki so dostopni in niso opredeljeni v Prilogi XII, so na voljo v obliki, opredeljeni v Prilogi XXXII.

4.  Komisija ali organ, ki ga ta imenuje, ima možnost prenesti podatke iz odstavka 1 za katero koli obdobje in katero koli geografsko območje za posamezno ribiško plovilo ali seznam ribiških plovil.

5.  Zadevna država članica na utemeljeno zahtevo Komisije takoj popravi podatke, v zvezi s katerimi je Komisija odkrila nedoslednosti. Zadevna država članica o tem popravku nemudoma obvesti druge zadevne države članice.

▼M1POGLAVJE Ia

Pravila za izmenjavo podatkov

Člen 146a

To poglavje določa natančna pravila za izmenjavo podatkov iz členov 111 in 116 uredbe o nadzoru ter za sporočanje podatkov o ulovu iz člena 33(2) in (4) uredbe o nadzoru in člena 13(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 ( 12 ).

Člen 146b

Opredelitve

V tem poglavju se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „Transportna plast“ pomeni elektronsko omrežje za izmenjavo ribolovnih podatkov, ki ga Komisija zagotavlja vsem državam članicam in organu, ki ga ta imenuje za izmenjavo podatkov na standardiziran način.

(b) „Poročilo“ pomeni informacije, zabeležene po elektronski poti.

(c) „Sporočilo“ pomeni poročilo v svoji obliki za prenos.

(d) „Zahteva“ pomeni elektronsko sporočilo, ki vsebuje poizvedbo za niz poročil.

Člen 146c

Splošna načela

1.  Vsa sporočila se izmenjajo na podlagi standarda P1000 Centra Združenih narodov za pospeševanje trgovine in elektronsko poslovanje (UN/CEFACT). Uporabijo se samo podatkovna polja, jedrne komponente, predmeti in dobro oblikovana sporočila razširljivega označevalnega jezika (XML) v skladu z definicijsko shemo protokola XML (XSD) na podlagi standardizacijskih knjižnic UN/CEFACT.

2.  Oblike zapisa poročil temeljijo na standardih UN/CEFACT iz Priloge XII in so na voljo na strani z evidenco matičnih podatkov (Master Data Register) na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu.

3.  Definicijska shema XSD in kode na strani evidence matičnih podatkov na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu, se uporabijo za vsa sporočila.

4.  Datum in čas se sporočita v univerzalnem koordiniranem času (po UTC).

5.  Vsa poročila imajo edinstveno oznako poročila.

6.  Za povezavo podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika s podatki iz deklaracije o iztovarjanju, deklaracije o pretovarjanju, obvestila o prodaji, deklaracije o prevzemu in prevoznega dokumenta se uporabi edinstvena oznaka ribolovnega potovanja v človeško berljivi obliki.

7.  Poročila v zvezi z ribiškimi plovili Unije vključujejo identifikacijsko številko plovila iz člena 10 Uredbe Komisije (ES) št. 26/2004 ( 13 ).

8.  Za zagotavljanje izmenjave sporočil države članice uporabijo izvedbene dokumente, ki so na voljo na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu.

Člen 146d

Pošiljanje sporočil

1.  Vsi prenosi so v celoti avtomatizirani, takojšnji in izvedeni po transportni plasti.

2.  Pred pošiljanjem sporočila pošiljatelj izvede samodejni pregled, s katerim preveri, da je sporočilo pravilno glede na najmanjši sklop pravil za potrjevanje in preverjanje, ki so na voljo v evidenci matičnih podatkov na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu.

3.  Prejemnik obvesti pošiljatelja o prejemu sporočila, tako da pošlje povratno sporočilo na podlagi standarda UN/CEFACT P1000-1: Splošna načela. Sporočila in odgovori na zahteve sistema za spremljanje plovil ne prejmejo povratnega sporočila.

4.  Ko pride do tehnične okvare na strani pošiljatelja in pošiljatelj ne more izmenjati sporočil, pošiljatelj o težavi obvesti prejemnike. Pošiljatelj nemudoma sprejme ustrezne ukrepe za odpravo težave. Vsa sporočila, ki jih je treba dostaviti prejemniku, se shranijo do rešitve težave.

5.  Ko pride do tehnične okvare na strani prejemnika in prejemnik ne more prejemati sporočil, prejemnik o težavi obvesti pošiljatelje. Prejemnik nemudoma sprejme ustrezne ukrepe za odpravo težave.

6.  Po popravilu okvare sistema, povezane s pošiljateljem, pošiljatelj pošlje neposlana sporočila takoj, ko je to mogoče. Uporabi se lahko ročni postopek nadaljnjega spremljanja.

7.  Po popravilu okvare sistema, povezane s prejemnikom, so manjkajoča sporočila dostopna na zahtevo. Uporabi se lahko ročni postopek nadaljnjega spremljanja.

8.  Vsi pošiljatelji in prejemniki sporočil ter Komisija vzpostavijo postopke samodejnega preklopa za neprekinjeno poslovanje.

Člen 146e

Popravki

Popravki poročil se zabeležijo v enaki obliki kot izvirno poročilo, pri čemer mora biti navedeno, da je poročilo popravek na podlagi standarda UN/CEFACT P1000-1: Splošna načela.

Člen 146f

Izmenjava podatkov sistema za spremljanje plovil

1.  Oblika, ki se uporabi za sporočanje podatkov sistema za spremljanje plovil med državami članicami, kot tudi med državami članicami in Komisijo ali organom, ki ga ta imenuje, je definicijska shema protokola XML za domeno položaja plovila na podlagi standarda UN/CEFACT P1000-7.

2.  Sistemi države članice zastave morajo omogočati pošiljanje sporočil sistema za spremljanje plovil.

3.  Sistemi držav članic zastave morajo omogočati tudi odgovarjanje na zahteve za podatke sistema za spremljanje plovil za ribolovna potovanja, ki so se začela v preteklih 36 mesecih.

Člen 146g

Izmenjava podatkov o ribolovni dejavnosti

1.  Oblika zapisa, ki se uporabi za izmenjavo podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika, predhodnega obvestila, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju iz členov 15, 17, 22 in 24 uredbe o nadzoru med državami članicami, kot tudi med državami članicami in Komisijo ali organom, ki ga ta imenuje, je definicijska shema protokola XML za domeno ribolovne dejavnosti na podlagi standarda UN/CEFACT P1000-3.

2.  Sistemi države članice zastave morajo omogočati pošiljanje sporočil o ribolovni dejavnosti in odgovarjanje na zahteve za podatke o ribolovni dejavnosti za ribolovna potovanja, ki so se začela v preteklih 36 mesecih.

Člen 146h

Izmenjava podatkov v zvezi s prodajo

1.  Oblika zapisa, ki se uporabi za izmenjavo podatkov iz obvestil o prodaji in iz deklaracij o prevzemu iz členov 63 in 67 uredbe o nadzoru med državami članicami, kot tudi med državami članicami in Komisijo ali organom, ki ga ta imenuje, je definicijska shema protokola XML za prodajno domeno na podlagi standarda UN/CEFACT P1000-5.

2.  Ob izmenjavi podatkov iz prevoznega dokumenta iz člena 68 uredbe o nadzoru med državami članicami, kot tudi med državami članicami in Komisijo ali organom, ki ga ta imenuje, uporabljena oblika zapisa prav tako temelji na standardu UN/CEFACT P1000-5.

3.  Sistemi držav članic morajo omogočati pošiljanje sporočil o obvestilih o prodaji in deklaracijah o prevzemu ter odgovarjanje na zahteve za podatke iz obvestil o prodaji in o prevzemih za operacije, ki so se izvedle v preteklih 36 mesecih.

Člen 146i

Pošiljanje skupnih podatkov o ulovu

1.  Države članice zastave uporabijo definicijsko shemo protokola XML na podlagi standarda UN/CEFACT P1000-12 kot obliko zapisa za pošiljanje skupnih podatkov o ulovu iz člena 33(2) in (4) uredbe o nadzoru in člena 13(2) Uredbe (ES) št. 1006/2008 Komisiji.

2.  Podatki iz poročil o ulovu se združijo za vsak mesec, v katerem so bile vrste ulovljene.

3.  Količine iz poročil o ulovu temeljijo na iztovorjenih količinah. Kadar se poročilo o ulovu poda v skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1006/2008 in pred iztovarjanjem, se poda poročilo o oceni ulova z navedbo „obdržano na krovu“. Popravek s točno težo in krajem iztovarjanja se pošlje pred 15. dnem v mesecu po iztovarjanju.

4.  Kadar zakonodaja Unije predpisuje poročanje o staležih ali vrstah v več poročilih o ulovu na različnih ravneh zbiranja, se o teh staležih ali vrstah poroča le v najnatančnejšem poročilu, ki se zahteva.

Člen 146j

Spremembe oblik zapisov XML in izvedbenih dokumentov

1.  Spremembe oblik zapisa XML in izvedbenih dokumentov, ki se uporabijo za vse elektronske izmenjave podatkov med državami članicami ter med državami članicami, Komisijo ali organom, ki ga ta imenuje, vključno s spremembami, ki izhajajo iz členov 146f, 146g in 146h, določi Komisija skupaj z državami članicami.

2.  Spremembe iz odstavka 1 se jasno opredelijo v evidenci matičnih podatkov na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu, in označijo z datumom začetka veljavnosti spremembe. Take spremembe začnejo veljati nič prej kot šest mesecev in najpozneje 18 mesecev po njihovi določitvi. Časovni okvir določi Komisija skupaj z državami članicami.

▼BPOGLAVJE II

Spletna mesta držav članic

Člen 147

Delovanje spletnih mest in spletnih storitev

1.  Države članice za namene uradnih spletnih mest iz členov 115 in 116 uredbe o nadzoru ustvarijo spletne storitve. Te spletne storitve ustvarjajo sprotno in dinamično vsebino za uradna spletna mesta ter zagotavljajo samodejen dostop do podatkov. Po potrebi države članice prilagodijo obstoječe zbirke podatkov ali ustvarijo nove zbirke podatkov, da bi zagotovile zahtevano vsebino spletnih storitev.

2.  Te spletne storitve omogočijo Komisiji in organu, ki ga ta imenuje, da kadar koli na zahtevo prenese vse razpoložljive podatke iz členov 148 in 149 te uredbe. Samodejni mehanizem za prenos podatkov na zahtevo temelji na protokolu in obliki za elektronsko izmenjavo podatkov iz Priloge XII. Spletne storitve se ustvarijo v skladu z mednarodnimi standardi.

3.  Vsaka podstran uradnega spletnega mesta iz odstavka 1 vsebuje meni na levi strani, kjer so navedene hiperpovezave do vseh drugih podstrani. Podstran na dnu vsebuje tudi opredelitev povezane spletne storitve.

4.  Spletne storitve in spletna mesta so centralizirano razporejeni in zagotavljajo le eno edinstveno točko dostopa na državo članico.

5.  Komisija lahko določi skupne standarde, tehnične specifikacije in postopke za vmesnik spletnega mesta, tehnično združljive računalniške sisteme in spletne storitve med državami članicami, Komisijo in organom, ki ga ta imenuje. Komisija usklajuje prizadevanja za oblikovanje navedenih specifikacij in postopkov po posvetovanju z državami članicami.

Člen 148

Javno dostopni del spletnega mesta in spletne storitve

1.  Javno dostopni del spletnega mesta vsebuje pregled strani in različne podstrani. Javni pregled strani vsebuje seznam hiperpovezav, ki vsebujejo sklice iz člena 115(a) do (g) uredbe o nadzoru in povezave do podstrani z informacijami iz navedenega člena.

2.  Vsaka javna podstran vsebuje vsaj enega izmed podatkov iz člena 115(a) do (g) uredbe o nadzoru. Podstrani in povezane spletne storitve vsebujejo najmanj informacije iz Priloge XXXIII.

Člen 149

Varni del spletnega mesta in spletne storitve

1.  Varni del spletnega mesta vsebuje pregled strani in različne podstrani. Varni pregled strani vsebuje seznam hiperpovezav, ki vsebujejo sklice iz člena 116(1)(a) do (h) uredbe o nadzoru in povezave do podstrani z informacijami iz navedenega člena.

2.  Vsaka varna podstran vsebuje vsaj enega izmed podatkov iz člena 116(1)(a) do (h) uredbe o nadzoru. Podstrani in povezane spletne storitve vsebujejo najmanj informacije iz Priloge XXIV.

3.  Varni del spletnega mesta in varne spletne storitve uporabljajo elektronska potrdila iz člena 116(3) uredbe o nadzoru.NASLOV X

IZVAJANJEPOGLAVJE I

Medsebojna pomočOddelek 1

Splošne določbe

Člen 150

Področje uporabe

1.  V tem poglavju so določeni pogoji, pod katerimi države članice upravno sodelujejo med seboj, s tretjimi državami, Komisijo in organom, ki ga ta imenuje, da bi zagotovile učinkovito uporabo uredbe o nadzoru in te uredbe. Državam članicam ne preprečuje uvedbe drugih oblik upravnega sodelovanja.

2.  To poglavje držav članic ne zavezuje k medsebojni pomoči, kadar bi ta lahko škodovala njihovemu nacionalnemu pravnemu sistemu, javnemu redu, varnosti ali drugim temeljnim interesom. Zaprošena država članica se pred zavrnitvijo zahteve po pomoči posvetuje z državo članico prosilko, da bi ugotovili, ali je v skladu s posebnimi pogoji mogoča delna pomoč. Kadar zahtevi po pomoči ni mogoče ugoditi, se o tem nemudoma obvestita država članica prosilka in Komisija ali organ, ki ga ta imenuje, pri čemer se navedejo razlogi za zavrnitev.

3.  To poglavje ne vpliva na uporabo predpisov o kazenskem postopku in medsebojni pomoči v kazenskih zadevah v državah članicah, vključno s predpisi o tajnosti sodnih preiskav.

Člen 151

Stroški

Države članice krijejo svoje stroške za izvedbo zahteve po pomoči in se odpovedo vsem zahtevkom za povračilo stroškov, ki nastanejo pri uporabi tega naslova.

Člen 152

Enotni organ

Enotni organ iz člena 5(5) uredbe o nadzoru deluje kot enotni povezovalni organ, pristojen za uporabo tega poglavja.

Člen 153

Nadaljnji ukrepi

1.  Kadar se nacionalni organi kot odgovor na zahtevo po pomoči na podlagi tega poglavja ali po izmenjavi informacij na lastno pobudo odločijo za sprejetje ukrepov, ki se lahko izvedejo zgolj z dovoljenjem ali na zahtevo sodnega organa, sporočijo zadevni državi članici in Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje, vse informacije o ukrepih, povezanih z neskladnostjo s pravili skupne ribiške politike.

2.  Za vsako tako sporočilo je potrebno predhodno dovoljenje sodnega organa, če takšno dovoljenje zahteva nacionalna zakonodaja.Oddelek 2

Informacije brez predhodne zahteve

Člen 154

Informacije brez predhodne zahteve

1.  Kadar država članica odkrije potencialno neskladnost s pravili skupne ribiške politike, zlasti hudo kršitev iz člena 90(1) uredbe o nadzoru, ali utemeljeno sumi, da bi do take kršitve lahko prišlo, o tem takoj obvesti druge zadevne države članice in Komisijo ali organ, ki ga ta imenuje. V tem obvestilu, ki ga sporoči prek enotnega organa iz člena 152 te uredbe, predloži vse potrebne informacije.

2.  Kadar država članica sprejme izvršilne ukrepe v zvezi z neskladnostjo ali kršitvijo iz odstavka 1, o tem prek enotnega organa iz člena 152 te uredbe obvesti druge zadevne države članice in Komisijo ali organ, ki ga ta imenuje.

3.  Vsa obvestila v skladu s tem členom se sestavijo v pisni obliki.Oddelek 3

Zahteve po pomoči

Člen 155

Opredelitev pojmov

Za namene tega oddelka „zahteva po pomoči“ pomeni zahtevo, ki jo ena država članica ali Komisija ali organ, ki ga ta imenuje, naslovi na drugo državo članico, po:

(a) informacijah, vključno z informacijami iz člena 93(2) in (3) uredbe o nadzoru;

(b) izvršilnih ukrepih ali

(c) upravnem obvestilu.

Člen 156

Splošne zahteve

1.  Država članica prosilka zagotovi, da vse zahteve po pomoči vsebujejo zadostne informacije, na podlagi katerih lahko zaprošena država članica zahtevo izpolni, vključno z vsemi potrebnimi dokazi, ki jih je mogoče pridobiti na ozemlju države članice prosilke.

2.  Zahteve po pomoči so omejene na utemeljene primere, v katerih je upravičeno domnevati, da je prišlo do neskladnosti s pravili skupne ribiške politike, zlasti do hudih kršitev iz člena 90(1) uredbe o nadzoru, in država članica prosilka ne more pridobiti zahtevanih informacij ali sprejeti zahtevanih ukrepov z lastnimi sredstvi.

Člen 157

Pošiljanje zahtev in odgovorov

1.  Zahteve pošilja le enotni organ države članice prosilke, Komisija ali organ, ki ga ta imenuje, enotnemu organu zaprošene države članice. Na enak način se pošljejo vsi odgovori na zahteve.

2.  Zahteve po medsebojni pomoči in ustrezni odgovori se sestavijo v pisni obliki.

3.  O jezikih, ki se uporabljajo v zahtevah in odgovorih, se zadevni enotni organi dogovorijo pred vložitvijo zahtev. Če dogovora ni mogoče doseči, se zahteve pošljejo v uradnem(-ih) jeziku(-ih) države članice prosilke in odgovori v uradnem(-ih) jeziku(-ih) zaprošene države članice.

Člen 158

Zahteve po informacijah

1.  Država članica na zahtevo države članice prosilke, Komisije ali organa, ki ga ta imenuje, predloži vse ustrezne informacije, ki so potrebne, da bi lahko ugotovili, ali je prišlo do neskladnosti s pravili skupne ribiške politike, zlasti hudih kršitev iz člena 90(1) uredbe o nadzoru, oziroma ali obstaja utemeljen sum, da bi se to lahko zgodilo. Te informacije se predložijo prek enotnega organa iz člena 152 te uredbe.

2.  Zaprošena država članica na zahtevo države članice prosilke, Komisije ali organa, ki ga ta imenuje, opravi ustrezne upravne poizvedbe glede dejavnosti, ki predstavljajo ali za katere država članica prosilka meni, da bi lahko predstavljale neskladnost s pravili skupne ribiške politike, zlasti hude kršitve iz člena 90(1) uredbe o nadzoru. Zaprošena država članica sporoči rezultate upravnih poizvedb državi članici prosilki in Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje.

3.  Zaprošena država članica lahko na zahtevo države članice prosilke, Komisije ali organa, ki ga ta imenuje, dovoli pristojnemu uradniku države članice prosilke, da med upravnimi poizvedbami iz odstavka 2 spremlja uradnike zaprošene države članice, Komisije ali organa, ki ga ta imenuje. Če nacionalni predpisi o kazenskem postopku nekatera dejanja omejujejo na uradnike, ki so za to posebej določeni v nacionalni zakonodaji, uradniki države članice prosilke pri takih dejanjih ne sodelujejo. V nobenem primeru ne sodelujejo pri preiskavah prostorov ali na uradnem zaslišanju oseb v okviru kazenskega prava. Uradniki države članice prosilke, ki so v zaprošeni državi članici, morajo biti vselej sposobni predložiti pisno pooblastilo, iz katerega so razvidne njihova identiteta in uradne funkcije.

4.  Zaprošena država članica na zahtevo države članice prosilke le tej predloži vse dokumente ali overjene verodostojne kopije, ki jih ima v lasti in se nanašajo na neskladnost s pravili skupne ribiške politike ali hude kršitve iz člena 90(1) uredbe o nadzoru.

5.  Standardni obrazec za izmenjavo informacij na zahtevo je določen v Prilogi XXXIV.

Člen 159

Zahteve po izvršilnih ukrepih

1.  Zaprošena država članica na podlagi dokazov iz člena 156 te uredbe na zahtevo države članice prosilke, Komisije ali organa, ki ga ta imenuje, sprejme vse potrebne izvršilne ukrepe, da na svojem ozemlju ali v morskih vodah pod svojo suverenostjo ali pristojnostjo takoj doseže prenehanje neskladnosti s pravili skupne ribiške politike ali hudih kršitev iz člena 90(1) uredbe o nadzoru.

2.  Zaprošena država članica se lahko med sprejemanjem izvršilnih ukrepov iz odstavka 1 posvetuje z državo članico prosilko, Komisijo ali organom, ki ga ta imenuje.

3.  Zaprošena država članica prek enotnega organa iz člena 152 te uredbe poroča o sprejetih ukrepih in njihovem učinku državi članici prosilki, drugim zadevnim državam članicam, Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje.

Člen 160

Rok za odgovore na zahteve po informacijah in izvršilnih ukrepih

1.  Zaprošena država članica kakor hitro je mogoče, vendar najpozneje štiri tedne po dnevu prejema zahteve, zagotovi informacije iz člena 158(1) in člena 159(3) te uredbe. Zaprošena država članica in država članica prosilka, Komisija ali organ, ki ga ta imenuje, se lahko dogovorita za drugačne roke.

2.  Kadar zaprošena država članica ne more odgovoriti v roku, obvesti državo članico prosilko, Komisijo ali organ, ki ga ta imenuje, v pisni obliki o razlogu za to in navede, kdaj bo po svojem mnenju lahko odgovorila.

Člen 161

Zahteve po upravnem obvestilu

1.  Zaprošena država članica na zahtevo države članice prosilke in v skladu s svojimi nacionalnimi predpisi, ki urejajo obveščanje o podobnih instrumentih in odločitvah, obvesti naslovnika o vseh instrumentih in odločitvah, ki so bili sprejeti v zvezi s skupno ribiško politiko, zlasti glede vprašanj, ki jih ureja uredba o nadzoru ali ta uredba, ki jih sprejmejo upravni organi države članice prosilke in naj bi se uporabljali na ozemlju zaprošene države članice.

2.  Zahteve za obvestilo se sestavijo z uporabo standardnega obrazca, priloženega tej uredbi v Prilogi XXXV.

3.  Zaprošena država članica svoj odgovor pošlje državi članici prosilki takoj po obvestilu prek enotnega organa iz člena 152 te uredbe. Odgovor se predloži z uporabo standardnega obrazca iz Priloge XXXVI.Oddelek 4

Odnosi s Komisijo ali organom, ki ga ta imenuje

Člen 162

Sporočanje med državami članicami in Komisijo ali organom, ki ga ta imenuje

1.  Vsaka država članica takoj, ko so ji na voljo, sporoči Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje, vse informacije, za katere meni, da so pomembne glede metod, praks ali odkritih smernic, ki se uporabljajo ali za katere obstaja sum, da so se uporabljale v primerih neskladnosti s pravili skupne ribiške politike, zlasti hudih kršitev iz člena 90(1) uredbe o nadzoru.

2.  Komisija ali organ, ki ga ta imenuje, državam članicam takoj, ko so ji na voljo, sporoči vse informacije, ki bi jim pomagale pri uveljavljanju uredbe o nadzoru ali te uredbe.

Člen 163

Usklajevanje Komisije ali organa, ki ga ta imenuje

1.  Kadar država članica odkrije dejavnosti, ki predstavljajo ali domnevno predstavljajo neskladnost s pravili skupne ribiške politike, zlasti hude kršitve iz člena 90(1) uredbe o nadzoru, in so posebnega pomena na ravni Unije, Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje, čim prej sporoči vse ustrezne informacije, ki so potrebne za ugotavljanje dejstev. Komisija ali organ, ki ga ta imenuje, te informacije posreduje drugim zadevnim državam članicam.

2.  Za namene odstavka 1 se šteje, da so dejavnosti, ki predstavljajo neskladnost s pravili skupne ribiške politike, zlasti hude kršitve iz člena 90(1) uredbe o nadzoru, posebnega pomena na ravni Evropske unije, zlasti kadar:

(a) so ali bi lahko bile povezane z eno ali več državami članicami ali

(b) se državi članici zdi verjetno, da se podobne dejavnosti izvajajo tudi v drugih državah članicah.

3.  Kadar Komisija ali organ, ki ga ta imenuje, meni, da so dejavnosti, ki predstavljajo neskladnost s pravili skupne ribiške politike, zlasti hude kršitve iz člena 90(1) uredbe o nadzoru, potekale v eni ali več državah članicah, o tem obvesti zadevne države članice, ki čim prej opravijo poizvedbe. Zadevne države članice Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje, čim prej sporočijo ugotovitve teh poizvedb.Oddelek 5

Odnosi s tretjimi državami

Člen 164

Izmenjava informacij s tretjimi državami

1.  Kadar država članica od tretje države ali od regionalne organizacije za upravljanje ribištva prejme informacije, ki so pomembne za učinkovito uporabo uredbe o nadzoru ali te uredbe, prek enotnega organa sporoči te informacije drugim zadevnim državam članicam, Komisiji ali organu, ki ga ta imenuje, če to dovoljujejo dvostranski sporazumi z navedeno tretjo državo ali pravila regionalne organizacije za upravljanje ribištva.

2.  Država članica lahko informacije, prejete v skladu s tem poglavjem, sporoči tretji državi ali regionalni organizaciji za upravljanje ribištva prek svojega enotnega organa v skladu z dvostranskim sporazumom z navedeno tretjo državo ali v skladu s pravili regionalne organizacije za upravljanje ribištva. Ta komunikacija poteka po posvetovanju države članice, ki je prva sporočila informacije, in v skladu z zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo glede varstva posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

▼M1

3.  Komisija ali organ, ki ga ta imenuje, lahko v okviru sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu ali sporazumov o partnerstvu v ribištvu, sklenjenih med Unijo in tretjimi državami, ali v okviru regionalnih organizacij za upravljanje ribištva ali podobnih dogovorov, katerih pogodbenica je Unija ali v katerih sodeluje kot nepogodbenica, sporoči ustrezne informacije o neskladnosti s pravili skupne ribiške politike ali hudih kršitvah iz člena 42(1)(a) Uredbe (ES) št. 1005/2008 in člena 90(1) uredbe o nadzoru drugim pogodbenicam navedenih sporazumov, organizacij ali dogovorov, na podlagi soglasja države članice, ki je zagotovila informacije, in v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta ( 14 ).

▼BPOGLAVJE II

Obveznosti poročanja

Člen 165

Oblika in roki za poročila

1.  Države članice za petletna poročila iz člena 118(1) uredbe o nadzoru uporabijo podatke, opredeljene v Prilogi XXXVII.

2.  Poročilo, v katerem so navedena pravila, uporabljena za pripravo poročil na podlagi osnovnih podatkov iz člena 118(4) uredbe o nadzoru, se pošlje šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe. Države članice pošljejo novo poročilo, ko se pravila spremenijo.NASLOV XI

KONČNE DOLOČBE

Člen 166

Razveljavitve

1.  Uredba (EGS) št. 2807/83, Uredba (EGS) št. 3561/85, Uredba (EGS) št. 493/87, Uredba (EGS) št. 1381/87, Uredba (EGS) št. 1382/87, Uredba (ES) št. 2943/95, Uredba (ES) št. 1449/98, Uredba (ES) št. 2244/2003, Uredba (ES) št. 1281/2005, Uredba (ES) št. 1042/2006, Uredba (ES) št. 1542/2007, Uredba (ES) št. 1077/2008 in Uredba (ES) št. 409/2009 se razveljavijo.

2.  Uredba (ES) št. 356/2005 se razveljavi s 1. januarjem 2012.

3.  Sklicevanja na razveljavljene uredbe se razumejo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 167

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije, razen naslova VII, ki začne veljati 1. julija 2011.

Poglavje III naslova II in poglavje 1 naslova IV pa se uporabljata od 1. januarja 2012. V skladu s členom 124(c) uredbe o nadzoru in prejšnjim odstavkom se naslov VII uporablja od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA IPreglednica 1

Tričrkovne kode za predstavitev proizvoda

Tričrkovna koda za predstavitev proizvoda

Predstavitev

Opis

CBF

Velika plamenka

HEA s kožo, hrbtenico in repom

CLA

Klešče

Samo klešče

DWT

Koda ICCAT

Brez škrg, drobovja, dela glave in plavuti

FIL

V filetih

HEA + GUT + TLD in brez kosti; iz vsake ribe nastaneta dva fileta, ki nista združena

FIS

V filetih brez kože

FIL + SKI; iz vsake ribe nastaneta dva fileta, ki nista združena

FSB

V filetih s kožo in kostmi

V filetih s kožo in kostmi

FSP

V filetih brez kože, s hrbtno kostjo

V filetih z odstranjeno kožo in s hrbtno kostjo

GHT

Brez drobovja, glave in repa

GUH + TLD

GUG

Brez drobovja in škrg

Odstranjeno drobovje in škrge

GUH

Brez drobovja in glave

Odstranjeno drobovje in glava

GUL

Brez drobovja, z jetri

GUT; z jetri

GUS

Brez drobovja, glave in kože

GUH + SKI

GUT

Brez drobovja

Odstranjeno celotno drobovje

HEA

Brez glave

Odstranjena glava

JAP

Japonski način razreza

Prečni razrez, pri katerem se odstranijo vsi deli od glave do trebuha

JAT

Brez repa, z japonskim načinom razreza

Japonski način razreza z odstranjenim repom

LAP

Lappen

Dva fileta, HEA, s kožo, repom in plavutmi

LVR

Jetra

Samo jetra. Pri skupni predstavitvi se uporabi koda LVR-C.

OTH

Drugo

Druge predstavitve (1)

ROE

Ikre

Samo ikre. Pri skupni predstavitvi se uporabi koda ROE-C.

SAD

Posušene, soljene

Brez glave, s kožo, hrbtenico in repom, neposredno soljene

SAL

Mokro nasoljene, lahke

CBF in soljene

SGH

Soljene, brez drobovja in glave

GUH in soljene

SGT

Soljene in brez drobovja

GUT in soljene

SKI

Brez kože

Odstranjena koža

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Rep

Samo repi

TLD

Brez repa

Odstranjen rep

TNG

Jezik

Samo jezik. Pri skupni predstavitvi se uporabi koda TNG-C.

TUB

Samo trup

Samo trup (lignji)

WHL

Cele

Brez obdelave

WNG

Krila

Samo krila

(1)   Kadar kapitani ribiških plovil v deklaraciji o iztovarjanju ali pretovarjanju uporabijo kodo za predstavitev „OTH“ (Drugo), morajo podrobno opisati, na kaj se predstavitev „OTH“ nanaša.Preglednica 2

Stanje predelave

KODA

STANJE

ALI

Žive

BOI

Kuhane

DRI

Posušene

FRE

Sveže

FRO

Zamrznjene

SAL

Soljene
PRILOGA II

OSNOVNI PODATKI ZA DOVOLJENJA ZA GOSPODARSKI RIBOLOV

1.   PODATKI O RIBIŠKEM PLOVILU ( 15 )

Številka iz registra ladjevja Unije ( 16 )

Ime ribiškega plovila ( 17 )

Država zastave/Država registracije (17) 

Pristanišče registracije (ime in nacionalna koda (17) )

Zunanja oznaka (17) 

Mednarodni radijski klicni znak (IRCS ( 18 ))

2.   IMETNIK DOVOLJENJA/LASTNIK RIBIŠKEGA PLOVILA (16)  /ZASTOPNIK RIBIŠKEGA PLOVILA (16) 

Ime in naslov fizične ali pravne osebe

3.   LASTNOSTI RIBOLOVNE ZMOGLJIVOSTI

Moč motorja (kW) ( 19 )

Tonaža (BT) ( 20 )

Skupna dolžina (20) 

Osnovno ribolovno orodje ( 21 )

Pomožna ribolovna oprema (21) 

DRUGI NACIONALNI UKREPI, KOT JE USTREZNO
PRILOGA III

OSNOVNI PODATKI ZA DOVOLJENJA ZA RIBOLOV

A.   IDENTIFIKACIJA

1. Številka iz registra ladjevja Unije ( 22 )

2. Ime ribiškega plovila ( 23 )

3. Črke in številke zunanje identifikacije (22) 

B.   POGOJI RIBOLOVA

1. Datum izdaje:

2. Obdobje veljavnosti:

3. Pogoji za izdajo dovoljenja, vključno z vrsto, območjem in ribolovnim orodjem, kadar je to ustrezno: 

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Območja

 

 

 

 

 

 

Vrsta

 

 

 

 

 

 

Ribolovno orodje

 

 

 

 

 

 

Drugi pogoji

 

 

 

 

 

 

Vse druge zahteve, ki izhajajo iz vloge za dovoljenje za ribolov.
PRILOGA IV

LASTNOSTI OZNAČEVALNIH BOJ

image

ZAHODNE KONČNE OZNAČEVALNE BOJE

image

VZHODNE KONČNE OZNAČEVALNE BOJE

image

VMESNE OZNAČEVALNE BOJE

image

▼M1 —————

▼M1
PRILOGA VI

VZOREC KOMBINIRANEGA RIBOLOVNEGA LADIJSKEGA DNEVNIKA, DEKLARACIJE O IZTOVARJANJU IN DEKLARACIJE O PRETOVARJANJU UNIJE

image
PRILOGA VII

VZOREC KOMBINIRANEGA RIBOLOVNEGA LADIJSKEGA DNEVNIKA, DEKLARACIJE O IZTOVARJANJU IN DEKLARACIJE O PRETOVARJANJU UNIJE

(SREDOZEMSKO MORJE –DNEVNA RIBOLOVNA POTOVANJA)

image

▼M1 —————

▼M1
PRILOGA X

NAVODILA ZA KAPITANE RIBIŠKIH PLOVIL, KI MORAJO IZPOLNITI IN PREDLOŽITI RIBOLOVNI LADIJSKI DNEVNIK, DEKLARACIJO O IZTOVARJANJU ALI DEKLARACIJO O PRETOVARJANJU

V ribolovni ladijski dnevnik se zabeležijo spodnje splošne in osnovne informacije o ribolovnih dejavnostih plovila ali plovil v skladu s členi 14, 15, 21, 22, 23 in 24 uredbe o nadzoru in naslovom III, poglavji I, II in III te uredbe, brez poseganja drugih posebnih elementov ali pravil, ki jih predpisujejo zakonodaja Unije, državni organi države članice ali tretje države ali regionalna organizacija za upravljanje ribištva.

1.   NAVODILA V ZVEZI Z RIBOLOVNIM LADIJSKIM DNEVNIKOM

Kapitani vseh ribiških plovil, ki sodelujejo v ribolovnih operacijah v paru, vodijo ribolovni ladijski dnevnik, v katerem navedejo ulovljene količine na krovu tako, da ni dvojnega štetja ulova.

Med istim ribolovnim potovanjem se v ladijski dnevnik v papirni obliki na vsako stran zapišejo obvezni podatkovni elementi.Informacije o ribiškem(-ih) plovilu(-ih) in datumih ribolovnih potovanj

Ribolovni ladijski dnevnik v papirni obliki

Sklic

Številka

Podatkovni element

[M (Mandatory) = obvezno]

[O (Optional) = neobvezno]

[CIF (Compulsory if applicable) = obvezno, če je primerno]

Opis in/ali časovni okvir, ki ga je treba zabeležiti

(1)

Ime ribiškega(-ih) plovila (plovil) (M)

Mednarodni radijski klicni znak(-i) (M)

Številka(-e) CFR (M)

Številka(-e) GFCM, ICCAT (CIF)

V primeru ribolovnih operacij v paru se enaki podatki zabeležijo tudi za drugo ribiško plovilo.

Te informacije se vpišejo v ladijski dnevnik v papirni obliki pod informacijami o plovilu, za katerega se vodi ribolovni ladijski dnevnik.

Identifikacijska številka plovila iz registra flote EU (številka CFR) je enkratna številka, ki jo država članica dodeli plovilu Unije, ko ribiško plovilo prvič vstopi v floto EU (1).

Registrska številka GFCM ali ICCAT se vpiše za ribiška plovila, ki izvajajo regulirane ribolovne dejavnosti zunaj voda Unije (CIF).

(2)

Zunanja identifikacija (M)

Črke in številke zunanje identifikacije, kot so vidne na boku ladijskega trupa.

V primeru ribolovnih operacij v paru se enaki podatki zabeležijo tudi za drugo ribiško plovilo.

(3)

Ime in naslov kapitana (M)

Navedeta se ime in natančen naslov kapitana (ulica, hišna številka, mesto, poštna številka, država članica ali tretja država).

V primeru ribolovnih operacij v paru se enaki podatki zabeležijo tudi za drugo ribiško plovilo.

(4)

Datum, čas in pristanišče odhoda (M)

Podatki se zabeležijo v ladijski dnevnik v papirni obliki pred odhodom ribiškega plovila iz pristanišča. Datum se zabeleži v obliki DD-MM-LLLL, čas pa se zabeleži v obliki UU:MM v lokalnem času.

Pred odhodom ribiškega plovila iz pristanišča se pošlje elektronsko sporočilo o odhodu. Datum in čas se zabeležita v univerzalnem koordiniranem času (po UTC).

V elektronskem ladijskem dnevniku se pristanišče zabeleži s kodami, objavljenimi na strani evidence matičnih podatkov na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu.

(5)

Datum, čas in pristanišče vrnitve (M)

Zabeleži se v ladijski dnevnik v papirni obliki pred prihodom ribiškega plovila v pristanišče. Datum se zabeleži v obliki DD-MM-LLLL, predvideni čas pa se zabeleži v obliki UU:MM v lokalnem času.

Pred prihodom ribiškega plovila v pristanišče se pošlje elektronsko sporočilo o vrnitvi v pristanišče. Datum in predvideni čas se zabeležita v univerzalnem koordiniranem času (po UTC).

V elektronskem ladijskem dnevniku se pristanišče zabeleži s kodami, objavljenimi na strani evidence matičnih podatkov (Master Data Register) na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu.

(6)

Datum, čas in pristanišče iztovarjanja, če se razlikuje od točke (5) (M)

Zabeležijo se v ladijski dnevnik pred prihodom ribiškega plovila v pristanišče iztovarjanja. Datum se zabeleži v obliki DD-MM-LLLL, predvideni čas pa v obliki UU:MM v lokalnem času (ladijski dnevnik v papirni obliki) ali v univerzalnem koordiniranem času (po UTC) za elektronski ladijski dnevnik.

V elektronskem ladijskem dnevniku se pristanišče zabeleži s kodami, objavljenimi na strani evidence matičnih podatkov (Master Data Register) na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu.

(7)

Datum, čas in kraj pretovarjanja,

Ime, zunanja identifikacija, mednarodni radijski klicni znak, zastava, številka CFR ali IMO ter pristanišče in namembna država prejemnega ribiškega plovila (M)

Izpolnijo se v ladijskem dnevniku v papirni obliki v primeru pretovarjanja, in sicer pred začetkom operacije.

Datum se zabeleži v obliki DD-MM-LLLL, čas pa v obliki UU:MM v lokalnem času (ladijski dnevnik v papirni obliki) ali v univerzalnem koordiniranem času (po UTC) za elektronski ladijski dnevnik.

V elektronskem ladijskem dnevniku se pristanišče zabeleži s kodami, objavljenimi na strani evidence matičnih podatkov (Master Data Register) na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu.

Tretja država se zabeleži s kodo države ISO-3166 3-alfa.

Za plovila Unije se zabeleži številka iz registra flote EU (CFR). Za plovila tretjih držav se zabeleži številka Mednarodne pomorske organizacije (IMO).

Kadar se zahteva geografski položaj, se zemljepisna širina in dolžina zabeležita v stopinjah in minutah, če se ne uporablja GPS, ter v decimalnih stopinjah in minutah, če se uporablja GPS (oblika zapisa WGS 84).

Informacije o ribolovnem orodju

(8)

Vrsta orodja (M)

Navede se vrsta orodja v skladu s kodami iz stolpca 1 v Prilogi XI.

(9)

Velikost mrežnega očesa (M)

Navede se v milimetrih (raztegnjeno mrežno oko).

(10)

Mere orodja (M)

Navedejo se mere orodja, kot sta velikost in število, v skladu s specifikacijami iz stolpca 2 v Prilogi XI.

(11)

Datum (M)

Za vsak dan na morju se v novo vrstico (ladijskega dnevnika v papirni obliki) ali poročilo (elektronskega ladijskega dnevnika) zabeleži ustrezen datum.

Po potrebi se datum za vsako ribolovno operacijo zabeleži v novo vrstico.

(12)

Število ribolovnih operacij (M)

Navede se število ribolovnih operacij v skladu s specifikacijami iz stolpca 3 v Prilogi XI.

(13)

Trajanje ribolova (O)

Čas nastavitve in izvleka orodja (CIF)

Ribolovna globina (CIF)

Skupni čas (O)

Skupni čas za vse dejavnosti v zvezi z ribolovnimi operacijami (iskanje rib, metanje, vleka in izvleka aktivnega orodja, nastavitev, namakanje, odstranitev ali ponovna nastavitev mirujočega orodja ter odstranitev morebitnega ulova iz orodja, mrež za zadrževanje ali mrežastih kletk za prenos v mrežaste kletke za pitanje in gojenje) se zabeleži v minutah in je enak številu ur na morju, od katerih se odštejejo čas, porabljen za prevoz do ribolovnih območij in med njimi ter vrnitev z njih, čas, porabljen za manevre izogibanja, in čas nedejavnosti ali čakanja na popravilo.

Čas nastavitve in izvleka orodja se zabeleži v obliki UU:MM v lokalnem času (ladijski dnevnik v papirni obliki) ali v univerzalnem koordiniranem času (po UTC) za elektronski ladijski dnevnik.

Ribolovna globina se zabeleži kot povprečna globina in v metrih.

(14)

Položaj in geografsko ribolovno območje (M)

Zadevno geografsko območje ulova predstavlja območje, na katerem je bila ulovljena večina ulova, pri čemer se uporabi najbolj natančna raven, kadar je na voljo.

Primeri:

V vodah severovzhodnega Atlantika (območje FAO 27) do razdelka ICES in statističnega območja (npr. IVa 41E7, VIIIb 20E8). Statistična območja ICES zagotavljajo koordinatno mrežo, ki pokriva območje med 36° S in 85° 30′ S ter 44° Z in 68° 30′ V. Vodoravni pasi zemljepisne širine s 30-minutnimi intervali so oštevilčeni (dvomestno) od 01 do 99. Navpični pasi zemljepisne dolžine z enostopinjskimi intervali so označeni v skladu z alfanumeričnim sistemom, ki se začne z A0 in uporabi drugačno črko za vsak 10-stopinjski blok, in sicer do M8, razen črke I.

V vodah Sredozemlja in Črnega morja (območje FAO 37), do geografskega podobmočja GFCM in statističnega območja (npr. 7 M27B9). Številka območja v statistični koordinatni mreži GFCM je petmestna koda: (i) zemljepisno širino pokriva trimestna koda, sestavljena iz ene črke in dveh številk. Največji razpon od M00 (30° S) do M34 (47° 30′ S), (ii) zemljepisno dolžino pokriva koda, sestavljena iz črke in številke. Razpon črk je od A do J, razpon števil za posamezno črko pa od 0 do 9. Največji razpon od A0 (6° Z) do J5 (42° V).

V vodah severozahodnega Atlantika, ki vključujejo območje NAFO (območje FAO 21), in vodah vzhodnega srednjega Atlantika, ki vključuje območje CECAF (območje FAO 34), do razdelka ali podrazdelka FAO (npr. 21.3.M ali 34.3.5).

Za druga območja FAO do podobmočja FAO, če je na voljo (npr. FAO 31 za zahodni srednji Atlantik in FAO 51.6 za zahodni Indijski ocean).

Neobvezni podatki se lahko vpišejo glede vseh statističnih območij, v katerih je ribiško plovilo lovilo podnevi (O).

Na območjih GFCM in ICCAT se geografski položaj (zemljepisna širina/zemljepisna dolžina) zabeleži tudi za vsako ribolovno operacijo ali ob 12:00, kadar se na ta dan ni lovilo rib.

Kadar se zahteva geografski položaj, se zemljepisna širina in dolžina zabeležita v stopinjah in minutah, če se ne uporablja GPS, ter v decimalnih stopinjah in minutah, če se uporablja GPS (oblika zapisa WGS 84).

Ribolovno območje v tretji državi, območje regionalne organizacije za upravljanje ribištva in odprto morje: navede(-jo) se ribolovno(-a) območje(-a) držav, ki niso države članice, ali območje(-a) regionalnih organizacij za upravljanje ribištva ali voda, ki niso pod suverenostjo ali pristojnostjo katere koli države ali ki jih ne upravlja regionalna organizacija za upravljanje ribištva, v skladu s kodami držav ISO-3166 3-alfa in drugimi kodami, objavljenimi na strani evidence matičnih podatkov (Master Data Register) na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu, npr. NOR = Norveška, NAFO = XNW, NEAFC = XNE in XIN za odprto morje.

(15)(16)

Ulovljene količine na krovu (M)

Za beleženje vrst rib se uporabijo tričrkovne kode FAO.

Ulov posamezne vrste se zabeleži v kilogramih vrednosti žive teže.

Zabeležijo se vse količine posamezne ulovljene vrste na krovu nad 50 kg vrednosti žive teže. Mejna vrednost 50 kg se uporabi takoj, ko ulov vrste preseže 50 kg. Količine vključujejo količine, ki so namenjene prehrani posadke plovila.

Ulovi ustrezne velikosti se zabeležijo s splošno kodo LSC.

Ulovi, ki ne dosegajo najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, se zabeležijo ločeno od ulovov ustrezne velikosti s splošno kodo BMS.

Če se ulov hrani v košarah, zabojih, posodah, škatlah, vrečah, vrečkah, blokih ali drugih zabojnikih, se zabeleži neto teža uporabljene enote v kilogramih žive teže in točno število uporabljenih enot.

Namesto tega se lahko ulov, obdržan na krovu, v teh enotah zabeleži v kilogramih žive teže (O).

V Baltskem morju (samo za lososa) in območju GFCM (samo za tune, mečarice in izrazito selivske morske pse) ali, kjer je primerno, na drugih območjih, se zabeleži tudi število rib, ulovljenih v enem dnevu.

Če je stolpcev premalo, se uporabi nova stran.

(15)(16)

Ocene zavrženih rib (M)

Za beleženje vrst rib se uporabijo tričrkovne kode FAO.

Zavržek posamezne vrste se zabeleži v kilogramih vrednosti žive teže.

Vrste, za katere ne velja obveznost iztovarjanja:

Zavržki količin posamezne vrste nad 50 kg vrednosti žive teže se zabeležijo po pravilih za evidentiranje ulovov v skladu s splošno kodo DIS.

Na enak način se zabeležijo tudi zavržki vrst, ki se uporabijo kot živa vaba in so zabeležene v ribolovnem ladijskem dnevniku.

Vrste, ki so izvzete iz obveznosti iztovarjanja (2).

Zavržki količin posamezne vrste se v celoti zabeležijo po pravilih za evidentiranje ulovov v skladu s splošno kodo DIS.

Zavržki količin posamezne vrste, posebej za katere veljajo izjeme de minimis , se v celoti zabeležijo po pravilih za evidentiranje ulovov, ločeno od drugih zavržkov, v skladu s splošno kodo DIM.

(15)(16)

Ulovi, naključni prilovi in izpustitev drugih morskih organizmov ali živali (M)

Na območju GFCM se ločeno za vsak ulov ali naključni prilov zabeležijo tudi naslednje informacije:

— dnevni ulovi rdečih koral, ki vključuje ribolovno dejavnost glede na območje in globino,

— naključni prilov in izpustitev morskih ptic,

— naključni prilov in izpustitev pravih tjulnjev,

— naključni prilov, ulov in izpustitev morskih želv,

— naključni prilov in izpustitev kitov in delfinov.

Kjer je ustrezno, se morske živali, spuščene v morje, zabeležijo s splošno kodo RET.

Pri beleženju vrst rib se uporabijo tričrkovne kode FAO ali, kadar te niso na voljo, kode, objavljene na strani evidence matičnih podatkov (Master Data Register) na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu.

(1)   Kot je navedeno v členu 10 Uredbe Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti (UL L 5, 9.1.2004, str. 25).

(2)   

Kakor je navedeno v členu 15(4) in členu 15(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in kakor je spremenjeno v Uredbi (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015, zlasti:

— vrste, katerih ulov je prepovedan in ki so kot take opredeljene v pravnem aktu Unije, sprejetem na področju skupne ribiške politike;

— vrste, za katere znanstveni dokazi, v katerih so upoštevane lastnosti orodja, ribolovnih praks in ekosistemov, kažejo visoko stopnjo preživetja;

— ulovi, za katere veljajo izjeme de minimis;

— ribo, na kateri se kažejo poškodbe zaradi plenilcev.

2.   NAVODILA GLEDE DEKLARACIJE O IZTOVARJANJU/PRETOVARJANJU

Kadar so bili ribiški proizvodi iztovorjeni ali pretovorjeni in če so bili tehtani s sistemi, ki so jih odobrili pristojni organi držav članic, na plovilu za ulov, ribiškem plovilu dajalcu ali na prejemnem ribiškem plovilu, se v deklaraciji o iztovarjanju ali pretovarjanju navede dejanska teža iztovorjenih ali pretovorjenih količin v kilogramih teže proizvoda za posamezne vrste, ki vključuje:

(a) predstavitev rib (referenčna št. 17 v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki) v skladu s kodami iz tabele 1 v Prilogi I (M);

(b) mersko enoto za iztovorjene ali pretovorjene količine (referenčna št. 18 v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki). Teža enote se navede v kilogramih teže proizvoda. Ta enota je lahko drugačna od enote v ribolovnem ladijskem dnevniku (M);

(c) skupno iztovorjeno ali pretovorjeno težo po vrstah (referenčna št. 19 v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki). Navede se teža dejansko iztovorjenih ali pretovorjenih količin za vse vrste (M).

Ulovi ustrezne velikosti se zabeležijo s splošno kodo LSC. Ulovi, ki ne dosegajo najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, se zabeležijo ločeno od ulovov ustrezne velikosti s splošno kodo BMS. Za beleženje vrst rib se uporabijo tričrkovne kode FAO.

(d) Teža se ujema s težo proizvoda rib, kot so bile iztovorjene, in sicer po vsaki predelavi na krovu. Ustrezne pretvorbene količnike naknadno uporabijo pristojni organi držav članic za izračun vrednosti žive teže v skladu s členom 49 te uredbe;

(e) podpis kapitana (referenčna št. 20 v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki) (M);

(f) podpis ter ime in naslov zastopnika in opazovalca, kjer je primerno (referenčna št. 21 v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki);

(g) zadevno geografsko območje ulova: območje, podobmočje in podrazdelek FAO, razdelek ICES, podobmočje NAFO, NEAFC, območje CECAF, podobmočje GFCM ali ribolovno območje tretje države (referenčna št. 22 v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki). To se uporabi na enak način kot za informacije o položaju in geografskem območju, kakor je navedeno zgoraj (M).

3.   DODATNA NAVODILA ZA EVIDENTIRANJE RIBOLOVNEGA NAPORA V RIBOLOVNI LADIJSKI DNEVNIK

Kapitani ribiških plovil Unije v ribolovni ladijski dnevnik zabeležijo spodnje dodatne informacije o času, porabljenem za ribiške dejavnosti, za katere velja ureditev ribolovnega napora:

(a) Vse informacije v okviru tega razdelka se zabeležijo v ribolovni ladijski dnevnik v papirni obliki pod referenčni številki (15) in (16).

(b) Čas se zabeleži v univerzalnem koordiniranem času (po UTC).

(c) Zemljepisna širina in dolžina se zabeležita v stopinjah in minutah, če ni uporabljen GPS, ter v decimalnih stopinjah in minutah (oblika zapisa WGS 84), če je uporabljen GPS.

(d) Pri beleženju vrst rib se uporabijo tričrkovne kode FAO.

3.1    Informacije o ribolovnem naporu

(a)    Prečkanje območja napora

Kadar odobreno ribiško plovilo prečka območje napora, ne da bi tam izvajalo ribolovne dejavnosti, se v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki izpolni dodatna vrstica ali pa se izpolni elektronska deklaracija. Vpišejo se naslednji podatki:

 datum,

 območje napora,

 datumi in čas posameznega vstopa/izstopa,

 položaj posameznega vstopa in izstopa glede na zemljepisno širino in dolžino,

 na krovu obdržan ulov po vrstah ob vstopu,

 beseda „prečkanje“ (crossing).

(b)    Vstop na območje napora

Kadar ribiško plovilo vstopi na območje napora, v katerem bo verjetno izvajalo ribolovne dejavnosti, se v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki izpolni dodatna vrstica ali elektronska deklaracija. Vpišejo se naslednji podatki:

 datum,

 beseda „vstop“ (entry),

 območje napora,

 položaj glede na zemljepisno širino in dolžino,

 čas vstopa,

 na krovu obdržan ulov po vrstah ob vstopu in

 ciljne vrste.

(c)    Izstop z območja napora

Kadar plovilo zapusti območje napora, na katerem je izvajalo ribolovne dejavnosti, in vstopi na drugo območje napora, na katerem namerava izvajati ribolovne dejavnosti, se v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki izpolni dodatna vrstica ali elektronska deklaracija. Vpišejo se naslednji podatki:

 datum,

 beseda „vstop“ (entry),

 položaj glede na zemljepisno širino in dolžino,

 novo območje napora,

 čas izstopa/vstopa,

 na krovu obdržan ulov po vrstah ob izstopu/vstopu in

 ciljne vrste.

Kadar ribiško plovilo zapusti območje napora, na katerem je izvajalo ribolovne dejavnosti, in na tem območju ne bo izvajalo nadaljnjih ribolovnih dejavnosti, se izpolni dodatna vrstica ali elektronska deklaracija. Vpišejo se naslednji podatki:

 datum,

 beseda „izstop“ (exit),

 položaj glede na zemljepisno širino in dolžino,

 območje napora,

 čas odhoda,

 na krovu obdržan ulov po vrstah ob izstopu in

 ciljne vrste.

(d)    Ribolovne dejavnosti zunaj območja ( 24 ).

Kadar ribiško plovilo izvaja ribolovne dejavnosti zunaj območja, se v ribolovnem ladijskem dnevniku v papirni obliki izpolni dodatna vrstica ali pa se izpolni elektronska deklaracija. Vpišejo se naslednji podatki:

 datum,

 beseda „čezobmočni“ (trans-zonal),

 čas prvega izstopa in območje napora,

 položaj prvega vstopa glede na zemljepisno širino in dolžino,

 čas zadnjega vstopa in območje napora,

 položaj zadnjega izstopa glede na zemljepisno širino in dolžino,

 na krovu obdržan ulov po vrstah ob izstopu/vstopu in

 ciljne vrste.

(e)    Dodatne informacije za ribiška plovila, ki uporabljajo mirujoča orodja:

 Kadar ribiško plovilo nastavi ali ponovno nastavi mirujoče orodje, se vpišejo spodnji podatki:

 

 datum,

 območje napora,

 položaj glede na zemljepisno širino in dolžino,

 besedi „nastavitev“ (setting) ali „ponovna nastavitev“ (resetting),

 čas.

 Ko ribiško plovilo konča operacije z mirujočim orodjem:

 

 datum,

 območje napora,

 položaj glede na zemljepisno širino in dolžino,

 beseda „konec“ (finish),

 čas.

3.2    Informacije v zvezi z obveščanjem o premikih plovila

Kadar mora ribiško plovilo, ki izvaja ribolovne dejavnosti, pristojnim organom sporočiti informacije v obliki poročila o ribolovnem naporu v skladu s členom 28 uredbe o nadzoru, se poleg informacij iz odstavka 3.1 navedejo naslednje informacije:

(a) datum in čas obvestila;

(b) geografski položaj ribiškega plovila glede na zemljepisno širino in dolžino;

(c) sredstvo obveščanja in po potrebi uporabljeno radijsko postajo ter

(d) namembni(-e) kraj(-e) obvestila.

▼B
PRILOGA XIKODE ORODIJ IN RIBOLOVNIH OPERACIJ

Vrsta orodja

Stolpec 1

Koda

Stolpec 2

Velikost/število (v metrih)

(neobvezno)

Stolpec 3

Število nastavitev vsak dan

(obvezno)

Pridnena vlečna mreža s širilkami

OTB

Model vlečne mreže (navede se model ali obseg odprtine)

Število nastavitev orodja

Vlečne mreže za lov škampov

TBN

Vlečne mreže za lov kozic

TBS

Pridnene vlečne mreže (niso določene)

TB

Vlečna mreža z gredjo

TBB

Dolžina gredi, pomnožena s številom gredi

Število nastavitev orodja

Dvojna vlečna mreža s širilkami

OTT

Model vlečne mreže (navede se model ali obseg odprtine), pomnožen s številom vlečnih mrež

Število nastavitev orodja

Pridnena vlečna mreža, upravljana z dveh plovil

PTB

Model vlečne mreže (navede se model ali obseg odprtine)

Pelagična vlečna mreža s širilkami

OTM

Model vlečne mreže

Pelagična vlečna mreža, upravljana z dveh plovil

PTM

Model vlečne mreže

POTEGALKE

Danska sidrna potegalka

SDN

Skupna dolžina vrvi potegalke

Število nastavitev orodja

Škotska potegalka (vlečenje vabe)

SSC

Škotska potegalka, upravljana z dveh plovil (vlečenje vabe)

SPR

Potegalke (niso določene)

SX

Potegalka za ribolov s čolna ali plovila

SV

OBKROŽEVALNE MREŽE

Zaporna plavarica

PS

Dolžina, višina

Število nastavitev orodja

Zaporna plavarica za uporabo z enega plovila

PS1

Dolžina, višina

Zaporna plavarica, upravljana z dveh plovil

PS2

 

Brez zapornih vrvi (lampara)

LA

 

STRGAČE

Strgača

DRB

Širina, pomnožena s številom strgač

Število nastavitev orodja

ZABODNE IN ZAPLETNE MREŽE

Zabodne mreže (niso določene)

GN

Dolžina, višina

Število nastavitev mrež čez dan

Zasidrane zabodne mreže (nastavljene)

GNS

Zabodne mreže (viseče)

GND

Zabodne mreže (krožeče)

GNC

Kombinirane zabodne-trislojne mreže

GTN

Trislojne mreže

GTR

PASTI

Vrše

FPO

Število vrš, nastavljenih vsak dan

 

Pasti (niso določene)

FIX

Ni določeno

 

TRNKI IN VRVICE

Ročne ribiške vrvice in ribiške palice (ročno upravljane)

LHP

Skupno število trnkov in vrvic, nastavljenih čez dan

Ročne ribiške vrvice in ribiške palice (mehanske)

LHM

Stoječi parangali

LLS

Število trnkov in vrvic, nastavljenih vsak dan

Viseči parangali

LLD

Parangali (niso določeni)

LL

Panule

LTL

 

 

Trnki in vrvice (niso določeni)

LX

 

 

RIBOLOVNI STROJI

Mehanske strgače

HMD

 

 

 

 

 

 

Razno orodje

MIS

 

 

Orodje za rekreacijski ribolov

RG

 

 

Orodje, ki ni znano ali določeno

NK

 

 

▼M1
PRILOGA XII

STANDARDI ZA ELEKTRONSKO IZMENJAVO PODATKOV

Oblika zapisa za elektronsko izmenjavo podatkov temelji na standardu UN/CEFACT P1000. Izmenjave podatkov v zvezi s podobnimi poslovnimi dejavnostmi so združene v domenah in določene v dokumentih s specifikacijami poslovnih zahtev.

Standardi so na voljo za:

P1000-1; Splošna načela

P1000-3; Domena ribolovne dejavnosti

P1000-5; Domena prodaje

P1000-7; Domena položaja plovila

P1000-12; Domena poročila o skupnih podatkih o ulovu

Dokumenti s specifikacijami poslovnih zahtev in prevod v človeško berljivi obliki (definicijska shema XML) so na voljo na strani evidence matičnih podatkov (Master Data Register) na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu. Izvedbeni dokumenti, ki se uporabijo za izmenjavo podatkov, so prav tako na voljo na tej spletni strani.

▼B
PRILOGA XIII

PRETVORBENI KOLIČNIKI EVROPSKE UNIJE ZA SVEŽE RIBEVrsta:

beli tun

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11Vrsta:

sluzoglavke

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Vrsta:

sardon

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Vrsta:

morska spaka

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

▼C1

GUH

3,00

▼B

TAL

3,00Vrsta:

antarktična ledna krokodilka

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Vrsta:

velika srebrenka

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Vrsta:

veleoki tun

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29Vrsta:

modri leng

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17Vrsta:

gladki romb

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09Vrsta:

črni morski meč

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40Vrsta:

sinja jadrovnica

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Vrsta:

kapelan

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00Vrsta:

trska

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60Vrsta:

limanda

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39Vrsta:

trnež

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52Vrsta:

iverka

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39Vrsta:

tabinja belica

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Vrsta:

grenlandska morska plošča

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46Vrsta:

navadni jezik

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00Vrsta:

atlantski sled

Clupea harengus

HER

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,19Vrsta:

oslič

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Vrsta:

bela repata tabinja

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Vrsta:

šuri

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Vrsta:

kril

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Vrsta:

rdeči jezik

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Vrsta:

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06

FIL

2,50Vrsta:

enoroga ledna krokodilka

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Vrsta:

leng

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,32

FIL

2,64Vrsta:

skuša

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,09Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Vrsta:

topoglava nototenija

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Vrsta:

norveški molič

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Vrsta:

kraljevska nototenija

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00Vrsta:

oranžna sluzoglavka

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Vrsta:

snežni morski pajki

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00Vrsta:

bele kozice

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

▼C1

GUT

1,05

▼B

GUH

1,39

FIL

2,40Vrsta:

saj

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19Vrsta:

polak

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Vrsta:

severna kozica

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Vrsta:

rdeči okuni

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19Vrsta:

čebulastooki repak

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Vrsta:

okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92

GHT

3,20Vrsta:

prave peščenke

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00Vrsta:

okati ribon

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Vrsta:

trnež vrste Deania histricosa

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00Vrsta:

trnež vrste Deania profundorum

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Vrsta:

južnogeorgijska ledna krokodilka

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Vrsta:

morski list

Solea solea

SOL

WHL

1,00

GUT

1,04Vrsta:

papalina

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Vrsta:

severni kratkoplavuti ligenj

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Vrsta:

ligenj vrste Martialia hyadesi

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Vrsta:

raže

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Vrsta:

mečarica

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,31Vrsta:

patagonska zobata riba

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Vrsta:

romb

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Vrsta:

morski menek

Brosme brosme

USK

WHL

1,00

GUT

1,14Vrsta:

sinji mol

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15Vrsta:

mol

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Vrsta:

bela jadrovnica

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Vrsta:

sivi jezik

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00

GUT

1,06Vrsta:

rumenorepa limanda

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
PRILOGA XIVPRETVORBENI KOLIČNIKI EVROPSKE UNIJE ZA SVEŽE NASOLJENE RIBE

Vrsta:

leng

Molva molva

LIN

WHL

2,80
PRILOGA XV

PRETVORBENI KOLIČNIKI EVROPSKE UNIJE ZA ZAMRZNJENE RIBEVrsta:

beli tun

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,23Vrsta:

sluzoglavke

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Vrsta:

sardon

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Vrsta:

morska spaka

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60Vrsta:

antarktična ledna krokodilka

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Vrsta:

velika srebrenka

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Vrsta:

veleoki tun

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,29

HEA

1,25Vrsta:

modri leng

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40Vrsta:

gladki romb

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00Vrsta:

črni morski meč

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,48Vrsta:

sinja jadrovnica

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Vrsta:

kapelan

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00Vrsta:

trska

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

►C1  CBF ◄

1,63Vrsta:

limanda

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00Vrsta:

trnež

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52Vrsta:

iverka

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00Vrsta:

tabinja belica

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40Vrsta:

grenlandska morska plošča

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00Vrsta:

navadni jezik

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00Vrsta:

atlantski sled

Clupea harengus

HER

WHL

1,00Vrsta:

oslič

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67Vrsta:

bela repata tabinja

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Vrsta:

šuri

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Vrsta:

kril

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Vrsta:

rdeči jezik

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Vrsta:

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06Vrsta:

enoroga ledna krokodilka

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Vrsta:

leng

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30Vrsta:

skuša

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,11Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Vrsta:

topoglava nototenija

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Vrsta:

norveški molič

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Vrsta:

kraljevska nototenija

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00Vrsta:

oranžna sluzoglavka

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Vrsta:

snežni morski pajki

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00Vrsta:

bele kozice

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07Vrsta:

saj

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43Vrsta:

polak

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Vrsta:

severna kozica

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Vrsta:

rdeči okuni

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

▼C1

GUH

1,78

▼B

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90Vrsta:

čebulastooki repak

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Vrsta:

okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92Vrsta:

prave peščenke

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00Vrsta:

okati ribon

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Vrsta:

trnež vrste Deania histricosa

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00Vrsta:

trnež vrste Deania profundorum

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Vrsta:

južnogeorgijska ledna krokodilka

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Vrsta:

morski list

Solea solea

SOL

WHL

1,00Vrsta:

papalina

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Vrsta:

severni kratkoplavuti ligenj

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Vrsta:

ligenj vrste Martialia hyadesi

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Vrsta:

raže

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Vrsta:

mečarica

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33Vrsta:

patagonska zobata riba

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Vrsta:

romb

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Vrsta:

morski menek

Brosme brosme

USK

WHL

1,00Vrsta:

sinji mol

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97Vrsta:

mol

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Vrsta:

bela jadrovnica

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Vrsta:

sivi jezik

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00Vrsta:

rumenorepa limanda

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
PRILOGA XVI

METODOLOGIJA ZA OBLIKOVANJE NAČRTOV VZORČENJA IZ ČLENA 16(1) IN ČLENA 25(1) UREDBE O NADZORU

V tej prilogi je opredeljena metodologija, na podlagi katere države članice oblikujejo načrte vzorčenja iz členov 16(1) in 25(1) uredbe o nadzoru za plovila, za katera ne veljajo zahteve glede ribolovnega ladijskega dnevnika in deklaracij o iztovarjanju.

1. V tej prilogi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

aktivna plovila : plovila iz členov 16 in 25 uredbe o nadzoru, ki so v koledarskem letu izvedla kakršne koli ribolovne operacije (več kot 0 dni). Plovilo, ki med letom ni izvajalo ribolovnih operacij, se šteje za „neaktivno“;

(b)

ribolovna dejavnost : skupina ribolovnih operacij, s katerimi se lovijo podobne vrste (skupek vrst), pri katerih se uporablja podobno orodje v istem delu leta in/ali na istem območju in za katere so značilni podobni vzorci izkoriščanja. Razvrstitev v ribolovno dejavnost se določi z ribolovno dejavnostjo v prejšnjem letu. Če je bilo posamezno plovilo več kot 50 % leta aktivno v eni ribolovni dejavnosti, se razvrsti v to ribolovno dejavnost. Če je aktivnost plovila v kateri koli ribolovni dejavnosti manjša od 50 %, je treba plovilo razvrstiti v t. i. polivalentno ribolovno dejavnost;

(c)

ciljna populacija : ribiški proizvodi, iztovorjeni z aktivnih plovil, ki izvajajo različne ribolovne dejavnosti.

2. Cilj načrta vzorčenja je spremljanje dejavnosti plovil iz členov 16 in 25 uredbe o nadzoru ter ocena njihovega celotnega ulova za kateri koli stalež in za ribolovno dejavnost v obdobju vzorčenja.

3. Enota vzorčenja je načeloma ribolovna dejavnost. Vsako zadevno plovilo je treba razvrstiti le v eno ribolovno dejavnost.

4. Ciljna populacija zajema iztovarjanja za ribolovno dejavnost z aktivnih plovil, krajših od 10 metrov.

5. Velikost vzorca se določi na podlagi tveganja za neskladnost s pravili skupne ribiške politike za ribolovno dejavnost v državi članici, v kateri poteka(-jo) iztovarjanje(-ja). Velikost vzorca je reprezentativna za zadevno ribolovno dejavnost.

6. Države članice opredelijo tveganje po naslednjih stopnjah: „zelo nizko“, „nizko“, „zmerno“, „visoko“ in „zelo visoko“.

7. Države članice pri določanju stopnje tveganja za neskladnost s pravili skupne ribiške politike upoštevajo vsa ustrezna merila. Ta med drugim vključujejo:

 ravni iztovarjanj po ciljni populaciji, ki vključuje vse regulirane staleže, glede na ribolovno dejavnost,

 ravni predhodno ugotovljenih kršitev zadevnega plovila,

 skupno število inšpekcijskih pregledov, izvedenih za ribolovno dejavnost,

 razpoložljivost kvot za plovila ciljne populacije, glede na ribolovno dejavnos,

 uporabo standardiziranih zabojev.

Po potrebi:

 nihanje ravni tržnih cen za iztovorjene ribiške proizvode,

 ozadje in/ali morebitna nevarnost goljufij, povezanih s pristaniščem/lokacijo/regijo in ribolovno dejavnostjo.

8. Države članice pri pripravi načrtov vzorčenja upoštevajo ravni ribolovne dejavnosti v obdobju vzorčenja.

9. Pri intenzivnosti vzorčenja se upošteva variabilnost iztovarjanj za ribolovno dejavnost.

10. Kadar se ribiški proizvodi iztovarjajo v standardiziranih zabojih, je najmanjše število zabojev, ki se vzorčijo, sorazmerno s stopnjami tveganja, ki jih opredelijo države članice, in v skladu z naslednjim primerom:Število iztovorjenih zabojev po vrstah

Število zabojev za tehtanje glede na stopnjo tveganja

Zelo nizko

Nizko

Zmerno

Visoko

Zelo visoko

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

Vsakih dodatnih 100

1

1

2

3

4

11. Ravni natančnosti/zanesljivosti se uporabljajo v skladu z ravnema 2 in 3 iz točke 4 dela B poglavja II Sklepa Komisije 2010/93/EU ( 25 ).

12. Načrt vzorčenja vključuje tudi informacije o načinu ocenjevanja celotnega ulova za kateri koli stalež in za ribolovno dejavnost v obdobju vzorčenja.
PRILOGA XVII

OBLIKE POROČANJA O RIBOLOVNEM NAPORU

1. V tej uredbi za poročilo o ribolovnem naporu velja naslednje:

(a) geografski položaj ribiškega plovila se izrazi v stopinjah in minutah zemljepisne dolžine in zemljepisne širine;

(b) območje je območje, na katerem za ribolov velja ureditev ribolovnega napora Unije;

(c) čas se izrazi kot univerzalni koordinirani čas (po UTC);

(d) če se navede na krovu obdržan ulov, se za vse vrste, ki se zabeležijo v ribolovni ladijski dnevnik v skladu s členom 14 uredbe o nadzoru, sporočijo podatki posamezno v kilogramih vrednosti žive teže; sporočene količine so skupne količine posamezne na krovu obdržane vrste v času posredovanja poročila o ribolovnem naporu.

Vrste, o katerih se poroča, so označene s tričrkovno kodo FAO.

2. Kapitani ribiških plovil Unije sporočijo informacije največ 12 ur in najmanj 1 uro pred vstopom na območje v obliki „poročila o ribolovnem naporu“, ki vsebuje naslednje informacije:

(a) naslov „POROČILO O RIBOLOVNEM NAPORU – VSTOP“ (EFFORT REPORT – ENTRY);

(b) ime, zunanjo identifikacijo in mednarodni radijski klicni znak ribiškega plovila;

(c) ime kapitana ribiškega plovila;

(d) geografski položaj ribiškega plovila, na katerega se nanaša poročilo;

(e) območje, na katerega bo ribiško plovilo vstopilo;

(f) predvideni datum in čas vsakega vstopa na to območje;

(g) na krovu obdržan ulov po vrstah v kilogramih žive teže.

3. Kapitani ribiških plovil Unije sporočijo informacije največ 12 ur in najmanj 1 uro pred izstopom z območja v obliki „poročila o ribolovnem naporu“, ki vsebuje naslednje informacije:

(a) naslov „POROČILO O RIBOLOVNEM NAPORU – IZSTOP“ (EFFORT REPORT – EXIT);

(b) ime, zunanjo identifikacijo in mednarodni radijski klicni znak ribiškega plovila;

(c) ime kapitana ribiškega plovila;

(d) geografski položaj ribiškega plovila, na katerega se nanaša poročilo, glede na zemljepisno širino in dolžino;

(e) območje, s katerega bo ribiško plovilo izstopilo;

(f) pričakovani datum in čas vsakega izstopa s tega območja;

(g) na krovu obdržan ulov po vrstah v kilogramih žive teže.

4. Ne glede na odstavek 3, če ribiško plovilo Unije izvaja ribolov zunaj območja, pri čemer v 24 urah več kot enkrat prečka linijo, ki ločuje območji, vendar ostane v razmejeni coni petih navtičnih milj na vsaki strani linije med območji, kapitan sporoči prvi vstop in zadnji izstop plovila v teh 24 urah.

5. Države članice zagotovijo, da kapitani ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo, izpolnjujejo obveznosti poročanja.
PRILOGA XVIII

METODOLOGIJA ZA IZRAČUN POVPREČNE NETO TEŽE ZABOJEV ALI BLOKOV ZAMRZNJENIH RIBIŠKIH PROIZVODOVNačrt vzorčenja

Velikost serije

(število zabojev)

Velikost vzorca

(število palet po 52 zabojev)

5 000 ali manj

3

5 001 –10 000

4

10 001 –15 000

5

15 001 –20 000

6

20 001 –30 000

7

30 001 –50 000

8

Več kot 50 000

9

1. Povprečna teža zaboja ali bloka za vsako vrsto se določi z uporabo načrta vzorčenja iz spodnje preglednice in po potrebi s predstavitvijo. Vzorec se izbere naključno.

2. Stehta se vsaka paleta zabojev ali blokov. Skupna bruto teža vseh palet v vzorcu se deli s skupnim številom palet v vzorcu, s čimer se izračuna povprečna bruto teža palete za vsako vrsto in po potrebi predstavitev.

3. Za izračun neto teže zaboja ali bloka za vsako vrsto in po potrebi predstavitev se od povprečne bruto teže palete vzorca iz točke 2 odštejeta:

(a) povprečna tara zaboja ali bloka, tj. teža ledu in kartonske ali plastične embalaže ali embalaže iz drugih materialov, pomnožena s številom zabojev ali blokov na paleti;

(b) povprečna teža praznih palet iz vzorca, uporabljenih pri iztovarjanju.

Izračunana neto teža palete za vsako vrsto in po potrebi predstavitev se nato deli s številom zabojev na paleti.

4. Tara zaboja ali bloka iz točke 3(a) znaša 1,5 kg. Države članice lahko uporabijo drugačno taro zaboja ali bloka, če svojo metodologijo vzorčenja in vse spremembe metodologije predložijo v odobritev Komisiji.
PRILOGA XIX

METODOLOGIJA ZA OBLIKOVANJE NAČRTOV VZORČENJA ZA TEHTANJE IZTOVARJANJ RIBIŠKIH PROIZVODOV V DRŽAVAH ČLANICAH IZ ČLENA 60(1) UREDBE O NADZORU

V tej prilogi je opredeljena metodologija, na podlagi katere države članice oblikujejo načrte vzorčenja v skladu s členom 60(1) uredbe o nadzoru.

1. Cilj načrta vzorčenja je zagotovitev natančnega tehtanja ribiških proizvodov ob iztovarjanju.

2. Velikost vzorca za tehtanje se določi na podlagi tveganja za neskladnost s pravili skupne ribiške politike za pristanišče/lokacijo/regijo v državi članici, v kateri poteka(-jo) iztovarjanje(-ja).

3. Države članice opredelijo tveganje po naslednjih stopnjah: „zelo nizko“, „nizko“, „zmerno“, „visoko“ in „zelo visoko“.

4. Države članice pri določanju stopnje tveganja za neskladnost s pravili skupne ribiške politike upoštevajo vsa pomembna merila. Ta med drugim vključujejo:

 ravni iztovarjanj v pristanišču/na lokaciji/v regiji, ki vključujejo vse regulirane staleže,

 ravni predhodno ugotovljenih kršitev, povezanih z iztovarjanji v pristanišču/na lokaciji/v regiji,

 skupno število inšpekcijskih pregledov, izvedenih v pristanišču/na lokaciji/v regiji,

 razpoložljivost kvot za plovila, ki iztovarjajo v pristanišču/na lokaciji/v regiji,

 uporabo standardiziranih zabojev.

Po potrebi:

 nihanje ravni tržnih cen za iztovorjene ribiške proizvode,

 nevarnost goljufije v pristanišču/na lokaciji/v regiji.

5. Vzorčenje je reprezentativno in vsaj tako učinkovito kot enostavno naključno vzorčenje.

6. Kadar se ribiški proizvodi iztovarjajo v standardiziranih zabojih, je najmanjše število zabojev, ki se vzorčno tehtajo, sorazmerno s stopnjami tveganja, ki jih opredelijo države članice. Države članice po možnosti določijo število zabojev, ki jih je treba stehtati, s preglednicami za različne stopnje tveganja, kot je prikazano v naslednjem primeru:Število iztovorjenih zabojev po vrstah

Število zabojev za tehtanje glede na stopnjo tveganja

Zelo nizko

Nizko

Zmerno

Visoko

Zelo visoko

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Vsakih dodatnih 100

1

1

2

3

4

7. Načrt vzorčenja vključuje tudi informacije o ukrepih, sprejetih za zagotovitev, da:

 upravljavci upoštevajo določene ravni vzorčenja,

 se rezultati tehtanja v skladu z načrti vzorčenja uporabijo za namene iz člena 60(5) uredbe o nadzoru,

 se izbrano število iztovarjanj ribiških proizvodov, ki jih določi vsaka država članica na podlagi svoje analize tveganja, stehta v prisotnosti uradnikov pristojnih organov.

8. Vsaka analiza tveganja, ocena podatkov, postopek potrjevanja, revizijski postopek ali drugi dokumenti, ki se uporabijo kot podpora za oblikovanje in nadaljnje spremembe načrta vzorčenja, se dokumentirajo ter dajo na voljo za revizijo in inšpekcijski pregled.
PRILOGA XX

METODOLOGIJA ZA OBLIKOVANJE NAČRTOV VZORČENJA IZ ČLENA 60(3) UREDBE O NADZORU

V tej prilogi je opredeljena metodologija, na podlagi katere države članice oblikujejo načrte vzorčenja za ribiške proizvode, iztovorjene z ribiških plovil, ki se jim dovoli tehtanje na krovu v skladu s členom 60(3) uredbe o nadzoru.

1. Cilj načrtov vzorčenja je preverjanje točnosti tehtanja, kadar je ribiške proizvode dovoljeno tehtati na krovu.

2. Države članice zagotovijo, da se vzorčenje izvaja ob iztovarjanju ribiških proizvodov z ribiškega plovila, na katerem so bili stehtani.

3. Velikost vzorca se določi na podlagi tveganja za neskladnost s pravili skupne ribiške politike za ribiška plovila, ki se jim dovoli tehtanje ribiških proizvodov na krovu.

4. Države članice opredelijo tveganje po naslednjih stopnjah: „zelo nizko“, „nizko“, „zmerno“, „visoko“ in „zelo visoko“.

5. Države članice pri določanju stopnje tveganja za neskladnost s pravili skupne ribiške politike upoštevajo vsa ustrezna merila. Ta med drugim vključujejo:

 ravni iztovarjanj z ribiških plovil, ki se jim tehtanje ribiških proizvodov na krovu dovoli v pristanišču ali na drugi lokaciji ali v regiji,

 ravni predhodno ugotovljenih kršitev, povezanih z ribiškimi plovili, ki se jim dovoli tehtanje ribiških proizvodov na krovu,

 ravni inšpekcijskih dejavnosti v pristanišču ali na drugi lokaciji ali v regiji, kjer se ribiški proizvodi iztovarjajo z ribiških plovil, ki se jim dovoli tehtanje na krovu,

 razpoložljivost kvot za ribiška plovila, ki se jim dovoli tehtanje ribiških proizvodov na krovu.

Po potrebi:

 nihanje ravni tržnih cen za iztovorjene ribiške proizvode,

 nevarnost goljufije v pristanišču/na lokaciji/v regiji.

6. Vzorčenje iztovarjanj ribiških proizvodov je vsaj tako učinkovito kot enostavno naključno vzorčenje in sorazmerno s stopnjo tveganja.

7. Načrt vzorčenja vključuje ukrepe za zagotovitev, da se tehtanje vzorca izvede.

8. Število zabojev, ki se vzorčno stehtajo, je sorazmerno z ocenjeno stopnjo tveganja. Države članice po možnosti določijo število zabojev, ki jih je treba stehtati, s preglednicami za različne stopnje tveganja, kot je prikazano v naslednjem primeru:Število iztovorjenih zabojev po vrstah

Število zabojev za tehtanje glede na stopnjo tveganja

Zelo nizko

Nizko

Zmerno

Visoko

Zelo visoko

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Vsakih dodatnih 100

1

1

2

3

4

9. Kadar se ribiški proizvodi s takšnih plovil stehtajo pred prvim trženjem in tehtanje poteka takoj po iztovarjanju serij ribiških proizvodov, se lahko rezultati tehtanja uporabijo za načrt vzorčenja.

10. Načrt vzorčenja vključuje tudi ukrepe za zagotovitev, da:

 upravljavci upoštevajo določene ravni vzorčenja,

 se brez poseganja v člen 71(2) te uredbe rezultati tehtanja v skladu z načrti vzorčenja uporabijo za namene iz člena 60(5) uredbe o nadzoru,

 se izbrano število iztovarjanj ribiških proizvodov, ki jih določi vsaka država članica na podlagi svoje analize tveganja, stehta v prisotnosti uradnikov pristojnih organov.

11. Vsaka analiza tveganja, ocena podatkov, postopek potrjevanja, revizijski postopek ali drugi dokumenti, ki se uporabijo kot podpora za oblikovanje in nadaljnje spremembe načrta vzorčenja, se dokumentirajo ter dajo na voljo za revizijo in inšpekcijski pregled.
PRILOGA XXI

METODOLOGIJA ZA OBLIKOVANJE NADZORNIH NAČRTOV IZ ČLENA 61(1) UREDBE O NADZORU

V tej prilogi je opredeljena metodologija, na podlagi katere države članice oblikujejo nadzorne načrte, ki se uporabljajo, kadar te države dovolijo tehtanje ribiških proizvodov po prevozu s kraja iztovarjanja v namembni kraj na ozemlju zadevne države članice v skladu s členom 61(1) uredbe o nadzoru.

1. Cilj nadzornega načrta je zmanjšanje tveganja za neskladnost s pravili skupne ribiške politike, kadar država članica dovoli, da se ribiški proizvodi tehtajo po prevozu s kraja iztovarjanja v namembni kraj na ozemlju te države članice.

2. Velikost vzorca se določi na podlagi tveganja za neskladnost s pravili skupne ribiške politike, povezanega z dovoljenim tehtanjem ribiških proizvodov po prevozu.

3. Države članice opredelijo tveganje po naslednjih stopnjah: „zelo nizko“, „nizko“, „zmerno“, „visoko“ in „zelo visoko“.

4. Države članice pri določanju stopnje tveganja za neskladnost s pravili skupne ribiške politike upoštevajo vsa ustrezna merila. Ta med drugim vključujejo:

 ravni iztovarjanj ribiških proizvodov, ki se tehtajo po prevozu s kraja iztovarjanja,

 ravni predhodno ugotovljenih kršitev, povezanih z iztovarjanji ribiških proizvodov, stehtanih po prevozu s kraja iztovarjanja,

 znane ravni nadzora prevoza,

 razpoložljivost kvot za ribiška plovila, ki iztovarjajo ribiške proizvode, ki se tehtajo po prevozu s kraja iztovarjanja,

 uporabo standardiziranih zabojev za plovila, s katerih izvirajo ribiški proizvodi.

Po potrebi:

 nihanje ravni tržnih cen za iztovorjene ribiške proizvode,

 nevarnost goljufije v pristanišču/na lokaciji/v regiji.

5. Nadzorni načrti med drugim vključujejo:

 program inšpekcijskih pregledov za ribiške proizvode, ki se prevažajo s krajev iztovarjanja za tehtanje v druge namembne kraje na ozemlju države članice,

 določbe v zvezi z razpoložljivostjo prevoznih dokumentov v skladu s členom 68 uredbe o nadzoru,

 določbe v zvezi s preverjanjem podatkov o prepeljanih ribiških proizvodih glede na podatke iz predhodnega obvestila, ki ga v skladu s členom 17 uredbe o nadzoru predloži kapitan ribiškega plovila, s katerega se iztovarjajo ribiški proizvodi,

 določbe v zvezi s celovitostjo in podatki o plombah, nameščenih na vozila ali zabojnike, ki se uporabljajo za prevoz takšnih ribiških proizvodov, v skladu s členom 109 te uredbe,

 določbe za navzkrižno preverjanje podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika in prevoznega dokumenta z evidencami tehtanja v namembnem kraju, kjer se tehtanje izvede,

 vzročno tehtanje ribiških proizvodov v prisotnosti uradnikov pristojnih organov v namembnem kraju, v katerem se izvede tehtanje pred prvim trženjem. Velikosti vzorcev so sorazmerne z ocenjenimi stopnjami tveganja. Države članice lahko v postopke tehtanja vzorca po potrebi vključijo uporabo standardiziranih zabojev.

6. Kadar se ribiški proizvodi hranijo v standardiziranih zabojih, se število zabojev vzorčno stehta v prisotnosti uradnikov pristojnih organov države članice. Število zabojev, ki se vzorčno stehtajo, je sorazmerno z ocenjeno stopnjo tveganja. Države članice po možnosti določijo število zabojev, ki jih je treba stehtati, s preglednicami za različne stopnje tveganja, kot je prikazano v naslednjem primeru:Število iztovorjenih zabojev po vrstah

Število zabojev za tehtanje glede na stopnjo tveganja

Zelo nizko

Nizko

Zmerno

Visoko

Zelo visoko

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Vsakih dodatnih 100

1

1

2

3

4

7. Nadzorni načrt vključuje ukrepe za zagotovitev, da se tehtanje vzorca izvede.

8. Vsaka analiza tveganja, ocena podatkov, postopek potrjevanja, revizijski postopek ali drugi dokumenti, ki se uporabijo kot podpora za oblikovanje in nadaljnje spremembe nadzornega načrta, se dokumentirajo ter dajo na voljo za revizijo in inšpekcijski pregled.
PRILOGA XXII

METODOLOGIJA ZA OBLIKOVANJE SKUPNIH PROGRAMOV NADZORA IZ ČLENA 61(2) UREDBE O NADZORU

V tej prilogi je opredeljena metodologija, na podlagi katere države članice oblikujejo skupne programe nadzora, ki se uporabljajo, kadar država članica, v kateri se iztovorijo ribiški proizvodi, dovoli, da se ti proizvodi pred tehtanjem dostavijo registriranim kupcem, registriranim dražbam ali drugim organom ali osebam, odgovornim za prvo trženje ribiških proizvodov v drugi državi članici, v skladu s členom 61(2) uredbe o nadzoru.

1. Cilj skupnega programa nadzora je zmanjšanje tveganja za neskladnost s pravili skupne ribiške politike, kadar države članice, v katerih se iztovorijo ribiški proizvodi, dovolijo, da se ti proizvodi pred tehtanjem dostavijo registriranim kupcem, registriranim dražbam ali drugim organom ali osebam, odgovornim za prvo trženje ribiških proizvodov v drugi državi članici.

2. Velikost vzorca se določi na podlagi tveganja za neskladnost s pravili skupne ribiške politike, povezanega s prevozom pred tehtanjem v drugi državi članici.

3. Države članice opredelijo tveganje po naslednjih stopnjah: „zelo nizko“, „nizko“, „zmerno“, „visoko“ in „zelo visoko“.

4. Države članice pri določanju stopnje tveganja za neskladnost s pravili skupne ribiške politike upoštevajo vsa ustrezna merila. Ta med drugim vključujejo:

 ravni iztovarjanj ribiških proizvodov, ki se tehtajo po prevozu s kraja iztovarjanja,

 ravni predhodno ugotovljenih kršitev, povezanih z iztovarjanji ribiških proizvodov, tehtanih po prevozu s kraja iztovarjanja,

 znane ravni nadzora prevoza v državi članici iztovarjanja, prevoza in namembnega kraja,

 razpoložljivost kvot za ribiška plovila, ki iztovarjajo ribiške proizvode, ki se tehtajo po prevozu s kraja iztovarjanja,

 uporabo standardiziranih zabojev za plovila, s katerih izvirajo ribiški proizvodi.

Po potrebi:

 nihanje ravni tržnih cen za iztovorjene ribiške proizvode,

 nevarnost goljufije v pristanišču/na lokaciji/v regiji,

 nihanje tržnih cen ribiških proizvodov, ki se tehtajo po prevozu s kraja iztovarjanja,

 tveganje za goljufije v pristanišču, na drugi lokaciji ali v regiji, kjer poteka iztovarjanje in/ali tehtanje takšnih proizvodov.

5. Skupni programi nadzora med drugim vključujejo:

 program inšpekcijskih pregledov za ribiške proizvode, ki se prevažajo s krajev iztovarjanja za tehtanje v druge namembne kraje na ozemlju druge države članice,

 določbe v zvezi z razpoložljivostjo prevoznih dokumentov v skladu s členom 68 uredbe o nadzoru,

 določbe v zvezi s preverjanjem podatkov o prepeljanih ribiških proizvodih, ki jih v skladu s členom 17 uredbe o nadzoru predloži kapitan ribiškega plovila, s katerega se iztovarjajo ribiški proizvodi,

 določbe v zvezi s celovitostjo in podatki o plombah, nameščenih na vozila ali zabojnike, ki se uporabljajo za prevoz takšnih ribiških proizvodov, v skladu s členom 109 te uredbe,

 določbe za navzkrižno preverjanje podatkov iz ribolovnega ladijskega dnevnika in prevoznega dokumenta z evidencami tehtanja v namembnem kraju, kjer se tehtanje izvede,

 vzročno tehtanje ribiških proizvodov v prisotnosti uradnikov pristojnih organov v namembnem kraju, v katerem se izvede tehtanje pred prvim trženjem. Velikosti vzorcev so sorazmerne z ocenjenimi stopnjami tveganja. Države članice lahko v postopke tehtanja vzorca po potrebi vključijo uporabo standardiziranih zabojev.

6. Kadar se ribiški proizvodi hranijo v standardiziranih zabojih, se število zabojev vzorčno stehta v prisotnosti uradnikov pristojnih organov države članice. Število zabojev, ki se vzorčno stehtajo, je sorazmerno z ocenjeno stopnjo tveganja. Države članice po možnosti določijo število zabojev, ki jih je treba stehtati, s preglednicami za različne stopnje tveganja, kot je prikazano v naslednjem primeru:Število iztovorjenih zabojev po vrstah

Število zabojev za tehtanje glede na stopnjo tveganja

Zelo nizko

Nizko

Zmerno

Visoko

Zelo visoko

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Vsakih dodatnih 100

1

1

2

3

4

7. Skupni program nadzora vključuje ukrepe za zagotovitev, da se tehtanje vzorca izvede.

8. Vsaka analiza tveganja, ocena podatkov, postopek potrjevanja, revizijski postopek ali drugi dokumenti, ki se uporabijo kot podpora za oblikovanje in nadaljnje spremembe skupnega programa nadzora, se dokumentirajo ter dajo na voljo za revizijo in inšpekcijski pregled.

▼M1
PRILOGA XXIII

SEZNAM INFORMACIJ, POTREBNIH ZA PRIPRAVO POROČIL O NADZORU V ZVEZI Z OPAŽANJEM IN ZAZNAVANJEM RIBIŠKIH PLOVIL

Splošne informacije

1. Sklic na poročilo o nadzoru

2. Datum in čas opažanja ali zaznavanja (po UTC)

3. Država članica izvora in ime enotnega organa

4. Vrsta in identifikacija nadzornega plovila

5. Položaj in lokacija nadzornega plovila v času opažanja ali zaznavanja

Podatki o ribiškem plovilu

6. Država zastave

7. Ime

8. Pristanišče registracije in zunanja registrska številka

9. Mednarodni radijski klicni znak

10. Številka Mednarodne pomorske organizacije

11. Številka iz registra flote EU

12. Opis

13. Vrsta

14. Začetni položaj in lokacija v času opažanja ali zaznavanja

15. Začetna smer in hitrost v času opažanja ali zaznavanja

16. Dejavnost

Druge informacije

17. Način opažanja ali zaznavanja

18. Stik s plovilom

19. Podatki o komunikaciji s plovilom

20. Evidenca o opažanjih ali zaznavanjih

21. Opombe

22. Priloge

23. Ime in podpis poročevalca

Navodila za izpolnjevanje poročil o nadzoru:

1. Predložite čim obsežnejše informacije.

2. Položaj glede na zemljepisno širino in dolžino ter natančna lokacija (razdelek ICES, geografsko podobmočje GFCM, podobmočje NAFO, NEAFC ali CECAF, območje, podobmočje in razdelek FAO ter pristanišče na kopnem).

3. Država zastave, ime plovila, pristanišče registracije, zunanja registrska številka, mednarodni radijski klicni znak in številka IMO se pridobijo na podlagi opažanja ali zaznavanja plovila ali na podlagi radijske zveze s plovilom (vir informacij je treba navesti).

4. Opis plovila (če je nadzorovano vizualno): razpoznavne oznake po potrebi: navedite, ali sta bila ime in pristanišče registracije plovila vidna. Navedite barve trupa in nadgradnje, število jamborov, položaj mostu, dolžino dimnika itd.

5. Vrsta plovila in opaženo orodje: npr. plovilo s parangali, plovilo z vlečnimi mrežami, vlačilec, predelovalna ladja, transportna ladja (mednarodna standardna statistična klasifikacija ribiških plovil FAO).

6. Dejavnost opaženega ali zaznanega plovila po potrebi: za vsako dejavnost navedite, ali je plovilo izvajalo ribolov, nameščanje ribolovnega orodja, izvlek, pretovarjanje, prenašanje, vleko, prevoz, sidranje ali morebitne druge dejavnosti (ki jih je treba podrobno opisati), in navedite datum, čas, položaj, smer in hitrost plovila za vsako dejavnost.

7. Način opažanja ali zaznavanja po potrebi: navedite, kako je bilo izvedeno opažanje ali zaznavanje, denimo vizualno, sistem VMS, radar, radijski promet ali drugo (ki se podrobno navede).

8. Zveza s plovilom: navedite, ali je bila vzpostavljena zveza (DA/NE) in sredstvo obveščanja (radio ali drugo, kar se podrobno opiše).

9. Podatki o komunikaciji: povzemite morebitno komunikacijo s plovilom z navedbo imena, državljanstva in položaja, kakor so jih navedle osebe na krovu opaženega/zaznanega plovila, s katerimi je bil vzpostavljen stik.

10. Evidenca o opažanjih ali zaznavanjih: navedite, ali je bilo opažanje ali zaznavanje evidentirano s fotografijami, videoposnetkom, zvočnim zapisom ali pisnim poročilom.

11. Opombe: sporočite morebitne druge pripombe.

12. Priloge: če je na voljo fotografija ali skica plovila, jo priložite (narišite profil plovila z označbo morebitnih razpoznavnih struktur, profila, jamborov in označb, ki jih je mogoče uporabiti za identifikacijo).

Natančna navodila, ki se uporabijo za izpolnjevanje poročil, so na voljo na strani evidence matičnih podatkov (Master Data Register) na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu.

Pravila za elektronsko izmenjavo poročil o nadzoru:

Za elektronsko izmenjavo poročil o nadzoru je na voljo definicijska shema XML, in sicer na strani evidence matičnih podatkov (Master Data Register) na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu. Izvedbeni dokumenti, ki se uporabijo za izmenjavo, so prav tako na voljo na tej spletni strani.

▼B
PRILOGA XXIV

INFORMACIJE, KI SO NAVEDENE NA VARNIH PODSTRANEH VARNIH SPLETNIH MEST

1. Seznam uradnikov, pristojnih za izvajanje inšpekcijskih pregledov (člen 116(1)(a) uredbe o nadzoru), ki vključuje:

(a) ime;

(b) priimek;

(c) položaj;

(d) okrajšano ime službe, pri kateri so zaposleni;

(e) seznam služb, ki so pristojne za izvajanje inšpekcijskih pregledov na področju ribolova ali pri njih sodelujejo. Seznam mora za vsako organizacijo vključevati:

 polno ime službe

 okrajšano ime

 popolni poštni naslov

 ulico in hišno številko (če se razlikujeta od poštnega naslova)

 telefonsko številko

 številko telefaksa

 naslov elektronske pošte

 URL spletnega mesta.

2. Podatki iz zbirke podatkov o inšpekcijskih pregledih in nadzoru iz člena 78 uredbe o nadzoru (člen 116(1)(b) uredbe o nadzoru):

(a) na voljo so vsi podatkovni elementi iz členov 92 in 118 te uredbe;

(b) spletni vmesnik vsebuje funkcije za navajanje, razvrščanje, filtriranje in pridobivanje statističnih podatkov iz poročil o inšpekcijskih pregledih in nadzoru ter brskanje po njih.

3. Podatki iz sistema VMS iz člena 19 te uredbe (člen 116(1)(c) uredbe o nadzoru). Razpoložljivi podatkovni elementi za vsak položaj v sistemu VMS vključujejo vsaj:

(a) državo zastave;

(b) številko iz registra ladjevja Unije;

(c) mednarodni radijski klicni znak (neobvezno);

(d) črke in številke zunanje registracije (neobvezno);

(e) ime ribiškega plovila (neobvezno);

(f) datum;

(g) čas;

(h) zemljepisno širino;

(i) zemljepisno dolžino;

(j) smer;

(k) hitrost;

(l) številko potovanja (če je na voljo);

(m) ustrezna opozorila;

(n) informacije o tem, ali je bil položaj poslan samodejno ali je bil ročno vnesen v sistem.

Spletni vmesnik vsebuje funkcije za prenos podatkov ali njihov prikaz na zemljevidu, ki jih je mogoče filtrirati glede na ribiško plovilo, seznam ribiških plovil, vrsto ribiškega plovila, časovno obdobje ali geografsko območje.

4. Podatki o dovoljenjih za gospodarski ribolov in dovoljenjih za ribolov, ki se izdajo in upravljajo v skladu s členi 3, 4 in 5 te uredbe, z jasno navedbo veljavnih pogojev in informacij o vseh začasno preklicanih in odvzetih dovoljenjih za gospodarski ribolov in dovoljenjih za ribolov (člen 116(1)(d) uredbe o nadzoru).

5. Na voljo so vsi podatkovni elementi iz prilog II in III k tej uredbi, ki opredeljujejo elemente dovoljenj za gospodarski ribolov in dovoljenj za ribolov.

Ti podatki se pridobijo iz registra ladjevja EU. Vmesnik vsebuje funkcije za navajanje, razvrščanje in filtriranje dovoljenj za gospodarski ribolov in dovoljenj za ribolov ter brskanje po njih.

6. Način merjenja neprekinjenega obdobja 24 ur za nadzor ribolovnega napora (člen 116(1)(e) uredbe o nadzoru):

čas, od katerega se meri neprekinjeno obdobje dneva prisotnosti na območju (v obliki UU:MM po UTC).

7. Podatki o ribolovnih možnostih iz člena 33 uredbe o nadzoru (člen 116(1)(f) uredbe o nadzoru):

na voljo so vsi podatkovni elementi o evidentiranju ulova in ribolovnega napora.

8. Nacionalni programi nadzora (člen 116(1)(g) uredbe o nadzoru). Hiperpovezava do vsakega nacionalnega programa nadzora, ki vsebuje pravni vir veljavnega večletnega načrta.

Opredelitev spletnih storitev (parametri in URL), ki omogočajo pridobivanje vseh podatkov iz elektronske zbirke podatkov, namenjene preverjanju popolnosti in kakovosti zbranih podatkov, v skladu s členom 109 uredbe o nadzoru (člen 116(1)(h) uredbe o nadzoru).
PRILOGA XXV

NALOGE NADZORNIH OPAZOVALCEV

1. Nadzorni opazovalci zabeležijo vse ribolovne dejavnosti ribiškega plovila v času, ki ga preživijo na krovu, zlasti:

(a) datum in čas ter geografski začetni in končni položaj posamezne ribolovne operacije;

(b) opažanja v zvezi z globino na začetku in koncu ribolovne operacije;

(c) vrsto orodja, ki se uporablja pri posamezni operaciji, in njegove dimenzije, vključno z velikostjo mrežnega očesa, če je to ustrezno, in uporabljenimi dodatki;

(d) opažanja v zvezi s predvidenim ulovom za opredelitev ciljnih vrst, prilova in zavržkov z namenom ugotavljanja skladnosti s pravili o sestavi ulova in zavržkih;

(e) opažanja v zvezi z velikostjo različnih vrst v ulovu s posebno navedbo podmernih osebkov.

2. Nadzorni opazovalci zabeležijo morebitne motnje satelitskega sledilnega sistema.

▼M1
PRILOGA XXVI

OBLIKA POROČILA NADZORNEGA OPAZOVALCAPODATKI O OPAZOVALCU

Ime

 

Imenoval (pristojni organ)

 

Razporedil (organ delodajalec)

 

Datum začetka

 

Datum konca

 PODATKI O RIBIŠKEM PLOVILU

Vrsta

 

Država zastave

 

Ime

 

Številka iz registra flote EU

 

Zunanja identifikacija

 

IRCS

 

Številka IMO

 

Pogonska moč motorja

 

Skupna dolžina

 VRSTE ORODIJ NA KROVU PLOVILA

1.

 

2.

 

3.

 OPAZOVANO ORODJE, UPORABLJENO MED POTOVANJEM

1.

 

2.

 

3.

 PODATKI O RIBOLOVNIH OPERACIJAH

Referenčna številka ribolovne operacije (po potrebi)

 

Datum

 

Vrsta uporabljenega orodja

 

Mere

 

Velikost mrežnega očesa

 

Nameščeni dodatki

 

Čas začetka operacije

Čas konca operacije

 

Položaj na začetku operacije

 

Globina na začetku

 

Globina na koncu operacije

 

Položaj na koncu operacije

 ULOV

Vrsta

Obdržano

Zavrženo

Ocenjene količine posameznih vrst v kg vrednosti žive teže

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

 

 

 

Ne dosega najmanjše referenčne velikosti ohranjanja

 

 

 

Ocenjene količine ciljnih vrst v kg vrednosti žive teže

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

 

 

 

Ne dosega najmanjše referenčne velikosti ohranjanja

 

 

 

Ocenjene količine ciljnih vrst v kg vrednosti žive teže

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

 

 

 

Ne dosega najmanjše referenčne velikosti ohranjanja

 

 

 

Ocenjena skupna količina ulova v kg vrednosti žive teže

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

 

 

 

Ne dosega najmanjše referenčne velikosti ohranjanja

 

 

 

OPAŽANJA V ZVEZI Z NEIZPOLNJEVANJEM PREDPISOV
POVZETEK OB KONCU RIBOLOVNEGA POTOVANJA

PODPIS OPAZOVALCA

DATUM
PRILOGA XXVII

POROČILA O INŠPEKCIJSKIH PREGLEDIH

OSNOVNI PODATKI, POTREBNI ZA PRIPRAVO POROČIL O INŠPEKCIJSKIH PREGLEDIH

Navodila za izpolnjevanje poročil o inšpekcijskem pregledu:

Predložite čim obsežnejše informacije. Podatki se vpišejo po potrebi in kot so na voljo. Natančna navodila, ki se uporabijo za izpolnjevanje poročil, so na voljo na strani evidence matičnih podatkov na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu.

Pravila za elektronsko izmenjavo poročil o inšpekcijskih pregledih:

Za elektronsko izmenjavo poročil o inšpekcijskih pregledih je na voljo definicijska shema XML na strani evidence matičnih podatkov na spletni strani Evropske komisije, namenjeni ribištvu. Izvedbeni dokumenti, ki se uporabijo za izmenjavo, so prav tako na voljo na tej spletni strani.

MODUL 1: INŠPEKCIJSKI PREGLED RIBIŠKEGA PLOVILA NA MORJU

1.  Sklic na poročilo o inšpekcijskem pregledu ( *1 )

2.  Država članica in inšpekcijski organ (*1) 

3. Inšpekcijsko plovilo (zastava, ime in zunanja registrska številka) (*1) 

4. Mednarodni radijski klicni znak (*1) 

5. Datum inšpekcijskega pregleda (začetek) (*1) 

6. Čas inšpekcijskega pregleda (začetek) (*1) 

7. Datum inšpekcijskega pregleda (konec) (*1) 

8. Čas inšpekcijskega pregleda (konec) (*1) 

9. Položaj inšpekcijskega plovila (zemljepisna širina, zemljepisna dolžina) (*1) 

10. Lokacija inšpekcijskega plovila (natančno ribolovno območje) (*1) 

11. Glavni inšpektor (*1) 

12. Državljanstvo

13. Inšpektor 2 (*1) 

14. Državljanstvo

15.  Podatki o ciljnem ribiškem plovilu (ime, zunanja registrska številka, zastava) (*1) 

16. Položaj in lokacija plovila, če se razlikujeta od inšpekcijskega plovila (zemljepisna širina in dolžina, natančno ribolovno območje) (*1) 

17. Vrsta plovila (*1) 

18. Identifikacijska številka spričevala o registraciji (*1) 

19. Mednarodni radijski klicni znak (*1) 

20. Številka Mednarodne pomorske organizacije (*1) 

21. Številka iz registra flote EU (*1) 

22. Podatki o lastniku (ime, državljanstvo in naslov) (*1) 

23. Podatki o zakupniku (ime, državljanstvo in naslov) (*1) 

24. Podatki o zastopniku (ime, državljanstvo in naslov) (*1) 

25. Podatki o kapitanu (ime, državljanstvo in naslov) (*1) 

26. Radijski klic pred vkrcanjem

27. Ribolovni ladijski dnevnik plovila, izpolnjen pred inšpekcijskim pregledom

28. Lestev za vkrcanje (*1) 

29. Identifikacija inšpektorjev

30.  Kršitve ali pripombe (*1) 

31.  Inšpekcijski pregled dokumentacije in dovoljenj (*1) 

32. Identifikacijska številka spričevala o registraciji (*1) 

33. Preverjanje pogonske moči motorja

34. Podatki o dovoljenju za gospodarski ribolov (*1) 

35. Podatki o dovoljenju za ribolov (*1) 

36. Delujoč sistem VMS (*1) 

37. Delujoče daljinsko elektronsko spremljanje (*1) 

38. Številka(-e) lista(-ov) ribolovnega ladijskega dnevnika v papirni obliki (*1) 

39. Sklic na elektronski ribolovni ladijski dnevnik (*1) 

40. Sklic na predhodno obvestilo (*1) 

41. Namen obvestila (*1) 

42. Spričevalo o skladišču za ribe

43. Načrt natovarjanja

44. Preglednice o kalu za hladilne bazene z morsko vodo

45. Spričevalo o sistemih za tehtanje na krovu

46. Članstvo v organizaciji proizvajalcev

47. Podatki o pristanišču zadnjega postanka (pristanišče, država in datum) (*1) 

48.  Kršitve ali pripombe (*1) 

49.  Inšpekcijski pregled ulova (*1) 

50. Podatki o ulovu na krovu (vrste, količine v vrednosti žive teže, ki vključuje podmerne ribe, območje ulova) (*1) 

51. Dopustno odstopanje za posamezno vrsto (*1) 

52. Ločena registracija podmernih rib (*1) 

53. Ločeno natovarjanje pridnenih staležev, za katere veljajo večletni načrti (*1) 

54. Ločeno natovarjanje podmernih rib (*1) 

55. Kontrola tehtanja, štetje zabojev/zabojnikov, preglednice o kalu ali vzorčenje

56. Registracija podatkov o zavržkih (vrste, količine) (*1) 

57.  Kršitve ali pripombe (*1) 

58.  Inšpekcijski pregled orodja (*1) 

59. Podatki o orodju (vrsta) (*1) 

60. Podatki o mrežnem(-ih) dodatku(-ih) ali napravi(-ah) (vrsta) (*1) 

61. Podatki o velikosti in merah mrežnega očesa (*1) 

62. Podatki o vrvici (vrsta, debelina) (*1) 

63. Oznaka orodja

64.  Kršitve ali pripombe (*1) 

65.  Pripombe inšpektorjev (*1) 

66.  Pripombe kapitana (*1) 

67.  Sprejeti ukrep(-i) (*1) 

68.  Podpis inšpektorjev (*1) 

69.  Podpis kapitana (*1) 

MODUL 2: INŠPEKCIJSKI PREGLED RIBIŠKEGA PLOVILA V ZVEZI S PRETOVARJANJEM

1.  Sklic na poročilo o inšpekcijskem pregledu ( *2 )

2.  Država članica in inšpekcijski organ (*2) 

3. Inšpekcijsko plovilo (zastava, ime in zunanja registrska številka) (*2) 

4. Mednarodni radijski klicni znak (*2) 

5. Datum inšpekcijskega pregleda (začetek) (*2) 

6. Čas inšpekcijskega pregleda (začetek) (*2) 

7. Datum inšpekcijskega pregleda (konec) (*2) 

8. Čas inšpekcijskega pregleda (konec) (*2) 

9. Položaj inšpekcijskega plovila (zemljepisna širina, zemljepisna dolžina) (*2) 

10. Lokacija inšpekcijskega plovila (natančno ribolovno območje) (*2) 

11. Lokacija pristanišča ( *3 )

12. Določeno pristanišče (*2) 

13. Glavni inšpektor (*2) 

14. Državljanstvo

15. Inšpektor 2 (*2) 

16. Državljanstvo

17.  Podatki o ribiškem plovilu dajalcu (ime, zunanja registrska številka, zastava) (*2) 

18. Položaj in lokacija plovila (zemljepisna širina in dolžina, natančno ribolovno območje) (*2) 

19. Vrsta plovila (*2) 

20. Identifikacijska številka spričevala o registraciji (*2) 

21. Mednarodni radijski klicni znak (*2) 

22. Številka Mednarodne pomorske organizacije (*2) 

23. Številka iz registra flote EU (*2) 

24. Podatki o lastniku (ime, državljanstvo in naslov) (*2) 

25. Podatki o zakupniku (ime, državljanstvo in naslov) (*2) 

26. Podatki o zastopniku (ime, državljanstvo in naslov) (*2) 

27. Podatki o kapitanu (ime, državljanstvo in naslov) (*2) 

28. Pregled sistema VMS pred vkrcanjem

29. Ribolovni ladijski dnevnik, izpolnjen pred pretovarjanjem (*2) 

30.  Kršitve ali pripombe (*2) 

31.  Inšpekcijski pregled dokumentacije in dovoljenj (*2) 

32. Identifikacijska številka spričevala o registraciji (*2) 

33. Podatki o dovoljenju za gospodarski ribolov (*2) 

34. Podatki o dovoljenju za ribolov (*2) 

35. Podatki o dovoljenju za pretovarjanje (*2) 

36. Delujoč sistem VMS

37. Številka(-e) lista(-ov) ribolovnega ladijskega dnevnika v papirni obliki (*2) 

38. Sklic na elektronski ribolovni ladijski dnevnik (*2) 

39. Sklic na predhodno obvestilo (*2) 

40. Namen predhodnega obvestila (vključno z ureditvijo IUU) (*2) 

41. Podatki o pristanišču zadnjega postanka (pristanišče, država in datum) (*3) 

42.  Kršitve ali pripombe (*2) 

43.  Inšpekcijski pregled ulova (*2) 

44. Podatki o ulovu na krovu (pred pretovarjanjem) (vrste, količine v teži proizvoda, ki vključuje podmerne ribe, predstavitev, območje ulova) (*2) 

45. Dopustno odstopanje za posamezno vrsto (*2) 

46. Podatki o pretovorjenem ulovu (vrste, količine v teži proizvoda, ki vključuje podmerne ribe, predstavitev, območje ulova) (*2) 

47.  Kršitve ali pripombe (*2) 

48.  Podatki o prejemnem ribiškem plovilu (ime, zunanja registrska številka, zastava) (*2) 

49. Položaj in lokacija plovila (zemljepisna širina in dolžina, natančno ribolovno območje) (*2) 

50. Vrsta plovila (*2) 

51. Identifikacijska številka spričevala o registraciji (*2) 

52. Mednarodni radijski klicni znak (*2) 

53. Številka Mednarodne pomorske organizacije (*2) 

54. Številka iz registra flote EU (*2) 

55. Podatki o lastniku (ime, državljanstvo in naslov) (*2) 

56. Podatki o zakupniku (ime, državljanstvo in naslov) (*2) 

57. Podatki o zastopniku (ime, državljanstvo in naslov) (*2) 

58. Podatki o kapitanu (ime, državljanstvo in naslov) (*2) 

59. Pregled sistema VMS pred vkrcanjem

60. Ribolovni ladijski dnevnik, izpolnjen pred pretovarjanjem (*2) 

61.  Kršitve ali pripombe (*2) 

62.  Inšpekcijski pregled dokumentacije in dovoljenj (*2) 

63. Identifikacijska številka spričevala o registraciji (*2) 

64. Podatki o dovoljenju za gospodarski ribolov (*2) 

65. Delujoč sistem VMS

66. Številka(-e) lista(-ov) ribolovnega ladijskega dnevnika v papirni obliki (*2) 

67. Sklic na elektronski ribolovni ladijski dnevnik (*2) 

68. Sklic na predhodno obvestilo (*2) 

69. Namen predhodnega obvestila (*2) 

70. Podatki o pristanišču zadnjega postanka (pristanišče, država in datum) (*3) 

71.  Kršitve ali pripombe (*2) 

72.  Inšpekcijski pregled ulova (*2) 

73. Podatki o ulovu na krovu (pred pretovarjanjem) (vrste, količine v teži proizvoda, ki vključuje podmerne ribe, predstavitev, območje ulova) (*2) 

74. Podatki o prejetem ulovu (vrste, količine v teži proizvoda, ki vključuje podmerne ribe, predstavitev, območje ulova) (*2) 

75.  Kršitve ali pripombe (*2) 

76.  Pripombe inšpektorjev (*2) 

77.  Pripombe kapitana(-ov) (*2) 

78.  Sprejeti ukrep(-i) (*2) 

79.  Podpis inšpektorjev (*2) 

80.  Podpis kapitana(-ov) (*2) 

MODUL 3: INŠPEKCIJSKI PREGLED RIBIŠKEGA PLOVILA V PRISTANIŠČU ALI OB IZTOVARJANJU IN PRED PRVO PRODAJO

1.  Sklic na poročilo o inšpekcijskem pregledu ( *4 )

2.  Država članica in inšpekcijski organ (*4)  ( *5 )

3. Datum inšpekcijskega pregleda (začetek inšpekcijskega pregleda) (*4)  (*5) 

4. Čas inšpekcijskega pregleda (začetek inšpekcijskega pregleda) (*4)  (*5) 

5. Datum inšpekcijskega pregleda (konec inšpekcijskega pregleda) (*4)  (*5) 

6. Čas inšpekcijskega pregleda (konec inšpekcijskega pregleda) (*4)  (*5) 

7. Lokacija pristanišča (*4)  (*5) 

8. Določeno pristanišče (*4)  (*5) 

9. Glavni inšpektor (*4) 

10. Državljanstvo

11. Inšpektor 2 (*4) 

12. Državljanstvo

13.  Podatki o ciljnem ribiškem plovilu (ime, zunanja registrska številka, zastava) (*4)  (*5) 

14. Vrsta plovila (*4)  (*5) 

15. Identifikacijska številka spričevala o registraciji (*4)  (*5) 

16. Mednarodni radijski klicni znak (*4)  (*5) 

17. Številka Mednarodne pomorske organizacije (*4)  (*5) 

18. Številka iz registra flote EU (*4) 

19. Podatki o lastniku (ime, državljanstvo in naslov) (*4)  (*5) 

20. Podatki o upravičenem lastniku (ime, državljanstvo in naslov) (*4)  (*5) 

21. Podatki o zakupniku (ime, državljanstvo in naslov) (*4) 

22. Podatki o zastopniku (ime, državljanstvo in naslov) (*4) 

23. Podatki o kapitanu (ime, državljanstvo in naslov) (*4) 

24. Pregled sistema VMS pred vplutjem v pristanišče (*4)  (*5) 

25. Ribolovni ladijski dnevnik, izpolnjen pred vplutjem

26. Identifikacija inšpektorjev

27.  Kršitve ali pripombe (*4)  (*5) 

28.  Inšpekcijski pregled dokumentacije in dovoljenj (*4)  (*5) 

29. Identifikacijska številka spričevala o registraciji (*4) 

30. Podatki o dovoljenju za gospodarski ribolov (*4)  (*5) 

31. Podatki o dovoljenju za ribolov (*4)  (*5) 

32. Podatki o dovoljenju za dostop do pristanišča in iztovarjanje (*4)  (*5) 

33. Številka(-e) lista(-ov) ribolovnega ladijskega dnevnika v papirni obliki (*4) 

34. Sklic na elektronski ribolovni ladijski dnevnik (*4) 

35. Sklic na predhodno obvestilo (*4)  (*5) 

36. Namen predhodnega obvestila (vključno z ureditvijo IUU) (*4)  (*5) 

37. Spričevalo o skladišču za ribe

38. Načrt natovarjanja

39. Preglednice o kalu za hladilne bazene z morsko vodo

40. Spričevalo o sistemih za tehtanje na krovu

41. Članstvo v organizaciji proizvajalcev

42. Podatki o pristanišču zadnjega postanka (datum, država in pristanišče) (*4)  (*5) 

43.  Kršitve ali pripombe (*4)  (*5) 

44.  Inšpekcijski pregled ulova (*4)  (*5) 

45. Podatki o ulovu na krovu (vrste, količine v teži proizvoda, ki vključuje podmerne ribe, predstavitev, območje ulova) (*4)  (*5) 

46. Dopustno odstopanje za posamezno vrsto (*4) 

47. Ločena registracija podmernih rib (*4) 

48. Podatki o raztovorjenem ulovu (vrste, količine v teži proizvoda, ki vključuje podmerne ribe, predstavitev, območje ulova) (*4)  (*5) 

49. Najmanjša pregledana referenčna velikost ohranjanja (*4) 

50. Označevanje

51. Kontrola tehtanja, štetje zabojev/zabojnikov ali pregled vzorčenja ob raztovarjanju

52. Pregled skladišča po raztovarjanju

53. Tehtanje ulova ob iztovarjanju

54.  Kršitve ali pripombe (*4)  (*5) 

55.  Podatki o pretovarjanju za ulove, prejete od drugih ribiških plovil (*4)  (*5) 

56. Podatki o ribiškem plovilu dajalca (ime, zunanja registrska številka, mednarodni radijski klicni znak, številka Mednarodne pomorske organizacije, številka iz registra flote EU, zastava) (*4)  (*5) 

57. Podatki o deklaraciji o pretovarjanju (*4)  (*5) 

58. Podatki o pretovorjenem ulovu (vrste, količine v teži proizvoda, ki vključuje podmerne ribe, predstavitev, območje ulova) (*4)  (*5) 

59. Druga dokumentacija o ulovu (potrdila o ulovu) (*4)  (*5) 

60.  Kršitve ali pripombe (*4)  (*5) 

61.  Inšpekcijski pregled orodja (*4)  (*5) 

62. Podatki o orodju (vrsta) (*4)  (*5) 

63. Podatki o mrežnem(-ih) dodatku(-ih) ali napravi(-ah) (vrsta) (*4)  (*5) 

64. Podatki o velikosti ali merah mrežnega očesa (*4)  (*5) 

65. Podatki o vrvici (vrsta, debelina) (*4)  (*5) 

66. Oznaka orodja

67.  Kršitve ali pripombe (*4)  (*5) 

68.  Status ribiškega plovila na območju(-ih) RFMO, kjer se je izvajal ribolov ali z ribolovom povezane dejavnosti (vključno na katerem koli seznamu plovil IUU) (*4)  (*5) 

69.  Pripombe inšpektorjev (*4) 

70.  Pripombe kapitana (*4)  (*5) 

71.  Sprejeti ukrep(-i) (*4) 

72.  Podpis inšpektorjev (*4)  (*5) 

73.  Podpis kapitana (*4)  (*5) 

MODUL 4: TRŽNI INŠPEKCIJSKI PREGLED/INŠPEKCIJSKI PREGLED PROSTOROV

1.  Sklic na poročilo o inšpekcijskem pregledu ( *6 )

2.  Država članica in inšpekcijski organ (*6) 

3. Datum inšpekcijskega pregleda (začetek inšpekcijskega pregleda) (*6) 

4. Čas inšpekcijskega pregleda (začetek inšpekcijskega pregleda) (*6) 

5. Datum inšpekcijskega pregleda (konec inšpekcijskega pregleda) (*6) 

6. Čas inšpekcijskega pregleda (konec inšpekcijskega pregleda) (*6) 

7. Lokacija pristanišča (*6) 

8. Glavni inšpektor (*6) 

9. Državljanstvo

10. Inšpektor 2 (*6) 

11. Državljanstvo

12. Identifikacija inšpektorjev

13.  Podatki o tržnem inšpekcijskem pregledu ali inšpekcijskem pregledu prostorov (ime in naslov) (*6) 

14. Podatki o lastniku (ime, državljanstvo in naslov) (*6) 

15. Podatki o zastopniku lastnika (ime, državljanstvo in naslov) (*6) 

16.  Podatki o pregledanih ribiških proizvodih (vrste, količine v teži proizvoda, ki vključuje podmerne ribe, predstavitev, območje ulova, identifikacija izvornega plovila) (*6) 

17. Podatki o registriranem kupcu, dražbenem centru ali drugih organih ali osebah, odgovornih za prvo trženje ribiških proizvodov (ime, državljanstvo in naslov) (*6) 

18. Najmanjša pregledana referenčna velikost ohranjanja (*6) 

19. Označevanje za sledljivost (*6) 

20. Skupni tržni standardi (*6) 

21. Kategorije velikosti

22. Kategorije svežosti

23. Pregledani ribiški proizvodi, za katere velja mehanizem skladiščenja

24. Ribiški proizvodi, tehtani pred prodajo

25. Sistemi za tehtanje so umerjeni in zapečateni

26.  Kršitve ali pripombe (*6) 

27.  Inšpekcijski pregled dokumentov v zvezi z ribiškimi proizvodi, za katere je bil opravljen inšpekcijski pregled (*6) 

28. Podatki o deklaraciji o iztovarjanju

29. Podatki o deklaraciji o prevzemu

30. Podatki o prevoznem dokumentu

31. Podatki o računih dobavitelja in obvestilih o prodaji

32. Podatki o potrdilu o ulovu IUU

33. Podatki o uvozniku (ime, državljanstvo in naslov)

34.  Kršitve ali pripombe (*6) 

35.  Pripombe inšpektorjev (*6) 

36.  Pripombe upravljavca (*6) 

37.  Sprejeti ukrep(-i) (*6) 

38.  Podpis inšpektorjev (*6) 

39.  Podpis upravljavca (*6) 

MODUL 5: INŠPEKCIJSKI PREGLED TRANSPORTNEGA VOZILA

1.  Sklic na poročilo o inšpekcijskem pregledu ( *7 )

2.  Država članica in inšpekcijski organ (*)

3. Datum inšpekcijskega pregleda (začetek) (*)

4. Čas inšpekcijskega pregleda (začetek) (*)

5. Datum inšpekcijskega pregleda (konec) (*)

6. Čas inšpekcijskega pregleda (konec) (*)

7. Lokacija inšpekcijskega pregleda (naslov) (*)

8. Glavni inšpektor (*)

9. Državljanstvo

10. Inšpektor 2 (*)

11. Državljanstvo

12. Identifikacija inšpektorjev

13.  Podatki o ciljnem vozilu (vrsta in državljanstvo) (*)

14. Identifikacija vlečnega vozila (številka registrske tablice) (*)

15. Identifikacija priklopnega vozila (številka registrske tablice) (*)

16. Podatki o lastniku (ime, državljanstvo in naslov) (*)

17. Podatki o vozniku (ime, državljanstvo in naslov) (*)

18.  Inšpekcijski pregled dokumentov v zvezi z ribiškimi proizvodi (*)

19.  Ribiški proizvodi, tehtani pred prevozom (vrste, količine v teži proizvoda, ki vključuje podmerne ribe, predstavitev, območje ulova, identifikacija izvornega plovila) (*)

20. Namembni kraj vozila (*)

21. Podatki o prevoznem dokumentu

22. Elektronski prenos prevoznega dokumenta v državo članico zastave

23. Ribolovni ladijski dnevnik izvornega plovila je priložen prevoznemu dokumentu

24. Elektronski prenos ribolovnega ladijskega dnevnika izvornega plovila v državo članico zastave

25. Drugi dokumenti o ulovu so priloženi prevoznemu dokumentu (potrdilo o ulovu)

26. Država članica iztovarjanja ali trženja je prejela prevozni dokument pred vplutjem

27. Podatki o deklaraciji o iztovarjanju

28. Podatki o deklaraciji o prevzemu

29. Navzkrižno preverjanje prevzema z deklaracijo o iztovarjanju

30. Podatki o obvestilu o prodaji ali računih

31. Označevanje za sledljivost

32. Vzorčno tehtanje zabojev/zabojnikov

33. Sistemi za tehtanje so umerjeni in zapečateni

34. Evidenca o tehtanju

35. Zapečateno vozilo ali zabojnik

36. Podatki o plombi so navedeni na prevoznem dokumentu

37. Inšpekcijski organ, ki je pritrdil plombe (*)

38. Stanje plomb (*)

39.  Kršitve ali pripombe (*)

40.  Prevoz ribiških proizvodov pred tehtanjem (vrste, količine v teži proizvoda, ki vključuje podmerne ribe, predstavitev, območje ulova, identifikacija izvornega plovila) (*)

41. Namembni kraj vozila (*)

42. Podatki o prevoznem dokumentu

43. Elektronski prenos prevoznega dokumenta v državo članico zastave

44. Ribolovni ladijski dnevnik izvornega plovila je priložen prevoznemu dokumentu

45. Elektronski prenos ribolovnega ladijskega dnevnika izvornega plovila v državo članico zastave

46. Država članica iztovarjanja ali trženja je prejela prevozni dokument pred vplutjem

47. Podatki o deklaraciji o iztovarjanju

48. Tehtanje ribiških proizvodov ob njihovem prihodu v namembni kraj so nadzorovali pristojni organi države članice

49. Podatki o registriranem kupcu, dražbenem centru ali drugih organih ali osebah, odgovornih za prvo trženje ribiških proizvodov (ime, državljanstvo in naslov) (*)

50. Zapečateno vozilo ali zabojnik

51. Podatki o plombi so navedeni na prevoznem dokumentu

52. Inšpekcijski organ, ki je pritrdil plombe (*)

53. Stanje plomb (*)

54.  Kršitve ali pripombe (*)

55.  Pripombe inšpektorjev (*)

56.  Pripombe prevoznika (*)

57.  Sprejeti ukrep(-i) (*)

58.  Podpis inšpektorjev (*)

59.  Podpis prevoznika (*)

▼B
PRILOGA XXVIII

OZNAČEVANJE SREDSTEV ZA OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKIH PREGLEDOV NA PODROČJU RIBIŠTVA

image

INŠPEKCIJSKA ZASTAVICA ALI SIMBOL

Vsa plovila, ki se uporabljajo za nadzor ribolova, inšpekcijske preglede in uveljavljanje predpisov na področju ribištva, so na bokih prevoznega sredstva opremljena z inšpekcijsko zastavico ali simbolom, tako da sta ta jasno razvidna. Plovila, ki izvajajo navedene naloge, plujejo pod inšpekcijsko zastavico, ki mora biti vedno jasno vidna.

Na bokih prevoznih sredstev so lahko navedene besede „INŠPEKCIJSKI PREGLEDI RIBOLOVA“ (FISHERY INSPECTION).
PRILOGA XXIX

IZVEDBA IN UPORABA LESTEV ZA VKRCANJE

1. Določbe te priloge veljajo za varen in primeren dostop do ribiških plovil, do katerih je potreben vzpon 1,5 m ali več.

2. Zagotoviti je treba lestev za vkrcanje, da se lahko inšpektorji varno vkrcajo in izkrcajo na morju. Lestev mora biti čista in v dobrem stanju.

3. Lestev je nameščena in pritrjena tako, da:

(a) je primerno oddaljena od morebitnih odvodov ribiškega plovila;

(b) je daleč od vrvi in, če je le mogoče, na sredini ribiškega plovila;

(c) je vsaka prečka na lestvi čvrsto prislonjena ob bok ribiškega plovila.

4. Prečke na lestvah za vkrcanje:

(a) so iz trdega lesa ali drugega materiala z ustreznimi lastnostmi, izdelane pa iz enega kosa brez grč; zadnje štiri spodnje prečke so lahko tudi iz dovolj močne in trdne gume ali iz drugega primernega materiala z ustreznimi lastnostmi;

(b) imajo nedrsečo površino;

(c) niso krajše od 480 mm, ožje od 115 mm, njihova debelina pa ni manjša od 23 mm, in to brez morebitnih pripomočkov proti drsenju ali utorov;

(d) so enakomerno razporejene v razmaku najmanj 300 mm in največ 380 mm;

(e) so pritrjene tako, da ostanejo v vodoravnem položaju.

5. Lestev za vkrcanje ne sme imeti več kot dveh nadomestnih prečk, ki sta pritrjeni na svoje mesto drugače kot ostale, prvotno nameščene prečke, pri čemer se vse tako pritrjene prečke takoj, ko je to izvedljivo, zamenjajo s prečkami, ki se pritrdijo na način, uporabljen pri prvotni izvedbi lestve.

Če je nadomestna prečka pritrjena na stranske vrvi lestve za vkrcanje z utori, ki ležijo ob straneh prečke, morajo biti ti utori na daljših straneh prečke.

6. Stranske vrvi lestve so narejene iz dveh neprevlečenih manila ali ustreznih drugih vrvi z obsegom najmanj 60 mm na vsaki strani; vrv ni prevlečena z nobenim drugim materialom in je neprekinjena, brez vsakršnih spojev pod zgornjo prečko; dve glavni vrvi, ustrezno pritrjeni na ribiško plovilo z obsegom najmanj 65 mm, in varnostna vrv so po potrebi vedno pripravljene za uporabo.

7. Daljše prečke lestve iz trdega lesa ali drugega materiala z ustreznimi lastnostmi, iz enega kosa, brez grč, dolge od 1,8 do 2 m, so pritrjene v presledkih, ki preprečujejo zasuk lestve za vkrcanje. Najnižja daljša prečka je na mestu pete prečke lestve, šteto od spodaj navzgor, presledek med posameznimi daljšimi prečkami pa ne presega devetih prečk.

8. Inšpektorjem se zagotovi varen in ustrezen prehod med vrhom lestve za vkrcanje, ladijskimi stopnicami ali drugo obstoječo napravo in ladijskim krovom, ko se vkrcajo na plovilo ali izkrcajo z njega. Če je tak prehod speljan skozi vhod v ograji ali polni ograji, se namestijo ustrezna oprijemala za roke.

9. Če prehod poteka z ograjno lestvijo, je ta varno pritrjena na ograjo ali palubo, na točki vkrcanja na ladjo oziroma izkrcanja z ladje pa sta nameščena dva oprijemalna drogova, ki med seboj ne smeta biti oddaljena več kot 0,80 m in ne manj kot 0,70 m. Vsak drog je trdno in varno pritrjen na konstrukcijo plovila na osnovi, blizu nje in na višji točki, s premerom najmanj 40 mm in najmanj 1,20 m višje od vrha polne ograje.

10. Ponoči je poskrbljeno za razsvetljavo, tako da sta lestev za vkrcanje, ki visi čez ladijski bok, in tudi mesto, kjer se inšpektor vkrca na plovilo, ustrezno osvetljena. V bližini mora biti pripravljen rešilni pas, opremljen s samovžigno lučko. Tudi dvižna vrv mora biti pripravljena za takojšnjo uporabo.

11. Uporaba lestve za vkrcanje je možna na obeh straneh ribiškega plovila. Glavni inšpektor lahko izrazi željo, na katero stran plovila naj se postavi lestev za vkrcanje.

12. Pristojni častnik na ribiškem plovilu nadzoruje namestitev lestve ter vkrcanje in izkrcanje inšpektorja.

13. Če na ribiškem plovilu obstajajo konstrukcijske posebnosti, kot so torni trakovi, ki onemogočajo izvajanje teh določb, se poskrbi za varno vkrcanje in izkrcanje inšpektorjev.
▼M1

PRILOGA XXX

TOČKE, KI SE PRIPIŠEJO ZA HUDE KRŠITVEŠt.

Huda kršitev

Točke

1

Neizpolnjevanje obveznosti glede beleženja in poročanja podatkov o ulovu ali podatkov, povezanih z ulovom, med drugim tudi podatkov, posredovanih prek satelitskega sistema za spremljanje plovil

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(b) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

3

2

Uporaba prepovedanega orodja ali orodja, ki ne izpolnjuje zahtev v skladu z zakonodajo Unije

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(e) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

4

3

Ponarejanje ali prikrivanje oznak, identitete ali registracije

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(f) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

5

4

Prikrivanje, nedovoljeno spreminjanje ali uničevanje dokazov, povezanih s preiskavo

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(g) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

5

5

Natovarjanje, pretovarjanje ali iztovarjanje podmernih rib v nasprotju z veljavno zakonodajo ali neizpolnjevanje obveznosti iztovarjanja podmernih rib

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(i) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

5

6

Izvajanje ribolovnih dejavnosti na območju regionalne organizacije za upravljanje ribištva na način, ki ni v skladu z ukrepi te organizacije za ohranjanje in upravljanje ali jih krši

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(k) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

5

7

Izvajanje ribolova brez veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov, brez veljavnega dovoljenja za ribolov ali ribolovne karte, ki jo izda država zastave ali ustrezna obalna država

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

7

8

Ribolov v zaprtem območju ali v nelovni dobi, brez kvote ali po doseženi kvoti, ali pod določeno globino

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(c) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

6

9

Izvajanje usmerjenega ribolova staleža, za katerega velja moratorij ali prepoved ribolova

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(d) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

7

10

Oviranje dela uradnikov pri izvajanju nalog pregledovanja skladnosti z veljavnimi ukrepi za ohranjanje in upravljanje ali dela opazovalcev pri izvajanju nalog opazovanja skladnosti z veljavnimi pravili Unije

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(h) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

7

11

Pretovarjanje na ribiška plovila, za katera je bilo ugotovljeno, da so izvajala ribolov IUU na podlagi Uredbe (ES) št. 1005/2008, zlasti na tista, ki so na seznamu plovil IUU Unije ali seznamu plovil IUU, ki ga sprejmejo regionalne organizacije za upravljanje ribištva, sodelovanje v skupnih ribolovnih operacijah s takimi plovili ali podpiranje ali oskrbovanje teh plovil

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(j) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

7

12

Uporaba ribiškega plovila brez državljanstva, ki je zato v skladu z mednarodno zakonodajo plovilo brez državne pripadnosti

(člen 90(1) uredbe o nadzoru v povezavi s členom 42(1)(a) in členom 3(1)(l) Uredbe (ES) št. 1005/2008)

7

▼M1 —————

▼B
PRILOGA XXXIIDODATNI PODATKI ZA SISTEM POTRJEVANJA

 

Podatkovni element

Oznaka

Vsebina

Obvezno (C)/pogojno obvezno (CIF)/neobvezno (O)

1.

Pravila poslovanja

BUS

Pravila poslovanja, ki določajo, katera potrjevanja se opravijo v sistemu potrjevanja

 

2.

Identifikacijska številka pravila poslovanja

BR

Enkratna koda za vsako vrsto preverjanja, potrjevanja, nadzora itd.

C

3.

Primarni sklop podatkov

D1

Označuje, kateri sklop podatkov se preverja

C

4.

Sekundarni sklop podatkov

D2

Navaja, s katerim sklopom/katerimi sklopi podatkov je potrjen primarni sklop podatkov

C

5.

Sklicevanje na zakonodajo EU

LE

Sklicevanje na veljavne uredbe in člene

C

6.

Zakonska zahteva

RQ

Kratek povzetek o tem, kaj je zakonska zahteva

C

7.

Specifikacija potrjevanja

VS

Podrobna specifikacija potrjenih podatkov

C

8.

Neskladnosti potrjevanja

INC

Neskladnosti, ugotovljene s postopki potrjevanja

 

9.

Številka zapisa o neskladnosti

RN

Enkratna identifikacija ali številka zapisa o neskladnosti

C

10.

Identifikacijska številka pravila poslovanja

BR

Enkratna koda za posamezno vrsto preverjanja, potrjevanja, nadzora itd.

C

11.

Številka potrjenega zapisa

RV

Enkratna identifikacija ali številka potrjenega zapisa iz primarnega sklopa podatkov

C

12.

Vrsta neskladnosti

IY

Vrsta ugotovljene neskladnosti

C

13.

Vrednost neskladnosti

IV

Vrednost/razlika/velikost ugotovljene neskladnosti (če je to potrebno)

CIF

14.

Prvotna vrednost

OR

Prvotna vrednost pred popravkom

C

15.

Nadaljnje spremljanje

FU

Razlaga o tem, zakaj so podatki neskladni in je potrebno nadaljnje spremljanje

O

16.

Rezultati nadaljnjega spremljanja

FR

Popravljena vrednost za to neskladnost

CIF

17.

Končano nadaljnje spremljanje

FX

Navedba, ali je nadaljnje spremljanje končano ali ne

CIF

18.

Datum konca nadaljnjega spremljanja

FD

Datum, ko je bila težava v celoti odpravljena ali je znan rezultat postopka za ugotavljanje kršitev

CIF

19.

Postopek za ugotavljanje kršitev

IP

Sklicevanje na s tem povezan postopek za ugotavljanje kršitev ali pravni postopek, ki ga sprožijo organi, če je to ustrezno

CIF

20.

Informacije potrjevanja

VAL

Informacije potrjevanja za posamezen element in pravilo poslovanja. Uporabi se kot podelement potrjenega elementa.

 

21.

Datum potrditve

VD

Datum potrditve

C

22.

Sklicevanje na neskladnost

RI

Enkratna identifikacija ali številka zapisa o neskladnosti

CIF

23.

Podatki VMS

VMS

Podatki o položaju iz sistema za spremljanje plovil

 

24.

Država registracije

FS

Država zastave, v kateri je plovilo registrirano. Koda države ISO alfa-3

C

25.

Številka plovila iz registra ladjevja Skupnosti (številka CFR)

IR

V obliki zapisa AAAXXXXXXXXX, pri čemer je A velika tiskana črka, ki označuje državo prve registracije znotraj EU, X pa črka ali številka

C

26.

Mednarodni radijski klicni znak

RC

Mednarodni radijski klicni znak, če CFR ni posodobljen ali ne obstaja

CIF

27.

Ime plovila

NA

Ime plovila

O

28.

Številka potovanja

TN

Serijska številka ribolovnega potovanja

C

29.

Številka zapisa

RN

Enkratna zaporedna številka zapisa, dodeljena vsakemu zapisu

C

30.

Datum in čas

DT

Datum in čas prenosa

C

31.

Poddeklaracija o položaju

POS

Položaj ob zavržku (glej podrobne podatke o podelementih in atributih POS)

C

32.

Hitrost

SP

Hitrost plovila v vozlih (nn,n)

C

33.

Smer

CO

Smer plovila v stopinjah (0–360)

C

34.

Podatki o datumu in času, ki jih je prejel organ

DR

Datum in čas registracije pri organu

C

35.

Ročno

MA

Označuje, ali so podatki prejeti elektronsko ali vneseni ročno (D/N)

C

36.

Datum in čas ročnega vnosa podatkov

DM

V primeru ročnega vnosa podatkov datum in čas ročnega vnosa podatkov v podatkovno bazo

CIF
PRILOGA XXXIII

INFORMACIJE, KI SO NAVEDENE NA JAVNIH PODSTRANEH JAVNO DOSTOPNIH SPLETNIH MEST

1. Organi, pristojni za izdajanje dovoljenj za gospodarski ribolov in dovoljenj za ribolov (člen 115(a) uredbe o nadzoru):

(a) ime organa;

(b) popolni poštni naslov;

(c) ulica in hišna številka (če se razlikujeta od poštnega naslova);

(d) telefonska številka;

(e) številka telefaksa;

(g) naslov elektronske pošte;

(h) URL spletnega mesta.

2. Seznam določenih pristanišč za pretovarjanje (člen 115(b) uredbe o nadzoru), ki vključuje:

(a) ime pristanišča;

(b) kodo pristanišča v skladu s sistemom UN/LOCODE;

(c) koordinate lokacije pristanišča;

(d) obratovalni čas;

(e) naslov ali opis krajev pretovarjanja.

3. Seznam določenih pristanišč, opredeljenih v večletnem načrtu (člen 115(c) uredbe o nadzoru), ki vključuje:

(a) ime pristanišča;

(b) kodo pristanišča v skladu s sistemom UN/LOCODE;

(c) koordinate lokacije pristanišča;

(d) obratovalni čas;

(e) naslov ali opis krajev iztovarjanja ali pretovarjanja;

(f) povezane pogoje za beleženje in sporočanje količin vrst, za katere velja večletni načrt, za vsako iztovarjanje.

4. Zaprtja v realnem času s strani držav članic (člen 115(d) uredbe o nadzoru):

(a) nacionalni pravni vir v zvezi z odločitvijo o zaprtju v realnem času;

(b) seznam koordinat zaprtega območja;

(c) datum in čas začetka;

(d) datum in čas konca;

(e) pogoji za ribolov na tem območju v času zaprtja;

(f) zemljevid razmejitve zaprtega območja.

5. Podatki o kontaktni točki za pošiljanje ali predložitev ribolovnih ladijskih dnevnikov, predhodnih obvestil, deklaracij o pretovarjanju, deklaracij o iztovarjanju, obvestil o prodaji, deklaracij o prevzemu in prevoznih dokumentov (člen 115(e) uredbe o nadzoru):

(a) ime kontaktne točke;

(b) popolni poštni naslov;

(c) ulica in hišna številka;

(d) telefonska številka;

(e) številka telefaksa;

(f) naslov elektronske pošte;

(g) URL spletnega mesta (če je to ustrezno).

6. Zaprtja v realnem času s strani Komisije (člen 115(f) uredbe o nadzoru):

(a) seznam koordinat zaprtega območja v vodah zadevne države članice;

(b) datum in čas začetka;

(c) datum in čas konca;

(d) pogoji za ribolov na tem območju v času zaprtja;

(e) zemljevid razmejitve zaprtega območja.

7. Odločitev o zaprtju ribolova (člen 115(g) uredbe o nadzoru):

(a) nacionalni pravni vir;

(b) zadevni stalež ali skupina staležev, za katere je bila kvota izčrpana ali v zvezi s katerimi je bil dosežen največji dovoljeni ribolovni napor;

(c) koda ribolovnega območja;

(d) datum začetka;

(e) vrsta ribolova ali orodja (če je to ustrezno).
PRILOGA XXXIV

STANDARDNI OBRAZEC ZA IZMENJAVO INFORMACIJ NA ZAHTEVO V SKLADU S ČLENOM 158 TE UREDBE

image

image
PRILOGA XXXV

STANDARDNI OBRAZEC ZA ZAHTEVO ZA UPRAVNO OBVESTILO V SKLADU S ČLENOM 161(2) TE UREDBE

image
PRILOGA XXXVI

STANDARDNI OBRAZEC ZA ODGOVOR ZA UPRAVNO OBVESTILO V SKLADU S ČLENOM 161(3) TE UREDBE

image
PRILOGA XXXVII

SEZNAM OSNOVNIH PODATKOV ZA OBLIKOVANJE PODLAGE ZA PETLETNO POROČILO O UPORABI UREDBE O NADZORU

1.    SPLOŠNA NAČELA

POVZETEK

Členi 5 do 7 uredbe o nadzoru

2.    SPLOŠNI POGOJI ZA DOSTOP DO VODA IN VIROV

POVZETEK

2.1    Člen 6 uredbe o nadzoru

DOVOLJENJA ZA GOSPODARSKI RIBOLOV

 Število izdanih dovoljenj za gospodarski ribolov

 Število začasno preklicanih dovoljenj za gospodarski ribolov

 Število dokončno odvzetih dovoljenj za gospodarski ribolov

 Število ugotovljenih kršitev v zvezi z dovoljenji za gospodarski ribolov

2.2    Člen 7 uredbe o nadzoru

DOVOLJENJE ZA RIBOLOV

 Posebni nacionalni sistemi, sporočeni Komisiji

 Število izdanih dovoljenj za ribolov

 Število začasno preklicanih dovoljenj za ribolov

 Število dokončno odvzetih dovoljenj za ribolov

 Število ugotovljenih kršitev v zvezi z dovoljenji za ribolov

2.3    Člen 8 uredbe o nadzoru

OZNAČEVANJE RIBOLOVNEGA ORODJA

 Število ugotovljenih kršitev

2.4    Člen 9 uredbe o nadzoru

SISTEMI ZA SPREMLJANJE RIBIŠKIH PLOVIL

 Število ribiških plovil, katerih skupna dolžina je večja od 12 metrov in manjša od 15 metrov ter ki imajo nameščen delujoč sistem VMS

 Število ribiških plovil, katerih skupna dolžina je 15 metrov ali več in ki imajo nameščen delujoč sistem VMS

 Število pomožnih ribiških plovil z nameščenim delujočim sistemom VMS

 Število ribiških plovil, katerih dolžina je manj kot 15 metrov in ki so izvzeta iz sistema VMS

 Število kršitev v zvezi s sistemom VMS, ki so bile ugotovljene pri ►M1  ribiških plovilih Unije ◄

 Podatki o organu, pristojnem za FMC

2.5    Člen 10 uredbe o nadzoru

SISTEM SAMODEJNEGA PREPOZNAVANJA (AIS)

 Število ribiških plovil z nameščenim sistemom AIS

 Število FMC, ki lahko izvajajo sistem AIS

2.6    Člen 11 uredbe o nadzoru

SISTEMI ZA ZAZNAVANJE PLOVIL (VDS)

 Število FMC, ki lahko izvajajo sistem VDS

2.7    Člen 13 uredbe o nadzoru

NOVE TEHNOLOGIJE

 Izvedeni pilotni projekti

3.    NADZOR RIBOLOVA

POVZETEK

NADZOR UPORABE RIBOLOVNIH MOŽNOSTI

3.1    Členi 14, 15 in 16 uredbe o nadzoru

IZPOLNJEVANJE IN PREDLOŽITEV RIBOLOVNIH LADIJSKIH DNEVNIKOV IN DEKLARACIJ O IZTOVARJANJU

 Število ribiških plovil, ki uporabljajo elektronski ribolovni ladijski dnevnik

 Število ribiških plovil, ki uporabljajo ribolovni ladijski dnevnik v papirni obliki

 Število ribiških plovil s skupno dolžino manj kot 10 metrov, ki uporabljajo ribolovni ladijski dnevnik v papirni obliki

 Število ugotovljenih kršitev v zvezi z ribolovnimi ladijskimi dnevniki in deklaracijami o iztovarjanju

3.2    Člena 16 in 25 uredbe o nadzoru

RIBIŠKA PLOVILA, ZA KATERA NE VELJAJO ZAHTEVE V ZVEZI Z RIBOLOVNIMI LADIJSKIMI DNEVNIKI IN DEKLARACIJAMI O IZTOVARJANJU

 Število ribiških plovil, za katera velja načrt vzorčenja

 Število ribiških plovil, za katera velja spremljanje, glede na obvestila o prodaji

 Število ugotovljenih kršitev

3.3    Člen 17 uredbe o nadzoru

PREDHODNO OBVEŠČANJE

 Število predhodnih obvestil, ki jih je prejel FMC

 Število ugotovljenih kršitev

3.4    Člen 18 uredbe o nadzoru

PREDHODNO OBVEŠČANJE O IZTOVARJANJU V DRUGI DRŽAVI ČLANICI

 Število predhodnih obvestil, ki jih je prejel FMC obalne države

 Število ugotovljenih kršitev

3.5    Člen 20 uredbe o nadzoru

POSTOPKI PRETOVARJANJA V PRISTANIŠČIH ALI KRAJIH

 Število pretovarjanj, ki jih je odobrila država članica

 Število ugotovljenih kršitev

3.6    Člena 21 in 22 uredbe o nadzoru

POSTOPKI PRETOVARJANJA V PRISTANIŠČIH ALI KRAJIH

 Število izvzetih ribiških plovil

3.7    Člen 26 uredbe o nadzoru

SPREMLJANJE RIBOLOVNEGA NAPORA

 Število ugotovljenih kršitev v zvezi s poročili o ribolovnem naporu

 Število plovil, izključenih iz ureditev ribolovnega napora, glede na območja

 Število ugotovljenih kršitev v zvezi z neprijavljenim orodjem

3.8    Člena 33 in 34 uredbe o nadzoru

EVIDENTIRANJE ULOVA IN RIBOLOVNEGA NAPORA

 Izvajanje člena 33 uredbe o nadzoru

 Podatki v zvezi z obvestili o zaprtju ribolova, ki se pripravijo vsako leto

3.9    Člen 35 uredbe o nadzoru

ZAPRTJE RIBOLOVA

 Izvajanje člena 35 uredbe o nadzoru

4.    NADZOR UPRAVLJANJA LADJEVJA

4.1    Člen 38 uredbe o nadzoru

RIBOLOVNA ZMOGLJIVOST

 Skladnost s členom 38(1) uredbe o nadzoru

 Število opravljenih preverjanj moči motorja v skladu s členom 41

 Število ugotovljenih kršitev

4.2    Člen 42 uredbe o nadzoru

PRETOVARJANJE V PRISTANIŠČU

 Število odobrenih pretovarjanj pelagičnega ulova

4.3    Člen 43 uredbe o nadzoru

DOLOČENA PRISTANIŠČA

 Število ugotovljenih kršitev

4.4    Člen 44 uredbe o nadzoru

LOČENO NATOVARJANJE PRIDNENIH ULOVOV, ZA KATERE VELJAJO VEČLETNI NAČRTI

 Število ugotovljenih kršitev

4.5    Člen 46 uredbe o nadzoru

NACIONALNI PROGRAMI NADZORA

 Podatki o programih, ki jih opredelijo države članice

 Število ugotovljenih kršitev

5.    NADZOR TEHNIČNIH UKREPOV

POVZETEK

5.1    Člen 47 uredbe o nadzoru

 Število ugotovljenih kršitev v zvezi z natovarjanjem orodij

5.2    Člen 48 uredbe o nadzoru

IZVLEK IZGUBLJENEGA ORODJA

 Število ugotovljenih kršitev

5.3    Člen 49 uredbe o nadzoru

SESTAVA ULOVA

 Število ugotovljenih kršitev

6.    NADZOR OBMOČIJ Z OMEJENIM RIBOLOVOM

POVZETEK

6.1    Člen 50 uredbe o nadzoru

 Število kršitev, ugotovljenih na plovilih EU in tretjih držav

7.    ZAPRTJE RIBOLOVA V REALNEM ČASU

POVZETEK

7.1    Člen 53 uredbe o nadzoru

 Podatki o uvedenih zaprtjih v realnem času

 Število ugotovljenih kršitev

8.    NADZOR REKREACIJSKEGA RIBOLOVA

POVZETEK

8.1    Člen 55 uredbe o nadzoru

 Število ugotovljenih kršitev v zvezi z nezakonitim trženjem

9.    NADZOR TRŽENJA

POVZETEK

9.1    Člen 56 uredbe o nadzoru

NAČELA NADZORA TRŽENJA

 Podatki o stanju izvajanja

9.2    Člen 57 uredbe o nadzoru

SKUPNI TRŽNI STANDARDI

 Število ugotovljenih kršitev

9.3    Člen 58 uredbe o nadzoru

SLEDLJIVOST

 Stanje izvajanja

 Število ugotovljenih kršitev

9.4    Člen 59 uredbe o nadzoru

PRVA PRODAJA

 Število registriranih kupcev, registriranih dražb ali drugih organov ali oseb, odgovornih za prvo trženje ribiških proizvodov

 Število ugotovljenih kršitev

9.5    Člen 60 uredbe o nadzoru

TEHTANJE

 Število načrtov vzorčenja za tehtanje ob iztovarjanju

 Število ribiških plovil, ki jim je dovoljeno tehtati na morju

 Število kršitev

9.6    Člen 61 uredbe o nadzoru

TEHTANJE PO PREVOZU

 Število nadzornih načrtov za tehtanje po prevozu

 Število skupnih programov nadzora z drugimi državami članicami za prevoz pred tehtanjem

 Število ugotovljenih kršitev

9.7    Člen 62 uredbe o nadzoru

IZPOLNJEVANJE IN PREDLOŽITEV OBVESTIL O PRODAJI

 Število predloženih elektronskih obvestil o prodaji

 Število odobrenih izvzetij od zahtev v zvezi z obvestili o prodaji

 Število ugotovljenih kršitev

9.8    Člen 66 uredbe o nadzoru

DEKLARACIJE O PREVZEMU

 Število ugotovljenih kršitev

9.9    Člen 68 uredbe o nadzoru

IZPOLNJEVANJE IN PREDLOŽITEV PREVOZNIH DOKUMENTOV

 Stanje izvajanja

 Število ugotovljenih kršitev

10.    ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV TER CENE IN INTERVENCIJE

POVZETEK

10.1    Člen 69 uredbe o nadzoru

SPREMLJANJE ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV

 Število opravljenih pregledov

 Število ugotovljenih kršitev v zvezi z Uredbo (ES) št. 104/2000

10.2    Člen 70 uredbe o nadzoru

SPREMLJANJE UREDITVE V ZVEZI S CENAMI IN INTERVENCIJAMI

 Število opravljenih pregledov cen in intervencij

 Število ugotovljenih kršitev

11.    NAZOR

POVZETEK

11.1    Člen 71 uredbe o nadzoru

OPAŽANJA IN ZAZNAVANJE NA MORJU

 Število sestavljenih poročil

 Število prejetih poročil

 Število ugotovljenih kršitev

11.2    Člen 73 uredbe o nadzoru

NADZORNI OPAZOVALCI

 Število izvedenih programov nadzornega opazovanja

 Število prejetih poročil nadzornih opazovalcev

 Število kršitev iz poročil

12.    NADZOR IN IZVRŠEVANJE

POVZETEK

12.1    Člena 74 in 76 uredbe o nadzoru

IZVAJANJE INŠPEKCIJSKIH PREGLEDOV

 Število ribiških inšpektorjev, zaposlenih za polni/krajši delovni čas

 Delež delovnega časa, ki ga ribiški inšpektorji, zaposleni za polni/krajši delovni čas, porabijo za nadzor ribolova in inšpekcijske preglede

 Število inšpekcijskih pregledov glede na vrsto, ki jih opravijo inšpektorji, zaposleni za polni/krajši delovni čas

 Število kršitev, ki jih odkrijejo inšpektorji, zaposleni za polni/krajši delovni čas

12.2    SREDSTVA ZA INŠPEKCIJSKE PREGLEDE: PLOVILA

 Število namenskih inšpekcijskih plovil, sofinanciranih s strani EU, in skupno število obhodnih dni na morju na leto

 Število namenskih inšpekcijskih plovil, ki niso sofinancirana s strani EU, in skupno število obhodnih dni na morju na leto

 Delež skupnega obratovalnega časa, ki so ga namenska inšpekcijska plovila, sofinancirana s strani EU, porabila za nadzor ribolova

 Delež skupnega obratovalnega časa, ki so ga namenska inšpekcijska plovila, ki niso sofinancirana s strani EU, porabila za nadzor ribolova

 Delež skupnega obratovalnega časa, ki so ga vsa namenska inšpekcijska plovila porabila za nadzor ribolova

 Delež skupnega delovnega časa, ki so ga namenska inšpekcijska plovila, sofinancirana s strani EU, porabila za nadzor ribolova

 Število nenamenskih inšpekcijskih plovil in skupno število obhodnih dni na morju na leto

 Delež časa, porabljenega za nadzor ribolova

 Skupno število dni na morju za vsa plovila

12.3    INŠPEKCIJSKI PREGLEDI: NA MORJU

 Število inšpekcijskih pregledov na morju vseh ribiških plovil vseh držav članic

 Število kršitev, odkritih na morju, po državi članici

 Število inšpekcijskih pregledov na morju na ribiških plovilih tretjih držav (navedejo se tretje države)

 Število ugotovljenih kršitev v zvezi s pomožnimi ribiškimi plovili

12.4    SREDSTVA ZA INŠPEKCIJSKE PREGLEDE: LETALA ZA NADZOROVANJE

 Število letal za nadzorovanje, namenjenih nadzoru ribolova, in skupno število ur, porabljenih za nadzor ribolova in nadzorovanje

 Delež obratovalnih ur, porabljenih za nadzor ribolova in nadzorovanje

 Število ugotovljenih kršitev

12.5    NADALJNJE SPREMLJANJE INŠPEKCIJSKIH PREGLEDOV IN UGOTOVLJENE KRŠITVE

 Število poročil o nadzoru, vnesenih v zbirko podatkov o nadzoru ribolova

 Število poročil o inšpekcijskih pregledih, vnesenih v zbirko podatkov o nadzoru ribolova

 Število dodelitev kazenskih točk

 Število postopkov, prenesenih v drugo državo članico

 Število kršitev, ki so jih ugotovili inšpektorji Skupnosti na področju pristojnosti države članice

12.6    Člen 75 uredbe o nadzoru

NALOGE UPRAVLJAVCA

 Število ugotovljenih kršitev

12.7    Člen 79

INŠPEKTORJI UNIJE

 Število načrtov skupne uporabe na področju pristojnosti države članice

 Število ugotovljenih kršitev med izvajanjem načrtov skupne uporabe

12.8    Členi 80, 81, 82, 83 in 84 uredbe o nadzoru

INŠPEKCIJSKI PREGLEDI RIBIŠKIH PLOVIL ZUNAJ VODA DRŽAVE ČLANICE, KI IZVAJA INŠPEKCIJSKI PREGLED

 Število inšpekcijskih pregledov

 Število ugotovljenih kršitev

12.9    Člena 85 in 86 uredbe o nadzoru

POSTOPEK V ZVEZI S KRŠITVAMI, UGOTOVLJENIMI MED INŠPEKCIJSKIMI PREGLEDI

 Število inšpekcijskih pregledov

 Število kršitev

 Število postopkov, prenesenih v državo zastave

 Število inšpekcijskih pregledov, ki so jih opravili inšpektorji Unije

13.    IZVRŠEVANJE

POVZETEK

Členi 89, 90 in 91 uredbe o nadzoru

UKREPI ZA ZAGOTOVITEV SPOŠTOVANJA PRAVIL

 Stanje izvajanja

13.1    Člen 92 uredbe o nadzoru

SISTEM KAZENSKIH TOČK

 Število ugotovljenih hudih kršitev

 Število primerov, v katerih so se imetniku dovoljenja dodelile kazenske točke

 Stanje izvajanja za sistem točk za kapitane ribiških plovil

13.2    Člen 93 uredbe o nadzoru

NACIONALNI REGISTER KRŠITEV

 Stanje izvajanja

14.    PROGRAMI NADZORA

14.1    Člen 94 uredbe o nadzoru

SKUPNI PROGRAMI NADZORA

 Število izvedenih skupnih programov nadzora

14.2    Člen 95 uredbe o nadzoru

POSEBNI PROGRAMI NADZORA IN INŠPEKCIJSKIH PREGLEDOV

 Število izvedenih posebnih programov nadzora in inšpekcijskih pregledov

15.    PODATKI IN OBVEŠČANJE

ANALIZA IN REVIZIJA PODATKOV

15.1    Členi 109–116 uredbe o nadzoru

 Povzetek stanja izvajanja

16.    IZVAJANJE

16.1    Člena 117 in 118 uredbe o nadzoru

UPRAVNO IN VZAJEMNO SODELOVANJE( 1 ) Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

( 2 ) UL L 128, 21.5.2005, str. 1.

( 3 ) UL L 171, 6.7.1994, str. 7.

( 4 ) UL L 274, 25.9.1986, str. 1.

( 5 ) UL L 60, 5.3.2008, str. 1

( 6 ) Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1) in Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1101/2014 z dne 16. oktobra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 312, 31.10.2014, str. 1).

( 7 ) UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

( 8 ) UL L 286, 29.10.2008, str. 1.

( 9 ) Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 28.12.2013, str. 1).

( 10 ) Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).

( 11 ) Uredba Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (UL L 115, 9.5.1996, str. 3).

( 12 ) Uredba Sveta (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti ter o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93 in (ES) št. 1627/94 in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3317/94 (UL L 286, 29.10.2008, str. 33).

( 13 ) Uredba Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti (UL L 5, 9.1.2004, str. 25).

( 14 ) Uredba (ES) št. 45/2001 evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

( 15 ) Ti podatki se v dovoljenju za gospodarski ribolov navedejo šele, ko je plovilo vpisano v register ribiškega ladjevja Unije v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 26/2004 (UL L 5, 9.1.2004, str. 25).

( 16 ) V skladu z Uredbo (ES) št. 26/2004.

( 17 ) Za plovila, ki imajo ime.

( 18 ) V skladu z Uredbo (ES) št. 26/2004 za plovila, od katerih se zahteva, da imajo IRCS.

( 19 ) V skladu z Uredbo (ES) št. 2930/86.

( 20 ) V skladu z Uredbo (ES) št. 2930/86. Ti podatki se v dovoljenju za gospodarski ribolov navedejo šele, ko je plovilo vpisano v register ribiškega ladjevja Unije v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 26/2004.

( 21 ) V skladu z Mednarodno standardno statistično klasifikacijo ribolovnega orodja (ISSCFG).

( 22 ) V skladu z Uredbo (ES) št. 26/2004.

( 23 ) Za plovila, ki imajo ime.

( 24 ) Plovila, ki ostanejo na območju napora, ki ne presega 5 navtičnih milj na kateri koli strani meje, ki ločuje dve območji napora, morajo zabeležiti svoj prvi vstop in zadnji izstop v obdobju 24 ur.

( 25 ) UL L 41, 16.2.2010, str. 8.

( *1 ) Obvezne informacije se zberejo in zabeležijo v podatkovno zbirko v skladu s členom 118 te uredbe.

( *2 ) Obvezne informacije se zberejo in zabeležijo v podatkovno zbirko v skladu s členom 118 te uredbe.

( *3 ) Dodatno za inšpekcijske preglede pomorske inšpekcije.

( *4 ) Obvezne informacije se zberejo in zabeležijo v podatkovno zbirko v skladu s členom 118 te uredbe.

( *5 ) Dodatno za inšpekcijske preglede pomorske inšpekcije.

( *6 ) Obvezne informacije se zberejo in zabeležijo v podatkovno zbirko v skladu s členom 118 te uredbe.

( *7 ) Obvezne informacije se zberejo in zabeležijo v podatkovno zbirko v skladu s členom 118 te uredbe.