2010D0412 — SL — 13.07.2010 — 000.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

SKLEP SVETA

z dne 13. julija 2010

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti

(2010/412/EU)

(UL L 195, 27.7.2010, p.3)


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 202, 4.8.2010, str. 16  (412/2010)
▼B

SKLEP SVETA

z dne 13. julija 2010

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti

(2010/412/EU)SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 87(2)(a) in člena 88(2), v povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom z dne 11. maja 2010 pooblastil Komisijo, da v imenu Evropske unije začne pogajanja med Unijo in Združenimi državami o dajanju na razpolago podatkov o sporočilih glede finančnih plačil Ministrstvu za finance Združenih držav Amerike za preprečevanje terorizma in njegovega financiranja ter boj proti njima.

(2)

V skladu s Sklepom Sveta 2010/411/EU z dne 28. junija 2010 ( 1 ) je bil Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), s pridržkom njegove poznejše sklenitve podpisan dne 28. junija 2010.

(3)

Sporazum bi bilo treba skleniti.

(4)

Sporazum spoštuje temeljne pravice in načela, priznana zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do zasebnega in družinskega življenja iz člena 7 Listine, pravico do varstva osebnih podatkov iz člena 8 Listine ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sojenja iz člena 47 Listine. Sporazum bi bilo treba uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli.

(5)

V skladu s členom 3 Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, je Združeno kraljestvo podalo uradno obvestilo, da želi sodelovati pri sprejetju in uporabi tega sklepa.

(6)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije ter brez poseganja v člen 4 navedenega protokola, Irska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

(7)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti se odobri v imenu Unije ( 2 ).

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Komisijo se povabi, da najkasneje eno leto po dnevu začetka veljavnosti Sporazuma predloži Evropskemu parlamentu in Svetu pravni in tehnični okvir za vpogled v podatke na ozemlju EU.

V treh letih od dneva začetka veljavnosti Sporazuma se Komisijo povabi, da predstavi poročilo o napredku pri razvoju enakovrednega sistema EU z ozirom na člen 11 Sporazuma.

Če v petih letih po dnevu začetka veljavnosti Sporazuma ni bil vzpostavljen enakovredni sistem EU, Unija pretehta ali bo Sporazum obnovila v skladu s členom 21(2) Sporazuma.

Člen 3

Predsednik Sveta imenuje osebo(-e), pristojno(-e), da v imenu Evropske unije izmenja instrumente o odobritvi iz člena 23 Sporazuma, s čimer se izrazi privolitev Unije k zavezanosti s Sporazumom.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.( 1 ►C1  Glej stran 1 tega Uradnega lista. ◄

( 2 ) Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Sporazuma.