02011D0172 — SL — 23.03.2017 — 007.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SKLEP SVETA 2011/172/SZVP

z dne 21. marca 2011

o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Egiptu

(UL L 076 22.3.2011, str. 63)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

SKLEP SVETA 2012/159/SZVP z dne 19. marca 2012

  L 80

18

20.3.2012

►M2

SKLEP SVETA 2012/723/SZVP z dne 26. novembra 2012

  L 327

44

27.11.2012

 M3

SKLEP SVETA 2013/144/SZVP z dne 21. marca 2013

  L 82

54

22.3.2013

 M4

SKLEP SVETA 2014/153/SZVP z dne 20. marca 2014

  L 85

9

21.3.2014

 M5

SKLEP SVETA (SZVP) 2015/486 z dne 20. marca 2015

  L 77

16

21.3.2015

 M6

SKLEP SVETA (SZVP) 2016/411 z dne 18. marca 2016

  L 74

40

19.3.2016

►M7

SKLEP SVETA (SZVP) 2017/496 z dne 21. marca 2017

  L 76

22

22.3.2017

►M8

IZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2017/498 z dne 21. marca 2017

  L 76

33

22.3.2017
▼B

SKLEP SVETA 2011/172/SZVP

z dne 21. marca 2011

o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v EgiptuČlen 1

1.  Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, s katerimi razpolagajo ali jih nadzorujejo osebe, za katere je ugotovljeno, da so odgovorne za nezakonito prisvojitev državnih sredstev Egipta in z njimi povezane fizične ali pravne osebe ali subjekti, navedeni v Prilogi.

2.  Neposredno ali posredno dajanje kakršnih koli sredstev ali gospodarskih virov na voljo ali v korist fizičnim ali pravnim osebam ali subjektom, navedenim v Prilogi, je prepovedano.

3.  Pristojni organi države članice lahko pod ustreznimi pogoji dovolijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z njimi, ko ugotovijo, da so ta sredstva ali gospodarski viri:

(a) potrebni za osnovne potrebe fizičnih oseb, navedenih v Prilogi, in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b) namenjeni izključno za plačilo razumnih strokovnih honorarjev in povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c) namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno ohranjanje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali

(d) nujni za kritje izrednih stroškov, pod pogojem, da je pristojni organ o razlogih, na podlagi katerih meni, da bi bilo treba izdati posebno dovoljenje, o tem vsaj dva tedna vnaprej obvestil pristojne organe druge države članice in Komisijo.

Država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odstavka.

▼M2

4.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi države članice dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane pred datumom uvrstitve fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz odstavka 1 na seznam iz Priloge, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v Uniji, ali sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred navedenim datumom ali po njem;

(b) sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s takšno odločbo ali v takšni odločbi priznane kot veljavne, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c) odločba ni v korist fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu, uvrščenem na seznam iz Priloge, ter

(d) priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vsakem dovoljenju, izdanem na podlagi tega odstavka.

▼B

5.  Odstavek 1 ne preprečuje uvrščeni fizični ali pravni osebi ali subjektu, da plača zapadlo plačilo po pogodbi, ki je bila sklenjena pred uvrstitvijo zadevne osebe ali subjekta na seznam iz Priloge, pod pogojem, da je ustrezna država članica odločila, da oseba ali subjekt iz odstavka 1 plačila ne prejme neposredno ali posredno.

▼M2

6.  Odstavek 2 se ne uporablja glede dodajanja na zamrznjene račune:

(a) obresti ali drugih dohodkov na teh računih, ali

(b) plačil, zapadlih na podlagi pogodb, dogovorov, ki so bili sklenjeni, ali obveznosti, ki so bile sprejete, ali so nastali pred dnevom, ko so ti računi postali predmet ukrepov iz odstavkov 1 in 2, ali

(c) plačil, zapadlih na podlagi sodnih, upravnih ali arbitražnih odločb, izdanih v Uniji ali izvršljivih v zadevni državi članici,

pod pogojem, da za kakršne koli takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej uporabljajo ukrepi iz odstavka 1.

▼B

Člen 2

1.  Svet na predlog države članice ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko odloča o seznamu iz Priloge in o njegovih spremembah.

2.  Svet o svoji odločitvi iz odstavka 1 in njeni utemeljitvi obvesti zadevno fizično ali pravno osebo ali subjekt bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo obvestila in s tem navedeni osebi ali subjektu da možnost, da predloži pripombe.

3.  V primeru predložitve pripomb ali novih tehtnih dokazov Svet ponovno preuči svojo odločitev iz odstavka 1 in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo ali subjekt.

Člen 3

1.  V Prilogi so navedeni razlogi za uvrstitev zadevnih fizičnih ali pravnih oseb in subjektov iz člena 1(1) na seznam.

2.  Priloga vključuje tudi podatke, potrebne za identifikacijo zadevnih fizičnih in pravnih oseb ali subjektov, če so ti podatki na voljo. Pri fizičnih osebah lahko ti podatki vključujejo imena, kakor tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri pravnih osebah in subjektih lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja.

Člen 4

Da bi bili navedeni ukrepi iz člena 1(1) in (2) čim bolj učinkoviti, Unija spodbuja tretje države k sprejetju omejevalnih ukrepov, podobnim ukrepom iz tega sklepa.

▼M1

Člen 5

Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja.

▼M7

Ta sklep se uporablja do 22. marca 2018.

▼M1

Ta sklep se redno pregleduje. Veljavnost sklepa se podaljša ali ustrezno spremeni, če Svet meni, da cilji tega sklepa niso bili doseženi.

▼B
PRILOGASeznam fizičnih in pravnih oseb in subjektov iz člena 1

 

Ime

(in morebitni vzdevki)

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi za uvrstitev na seznam

▼M7

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Nekdanji predsednik Arabske republike Egipt,

datum rojstva: 4.5.1928,

moški

Oseba, proti kateri so egiptovski organi na podlagi Konvencije Združenih narodov proti korupciji sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev

2.

Suzanne Saleh Thabet

Žena Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, nekdanjega predsednika Arabske republike Egipt,

datum rojstva: 28.2.1941,

ženska

Oseba, proti kateri so egiptovski organi na podlagi Konvencije Združenih narodov proti korupciji sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Sin Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, nekdanjega predsednika Arabske republike Egipt,

datum rojstva: 26.11.1960,

moški

Oseba, proti kateri so egiptovski organi na podlagi Konvencije Združenih narodov proti korupciji sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Žena Alaaja Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, sina nekdanjega predsednika Arabske republike Egipt,

datum rojstva: 5.10.1971,

ženska

Oseba, proti kateri so egiptovski organi na podlagi Konvencije Združenih narodov proti korupciji sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Sin Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, nekdanjega predsednika Arabske republike Egipt,

datum rojstva: 28.12.1963,

moški

Oseba, proti kateri so egiptovski organi na podlagi Konvencije Združenih narodov proti korupciji sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Žena Gamala Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, sina nekdanjega predsednika Arabske republike Egipt,

datum rojstva: 13.10.1982,

ženska

Oseba, proti kateri so egiptovski organi na podlagi Konvencije Združenih narodov proti korupciji sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev

▼B

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Nekdanji poslanec parlamenta,

datum rojstva: 12. 1. 1959,

moški

Oseba, proti kateri so egiptovski organi na podlagi konvencije Združenih narodov proti korupciji sprožili sodni postopek glede nezakonitega prisvajanja državnih sredstev

▼M7

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama

Žena Ahmeda Abdelaziza Ezza,

datum rojstva: 31.1.1963,

ženska

Oseba, proti kateri so egiptovski organi na podlagi Konvencije Združenih narodov proti korupciji sprožili sodni postopek glede nezakonitega prisvajanja državnih sredstev

▼B

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Žena Ahmeda Abdelaziza Ezza,

datum rojstva: 25. 5. 1959,

ženska

Oseba, proti kateri so egiptovski organi na podlagi konvencije Združenih narodov proti korupciji sprožili sodni postopek glede nezakonitega prisvajanja državnih sredstev

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Žena Ahmeda Abdelaziza Ezza,

datum rojstva: 9. 10. 1969,

ženska

Oseba, proti kateri so egiptovski organi na podlagi konvencije Združenih narodov proti korupciji sprožili sodni postopek glede nezakonitega prisvajanja državnih sredstev

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Nekdanji minister za stanovanjska vprašanja, komunalo in urbanistični razvoj,

datum rojstva: 16. 5. 1945,

moški

Oseba, proti kateri so egiptovski organi na podlagi konvencije Združenih narodov proti korupciji sprožili sodni postopek glede nezakonitega prisvajanja državnih sredstev

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Žena Ahmeda Alaeldina Amina Abdelmaksouda Elmaghrabyja,

datum rojstva: 3. 6. 1956,

ženska

Oseba, proti kateri so egiptovski organi na podlagi konvencije Združenih narodov proti korupciji sprožili sodni postopek glede nezakonitega prisvajanja državnih sredstev

▼M8 —————

▼B

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Nekdanji minister za turizem,

datum rojstva: 20. 2. 1959,

moški

Oseba, proti kateri so egiptovski organi na podlagi konvencije Združenih narodov proti korupciji sprožili sodni postopek glede nezakonitega prisvajanja državnih sredstev

▼M7 —————

▼B

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Nekdanji minister za notranje zadeve,

datum rojstva: 1. 3. 1938,

moški

Oseba, proti kateri so egiptovski organi na podlagi konvencije Združenih narodov proti korupciji sprožili sodni postopek glede nezakonitega prisvajanja državnih sredstev

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Žena Habiba Ibrahima Eladlija,

datum rojstva: 23. 1. 1963,

ženska

Oseba, proti kateri so egiptovski organi na podlagi konvencije Združenih narodov proti korupciji sprožili sodni postopek glede nezakonitega prisvajanja državnih sredstev