02011A1217(01) — SL — 29.03.2019 — 003.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

MONETARNI SPORAZUM

med Evropsko unijo in Kneževino Andoro

(UL C 369 17.12.2011, str. 1)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

SKLEP KOMISIJE z dne 6. marca 2014 2014/C 73/04

  C 73

7

12.3.2014

 M2

SKLEP KOMISIJE z dne 8. aprila 2015 2015/C 115/03

  C 115

4

10.4.2015

 M3

SKLEP KOMISIJE z dne 26. januarja 2016 2016/C 31/06

  C 31

5

28.1.2016

 M4

SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/123 z dne 24. januarja 2017

  L 19

42

25.1.2017

 M5

SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/493 z dne 22. marca 2018

  L 81

45

23.3.2018

►M6

SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/527 z dne 27. marca 2019

  L 86

97

28.3.2019
▼B

MONETARNI SPORAZUM

med Evropsko unijo in Kneževino Andoro

2011/C 369/01EVROPSKA UNIJA, ki jo zastopa Evropska komisija,

in

KNEŽEVINA ANDORA STA SE –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Euro je 1. januarja 1999 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 974/98 z dne 3. maja 1998 nadomestil valute posameznih držav članic, ki sodelujejo v tretji fazi ekonomske in monetarne unije, med katerimi sta tudi Španija in Francija.

(2)

Kneževina Andora pred sklenitvijo tega sporazuma ni imela uradne valute in ni sklenila monetarnega sporazuma z nobeno državo članico ali tretjo državo. V Andori so se de facto uporabljali španski in francoski bankovci in kovanci, ki so jih 1. januarja 2002 nadomestili eurobankovci in eurokovanci. Kneževina Andora je izdala tudi nekaj zbirateljskih kovancev dinerja.

(3)

V skladu s tem monetarnim sporazumom je euro uradna valuta Kneževine Andore. Kneževina Andora ima zato pravico izdajati eurokovance in obveznost podeliti status zakonitega plačilnega sredstva eurobankovcem in eurokovancem, ki jih izdajo Eurosistem in države članice, ki so sprejele euro. Kneževina Andora mora zagotoviti, da se na njenem ozemlju uporabljajo pravila Evropske unije o eurobankovcih in eurokovancih, skupaj s tistimi, ki se nanašajo na zaščito eura pred ponarejanjem.

(4)

Kneževina Andora ima pomemben bančni sektor, ki deluje v tesni povezavi z bančnim sektorjem euroobmočja. Za zagotovitev večje enakosti obravnave se morajo v Kneževini Andori postopoma začeti uporabljati upoštevni zakonski predpisi EU na bančnem in finančnem področju, predpisi o preprečevanju pranja denarja, goljufij in ponarejanja negotovinskih plačilnih sredstev ter predpisi o zahtevah statističnega poročanja.

(5)

Ta sporazum ne nalaga nobenih obveznosti ECB in nacionalnim centralnim bankam, naj vključijo finančne instrumente Kneževine Andore na sezname vrednostnih papirjev, ki so primerni za operacije monetarne politike Eurosistema.

(6)

Treba je ustanoviti skupni odbor, sestavljen iz predstavnikov Kneževine Andore in Evropske unije, ki bi preučil uporabo tega sporazuma, določil letno zgornjo mejo za izdajo kovancev in ocenil ukrepe, ki jih sprejme Kneževina Andora za izvajanje zadevne zakonodaje EU. Delegacijo EU morajo sestavljati predstavniki Evropske komisije, Kraljevine Španije, Francoske republike in Evropske centralne banke.

(7)

Sodišče Evropske unije mora biti sodni organ, ki je pristojen za reševanje sporov, ki lahko nastanejo pri uporabi tega sporazuma –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:Člen 1

Kneževina Andora ima pravico uporabljati euro kot svojo uradno valuto v skladu z uredbama (ES) št. 1103/97 in (ES) št. 974/98. Kneževina Andora podeli eurobankovcem in eurokovancem status zakonitega plačilnega sredstva.

Člen 2

1.  Kneževina Andora ne izda nobenih bankovcev. Pogoji za izdajo eurokovancev od 1. julija 2013 so določeni v naslednjih členih.

2.  Pravica do izdaje eurokovancev od 1. julija 2013 je odvisna od tega, da Kneževina Andora:

(a) predhodno sprejme vse pravne akte in pravila EU, navedene v Prilogi k temu sporazumu, za katere je rok za prenos od 12 do 18 mesecev od začetka veljavnosti tega sporazuma;

(b) najpozneje 18 mesecev po začetku veljavnosti sporazuma podpiše večstranski memorandum o soglasju Mednarodnega združenja nadzornikov trga vrednostnih papirjev o posvetovanju, sodelovanju in izmenjavi informacij.

Člen 3

Skupni odbor, ki se ustanovi s tem sporazumom, izračuna letno zgornjo mejo (v denarni vrednosti) za eurokovance, ki jih izda Kneževina Andora, in sicer kot seštevek:

 fiksnega dela, katerega začetni znesek za leto 2013 je 2 342 000  EUR. Skupni odbor lahko na letni osnovi spremeni fiksni del, da bi se upoštevala inflacija – na podlagi inflacije po harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin v euroobmočju v preteklih 12 mesecih – in morebitni znatni razvoj, ki vpliva na trg zbiralcev eurokovancev, in

 spremenljivega dela, ki se izračuna kot povprečje izdanih kovancev (v denarni vrednosti) na prebivalca euroobmočja v preteklih 12 mesecih, pomnoženo s številom prebivalcev Kneževine Andore.

Člen 4

1.  Eurokovanci, ki jih izda Kneževina Andora, so enaki tistim, ki jih izdajo države članice Evropske unije, ki so uvedle euro, in sicer kar zadeva nominalno vrednost, status zakonitega plačilnega sredstva, tehnične značilnosti, umetniške elemente na skupni strani in skupne umetniške elemente na nacionalni strani.

2.  Kneževina Andora vnaprej sporoči osnutek nacionalne strani eurokovancev Komisiji, ki preveri njihovo skladnost s pravili EU.

Člen 5

1.  Eurokovance, ki jih izda Kneževina Andora, kuje kovnica EU po njeni izbiri, ki pa mora imeti izkušnje z izdelovanjem eurokovancev. Skupni odbor mora biti obveščen o vsaki zamenjavi izvajalca.

2.  Najmanj 80 % eurokovancev, namenjenih obtoku, se izda v njihovi imenski vrednosti. Skupni odbor se lahko odloči povečati ta delež.

3.  Kneževina Andora izda zbirateljske eurokovance v skladu s smernicami Evropske unije, določenimi za zbirateljske eurokovance, ki predvsem zahtevajo določitev tehničnih značilnosti, umetniških elementov in apoenov, ki omogočajo razlikovanje zbirateljskih eurokovancev od kovancev, namenjenih obtoku.

Člen 6

1.  Polovica obsega eurokovancev, ki jih izda Kneževina Andora, se doda obsegu kovancev, ki jih izda Kraljevina Španija, medtem ko se druga polovica doda obsegu kovancev, ki jih izda Francoska republika, z namenom, da Evropska centralna banka odobri celoten obseg izdaje Kraljevine Španije in Francoske republike v skladu s členom 128(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

2.  Kneževina Andora vsako leto najpozneje do 1. septembra sporoči Evropski komisiji, Kraljevini Španiji in Francoski republiki skupno nominalno vrednost eurokovancev, ki jih namerava izdati v prihodnjem letu. Kneževina Andora Evropski komisiji prav tako sporoči načrtovane pogoje izdaje teh kovancev ter zlasti delež zbirateljskih kovancev in podrobna pravila o uvedbi kovancev, namenjenih obtoku.

Člen 7

1.  Ta sporazum ne posega v pravico Kneževine Andore, da še naprej izdaja zbirateljske kovance dinerja.

2.  Zbirateljski kovanci dinerja, ki jih izda Kneževina Andora, nimajo statusa zakonitega plačilnega sredstva v Evropski uniji.

Člen 8

1.  Kneževina Andora se zavezuje, da bo z neposrednimi prenosi ali morebitnimi enakovrednimi ukrepi naredila vse potrebno, da bi izvedla pravne akte EU in pravila, navedena v Prilogi k temu sporazumu, na področju:

(a) eurobankovcev in eurokovancev;

(b) zakonodaje na bančnem in finančnem področju, zlasti v zvezi z dejavnostmi in nadzorom zadevnih institucij;

(c) preprečevanja pranja denarja, goljufij in ponarejanja gotovine in negotovinskih plačilnih sredstev (za katere mora podpisati sporazum o sodelovanju z Europolom), pravil o medaljah in žetonih ter zahtev statističnega poročanja. V zvezi z zakonodajo o zbiranju statističnih podatkov je treba v dogovoru z Evropsko centralno banko najpozneje 18 mesecev pred začetkom dejanskega zbiranja statističnih podatkov določiti podrobna izvedbena pravila in tehnične prilagoditve (skupaj s potrebnimi odstopanji zaradi upoštevanja posebnega položaja Andore);

(d) ukrepov, ki so nujni za uporabo eura kot enotne valute in so bili sprejeti na podlagi člena 133 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

2.  Kneževina Andora izvaja pravne akte in pravila iz odstavka 1 v skladu z roki iz Priloge.

3.  Kneževina Andora lahko subjekte, ki sestavljajo delegacijo Evropske unije, zaprosi za tehnično pomoč pri izvajanju zadevne evropske zakonodaje, zlasti na področju zbiranja statističnih podatkov.

4.  Komisija enkrat na leto ali po potrebi pogosteje spremeni Prilogo zaradi upoštevanja novih upoštevnih pravnih aktov in predpisov EU ter sprememb obstoječih aktov. Skupni odbor nato določi ustrezne in razumne roke, v katerih mora Kneževina Andora uvesti nove pravne akte in pravila, dodana v Prilogo.

5.  Skupni odbor lahko v izjemnih okoliščinah spremeni rok, določen v Prilogi.

6.  Posodobljena priloga se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 9

Kreditne institucije in po potrebi druge finančne institucije, ki lahko opravljajo svoje dejavnosti na ozemlju Kneževine Andore, imajo lahko dostop do sistemov medbančnih poravnav, plačilnih sistemov ter sistemov poravnave vrednostnih papirjev znotraj euroobmočja pod ustreznimi pogoji, ki jih določijo pristojni organi Španije ali Francije v dogovoru z Evropsko centralno banko.

Člen 10

1.  Sodišče Evropske unije ima izključno pristojnost za reševanje vseh sporov med pogodbenicama, ki lahko izhajajo iz uporabe tega sporazuma in jih ni mogoče rešiti v skupnem odboru.

2.  Evropska unija, ki jo zastopa Evropska komisija in ki deluje po priporočilu delegacije EU v skupnem odboru, ali Kneževina Andora lahko predložita zadevo Sodišču, če menita, da druga pogodbenica ni izpolnila obveznosti iz tega sporazuma. Sodba Sodišča je zavezujoča za pogodbenici, ki sprejmeta potrebne ukrepe za upoštevanje sodbe v roku, ki ga v sodbi določi Sodišče, in zoper njo ni mogoče vložiti pritožbe.

3.  Če Evropska unija ali Kneževina Andora ne sprejmeta potrebnih ukrepov za upoštevanje sodbe v določenem roku, lahko druga pogodbenica nemudoma prekine sporazum s trimesečnim odpovednim rokom.

Člen 11

1.  Ustanovi se skupni odbor. Sestavljajo ga predstavniki Kneževine Andore in Evropske unije. Delegacijo EU sestavljajo predstavniki Evropske komisije (ki predseduje delegaciji), Kraljevine Španije, Francoske republike in Evropske centralne banke.

2.  Skupni odbor se sestane najmanj enkrat na leto. Predsedstvo rotira vsako leto med predstavnikom Evropske unije in predstavnikom Kneževine Andore. Skupni odbor sprejema odločitve soglasno.

3.  Skupni odbor izmenjuje mnenja in informacije ter sprejema odločitve, navedene v členih 3 in 8. Delegacija Evropske unije obvesti Kneževino Andoro o obravnavanih zakonodajnih osnutkih Evropske unije na področjih iz člena 8. Skupni odbor poleg tega preuči ukrepe, ki jih sprejme Kneževina Andora, in si prizadeva za rešitev morebitnih sporov, ki izhajajo iz izvajanja tega sporazuma.

4.  Evropska unija kot prva predseduje skupnemu odboru, in sicer se njeno predsedovanje začne ob začetku veljavnosti tega sporazuma, kot je navedeno v členu 13.

Člen 12

Brez poseganja v člen 10(3) lahko vsaka pogodbenica prekine ta sporazum z enoletnim odpovednim rokom.

Člen 13

Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po datumu, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da sta končali postopek ratifikacije.

Člen 14

Ta sporazum je sklenjen in sestavljen v štirih jezikih (katalonskem, francoskem, angleškem in španskem) in besedila so enako verodostojna v vseh teh jezikih.

V Bruslju, 30. junija 2011

Za Evropsko unijo

Olli REHN

Član Evropske komisije

Za Kneževino Andoro

Antoni MARTÍ PETIT

Predsednik vlade

▼M6

PRILOGA 

PRAVNE DOLOČBE, KI JIH JE TREBA IZVESTI

ROK ZA IZVEDBO

Preprečevanje pranja denarja

1

Okvirni sklep Sveta 2005/212/PNZ z dne 24. februarja 2005 o zaplembi premoženjske koristi, pripomočkov in premoženja, ki so povezani s kaznivimi dejanji (UL L 68, 15.3.2005, str. 49)

31. marec 2015 (1)

2

Sklep Sveta 2000/642/PNZ z dne 17. oktobra 2000 o dogovoru glede sodelovanja med enotami za finančni nadzor (FIU-ji) držav članic pri izmenjavi informacij (UL L 271, 24.10.2000, str. 4)

 

3

Okvirni sklep Sveta 2001/500/PNZ z dne 26. junija 2001 o pranju denarja, identifikaciji, sledenju, zamrznitvi, zasegu in zaplembi pripomočkov za kazniva dejanja in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (UL L 182, 5.7.2001, str. 1)

 

4

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1889/2005 z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje (UL L 309, 25.11.2005, str. 9)

 

5

Sklep Sveta 2007/845/PNZ z dne 6. decembra 2007 o sodelovanju med uradi za odvzem premoženjske koristi držav članic na področju sledenja in identifikacije premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, ali drugega premoženja, povezanega s kaznivimi dejanji (UL L 332, 18.12.2007, str. 103)

 

6

Direktiva 2014/42/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o začasnem zavarovanju in odvzemu predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v Evropski uniji (UL L 127, 29.4.2014, str. 39)

1. november 2016 (2)

7

Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006 (UL L 141, 5.6.2015, str. 1)

1. oktober 2017 (3)

8

Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73)

1. oktober 2017 (3)

 

spremenjena z naslednjim aktom:

 

9

Direktiva (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU (UL L 156, 19.6.2018, str. 43)

31. december 2020 (6)

 

dopolnjena z naslednjim aktom:

 

10

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (UL L 254, 20.9.2016, str. 1)

1. december 2017 (5)

 

spremenjena z naslednjima aktoma:

 

11

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/105 z dne 27. oktobra 2017 o spremembi Delegirane Uredbe (EU) 2016/1675 kar zadeva dodajanje Etiopije na seznam tretjih držav z visokim tveganjem iz preglednice v točki I Priloge (UL L 19, 24.1.2018, str. 1)

31. marec 2019 (6)

12

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/212 z dne 13. decembra 2017 o spremembi Delegirane Uredbe (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva dodajanje Šrilanke, Trinidada in Tobaga ter Tunizije v preglednico v točki I Priloge (UL L 41, 14.2.2018, str. 4)

31. marec 2019 (6)

Preprečevanje goljufij in ponarejanja

13

Okvirni sklep Sveta 2001/413/PNZ z dne 28. maja 2001 o boju proti goljufiji in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi (UL L 149, 2.6.2001, str. 1)

30. september 2013

14

Uredba Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem (UL L 181, 4.7.2001, str. 6)

30. september 2013

 

spremenjena z naslednjim aktom:

 

15

Uredba Sveta (ES) št. 44/2009 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem (UL L 17, 22.1.2009, str. 1)

 

16

Sklep Sveta 2001/887/PNZ z dne 6. decembra 2001 o zaščiti eura pred ponarejanjem (UL L 329, 14.12.2001, str. 1)

30. september 2013

17

Odločba Sveta 2003/861/ES z dne 8. decembra 2003 o analizi in sodelovanju v zvezi s ponarejenimi kovanci eura (UL L 325, 12.12.2003, str. 44)

30. september 2013

18

Uredba Sveta (ES) št. 2182/2004 z dne 6. decembra 2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem (UL L 373, 21.12.2004, str. 1)

30. september 2013

 

spremenjena z naslednjim aktom:

 

19

Uredba Sveta (ES) št. 46/2009 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem (UL L 17, 22.1.2009, str. 5)

 

20

Direktiva 2014/62/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o kazenskopravni zaščiti eura in drugih valut pred ponarejanjem ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2000/383/PNZ (UL L 151, 21.5.2014, str. 1)

30. junij 2016 (2)

Pravila glede eurobankovcev in eurokovancev

21

Uredba Sveta (ES) št. 2532/98 z dne 23. novembra 1998 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij (UL L 318, 27.11.1998, str. 4)

30. september 2014 (1)

22

Sklepi Sveta z dne 10. maja 1999 o kakovostnem upravljanju sistema eurokovancev

31. marec 2013

23

Sporočilo Komisije 2001/C 318/03 z dne 22. oktobra 2001 o zaščiti avtorskih pravic za motive na skupni strani eurokovancev (COM(2001) 600 final) (UL C 318, 13.11.2001, str. 3)

31. marec 2013

24

Smernica Evropske centralne banke ECB/2003/5 z dne 20. marca 2003 o uporabi ukrepov proti neskladnim reprodukcijam evro bankovcev ter o zamenjavi in jemanju evro bankovcev iz obtoka (UL L 78, 25.3.2003, str. 20)

31. marec 2013

 

spremenjena z naslednjim aktom:

 

25

Smernica Evropske centralne banke ECB/2013/11 z dne 19. aprila 2013 o spremembi Smernice ECB/2003/5 o uporabi ukrepov proti neskladnim reprodukcijam eurobankovcev ter o zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (UL L 118, 30.4.2013, str. 43)

30. september 2014 (1)

26

Priporočilo Komisije 2009/23/ES z dne 19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku (C(2008) 8625) (UL L 9, 14.1.2009, str. 52)

31. marec 2013

27

Sklep Evropske centralne banke ECB/2010/14 z dne 16. septembra 2010 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (UL L 267, 9.10.2010, str. 1)

30. september 2013

 

spremenjen z naslednjim aktom:

 

28

Sklep Evropske centralne banke ECB/2012/19 z dne 7. septembra 2012 o spremembi Sklepa ECB/2010/14 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (UL L 253, 20.9.2012, str. 19)

30. september 2014 (1)

29

Uredba (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok (UL L 339, 22.12.2010, str. 1)

31. marec 2013

30

Uredba (EU) št. 1214/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja (UL L 316, 29.11.2011, str. 1)

31. marec 2015 (1)

31

Uredba (EU) št. 651/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izdaji eurokovancev (UL L 201, 27.7.2012, str. 135)

30. september 2014 (1)

32

Sklep Evropske centralne banke ECB/2013/10 z dne 19. aprila 2013 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (UL L 118, 30.4.2013, str. 37)

30. september 2014 (1)

33

Uredba Sveta (EU) št. 729/2014 z dne 24. junija 2014 o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku (Prenovitev) (UL L 194, 2.7.2014, str. 1)

30. september 2014 (2)

Bančna in finančna zakonodaja

34

Direktiva Sveta 86/635/EGS z dne 8. decembra 1986 o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij (UL L 372, 31.12.1986, str. 1)

31. marec 2016

 

spremenjena z naslednjimi akti:

 

35

Direktiva 2001/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o spremembah Direktiv 78/660/EGS, 83/349/EGS in 86/635/EGS glede pravil vrednotenja za letne in konsolidirane računovodske izkaze nekaterih oblik družb kakor tudi bank in drugih finančnih institucij (UL L 283, 27.10.2001, str. 28)

 

36

Direktiva 2003/51/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2003 o spremembah Direktiv 78/660/EGS, 83/349/EGS, 86/635/EGS in 91/674/EGS o letnih in konsolidiranih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, bank in drugih finančnih institucij ter zavarovalnic EGP (UL L 178, 17.7.2003, str. 16)

 

37

Direktiva 2006/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, 83/349/EGS o konsolidiranih računovodskih izkazih, 86/635/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij ter 91/674/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih zavarovalnic (UL L 224, 16.8.2006, str. 1)

 

38

Direktiva Sveta 89/117/EGS z dne 13. februarja 1989 o obveznostih podružnic, ustanovljenih v državi članici, ki pripadajo kreditnim in finančnim institucijam, s sedežem zunaj te države članice, glede objave letnih računovodskih izkazov (UL L 44, 16.2.1989, str. 40)

31. marec 2018

39

Direktiva 97/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. marca 1997 o odškodninskih shemah za vlagatelje (UL L 84, 26.3.1997, str. 22)

31. marec 2018

40

Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L 166, 11.6.1998, str. 45)

31. marec 2018

 

spremenjena z naslednjimi akti:

 

41

Direktiva 2009/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembi Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev in Direktive 2002/47/ES o dogovorih o finančnem zavarovanju glede povezanih sistemov in bančnih posojil (UL L 146, 10.6.2009, str. 37)

 

42

Direktiva 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L 331, 15.12.2010, str. 120)

 

43

Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1)

 

44

Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU in Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L 257, 28.8.2014, str. 1)

31. marec 2018, razen za člen 3(1): 1. februar 2023 in od 1. februarja 2025 (3)

45

Direktiva 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij (UL L 125, 5.5.2001, str. 15)

31. marec 2018

 

spremenjena z naslednjim aktom:

 

46

Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, 12.6.2014, str. 190)

 

47

Direktiva 2002/47/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2002 o dogovorih o finančnem zavarovanju (UL L 168, 27.6.2002, str. 43)

31. marec 2018

 

spremenjena z naslednjima aktoma:

 

48

Direktiva 2009/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembi Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev in Direktive 2002/47/ES o dogovorih o finančnem zavarovanju glede povezanih sistemov in bančnih posojil (UL L 146, 10.6.2009, str. 37)

 

49

Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, 12.6.2014, str. 190)

 

50

Direktiva 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, ki spreminja direktive Sveta 73/239/EGS, 79/267/EGS, 92/49/EGS, 92/96/EGS, 93/6/EGS in 93/22/EGS ter direktivi 98/78/ES in 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 35, 11.2.2003, str. 1)

31. marec 2018

 

spremenjena z naslednjimi akti:

 

51

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/1/ES z dne 9. marca 2005 o spremembi direktiv Sveta 73/239/EGS, 85/611/EGS, 91/675/EGS, 92/49/EGS in 93/6/EGS ter direktiv 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES in 2002/87/ES za vzpostavitev nove organizacijske strukture odborov za finančne storitve (UL L 79, 24.3.2005, str. 9)

 

52

Direktiva 2008/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2002/87/ES o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 81, 20.3.2008, str. 40)

 

53

Direktiva 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L 331, 15.12.2010, str. 120)

 

54

Direktiva 2011/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o spremembah direktiv 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES in 2009/138/ES glede dopolnilnega nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu (UL L 326, 8.12.2011, str. 113)

 

55

Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338)

30. september 2017

 

dopolnjena z naslednjim aktom:

 

56

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2303 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Direktive 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo opredelitve in usklajujejo dopolnilni nadzor koncentracije tveganja in poslov v skupini (UL L 326, 11.12.2015, str. 34)

31. marec 2018 (4)

57

Uredba (ES) št. 924/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2560/2001 (UL L 266, 9.10.2009, str. 11)

31. marec 2018

 

spremenjena z naslednjim aktom:

 

58

Uredba (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (UL L 94, 30.3.2012, str. 22)

 

59

Direktiva 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES (UL L 267, 10.10.2009, str. 7)

31. marec 2016

 

spremenjena z naslednjima aktoma:

 

60

Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338)

30. september 2017 (3)

61

Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L 337, 23.12.2015, str. 35)

30. september 2018 (4)

62

Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12)

31. marec 2016

 

spremenjena z naslednjimi akti:

 

63

Uredba (EU) št. 1022/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), kar zadeva prenos posebnih nalog na Evropsko centralno banko na podlagi Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 (UL L 287, 29.10.2013, str. 5)

 

64

Direktiva 2014/17/ЕU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L 60, 28.2.2014, str. 34)

 

65

Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, 12.6.2014, str. 190)

 

66

Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L 225, 30.7.2014, str. 1)

 

67

Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L 337, 23.12.2015, str. 35)

 

68

Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84)

31. marec 2016

 

spremenjena z naslednjimi akti:

 

69

Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1)

 

70

Uredba (EU) št. 258/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020 in o razveljavitvi Sklepa št. 716/2009/ES (UL L 105, 8.4.2014, str. 1)

 

71

Direktiva 2014/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi direktiv 2003/71/ES in 2009/138/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L 153, 22.5.2014, str. 1)

 

72

Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1) ter, kadar je to primerno, povezani ukrepi na ravni 2

30. september 2019 (1)

 

spremenjena z naslednjimi akti:

 

73

Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1)

 

74

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1002/2013 z dne 12. julija 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi s seznamom izvzetih subjektov (UL L 279, 19.10.2013, str. 2)

 

75

Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, 12.6.2014, str. 190)

 

76

Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84)

 

77

Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73)

 

78

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1515 z dne 5. junija 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podaljšanjem prehodnih obdobij, povezanih s pokojninskimi shemami (UL L 239, 15.9.2015, str. 63)

30. september 2019 (4)

79

Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 337, 23.12.2015, str. 1)

30. september 2019 (4)

 

dopolnjena z naslednjimi akti:

 

80

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1247/2012 z dne 19. decembra 2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju repozitorijem sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 352, 21.12.2012, str. 20)

 

81

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1248/2012 z dne 19. decembra 2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike vlog za registracijo repozitorijev sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 352, 21.12.2012, str. 30)

 

82

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov hraniti centralne nasprotne stranke (UL L 352, 21.12.2012, str. 32)

 

83

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 148/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov o minimalnih podatkih, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov (UL L 52, 23.2.2013, str. 1)

 

84

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 149/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede posrednih ureditev kliringa, obveznosti kliringa, javnega registra, dostopa do mesta trgovanja, nefinančnih nasprotnih strank, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek CNS (UL L 52, 23.2.2013, str. 11)

 

85

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 150/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, kar zadeva regulativne tehnične standarde, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov (UL L 52, 23.2.2013, str. 25)

 

86

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 151/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo podatke, ki jih morajo repozitoriji sklenjenih poslov javno objaviti in predložiti, ter operativne standarde za zbiranje, primerjavo in dostop do podatkov (UL L 52, 23.2.2013, str. 33)

 

87

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 152/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za centralne nasprotne stranke (UL L 52, 23.2.2013, str. 37)

 

88

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 153/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev za centralne nasprotne stranke (UL L 52, 23.2.2013, str. 41)

 

89

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 876/2013 z dne 28. maja 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o kolegijih za centralne nasprotne stranke (UL L 244, 13.9.2013, str. 19)

30. september 2019 (2)

90

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 285/2014 z dne 13. februarja 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi z neposrednim, znatnim in predvidljivim učinkom pogodb v Uniji ter preprečitvijo izogibanja predpisom in obveznostim (UL L 352, 21.3.2014, str. 1)

30. september 2019 (2)

91

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 484/2014 z dne 12. maja 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede hipotetičnega kapitala centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 138, 13.5.2014, str. 57)

30. september 2019 (2)

92

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2205 z dne 6. avgusta 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (UL L 314, 1.12.2015, str. 13)

30. september 2019 (4)

93

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/592 z dne 1. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (UL L 103, 19.4.2016, str. 5)

30. september 2019 (4)

94

Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1) ter, kadar je to primerno, povezani ukrepi na ravni 2

30. september 2017 (1)

 

spremenjena z naslednjimi akti:

 

95

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/62 z dne 10. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s količnikom finančnega vzvoda (UL L 11, 17.1.2015, str. 37)

 

96

Uredba (EU) 2017/2395 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede prehodne ureditve za zmanjšanje učinka uvedbe MSRP 9 na kapital in za obravnavo določenih izpostavljenosti do javnega sektorja, denominiranih v domači valuti katere koli države članice, za namen velikih izpostavljenosti (UL L 345, 27.12.2017, str. 27)

30. junij 2019 (6)

97

Uredba (EU) 2017/2401 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (UL L 347, 28.12.2017, str. 1)

31. marec 2020 (6)

 

dopolnjena z naslednjimi akti:

 

98

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1423/2013 z dne 20. decembra 2013 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede zahtev po razkritju o kapitalu za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 355, 31.12.2013, str. 60)

30. september 2017 (2)

99

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 183/2014 z dne 20. decembra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja glede regulativnih tehničnih standardov za določitev izračuna posebnih in splošnih popravkov zaradi kreditnega tveganja (UL L 57, 27.2.2014, str. 3)

30. september 2017 (2)

100

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 241/2014 z dne 7. januarja 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (UL L 74, 14.3.2014, str. 8)

30. september 2017 (2)

 

spremenjena z naslednjimi akti:

 

101

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/488 z dne 4. septembra 2014 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 241/2014 glede kapitalskih zahtev za podjetja na podlagi stalnih splošnih stroškov (UL L 78, 24.3.2015, str. 1)

30. september 2017 (3)

102

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/850 z dne 30. januarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 241/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (UL L 135, 2.6.2015, str. 1)

30. september 2017 (3)

103

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/923 z dne 11. marca 2015 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 241/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (UL L 150, 17.6.2015, str. 1)

30. september 2017 (3)

104

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 342/2014 z dne 21. januarja 2014 o dopolnitvi Direktive 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za uporabo metod za izračun kapitalskih zahtev za finančne konglomerate (UL L 100, 3.4.2014, str. 1)

30. september 2017 (2)

105

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 523/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za opredelitev, kaj predstavlja tesno vez med vrednostjo kritih obveznic institucije in vrednostjo njenih sredstev (UL L 148, 20.5.2014, str. 4)

30. september 2017 (2)

106

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 525/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za opredelitev trga (UL L 148, 20.5.2014, str. 15)

30. september 2017 (2)

107

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 526/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev približka razmika in omejenega števila manjših portfeljev za tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja (UL L 148, 20.5.2014, str. 17)

30. september 2017 (2)

108

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 528/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja (UL L 148, 20.5.2014, str. 29)

30. september 2017 (2)

109

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 529/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen in naprednega pristopa za merjenje (UL L 148, 20.5.2014, str. 36)

30. september 2017 (2)

 

spremenjena z naslednjimi akti:

 

110

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/942 z dne 4. marca 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 529/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb notranjih pristopov pri izračunavanju kapitalskih zahtev za tržno tveganje (UL L 154, 19.6.2015, str. 1)

30. september 2017 (4)

111

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 625/2014 z dne 13. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za institucije v vlogah investitorja, sponzorja, prvotnega kreditodajalca in originatorja v zvezi z izpostavljenostmi prenesenemu kreditnemu tveganju (UL L 174, 13.6.2014, str. 16)

30. september 2017 (2)

112

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 191, 28.6.2014, str. 1)

30. september 2017 (2)

113

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 602/2014 z dne 4. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za okrepitev zbližanja nadzorniških praks v zvezi z izvajanjem dodatnih uteži tveganja v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 166, 5.6.2014, str. 22)

30. september 2017 (2)

114

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 945/2014 z dne 4. septembra 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z zadevnimi ustrezno razpršenimi indeksi v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 265, 5.9.2014, str. 3)

30. september 2017 (3)

115

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1030/2014 z dne 29. septembra 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede enotnih obrazcev in datuma za razkritje vrednosti, uporabljenih za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 30.9.2014, str. 14)

30. september 2017 (3)

116

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1187/2014 z dne 2. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ugotavljanje skupne izpostavljenosti do stranke ali skupine povezanih strank v zvezi s posli z osnovnimi sredstvi Besedilo velja za EGP (UL L 324, 7.11.2014, str. 1)

30. september 2017 (3)

117

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L 11, 17.1.2015, str. 1)

30. september 2017 (3)

118

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/79 z dne 18. decembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obremenitvijo sredstev, enotnim modelom podatkovne točke in validacijskimi pravili (UL L 14, 21.1.2015, str. 1)

30. september 2017 (3)

119

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/585 z dne 18. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev obdobij kritja za tveganje (UL L 98, 15.4.2015, str. 1)

30. september 2017 (3)

120

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/227 z dne 9. januarja 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 48, 20.2.2015, str. 1)

30. september 2017 (3)

121

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/233 z dne 13. februarja 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za valute, v katerih je opredelitev ustreznosti centralne banke izjemno omejena, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 39, 14.2.2015, str. 11)

30. september 2017 (3)

122

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/923 z dne 11. marca 2015 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 241/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (UL L 150, 17.6.2015, str. 1)

30. september 2017 (3)

123

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1555 z dne 28. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za razkritje informacij v zvezi s skladnostjo institucij z zahtevo za proticikličen kapitalski blažilnik v skladu s členom 440 (UL L 244, 19.9.2015, str. 1)

30. september 2017 (4)

124

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1556 z dne 11. junija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za prehodno obravnavo izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov v skladu s pristopom IRB (UL L 244, 19.9.2015, str. 9)

30. september 2017 (4)

125

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1798 z dne 2. julija 2015 o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 625/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za institucije v vlogah investitorja, sponzorja, prvotnega kreditodajalca in originatorja v zvezi z izpostavljenostmi prenesenemu kreditnemu tveganju (UL L 263, 8.10.2015, str. 12)

30. september 2017 (4)

126

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1278 z dne 9. julija 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij glede navodil, predlog in opredelitev (UL L 205, 31.7.2015, str. 1)

30. september 2017 (4)

127

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/100 z dne 16. oktobra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede postopka skupnega odločanja v zvezi z vlogo za nekatera bonitetna dovoljenja v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 21, 28.1.2016, str. 45)

30. september 2017 (4)

128

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/101 z dne 26. oktobra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) (UL L 21, 28.1.2016, str. 54)

30. september 2017 (4)

129

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2197 z dne 27. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 313, 28.11.2015, str. 30)

30. september 2017 (4)

130

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2344 z dne 15. decembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede valut, v katerih je razpoložljivost likvidnih sredstev omejena, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 330, 16.12.2015, str. 26)

30. september 2017 (4)

131

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/322 z dne 10. februarja 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij o zahtevi glede likvidnostnega kritja (UL L 64, 10.3.2016, str. 1)

30. september 2017 (4)

132

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/200 z dne 15. februarja 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede razkritja količnika finančnega vzvoda za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 39, 16.2.2016, str. 5)

30. september 2017 (4)

133

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/313 z dne 1. marca 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 glede dodatnih metrik za spremljanje za poročanje o likvidnosti (UL L 60, 5.3.2016, str. 5)

30. september 2017 (4)

134

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/428 z dne 23. marca 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij glede poročanja o količniku finančnega vzvoda (UL L 83, 31.3.2016, str. 1)

30. september 2017 (4)

135

Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338)

30. september 2017 (1)

 

spremenjena z naslednjim aktom:

 

136

Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, 12.6.2014, str. 190)

 

 

dopolnjena z naslednjimi akti:

 

137

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 604/2014 z dne 4. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij (UL L 167, 6.6.2014, str. 30)

30. september 2017 (2)

138

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 524/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, v katerih so določene informacije, ki jih drug drugemu posredujejo pristojni organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic (UL L 148, 20.5.2014, str. 6)

30. september 2017 (2)

139

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 527/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Direktive (EU) št. 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki opredeljujejo vrste instrumentov, ki ustrezno odražajo kreditno kvaliteto institucije v okviru rednega poslovanja in so primerni, da se uporabljajo za namene variabilnih prejemkov (UL L 148, 20.5.2014, str. 21)

30. september 2017 (2)

140

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 530/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki dodatno opredeljujejo pomembne izpostavljenosti in pragove za notranje pristope k posebnemu tveganju v trgovalni knjigi (UL L 148, 20.5.2014, str. 50)

30. september 2017 (2)

141

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1152/2014 z dne 4. junija 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev geografske lokacije ustreznih kreditnih izpostavljenosti za izračun stopenj posamezni instituciji lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika (UL L 309, 30.10.2014, str. 5)

30. september 2017 (3)

142

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 620/2014 z dne 4. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z izmenjavo informacij med pristojnimi organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 172, 12.6.2014, str. 1)

30. september 2017 (2)

143

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 650/2014 z dne 4. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike, strukture, seznama vsebine in datuma letne objave informacij, ki jih morajo razkriti pristojni organi v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 185, 25.6.2014, str. 1)

30. september 2017 (2)

144

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 710/2014 z dne 23. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s pogoji uporabe postopka skupnega odločanja o bonitetnih zahtevah za posamezne institucije v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 188, 27.6.2014, str. 19)

30. september 2017 (2)

145

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1222/2014 z dne 8. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za specifikacijo metodologije za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij in za opredelitev podkategorij globalnih sistemsko pomembnih institucij (UL L 330, 15.11.2014, str. 27)

30. september 2017 (3)

146

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/98 z dne 16. oktobra 2015 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev splošnih pogojev za delovanje kolegijev nadzornikov (UL L 21, 28.1.2016, str. 2)

30. september 2017 (4)

147

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/99 z dne 16. oktobra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z določitvijo operativnega delovanja kolegijev nadzornikov v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 21, 28.1.2016, str. 21)

30. september 2017 (4)

148

Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L 173, 12.6.2014, str. 1) ter, kadar je to primerno, povezani ukrepi na ravni 2

30. september 2018 (4)

 

spremenjena z naslednjima aktoma:

 

149

Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (UL L 171, 29.6.2016, str. 1)

1. marec 2020 (6)

150

Uredba (EU) 2016/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (UL L 175, 30.6.2016, str. 1)

30. september 2018 (5)

 

dopolnjena z naslednjima aktoma:

 

151

Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2015/2392 z dne 17. decembra 2015 o Uredbi (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede poročanja pristojnim organom o dejanskih ali morebitnih kršitvah navedene uredbe (UL L 332, 18.12.2015, str. 126)

30. september 2018 (4)

152

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/522 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izvzetjem nekaterih javnih organov in centralnih bank tretjih držav, kazalniki tržne manipulacije, pragovi za razkritje, pristojnim organom za obveščanje o odložitvah, dovoljenjem za trgovanje v zaprtem obdobju in vrstami poslov vodilnih delavcev, o katerih je treba poročati (UL L 88, 5.4.2016, str. 1)

30. september 2018 (4)

153

Direktiva 2014/57/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o kazenskih sankcijah za zlorabo trga (direktiva o zlorabi trga) (UL L 173, 12.6.2014, str. 179)

30. september 2018 (4)

154

Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge (prenovitev) (UL L 173, 12.6.2014, str. 149)

31. marec 2016 (2)

155

Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, 12.6.2014, str. 190) ter, kadar je to primerno, povezani ukrepi na ravni 2

31. marec 2018 (2)

 

spremenjena z naslednjim aktom:

 

156

Direktiva (EU) 2017/2399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi z razvrstitvijo nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti (UL L 345, 27.12.2017, str. 96)

31. oktober 2019 (6)

 

dopolnjena z naslednjim aktom:

 

157

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/63 z dne 21. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reševanja (UL L 11, 17.1.2015, str. 44)

31. marec 2018 (3)

158

Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349) ter, kadar je to primerno, povezani ukrepi na ravni 2

31. december 2020 (3)

 

spremenjena z naslednjima aktoma:

 

159

Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU in Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L 257, 28.8.2014, str. 1)

31. december 2020 (4)

160

Direktiva (EU) 2016/1034 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov (UL L 175, 30.6.2016, str. 8)

31. december 2021 (5)

161

Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84) ter, kadar je to primerno, povezani ukrepi na ravni 2

31. december 2020 (3)

 

spremenjena z naslednjim aktom:

 

162

Uredba (EU) 2016/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (UL L 175, 30.6.2016, str. 1)

31. december 2020 (5)

163

Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU in Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L 257, 28.8.2014, str. 1)

31. december 2020 (4)

 

spremenjena z naslednjim aktom:

 

164

Uredba (EU) 2016/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (UL L 175, 30.6.2016, str. 1)

31. december 2020 (6)

165

Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 337, 23.12.2015, str. 1)

30. september 2019 (4)

166

Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L 337, 23.12.2015, str. 35) ter, kadar je to primerno, povezani ukrepi na ravni 2

30. september 2018 (4)

167

Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (UL L 171, 29.6.2016, str. 1)

1. marec 2020 (6)

Zakonodaja o zbiranju statističnih podatko v (*1)

168

Smernica Evropske centralne banke ECB/2013/24 z dne 25. julija 2013 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov (UL L 2, 7.1.2014, str. 34)

31. marec 2016 (2)

 

spremenjena z naslednjim aktom:

 

169

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/66 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2015/40) (UL L 14, 21.1.2016, str. 36)

31. marec 2017 (4)

170

Uredba (EU) št. 1071/2013 Evropske centralne banke z dne 24. septembra 2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (prenovitev) (ECB/2013/33) (UL L 297, 7.11.2013, str. 1)

31. marec 2016 (2)

 

spremenjena z naslednjim aktom:

 

171

Uredba Evropske centralne banke (EU) št. 1375/2014 z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1071/2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (ECB/2013/33) (ECB/2014/51) (UL L 366, 20.12.2014, str. 77)

 

172

Uredba (EU) št. 1072/2013 Evropske centralne banke z dne 24. septembra 2013 o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (prenovitev) (ECB/2013/34) (UL L 297, 7.11.2013, str. 51)

31. marec 2016 (2)

 

spremenjena z naslednjim aktom:

 

173

Uredba (EU) št. 756/2014 Evropske centralne banke z dne 8. julija 2014 ECB/2014/30 o spremembi Uredbe (EU) št. 1072/2013 (ECB/2013/34) o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (ECB/2014/30) (UL L 205, 12.7.2014, str. 14)

 

174

Smernica Evropske centralne banke z dne 4. aprila 2014 o denarni in finančni statistiki (ECB/2014/15) (prenovitev) (UL L 340, 26.11.2014, str. 1)

31. marec 2016 (2)

 

spremenjena z naslednjimi akti:

 

175

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/571 z dne 6. novembra 2014 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2014/43) (UL L 93, 9.4.2015, str. 82)

 

176

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/450 z dne 4. decembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2015/44) (UL L 86, 1.4.2016, str. 42)

31. marec 2017 (4)

177

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2017/148 z dne 16. decembra 2016 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2016/45) (UL L 26, 31.1.2017, str. 1)

1. december 2017 (5)

178

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2018/877 z dne 1. junija 2018 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2018/17) (UL L 154, 18.6.2018, str. 22)

1. oktober 2019 (6)

(*1)   Kot dogovorjeno v okviru predloge za poenostavljeno statistično poročanje.

(1)   Te roke je določil skupni odbor iz leta 2013 na podlagi člena 8(4) Monetarnega sporazuma z dne 30. junija 2011 med Evropsko unijo in Kneževino Andoro.

(2)   Te roke je določil skupni odbor iz leta 2014 na podlagi člena 8(4) Monetarnega sporazuma z dne 30. junija 2011 med Evropsko unijo in Kneževino Andoro.

(3)   Te roke je določil skupni odbor iz leta 2015 na podlagi člena 8(4) Monetarnega sporazuma z dne 30. junija 2011 med Evropsko unijo in Kneževino Andoro.

(4)   Te roke je določil skupni odbor iz leta 2016 na podlagi člena 8(4) Monetarnega sporazuma z dne 30. junija 2011 med Evropsko unijo in Kneževino Andoro.

(5)   Te roke je določil skupni odbor iz leta 2017 na podlagi člena 8(4) Monetarnega sporazuma z dne 30. junija 2011 med Evropsko unijo in Kneževino Andoro.

(6)   Te roke je določil skupni odbor iz leta 2018 na podlagi člena 8(4) Monetarnega sporazuma z dne 30. junija 2011 med Evropsko unijo in Kneževino Andoro.