2010R1178 — SL — 01.01.2012 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1178/2010

z dne 13. decembra 2010

o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju jajc

(kodificirano besedilo)

(UL L 328, 14.12.2010, p.1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1379/2011 z dne 20. decembra 2011

  L 343

20

23.12.2011
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1178/2010

z dne 13. decembra 2010

o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju jajc

(kodificirano besedilo)EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) ( 1 ), ter zlasti členov 161(3), 170 in 192(2) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 596/2004 z dne 30. marca 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju jajc ( 2 ) je bila večkrat ( 3 ) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Za sektor jajc bi bilo treba določiti posebna izvedbena pravila za izvozna dovoljenja, ki naj bi zlasti vključevala določbe o predložitvi zahtevkov in informacijah, ki jih morajo vsebovati zahtevki in dovoljenja, poleg tistih iz Uredbe Komisije (ES) št. 376/2008 z dne 23. aprila 2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode ( 4 ).

(3)

Da bi se zagotovilo pravilno upravljanje sistema za izvozna dovoljenja, bi bilo treba določiti stopnjo varščine za izvozna dovoljenja v okviru tega sistema. Zaradi nevarnosti špekulacij, ki so del sistema v sektorju jajc, izvozna dovoljenja ne bi smela biti prenosljiva, za dostop trgovcev do navedenega sistema pa bi bilo treba določiti natančne pogoje.

(4)

Člen 169 Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj glede obsega izvoza, zagotovi na podlagi izvoznih dovoljenj. Zato bi bilo treba določiti natančen časovni razpored za predložitev zahtevkov in izdajanje dovoljenj.

(5)

Poleg tega naj bi se odločitev o zahtevkih za izvozna dovoljenja sporočila šele po izteku roka za obravnavo. Ta rok naj bi omogočil Komisiji, da oceni zahtevane količine in zadevne stroške ter po potrebi sprejme posebne ukrepe, zlasti v zvezi z nerešenimi zahtevki. V interesu trgovcev je, da omogočijo umik zahtevka, potem ko je določen odstotek odobritve.

(6)

Komisija bi morala imeti natančne informacije o zahtevkih za dovoljenja in uporabi izdanih dovoljenj, da lahko upravlja ta sistem. Za učinkovito upravljanje naj države članice uporabljajo informacijske sisteme v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 z dne 31. avgusta 2009 o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil, promocije kmetijskih proizvodov in shem, ki veljajo za najbolj oddaljene regije in manjše egejske otoke ( 5 ).

(7)

Izvozno dovoljenje za količine, enake ali manjše od 25 ton, naj bi se izdalo takoj, če trgovec zanj zaprosi. Vendar bi morala biti takšna dovoljenja omejena na kratkoročne trgovinske posle, da bi se preprečilo izogibanje mehanizmu, predvidenemu v tej uredbi.

(8)

Da bi se zagotovilo natančno spremljanje količin, ki se izvažajo, bi bilo treba predvideti odmik od pravil glede toleranc, določenih v Uredbi (ES) št. 376/2008.

(9)

Člen 167(3) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se lahko izvozna nadomestila za valilna jajca odobrijo na podlagi ex post izvoznega dovoljenja. Zato naj se določijo pravila za izvajanje takšnega sistema za zagotovitev učinkovitega preverjanja izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih med urugvajskim krogom pogajanj o svetovni trgovini. Vendar bi bilo pri tem nepotrebno zahtevati predložitev varščine za dovoljenja, ki so se zahtevala po izvozu.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupne ureditve kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Za vsak izvoz proizvodov iz sektorja jajc, za katerega se zahteva izvozno nadomestilo, razen za valilna jajca pod ►M1  oznakami KN 0407 11 00, 0407 19 11 in 0407 19 19 ◄ , je treba predložiti izvozno dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila v skladu z določbami členov 2 do 8.

Člen 2

1.  Izvozna dovoljenja so veljavna 90 dni od njihovega dejanskega datuma izdaje v smislu člena 22(2) Uredbe (ES) št. 376/2008.

2.  V zahtevkih za dovoljenja in v dovoljenjih se v rubriki 15 navede opis proizvoda, v rubriki 16 pa 12-mestno proizvodno oznako nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila.

3.  Kategorije proizvodov, navedene v drugem pododstavku člena 13(1) Uredbe (ES) št. 376/2008, in stopnja varščine za izvozna dovoljenja so dane v Prilogi I.

4.  Zahtevki za dovoljenja in dovoljenja v rubriki 20 vsebujejo vsaj eno od navedb navedenih v Prilogi II.

Člen 3

1.  Zahtevki za dovoljenja se lahko vložijo pri pristojnih organih vsak teden od ponedeljka do petka.

2.  Prosilci za izvozna dovoljenja so fizične ali pravne osebe, ki lahko ob predložitvi zahtevkov pristojnim organom držav članic zadovoljivo dokažejo, da se s trgovino v sektorju jajc ukvarjajo najmanj 12 mesecev. Vendar maloprodajna podjetja ali restavracije, ki prodajajo svoje proizvode končnim potrošnikom, ne smejo vlagati zahtevkov.

3.  Izvozna dovoljenja se izdajo v sredo, ki sledi obdobju iz odstavka 1, če Komisija od takrat ni sprejela nobenega od posebnih ukrepov iz odstavka 4.

4.  V primeru, ko bi izdaja izvoznih certifikatov pripeljala do prekoračitve razpoložljivih proračunskih sredstev ali do izčrpanja maksimalnih količin, ki so lahko izvožene s povračilom v zadevnem obdobju, ali v primeru, ko bi obstajalo tveganje, da pride do prekoračitve razpoložljivih proračunskih sredstev ali do izčrpanja maksimalnih količin, ob upoštevanju omejitev, ki so navedene v členu 169 Uredbe (ES) št. 1234/2007, oziroma do tega, da zaradi izdaje izvoznih dovoljenj ne bi bilo možno zagotoviti kontinuitete izvozov v preostalem zadevnem obdobju, Komisija lahko:

(a) določi enoten odstotek sprejemanja zahtevanih količin;

(b) zavrne zahtevke, za katere še niso bili odobreni izvozni certifikati;

(c) suspendira arhiv zahtevkov za izvozne certifikate za trajanje največ petih delovnih dni, s pridržkom možnosti suspenza za daljše obdobje v skladu s postopkom, ki ga navaja člen 195(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007.

Zahtevki za izvozne certifikate, vloženi v obdobju suspenza so nedopustni.

Ukrepi, predvideni v prvi alinei so lahko sprejeti ali modulirani po kategoriji izdelka in po namenu.

5.  Ukrepi, ki so predvideni v odstavku 4, so lahko uporabljeni v primeru, ko zahtevki za izvozne certifikate zadevajo količine, ki presegajo oziroma tvegajo, da bodo presegle količine normalnega odvijanja za posamezno destinacijo, ali v primeru, ko izdajanje zahtevanih certifikatov dopušča tveganja špekulacije, neuravnovešenost v konkurenci med sodelujočimi subjekti ali motnjo zadevnih izmenjav ali notranjega trga.

6.  Kadar se zahtevane količine zavrnejo ali zmanjšajo, se varščina takoj sprosti za vse količine, za katere zahtevek ni izpolnjeval pogojev.

7.  Ne glede na odstavek 3 se, kadar se določi enoten odstotek odobritve, ki je manjši od 80 %, dovoljenje izda najpozneje do 11. delovnega dne po objavi tega odstotka v Uradnem listu Evropske unije. V desetih delovnih dneh po tej objavi lahko izvoznik:

 bodisi umakne svoj zahtevek in v tem primeru se varščina takoj sprosti,

 ali zahteva takojšnjo izdajo dovoljenja, pri čemer ga pristojni organ izda takoj, vendar ne pred običajnimi dnevom izdaje za ustrezni teden.

8.  Z odstopanjem od odstavka 3 lahko Komisija namesto srede, če takrat to ni mogoče, za izdajanje izvoznih dovoljenj določi kakšen drug dan.

Člen 4

1.  Na zahtevo izvoznika pa za zahtevke za dovoljenja, ki se nanašajo na do 25 ton proizvodov, ne veljajo nobeni posebni ukrepi, navedeni v členu 3(4), in zahtevana dovoljenja se izdajo takoj.

V takšnih primerih se ne glede na člen 2(1) rok veljavnosti dovoljenj omeji na pet delovnih dni od njihovega dejanskega datuma izdaje v smislu člena 22(2) Uredbe (ES) št. 376/2008, zahtevki za dovoljenja in dovoljenja pa v rubriki 20 vsebujejo eno od navedb iz Priloge III.

2.  Komisija po potrebi začasno lahko ustavi uporabo tega člena.

Člen 5

Izvozna dovoljenja niso prenosljiva.

Člen 6

1.  Količina, izvožena v okviru toleranc, navedenih v členu 7(4) Uredbe (ES) št. 376/2008, ne daje pravice do izplačila nadomestila.

2.  V dovoljenju se v rubriki 22 navede vsaj eno od navedb navedenih v Prilogi IV.

Člen 7

1.  Države članice vsak teden do petka Komisiji sporočijo naslednje informacije:

(a) zahtevke za izvozna dovoljenja iz člena 1, ki so bili vloženi od ponedeljka do petka tekočega tedna, z navedbo, ali spadajo v področje uporabe člena 4 ali ne;

(b) količine, zajete v izvoznih dovoljenjih, ki so bila izdana predhodno sredo, razen dovoljenj, ki so bila na podlagi člena 4 izdana takoj;

(c) količine, zajete v zahtevkih za izvozna dovoljenja, ki so bila v predhodnem tednu umaknjena na podlagi člena 3(7).

2.  Obvestilo o zahtevkih iz odstavka 1(a) vsebuje naslednje podatke:

(a) količino v masi proizvoda za vsako kategorijo iz člena 2(3);

(b) razčlenitev količine po namembnih krajih za vsako kategorijo, kadar se stopnja nadomestila razlikuje glede na namembni kraj;

(c) stopnjo nadomestila, ki se uporablja;

(d) skupni vnaprej določeni znesek nadomestila v evrih in po kategorijah proizvodov.

3.  Države članice vsak mesec po prenehanju veljavnosti izvoznih dovoljenj Komisijo obvestijo o količini neizkoriščenih izvoznih dovoljenj.

Člen 8

1.  Za valilna jajca pod ►M1  oznakami KN 0407 11 00, 0407 19 11 in 0407 19 19 ◄ izvozniki ob izpolnitvi carinskih formalnosti za izvoz izjavijo, da nameravajo zahtevati izvozno nadomestilo.

2.  Najpozneje dva delovna dneva po izvozu izvozniki pri pristojnem organu vložijo zahtevek za ex post izvozno dovoljenje za izvožena valilna jajca. V rubriki 20 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja se navedejo izraz ex post, carinski urad, v katerem so bile izpolnjene carinske formalnosti, in dan izvoza v smislu člena 5(1) Uredbe Komisije (ES) št. 612/2009 ( 6 ).

Z odstopanjem od člena 14(2) Uredbe (ES) št. 376/2008 varščina ni potrebna.

3.  Države članice vsak teden do petka obvestijo Komisijo o številu zahtevkov za ex post izvozna dovoljenja, vloženih v tekočem tednu, ali o ničnih zahtevkih. V obvestilih se po potrebi navedejo podrobnosti iz člena 7(2).

4.  Ex post izvozna dovoljenja se izdajo vsako naslednjo sredo, če Komisija po zadevnem izvozu ne sprejme nobenih posebnih ukrepov, navedenih v členu 3(4). Kadar so takšni ukrepi sprejeti, se uporabljajo za že opravljeni izvoz.

To dovoljenje daje pravico do izplačila nadomestila, ki velja na dan izvoza v smislu člena 5(1) Uredbe (ES) št. 612/2009.

5.  Člen 23 Uredbe (ES) št. 376/2008 se ne uporablja za ex post dovoljenja, navedena v odstavkih 1 do 4 tega člena.

Zainteresirana stranka predloži dovoljenja neposredno agenciji, pristojni za izplačilo izvoznih nadomestil. Ta agencija označi in žigosa dovoljenje.

Člen 9

Obvestila iz te uredbe, vključno z obvestilom o ničnih zahtevkih, se pošljejo v skladu z Uredbo (ES) št. 792/2009.

Člen 10

Uredba (ES) št. 596/2004 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi VII.

Člen 11

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M1
PRILOGA IProizvodna oznaka nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila (1)

Kategorija

Višina varščine

(EUR/100 kg neto teže)

040719119000

1

040711009000

040719199000

2

040721009000

040729109000

040790109000

3

(2)

(3)

040811809100

4

10

040819819100

040819899100

5

5

040891809100

6

15

040899809100

7

4

(1)   Uredba Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), del 8.

(2)   Za namembne kraje, navedene v Prilogi V.

(3)   Drugi namembni kraji.

▼B
PRILOGA II

Navedbe v skladu s členom 2(4)

V bolgarščini

:

Регламент (ЕC) № 1178/2010

V španščini

:

Reglamento (UE) no 1178/2010

V češčini

:

Nařízení (EU) č. 1178/2010

V danščini

:

Forordning (EU) nr. 1178/2010

V nemščini

:

Verordnung (EU) Nr. 1178/2010

V estonščini

:

Määrus (EL) nr 1178/2010

V grščini

:

Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1178/2010

V angleščini

:

Regulation (EU) No 1178/2010

V francoščini

:

Règlement (UE) no 1178/2010

V italijanščini

:

Regolamento (UE) n. 1178/2010

V latvijščini

:

Regula (ES) Nr. 1178/2010

V litovščini

:

Reglamentas (ES) Nr. 1178/2010

V madžarščini

:

1178/2010/EU rendelet

V malteščini

:

Regolament (UE) Nru 1178/2010

V nizozemščini

:

Verordening (EU) nr. 1178/2010

V poljščini

:

Rozporządzenie (UE) nr 1178/2010

V portugalščini

:

Regulamento (UE) n.o 1178/2010

V romunščini

:

Regulamentul (UE) nr. 1178/2010

V slovaščini

:

Nariadenie (EÚ) č. 1178/2010

V slovenščini

:

Uredba (EU) št. 1178/2010

V finščini

:

Asetus (EU) N:o 1178/2010

V švedščini

:

Förordning (EU) nr 1178/2010
PRILOGA III

Navedbe v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1)

V bolgarščini

:

Лицензия, валидна пет работни дни

V španščini

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

V češčini

:

Licence platná pět pracovních dní

V danščini

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

V nemščini

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

V estonščini

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

V grščini

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

V angleščini

:

Licence valid for five working days

V francoščini

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

V italijanščini

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

V latvijščini

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas

V litovščini

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

V madžarščini

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

V malteščini

:

Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol

V nizozemščini

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

V poljščini

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

V portugalščini

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

V romunščini

:

Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare

V slovaščini

:

Licencia platí päť pracovných dní

V slovenščini

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

V finščini

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

V švedščini

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar
PRILOGA IV

Navedbe v skladu s členom 6(2)

V bolgarščini

:

Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).

V španščini

:

Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).

V češčini

:

Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).

V danščini

:

Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører).

V nemščini

:

Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).

V estonščini

:

Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).

V grščini

:

Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).

V angleščini

:

Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued).

V francoščini

:

Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).

V italijanščini

:

Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).

V latvijščini

:

Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).

V litovščini

:

Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).

V madžarščini

:

A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).

V malteščini

:

Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).

V nizozemščini

:

Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).

V poljščini

:

Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).

V portugalščini

:

Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).

V romunščini

:

Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).

V slovaščini

:

Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bolo vydané povolenie).

V slovenščini

:

Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).

V finščini

:

Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).

V švedščini

:

Ger rätt till exportbidrag för (…) ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).
PRILOGA V

Bahrajn

Egipt

Hongkong

Japonska

Kuvajt

Malezija

Oman

Filipini

Katar

Rusija

Južna Koreja

Tajvan

Tajska

Združeni arabski emirati

Jemen
PRILOGA VIRazveljavljena uredba z njenimi zaporednimi spremembami

Uredba Komisije (ES) št. 596/2004

(UL L 94, 31.3.2004, str. 33)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1475/2004

(UL L 271, 19.8.2004, str. 31)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1713/2006

(UL L 321, 21.11.2006, str. 11)

Samo člen 14

Uredba Komisije (ES) št. 557/2010

(UL L 159, 25.6.2010, str. 13)

Samo člen 2
PRILOGA VIIPrimerjalna tabela

Uredba (ES) št. 596/2004

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2(1), (2) in (3)

Člen 2(1), (2) in (3)

Člen 2(4), uvodno besedilo

Člen 2(4)

Člen 2(4), prva do enajsta alinea

Priloga II

Člen 3(1) do (4)

Člen 3(1) do (4)

Člen 3(4a)

Člen 3(5)

Člen 3(5)

Člen 3(6)

Člen 3(6)

Člen 3(7)

Člen 3(7)

Člen 3(8)

Člena 4 in 5

Člena 4 in 5

Člen 6(1)

Člen 6(1)

Člen 6(2), uvodno besedilo

Člen 6(2)

Člen 6(2), prva do enajsta alinea

Priloga IV

Člena 7 in 8

Člena 7 in 8

Člen 8a

Člen 9

Člen 9

Člen 10

Člen 10

Člen 11

Priloga I

Priloga I

Priloga Ia

Priloga III

Priloga III

Priloga V

Priloga IV

Priloga V

Priloga VI

Priloga VII( 1 ) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

( 2 ) UL L 94, 31.3.2004, str. 33.

( 3 ) Glej Prilogo VI.

( 4 ) UL L 114, 26.4.2008, str. 3.

( 5 ) UL L 228, 1.9.2009, str. 3.

( 6 ) UL L 186, 17.7.2009, str. 1.