2010A1429 — SL — 01.02.2015 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

STABILIZACIJSKO-PRIDRUŽITVENI SPORAZUM

med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani

(UL L 108 29.4.2010, str. 3)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

PROTOKOL k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

  L 93

2

28.3.2014

►M2

SKLEP št. 1/2014 STABILIZACIJSKO-PRIDRUŽITVENEGA SVETA EU-ČRNA GORA z dne 12. decembra 2014

  L 28

45

4.2.2015
▼B

STABILIZACIJSKO-PRIDRUŽITVENI SPORAZUM

med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi straniKRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BOLGARIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPER,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MADŽARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

ROMUNIJA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAŠKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,

pogodbenice Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ter Pogodbe o Evropski uniji, v nadaljnjem besedilu „države članice“, in

EVROPSKA SKUPNOST in EVROPSKA SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO,

v nadaljnjem besedilu „Skupnost“,

na eni strani ter

REPUBLIKA ČRNA GORA, v nadaljnjem besedilu „Črna gora“,

na drugi strani

skupaj v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“ STA SE –

OB UPOŠTEVANJU tesnih vezi med pogodbenicama in skupnih vrednot, njune želje po krepitvi teh vezi ter vzpostavitvi tesnega in trajnega odnosa na podlagi vzajemnosti in obojestranskega interesa, s čimer bi se Črni gori omogočili nadaljnja krepitev ter razširitev odnosov s Skupnostjo in njenimi državami članicami;

OB UPOŠTEVANJU pomena tega sporazuma pri vzpostavljanju in utrjevanju stabilnega evropskega reda na podlagi sodelovanja, katerega glavna opora je Evropska unija, v okviru stabilizacijsko-pridružitvenega procesa za države jugovzhodne Evrope ter v okviru Pakta stabilnosti;

OB UPOŠTEVANJU pripravljenosti Evropske unije, da pod pogojem uspešnega izvajanja tega sporazuma, zlasti glede regionalnega sodelovanja, Črno goro čim bolj vključi v evropsko politično in gospodarsko dogajanje, ter ob upoštevanju statusa Črne gore kot potencialne kandidatke za članstvo v EU na podlagi Pogodbe o Evropski uniji (v nadaljevanju „Pogodba EU“) in izpolnjevanja meril, ki jih je določil Evropski svet junija 1993 ter pogojev v okviru stabilizacijsko-pridružitvenega procesa;

OB UPOŠTEVANJU evropskega partnerstva, ki določa prednostne naloge za ukrepanje, da se podprejo prizadevanja države pri približevanju k Evropski uniji;

OB UPOŠTEVANJU zaveze pogodbenic, da z vsemi sredstvi prispevata k politični, gospodarski in institucionalni stabilizaciji v Črni gori ter v regiji z razvojem civilne družbe in demokratizacijo, s krepitvijo institucij in reformo javne uprave, z vključevanjem regionalne trgovine in tesnejšim gospodarskim sodelovanjem, pa tudi s sodelovanjem na različnih področjih, zlasti na področju pravosodja, svobode in varnosti, ter s krepitvijo nacionalne in regionalne varnosti;

OB UPOŠTEVANJU zaveze pogodbenic, da krepita politične in gospodarske svoboščine, kot podlage tega sporazuma, ter njune zaveze, da spoštujeta človekove pravice in pravno državo, vključno s pravicami pripadnikov narodnih manjšin, ter demokratična načela s svobodnimi in pravičnimi volitvami ter večstrankarskim sistemom;

OB UPOŠTEVANJU zaveze pogodbenic, da v celoti uveljavita vsa načela in določbe Ustanovne listine ZN, OVSE, zlasti načela in določbe Sklepne listine konference o varnosti in sodelovanju v Evropi (v nadaljevanju „Helsinška sklepna listina“), sklepnih dokumentov Madridske in Dunajske konference, Pariške listine za novo Evropo ter Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo, da bi tako prispevali k regionalni stabilnosti in sodelovanju med državami v regiji;

OB PONOVNI potrditvi pravice do vračanja vseh beguncev in notranje razseljenih oseb ter varstva njihove lastnine in drugih s tem povezanih človekovih pravic;

OB UPOŠTEVANJU, da sta pogodbenici zavezani načelom odprtega tržnega gospodarstva in trajnostnemu razvoju ter da je Skupnost pripravljena prispevati h gospodarskim reformam v Črni gori;

OB UPOŠTEVANJU, da sta pogodbenici zavezani prosti trgovini v skladu s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz članstva v STO;

OB UPOŠTEVANJU želje pogodbenic po nadaljevanju rednega političnega dialoga o dvostranskih in mednarodnih zadevah medsebojnega interesa, vključno z regionalnimi vidiki, ter ob upoštevanju skupne zunanje in varnostne politike Evropske unije;

OB UPOŠTEVANJU, da sta pogodbenici zavezani boju proti organiziranemu kriminalu in tesnejšemu sodelovanju v boju proti terorizmu na podlagi deklaracije, ki je bila izdana 20. oktobra 2001 v okviru Evropske konference;

V PREPRIČANJU, da bo Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum (v nadaljevanju „Sporazum“) ustvaril novo ozračje za gospodarske odnose med pogodbenicama, zlasti za razvoj trgovine in naložb, ki sta odločilna dejavnika pri prestrukturiranju in posodobitvi gospodarstva;

OB UPOŠTEVANJU zaveze Črne gore, da bo na ustreznih področjih svojo zakonodajo približala zakonodaji Skupnosti ter zakonodajo tudi učinkovito izvajala;

OB UPOŠTEVANJU pripravljenosti Skupnosti, da odločno podpre izvajanje reform ter v ta namen uporabi vse razpoložljive instrumente sodelovanja ter tehnično, finančno in gospodarsko pomoč, ki temeljijo na celoviti okvirni večletni podlagi;

OB POTRDITVI, da določbe tega sporazuma, ki spadajo na področje uporabe naslova IV dela III Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju „Pogodba ES“), zavezujejo Združeno kraljestvo in Irsko kot ločeni pogodbenici in ne kot del Skupnosti, dokler Združeno kraljestvo oziroma Irska uradno ne obvestita Črne gore, da je postala zavezana kot del Skupnosti v skladu s Protokolom o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen Pogodbi EU in Pogodbi ES. Enako velja za Dansko v skladu s Protokolom o stališču Danske, ki je priložen tem pogodbam;

OB SKLICEVANJU na zagrebški vrh, na katerem se je pozvalo k nadaljnjemu utrjevanju odnosov med državami, vključenimi v stabilizacijsko-pridružitveni proces, in Evropsko unijo, pa tudi k tesnejšemu regionalnemu sodelovanju;

OB SKLICEVANJU na dejstvo, da se je v okviru solunskega vrha okrepil stabilizacijsko-pridružitveni proces kot politični okvir za odnose Evropske unije z državami zahodnega Balkana ter poudarila možnost njihove vključitve v Evropsko unijo na podlagi napredka pri reformah in dosežkov vsake posamezne zadevne države;

OB SKLICEVANJU na Srednjeevropski sporazum o prosti trgovini, podpisan 19. decembra 2006 v Bukarešti, kot sredstvo za okrepitev sposobnosti regije za pridobivanje vlagateljev ter možnosti njene vključitve v svetovno gospodarstvo;

V ŽELJI po vzpostavitvi tesnejšega kulturnega sodelovanja in razvijanju izmenjave informacij –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:Člen 1

1.  Vzpostavi se pridružitev med Skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani.

2.  Cilji te pridružitve so:

(a) podpreti prizadevanja Črne gore za krepitev demokracije in pravne države;

(b) prispevati k politični, gospodarski in institucionalni stabilnosti Črne gore ter k stabilizaciji regije;

(c) zagotoviti primeren okvir za politični dialog, ki omogoča razvoj tesnih političnih odnosov med pogodbenicama;

(d) podpreti prizadevanja Črne gore za razvoj gospodarskega in mednarodnega sodelovanja, vključno s približevanjem njene zakonodaje k zakonodaji Skupnosti;

(e) podpreti prizadevanja Črne gore za dokončen prehod v tržno delujoče gospodarstvo;

(f) spodbujati skladne gospodarske odnose ter postopno vzpostaviti območje proste trgovine med Skupnostjo in Črno goro;

(g) spodbujati regionalno sodelovanje na vseh področjih, ki jih zajema ta sporazum.NASLOV I

SPLOŠNA NAČELA

Člen 2

Spoštovanje demokratičnih načel in človekovih pravic, kakor so razglašeni v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah ter opredeljeni v Konvenciji o zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Helsinški sklepni listini in Pariški listini za novo Evropo, spoštovanje načel mednarodnega prava, vključno s popolnim sodelovanjem z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ), in pravne države, pa tudi načel tržnega gospodarstva, kot so zapisana v dokumentu Bonske konference KVSE o gospodarskem sodelovanju, so podlaga notranje in zunanje politike pogodbenic ter bistveni element tega sporazuma.

Člen 3

Boj proti širjenju orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev je bistveni element tega sporazuma.

Člen 4

Pogodbenici ponovno potrjujeta pomen, ki ga pripisujeta izvajanju mednarodnih obveznosti, zlasti popolnemu sodelovanju z MKSJ.

Člen 5

Svet Evropske unije je v svojih sklepih z dne 21. junija 1999 navedel, da so mednarodni in regionalni mir in stabilnost, razvoj dobrih sosedskih odnosov, človekove pravice ter spoštovanje in zaščita manjšin ključnega pomena za stabilizacijsko-pridružitveni proces. Sklenitev in izvajanje tega sporazuma sodita v okvir sklepov Sveta Evropske unije z dne 29. aprila 1997, pri čemer se upoštevajo lastni dosežki Črne gore.

Člen 6

Črna gora se zavezuje, da bo še naprej spodbujala sodelovanje in dobre sosedske odnose z drugimi državami v regiji, vključno z določitvijo ustrezne ravni medsebojnih koncesij, ki se nanašajo na pretok oseb, blaga, kapitala in storitev, ter razvojem projektov skupnega interesa, zlasti tistih, ki so povezani z upravljanjem meja, bojem proti organiziranemu kriminalu, korupciji, pranju denarja, nezakonitemu priseljevanju in trgovini, predvsem trgovini z ljudmi, osebnim in lahkim orožjem ter prepovedanimi drogami. Ta zaveza je glavni dejavnik v razvoju odnosov in sodelovanja med pogodbenicama ter tako prispeva k regionalni stabilnosti.

Člen 7

Pogodbenici ponovno potrjujeta pomen, ki ga pripisujeta boju proti terorizmu in izvajanju mednarodnih obveznosti na tem območju.

Člen 8

Pridružitev bo postopno in v celoti izvedena v prehodnem obdobju največ petih let.

Stabilizacijsko-pridružitveni svet (v nadaljevanju „SPS“) ustanovljen s členom 119 redno, praviloma enkrat na leto, pregleduje izvajanje sporazuma ter pravne, upravne, institucionalne in gospodarske reforme, ki jih sprejema in izvaja Črna gora. Ta pregled se opravi glede na preambulo in v skladu s splošnimi načeli tega sporazuma. Pri tem se ustrezno upoštevajo prednostne naloge iz evropskega partnerstva v zvezi s tem sporazumom in uskladijo z mehanizmi iz stabilizacijsko-pridružitvenega procesa, zlasti s poročilom o napredku stabilizacijsko-pridružitvenega procesa.

Stabilizacijsko-pridružitveni svet bo na podlagi tega pregleda izdal priporočila in lahko sprejema odločitve. Če se pri pregledu ugotovijo posebne težave, se lahko te težave predložijo mehanizmom reševanja sporov v skladu s tem sporazumom.

Polnopravna pridružitev se doseže postopno. Najpozneje tretje leto po začetku veljavnosti tega sporazuma SPS opravi temeljit pregled uporabe tega sporazuma. SPS na podlagi tega pregleda oceni napredek Črne gore in se lahko odloči o naslednjih fazah pridružitve.

Zgoraj navedeni pregled se ne bo uporabljal za prosti pretok blaga, v zvezi s katerim je predviden poseben razpored v naslovu IV.

Člen 9

Ta sporazum je v celoti združljiv z ustreznimi določbami STO, zlasti s členom XXIV Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 1994 (GATT 1994) in členom V Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS), ter se bo izvajal v skladu s temi določbami.NASLOV II

POLITIČNI DIALOG

Člen 10

1.  Politični dialog med pogodbenicama se nadalje razvija v okviru tega sporazuma. Spremlja in utrjuje zbliževanje med Evropsko unijo in Črno goro ter prispeva k vzpostavitvi tesnih vezi solidarnosti in novih oblik sodelovanja med pogodbenicama.

2.  Namen političnega dialoga je spodbujati zlasti:

(a) polno vključitev Črne gore v skupnost demokratičnih narodov in njeno postopno približevanje Evropski uniji;

(b) zbliževanje stališč pogodbenic o mednarodnih vprašanjih, vključno z vprašanji skupne zunanje in varnostne politike, po potrebi tudi z izmenjavo informacij, in zlasti tistih vprašanjih, ki utegnejo bistveno vplivati na pogodbenici;

(c) regionalno sodelovanje in razvoj dobrih sosedskih odnosov;

(d) skupna stališča o varnosti in stabilnosti v Evropi, vključno s sodelovanjem na področjih, ki jih zadeva skupna zunanja in varnostna politika Evropske unije.

3.  Pogodbenici menita, da je širjenje orožja za množično uničevanje (WMD) in njegovih nosilcev državnim in nedržavnim akterjem ena najresnejših nevarnosti za mednarodno stabilnost in varnost. Pogodbenici zato soglašata, da bosta sodelovali in prispevali k preprečevanju širjenja orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev s popolno skladnostjo z njunimi obstoječimi obveznostmi in z nacionalnim izvajanjem teh obveznosti v skladu s pogodbami in sporazumi o mednarodnem razoroževanju in neširjenju orožja ter drugimi ustreznimi mednarodnimi obveznostmi. Pogodbenici soglašata, da je ta določba bistveni element tega sporazuma in bo del političnega dialoga, ki bo spremljal in utrjeval te elemente.

Nadalje pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali in prispevali k preprečevanju širjenja orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev, pri čemer:

(a) sprejmeta ukrepe za podpis, ratifikacijo vseh drugih ustreznih mednarodnih instrumentov ali pristop k tem instrumentom, če je to potrebno, in izvajanje teh instrumentov v celoti;

(b) vzpostavita učinkovit sistem za nadzor nacionalnega izvoza, s pomočjo katerega se nadzoruje izvoz in tranzit blaga, povezan z orožjem za množično uničevanje, vključno z nadzorom končne uporabe orožja za množično uničevanje v zvezi s tehnologijami z dvojno rabo, in del katerega so tudi učinkovite sankcije za kršitve nadzora izvoza;

(c) politični dialog o tej zadevi lahko poteka na regionalni ravni.

Člen 11

1.  Politični dialog poteka v okviru Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta, ki ima splošno pristojnost za vse zadeve, ki mu jih pogodbenici morebiti želita predložiti v obravnavo.

2.  Na zahtevo pogodbenic lahko politični dialog poteka tudi v naslednjih oblikah:

(a) po potrebi na srečanjih višjih uradnikov, ki zastopajo Črno goro, na eni strani ter predsedstva Sveta Evropske unije, generalnega sekretarja/visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko in Evropske komisije na drugi strani;

(b) z uporabo vseh diplomatskih poti med pogodbenicama, vključno z ustreznimi stiki v tretjih državah ter v Združenih narodih, OVSE, Svetu Evrope in drugih mednarodnih forumih;

(c) na kateri koli drug način, ki bi koristno prispeval k utrjevanju, razvijanju in krepitvi tega dialoga, vključno z načini, opredeljenimi v Solunski agendi, sprejeti s Sklepi Evropskega sveta v Solunu, z dne 19. in 20. junija 2003.

Člen 12

Politični dialog na parlamentarni ravni poteka v okviru stabilizacijsko-pridružitvenega parlamentarnega odbora, ustanovljenega na podlagi člena 125.

Člen 13

Politični dialog lahko poteka v večstranskem okviru in kot regionalni dialog, v katerega so vključene druge države regije, tudi tiste v okviru foruma EU–Zahodni Balkan.NASLOV III

REGIONALNO SODELOVANJE

Člen 14

Črna gora dejavno spodbuja regionalno sodelovanje v skladu s svojo zavezo mednarodnemu in regionalnemu miru in stabilnosti ter razvoju dobrih sosedskih odnosov. Skupnost lahko s programi pomoči, tj. programi tehnične pomoči, podpira projekte regionalne ali čezmejne razsežnosti.

Kadar koli namerava Črna gora okrepiti sodelovanje z eno od držav, navedenih v členih 15, 16 in 17, o tem obvesti Skupnost in njene države članice ter se z njimi posvetuje v skladu z določbami iz naslova X.

Črna gora v celoti izvaja obstoječe dvostranske sporazume, sklenjene na podlagi memoranduma o soglasju o olajšanju in liberalizaciji trgovine, ki sta ga Srbija in Črna gora podpisali v Bruslju 27. junija 2001, ter Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini, podpisanega 19. decembra 2006 v Bukarešti.

Člen 15

Sodelovanje z drugimi državami, ki so podpisale stabilizacijsko-pridružitveni sporazum

Po podpisu tega sporazuma se začne Črna gora pogajati z državami, ki so že podpisale stabilizacijsko-pridružitveni sporazum, da bi sklenila dvostranske konvencije o regionalnem sodelovanju, katerih cilj je razširiti obseg sodelovanja med zadevnimi državami.

Glavni elementi teh konvencij so:

(a) politični dialog;

(b) vzpostavitev območij proste trgovine v skladu z ustreznimi določbami STO;

(c) medsebojne koncesije v zvezi s pretokom delavcev, pravico do ustanavljanja, opravljanjem storitev, tekočimi plačili in pretokom kapitala ter druge politike, ki se nanašajo na pretok oseb, na ravni tega sporazuma;

(d) določbe o sodelovanju na drugih področjih, ne glede na to, ali so zajeta v tem sporazumu, ter zlasti na področju pravosodja, svobode in varnosti.

Te konvencije po potrebi vsebujejo določbe o vzpostavitvi potrebnih institucionalnih mehanizmov.

Te konvencije se sklenejo v dveh letih po začetku veljavnosti tega sporazuma. Pripravljenost Črne gore za sklenitev takih konvencij bo pogoj za nadaljnji razvoj odnosov med Črno goro in Evropsko unijo.

Črna gora začne podobna pogajanja z ostalimi državami regije, ko te države podpišejo stabilizacijsko-pridružitveni sporazum.

Člen 16

Sodelovanje z drugimi državami, udeleženimi v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu

Črna gora si prizadeva za regionalno sodelovanje z drugimi državami, udeleženimi v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu, na nekaterih ali vseh področjih sodelovanja, ki jih zajema ta sporazum, zlasti na področjih skupnega interesa. Tako sodelovanje mora biti vedno združljivo z načeli in cilji tega sporazuma.

Člen 17

Sodelovanje z drugimi državami kandidatkami za pristop k EU, ki niso udeležene v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu

1.  Črna gora bi morala spodbujati sodelovanje in skleniti konvencijo o regionalnem sodelovanju z vsako državo kandidatko za pristop k EU na vseh področjih sodelovanja, ki jih zajema ta sporazum. Cilj take konvencije je, da se dvostranski odnosi med Črno goro in to državo postopno prilagodijo ustreznemu delu odnosov med Skupnostjo in njenimi državami članicami ter to državo.

2.  Črna gora začne pogajanja s Turčijo, ki je vzpostavila carinsko unijo s Skupnostjo, da bi na podlagi obojestranske koristi sklenila sporazum o ustanovitvi območja proste trgovine v skladu s členom XXIV GATT 1994 ter liberalizirala ustanavljanje in opravljanje storitev med njima na ravni, ki je enakovredna ravni tega sporazuma v skladu s členom V GATS.

Ta pogajanja je treba začeti čim prej, da bi zgoraj omenjeni sporazum sklenili pred koncem prehodnega obdobja, omenjenega v členu 18(1).NASLOV IV

PROSTI PRETOK BLAGA

Člen 18

1.  Skupnost in Črna gora postopno vzpostavita dvostransko območje proste trgovine v največ petih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma v skladu z določbami tega sporazuma ter določbami GATT 1994 in STO. Pri tem upoštevata posebne zahteve, določene v nadaljnjem besedilu.

2.  V trgovini med pogodbenicama se za uvrščanje blaga uporablja kombinirana nomenklatura.

3.  V tem sporazumu carine in dajatve z enakim učinkom vključujejo vse carine ali vse vrste dajatev, ki se naložijo v zvezi z uvažanjem ali izvažanjem blaga, vključno z vsemi oblikami dodatnih davkov ali dodatnih dajatev v zvezi s takšnim uvozom ali izvozom, vendar ne vključujejo:

(a) dajatev, enakovrednih notranjim davkom, naloženim v skladu z določbami iz odstavka 2 člena III GATT 1994,

(b) protidampinških ali izravnalnih ukrepov,

(c) pristojbin ali dajatev, sorazmernih s stroški opravljenih storitev.

4.  Za vsak proizvod je osnovna dajatev, za katero se uporabljajo zaporedna tarifna znižanja, določena v tem sporazumu, naslednja:

(a) skupna carinska tarifa Skupnosti, vzpostavljena z Uredbo Sveta (EGS) št. 2658/87 ( 1 ), ki se dejansko uporablja erga omnes na dan podpisa tega sporazuma;

(b) tarifna stopnja Črne gore ( 2 ).

5.  Če se po podpisu tega sporazuma uporabi kakršno koli tarifno znižanje na podlagi erga omnes, zlasti znižanja, dogovorjena:

(a) v okviru carinskih pogajanj v STO, ali

(b) v primeru pristopa Črne gore k STO ali

(c) v okviru zaporednih znižanj po pristopu Črne gore k STO,

tako znižane dajatve nadomestijo osnovne dajatve iz odstavka 4 od datuma, ko se takšna znižanja začnejo uporabljati.

6.  Skupnost in Črna gora se medsebojno obvestita o svojih osnovnih dajatvah in vseh njihovih spremembah.POGLAVJE I

Industrijski izdelki

Člen 19

Opredelitev pojmov

1.  Določbe tega poglavja se uporabljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti ali Črne gore, ki so našteti v poglavjih 25 do 97 kombinirane nomenklature, razen proizvodov, naštetih v točki (ii) odstavka I Priloge I k Sporazumu STO o kmetijstvu.

2.  Trgovina med pogodbenicama s proizvodi, zajetimi v Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, poteka v skladu z določbami navedene pogodbe.

Člen 20

Koncesije Skupnosti za industrijske izdelke

1.  Carine pri uvozu v Skupnost in dajatve z enakim učinkom za industrijske izdelke s poreklom iz Črne gore se odpravijo z začetkom veljavnosti tega sporazuma.

2.  Količinske omejitve pri uvozu v Skupnost in ukrepi z enakim učinkom za industrijske izdelke s poreklom iz Črne gore se odpravijo z začetkom veljavnosti tega sporazuma.

Člen 21

Koncesije Črne gore za industrijske izdelke

1.  Carine pri uvozu industrijskih izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Črno goro, razen carin, naštetih v Prilogi I, se odpravijo z začetkom veljavnosti tega sporazuma.

2.  Dajatve z enakim učinkom kot carine pri uvozu v Črno goro za industrijske izdelke s poreklom iz Skupnosti se odpravijo z začetkom veljavnosti tega sporazuma.

3.  Carine pri uvozu industrijskih izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Črno goro, naštete v Prilogi I, se postopno znižujejo in odpravijo v skladu s časovnim razporedom, navedenim v Prilogi.

4.  Količinske omejitve pri uvozu industrijskih izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Črno goro in ukrepi z enakim učinkom se odpravijo z začetkom veljavnosti tega sporazuma.

Člen 22

Carine in omejitve pri izvozu

1.  Skupnost in Črna gora z začetkom veljavnosti tega sporazuma odpravita vse carine pri izvozu in dajatve z enakim učinkom v medsebojni trgovini.

2.  Skupnost in Črna gora z začetkom veljavnosti tega sporazuma odpravita vse medsebojne količinske omejitve pri izvozu in ukrepe z enakim učinkom.

Člen 23

Hitrejša znižanja carin

Črna gora izjavlja, da je pripravljena znižati svoje carine v trgovini s Skupnostjo prej, kot je predvideno v členu 21, če to omogočajo splošne gospodarske razmere in stanje zadevnega gospodarskega sektorja.

Stabilizacijsko-pridružitveni svet v zvezi s tem prouči stanje in oblikuje ustrezna priporočila.POGLAVJE II

Kmetijstvo in ribištvo

Člen 24

Opredelitev pojmov

1.  Določbe tega poglavja se uporabljajo za trgovino s kmetijskimi in ribiškimi proizvodi s poreklom iz Skupnosti ali Črne gore.

2.  Izraz „kmetijski in ribiški proizvodi“ pomeni proizvode, naštete v poglavjih 1 do 24 kombinirane nomenklature, in proizvode, naštete v točki (ii) odstavka I Priloge I k Sporazumu STO o kmetijstvu.

3.  Ta opredelitev vključuje ribe in ribiške proizvode iz poglavja 3 pod tarifnima številkama 1604 in 1605 ter pod tarifnimi podštevilkami 0511 91 , 2301 20 in ex 1902 20 („polnjene testenine, ki vsebujejo več kakor 20 masnih % rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev“).

Člen 25

Predelani kmetijski proizvodi

Protokol 1 določa trgovinske režime za predelane kmetijske proizvode, ki so v njem našteti.

Člen 26

Koncesije Skupnosti za uvoz kmetijskih proizvodov s poreklom iz Črne gore

1.  Skupnost z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma odpravi vse količinske omejitve in ukrepe z enakim učinkom pri uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Črne gore.

2.  Skupnost z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma odpravi carine in dajatve z enakim učinkom pri uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Črne gore, razen proizvodov pod tarifnimi številkami 0102 , 0201 , 0202 , 1701 , 1702 in 2204 kombinirane nomenklature.

V primeru proizvodov iz poglavij 7 in 8 kombinirane nomenklature, za katere je s skupno carinsko tarifo določena uporaba dajatev ad valorem in posebne uvozne dajatve, odprava velja samo za dajatve ad valorem.

3.  Skupnost z dnem začetka veljavnosti Sporazuma določi carine, ki se uporabljajo za uvoz proizvodov iz mlade govedine, ki so opredeljeni v Prilogi II, s poreklom iz Črne gore v Skupnost po 20-odstotni dajatvi ad valorem in 20-odstotni posebni uvozni dajatvi, kakor je določeno v Skupni carinski tarifi Skupnosti, do meje letne tarifne kvote 800 ton, izraženo v masi klavnih trupov.

Člen 27

Koncesije Črne gore za kmetijske proizvode

1.  Črna gora z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma odpravi vse količinske omejitve in ukrepe z enakim učinkom pri uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Skupnosti.

2.  Črna gora z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma:

(a) odpravi carine, ki se uporabljajo pri uvozu nekaterih kmetijskih proizvodov s poreklom iz Skupnosti, naštetih v Prilogi III(a);

(b) postopno zniža carine, ki se uporabljajo pri uvozu nekaterih kmetijskih proizvodov s poreklom iz Skupnosti, naštetih v Prilogi III(b), v skladu s časovnim razporedom, ki je za vsak proizvod naveden v omenjeni prilogi;

(c) postopno zniža carine, ki se uporabljajo pri uvozu nekaterih kmetijskih proizvodov s poreklom iz Skupnosti, naštetih v Prilogi III(c), do 50 % v skladu s časovnim razporedom, ki je za vsak proizvod naveden v omenjeni prilogi.

▼M1

3.  Z začetkom veljavnosti Protokola k temu sporazumu, upoštevaje pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji, Črna gora uporablja carine, ki se uporabljajo pri uvozu nekaterih kmetijskih proizvodov s poreklom iz Evropske unije za količine, navedene v Prilogi III(d).

▼B

Člen 28

Protokol o vinu in žganih pijačah

Ureditve za vina in žgane pijače iz Protokola 2, so določene v njem.

Člen 29

Koncesije Skupnosti za ribe in ribiške proizvode

1.  Skupnost z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma odpravi vse količinske omejitve in ukrepe z enakim učinkom pri uvozu rib in ribiških proizvodov s poreklom iz Črne gore.

2.  Skupnost z začetkom veljavnosti tega sporazuma odpravi vse carine in ukrepe z enakim učinkom za ribe in ribiške proizvode s poreklom iz Črne gore, razen za proizvode, naštete v Prilogi IV. Za proizvode, naštete v Prilogi IV, veljajo določbe iz te priloge.

Člen 30

Koncesije Črne gore za ribe in ribiške proizvode

1.  Črna gora z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma odpravi vse količinske omejitve in ukrepe z enakim učinkom pri uvozu rib in ribiških proizvodov s poreklom iz Skupnosti.

2.  Črna gora z začetkom veljavnosti tega sporazuma odpravi vse carine in ukrepe z enakim učinkom za ribe in ribiške proizvode s poreklom iz Skupnosti, razen za proizvode, naštete v Prilogi V. Za proizvode, naštete v Prilogi V, veljajo določbe iz te priloge.

▼M1

3.  Z začetkom veljavnosti Protokola k temu sporazumu, upoštevaje pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji, Črna gora odpravi vse carine in ukrepe z enakim učinkom za ribe in ribiške proizvode s poreklom iz Skupnosti, razen za proizvode, naštete v Prilogi Va. Za proizvode, naštete v Prilogi V, veljajo določbe iz te priloge.

▼B

Člen 31

Klavzula o pregledu

Ob upoštevanju obsega trgovine s kmetijskimi in ribiškimi proizvodi med pogodbenicama, posebne občutljivosti teh proizvodov, pravil skupne politike Skupnosti na področju kmetijstva in ribištva ter politike Črne gore na področju kmetijstva in ribištva, vloge kmetijstva in ribištva v gospodarstvu Črne gore, posledic večstranskih trgovinskih pogajanj v okviru STO ter morebitnega pristopa Črne gore k STO, Skupnost in Črna gora najpozneje v treh letih po začetku veljavnosti tega sporazuma v okviru Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta za vsak proizvod posebej na pravilni in ustrezni vzajemni osnovi proučita možnosti za medsebojno odobritev nadaljnjih koncesij, da bi se izvedla večja liberalizacija trgovine s kmetijskimi in ribiškimi proizvodi.

Člen 32

Zaščitna klavzula glede kmetijstva in ribištva

Ne glede na druge določbe tega sporazuma in zlasti člena 41 se obe pogodbenici v primeru, da zaradi posebne občutljivosti kmetijskih in ribiških trgov uvoz proizvodov s poreklom iz ene pogodbenice, za katerega veljajo koncesije iz členov 25, 26, 27, 28, 29 in 30, povzroči resne motnje na trgih ali pri nacionalnih regulativnih mehanizmih druge pogodbenice, takoj posvetujeta, da bi poiskali ustrezno rešitev. Dokler se taka rešitev ne najde, lahko zadevna pogodbenica sprejme primerne ukrepe, ki so po njenem mnenju potrebni.

Člen 33

Zaščita geografskih označb za kmetijske in ribiške proizvode ter živila, razen vina in žganih pijač

1.  Črna gora zagotovi zaščito geografskih označb Skupnosti, registriranih v Skupnosti v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne20. marca 2006o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila ( 3 ), v skladu s pogoji tega člena. Geografske označbe Črne gore se lahko registrirajo v Skupnosti pod pogoji iz navedene Uredbe.

2.  Črna gora na svojem ozemlju prepove kakršno koli uporabo imen, zaščitenih v Skupnosti, za primerljive proizvode, ki ne izpolnjujejo specifikacije geografske označbe. To velja tudi, če je navedeno pravo geografsko poreklo blaga, če je zadevno geografsko poreklo uporabljeno v prevodu, če ime spremljajo oznake, kot so „vrsta“, „tip“, „stil“, „imitacija“ ali drugi podobni izrazi.

3.  Črna gora zavrne registracijo blagovne znamke, katere uporaba ustreza primerom iz odstavka 2.

4.  Blagovne znamke, katerih uporaba ustreza primerom, navedenim v odstavku 2, ki so bile registrirane v Črni gori ali pridobljene z uporabo, se po 1. januarju 2009 ne uporabljajo več. Vendar se to ne nanaša na blagovne znamke, registrirane v Črni gori ali pridobljene z uporabo, katerih lastniki so državljani tretjih držav, če njihova narava ni taka, da bi lahko na kakršen koli način zavajala javnost glede kakovosti, specifikacije in geografskega porekla blaga.

5.  Kakršna koli uporaba geografskih oznak, zaščitenih v skladu z odstavkom 1, kot običajnih izrazov v uporabi v splošnem jeziku za to blago v Črni gori se preneha najpozneje 1. januarja 2009.

6.  Črna gora zagotovi, da blago, ki se izvozi z njenega ozemlja po 1. januarju 2009, ne krši določb tega člena.

7.  Črna gora zagotovi zaščito, navedeno v odstavkih 1 do 6, na lastno pobudo in tudi na zahtevo tretje stranke.POGLAVJE III

Skupne določbe

Člen 34

Področje uporabe

Določbe tega poglavja se uporabljajo za trgovino med pogodbenicama z vsemi proizvodi, razen če je v tem sporazumu ali v Protokolu 1 predvideno drugače.

Člen 35

Boljše koncesije

Določbe tega poglavja ne vplivajo na enostransko uporabo ugodnejših ukrepov ene ali druge pogodbenice.

Člen 36

Mirovanje

1.  Z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma se v trgovini med Skupnostjo in Črno goro ne uvedejo nove carine pri uvozu ali izvozu ali dajatve z enakim učinkom, prav tako se ne povečajo dajatve, ki se že uporabljajo.

2.  Z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma se v trgovini med Skupnostjo in Črno goro ne uvedejo nove količinske omejitve pri uvozu ali izvozu ali ukrepi z enakim učinkom, prav tako se ne smejo zaostriti obstoječe omejitve.

3.  Določbe iz odstavkov 1 in 2 tega člena brez poseganja v koncesije iz členov 26, 27, 28, 29 in 30 v ničemer ne omejujejo izvajanja kmetijskih in ribiških politik Črne gore in Skupnosti ter sprejetja kakršnih koli ukrepov v okviru teh politik, če to ne vpliva na uvozni režim iz Prilog II do V in Protokola 1.

Člen 37

Prepoved fiskalne diskriminacije

1.  Skupnost in Črna gora se vzdržita vseh ukrepov ali praks notranje fiskalne narave, ki neposredno ali posredno povzročajo razlikovanje med proizvodi ene pogodbenice in podobnimi proizvodi s poreklom z ozemlja druge pogodbenice, če ti obstajajo, pa jih odpravita.

2.  Proizvodi, izvoženi na ozemlje ene od pogodbenic, ne smejo biti upravičeni do povračila notranjih posrednih davkov, ki presega višino zanje veljavnega posrednega obdavčenja.

Člen 38

Carine fiskalne narave

Določbe o odpravi carin pri uvozu se uporabljajo tudi za carine fiskalne narave.

Člen 39

Carinske unije, območja proste trgovine, čezmejne ureditve

1.  Ta sporazum ne preprečuje ohranjanja ali uvajanja carinskih unij, območij proste trgovine ali ureditev obmejne trgovine, razen če spreminjajo trgovinski režim, predviden v tem sporazumu.

2.  Ta sporazum v prehodnem obdobju, opredeljenem v členu 18, ne vpliva na izvajanje posebne preferencialne ureditve, s katero je urejen pretok blaga in ki je določena v mejnih sporazumih, predhodno sklenjenih med eno ali več državami članicami ter Srbijo in Črno goro, ali izhaja iz dvostranskih sporazumov, opredeljenih v naslovu III, ki jih je Črna gora sklenila za spodbujanje regionalne trgovine.

3.  Pogodbenici se v okviru Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta med seboj posvetujeta o sporazumih, opisanih v odstavkih 1 in 2 tega člena, in, kadar se to zahteva, o drugih pomembnejših zadevah v zvezi z njuno trgovinsko politiko do tretjih držav. Posvetovanja se opravijo zlasti v primeru pristopa tretje države k Uniji, da se zagotovi upoštevanje obojestranskih interesov Skupnosti in Črne gore, navedenih v tem sporazumu.

Člen 40

Damping in subvencije

1.  Določbe tega sporazuma pogodbenicama ne preprečujejo ukrepanja na področju trgovinske zaščite v skladu z odstavkom 2 tega člena in členom 41.

2.  Če ena od pogodbenic v trgovini z drugo pogodbenico ugotovi damping in/ali subvencije, proti katerim se lahko izvede izravnalni ukrep, lahko ta pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe proti takšnemu ravnanju v skladu s Sporazumom STO o izvajanju člena VI Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini iz leta 1994 ali Sporazuma STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih in z njima povezano notranjo zakonodajo.

Člen 41

Zaščitna klavzula

1.  Določbe člena XIX GATT 1994 in Sporazum STO o zaščitnih ukrepih se uporabljajo za obe pogodbenici.

2.  Ne glede na odstavek 1 tega člena, kadar se kateri koli proizvod ene pogodbenice uvozi na ozemlje druge pogodbenice v tako povečanih količinah in pod takimi pogoji, da to povzroči ali grozi, da bo povzročilo:

(a) resno škodo domači industriji podobnih ali neposredno konkurenčnih proizvodov na ozemlju pogodbenice uvoznice ali

(b) resne motnje v katerem koli gospodarskem sektorju ali težave, zaradi katerih se lahko resno poslabša gospodarski položaj regije pogodbenice uvoznice,

lahko pogodbenica uvoznica sprejme ustrezne dvostranske zaščitne ukrepe v skladu s pogoji in postopki, določenimi v tem členu.

3.  Dvostranski zaščitni ukrepi, usmerjeni na uvoz iz druge pogodbenice, ne presegajo okvira, ki je potreben za odpravo težav, opredeljenih v odstavku 2, ki so nastale kot rezultat uporabe tega sporazuma. Sprejeti zaščitni ukrep mora zajemati opustitev nadaljnjega zvišanja ali znižanja meja preferencialov, ki so v tem sporazumu predvidene za zadevni proizvod, do zgornje meje, ki ustreza osnovni dajatvi za isti proizvod, navedeni v odstavku 4(a) in (b) ter odstavku 5 člena 18. Taki ukrepi vsebujejo jasne določbe za postopno odpravo teh ukrepov najpozneje na koncu določenega obdobja in se ne izvajajo dlje od dveh let.

V izrednih okoliščinah se lahko ukrepi podaljšajo za največ dve leti. Dvostranski zaščitni ukrepi se najmanj štiri leta po izteku ukrepa ne smejo uporabiti za uvoz proizvoda, za katerega so bili taki ukrepi predhodno sprejeti.

4.  V primerih iz tega člena, in sicer pred sprejetjem ukrepov, predvidenih v tem členu, ali v primerih, za katere se uporablja odstavek 5(b) tega člena, Skupnost na eni strani in Črna gora na drugi strani čim prej predložita Stabilizacijsko-pridružitvenemu svetu vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito proučitev primera, da lahko poišče rešitev, ki bo sprejemljiva za zadevni pogodbenici.

5.  Za izvajanje odstavkov 1, 2, 3 in 4 se uporabljajo naslednje določbe:

(a) Težave, ki izhajajo iz primerov, na katere se nanaša ta člen, se nemudoma posredujejo v proučitev Stabilizacijsko-pridružitvenemu svetu, ki lahko sprejme kakršen koli sklep, potreben za njihovo odpravo.

Če Stabilizacijsko-pridružitveni svet ali pogodbenica izvoznica v tridesetih dneh po posredovanju zadeve Stabilizacijsko-pridružitvenemu svetu ne sprejmeta sklepa, potrebnega za odpravo teh težav, ali druge zadovoljive rešitve, lahko pogodbenica uvoznica sprejme ustrezne ukrepe za odpravo težave v skladu s tem členom. Pri izbiri zaščitnih ukrepov imajo prednost ukrepi, ki najmanj motijo delovanje ureditev, določenih v tem sporazumu. Z zaščitnimi ukrepi, uporabljenimi v skladu s členom XIX GATT 1994 in Sporazumom STO o zaščitnih ukrepih, se ohranja raven/meja preferencialov iz tega sporazuma.

(b) Če izjemne in kritične razmere, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, ne omogočijo predhodnih informacij ali proučitve, lahko zadevna pogodbenica v primerih, opredeljenih v tem členu, nemudoma uporabi začasne ukrepe, potrebne za odpravo teh razmer, in o tem takoj obvesti drugo pogodbenico.

O zaščitnih ukrepih je treba takoj obvestiti Stabilizacijsko-pridružitveni svet, ki se o njih redno posvetuje, zlasti z namenom, da se oblikuje časovni razpored za njihovo odpravo, takoj ko to dopuščajo okoliščine.

6.  Če Skupnost na eni strani in Črna gora na drugi strani za uvoz proizvodov, ki bi lahko povzročil težave, navedene v tem členu, uvede upravni postopek, katerega namen je čim hitreje zagotoviti informacije o gibanju trgovinskih tokov, o tem obvestita drugo pogodbenico.

Člen 42

Klavzula o pomanjkanju

1.  Če izpolnjevanje določb iz tega naslova povzroči:

(a) resno pomanjkanje ali nevarnost resnega pomanjkanja živil ali drugih proizvodov, ki jih pogodbenica izvoznica nujno potrebuje, ali

(b) ponovni izvoz proizvoda v tretjo državo, za katerega pogodbenica izvoznica ohranja količinske omejitve izvoza, izvozne dajatve ali ukrepe ali dajatve z enakim učinkom in ima ali lahko ima pogodbenica izvoznica zaradi zgornjih primerov večje težave,

lahko navedena pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe v skladu s pogoji in postopki, določenimi v tem členu.

2.  Pri izbiri ukrepov imajo prednost ukrepi, ki najmanj motijo delovanje ureditev iz tega sporazuma. Takšni ukrepi se ne uporabljajo kot sredstvo samovoljne ali neupravičene diskriminacije pod enakimi pogoji ali prikritega omejevanja trgovine ter se odpravijo, ko pogoji za upravičenost ukrepov ne obstajajo več.

3.  Pred sprejetjem ukrepov, predvidenih v odstavku 1, ali čim prej v primerih, za katere se uporablja odstavek 4, Skupnost ali Črna gora Stabilizacijsko-pridružitvenemu svetu predložita vse ustrezne informacije z namenom, da se poišče rešitev, ki bo sprejemljiva za pogodbenici. V okviru Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta se pogodbenici lahko dogovorita o sredstvih, ki so potrebna za odpravo težav. Če pogodbenici v tridesetih dneh po posredovanju zadeve Stabilizacijsko-pridružitvenemu svetu ne skleneta dogovora, lahko pogodbenica izvoznica uporabi ukrepe iz tega člena v zvezi z izvozom zadevnega proizvoda.

4.  Če v izjemnih in kritičnih razmerah, v katerih je potrebno takojšnje ukrepanje, ni mogoče pridobiti predhodnih informacij ali proučiti zadeve, lahko Skupnost ali Črna gora nemudoma uporabi previdnostne ukrepe, potrebne za odpravo teh razmer, in o tem takoj obvesti drugo pogodbenico.

5.  O kakršnih koli ukrepih, ki se uporabijo v skladu s tem členom, je treba takoj obvestiti Stabilizacijsko-pridružitveni svet, v okviru katerega se o njih redno posvetuje, zlasti z namenom, da se določi časovni razpored za njihovo odpravo, kakor hitro okoliščine to omogočajo.

Člen 43

Državni monopoli

Za vse državne monopole trgovinske narave Črna gora do začetka veljavnosti tega sporazuma zagotovi, da med državljani držav članic Evropske unije in Črne gore ni nobene diskriminacije glede pogojev, pod katerimi se blago nabavlja in trži.

Člen 44

Pravila o poreklu

Protokol 3 določa pravila o poreklu blaga za uporabo določb tega sporazuma, razen če je v tem sporazumu določeno drugače.

Člen 45

Dovoljene omejitve

Ta sporazum ne izključuje prepovedi ali omejitev uvoza, izvoza ali tranzita blaga, ki so utemeljene z javno moralo, javnim redom ali javno varnostjo; z varovanjem zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin; z varstvom nacionalnih bogastev z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo ali z varstvom intelektualne, industrijske in poslovne lastnine ali s predpisi v zvezi z zlatom in srebrom. Vendar pa take prepovedi ali omejitve ne smejo biti sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikritega omejevanja trgovine med pogodbenicama.

Člen 46

Nezagotavljanje upravnega sodelovanja

1.  Pogodbenici se strinjata, da je upravno sodelovanje bistvenega pomena za izvajanje in nadzor prednostne obravnave, odobrene na podlagi tega naslova, ter poudarjata svojo zavezo za boj proti nepravilnostim in goljufijam v carinskih in s tem povezanih zadevah.

2.  Če pogodbenica na podlagi objektivnih informacij ugotovi, da se upravno sodelovanje ne zagotavlja in/ali se pojavljajo nepravilnosti ali goljufije v okviru tega naslova, lahko zadevna pogodbenica začasno opusti preferencialno obravnavo zadevnega(-ih) proizvoda(-ov) v skladu s tem členom.

3.  V tem členu nezagotavljanje upravnega sodelovanja med drugim pomeni:

(a) ponavljajoče se nespoštovanje obveznosti preverjanja porekla zadevnega(-ih) proizvoda(-ov);

(b) stalno zavračanje ali nepotrebno odlašanje pri izvajanju in/ali sporočanju rezultatov naknadnega preverjanja dokazila o poreklu;

(c) stalno zavračanje ali nepotrebno odlašanje pri pridobivanju pooblastil za izvajanje misij v zvezi z upravnim sodelovanjem, da bi se preverila verodostojnost dokumentov ali točnost informacij v zvezi z odobritvijo zadevne preferencialne obravnave.

Za namen tega člena je nepravilnosti ali goljufijo med drugim mogoče ugotoviti, kadar se uvoz blaga, ki presega običajno raven proizvodnje in izvoznih zmogljivosti druge pogodbenice, brez zadovoljive obrazložitve močno poveča in je to povezano z objektivnimi informacijami o nepravilnostih ali goljufiji.

4.  Za uporabo začasne opustitve veljajo naslednji pogoji:

(a) Pogodbenica, ki na podlagi objektivnih informacij ugotovi, da se upravno sodelovanje ne zagotavlja in/ali se pojavljajo nepravilnosti ali goljufije, brez nepotrebnega odlašanja obvesti Stabilizacijsko-pridružitveni odbor o svojih ugotovitvah skupaj z objektivnimi informacijami ter na podlagi vseh ustreznih informacij in objektivnih ugotovitev začne posvetovanja v okviru Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora, da bi se sprejela rešitev, ki bo sprejemljiva za obe pogodbenici.

(b) Kadar se pogodbenici posvetujeta v okviru Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora, kot je navedeno zgoraj, in se v treh mesecih po obvestilu ne dogovorita o sprejemljivi rešitvi, lahko zadevna pogodbenica začasno opusti preferencialno obravnavo zadevnega(-ih) proizvoda(-ov). O začasnih opustitvah je treba brez nepotrebnega odlašanja obvestiti Stabilizacijsko-pridružitveni odbor.

(c) Začasne opustitve na podlagi tega člena se omejijo le na tiste, ki so potrebne za zaščito finančnih interesov zadevne pogodbenice. Ne presegajo obdobja šestih mesecev, ki se lahko podaljša. O začasnih opustitvah je treba takoj po njihovem sprejetju obvestiti Stabilizacijsko-pridružitveni odbor. O opustitvah se redno posvetuje v okviru Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora, zlasti z namenom, da se opustitve prenehajo uporabljati takoj, ko pogoji za njihovo uporabo ne veljajo več.

5.  Hkrati z obvestilom Stabilizacijsko-pridružitvenemu odboru iz odstavka 4(a) tega člena mora zadevna pogodbenica v svojem Uradnem listu objaviti obvestilo uvoznikom. V obvestilu uvoznikom je treba navesti, da je za zadevni proizvod na podlagi objektivnih informacij ugotovljeno neizvajanje upravnega sodelovanja in/ali nepravilnosti ali goljufija.

Člen 47

V primeru napake pristojnih organov pri ustreznem vodenju preferencialnega sistema uvoza in zlasti pri uporabi določb Protokola 3 k obstoječemu Sporazumu, pri čemer zaradi te napake nastanejo posledice na področju uvoznih dajatev, lahko pogodbenica, ki se sooča s takimi posledicami, zaprosi Stabilizacijsko-pridružitveni svet, da prouči možnosti za sprejetje vseh ustreznih ukrepov za razrešitev položaja.

Člen 48

Uporaba tega sporazuma ne posega v uporabo določb zakonodaje Skupnosti za Kanarske otoke.NASLOV V

PRETOK DELAVCEV, PRAVICA DO USTANAVLJANJA, OPRAVLJANJE STORITEV, PRETOK KAPITALAPOGLAVJE I

Pretok delavcev

Člen 49

1.  Ob upoštevanju pogojev in načinov, ki veljajo v vsaki državi članici:

(a) delavci, ki so državljani Črne gore in so zakonito zaposleni na ozemlju države članice, zaradi svojega državljanstva niso diskriminirani v primerjavi z državljani te države članice, kar zadeva delovne razmere, plačilo za opravljeno delo ali odpuščanje;

(b) zakonec in otroci delavca, zakonito zaposlenega na ozemlju države članice, ki tam zakonito prebivajo, z izjemo zakoncev in otrok sezonskih delavcev in delavcev, ki prihajajo na delo v državo na podlagi dvostranskih sporazumov v skladu s členom 50, razen če ni v takšnih sporazumih predvideno drugače, imajo dostop do trga dela te države članice v obdobju, ko ima ta delavec dovoljenje za delo in bivanje v tej državi.

2.  Črna gora ob upoštevanju pogojev in načinov, ki se uporabljajo v tej državi, prizna enako obravnavanje, kakor je predvideno v odstavku 1, delavcem, ki so državljani ene od držav članic in so zakonito zaposleni na ozemlju Črne gore, ter njihovim zakoncem in otrokom, ki zakonito prebivajo v Črni gori.

Člen 50

1.  Ob upoštevanju položaja na trgu dela v državah članicah ter v skladu z njihovo zakonodajo in veljavnimi predpisi na področju mobilnosti delavcev:

(a) bi se morale obstoječe možnosti za zaposlovanje črnogorskih delavcev, ki jih zagotavljajo države članice na podlagi dvostranskih sporazumov, ohraniti in po možnosti še izboljšati;

(b) druge države članice proučijo možnost sklenitve podobnih sporazumov.

2.  Stabilizacijsko-pridružitveni svet po treh letih prouči dodeljevanje drugih ugodnosti, vključno z možnostmi dostopa do strokovnega usposabljanja, v skladu z veljavnimi predpisi in postopki držav članic ter ob upoštevanju položaja na trgu dela v državah članicah in v Skupnosti.

Člen 51

1.  Določijo se predpisi za usklajevanje sistemov socialne varnosti za delavce s črnogorskim državljanstvom, zakonito zaposlene na ozemlju države članice, in za člane njihovih družin, ki tam zakonito prebivajo. V ta namen sklep Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta, ki ne sme vplivati na pravice ali obveznosti, ki izhajajo iz dvostranskih sporazumov, če ti sporazumi predvidevajo ugodnejšo obravnavo, določa naslednje:

(a) vse dobe zavarovanja, zaposlitve ali bivanja, ki jih ti delavci dosežejo v različnih državah članicah, se seštevajo za pokojnine in rente za starost, invalidnost in smrt ter za zdravstveno oskrbo teh delavcev in njihovih družinskih članov;

(b) vse pokojnine in rente za starost, smrt, nesrečo pri delu ali poklicno bolezen ali invalidnost kot njihovo posledico, razen prejemkov, ki niso zagotovljeni s prispevki za socialno varnost, so prosto prenosljive v skladu z zakonodajo države ali držav članic dolžnic;

(c) ti delavci prejemajo družinske dodatke za svoje družinske člane, kot je opredeljeno zgoraj.

2.  Črna gora prizna delavcem, ki so državljani države članice in so zakonito zaposleni na ozemlju Črne gore ter njihovim družinskim članom, ki na tem ozemlju zakonito prebivajo, podobno obravnavanje, kakor je opredeljeno v točkah (b) in (c) odstavka 1.POGLAVJE II

Pravica do ustanavljanja

Člen 52

Opredelitev pojmov

V tem sporazumu:

(a) „družba Skupnosti“ oziroma „črnogorska družba“ pomeni družbo, ustanovljeno v skladu z zakonodajo države članice oziroma Črne gore z registriranim sedežem ali osrednjo upravo ali glavno poslovno enoto na ozemlju Skupnosti oziroma Črne gore. Toda če ima družba, ustanovljena v skladu z zakonodajo države članice ali Črne gore, samo svoj registrirani sedež na ozemlju Skupnosti oziroma Črne gore, se taka družba šteje za družbo Skupnosti oziroma Črne gore, če je njeno delovanje v dejanski in trajni povezavi z gospodarstvom ene od držav članic ali Črne gore;

(b) „hčerinska družba“ neke družbe pomeni družbo, ki je pod dejanskim nadzorom druge družbe;

(c) „podružnica“ družbe pomeni poslovno enoto, ki ni pravna oseba, je pa po obliki stalna enota, kot na primer izpostava matične družbe, ter ima svojo upravo in je materialno opremljena za poslovanje s tretjimi osebami, tako da tem osebam, čeprav vedo, da bo po potrebi vzpostavljena pravna povezanost z matično družbo, ki ima svojo upravo v tujini, ni treba poslovati neposredno z matično družbo, ampak lahko svoje posle opravijo v poslovni enoti, ki je izpostava matične družbe;

(d) „pravica do ustanavljanja“ pomeni:

(i) za državljane pravico, da začnejo opravljati gospodarske dejavnosti kot samozaposlene osebe in da ustanavljajo podjetja, zlasti družbe, ki jih dejansko nadzorujejo. Status samozaposlene osebe in status lastnika podjetja državljanom ne dajeta pravice do iskanja ali sprejemanja zaposlitve na trgu dela druge pogodbenice niti pravice do dostopa na trg dela druge pogodbenice. Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za državljane, ki niso izključno samozaposlene osebe;

(ii) za družbe Skupnosti ali črnogorske družbe pravico, da začnejo opravljati gospodarske dejavnosti z ustanavljanjem hčerinskih družb in podružnic v Črni gori oziroma Skupnosti;

(e) „delovanje“ pomeni izvajanje gospodarskih dejavnosti;

(f) „gospodarske dejavnosti“ načeloma vključujejo industrijske, trgovinske in poslovne dejavnosti ter obrtne dejavnosti;

(g) „državljan Skupnosti“ oziroma „državljan Črne gore“ pomeni fizično osebo, ki je državljan države članice oziroma Črne gore;

glede mednarodnega pomorskega prometa, vključno s kombiniranimi prevozi, ki vključujejo pomorski del prevozne verige, veljajo določbe tega poglavja in poglavja III tega naslova tudi za državljane Skupnosti oziroma Črne gore, ki imajo sedež zunaj Skupnosti oziroma Črne gore, in za ladijske prevoznike, ki so registrirani zunaj Skupnosti oziroma Črne gore in so pod nadzorom državljanov Skupnosti oziroma Črne gore, če so njihova plovila registrirana v tej državi članici ali Črni gori v skladu z zakonodajo države članice oziroma Črne gore;

(h) „finančne storitve“ pomenijo tiste dejavnosti, ki so opisane v Prilogi VI. Stabilizacijsko-pridružitveni svet lahko področje uporabe navedene priloge razširi ali spremeni.

Člen 53

1.  Črna gora olajša vzpostavitev dejavnosti družb in državljanov Skupnosti na svojem ozemlju. V ta namen z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma Črna gora zagotovi:

(a) da se ustanavljanje družb Skupnosti na ozemlju Črne gore obravnava na način, ki ni manj ugoden od obravnavanja, zagotovljenega črnogorskim družbam ali družbam iz tretjih držav, kar je ugodnejše, ter

(b) da se delovanje hčerinskih družb in podružnic družb Skupnosti na ozemlju Črne gore po njihovi ustanovitvi obravnava na način, ki ni manj ugoden od obravnavanja črnogorskih družb in podružnic ali vseh hčerinskih družb in podružnic katere koli družbe iz tretje države, kar je ugodnejše.

2.  Skupnost in njene države članice z začetkom veljavnosti tega sporazuma zagotovijo:

(a) da se ustanavljanje črnogorskih družb obravnava na način, ki ni manj ugoden od obravnavanja, ki ga države članice zagotovijo lastnim družbam ali kateri koli družbi iz katere koli tretje države, kar je ugodnejše;

(b) da se delovanje hčerinskih družb in podružnic črnogorskih družb, ustanovljenih na njihovem ozemlju, obravnava na način, ki ni manj ugoden od obravnavanja, ki ga države članice zagotovijo lastnim družbam in podružnicam ali vsem hčerinskim družbam in podružnicam katere koli družbe iz tretje države, ustanovljenim na njihovem ozemlju, kar je ugodnejše.

3.  Pogodbenici ne sprejmeta novih predpisov ali ukrepov, ki so diskriminacijski na področju ustanavljanja družb Skupnosti ali Črne gore na njunem ozemlju ali pri delovanju teh družb po njihovi ustanovitvi v primerjavi z njunimi lastnimi družbami.

4.  Štiri leta po začetku veljavnosti tega sporazuma Stabilizacijsko-pridružitveni svet določi načine za razširitev uporabe zgornjih določb, da se upošteva pravica državljanov Skupnosti in državljanov Črne gore, da začnejo opravljati gospodarske dejavnosti kot samozaposlene osebe.

5.  Ne glede na določbe tega člena:

(a) imajo z začetkom veljavnosti tega sporazuma hčerinske družbe in podružnice Skupnosti pravico do uporabe in najema nepremičnin v Črni gori;

(b) imajo z začetkom veljavnosti tega sporazuma hčerinske družbe in podružnice Skupnosti tudi pravico, da pridobijo in uživajo lastninske pravice na nepremičninah tako kot črnogorske družbe, glede javnih dobrin/dobrin v skupnem interesu pa enake pravice, kot jih uživajo črnogorske družbe, kadar so te pravice potrebne za opravljanje gospodarskih dejavnosti, za katere so ustanovljene.

Člen 54

1.  Ob upoštevanju določb člena 56, z izjemo finančnih storitev, opisanih v Prilogi VI, lahko vsaka pogodbenica s predpisi ureja pravico družb in državljanov do ustanavljanja in delovanja na njenem ozemlju, če ti predpisi ne diskriminirajo družb in državljanov druge pogodbenice v primerjavi z lastnimi družbami in državljani.

2.  V zvezi s finančnimi storitvami se pogodbenici ne glede na vse druge določbe tega sporazuma ne sme preprečiti sprejetja ukrepov v skladu z načelom varnega in skrbnega poslovanja, vključno z ukrepi za zaščito investitorjev, vlagateljev, imetnikov zavarovalnih polic ali oseb, ki so v fiduciarnem razmerju z izvajalcem finančnih storitev, ali za zagotovitev celovitosti in stabilnosti finančnega sistema. Ti ukrepi se ne uporabljajo kot sredstvo za izogibanje obveznostim pogodbenice iz tega sporazuma.

3.  Nobena določba tega sporazuma pogodbenici ne nalaga obveznosti, da razkrije informacije, ki se nanašajo na posle in račune posameznih strank, ali katere koli zaupne ali zaščitene informacije, s katerimi razpolagajo osebe javnega prava.

Člen 55

1.  Ne glede na kakršne koli nasprotne določbe v Večstranskem sporazumu o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora ( 4 ) (v nadaljevanju „ECAA“), se določbe tega poglavja ne uporabljajo za storitve v zračnem prometu, prevozne storitve po celinskih plovnih poteh in storitve kabotaže v pomorskem prometu.

2.  Stabilizacijsko-pridružitveni svet lahko oblikuje priporočila za izboljšanje stanja, kar zadeva ustanavljanje in delovanje na področjih, ki jih zajema odstavek 1.

Člen 56

1.  Pogodbenici določbe členov 53 in 54 ne preprečujejo, da v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem podružnic na njenem ozemlju, ki pripadajo družbam druge pogodbenice, niso pa ustanovljene na ozemlju prve pogodbenice, uporablja posebna pravila, katerih uporaba je utemeljena zaradi pravnih ali tehničnih razlik med temi podružnicami v primerjavi s podružnicami družb, ki so registrirane na njenem ozemlju, ali da pri finančnih storitvah tako ravna iz previdnostnih razlogov.

2.  Različna obravnava se uporablja samo, kolikor je nujno potrebno zaradi navedenih pravnih ali tehničnih razlik ali, v primeru finančnih storitev, zaradi previdnostnih razlogov.

Člen 57

Da bi državljanom Skupnosti in državljanom Črne gore olajšali začetek in opravljanje zakonsko urejenih poklicnih dejavnosti v Črni gori oziroma Skupnosti, Stabilizacijsko-pridružitveni svet prouči, kateri ukrepi so potrebni za medsebojno priznavanje kvalifikacij. V ta namen lahko sprejme vse potrebne ukrepe.

Člen 58

1.  Družba Skupnosti, ustanovljena na ozemlju Republike Črne gore, ali črnogorska družba ustanovljena v Skupnosti, imata pravico v eni od svojih hčerinskih družb ali podružnic v skladu z veljavnimi predpisi zadevnega ozemlja gostiteljice ustanovljene družbe na ozemlju Črne gore oziroma Skupnosti zaposliti ali imeti zaposlene delavce, ki so državljani držav članic Skupnosti oziroma Črne gore, pod pogojem, da je to osebje ključno osebje, kot je opredeljeno v odstavku 2 tega člena, in da je zaposleno izključno v družbah, hčerinskih družbah ali podružnicah. Dovoljenja za bivanje in delo takih delavcev veljajo samo za čas take zaposlitve.

2.  Ključno osebje zgoraj omenjenih družb, v nadaljnjem besedilu „organizacije“, je „znotraj podjetja premeščeno osebje“, kot je opredeljeno v točki (c) tega odstavka, po spodaj navedenih kategorijah, pod pogojem, da je organizacija pravna oseba in da so bile te osebe pri njej zaposlene ali so bile njeni partnerji (razen večinskih delničarjev) vsaj eno leto neposredno pred premestitvijo:

(a) osebe na vodilnih položajih v organizaciji, ki vodijo zlasti upravljanje podjetja, pri čemer jih na splošno nadzorujejo ali usmerjajo predvsem upravni odbor ali delničarji podjetja ali drug enakovreden organ, kar vključuje:

(i) vodenje podjetja, sektorja ali pododdelka podjetja;

(ii) nadzor in kontrolo dela drugega nadzornega, strokovnega ali vodstvenega osebja;

(iii) pooblastilo, da osebno zaposlijo in odpustijo ali priporočijo zaposlitev, odpuščanje ali druge kadrovske ukrepe;

(b) osebe, zaposlene v organizaciji, s posebnimi znanji, ki so bistvena za poslovanje, raziskovalno opremo, tehniko ali vodenje podjetja. Presoja takega znanja lahko poleg posebnega znanja, značilnega za podjetje, odraža tudi visoko stopnjo strokovne usposobljenosti glede na vrsto dela ali poslovanja, ki zahteva posebno tehnično znanje, vključno s pripadnostjo poklicu, za opravljanje katerega je potrebno posebno dovoljenje;

(c) „premeščenec znotraj podjetja“ je opredeljen kot fizična oseba, ki dela znotraj organizacije na ozemlju pogodbenice in je zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti začasno premeščena na ozemlje druge pogodbenice; zadevna organizacija mora imeti svojo glavno poslovno enoto na ozemlju pogodbenice, oseba pa mora biti premeščena v podjetje (podružnico, hčerinsko družbo) navedene organizacije, ki dejansko opravlja podobno gospodarsko dejavnost na ozemlju druge pogodbenice.

3.  Vstop državljanov Črne gore oziroma Skupnosti na ozemlje Skupnosti oziroma Črne gore in njihova začasna prisotnost na tem ozemlju se dovoli, če so ti predstavniki družb osebe na vodilnih položajih znotraj družbe, kot je opredeljeno v odstavku 2(a) zgoraj, in so pristojne za ustanovitev hčerinske družbe ali podružnice Skupnosti črnogorske družbe oziroma črnogorske hčerinske družbe ali podružnice družbe Skupnosti v državi članici oziroma Republiki Črni gori, če:

(a) se ti predstavniki ne ukvarjajo z neposredno prodajo ali opravljanjem storitev ter ne prejemajo plačila od vira iz države gostiteljice družbe, ter

(b) ima družba svojo glavno poslovno enoto zunaj Skupnosti oziroma Črne gore ter v navedeni državi članici oziroma Črni gori nima drugih predstavnikov, uradov, podružnic ali hčerinskih družb.POGLAVJE III

Opravljanje storitev

Člen 59

1.  Skupnost in Črna gora se v skladu z naslednjimi določbami zavežeta k sprejetju potrebnih ukrepov, da se postopno omogoči opravljanje storitev družb ali državljanov Skupnosti ali Črne gore, ki imajo sedež na ozemlju druge pogodbenice, kot je pogodbenica, iz katere je oseba, ki so ji storitve namenjene.

2.  Hkrati s procesom liberalizacije, navedenim v odstavku 1, pogodbenici dovolita začasno gibanje fizičnih oseb, ki opravljajo storitve ali so pri izvajalcu storitev zaposlene kot ključno osebje v skladu z opredelitvijo iz člena 58, vključno s fizičnimi osebami, ki so predstavniki družbe ali državljanov Skupnosti ali Črne gore ter zaprosijo za začasni vstop v državo z namenom sklepanja poslov prodaje storitev ali sklepanja pogodb o prodaji storitev za tega izvajalca storitev, če se ti predstavniki ne ukvarjajo z neposredno prodajo javnosti ali sami ne opravljajo storitev.

3.  Stabilizacijsko-pridružitveni svet štiri leta po začetku veljavnosti tega sporazuma sprejme potrebne ukrepe za postopno izvajanje določb iz odstavka 1. Pri tem se upošteva napredek, ki sta ga pogodbenici dosegli pri približevanju zakonodaje.

Člen 60

1.  Pogodbenici ne sprejmeta nobenih ukrepov, na podlagi katerih bi se znatno poostrili pogoji za opravljanje storitev državljanov ali družb Skupnosti in Črne gore, ki imajo sedež v drugi pogodbenici, kot je pogodbenica, iz katere je oseba, ki so ji storitve namenjene, v primerjavi s položajem, kakršen je bil na dan pred začetkom veljavnosti tega sporazuma.

2.  Če ena pogodbenica meni, da imajo ukrepi, ki jih je po začetku veljavnosti tega sporazuma uvedla druga pogodbenica, za posledico občutno strožje razmere za opravljanje storitev v primerjavi s položajem, kakršen je bil na dan začetka veljavnosti tega sporazuma, lahko prva pogodbenica od druge zahteva, da se posvetujeta.

Člen 61

Glede opravljanja prevoznih storitev med Skupnostjo in Črno goro se uporabljajo naslednje določbe:

1) Glede notranjega prometa so v Protokolu 4 določena pravila, ki se uporabljajo v odnosih med pogodbenicama, da se zagotovi zlasti neomejen tranzitni cestni promet po Črni gori in Skupnosti kot celoti, učinkovita uporaba načela nediskriminacije in postopno usklajevanje črnogorske prometne zakonodaje z zakonodajo Skupnosti.

2) Glede mednarodnega pomorskega prometa se pogodbenici zavežeta, da bosta učinkovito uporabljali načelo neomejenega dostopa do mednarodnega pomorskega trga in trgovine na podlagi tržnih zakonitosti ter spoštovali mednarodne in evropske obveznosti na področju varnosti, zaščite in okoljskih standardov.

Pogodbenici izražata svojo zavezo poslovanju v skladu z načelom svobodne konkurence, ki je bistvena značilnost mednarodnega pomorskega prometa.

3) Pri uporabi načel iz odstavka 2 pogodbenici:

(a) ne vključujeta klavzul o delitvi tovora v prihodnje dvostranske sporazume s tretjimi državami;

(b) z začetkom veljavnosti tega sporazuma odpravita vse enostranske ukrepe ter upravne, tehnične in druge ovire, ki bi lahko imele omejevalne ali diskriminacijske učinke na prosto opravljanje storitev v mednarodnem pomorskem prometu;

(c) vsaka pogodbenica med drugim zagotavlja ladjam, ki jih upravljajo državljani ali družbe druge pogodbenice, obravnavo, ki ni manj ugodna od tiste, ki jo priznava svojim ladjam glede dostopa do pristanišč, ki so odprta za mednarodno trgovino, uporabe infrastrukture in pomožnih pomorskih storitev v pristaniščih ter s tem povezanih pristojbin in dajatev, carinskih objektov in določitve privezov ter naprav za natovarjanje in raztovarjanje.

4) Za zagotovitev usklajenega razvoja in postopne liberalizacije prevoza med pogodbenicama v skladu z njunimi vzajemnimi tržnimi potrebami se pogoji vzajemnega dostopa do trga na področju zračnega prometa obravnavajo v okviru ECAA.

5) Pred sklenitvijo ECAA, pogodbenici ne sprejmeta nobenih ukrepov, ki bi bili bolj omejevalni ali diskriminacijski v primerjavi s položajem, kakršen je bil pred začetkom veljavnosti tega sporazuma.

6) Črna gora prilagodi svojo zakonodajo, vključno z upravnimi, tehničnimi in drugimi predpisi, zakonodaji Skupnosti, ki ob vsakem času velja za zračni in pomorski promet, promet po celinskih plovnih poteh in kopenski promet, kolikor to koristi liberalizaciji in medsebojnemu dostopu na trge pogodbenic ter olajša pretok potnikov in blaga.

7) Stabilizacijsko-pridružitveni svet v skladu s splošnim napredkom pri doseganju ciljev tega poglavja prouči načine za ustvarjanje potrebnih pogojev za večjo svobodo pri zagotavljanju storitev v zračnem in kopenskem prometu ter prometu po celinskih plovnih poteh.POGLAVJE IV

Tekoča plačila in pretok kapitala

Člen 62

Pogodbenici se zavežeta, da bosta v prosto zamenljivi valuti dovoljevali vsa plačila in transferje na tekoči račun plačilne bilance med Skupnostjo in Črno goro v skladu z določbami člena VIII Statuta Mednarodnega denarnega sklada.

Člen 63

1.  Glede transakcij na kapitalskem in finančnem računu plačilne bilance pogodbenici z začetkom veljavnosti tega sporazuma zagotovita prosti pretok kapitala v zvezi z neposrednimi naložbami v družbe, ustanovljene v skladu z zakonodajo države gostiteljice, in naložbami v skladu z določbami poglavja II naslova IV, kakor tudi likvidacijo ali repatriacijo teh naložb in vsakega dobička, ki iz njih izvira.

2.  Glede transakcij na kapitalskem in finančnem računu plačilne bilance pogodbenici z začetkom veljavnosti tega sporazuma zagotovita prosti pretok kapitala v zvezi s posojili, povezanimi s trgovinskimi transakcijami ali zagotavljanjem storitev, pri čemer sodeluje prebivalec ene od pogodbenic, in s finančnimi posojili in krediti z zapadlostjo več kot eno leto.

3.  Črna gora z začetkom veljavnosti tega sporazuma zagotovi nacionalno obravnavo državljanom EU, ki pridobijo nepremičnine na njenem ozemlju.

4.  Skupnost in Črna gora z začetkom veljavnosti tega sporazuma zagotovita tudi prosti pretok kapitala v zvezi s portfeljskimi naložbami ter finančnimi posojili in krediti z zapadlostjo v manj kot enem letu.

5.  Brez poseganja v odstavek 1 pogodbenici ne uvedeta novih omejitev pri pretoku kapitala in tekočih plačil med prebivalci Skupnosti in Črne gore ter ne poostrita obstoječih ureditev.

6.  Če v izjemnih okoliščinah ter brez poseganja v določbe člena 62 in tega člena pretok kapitala med Skupnostjo in Črno goro povzroči ali obstaja nevarnost, da bo povzročil resne težave pri delovanju tečajne ali monetarne politike v Skupnosti ali Črni gori, lahko Skupnost oziroma Črna gora za največ šest mesecev sprejmeta zaščitne ukrepe v zvezi s pretokom kapitala med Skupnostjo in Črno goro, če so taki ukrepi nujno potrebni.

7.  Z zgornjimi določbami se ne sme omejevati pravica gospodarskih subjektov pogodbenic, da izkoristijo katero koli ugodnejšo obravnavo, ki je lahko predvidena v katerem koli obstoječem dvostranskem ali večstranskem sporazumu, ki ga skleneta pogodbenici tega sporazuma.

8.  Pogodbenici se med seboj posvetujeta z namenom, da omogočita lažji pretok kapitala med Skupnostjo in Črno goro za spodbujanje ciljev tega sporazuma.

Člen 64

1.  Skupnost in Črna gora v prvem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma sprejmeta ukrepe, ki omogočajo ustvarjanje potrebnih razmer za nadaljnjo postopno uporabo pravil Skupnosti o prostem pretoku kapitala.

2.  Do konca drugega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma Stabilizacijsko-pridružitveni svet določi načine za popolno uporabo pravil Skupnosti o pretoku kapitala v Črni gori.POGLAVJE V

Splošne določbe

Člen 65

1.  Določbe tega naslova se uporabljajo ob upoštevanju omejitev, ki so upravičene na podlagi javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja.

2.  Ne uporabljajo se za dejavnosti, ki so na ozemlju katere koli pogodbenice povezane z izvajanjem javne oblasti, četudi le občasno.

Člen 66

V tem naslovu določbe tega sporazuma pogodbenicama ne preprečujejo uporabe njunih zakonov in drugih predpisov v zvezi z vstopom fizičnih oseb v državo in njihovim bivanjem, zaposlitvijo, delovnimi razmerami, prijavo stalnega prebivališča ter opravljanjem storitev, predvsem kar zadeva odobritev, podaljšanje ali zavrnitev dovoljenja za prebivanje, pod pogojem, da jih pogodbenici ne uporabljata tako, da bi izničili ali omejili koristi, ki za vsako pogodbenico izhajajo iz posamezne določbe tega sporazuma. Ta določba ne posega v uporabo člena 65.

Člen 67

Določbe tega naslova zajemajo tudi družbe, ki so pod skupnim nadzorom in v izključni skupni lasti črnogorskih družb ali državljanov in družb ali državljanov Skupnosti.

Člen 68

1.  Obravnavanje po načelu največjih ugodnosti, odobreno v skladu z določbami tega naslova, se ne uporablja za davčne ugodnosti, ki jih pogodbenici zagotavljata ali jih bosta zagotavljali v prihodnje na podlagi sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčenju ali drugih davčnih dogovorov.

2.  Nobena določba tega naslova se ne razlaga tako, da bi pogodbenicama preprečevala sprejetje ali uveljavitev ukrepov, namenjenih preprečevanju izogibanja davkom ali davčnim utajam v skladu z davčnimi določbami sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčenju ali drugih davčnih dogovorov ali notranje davčne zakonodaje.

3.  Nobena določba tega naslova se ne razlaga tako, da bi državam članicam ali Črni gori preprečevala uporabo ustreznih določb njihove davčne zakonodaje pri razlikovanju med davkoplačevalci z različnim položajem, zlasti glede na njihovo stalno prebivališče.

Člen 69

1.  Kadar je mogoče, si pogodbenici prizadevata, da se za namene plačilne bilance izogneta uvedbi omejevalnih ukrepov, vključno z ukrepi, ki se nanašajo na uvoz. Pogodbenica, ki take ukrepe sprejme, drugi pogodbenici čim prej predloži časovni razpored za njihovo odpravo.

2.  Kadar ima ena ali več držav članic ali Črna gora resne plačilnobilančne težave ali kadar za takšne težave obstaja neposredna nevarnost, lahko Skupnost in Črna gora v skladu s pogoji Sporazuma STO sprejmeta omejevalne ukrepe, vključno z ukrepi v zvezi z uvozom, ki pa so časovno omejeni in ne smejo presegati tistega, kar je nujno potrebno za izboljšanje stanja plačilne bilance. Skupnost in Črna gora o tem takoj obvestita drugo pogodbenico.

3.  Noben omejevalni ukrep ne velja za prenose v zvezi z naložbami in zlasti ne za repatriacijo investiranih ali reinvestiranih zneskov ali katerih koli vrst prihodkov, ki iz njih izvirajo.

Člen 70

Določbe tega naslova se postopno prilagodijo, zlasti na podlagi zahtev, ki izhajajo iz člena V GATS.

Člen 71

Določbe tega sporazuma ne posegajo v uporabo kakršnih koli potrebnih ukrepov s strani ene ali druge pogodbenice, s katerimi se prepreči, da se z določbami tega sporazuma izogiba ukrepom, ki jih je pogodbenica sprejela glede dostopa tretje države na njen trg.NASLOV VI

PRIBLIŽEVANJE IN UVELJAVLJANJE ZAKONODAJE TER UVELJAVLJANJE PRAVIL O KONKURENCI

Člen 72

1.  Pogodbenici priznavata pomen približevanja obstoječe črnogorske zakonodaje zakonodaji Skupnosti ter njenega učinkovitega izvajanja. Črna gora si prizadeva postopno uskladiti svojo obstoječo in prihodnjo zakonodajo s pravnim redom Skupnosti. Črna gora zagotovi, da se njena obstoječa in prihodnja zakonodaja ustrezno izvaja in uveljavi.

2.  Približevanje se začne izvajati na dan podpisa tega sporazuma in se do konca prehodnega obdobja, opredeljenega v členu 8 tega sporazuma, postopno razširi na vse elemente pravnega reda Skupnosti, navedenega v tem sporazumu.

3.  Na zgodnji stopnji bo približevanje usmerjeno v ključne elemente pravnega reda Skupnosti na področju notranjega trga, vključno z zakonodajo finančnega sektorja, področjem svobode, varnosti in pravice ter področji, povezanimi s trgovino. Na nadaljnji stopnji se Črna gora osredotoči na ostale dele pravnega reda Skupnosti.

Približevanje se opravi na podlagi programa, o katerem se bosta dogovorili Evropska komisija in Črna gora.

4.  Črna gora v dogovoru z Evropsko komisijo opredeli tudi načine za spremljanje izvajanja približevanja zakonodaje in ukrepe, ki jih je treba sprejeti za uveljavljanje zakonodaje.

Člen 73

Konkurenca in druge gospodarske določbe

1.  S pravilnim delovanjem tega sporazuma je, kolikor to lahko vpliva na trgovino med Skupnostjo in Črno goro, nezdružljivo naslednje:

(i) vsi sporazumi med podjetji, odločitve podjetniških združenj in usklajena ravnanja med podjetji, katerih namen ali učinek je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence;

(ii) zloraba prevladujočega položaja enega ali več podjetij na ozemlju Skupnosti ali Črne gore kot celote ali na znatnem delu tega ozemlja;

(iii) vsaka državna pomoč, s katero se izkrivlja ali bi se lahko izkrivljala konkurenca z dajanjem prednosti nekaterim podjetjem ali proizvodom.

2.  Vsa ravnanja, ki so v nasprotju s tem členom, se ocenjujejo po merilih, ki izhajajo iz uporabe pravil o konkurenci, ki se uporabljajo v Skupnosti, zlasti iz členov 81, 82, 86 in 87 Pogodbe ES ter interpretativnih instrumentov, ki so jih sprejele institucije Skupnosti.

3.  Pogodbenici zagotovita, da ima neodvisen javni organ potrebna pooblastila za uporabo odstavka 1(i) in (ii) tega člena v celoti v zvezi z zasebnimi in javnimi podjetji ter podjetji, ki so jim bile dodeljene posebne pravice.

4.  Črna gora v enem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma ustanovi neodvisen organ, ki ima potrebna pooblastila za uporabo odstavka 1(iii) v celoti. Takšen organ ima med drugim pooblastila, da odobri sheme državnih pomoči in posamezne pomoči v skladu z odstavkom 2, ter pooblastila za odreditev vračila nezakonito dodeljene državne pomoči.

5.  Skupnost na eni strani in Črna gora na drugi strani zagotovita preglednost na področju državnih pomoči med drugim tako, da za drugo pogodbenico pripravita redno letno poročilo ali ustrezne enakovredne dokumente v skladu z metodologijo in predstavljeno analizo Skupnosti o državnih pomočeh. Na zahtevo ene pogodbenice druga pogodbenica predloži informacije o posebnih posameznih primerih dodeljevanja državne pomoči.

6.  Črna gora pripravi izčrpen inventar shem pomoči, ki so bile sprejete pred ustanovitvijo organa iz odstavka 4, in takšne sheme pomoči uskladi z merili iz odstavka 2 najpozneje v štirih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

7.  

(a) Za namene uporabe določb odstavka 1(iii) pogodbenici priznavata, da se v prvih petih letih po začetku veljavnosti tega sporazuma vsaka državna pomoč, ki jo dodeli Črna gora, oceni ob upoštevanju dejstva, da se Črna gora obravnava kot območje, ki je enako območjem Skupnosti, opisanim v členu 87(3)(a) Pogodbe ES.

(b) V štirih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma Črna gora Evropski komisiji predloži podatke o svojem BDP na prebivalca, usklajene na ravni NUTS II. Organ iz odstavka 4 in Evropska komisija nato skupaj ocenita upravičenost črnogorskih regij in največjo stopnjo intenzivnosti pomoči zanje, da se pripravi zemljevid regionalne pomoči na podlagi ustreznih smernic Skupnosti.

8.  Protokol 5 določa pravila o državni pomoči za jeklarsko industrijo, če je to primerno. Ta protokol določa pravila, ki se uporabljajo v primeru, ko se pomoč za prestrukturiranje dodeli jeklarski industriji. Poudaril bo izjemen značaj pomoči za namene prestrukturiranja in dejstvo, da bo taka pomoč časovno omejena in povezana z zmanjšanji zmogljivosti v okviru programov izvedljivosti.

9.  V zvezi s proizvodi iz poglavja II naslova IV:

(a) se odstavek 1(iii) ne uporablja;

(b) se vsa ravnanja, ki so v nasprotju z odstavkom 1(i), ocenijo v skladu z merili, ki jih je določila Skupnost na podlagi členov 36 in 37 Pogodbe ES in posebnih instrumentov Skupnosti, ki so bili sprejeti na tej podlagi.

10.  Če ena od pogodbenic meni, da posamezno ravnanje ni združljivo s pogoji iz odstavka 1, lahko sprejme ustrezne ukrepe po posvetovanju s Stabilizacijsko-pridružitvenim svetom ali v 30 delovnih dneh po zahtevi za takšno posvetovanje. Nobena določba tega člena ne posega v ali vpliva na sprejetje izravnalnih ukrepov s strani Skupnosti ali Črne gore v skladu z GATT 1994 in Sporazumom STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih ter s tem povezano zadevno nacionalno zakonodajo.

Člen 74

Javna podjetja

Do konca tretjega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma Črna gora za javna podjetja in podjetja, katerim so bile odobrene posebne ali izključne pravice, uporabi načela, določena v Pogodbi ES, zlasti načela iz člena 86.

Posebne pravice javnih podjetij med prehodnim obdobjem ne vključujejo možnosti uvedbe količinskih omejitev ali ukrepov z enakim učinkom pri uvozu iz Skupnosti v Črno goro.

Člen 75

Intelektualna, industrijska in poslovna lastnina

1.  V skladu z določbami tega člena in Priloge VII pogodbenici potrjujeta pomen, ki ga pripisujeta zagotavljanju ustreznega in učinkovitega varstva ter uveljavljanju pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine.

2.  Pogodbenica z začetkom veljavnosti tega sporazuma ne obravnava družb in državljanov druge pogodbenice na področju priznavanja in varstva intelektualne, industrijske in poslovne lastnine manj ugodno kot družbe ali državljane katere koli tretje države v okviru dvostranskih sporazumov.

3.  Črna gora sprejme potrebne ukrepe, da najpozneje v petih letih po začetku veljavnosti tega sporazuma zagotovi podobno raven varstva pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine, kot obstaja v Skupnosti, vključno z učinkovitimi sredstvi za uveljavljanje teh pravic.

4.  Črna gora se zavezuje, da bo v zgoraj navedenem obdobju pristopila k večstranskim konvencijam o pravicah intelektualne, industrijske in poslovne lastnine, navedenim v Prilogi VII. Stabilizacijsko-pridružitveni svet lahko sklene, da mora Črna gora pristopiti k posebnim večstranskim konvencijam na tem področju.

5.  Če se pojavijo težave na področju intelektualne, industrijske in poslovne lastnine, ki vplivajo na trgovinske pogoje, se na zahtevo ene ali druge pogodbenice o tem takoj obvesti Stabilizacijsko-pridružitveni svet, da se dosežejo obojestransko zadovoljive rešitve.

Člen 76

Javna naročila

1.  Skupnost in Črna gora menita, da je odpiranje trga javnih naročil na podlagi načel nediskriminacije in vzajemnosti, še zlasti pravil STO, zaželeni cilj.

2.  Črnogorskim družbam se, ne glede na to, ali imajo sedež v Skupnosti ali ne, z začetkom veljavnosti tega sporazuma zagotovi dostop do postopkov javnih naročil v Skupnosti v skladu s pravili Skupnosti za javna naročila, pod pogoji, ki niso manj ugodni od pogojev, zagotovljenim družbam Skupnosti.

Zgornje določbe se uporabljajo tudi za javna naročila v sektorju gospodarskih javnih služb, ko bo vlada Črne gore sprejela zakonodajo o uvedbi pravil Skupnosti na tem področju. Skupnost redno proučuje, ali je Črna gora dejansko uvedla tako zakonodajo.

3.  Družbe Skupnosti s sedežem v Črni gori imajo v skladu z določbami poglavja II naslova V z začetkom veljavnosti tega sporazuma dostop do postopkov javnih naročil v Črni gori, pod pogoji, ki niso manj ugodni od pogojev, zagotovljenih črnogorskim družbam.

4.  Družbam Skupnosti, ki niso bile ustanovljene v Črni gori, se z začetkom veljavnosti tega sporazuma zagotovi dostop do postopkov javnih naročil v Črni gori pod pogoji, ki niso manj ugodni od pogojev, zagotovljenim črnogorskim družbam.

5.  Stabilizacijsko-pridružitveni svet redno proučuje možnost, da Črna gora uvede dostop do postopkov javnih naročil v Črni gori za vse družbe Skupnosti. Črna gora vsako leto poroča Stabilizacijsko-pridružitvenemu svetu o ukrepih, ki jih je sprejela za povečanje preglednosti in zagotovitev učinkovite sodne revizije odločitev, sprejetih na področju javnih naročil.

6.  Glede ustanavljanja podjetij, poslovanja in opravljanja storitev med Skupnostjo in Črno goro ter glede zaposlovanja in gibanja delovne sile, povezanega z izpolnjevanjem javnih naročil, se uporabljajo določbe členov 49 do 64.

Člen 77

Standardizacija, meroslovje, akreditacija in ugotavljanje skladnosti

1.  Črna gora sprejme potrebne ukrepe za postopno doseganje skladnosti s tehničnimi predpisi Skupnosti in evropskimi postopki standardizacije, meroslovja, akreditacije in ugotavljanja skladnosti.

2.  V ta namen si pogodbenici prizadevata:

(a) spodbujati uporabo tehničnih predpisov Skupnosti, evropskih standardov in postopkov ugotavljanja skladnosti;

(b) zagotavljati pomoč za razvoj kakovostne infrastrukture: standardizacije, meroslovja, akreditacije in ugotavljanja skladnosti;

(c) spodbujati sodelovanje Črne gore pri delu organizacij, ki se ukvarjajo s standardi, ugotavljanjem skladnosti, meroslovjem in podobnimi dejavnostmi (npr. CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) ( 5 );

(d) kjer je to primerno, skleniti Sporazum o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju industrijskih izdelkov, ko so zakonodajni okvir in postopki Črne gore dovolj usklajeni z zakonodajnim okvirom in postopki Skupnosti ter je na razpolago ustrezno strokovno znanje.

Člen 78

Varstvo potrošnikov

Pogodbenici sodelujeta pri prilagajanju črnogorskih standardov varstva potrošnikov standardom Skupnosti. Učinkovito varstvo potrošnikov je potrebno za zagotavljanje pravilnega delovanja tržnega gospodarstva, odvisno pa bo od razvoja upravne infrastrukture, s katero se zagotavlja tržni nadzor in uveljavljanje zakonodaje na tem področju.

V ta namen in glede na skupne interese bosta pogodbenici zagotavljali:

(a) politiko dejavnega varstva potrošnikov v skladu z zakonodajo Skupnosti, vključno z boljšim obveščanjem in razvojem neodvisnih organizacij;

(b) usklajevanje zakonodaje varstva potrošnikov v Črni gori s tovrstno zakonodajo, ki velja v Skupnosti;

(c) učinkovito zakonsko varstvo potrošnikov za izboljšanje kakovosti potrošniškega blaga in vzdrževanje ustreznih varnostnih standardov;

(d) spremljanje pravil, ki ga izvajajo pristojni organi, in zagotavljanje dostopa do pravnega varstva pri sporih;

(e) izmenjavo informacij o nevarnih izdelkih.

Člen 79

Delovne razmere in enake možnosti

Črna gora postopno uskladi svojo zakonodajo z zakonodajo Skupnosti na področju delovnih razmer, zlasti na področju varnosti in zdravja pri delu ter enakih možnosti.NASLOV VII

PRAVOSODJE, SVOBODA IN VARNOST

Člen 80

Krepitev institucij in pravne države

Pogodbenici pri svojem sodelovanju na področju pravosodja, svobode in varnosti namenjata posebno pozornost utrditvi pravne države ter krepitvi institucij na vseh ravneh uprave na splošno, zlasti pa uveljavljanju zakonodaje in pravosodja. Namen sodelovanja je zlasti povečati neodvisnost sodstva in izboljšati njegovo učinkovitost, izboljšati delovanje policije in drugih organov pregona, zagotoviti ustrezno usposabljanje ter okrepiti boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu.

Člen 81

Varstvo osebnih podatkov

Črna gora z začetkom veljavnosti tega sporazuma uskladi svojo zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov z zakonodajo Skupnosti ter drugo evropsko in mednarodno zakonodajo o zasebnosti. Črna gora vzpostavi enega ali več neodvisnih nadzornih organov z zadostnimi finančnimi in človeškimi viri za učinkovito spremljanje in uveljavljanje nacionalne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov. Pogodbenici sodelujeta pri doseganju tega cilja.

Člen 82

Vizumi, upravljanje meja, azil in migracije

Pogodbenici sodelujeta na področju vizumov, nadzora meje, azila in migracij ter vzpostavita okvir za sodelovanje na teh področjih, tudi na regionalni ravni, pri čemer po potrebi upoštevata in v celoti uporabita druge obstoječe pobude na tem področju.

Sodelovanje na zgoraj navedenih področjih temelji na medsebojnih posvetovanjih in tesnem usklajevanju med pogodbenicama ter bo vključevalo tehnično in upravno pomoč za:

(a) izmenjavo informacij o zakonodaji in praksah;

(b) pripravo zakonodaje;

(c) izboljšanje učinkovitosti institucij;

(d) usposabljanje zaposlenih;

(e) varnost potnih listin in odkrivanje ponarejenih listin;

(f) upravljanje meja.

Sodelovanje je osredotočeno zlasti:

(a) na področju azila na izvajanje nacionalne zakonodaje za izpolnjevanje standardov Ženevske konvencije o statusu beguncev z dne 28. julija 1951 in Newyorškega protokola o statusu beguncev z dne 31. januarja 1967 in s tem zagotavljanje spoštovanja načela nevračanja ter drugih pravic prosilcev za azil in beguncev;

(b) na področju zakonitih migracij pa na pravila in pravice v zvezi z odobritvijo dovoljenja za vstop ter status sprejetih oseb. V zvezi z migracijami pogodbenici soglašata, da je treba pravično obravnavati državljane drugih držav, ki zakonito prebivajo na njunih ozemljih, ter spodbujati politiko vključevanja, katere cilj je zagotoviti tem državljanom pravice in obveznosti, ki bodo primerljive s pravicami in obveznostmi njunih državljanov.

Člen 83

Preprečevanje in nadzor nezakonitega priseljevanja; ponovni sprejem

1.  Pogodbenici sodelujeta pri preprečevanju in nadzoru nezakonitega priseljevanja. Črna gora in države članice se zato strinjajo, da ponovno sprejmejo vse svoje državljane, ki se nezakonito zadržujejo na njunih ozemljih, pogodbenici pa se tudi strinjata, da bosta sklenili in v celoti izvajali Sporazum o ponovnem sprejemu, vključno z obveznostjo ponovnega sprejema državljanov drugih držav in oseb brez državljanstva.

Države članice in Črna gora svojim državljanom zagotavljajo ustrezne osebne dokumente in upravno pomoč, potrebne za te namene.

Posebni postopki za ponovni sprejem državljanov držav članic in Črne gore ter državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva se določijo v Sporazumu med Skupnostjo in Črno goro o ponovnem sprejemu oseb, ki bivajo brez dovoljenja.

2.  Črna gora soglaša, da bo sklenila Sporazume o ponovnem sprejemu z državami, ki so vključene v stabilizacijsko-pridružitveni proces.

3.  Črna gora se zavezuje, da bo sprejela vse potrebne ukrepe za zagotovitev fleksibilnega in hitrega izvajanja vseh Sporazumov o ponovnem sprejemu, omenjenih v tem členu.

4.  Stabilizacijsko-pridružitveni svet opredeli druge načine skupnega prizadevanja za preprečevanje in nadzor nezakonitega priseljevanja, vključno z mrežami trgovine z ljudmi in nezakonitega priseljevanja.

Člen 84

Pranje denarja in financiranje terorizma

1.  Pogodbenici tesno sodelujeta pri preprečevanju uporabe svojih finančnih sistemov za pranje prihodkov iz kriminalnih dejavnosti na splošno, zlasti pa za nedovoljen promet s prepovedanimi drogami, ter uporabe omenjenih finančnih sistemov za financiranje terorizma.

2.  Sodelovanje na tem področju lahko vključuje upravno in tehnično pomoč za spodbujanje izvajanja predpisov ter učinkovitega delovanja ustreznih standardov in mehanizmov za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, enakovrednih standardom, ki so jih na tem področju sprejeli Skupnost in mednarodni forumi, zlasti Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF).

Člen 85

Sodelovanje na področju prepovedanih drog

1.  Pogodbenici sodelujeta v mejah svojih pooblastil in pristojnosti, da bi zagotovili uravnotežen in enoten pristop k vprašanjem, ki so povezana z drogami. Cilj politik in ukrepov v zvezi z drogami je krepitev struktur za boj proti prepovedanim drogam, zmanjšanje preskrbe, prometa in povpraševanja po prepovedanih drogah, spopadanje z zdravstvenimi in družbenimi posledicami zlorabe drog ter učinkovitejši nadzor predhodnih sestavin.

2.  Pogodbenici se dogovorita o potrebnih načinih sodelovanja za uresničitev teh ciljev. Ukrepi temeljijo na skupno dogovorjenih načelih v skladu s strategijo EU nadzora v zvezi z drogami.

Člen 86

Preprečevanje in boj proti organiziranem kriminalu in drugim nezakonitim dejanjem

Pogodbenici sodelujeta v boju proti kriminalu in nezakonitim dejanjem, ki so organizirani ali v drugih oblikah, ter pri njihovem preprečevanju, to pa so:

(a) tihotapstvo in trgovina z ljudmi;

(b) nezakonite gospodarske dejavnosti, zlasti ponarejanje denarnih in negotovinskih plačilnih sredstev, nezakoniti posli z izdelki, kot so industrijski odpadki in radioaktivni material, ter posli z nezakonitimi, ponarejenimi ali piratskimi izdelki;

(c) korupcija, v zasebnem in javnem sektorju, zlasti tista, ki je povezana z nepreglednimi upravnimi praksami;

(d) davčne goljufije;

(e) kraja identitete;

(f) nedovoljena trgovina s prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi;

(g) nedovoljen promet z orožjem;

(h) ponarejanje dokumentov;

(i) tihotapstvo in nedovoljena trgovina z blagom, vključno z avtomobili;

(j) kibernetski kriminal.

Kar zadeva ponarejanje denarja, Črna gora tesno sodeluje z Evropsko skupnostjo, da se prepreči ponarejanje bankovcev in kovancev ter kaznuje vsako ponarejanje bankovcev in kovancev, ki se morda pojavi na ozemlju. Cilj Črne gore na ravni preprečevanja je izvajanje ukrepov, enakovrednih tistim, ki so določeni v ustrezni zakonodaji Skupnosti, ter pristop k vsem mednarodnim konvencijam, povezanim s tem pravnim področjem. Črna gora bi lahko izkoristila podporo Skupnosti pri izmenjavi, pomoči in usposabljanju za zaščito proti ponarejanju denarja. Spodbuja se regionalno sodelovanje in usklajenost s priznanimi mednarodnimi standardi v boju proti organiziranemu kriminalu.

Člen 87

Boj proti terorizmu

Pogodbenici v skladu z mednarodnimi konvencijami, katerih pogodbenici sta, ter svojimi zakoni in drugimi predpisi soglašata, da bosta sodelovali pri preprečevanju in onemogočanju terorističnih dejanj ter njihovega financiranja:

(a) v okviru polnega izvajanja Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1373 (2001) ter drugih ustreznih resolucij ZN, mednarodnih konvencij in instrumentov;

(b) z izmenjavo informacij o terorističnih skupinah in njihovih podpornih mrežah v skladu z mednarodno in nacionalno zakonodajo;

(c) z izmenjavo izkušenj glede sredstev in načinov boja proti terorizmu ter izkušenj na tehničnih področjih in pri usposabljanju ter z izmenjavo izkušenj v zvezi s preprečevanjem terorizma.NASLOV VIII

POLITIKE SODELOVANJA

Člen 88

1.  Skupnost in Črna gora vzpostavita tesno sodelovanje, da bosta prispevali k razvoju ter potencialu rasti Črne gore. S takšnim sodelovanjem se utrjujejo obstoječe gospodarske vezi v najširšem možnem obsegu v korist obeh pogodbenic.

2.  Politike in drugi ukrepi se zasnujejo v smeri trajnostnega gospodarskega in socialnega razvoja Črne gore. S temi politikami je treba zagotoviti, da se že od samega začetka v celoti upoštevajo tudi okoljski vidiki, ki so povezani z zahtevami skladnega družbenega razvoja.

3.  Politike sodelovanja se vključijo v regionalni okvir sodelovanja. Posebna pozornost bo namenjena ukrepom, s katerimi se lahko spodbudi sodelovanje med Črno goro in sosednjimi državami, med katerimi so nekatere tudi članice Evropske unije, s čimer se prispeva k regionalni stabilnosti. Stabilizacijsko-pridružitveni svet v skladu z evropskim partnerstvom določi prednostne naloge med politikami sodelovanja in v okviru teh politik, ki so opisani v nadaljevanju.

Člen 89

Gospodarska in trgovinska politika

Skupnost in Črna gora poenostavita izvajanje procesa gospodarske reforme tako, da sodelujeta pri izboljšanju razumevanja temeljev svojih gospodarstev ter oblikovanja in uresničevanja gospodarske politike v tržnem gospodarstvu.

Zato Skupnost in Črna gora sodelujeta, da:

(a) izmenjata informacije o makroekonomskih rezultatih in možnostih ter o strategijah za razvoj;

(b) skupaj analizirata gospodarska vprašanja skupnega interesa, vključno z oblikovanjem ekonomske politike in instrumentov izvajanja te politike; in

(c) spodbujata širše sodelovanje z namenom, da pospešita dotok strokovnega znanja in izkušenj ter dostop do novih tehnologij.

Črna gora si prizadeva vzpostaviti delujoče tržno gospodarstvo in postopno približati svoje politike k politikam evropske ekonomske in monetarne unije, ki so usmerjene k stabilnosti. V zvezi s tem lahko Skupnost na zahtevo črnogorskih organov zagotovi pomoč za podpiranje prizadevanj Črne gore.

Namen sodelovanja je tudi krepitev pravne države na poslovnem področju s pomočjo stabilnega in nediskriminacijskega pravnega sistema na področju trgovine.

Sodelovanje na tem področju vključuje izmenjavo informacij v zvezi z načeli in delovanjem evropske ekonomske in monetarne unije.

Člen 90

Sodelovanje na področju statistike

Pogodbenici se pri sodelovanju osredotočita predvsem na prednostna področja, povezana s pravnim redom Skupnosti na področju statistike, vključno z gospodarskim, trgovinskim, monetarnim in finančnim področjem. Namen sodelovanja je zlasti razviti učinkovit in trajnosten statistični sistem, s pomočjo katerega je možno zagotavljati zanesljive, objektivne in točne podatke, potrebne za načrtovanje in spremljanje procesa prehoda in reform v Črni gori. Na ta način bo lahko statistični urad v Črni gori tudi bolje zadovoljil potrebe svojih strank v državi (iz javne uprave ter iz zasebnih sektorjev). Pri statističnem sistemu bi bilo treba upoštevati temeljna statistična načela, ki so jih izdali Združeni narodi, evropski statistični kodeks ravnanja in določbe evropske statistične zakonodaje, statistični sistem pa se mora razvijati v smeri pravnega reda Skupnosti. Pogodbenici zlasti sodelujeta, da zagotovita zaupnost posameznih podatkov, postopno povečata zbiranje podatkov in prenos v Evropski statistični sistem ter izmenjujeta informacije o metodah, prenosu strokovnega znanja in izkušenj ter usposabljanju.

Člen 91

Bančništvo, zavarovalništvo in druge finančne storitve

Sodelovanje med Črno goro in Skupnostjo je usmerjeno v prednostna področja, povezana s pravnim redom Skupnosti na področju bančništva, zavarovalništva in finančnih storitev. Pogodbenici sodelujeta z namenom, da vzpostavita in razvijeta ustrezen okvir za spodbujanje bančništva, zavarovalništva in finančnih storitev v Črni gori, ki temelji na lojalnih konkurenčnih ravnanjih in zagotavljanju potrebnih enakih pogojev.

Člen 92

Sodelovanje na področju notranjega nadzora in zunanje revizije

Pogodbenici se pri sodelovanju osredotočita na prednostna področja, povezana s pravnim redom Skupnosti na področju notranjega nadzora javnih financ (PIFC) in zunanje revizije. Pogodbenici sodelujeta predvsem z namenom, da v Črni gori s pomočjo oblikovanja in sprejetja ustrezne zakonodaje razvijeta pregledne, učinkovite in ekonomične sisteme notranjega nadzora javnih financ (vključno s finančnim poslovodenjem in nadzorom ter funkcionalno neodvisno zunanjo revizijo) in neodvisne sisteme zunanje revizije v Črni gori, v skladu z mednarodno sprejetimi standardi in metodologijami ter najboljšo prakso EU. Sodelovanje je osredotočeno tudi na krepitev zmogljivosti vrhovne revizijske institucije v Črni gori. Da se lahko prevzamejo odgovornosti za sodelovanje in usklajevanje, ki izhajajo iz zgoraj navedenih zahtev, je treba sodelovanje osredotočiti tudi na vzpostavitev in okrepitev centralnih enot za usklajevanje finančnega poslovodenja in nadzora ter notranjega nadzora.

Člen 93

Spodbujanje in zaščita naložb

Namen sodelovanja med pogodbenicama v okviru njunih pristojnosti na področju spodbujanja in zaščite naložb je ustvariti ugodno ozračje za domače in tuje zasebne naložbe, kar je pomembno za oživitev gospodarstva in industrije v Črni gori. Za Črno goro je poseben cilj sodelovanja izboljšati pravni okvir, ki podpira in ščiti naložbe.

Člen 94

Industrijsko sodelovanje

Namen sodelovanja je spodbujati posodobitev in prestrukturiranje industrije ter posameznih sektorjev v Črni gori. Zajeto je tudi industrijsko sodelovanje med gospodarskimi subjekti z namenom krepitve zasebnega sektorja pod pogoji, s katerimi je zagotovljeno, da se varuje okolje.

V pobudah za industrijsko sodelovanje se upoštevajo prednostne naloge, ki jih določita obe pogodbenici. Pri tem upoštevata regionalne vidike industrijskega razvoja in po potrebi spodbujata mednarodna partnerstva. Pobude naj bi bile zlasti namenjene oblikovanju primernega okvira za podjetja, pa tudi izboljšanju poslovodenja ter znanja in izkušenj ter spodbujanju trgov, preglednosti trga in poslovnega okolja. Posebna pozornost je posvečena vzpostavitvi učinkovitih dejavnosti spodbujanja izvoza v Črni gori.

Pri sodelovanju se ustrezno upošteva pravni red Skupnosti na področju industrijske politike.

Člen 95

Mala in srednje velika podjetja

Sodelovanje med pogodbenicama je namenjeno razvoju in krepitvi zasebnega sektorja malih in srednje velikih podjetij (MSP), ustanavljanju novih podjetij na področjih, ki imajo potencial za rast in sodelovanje med MSP v Skupnosti in Črni gori. Pri sodelovanju se ustrezno upoštevajo prednostna področja, povezana s pravnim redom Skupnosti na področju MSP, ter deset smernic iz Evropske listine za mala podjetja.

Člen 96

Turizem

Sodelovanje med pogodbenicama na področju turizma je usmerjeno predvsem v povečanje pretoka informacij o turizmu (s pomočjo mednarodnih omrežij, baz podatkov itd.), spodbujanje razvoja infrastrukture, ki pospešuje naložbe v turistični sektor, udeležbo Črne gore v pomembnih evropskih turističnih organizacijah. Njegov namen je tudi proučiti možnosti za skupne dejavnosti in krepiti sodelovanje med turističnimi podjetji, strokovnjaki in vladami ter njihovimi ustanovami, pristojnimi za področje turizma, ter prenašati strokovno znanje in izkušnje (z usposabljanjem, izmenjavami, seminarji). Pri sodelovanju se ustrezno upošteva pravni red Skupnosti v zvezi s tem sektorjem.

Politike sodelovanja se lahko vključijo v regionalni okvir sodelovanja.

Člen 97

Kmetijski in živilsko-predelovalni sektor

Sodelovanje med pogodbenicama se razvija na vseh prednostnih področjih, povezanih s pravnim redom Skupnosti na področju kmetijstva ter na veterinarskem in fitosanitarnem področju. Namen sodelovanja je predvsem posodobiti ter prestrukturirati kmetijstvo in živilsko-predelovalni sektor, zlasti da se dosežejo sanitarne zahteve Skupnosti, izboljšata upravljanje voda in razvoj podeželja ter razvije sektor gozdarstva v Črni gori, pa tudi podpira postopno približevanje črnogorskih zakonodaje in praks pravilom in standardom Skupnosti.

Člen 98

Ribištvo

Pogodbenici proučita možnosti za opredelitev obojestransko koristnih področij skupnega interesa v ribiškem sektorju. Pri sodelovanju se upoštevajo prednostna področja, povezana s pravnim redom Skupnosti na področju ribištva, vključno z mednarodnimi obveznostmi v zvezi s pravili mednarodne in regionalne ribiške organizacije za upravljanje in ohranjanje ribolovnih virov.

Člen 99

Carine

Pogodbenici vzpostavita sodelovanje na tem področju, da se zagotovi skladnost z določbami, ki jih je treba sprejeti na področju trgovine, in da se črnogorski carinski sistemi prilagodijo carinskemu sistemu Skupnosti, kar prispeva k uveljavljanju liberalizacije, načrtovane v okviru tega sporazuma, in postopnemu približevanju črnogorske carinske zakonodaje k pravnemu redu Skupnosti.

Pri sodelovanju se ustrezno upoštevajo prednostna področja, povezana s pravnim redom Skupnosti na področju carin.

Pravila o medsebojni upravni pomoči med pogodbenicama na področju carin so določena v Protokolu 6.

Člen 100

Obdavčenje

Pogodbenici vzpostavita sodelovanje na področju obdavčenja, vključno z ukrepi za nadaljnjo reformo črnogorskega davčnega sistema in prestrukturiranje davčne uprave za zagotovitev učinkovitega pobiranja davkov in boja proti davčnim goljufijam.

Pri sodelovanju se ustrezno upoštevajo prednostna področja, povezana s pravnim redom Skupnosti na področju obdavčenja in boja proti škodljivi davčni konkurenci. Odpravo škodljive davčne konkurence je treba izvesti na podlagi načel kodeksa ravnanja za obdavčenje ustvarjenega dohodka, ki ga je odobril Svet 1. decembra 1997.

Poleg tega se sodelovanje prilagodi povečanju preglednosti in boju proti korupciji ter vključuje izmenjavo informacij z državami članicami, da se olajša izvajanje ukrepov, s katerimi se preprečujejo davčne goljufije, izogibanje davkom in davčna utaja. Črna gora prav tako dokončno vzpostavi mrežo dvostranskih sporazumov z državami članicami, kot je bilo začrtano v zadnji dopolnitvi vzorčne davčne konvencije Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) o dohodku in kapitalu ter na podlagi vzorčnega sporazuma OECD o izmenjavi podatkov v davčnih zadevah, kolikor se država članica prosilka s tem strinja.

Člen 101

Sodelovanje na socialnem področju

Glede zaposlovanja je sodelovanje med pogodbenicama usmerjeno predvsem na izboljšanje služb za pomoč pri iskanju zaposlitve in poklicnem svetovanju, zagotavljanje podpornih ukrepov ter spodbujanje lokalnega razvoja, s čimer se prispeva k prestrukturiranju industrijskega trga in trga dela. To obsega tudi ukrepe, kot so študije, začasno dodeljevanje strokovnjakov in informacije ter dejavnosti usposabljanja.

Pogodbenici sodelujeta z namenom, da v okviru okrepljene gospodarske reforme in povezovanja olajšata reformo politike zaposlovanja v Črni gori. S sodelovanjem se podpre prilagoditev črnogorskega sistema socialne varnosti novim gospodarskim in družbenim zahtevam, kar vključuje prilagajanje črnogorske zakonodaje o delovnih razmerah in enakih možnostih za ženske in moške, za invalide in za ljudi, ki pripadajo manjšinam, pa tudi izboljšanje ravni varovanja zdravja in varnosti delavcev, pri čemer se pogodbenici sklicujeta na obstoječo raven varstva v Skupnosti. Črna gora zagotovi, da se dosledno upoštevajo načela temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela (ILO) in da se jih učinkovito izvaja.

Pri sodelovanju se ustrezno upoštevajo prednostna področja, povezana s pravnim redom Skupnosti na tem področju.

Člen 102

Izobraževanje in usposabljanje

Pogodbenici sodelujeta z namenom, da dvigneta raven splošne izobrazbe in poklicnega izobraževanja ter usposabljanja v Črni gori ter povečata obseg mladinske politike in mladinskega dela, vključno z neformalno izobrazbo. Prednostna naloga izobraževalnih sistemov je doseči cilje Bolonjske deklaracije v okviru medvladnega Bolonjskega procesa.

Pogodbenici sodelujeta tudi z namenom, da zagotovita dostop do vseh ravni izobraževanja in usposabljanja v Črni gori brez diskriminacije na podlagi spola, barve, narodnosti ali vere.

Ustrezni programi in instrumenti Skupnosti prispevajo k izboljšanju struktur izobraževanja in usposabljanja v Črni gori.

Pri sodelovanju se ustrezno upoštevajo prednostna področja, povezana s pravnim redom Skupnosti na tem področju.

Člen 103

Sodelovanje na področju kulture

Pogodbenici za zavezujeta, da bosta spodbujali sodelovanje na področju kulture. To sodelovanje je med drugim namenjeno izboljšanju medsebojnega razumevanja in spoštovanja med posamezniki, skupnostmi in narodi. Pogodbenici se zavezujeta tudi, da bosta sodelovali pri spodbujanju kulturne raznolikosti, zlasti v okviru Konvencije UNESCO o zaščiti in spodbujanju raznolikosti kulturnega izražanja.

Člen 104

Sodelovanje na avdio-vizualnem področju

Pogodbenici sodelujeta pri spodbujanju avdiovizualne industrije v Evropi in koprodukcije na področju kinematografije in televizije.

Sodelovanje bi lahko med drugim zajemalo tudi programe in zmogljivosti za usposabljanje novinarjev in drugih medijskih strokovnjakov ter tehnično pomoč javnim in zasebnim sredstvom javnega obveščanja za krepitev njihove neodvisnosti, strokovnosti in povezav z evropskimi sredstvi javnega obveščanja.

Črna gora prilagodi svoje politike o urejanju vsebinskih vidikov čezmejnega oddajanja radijskih in televizijskih programov s politikami ES ter uskladi svojo zakonodajo s pravnim redom Skupnosti. Črna gora posebno pozornost nameni zadevam v zvezi s pridobivanjem pravic intelektualne lastnine za radijske in televizijske programe, ki se oddajajo po satelitu, po kablu in na prizemnih frekvencah.

Člen 105

Informacijska družba

Sodelovanje se razvije na vseh področjih, povezanih s pravnim redom Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo. Podpira se predvsem postopno prilagajanje črnogorskih politik in zakonodaje v tem sektorju politikam in zakonodaji Skupnosti.

Pogodbenici sodelujeta tudi z namenom nadaljnjega razvoja informacijske družbe v Črni gori. Splošni cilji zajemajo pripravo družbe kot celote na digitalno dobo, pridobivanje naložb ter zagotavljanje medsebojnega delovanja omrežij in storitev.

Člen 106

Elektronska komunikacijska omrežja in storitve

Sodelovanje je osredotočeno predvsem na prednostna področja, povezana s pravnim redom Skupnosti na tem področju. Pogodbenici krepita zlasti sodelovanje na področju elektronskih komunikacijskih omrežij in elektronskih komunikacijskih storitev s končnim ciljem, da Črna gora sprejeme pravni red Skupnosti v tem sektorju tri leta po začetku veljavnosti tega sporazuma.

Člen 107

Informacije in obveščanje

Skupnost in Črna gora sprejmeta potrebne ukrepe za spodbujanje medsebojne izmenjave informacij. Prednost se da programom, katerih namen je javnosti zagotavljati osnovne informacije o Skupnosti, strokovnim krogom v Črni gori pa bolj specializirane informacije.

Člen 108

Promet

Sodelovanje med pogodbenicama je osredotočeno na prednostna področja, povezana s pravnim redom Skupnosti na področju prometa.

Namen sodelovanja je lahko predvsem prestrukturirati in posodobiti vrste prevoza v Črni gori, izboljšati prosti pretok potnikov in blaga, omogočiti lažji dostop do prevoznega trga in prometne infrastrukture, vključno s pristanišči in letališči. Poleg tega lahko sodelovanje podpira razvoj multimodalne infrastrukture v povezavi z glavnimi vseevropskimi omrežji, zlasti da se okrepijo regionalne povezave v jugovzhodni Evropi v skladu z Memorandumom o soglasju o razvoju ključnega regionalnega prometnega omrežja. S sodelovanjem je treba doseči standarde izvajanja dejavnosti, ki so primerljivi s standardi v Skupnosti, ter razvijati prevozni sistem v Črni gori, ki je združljiv s sistemom Skupnosti in prilagojen temu sistemu, ter izboljšati varstvo okolja v prometu.

Člen 109

Energetika

Sodelovanje je osredotočeno na prednostna področja, povezana s pravnim redom Skupnosti na področju okolja. Temelji na Pogodbi o energetski skupnosti ter se razvija z namenom postopnega vključevanja Črne gore na evropske energetske trge. Sodelovanje lahko zajema zlasti:

(a) oblikovanje in načrtovanje energetske politike, vključno s posodobitvijo infrastrukture, izboljšanje in povečanje raznovrstnosti oskrbe ter izboljšanje dostopa do energetskega trga, vključno s poenostavitvijo tranzita, prenos, distribucijo in obnavljanje medsebojno povezanih elektroenergetskih sistemov regionalnega pomena s sosednjimi državami;

(b) spodbujanje varčevanja z energijo, energetske učinkovitosti, energije iz obnovljivih virov energije ter proučevanje vpliva proizvodnje in porabe energije na okolje;

(c) oblikovanje okvirnih pogojev za prestrukturiranje energetskih družb in sodelovanje med podjetji v tem sektorju.

Člen 110

Jedrska varnost

Pogodbenici sodelujeta na področju jedrske varnosti in zaščitnih ukrepov. Sodelovanje bi lahko zajemalo naslednja področja:

(a) izboljšanje zakonov in prepisov pogodbenic o varstvu pred sevanjem, jedrski varnosti, knjigovodstvu jedrskih materialov in nadzoru nad temi materiali ter krepitvi nadzornih organov in njihovih virov;

(b) pomoč pri spodbujanju sporazumov med državami članicami ali Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Črno goro o zgodnjem obveščanju in izmenjavi informacij v primerih jedrskih nesreč ter pripravljenosti za ukrepe v primeru izrednega dogodka in po potrebi o splošnih vprašanjih jedrske varnosti;

(c) odgovornost tretjim na področju jedrske energije.

Člen 111

Okolje

Pogodbenici razvijeta in okrepita sodelovanje na področju okolja s ključno nalogo, da zaustavita nadaljnje uničevanje in začneta izboljševati razmere na področju okolja z namenom trajnostnega razvoja.

Sodelovanje, ki ga pogodbenici vzpostavita, je namenjeno zlasti krepitvi upravnih struktur in postopkov, s čimer se zagotovita strateško načrtovanje okoljskih vprašanj in usklajevanje med zadevnimi udeleženci, ter je osredotočeno na prilagajanje črnogorske zakonodaje pravemu redu Skupnosti. Sodelovanje bi se lahko osredotočilo tudi na razvoj strategij za znatno zmanjšanje lokalnega, regionalnega in čezmejnega onesnaževanja zraka in vode, vzpostavitev okvira za učinkovito, čisto, trajnostno in obnovljivo proizvodnjo in porabo energije ter za izvedbo presoje vplivov na okolje in strateške okoljske presoje. Posebna pozornost se nameni ratifikaciji in izvajanju Kjotskega protokola.

Člen 112

Sodelovanje na področju raziskav in tehnološkega razvoja

Pogodbenici spodbujata sodelovanje na področju civilnih znanstvenih raziskav in tehnološkega razvoja na podlagi medsebojne koristi in, ob upoštevanju razpoložljivih sredstev, ustreznega dostopa do svojih zadevnih programov, pod pogojem, da se zagotovi ustrezna raven učinkovitega varstva pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine.

Pri sodelovanju se ustrezno upoštevajo prednostna področja, povezana s pravnim redom Skupnosti na področju raziskav in tehnološkega razvoja.

Člen 113

Regionalni in lokalni razvoj

Pogodbenici si prizadevata okrepiti sodelovanje na področju regionalnega in lokalnega razvoja, njun cilj pri tem pa bo prispevati h gospodarskemu razvoju in zmanjšati regionalna neravnovesja. Posebna pozornost se nameni čezmejnemu, mednacionalnemu in medregionalnemu sodelovanju.

Pri sodelovanju se ustrezno upoštevajo prednostna področja, povezana s pravnim redom Skupnosti na področju regionalnega razvoja.

Člen 114

Javna uprava

Namen sodelovanja je zagotoviti razvoj učinkovite in odgovorne javne uprave v Črni gori, da se zlasti podprejo izvajanje pravne države, pravilno delovanje državnih ustanov v korist vsega črnogorskega prebivalstva ter nemoten razvoj odnosov med EU in Črno goro.

Sodelovanje na tem področju se v glavnem osredotoči na krepitev institucij, vključno z razvojem in izvajanjem preglednih in nepristranskih zaposlitvenih postopkov, upravljanjem s človeškimi viri in poklicnim razvojem za javne službe, stalnim usposabljanjem ter spodbujanjem etike znotraj javne uprave. Sodelovanje zajema vsa področja javne uprave, vključno z lokalno upravo.NASLOV IX

FINANČNO SODELOVANJE

Člen 115

Za doseganje ciljev tega sporazuma ter v skladu s členi 5, 116 in 118 lahko Črna gora prejme finančno pomoč Skupnosti v obliki subvencij in posojil, vključno s posojili Evropske investicijske banke. Pomoč Skupnosti je pogojena z nadaljnjim napredkom pri izpolnjevanju kopenhaških političnih meril, in zlasti z napredkom pri izpolnjevanju posameznih prednostnih nalog evropskega partnerstva. Upoštevajo se tudi rezultati letnih pregledov držav, udeleženih v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu, zlasti kar zadeva zavezanost prejemnika, da bo izvajal demokratične, gospodarske in institucionalne reforme, prav tako se bodo upoštevali drugi sklepi Sveta, ki se nanašajo zlasti na spoštovanje programov prilagoditve. Pomoč, odobrena Črni gori, se prilagodi njenim potrebam, dogovorjenim prednostnim nalogam, zmožnostim porabe in povrnitve pomoči ter sprejetim ukrepom za reformo in prestrukturiranje gospodarstva.

Člen 116

Finančna pomoč v obliki subvencij je dodeljena z operativnimi ukrepi, predvidenimi v ustrezni uredbi Sveta, v okviru večletnega finančnega okvira in na podlagi letnih delovnih programov, ki jih oblikuje Skupnost po posvetovanju s Črno goro.

Finančna pomoč Skupnosti lahko zajema vsa področja sodelovanja, pri čemer se posebna pozornost namenja pravosodju, svobodi in varnosti, približevanju zakonodaje, gospodarskemu razvoju ter varstvu okolja.

Člen 117

Na zahtevo Črne gore in če je to posebej potrebno, lahko Skupnost v sodelovanju z mednarodnimi finančnimi institucijami prouči možnost odobritve izjemne makro-finančne pomoči pod določenimi pogoji ter ob upoštevanju vseh razpoložljivih finančnih sredstev. Ta pomoč se lahko sprosti, če so izpolnjeni pogoji, ki jih je treba določiti v okviru programa, dogovorjenega med Črno goro in Mednarodnim denarnim skladom.

Člen 118

Da se omogoči čim boljša uporaba razpoložljivih sredstev, pogodbenici zagotovita, da so prispevki Skupnosti dobro usklajeni s prispevki iz drugih virov, in sicer iz držav članic, drugih držav in mednarodnih finančnih institucij.

V ta namen pogodbenici redno izmenjujeta informacije o vseh virih pomoči.NASLOV X

INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 119

Vzpostavi se Stabilizacijsko-pridružitveni svet, ki nadzoruje uporabo in izvajanje tega sporazuma. Svet se sestaja redno na ustrezni ravni in kadar to zahtevajo okoliščine. Preverja vsa pomembnejša vprašanja v okviru tega sporazuma in vsa ostala dvostranska ali mednarodna vprašanja, ki so v obojestranskem interesu.

Člen 120

1.  Stabilizacijsko-pridružitveni svet sestavljajo člani Sveta Evropske unije in člani Evropske komisije na eni strani ter člani vlade Črne gore na drugi strani.

2.  Stabilizacijsko-pridružitveni svet oblikuje svoj poslovnik.

3.  Člani Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta lahko v skladu s pogoji, ki jih določijo v svojem poslovniku, imenujejo svoje predstavnike.

4.  Stabilizacijsko-pridružitvenemu svetu izmenično predsedujeta predstavnik Skupnosti in predstavnik Črne gore v skladu z določbami, ki se določijo v poslovniku sveta.

5.  Evropska investicijska banka kot opazovalka sodeluje pri delu Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta na področjih, ki jo zadevajo.

Člen 121

Za doseganje ciljev tega sporazuma ima Stabilizacijsko-pridružitveni svet pristojnost odločanja v okviru področja uporabe tega sporazuma v primerih, predvidenih s tem sporazumom. Sprejete odločitve so zavezujoče za pogodbenici, ki sprejmeta potrebne ukrepe za njihovo izvajanje. Stabilizacijsko-pridružitveni svet lahko daje tudi ustrezna priporočila. Odločitve in priporočila oblikuje v dogovoru med pogodbenicama.

Člen 122

1.  Stabilizacijsko-pridružitvenemu svetu pri opravljanju nalog pomaga Stabilizacijsko-pridružitveni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki Sveta Evropske unije in predstavniki Evropske komisije na eni strani ter predstavniki vlade Črne gore na drugi strani.

2.  Stabilizacijsko-pridružitveni svet v svojem poslovniku določi naloge Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora, ki zajemajo pripravo sestankov Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta, ter način delovanja Odbora.

3.  Stabilizacijsko-pridružitveni svet lahko na Stabilizacijsko-pridružitveni odbor prenese katero koli od svojih pooblastil. V tem primeru Stabilizacijsko-pridružitveni odbor sprejema svoje odločitve v skladu s pogoji, določenimi v členu 121.

Člen 123

Stabilizacijsko-pridružitveni odbor lahko ustanovi pododbore. Pred koncem prvega leta po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma, Stabilizacijsko-pridružitveni odbor ustanovi potrebne pododbore za ustrezno izvajanje tega sporazuma.

Ustanovi se pododbor za obravnavanje vprašanj, povezanih z migracijami.

Člen 124

Stabilizacijsko-pridružitveni svet se lahko odloči, da ustanovi katere koli druge posebne odbore ali organe, ki mu lahko pomagajo pri opravljanju njegovih nalog. Stabilizacijsko-pridružitveni svet v svojem poslovniku določi sestavo in naloge takšnih odborov ali organov ter način njihovega delovanja.

Člen 125

Ustanovi se stabilizacijsko-pridružitveni parlamentarni odbor. Na tem forumu se sestajajo člani črnogorskega parlamenta in Evropskega parlamenta ter izmenjujejo svoja mnenja. Sestaja se v časovnih presledkih, ki jih določi sam.

Stabilizacijsko-pridružitveni parlamentarni odbor sestavljajo člani Evropskega parlamenta in člani črnogorskega parlamenta.

Stabilizacijsko-pridružitveni parlamentarni odbor določi svoj poslovnik.

Stabilizacijsko-pridružitvenemu parlamentarnemu odboru izmenično predsedujeta član Evropskega parlamenta in član črnogorskega parlamenta v skladu z določbami, ki jih predpiše v svojem poslovniku.

Člen 126

V okviru tega sporazuma se pogodbenici zavežeta, da bosta tako kot svojim državljanom tudi fizičnim in pravnim osebam druge pogodbenice zagotovili nediskriminacijski dostop do pristojnih sodišč in upravnih organov pogodbenice, da tam branijo svoje osebne in premoženjske pravice.

Člen 127

Nobena določba tega sporazuma pogodbenici ne preprečuje, da sprejme katere koli ukrepe:

(a) za katere meni, da so potrebni za preprečevanje razkrivanja informacij, ki so v nasprotju z njenimi bistvenimi varnostnimi interesi;

(b) ki se nanašajo na proizvodnjo ali trgovino z orožjem, strelivom ali vojaškim materialom ali na raziskave, razvoj ali proizvodnjo, ki so nujno potrebni za obrambne namene, pod pogojem, da takšni ukrepi ne poslabšajo konkurenčnih pogojev za izdelke, ki niso izrecno predvideni za vojaške namene;

(c) za katere meni, da so bistveni za njeno varnost v primeru resnih notranjih nemirov, ki bi vplivali na vzdrževanje javnega reda, v času vojne ali resnih mednarodnih napetosti, ki bi pomenile vojno nevarnost, ali zaradi izpolnjevanja obveznosti, ki jih je prevzela z namenom ohranjanja miru in mednarodne varnosti.

Člen 128

1.  Na področjih, ki jih zajema ta sporazum, in brez poseganja v katere koli posebne določbe tega sporazuma:

(a) ureditve, ki jih Črna gora uporablja v razmerju do Skupnosti, ne smejo povzročati diskriminacije med državami članicami, njihovimi državljani, družbami ali podjetji;

(b) ureditve, ki jih Skupnost uporablja v razmerju do Črne gore, ne smejo povzročati diskriminacije med črnogorskimi državljani, družbami ali podjetji.

2.  Določbe odstavka 1 ne posegajo v pravico pogodbenic, da uporabljata ustrezne določbe svoje davčne zakonodaje za davkoplačevalce, ki glede na svoje stalno prebivališče niso v enakih položajih.

Člen 129

1.  Pogodbenici sprejmeta vse splošne ali posebne ukrepe za izpolnjevanje svojih obveznosti iz tega sporazuma. Poskrbita, da se dosežejo cilji, določeni s tem sporazumom.

2.  Pogodbenici soglašata, da se na zahtevo ene izmed njiju na ustrezen način nemudoma posvetujeta o obravnavi vseh zadev v zvezi z razlago ali izvajanjem tega sporazuma in drugih pomembnih vidikih odnosov med pogodbenicama.

3.  Pogodbenici na Stabilizacijsko-pridružitveni svet naslovita vse spore glede uporabe ali razlage tega sporazuma. V tem primeru se uporablja člen 130 oziroma Protokol 7.

Stabilizacijsko-pridružitveni svet lahko spor reši s sprejetjem zavezujočega sklepa.

4.  Če katera od pogodbenic meni, da druga ni izpolnila kakšne obveznosti iz tega sporazuma, lahko ustrezno ukrepa. Preden to stori, razen v posebno nujnih primerih, Stabilizacijsko-pridružitvenemu svetu predloži vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito proučitev položaja z namenom, da se najde rešitev, ki je sprejemljiva za pogodbenici.

Pri izbiri ukrepov morajo imeti prednost tisti, ki najmanj ovirajo uresničevanje tega sporazuma. O teh ukrepih je takoj obveščen Stabilizacijsko-pridružitveni svet, posvetovanja o teh ukrepih pa potekajo, če tako zahteva druga pogodbenica v okviru Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta, Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora ali vsakega drugega organa, ustanovljenega na podlagi člena 123 ali 124.

5.  Določbe iz odstavkov 2, 3 in 4 nikakor ne vplivajo in ne posegajo v določbe členov 32, 40, 41, 42, 46 in Protokola 3 (Opredelitev koncepta „izdelki s poreklom“ in načini upravnega sodelovanja).

Člen 130

1.  Če med pogodbenicama pride do spora glede razlage ali izvajanja tega sporazuma, vsaka pogodbenica uradno obvesti drugo pogodbenico in Stabilizacijsko-pridružitveni svet o zahtevi za rešitev spora.

Kadar pogodbenica meni, da ukrep, ki ga je sprejela druga pogodbenica, ali opustitev ukrepanja s strani druge pogodbenice pomeni kršitev njenih obveznosti v skladu s tem sporazumom, uradno obvestilo o zahtevi za rešitev spora obrazloži razloge za tako mnenje in po potrebi navede, da lahko pogodbenica sprejme ukrepe, kakor so predvideni v odstavku 4 člena 129.

2.  Pogodbenici si prizadevata za rešitev spora tako, da v okviru Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta ali drugih organov, kakor so predvideni v odstavku 3, začneta posvetovanje v dobri veri z namenom, da se čim prej poišče rešitev, ki bo sprejemljiva za pogodbenici.

3.  Pogodbenici Stabilizacijsko-pridružitvenemu svetu predložita vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito proučitev položaja.

Dokler spor ni rešen, se o vprašanju razpravlja na vsakem sestanku Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta, razen če je bil sprožen arbitražni postopek, kakor je predviden v Protokolu 7. Šteje se, da je spor rešen, ko Stabilizacijsko-pridružitveni svet sprejme zavezujoči sklep za rešitev zadeve, kakor je predvideno v odstavku 3 člena 129, ali če izjavi, da spora ni več.

Posvetovanja o sporu lahko potekajo na vsakem sestanku Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora ali katerega koli ustreznega odbora ali organa, ustanovljenega na podlagi členov 123 ali 124, kakor se pogodbenici med seboj dogovorita oziroma na zahtevo katere koli pogodbenice. Posvetovanja lahko potekajo tudi pisno.

Vse informacije, razkrite med posvetovanji, ostanejo tajne.

4.  Za zadeve v okviru področja uporabe Protokola 7 lahko katera koli pogodbenica sporno zadevo predloži v obravnavo z arbitražo v skladu z navedenim protokolom, če pogodbenici nista uspeli rešiti spora v dveh mesecih po sprožitvi postopka za rešitev spora v skladu z odstavkom 1.

Člen 131

Dokler se v okviru tega sporazuma ne dosežejo enake pravice za posameznike in gospodarske subjekte, ta sporazum ne vpliva na pravice, ki so jim zagotovljene z obstoječimi sporazumi, zavezujoči za eno ali več držav članic na eni strani in Črno goro na drugi strani.

Člen 132

V Protokolu 8 so določena splošna načela za sodelovanje Črne gore v programih Skupnosti.

Protokoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 ter Priloge I do VII so sestavni del tega sporazuma.

Člen 133

Ta sporazum se sklene za nedoločen čas.

Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum odpove z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Ta sporazum preneha veljati šest mesecev od dneva prejetja takšnega uradnega obvestila.

Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum odpove s takojšnjim učinkom, če druga pogodbenica ne izpolni enega od bistvenih elementov tega sporazuma.

Člen 134

V tem sporazumu izraz „pogodbenici“ pomeni Skupnost, ali njene države članice oziroma Skupnost in njene države članice v skladu z njihovimi pooblastili na eni strani ter Črno goro na drugi strani.

Člen 135

Ta sporazum se uporablja na ozemljih, na katerih se uporabljata Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, v skladu s pogoji, določenimi v teh pogodbah, na eni strani ter na ozemlju Črne gore na drugi strani.

Člen 136

Depozitar tega sporazuma je Generalni sekretar Sveta Evropske unije.

Člen 137

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku ter v uradnem jeziku Črne gore, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Člen 138

Pogodbenici ta sporazum odobrita v skladu s svojimi postopki.

Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu, na katerega sta pogodbenici druga drugo obvestili, da je bil postopek iz prvega odstavka zaključen.

Člen 139

Začasni sporazum

Če začnejo pred zaključkom postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma, določbe nekaterih delov tega sporazuma, zlasti določbe v zvezi s prostim pretokom blaga ter ustrezne določbe v zvezi s prometom, veljati na podlagi začasnih sporazumov med Skupnostjo in Črno goro, pogodbenici soglašata, da v takih okoliščinah za namen določb členov 73, 74 in 75 naslova IV tega sporazuma, Protokolov 1, 2, 3, 5, 6 in 7 ter ustreznih določb Protokola 4 k temu sporazumu izraz „dan začetka veljavnosti tega sporazuma“ pomeni dan začetka veljavnosti ustreznega začasnega sporazuma v zvezi z obveznostmi iz zgoraj navedenih določb.

Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete.

V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada piecpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-hetedik év október tizenötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħmistax-il jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii șapte.

V Luxemburgu dňa pätnásteho októbra dvetisícsedem.

V Luxembourgu, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju.

Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

signatory

Za Českou republiku

signatory

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Eesti Vabariigi nimel

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

signatory

Latvijas Republikas vārdā

signatory

Lietuvos Respublikos vardu

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

A Magyar Köztársaság részéről

signatory

Għal Malta

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Pentru România

signatory

Za Republiko Slovenijo

signatory

Za Slovenskú republiku

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

U ime Republike Crne Gore

signatory

PRILOGA I
PRILOGA I. A

ČRNOGORSKE TARIFNE KONCESIJE ZA INDUSTRIJSKE IZDELKE SKUPNOSTI

(iz člena 21)

Stopnje dajatve se bodo znižale, in sicer:

(a) na dan začetka veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 80 % osnovne dajatve;

(b) 1. januarja v prvem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 50 % osnovne dajatve;

(c) 1. januarja v drugem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 25 % osnovne dajatve;

(d) 1. januarja v tretjem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se ostale uvozne dajatve odpravijo.Oznaka KN

Poimenovanje

2515

Marmor, travertin, ekozin in drug apnenčev kamen za spomenike ali gradbeništvo, navidezne specifične mase 2,5 ali večje, in alabaster, tudi grobo klesani, razžagani ali kako drugače razrezani v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče:

 

–  Marmor in travertin:

2515 11 00

– –  surova in grobo klesana

2515 12

– –  razžagana ali kako drugače razrezana v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče:

2515 12 20

– – –  debeline do vključno 4 cm

2515 12 50

– – –  debeline nad 4 cm do vključno 25 cm

2515 12 90

– – –  drugo

2522

Živo apno, gašeno apno in hidravlično apno, razen kalcijevega oksida in hidroksida iz tarifne številke 2825 :

2522 20 00

–  Gašeno apno

2523

Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani cement, supersulfatni cement in podobni hidravlični cementi, vštevši barvane in v obliki klinkerja:

 

–  Portlandski cement:

2523 29 00

– –  drugo

3602 00 00

Pripravljena razstreliva, razen smodnika

3603 00

Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne vrvice; udarne in razstrelilne kapice; vžigalniki; električni detonatorji:

3603 00 10

–  Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne vrvice

3603 00 90

–  Drugo

3820 00 00

Preparati zoper zmrzovanje in pripravljene tekočine za odtajanje

4406

Leseni železniški ali tramvajski pragovi:

4406 90 00

–  Drugi

4410

Iverne plošče, usmerjene pramenske plošče (OSB) in podobne plošče (na primer oblatne plošče) iz lesa in drugih lesnih materialov, neaglomerirane ali aglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi:

 

–  Iz lesa:

4410 12

– –  usmerjene pramenske plošče (OSB):

4410 12 10

– – –  neobdelane ali zgolj brušene

4410 19 00

– –  druge

4412

Vezane lesene plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les:

4412 10 00

–  Iz bambusa

 

–  Druge:

4412 94

– –  blok plošče, večplastne lesene ali laminirane plošče:

4412 94 10

– – –  z najmanj enim zunanjim slojem iz lesa, ki ni les iglavcev

4412 94 90

– – –  druge

4412 99

– –  druge:

4412 99 70

– – –  drugo

6403

Obutev s podplati iz gume, plastične mase, usnja ali umetnega usnja in z zgornjim delom iz usnja:

 

–  Druga obutev z usnjenimi podplati:

6403 51

– –  ki pokriva gležnje:

 

– – –  druga:

 

– – – –  ki pokriva gležnje, vendar ne meč, z notranjiki dolžine:

 

– – – – –  24 cm ali več:

6403 51 15

– – – – – –  moška

6403 51 19

– – – – – –  ženska

 

– – – –  druga, z notranjikom dolžine:

 

– – – – –  24 cm ali več:

6403 51 95

– – – – – –  moška

6403 51 99

– – – – – –  ženska

6405

Druga obutev:

6405 10 00

–  Z zgornjim delom iz usnja ali umetnega usnja

7604

Aluminijaste palice in profili:

7604 10

–  Iz nelegiranega aluminija:

7604 10 90

– –  profili

 

–  Iz aluminijevih zlitin:

7604 29

– –  drugo:

7604 29 90

– – –  profili

7616

Drugi izdelki iz aluminija:

 

–  Drugo:

7616 99

– –  drugo:

7616 99 90

– – –  drugo

8415

Klimatske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature in vlažnosti, vključno s stroji, pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati:

 

–  Drugo:

8415 81 00

– –  z vgrajeno hladilno enoto in regulacijskim ventilom za hlajenje ali gretje (povratna toplotna črpalka)

8507

Električni akumulatorji, vključno s separatorji zanje, pravokotni ali ne, vključno s kvadratnimi:

8507 20

–  Drugi svinčevi akumulatorji:

 

– –  drugi:

8507 20 98

– – –  drugi

8517

Telefonski aparati za žično telefonijo, vključno telefonski aparati za mobilno telefonijo in druga brezžična omrežja; drugi aparati za prenos ali sprejem glasu, slike ali drugih podatkov, vključno aparati za komunikacijo v žičnem ali brezžičnem omrežju (kot npr. lokalno ali prostrano omrežje), razen sprejemnikov in oddajnikov iz tarifnih številk 8443 , 8525 , 8527 ali 8528 :

 

–  Telefonski aparati za žično telefonijo, vključno telefonski aparati za mobilno telefonijo in druga brezžična omrežja:

8517 12 00

– –  telefoni za mobilno telefonijo in druga brezžična omrežja

8703

Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tarifne številke 8702 ), vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa „karavan“, „kombi“ itd.) in dirkalnimi avtomobili:

 

–  Druga vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami:

8703 22

– –  s prostornino cilindrov nad 1 000 cm3 do vključno 1 500 cm3:

8703 22 10

– – –  nova:

ex 8703 22 10

– – – –  motorna vozila za prevoz oseb

8703 22 90

– – –  rabljena

8703 23

– –  s prostornino cilindrov nad 1 500 cm3 do vključno 3 000 cm3:

 

– – –  nova:

8703 23 19

– – – –  druga:

ex 8703 23 19

– – – – –  motorna vozila za prevoz oseb

8703 23 90

– – –  rabljena

 

–  Druga vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim ali poldieselskim):

8703 32

– –  s prostornino cilindrov nad 1 500 cm3 do vključno 2 500 cm3:

 

– – –  nova:

8703 32 19

– – – –  druga:

ex 8703 32 19

– – – – –  motorna vozila za prevoz oseb

8703 32 90

– – –  rabljena

8703 33

– –  s prostornino cilindrov nad 2 500 cm3:

 

– – –  nova:

8703 33 11

– – – –  avtodomi

8703 33 90

– – –  rabljena
PRILOGA I. B

ČRNOGORSKE TARIFNE KONCESIJE ZA INDUSTRIJSKE IZDELKE SKUPNOSTI

(iz člena 21)

Stopnje dajatve se bodo znižale, in sicer:

(a) na dan začetka veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 85 % osnovne dajatve;

(b) 1. januarja v prvem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 70 % osnovne dajatve;

(c) 1. januarja v drugem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 55 % osnovne dajatve;

(d) 1. januarja v tretjem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 40 % osnovne dajatve;

(e) 1. januarja v četrtem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 20 % osnovne dajatve;

(f) 1. januarja v petem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se ostale uvozne dajatve odpravijo.Oznaka KN

Poimenovanje

2501

Sol (vključno jedilna sol in denaturirana sol) in čisti natrijev klorid, v vodni raztopini ali ne, ali z dodatkom snovi proti skepljanju ali za sipkost ali ne; morska voda:

 

–  Sol (vključno jedilna sol in denaturirana sol) in čisti natrijev klorid, v vodni raztopini ali ne, ali z dodatkom snovi proti skepljanju ali za sipkost ali ne:

 

– –  drugo:

 

– – –  drugo:

2501 00 91

– – – –  sol, primerna za človeško prehrano

3304

Izdelki za lepotenje in ličenje ter izdelki za nego kože (razen zdravil), vključno preparati za zaščito pred soncem ali za pojačenje pigmentacije pri sončenju ali za porjavenje; preparati za manikiranje in pedikiranje:

 

–  Drugo:

3304 99 00

– –  drugo

3305

Preparati za lase:

3305 10 00

–  Šamponi

3305 90

–  Drugo:

3305 90 90

– –  drugo

3306

Preparati za higieno ust in zob, vključno s praški in pastami za pritrjevanje protez; nitke za čiščenje zob, v posameznih pakiranjih za prodajo na drobno:

3306 10 00

–  Zobne paste

3401

Milo; organski površinsko aktivni proizvodi in preparati, ki se uporabljajo kot milo, v obliki paličic, kolutov, litih ali oblikovanih kosov z dodatkom mila ali brez njega; organski površinsko aktivni proizvodi in preparati za umivanje kože, v obliki tekočine ali kreme pakirani v embalaži za prodajo na drobno, z dodatkom mila ali brez njega; papir, vata, polst in netkan tekstil, impregnirani ali premazani z milom ali detergentom:

 

–  Milo in organski površinsko aktivni proizvodi in preparati v paličicah, kolutih, litih ali oblikovanih kosih ter papir, vata, polst in netkane tkanine, impregnirani ali premazani z milom ali detergentom:

3401 11 00

– –  za toaletno uporabo (vključno proizvode z zdravilnimi substancami)

3402

Organska površinsko aktivna sredstva (razen mila); površinsko aktivni preparati, preparati za pranje (tudi pomožni preparati za pranje) in preparati za čiščenje z dodatkom mila ali brez njega, razen tistih iz tarifne številke 3401 :

3402 20

–  Preparati, pripravljeni za prodajo na drobno:

3402 20 20

– –  površinsko aktivni preparati

3402 20 90

– –  pralni preparati in čistilni preparati

3402 90

–  Drugo:

3402 90 90

– –  pralni preparati in čistilni preparati

3923

Izdelki za prevoz ali pakiranje blaga (embalaža), iz plastičnih mas; zamaški, pokrovi, pokrovke in druga zapirala iz plastičnih mas:

 

–  Vreče in vrečke (vključno trikotne):

3923 21 00

– –  iz polimerov etilena

3923 29

– –  iz drugih plastičnih mas:

3923 29 10

– – –  iz poli(vinilklorida)

3923 90

–  Drugo:

3923 90 10

– –  mreže, vlečene v cevno obliko

3923 90 90

– –  drugo

3926

Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi iz drugih materialov iz tarifnih številk 3901 do 3914 :

3926 90

–  Drugo:

 

– –  drugo:

3926 90 97

– – –  drugo

4011

Nove pnevmatike iz gume:

4011 10 00

–  Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in dirkalne avtomobile)

4202

Kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki, aktovke, šolske torbe, etuiji za očala, toki za daljnoglede, toki za fotoaparate, toki za glasbila, toki za puške, toki za samokrese in podobni izdelki; potne torbe, izolirane torbe za hrano ali pijačo, toaletne torbe, nahrbtniki, ženske torbice, nakupovalne torbe, listnice, denarnice za kovance, tulci in mape za zemljevide ali dokumente, tobačnice, mošnjički za tobak, torbe za orodje, športne torbe, škatle za steklenice, škatle za nakit, škatle za puder, škatle za jedilni pribor in podobne škatle iz usnja, umetnega usnja, izfolij iz plastičnih mas, iz tekstilnih materialov, vulkanfibra ali iz kartona, v celoti ali pretežno prevlečeni s temi materiali ali papirjem:

 

–  Kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki, aktovke, šolske torbe, etuiji za očala in podobni izdelki:

4202 11

– –  z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja ali lakiranega usnja:

4202 11 10

– – –  ataše kovčki, aktovke, šolske torbice in podobne torbe

4202 11 90

– – –  drugo

4203

Oblačila in oblačilni dodatki, iz usnja ali umetnega usnja:

4203 10 00

–  Oblačilni predmeti

 

–  Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov:

4203 29

– –  druge:

4203 29 10

– – –  zaščitne za vse poklice

4418

Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za gradbeništvo, vključno celičaste lesene plošče, sestavljene plošče za oblaganje tal, žagane in klane skodle

4418 10

–  Okna, francoska okna in njihovi okviri:

4418 10 50

– –  iz lesa iglavcev

4418 10 90

– –  iz drugih vrst lesa

4418 20

–  Vrata, podboji in pragovi:

4418 20 50

– –  iz lesa iglavcev

4418 20 80

– –  drugo

4418 40 00

–  Opaži za betonska dela

4418 90

–  Drugo:

4418 90 10

– –  lepljena lamelirana bruna

4418 90 80

– –  drugo

4802

Nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali druge grafične namene, vključno neperforiran papir in karton za luknjane kartice in trakove v zvitkih ali pravokotnih (vključno kvadratnih) listih, katere koli velikosti, razen papirja iz tarifne številke 4801 ali 4803 ; ročno izdelana papir in karton:

 

–  Drug papir in karton brez lesnih vlaken, dobljenih z mehaničnim ali kemičnomehaničnim postopkom, ali ki vsebuje po masi do vključno 10 % teh vlaken od skupne vsebine vlaken:

4802 55

– –  z maso od vključno 40 g/m2 do vključno 150 g/m2, v zvitkih:

4802 55 15

– – –  z maso 40 g/m2 ali več, vendar do 60 g/m2:

ex 4802 55 15

– – – –  razen nepremazanega ovojnega papirja

4802 55 25

– – –  z maso 60 g/m2 ali več, vendar do 75 g/m2:

ex 4802 55 25

– – – –  razen nepremazanega ovojnega papirja

4802 55 30

– – –  z maso 75 g/m2 ali več, vendar do 80 g/m2:

ex 4802 55 30

– – – –  razen nepremazanega ovojnega papirja

4802 55 90

– – –  z maso 80 g/m2 ali več:

ex 4802 55 90

– – – –  razen nepremazanega ovojnega papirja

4819

Škatle, zaboji, vreče in drugi izdelki za pakiranje iz papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken; kartonažni izdelki, iz papirja ali kartona, ki se uporabljajo v pisarnah, trgovinah ali podobno:

4819 10 00

–  Škatle, zaboji in kasete iz valovitega papirja ali valovitega kartona

4819 20 00

–  Zložljive škatle, zaboji in kasete iz nevalovitega papirja ali nevalovitega kartona

4819 30 00

–  Vreče in vrečke, ki so široke 40 cm ali več

4819 40 00

–  Druge vreče in vrečke, vključno tulci

4820

Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige za naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki, dnevniki in podobni izdelki, zvezki, podstavki za pisanje, kombinirani s pivniki, povezi za knjige (po sistemu prostih listov ali druge), mape, ovitki in fascikli za spise, zložljivi poslovni obrazci, kompleti z vstavljenim karbon papirjem in podobni izdelki za pisanje iz papirja ali kartona; albumi za vzorce ali zbirke in knjižni ovitki iz papirja ali kartona:

4820 10

–  Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige za naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki, dnevniki in podobni izdelki:

4820 10 10

– –  registri, knjigovodske knjige, bloki naročilnic in dobavnic

4820 20 00

–  Šolski zvezki

4820 90 00

–  Drugo

4821

Papirne ali kartonske etikete, vseh vrst, tiskane ali netiskane:

4821 10

–  Tiskane:

4821 10 10

– –  samolepilne

4821 90

–  Druge:

4821 90 10

– –  samolepilne

4910 00 00

Koledarji vseh vrst, tiskani, vključno s koledarskimi bloki

4911

Druge tiskovine, vključno tiskane slike in fotografije:

4911 10

–  Trgovinski reklamni material, katalogi in podobno:

4911 10 10

– –  trgovski katalogi

4911 10 90

– –  drugo

 

–  Druge:

4911 99 00

– –  drugo

5111

Tkanine iz mikane volne ali mikane fine živalske dlake:

 

–  ki vsebuje po masi 85 % ali več volne ali fine živalske dlake:

5111 19

– –  druge:

5111 19 10

– – –  z maso več kot 300 g/m2 do vključno 450 g/m2

5111 19 90

– – –  z maso več kot 450 g/m2

5112

Tkanine iz česane volne ali česane fine živalske dlake:

 

–  Ki vsebuje po masi 85 % ali več volne in fine živalske dlake:

5112 11 00

– –  mase do vključno 200 g/m2

5112 19

– –  druge:

5112 19 10

– – –  z maso več kot 200 g/m2 do vključno 375 g/m2

5112 19 90

– – –  z maso več kot 375 g/m2

5209

Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža, mase več kot 200 g/m2:

 

–  Beljene:

5209 21 00

– –  v platnovi vezavi

5209 22 00

– –  trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper

5209 29 00

– –  druge tkanine

 

–  Barvane:

5209 31 00

– –  v platnovi vezavi

5209 32 00

– –  trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper

5209 39 00

– –  druge tkanine

 

–  Iz prej različnih barv:

5209 41 00

– –  v platnovi vezavi

5209 43 00

– –  druge tkanine iz trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno križnega kepra

5209 49 00

– –  druge tkanine

6101

Plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde), vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz tarifne številke 6103 :

6101 90

–  Iz drugih tekstilnih materialov:

6101 90 20

– –  plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki:

ex 6101 90 20

– – –  Iz volne ali fine živalske dlake

6101 90 80

– –  Vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde), vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki:

ex 6101 90 80

– – –  Iz volne ali fine živalske dlake

6115

Hlačne nogavice, nogavice, dokolenke, kratke nogavice in druge nogavice, vključno nogavice z označeno stopnjo kompresije (npr. nogavice za krčne žile) in nogavice brez podplatov, pletene ali kvačkane:

 

–  Drugo:

6115 95 00

– –  iz bombaža

6115 96

– –  iz sintetičnih vlaken:

6115 96 10

– – –  dokolenke

 

– – –  drugo:

6115 96 99

– – – –  drugo

6205

Srajce za moške ali dečke:

6205 20 00

–  Iz bombaža

6205 30 00

–  Iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6205 90

–  Iz drugih tekstilnih materialov:

6205 90 10

– –  iz lanu ali ramije

6205 90 80

– –  druge

6206

Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske ali deklice:

6206 10 00

–  Iz svile ali svilenih odpadkov

6206 20 00

–  Iz volne ali fine živalske dlake

6206 30 00

–  Iz bombaža

6206 40 00

–  Iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6206 90

–  Iz drugih tekstilnih materialov:

6206 90 10

– –  iz lanu ali ramije

6206 90 90

– –  druge

6207

Spodnje majice brez rokavov in druge majice, spodnjice, spodnjice brez hlačnic, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, za moške ali dečke:

 

–  Spodnjice in spodnjice brez hlačnic:

6207 11 00

– –  iz bombaža

6207 19 00

– –  iz drugih tekstilnih materialov

 

–  Spalne srajce in pižame:

6207 21 00

– –  iz bombaža

6207 22 00

– –  iz umetnih in sintetičnih vlaken

6207 29 00

– –  iz drugih tekstilnih materialov

 

–  Drugo:

6207 91 00

– –  iz bombaža

6207 99

– –  iz drugih tekstilnih materialov

6207 99 10

– – –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6207 99 90

– – –  drugo

6208

Spodnje majice brez rokavov in druge majice, kombineže, spodnja krila, spodnjice brez hlačnic, spodnje hlačke, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, za ženske ali deklice:

 

–  Kombineže in spodnja krila:

6208 11 00

– –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6208 19 00

– –  iz drugih tekstilnih materialov

 

–  Spalne srajce in pižame:

6208 21 00

– –  iz bombaža

6208 22 00

– –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6208 29 00

– –  iz drugih tekstilnih materialov

 

–  Drugo:

6208 91 00

– –  iz bombaža

6208 92 00

– –  iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6208 99 00

– –  iz drugih tekstilnih materialov

6211

Trenirke, smučarske obleke in kopalke; druga oblačila:

 

–  Druga oblačila za moške ali dečke:

6211 32

– –  iz bombaža:

6211 32 10

– – –  delovna in poklicna oblačila

 

– – –  podložene trenirke:

6211 32 31

– – – –  z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga

 

– – – –  drugo:

6211 32 41

– – – – –  zgornji deli

6211 32 42

– – – – –  spodnji deli

 

–  Druga oblačila za ženske ali deklice:

6211 42

– –  iz bombaža:

6211 42 10

– – –  predpasniki, delovni kombinezoni in druga delovna in poklicna oblačila (ustrezna ali neustrezna za domačo rabo)

 

– – –  podložene trenirke:

6211 42 31

– – – –  z zunanjo plastjo iz enega identičnega blaga

 

– – – –  drugo:

6211 42 41

– – – – –  zgornji deli

6211 42 42

– – – – –  spodnji deli

6211 42 90

– – –  drugo

6211 43

– –  Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6211 43 10

– – –  predpasniki, delovni kombinezoni in druga delovna in poklicna oblačila (ustrezna ali neustrezna za domačo rabo)

 

– – –  podložene trenirke:

6211 43 31

– – – –  z zunanjo plastjo iz enega identičnega blaga

 

– – – –  drugo:

6211 43 41

– – – – –  zgornji deli

6211 43 42

– – – – –  spodnji deli

6211 43 90

– – –  drugo

6301

Odeje in potovalne odeje:

6301 20

–  Odeje (razen električnih odej) in potovalne odeje iz volne ali fine živalske dlake:

6301 20 10

– –  pleteni ali kvačkani

6301 20 90

– –  drugi

6301 90

–  Druge odeje in potovalne odeje:

6301 90 10

– –  pleteni ali kvačkani

6301 90 90

– –  drugi

6302

Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo:

 

–  Drugo posteljno perilo, tiskano:

6302 21 00

– –  iz bombaža

 

–  Drugo posteljno perilo:

6302 31 00

– –  iz bombaža

 

–  Drugo namizno perilo:

6302 51 00

– –  iz bombaža

6302 53

– –  Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6302 53 90

– – –  drugo

6403

Obutev s podplati iz gume, plastične mase, usnja ali umetnega usnja in z zgornjim delom iz usnja:

 

–  Druga obutev z usnjenimi podplati:

6403 59

– –  druga:

 

– – –  druga:

 

– – – –  obutev s prednjikom iz paščkov ali z enim ali več izrezanimi kosi:

 

– – – – –  druga, z notranjiki dolžine:

 

– – – – – –  24 cm ali več:

6403 59 35

– – – – – – –  moška

6403 59 39

– – – – – – –  ženska

 

– – – –  druga, z notranjiki dolžine:

 

– – – – –  24 cm ali več:

6403 59 95

– – – – – –  moška

6403 59 99

– – – – – –  ženska

6802

Obdelan kamen za spomenike in stavbe (razen iz skrilavcev) in izdelki iz njega, razen izdelkov iz tarifne številke 6801 ; kockice za mozaik in podobno iz naravnega kamna (vključno tudi iz skrilavcev) na podlogi ali brez podloge; umetno obarvana zrna, luskine in prah iz naravnega kamna (vključno iz skrilavcev):

 

–  Drug kamen za spomenike in stavbe in izdelki iz njega, grobo rezan ali razžagan, z ravno izravnano površino:

6802 21 00

– –  marmor, travertin in alabaster

6802 23 00

– –  granit

6802 29 00

– –  drug kamen:

ex 6802 29 00

– – –  drug apnenčev kamen

 

–  Drugo:

6802 91

– –  marmor, travertin in alabaster:

6802 91 10

– – –  poliran alabaster, okrašen ali drugače obdelan, vendar ne klesan

6802 91 90

– – –  drugo

6802 93

– –  granit:

6802 93 10

– – –  poliran, dekoriran ali drugače obdelan, vendar ne klesan, neto mase 10 kg ali več

6802 93 90

– – –  drug

6810

Izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna, armirani ali nearmirani:

 

–  Strešniki, plošče, zidaki in podobni izdelki:

6810 11

– –  bloki in zidaki, gradbeni:

6810 11 10

– – –  iz lahkega betona (z osnovo iz drobljenega plovca, zrnate žlindre)

6810 11 90

– – –  drugi

 

–  Drugi izdelki:

6810 91

– –  montažni elementi, gradbeni:

6810 91 90

– – –  drugi

6810 99 00

– –  drugo

6904

Keramične zidarske opeke, bloki za pode, nosilni bloki in podobno:

6904 10 00

–  Zidarske opeke

6904 90 00

–  Drugo

6905

Strešniki, deli dimnikov, okrasni in drugi izdelki za gradbeništvo iz keramike:

6905 10 00

–  Strešniki

7207

Polproizvodi iz železa ali nelegiranega jekla:

 

–  Ki vsebujejo 0,25 mas. % ogljika ali več:

7207 11

– –  s pravokotnim (vključno s kvadratnim) prečnim prerezom, širine, ki je manjša od dvojne debeline:

7207 11 90

– – –  kovani

7207 12

– –  drugi s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim prerezom:

7207 12 90

– – –  kovani

7207 19

– –  drugi

 

– – –  s krožnim ali mnogokotnim prečnim prerezom:

7207 19 12

– – – –  valjani ali kontinuirno vliti

7207 19 19

– – – –  kovani

7207 19 80

– – –  drugi

7207 20

–  ki vsebujejo 0,25 mas. % ali več ogljika:

 

– –  s pravokotnim (vključno s kvadratnim) prečnim prerezom širine, ki je manjša od dvojne debeline:

 

– – –  valjani ali kontinuirno vliti:

 

– – – –  drugi, ki vsebujejo:

7207 20 15

– – – – –  0,25 mas. % ali več, vendar manj kot 0,6 mas. % ogljika

7207 20 17

– – – – –  0,6 % ali več ogljika

7207 20 19

– – –  kovani

 

– –  drugi, s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim prerezom:

7207 20 32

– – –  valjani ali kontinuirno vliti

7207 20 39

– – –  kovani

 

– –  krožnega ali mnogokotnega prereza:

7207 20 52

– – –  valjani ali kontinuirno vliti

7207 20 59

– – –  kovani

7207 20 80

– –  drugi

7213

Žica, vroče valjana, v ohlapnih kolobarjih, iz železa ali nelegiranega jekla:

7213 10 00

–  Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, povzročenimi med valjanjem

 

–  Druge:

7213 91

– –  s krožnim prečnim prerezom premera manj kot 14 mm:

7213 91 10

– – –  iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje betona

 

– – –  druge:

7213 91 49

– – – –  ki vsebujejo več kot 0,06 mas. %, vendar ne več kot 0,25 mas. % ogljika:

ex 7213 91 49

– – – – –  razen tistih s premerom 8 mm ali manj

7213 99

– –  druge:

7213 99 10

– – –  ki vsebujejo manj kot 0,25 mas. % ogljika

7213 99 90

– – –  ki vsebujejo 0,25 mas.% ali več ogljika

7214

Druge palice iz železa ali nelegiranega jekla, kovane, vroče valjane, vroče vlečene ali vroče iztiskane, brez nadaljnje obdelave, vključno s tistimi, ki so spiralno zvite po valjanju:

7214 10 00

–  Kovane

7214 20 00

–  Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, povzročenimi med valjanjem ali spiralno zvite po valjanju

 

–  Druge:

7214 99

– –  druge:

 

– – –  ki vsebujejo manj kot 0,25 mas % ogljika:

7214 99 10

– – – –  iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje betona

 

– – – –  druge, s krožnim prečnim prerezom in s premerom:

7214 99 31

– – – – –  80 mm ali več

7214 99 39

– – – – –  manj kot 80 mm

7214 99 50

– – – –  druge

 

– – –  ki vsebujejo 0,25 mas. % in več ogljika:

 

– – – –  s krožnim prečnim prerezom in s premerom:

7214 99 71

– – – – –  80 mm ali več

7214 99 79

– – – – –  manj kot 80 mm

7214 99 95

– – – –  druge

7215

Druge palice iz železa ali nelegiranega jekla:

7215 10 00

–  Iz avtomatnega jekla, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave

7215 50

–  Druge, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave:

 

– –  ki vsebujejo manj kot 0,25 mas. % ogljika:

7215 50 11

– – –  pravokotnega (razen kvadratnega) prečnega prereza

7215 50 19

– – –  druge

7215 50 80

– –  ki vsebujejo 0,25 mas. % ali več ogljika

7215 90 00

–  Druge

7224

Druga legirana jekla v ingotih ali drugih primarnih oblikah; polizdelki iz drugih legiranih jekel:

7224 10

–  Ingoti in druge primarne oblike:

7224 10 10

– –  iz orodnega jekla

7224 10 90

– –  drugo

7224 90

–  Drugo:

 

– –  drugo:

 

– – –  s pravokotnim (vključno kvadratnim) prečnim prerezom:

 

– – – –  vroče valjani ali kontinuirno vliti:

 

– – – – –  pri katerih je širina manjša od dvakratne debeline:

7224 90 05

– – – – – –  ki vsebujejo največ 0,7 mas. % ogljika, 0,5 mas. % ali več, vendar največ 1,2 mas. % mangana in 0,6 mas. % ali več, vendar največ 2,3 mas. % silicija; ki vsebujejo 0,0008 mas. % ali več bora z vsebnostjo katerih koli drugih elementov, ki je nižja od minimuma, navedenega v opombi 1(f) k temu poglavju

7224 90 07

– – – – – –  drugi

7224 90 14

– – – – –  drugi

7224 90 18

– – – –  kovani

 

– – –  drugi:

 

– – – –  vroče valjani ali kontinuirno vliti:

7224 90 31

– – – – –  ki vsebujejo ne manj kot 0,9 mas. %, vendar ne več kot 1,15 mas. % ogljika, ne manj kot 0,5 mas. %, vendar ne več kot 2 mas. % kroma in, če je prisoten, ne več kot 0,5 mas. % molibdena

7224 90 38

– – – – –  drugi

7224 90 90

– – – –  kovani

7228

Palice, kotni profili in drugi profili iz drugih legiranih jekel; kotniki in profili iz drugih legiranih jekel; votle palice za svedre, iz legiranih ali nelegiranih jekel:

7228 20

–  Palice iz silicij-manganovega jekla:

7228 20 10

– –  s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim prerezom, valjane s štirih strani

 

– –  druge:

7228 20 99

– – –  druge

7228 30

–  Druge palice, vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane, brez nadaljnje obdelave:

7228 30 20

– –  iz orodnega jekla

 

– –  ki vsebujejo najmanj 0,9 mas. %, vendar največ 1,15 mas. % ogljika, najmanj 0,5 mas. %, vendar največ 2 mas. % kroma in največ 0,5 mas. % molibdena, če je prisoten:

7228 30 41

– – –  s krožnim prečnim prerezom in s premerom 80 mm ali več

7228 30 49

– – –  druge

 

– –  druge:

 

– – –  krožnega prereza, s premerom:

7228 30 61

– – – –  80 mm ali več

7228 30 69

– – – –  manj kot 80 mm

7228 30 70

– – –  pravokotnega (razen kvadratnega) prečnega prereza, valjane s štirih strani

7228 30 89

– – –  druge

7228 40

–  Druge palice, kovane, brez nadaljnje obdelave:

7228 40 10

– –  iz orodnega jekla

7228 40 90

– –  druge

7228 60

–  Druge palice:

7228 60 20

– –  iz orodnega jekla

7228 60 80

– –  druge

7314

Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi), rešetke, mreže in ograje iz železne ali jeklene žice; rešetke, dobljene z razrezovanjem ali raztegovanjem enega kosa pločevine ali traku, iz železa ali jekla:

7314 20

–  Rešetke, mreže in ograje, zvarjene na stičnih točkah, iz žice z največjo dimenzijo prečnega prereza 3 mm in več in z velikostjo odprtine 100 cm2 ali več:

7314 20 90

– –  druge

 

–  Druge rešetke, mreže in ograje, zvarjene na stičnih točkah:

7314 39 00

– –  druge

7317 00

Žičniki, žeblji, risalni žebljički, spiralno zaviti žeblji, prešivne spojke (razen tistih iz tarifne številke 8305 ) in podobni predmeti, iz železa in jekla, z glavo iz drugega materiala ali brez nje, razen takih izdelkov z bakreno glavo:

 

–  Drugi:

 

– –  hladno stisnjeni, iz žice:

7317 00 40

– – –  jekleni žeblji, ki vsebujejo 0,5 mas. % ali več ogljika, utrjeni

 

– – –  drugi:

7317 00 69

– – – –  drugi

7317 00 90

– –  drugi

7605

Aluminijasta žica:

 

–  Iz nelegiranega aluminija:

7605 11 00

– –  z največjo dimenzijo prečnega prereza več kot 7 mm

7605 19 00

– –  druga

7606

Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija, debeline več kot 0,2 mm:

 

–  Pravokotni (tudi kvadratni):

7606 11

– –  iz nelegiranega aluminija:

 

– – –  drugi, debeline:

7606 11 91

– – – –  manj kot 3 mm

7606 11 93

– – – –  3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm

7606 11 99

– – – –  6 mm in več

7606 12

– –  iz aluminijevih zlitin:

 

– – –  drugi:

 

– – – –  drugi, debeline:

7606 12 91

– – – – –  manj kot 3 mm

7606 12 93

– – – – –  3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm

7606 12 99

– – – – –  6 mm ali več

7607

Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih materialov), debeline do vključno 0,20 mm (merjeno brez podlage):

 

–  Brez podlage:

7607 11

– –  samo valjane, vendar dalje ne obdelane:

7607 11 10

– – –  debeline manj kot 0,021 mm

7607 11 90

– – –  debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2 mm

7607 19

– –  druge:

7607 19 10

– – –  debeline manj kot 0,021 mm

 

– – –  debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2 mm:

7607 19 99

– – – –  druge

7607 20

–  S podlago:

7607 20 10

– –  debeline (brez vsakršne podlage) manj kot 0,021 mm

 

– –  debeline (brez vsakršne podlage) najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2 mm:

7607 20 99

– – –  druge

7610

Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tarifne številke 9406 ) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in deli mostov, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okvirji zanje, vratni pragi, ograje in stebri) iz aluminija; pločevine, palice, profili, cevi in podobno, iz aluminija, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah:

7610 10 00

–  Vrata, okna in okvirji zanje ter pragi za vrata

7610 90

–  Drugo:

7610 90 90

– –  drugo

7614

Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd. iz aluminija, električno neizolirani:

7614 10 00

–  Z jeklenim jedrom

7614 90 00

–  Drugo

8311

Žice, palice, cevi, plošče, elektrode in podobni izdelki, iz navadnih kovin ali kovinskih karbidov, obloženi ali izpolnjeni s talili, ki se uporabljajo za mehko spajkanje, trdo spajkanje, varjenje ali nanašanje kovine ali kovinskega karbida; žice in palice, aglomerirane iz prahu navadnih kovin, za metalizacijo z brizganjem:

8311 10

–  Oplaščene elektrode iz navadnih kovin za obločno varjenje:

8311 10 10

– –  varilne elektrode z železnim ali jeklenim jedrom, prevlečene s težko taljivim materialom

8311 10 90

– –  druge

8311 20 00

–  Žica iz navadne kovine z jedrom, za obločno elektro- varjenje

8418

Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za hlajenje ali zmrzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke, drugačne od klimatskih naprav iz tarifne številke 8415 :

8418 10

–  Kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s posebnimi vrati:

8418 10 20

– –  prostornine nad 340 litrov:

ex 8418 10 20

– – –  razen za uporabo v civilnem letalstvu

8418 10 80

– –  drugi:

ex 8418 10 80

– – –  razen za uporabo v civilnem letalstvu

 

–  Hladilniki za gospodinjstva:

8418 21

– –  kompresorski:

 

– – –  drugi:

 

– – – –  drugi, s prostornino:

8418 21 91

– – – – –  do vključno 250 litrov

8418 21 99

– – – – –  od 250 do vključno 340 litrov

8418 30

–  Zamrzovalniki – skrinje, z zmogljivostjo do vključno 800 litrov:

8418 30 20

– –  s prostornino do vključno 400 litrov:

ex 8418 30 20

– – –  razen za uporabo v civilnem letalstvu

8418 30 80

– –  s prostornino od 400 do vključno 800 litrov:

ex 8418 30 80

– – –  razen za uporabo v civilnem letalstvu

8418 40

–  Zamrzovalniki – vertikalni, z zmogljivostjo do vključno 900 litrov:

8418 40 20

– –  s prostornino do vključno 250 litrov:

ex 8418 40 20

– – –  razen za uporabo v civilnem letalstvu

8418 40 80

– –  s prostornino od 250 litrov do vključno 900 litrov:

ex 8418 40 80

– – –  razen za uporabo v civilnem letalstvu

8422

Pomivalni stroji; stroji za pomivanje in sušenje steklenic in druge posode; stroji za polnjenje, zapiranje, hermetično zapiranje ali etiketiranje steklenic, pločevink, škatel, vreč in drugih posod; stroji za kapsuliranje steklenic, kozarcev za vlaganje, cevi in podobnih posod; drugi stroji za pakiranje ali zavijanje (vključno stroji za zavijanje na osnovi toplotnega krčenja); stroji za gaziranje pijač:

 

–  Pomivalni stroji:

8422 11 00

– –  gospodinjski

8426

Ladijski žerjavi; dvigala, vključno kabelska dvigala; portalna dvigala, luška dvigala in avto dvigala, opremljena z dvigalom:

 

–  Drugi stroji:

8426 91

– –  predvidena za vgraditev v cestna vozila:

8426 91 10

– – –  hidravlični žerjavi za samonakladanje in razkladanje vozil

8426 91 90

– – –  druga

8450

Pralni stroji, za gospodinjstva in pralnice, vključno s stroji, ki perejo in sušijo:

 

–  Stroji z zmogljivostjo do vključno 10 kg suhega perila:

8450 11

– –  popolnoma avtomatski:

 

– – –  vsak z zmogljivostjo suhega perila do vključno 6 kg:

8450 11 11

– – – –  ki se polnijo od spredaj

8483

Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in ročice; ohišja za ležaje in drsni ležaji; zobniki, zobniški in Frikcijski prenosniki; navojna vretena s kroglicami ali valji; menjalniki in drugi prenosi hitrosti, vključno s pretvorniki navora; vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s tistimi za škripčevja); sklopke in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi):

8483 30

–  Ohišja za ležaje brez vdelanih kotalnih ležajev; drsni ležaji:

8483 30 80

– –  drsni ležaji

8703

Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tarifne številke 8702 ), vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa „karavan“, „kombi“ itd.) in dirkalnimi avtomobili:

 

–  Druga vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata:

8703 24

– –  s prostornino cilindrov nad 3 000 cm3:

8703 24 10

– – –  nova:

ex 8703 24 10

– – – –  motorna vozila za prevoz oseb

8703 24 90

– – –  rabljena

 

–  Druga vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim ali poldieselskim):

8703 33

– –  s prostornino cilindrov nad 2 500 cm3:

 

– – –  nova:

8703 33 19

– – – –  druga:

ex 8703 33 19

– – – – –  motorna vozila za prevoz oseb

9401

Sedeži (razen tistih iz tarifne številke 9402 ), vključno s tistimi, ki se lahko spremenijo v ležišča, in njihovi deli:

9401 40 00

–  Sedeži, ki se lahko spremenijo v ležišča, razen vrtnih stolov ali taborniške opreme

 

–  Drugi sedeži z lesenim ogrodjem:

9401 61 00

– –  tapecirani

9401 69 00

– –  drugi

 

–  Drugi sedeži, s kovinskim ogrodjem:

9401 71 00

– –  tapecirani

9401 79 00

– –  drugi

9401 80 00

–  Drugi sedeži

9403

Drugo pohištvo in njegovi deli:

9403 40

–  Leseno kuhinjsko pohištvo:

9403 40 90

– –  drugo

9403 50 00

–  Leseno pohištvo za spalnice

9403 60

–  Drugo leseno pohištvo:

9403 60 10

– –  leseno pohištvo, ki se uporablja v jedilnicah in dnevnih sobah

9403 60 90

– –  drugo leseno pohištvo

9404

Nosilci za žimnice; posteljnina in podobno blago (npr. žimnice, prešite odeje, pernice, blazine, blazinice), ki imajo vzmeti ali so napolnjeni s kakršnim koli materialom ali iz penaste gume ali plastične mase, vključno prevlečene:

 

–  Žimnice:

9404 29

– –  iz drugih materialov:

9404 29 10

– – –  vzmetne

9404 90

–  Drugo:

9404 90 90

– –  drugo

9406 00

Montažne zgradbe:

 

–  Druge:

9406 00 20

– –  lesene

PRILOGA II

OPREDELITEV POJMA PROIZVODI IZ „MLADE GOVEDINE“

(iz člena 26(3))

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature je treba upoštevati, da je poimenovanje izdelkov le indikativno, preferencialna shema v okviru te priloge pa temelji na oznakah KN. Kjer so navedene oznake ex KN, se preferencialna shema ugotovi tako, da se oznaka KN in ustrezno poimenovanje uporabljata skupaj.Oznaka KN

Pododdelek TARIC

Poimenovanje

0102

 

Živo govedo:

0102 90

 

–  drugo:

 

 

– –  Domačih pasem:

 

 

– – –  mase nad 300 kg:

 

 

– – – –  telice (samice goveda, ki še niso telile):

ex 0102 90 51

 

– – – – –  za zakol:

 

10

–  Ki še nimajo stalnih zob, mase od 320 kg do vključno 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – –  druge:

 

11

21

31

91

–  Ki še nimajo stalnih zob, mase od 320 kg do vključno 470 kg (1)

 

 

– – – –  druge:

ex 0102 90 71

 

– – – – –  za zakol:

 

10

–  Biki in voli, ki še nimajo stalnih zob, mase od 350 kg do vključno 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – –  drugo:

 

21

91

–  Biki in voli, ki še nimajo stalnih zob, mase od 350 kg do vključno 500 kg (1)

0201

 

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno:

ex 0201 10 00

 

–  trupi in polovice

 

91

–  Trupi z maso od 180 kg do vključno 300 kg in polovice z maso od 90 kg do vključno 150 kg, z nizko stopnjo okostenelosti hrustanca (še posebej okostenelosti symphysis pubis – dimeljnice in vretenc), katerih meso je svetlo rožnate barve in katerih maščoba je zelo fine strukture ter bele do svetlo rumene barve (1)

0201 20

 

–  drugi kosi s kostmi:

ex 0201 20 20

 

– –  „kompenzirane“ četrti:

 

91

–  „Kompenzirane“ četrti z maso od 90 kg do vključno 150 kg, z nizko stopnjo okostenelosti hrustanca (še posebej okostenelosti symphysis pubis – dimeljnice in vretenc), katerih meso je svetlo rožnate barve in katerih maščoba je zelo fine strukture ter bele do svetlo rumene barve (1)

ex 0201 20 30

 

– –  nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:

 

91

–  Razkosane sprednje četrti z maso od 45 kg do vključno 75 kg, z nizko stopnjo okostenelosti hrustanca (še posebej okostenelosti vretenc), katerih meso je svetlo rožnate barve in katerih maščoba je zelo fine strukture ter bele do svetlo rumene barve (1)

ex 0201 20 50

 

– –  nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:

 

91

–  Razkosane zadnje četrti z maso od 45 kg do vključno 75 kg (v primeru „Pistola“ rezov od 38 kg do vključno 68 kg), z nizko stopnjo okostenelosti hrustanca (še posebej okostenelosti vretenc), katerih meso je svetlo rožnate barve in katerih maščoba je zelo fine strukture ter bele do svetlo rumene barve (1)

(1)   Vnos v ta podnaslov je predmet pogojev, ki so določeni v ustreznih predpisih Skupnosti.

PRILOGA III(a)

ČRNOGORSKE TARIFNE KONCESIJE ZA OSNOVNE KMETIJSKE PROIZVODE S POREKLOM IZ SKUPNOSTI

(iz člena 27(2)(a))

Dajatev prosto za neomejene količine po začetku veljavnosti tega sporazumaOznaka KN

Poimenovanje

0101

Živi konji, osli, mezge in mule:

0101 90

–  Drugi:

 

– –  konji:

0101 90 11

– – –  za zakol

0101 90 19

– – –  drugi

0101 90 30

– –  osli

0101 90 90

– –  mezge in mule

0105

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in pegatke:

 

–  Mase do vključno 185 g:

0105 12 00

– –  purani

0105 19

– –  druga:

0105 19 20

– – –  gosi

0105 19 90

– – –  race in pegatke

0106

Druge žive živali:

 

–  Sesalci:

0106 19

– –  drugi:

0106 19 10

– – –  domači kunci

0106 19 90

– – –  drugi

0106 20 00

–  Plazilci (vključno kače in želve)

 

–  Ptice:

0106 39

– –  druge:

0106 39 10

– – –  golobi

0205 00

Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:

0205 00 20

–  Sveže ali ohlajeno

0205 00 80

–  Zamrznjeno

0206

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovc, koz, konj, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni:

0206 10

–  Od goved, sveži ali ohlajeni:

0206 10 10

– –  za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

 

– –  drugi:

0206 10 91

– – –  jetra

0206 10 95

– – –  mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

0206 10 99

– – –  drugi

 

Od goved, zamrznjeni:

0206 21 00

– –  jeziki

0206 22 00

– –  jetra

0206 29

– –  drugi:

0206 29 10

– – –  za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

 

– – –  drugi:

0206 29 91

– – – –  mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

0206 29 99

– – – –  drugi

0206 30 00

–  Od prašičev, sveži ali ohlajeni

 

–  Od prašičev, zamrznjeni:

0206 41 00

– –  jetra

0206 49

– –  drugi:

0206 49 20

– – –  domačih prašičev

0206 49 80

– – –  drugi

0206 80

–  Drugi, sveži ali ohlajeni:

0206 80 10

– –  za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

 

– –  drugi:

0206 80 91

– – –  konj, oslov, mul in mezgov

0206 80 99

– – –  ovc in koz

0206 90

–  Drugi, zamrznjeni:

0206 90 10

– –  za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

 

– –  drugi:

0206 90 91

– – –  konj, oslov, mul in mezgov

0206 90 99

– – –  ovc in koz

0208

Drugo meso in užitni klavnični odpadki, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:

0208 10

–  Od kuncev ali zajcev:

 

– –  domačih kuncev

0208 10 11

– – –  sveže ali ohlajeno

0208 10 19

– – –  zamrznjeno

0208 10 90

– – –  drugo

0208 30 00

–  Od primatov

0208 40

–  od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev rodu Cetacea); od morskih krav in dugongov (sesalcev rodu Sirenia)

0208 40 10

– –  meso kitov

0208 40 90

– –  drugo

0208 50 00

–  od plazilcev (vključno kače in želve)

0208 90

–  Drugo

0208 90 10

– –  domačih golobov

 

– –  divjačine, razen zajcev ali kuncev:

0208 90 20

– – –  prepelic

0208 90 40

– – –  drugo

0208 90 55

– –  meso tjulenjev

0208 90 60

– –  severnih jelenov

0208 90 70

– –  žabji kraki

0208 90 95

– –  drugo

0210

Meso in užitni mesni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov:

 

–  Drugo, vključno užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov:

0210 91 00

– –  od primatov

0210 92 00

– –  od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev rodu Cetacea); od morskih krav in dugongov (sesalcev rodu Sirenia)

0210 93 00

– –  od plazilcev (vključno kače in želve)

0210 99

– –  drugo:

 

– – –  meso:

0210 99 10

– – – –  konjsko, nasoljeno, v slanici ali sušeno

 

– – – –  ovčje in kozje:

0210 99 21

– – – – –  s kostmi

0210 99 29

– – – – –  brez kosti

0210 99 31

– – – –  severnih jelenov

0210 99 39

– – – –  drugo

 

– – –  odpadki:

 

– – – –  domačih prašičev:

0210 99 41

– – – – –  jetra

0210 99 49

– – – – –  drugo

 

– – – –  govedi:

0210 99 51

– – – – –  mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

0210 99 59

– – – – –  drugo

0210 99 60

– – – –  ovac in koz

 

– – – –  drugo:

 

– – – – –  perutninska jetra:

0210 99 71

– – – – – –  mastna jetra gosi ali rac, nasoljena ali v slanici

0210 99 79

– – – – – –  drugo

0210 99 80

– – – – –  drugo

0210 99 90

– – –  užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih odpadkov

0407 00

Ptičja jajca v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana:

 

–  Perutnine:

 

– –  valilna:

0407 00 11

– – –  puranja ali gosja

0407 00 19

– – –  druga

0408

Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih:

 

–  Rumenjaki:

0408 11

– –  sušeni:

0408 11 20

– – –  neprimerni za človeško prehrano

0408 19

– –  drugi:

0408 19 20

– – –  neprimerni za človeško prehrano

 

–  Drugo:

0408 91

– –  sušeno:

0408 91 20

– – –  neprimerno za človeško prehrano

0408 99

– –  drugo:

0408 99 20

– – –  neprimerno za človeško prehrano

0410 00 00

Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

0601

Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike, v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tarifne številke 1212 :

0601 10

–  Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike, v mirujočem stanju:

0601 10 10

– –  hijacinte

0601 10 20

– –  narcise

0601 10 30

– –  tulipani

0601 10 40

– –  gladiole

0601 10 90

– –  drugo

0601 20

–  Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine cikorije:

0601 20 10

– –  cikorija, rastline in korenine

0601 20 30

– –  orhideje, hijacinte, narcise in tulipani

0601 20 90

– –  drugo

0602

Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči; gobji miceliji:

0602 90

–  Drugo:

0602 90 10

– –  gobji micelij

0602 90 20

– –  sadike ananasa

0604

Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni, pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripravljeni:

 

–  Drugo:

0604 91

– –  sveže:

0604 91 20

– – –  božična drevesca

0604 91 40

– – –  veje iglavcev

0604 91 90

– – –  drugo

0604 99

– –  drugo:

0604 99 10

– – –  preparirano zgolj s sušenjem

0604 99 90

– – –  drugo

0713

Sušene stročnice, oluščene ali neoluščene ali zdrobljene:

0713 33

– –  navadni fižol, vključno beli (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – –  drug

0713 39 00

– –  drug

0713 40 00

–  Leča

0713 50 00

–  Bob (Vicia faba var. major) in konjski bob (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

0713 90 00

–  Druge

0714

Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter podobne korenovke in gomolji z visokim deležem škroba ali inulina, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; sredica sagovega drevesa:

0714 10

–  Manioka (cassava):

0714 10 10

– –  peleti iz moke in zdroba

 

– –  drugo:

0714 10 91

– – –  vrste, ki se uporablja za človeško prehrano, v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 28 kg, bodisi sveža in cela ali olupljena in zamrznjena, narezana ali ne

0714 10 99

– – –  drugo

0714 20

–  Sladki krompir:

0714 20 10

– –  svež, cel, namenjen za človeško prehrano

0714 20 90

– –  drugo

0714 90

–  Drugo:

 

– –  maranta, salep in podobne korenovke in gomolji z visokim deležem škroba:

0714 90 11

– – –  vrste, ki se uporabljajo za človeško prehrano, v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 28 kg, bodisi sveže in celo ali olupljeno in zamrznjeno, narezano ali ne

0714 90 19

– – –  drugo

0714 90 90

– –  drugo

0801

Kokosovi orehi, brazilski orehi in indijski orehi, sveži ali suhi, oluščeni ali neoluščeni:

 

–  Kokosov oreh:

0801 11 00

– –  suh kokosov oreh

0801 19 00

– –  drug

0802

Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni:

 

–  Mandeljni:

0802 11

– –  neoluščeni:

0802 11 10

– – –  grenki

0802 11 90

– – –  drugi

0802 12

– –  oluščeni:

0802 12 10

– – –  grenki

0802 12 90

– – –  drugi

 

–  Lešniki (Corylus spp.):

0802 21 00

– –  neoluščeni

0802 22 00

– –  oluščeni:

ex 0802 22 00

– – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino največ 2,5 kg

ex 0802 22 00

– – –  drugi

 

–  Orehi:

0802 31 00

– –  neoluščeni

0802 32 00

– –  oluščeni

0802 40 00

–  Kostanji (Castanea spp.)

0802 50 00

–  Pistacije

0802 60 00

–  Makadamije

0802 90

–  Drugo:

0802 90 20

– –  areko (ali betel), kola in ameriški hikori oreh

0802 90 50

– –  pinjole

0802 90 85

– –  drugo

0804

Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangostin, sveži ali suhi:

0804 10 00

–  Dateljni

0804 30 00

–  Ananas

0804 40 00

–  Avokado

0804 50 00

–  Guava, mango in mangostin

0806

Grozdje, sveže ali suho:

0806 20

–  Suho:

0806 20 10

– –  korinte

0806 20 30

– –  sultanine

0806 20 90

– –  drugo

0810

Drugo sadje, sveže:

0810 60 00

–  Durian

0810 90

–  Drugo:

0810 90 30

– –  tamarinde, indijska jabolka, liči, kruhovec, sapodile

0810 90 40

– –  pasijonka, karambola in pitahaya

 

– –  črni, beli ali rdeči ribez in kosmulje:

0810 90 50

– – –  črni ribez

0810 90 60

– – –  rdeči ribez

0810 90 70

– – –  drugo

0810 90 95

– –  drugo

0811

Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali sopari, zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne:

0811 90

–  Drugo:

 

– –  ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila:

 

– – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %:

0811 90 11

– – – –  tropsko sadje in tropski orehi

0811 90 19

– – – –  drugo

 

– – –  drugo:

0811 90 31

– – – –  tropsko sadje in tropski orehi

0811 90 39

– – – –  drugo

 

– –  drugo:

0811 90 50

– – –  sadje vrste Vaccinium myrtillus

0811 90 70

– – –  sadeži vrste Vaccinium myrtilloides in Vaccinium angustifolium

0811 90 85

– – –  tropsko sadje in tropski orehi

0812

Sadje in oreški, začasno konzervirani (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju neprimerni za takojšnjo prehrano:

0812 90

–  Drugo:

0812 90 70

– –  guava, mango, mangostini, tamarinde, indijska jabolka, liči, kruhovec sapodile, pasijonke, karambola, pitahaya in tropski oreški

0813

Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tarifne številke od 0801 do 0806 ; mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja:

0813 40

–  Drugo sadje:

0813 40 50

– –  papaja

0813 40 60

– –  tamarinde

0813 40 70

– –  indijska jabolka, liči, kruhovec, sapodile, pasijonke, karambola in pitahaya

0813 40 95

– –  drugo

0813 50

–  Mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja:

 

– –  mešanice iz suhega sadja, razen tistih iz tarifne številke od 0801 do 0806 :

 

– – –  ki ne vsebujejo suhih sliv:

0813 50 12

– – – –  iz papaj, tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasijonk, karambol in pitahay

0813 50 15

– – – –  drugo

0813 50 19

– – –  ki vsebujejo suhe slive

 

– –  mešanice izključno iz suhih oreškov iz tarifne številke 0801 in 0802 :

0813 50 31

– – –  iz tropskih orehov

0813 50 39

– – –  druge

 

– –  druge mešanice:

0813 50 91

– – –  ki ne vsebujejo suhih sliv ali fig

0813 50 99

– – –  druge

0814 00 00

Lupine agrumov ali melon (vključno lubenic), sveže, zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave:

 

–  Kava, nepražena:

0901 11 00

– –  s kofeinom

0901 12 00

– –  brez kofeina

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne:

0902 10 00

–  Zeleni čaj (nefermentirani) v zavitkih do vključno 3 kg

0902 20 00

–  Drug zeleni čaj (nefermentiran)

0902 30 00

–  Črni čaj (fermentiran) in delno fermentiran čaj, v zavitkih do vključno 3 kg

0902 40 00

–  Drug črni čaj (fermentiran) in drugi delno fermentirani čaji

0904

Poper rodu Piper; suhi, zdrobljeni ali zmleti plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta:

 

–  Poper:

0904 11 00

– –  nezdrobljen in nezmlet

0904 12 00

– –  zdrobljen ali zmlet

0904 20

–  Plodovi rodu Capsicum ali Pimenta, suhi ali zdrobljeni ali zmleti:

 

– –  nezdrobljena in nezmleta:

0904 20 10

– – –  sladka paprika

0904 20 30

– – –  druga

0904 20 90

– –  zdrobljena ali zmleta

0905 00 00

Vanilija

0906

Cimet in cvetovi cimetovega drevesa:

 

–  Nezdrobljeni in nezmleti:

0906 11 00

– –  Cimet (Cinnamomum zeylanicum Blume)

0906 19 00

– –  drugo

0906 20 00

–  Zdrobljen ali zmlet

0907 00 00

Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)

0908

Muškatni orešček, macis in kardamom:

0908 10 00

–  Muškatni orešček

0908 20 00

–  Macis

0908 30 00

–  Kardamom

0909

Seme janeža, zvezdastega janeža, komarčka, koriandra, orientalske ali navadne kumine; brinove jagode:

0909 10 00

–  Seme janeža in zvezdastega janeža

0909 20 00

–  Seme koriandra

0909 30 00

–  Seme orientalske kumine

0909 40 00

–  Seme navadne kumine

0909 50 00

–  Seme komarčka; brinove jagode

0910

Ingver, žafran, kurkuma, timijan, lovorjev list, curry in druge začimbe:

0910 10 00

–  Ingver

0910 20

–  Žafran:

0910 20 10

– –  nezdrobljen in nezmlet

0910 20 90

– –  zdrobljen ali zmlet

0910 30 00

–  Kurkuma

 

–  Druge začimbe:

0910 91

– –  mešanice, opredeljene v opombi 1(b) k temu poglavju:

0910 91 10

– – –  nezdrobljene in nezmlete

0910 91 90

– – –  zdrobljene ali zmlete

0910 99

– –  druge:

0910 99 10

– – –  seme triplata (božje rutice)

 

– – –  timijan:

 

– – – –  nezdrobljen in nezmlet:

0910 99 31

– – – – –  divji timijan – materina dušica (Thymus serpyllum)

0910 99 33

– – – – –  drug

0910 99 39

– – – –  zdrobljen ali zmlet

0910 99 50

– – –  lovorjev list

0910 99 60

– – –  Curry

 

– – –  druge:

0910 99 91

– – – –  nezdrobljene in nezmlete

0910 99 99

– – – –  zdrobljene ali zmlete

1006

Riž:

1006 10

–  Neoluščen riž (riž v luski ali surov):

1006 10 10

– –  za setev

 

– –  drugi:

 

– – –  predkuhan (parboiled):

1006 10 21

– – – –  okroglozrnat

1006 10 23

– – – –  srednjezrnat

 

– – – –  dolgozrnat:

1006 10 25

– – – – –  z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 10 27

– – – – –  z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

 

– – –  drug:

1006 10 92

– – – –  okroglozrnat

1006 10 94

– – – –  srednjezrnat

 

– – – –  dolgozrnat:

1006 10 96

– – – – –  z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 10 98

– – – – –  z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

1006 20

–  Oluščen nebrušen (rjav) riž::

 

– –  predkuhan (parboiled):

1006 20 11

– – –  okroglozrnat

1006 20 13

– – –  srednjezrnat

 

– – –  dolgozrnat:

1006 20 15

– – – –  z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 20 17

– – – –  z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

 

– –  drug:

1006 20 92

– – –  okroglozrnat

1006 20 94

– – –  srednjezrnat

 

– – –  dolgozrnat:

1006 20 96

– – – –  z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 20 98

– – – –  z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

1006 30

–  Riž, manj brušen ali dobro brušen, tudi poliran ali glaziran:

 

– –  manj brušen riž

 

– – –  predkuhan (parboiled):

1006 30 21

– – – –  okroglozrnat

1006 30 23

– – – –  srednjezrnat

 

– – – –  dolgozrnat:

1006 30 25

– – – – –  z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 30 27

– – – – –  z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

 

– – –  drug:

1006 30 42

– – – –  okroglozrnat

1006 30 44

– – – –  srednjezrnat

 

– – – –  dolgozrnat:

1006 30 46

– – – – –  z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 30 48

– – – – –  z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

 

– –  dobro brušen riž:

 

– – –  predkuhan (parboiled):

1006 30 61

– – – –  okroglozrnat

1006 30 63

– – – –  srednjezrnat

 

– – – –  dolgozrnat:

1006 30 65

– – – – –  z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 30 67

– – – – –  z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

 

– – –  drug:

1006 30 92

– – – –  okroglozrnat

1006 30 94

– – – –  srednjezrnat

 

– – – –  dolgozrnat:

1006 30 96

– – – – –  z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 30 98

– – – – –  z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

1006 40 00

–  Lomljen riž

1007

Sirek v zrnu:

1007 00 10

–  Hibridi za setev

1007 00 90

–  Drugo

1008

Ajda, proso, kanarska čužka; druga žita:

1008 10 00

–  Ajda

1008 20 00

–  Proso

1008 30 00

–  Kanarska čužka

1008 90

–  Druga žita:

1008 90 10

– –  tritikala

1008 90 90

– –  druga

1102

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice:

1102 10 00

–  Ržena moka

1102 20

–  Koruzna moka:

1102 20 10

– –  z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %

1102 20 90

– –  druga

1102 90

–  Druga:

1102 90 10

– –  ječmenova moka

1102 90 30

– –  ovsena moka

1102 90 50

– –  riževa moka

1102 90 90

– –  druga

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti:

 

–  Drobljenec in zdrob:

1103 11

– –  pšenična:

1103 11 10

– – –  iz trde pšenice

1103 11 90

– – –  iz navadne pšenice in pire

1103 13

– –  koruzna:

1103 13 10

– – –  z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %

1103 13 90

– – –  druga

1103 19

– –  iz drugih žit:

1103 19 10

– – –  ržena

1103 19 30

– – –  ječmenova

1103 19 40

– – –  ovsena

1103 19 50

– – –  riževa

1103 19 90

– – –  druga

1103 20

–  Peleti:

1103 20 10

– –  rženi

1103 20 20

– –  ječmenovi

1103 20 30

– –  ovseni

1103 20 40

– –  koruzni

1103 20 50

– –  riževi

1103 20 60

– –  pšenični

1103 20 90

– –  drugi

1104

Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z odstranjeno opno, valjana, v kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tarifne številke 1006 ; žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti:

 

–  Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:

1104 12

– –  ovsena:

1104 12 10

– – –  valjana

1104 12 90

– – –  v obliki kosmičev

1104 19

– –  iz drugih žit:

1104 19 10

– – –  pšenična

1104 19 30

– – –  ržena

1104 19 50

– – –  koruzna

 

– – –  ječmenova:

1104 19 61

– – – –  valjana

1104 19 69

– – – –  v obliki kosmičev

 

– – –  druga:

1104 19 91

– – – –  riževi kosmiči

1104 19 99

– – – –  drugo

 

–  Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, perlirana, rezana ali drobljena):

1104 22

– –  ovsena:

1104 22 20

– – –  oluščena

1104 22 30

– – –  oluščena in rezana ali drobljena („Grütze“ ali „grutten“)

1104 22 50

– – –  perlirana

1104 22 90

– – –  obdelana le z drobljenjem

1104 22 98

– – –  drugo

1104 23

– –  koruzna:

1104 23 10

– – –  oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne:

1104 23 30

– – –  perlirana

1104 23 90

– – –  samo drobljena

1104 23 99

– – –  drugo

1104 29

– –  iz drugih žit:

 

– – –  ječmenova:

1104 29 01

– – – –  oluščena

1104 29 03

– – – –  oluščena in rezana ali drobljena („Grütze“ ali „grutten“)

1104 29 05

– – – –  perlirana

1104 29 07

– – – –  obdelana le z drobljenjem

1104 29 09

– – – –  drugo

 

– – –  drugo:

 

– – – –  oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne:

1104 29 11

– – – – –  pšenična

1104 29 18

– – – – –  druga

1104 29 30

– – – –  perlirana

 

– – – –  obdelana le z drobljenjem:

1104 29 51

– – – – –  pšenična

1104 29 55

– – – – –  ržena

1104 29 59

– – – – –  druga

 

– – – –  druga:

1104 29 81

– – – – –  pšenična

1104 29 85

– – – – –  ržena

1104 29 89

– – – – –  druga

1104 30

–  Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti:

1104 30 10

– –  pšenični

1104 30 90

– –  iz drugih žit

1105

Moka, zdrob, prah, granule, kosmiči in peleti iz krompirja:

1105 10 00

–  Moka, prah in zdrob

1105 20 00

–  Kosmiči, granule in peleti

1106

Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic iz tarifne številke 0713 , iz saga ali korenovk ali gomoljev iz tarifne številke 0714 ; ali iz proizvodov iz Poglavja 8:

1106 10 00

–  iz suhih stročnic iz tarifne številke 0713

1106 20

–  Iz saga, korenov ali gomoljev iz tarifne številke 0714 :

1106 20 10

– –  neprimerni za človeško prehrano (denaturirani)

1106 20 90

– –  druga

1106 30

–  Iz proizvodov iz Poglavja 8:

1106 30 10

– –  iz banan

1106 30 90

– –  drugo

1107

Slad, pražen ali nepražen:

1107 10

–  Nepražen:

 

– –  pšenični:

1107 10 11

– – –  v obliki moke

1107 10 19

– – –  drug

 

– –  drug:

1107 10 91

– – –  v obliki moke

1107 10 99

– – –  drug

1107 20 00

–  Pražen

1108

Škrob; inulin:

 

–  Škrob:

1108 11 00

– –  pšenični škrob

1108 12 00

– –  koruzni škrob

1108 13 00

– –  krompirjev škrob

1108 14 00

– –  škrob iz manioke

1108 19

– –  drug škrob:

1108 19 10

– – –  rižev škrob

1108 19 90

– – –  drug

1108 20 00

–  Inulin

1109 00 00

Pšenični gluten, osušen ali neosušen

1502 00

Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tarifne številke 1503 :

1502 00 10

–  Za industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1502 00 90

–  Drugo

1503 00

Stearin iz prašičje masti, olje iz prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani ali nemešani ali kako drugače obdelani:

 

–  Stearin iz prašičje masti in oleostearin:

1503 00 11

– –  za industrijske namene

1503 00 19

– –  drugo

1503 00 30

–  Olje iz loja za industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1503 00 90

– –  drugo

1504

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani:

1504 10

–  Olja in njihove frakcije iz ribjih jeter:

1504 10 10

– –  z vsebnostjo vitamina A do vključno 2 500 IU/g

 

– –  druge:

1504 10 91

– – –  iz navadnega jezika

1504 10 99

– – –  druge

1504 20

–  Masti in olja rib ter njihove frakcije, razen iz ribjih jeter:

1504 20 90

– –  drugo

1504 30

–  Masti in olja morskih sesalcev in njihove frakcije:

1504 30 90

– –  drugo

1507

Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano:

1507 10

–  Surovo olje, vključno degumirano:

1507 10 10

– –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1507 90

–  Drugo:

1507 90 10

– –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1508

Olje iz arašidov in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano:

1508 10

–  Surovo olje:

1508 10 10

– –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1508 10 90

– –  drugo

1508 90

–  Drugo:

1508 90 10

– –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1508 90 90

– –  drugo

1510 00

Druga olja, dobljena izključno iz oljk, in njihove frakcije, prečiščena ali neprečiščena, toda kemično nemodificirana, vključno mešanice teh olj ali frakcij z olji ali frakcijami iz tarifne številke 1509 :

1510 00 10

–  Surova olja

1510 00 90

–  Drugo

1512

Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano:

 

–  Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije:

1512 21

– –  surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne:

1512 21 10

– – –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1512 21 90

– – –  drugo

1512 29

– –  drugo:

1512 29 10

– – –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1512 29 90

– – –  drugo

1514

Olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano:

 

–  Olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline in njegove frakcije:

1514 11

– –  surovo olje:

1514 11 10

– – –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1514 11 90

– – –  drugo

1514 19

– –  drugo:

1514 19 10

– – –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1514 19 90

– – –  drugo

 

–  Drugo:

1514 91

– –  surovo olje:

1514 91 10

– – –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1514 91 90

– – –  drugo

1514 99

– –  drugo:

1514 99 10

– – –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1514 99 90

– – –  drugo

1516

Masti in olja živalskega ali rastlinska izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, prečiščeni ali neprečiščeni, toda nadalje nepredelani:

1516 20

–  Živalske masti in olja in njihove frakcije:

 

– –  drugo:

 

– – –  drugo:

 

– – – –  druga:

1516 20 98

– – – – –  druga

1518 00

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tarifne številke 1516 ; neužitne mešanice ali preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

 

–  Pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana, za tehnične ali industrijske namene, razen za pripravo hrane za človeško prehrano:

1518 00 31

– –  surova

1518 00 39

– –  drugo

1522 00

Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi maščobnih substanc ali živalskih ali rastlinskih voskov:

 

–  Ostanki predelave maščobnih substanc ali živalskih ali rastlinskih voskov:

 

– –  ki vsebujejo olja z značilnostmi oljčnega olja:

1522 00 31

– – –  milne usedline

1522 00 39

– – –  drugo

 

– –  drugo:

1522 00 91

– – –  oljne gošče in usedline; milne usedline

1522 00 99

– – –  drugo

1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim medom; karamel:

 

–  Laktoza in laktozni sirup:

1702 11 00

– –  ki vsebuje 99 mas. % ali več laktoze, izraženo kot brezvodna laktoza, računano na suho snov

1702 19 00

– –  drugo

1702 20

–  Javorjev sladkor in javorjev sirup:

1702 20 10

– –  javorjev sladkor v trdni obliki, ki vsebuje dodane snovi za aromatiziranje ali barvila

1702 20 90

– –  drugo

1702 30

–  Glukoza in glukozni sirup, ki ne vsebuje fruktoze, ali ki v suhem stanju vsebuje manj kot 20 mas. % fruktoze:

1702 30 10

– –  izoglukoza

 

– –  drugo:

 

– – –  ki v suhem stanju vsebuje 99 mas. % glukoze ali več:

1702 30 51

– – – –  v obliki belega kristaliničnega prahu, aglomeriranega ali neaglomeriranega

1702 30 59

– – – –  drugo

 

– – –  drugo:

1702 30 91

– – – –  v obliki belega kristaliničnega prahu, aglomeriranega ali neaglomeriranega

1702 30 99

– – – –  drugo

1702 40

–  Glukoza in glukozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 20 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % fruktoze, razen invertnega sladkorja:

1702 40 10

– –  izoglukoza

1702 40 90

– –  drugo

1702 60

–  Druga fruktoza in fruktozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje več kot 50 mas. % fruktoze, razen invertnega sladkorja:

1702 60 10

– –  izoglukoza

1702 60 80

– –  inulinski sirup

1702 60 95

– –  drugo

1702 90

–  Drugo, vključno invertni sladkor in drugi sladkorji in druge mešanice sladkornih sirupov, ki v suhem stanju vsebujejo 50 mas. % fruktoze:

1702 90 30

– –  izoglukoza

1702 90 50

– –  maltodekstrin in maltodekstrinski sirup

 

– –  karamel:

1702 90 71

– – –  ki v suhi snovi vsebuje 50 mas. % ali več saharoze

 

– – –  drugo:

1702 90 75

– – – –  v obliki prahu, aglomeriran ali neaglomeriran

1702 90 79

– – – –  drugo

1702 90 80

– –  inulinski sirup

1702 90 99

– –  drugo

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, njoki, kaneloni; kuskus; pripravljen ali nepripravljen:

1902 20

–  Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene:

1902 20 30

– –  ki vsebujejo več kot 20 mas. % klobas in podobnih proizvodov, iz mesa in klavničnih odpadkov vseh vrst, vključno z maščobami kakršnih koli vrst ali izvora

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne:

 

–  Drugo:

2007 99

– –  drugo:

 

– – –  drugo:

2007 99 98

– – – –  drugo

2008

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:

 

–  Oreški, arašidi in druga semena, vključno medsebojne mešanice:

2008 19

– –  drugo, vključno mešanice:

 

– – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1 kg:

 

– – – –  drugo:

2008 19 19

– – – – –  drugo

2009

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in, ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne:

 

–  Pomarančni sok:

2009 11

– –  zamrznjen:

 

– – –  z Brix vrednostjo več kot 67:

2009 11 11

– – – –  z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase

2009 11 19

– – – –  drugo

 

– – –  z Brix vrednostjo do vključno 67:

2009 11 91

– – – –  z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase in z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %

2009 11 99

– – – –  drugo

2009 19

– –  drugo:

 

– – –  z Brix vrednostjo več kot 67:

2009 19 11

– – – –  z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase

2009 19 19

– – – –  drugo

 

– – –  z Brix vrednostjo več kot 20, do vključno 67:

2009 19 91

– – – –  z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase in z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %

2009 19 98

– – – –  drugo

 

–  Sok grenivke (vključno sok pomela):

2009 29

– –  drug:

 

– – –  z Brix vrednostjo več kot 67:

2009 29 11

– – – –  z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase

2009 29 19

– – – –  drugo

 

– – –  z Brix vrednostjo več kot 20 do vključno 67:

2009 29 91

– – – –  z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase in z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %

2009 29 99

– – – –  drugo

 

–  Sok iz drugih posameznih vrst agrumov:

2009 39

– –  drugo:

 

– – –  z Brix vrednostjo več kot 67:

2009 39 11

– – – –  z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase

2009 39 19

– – – –  drugo

 

– – –  z Brix vrednostjo več kot 20 do vključno 67:

 

– – – –  z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase:

2009 39 31

– – – – –  ki vsebuje dodan sladkor

2009 39 39

– – – – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja

 

– – – –  z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase:

 

– – – – –  limonin sok:

2009 39 51

– – – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %

2009 39 55

– – – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas. %

2009 39 59

– – – – – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja

 

– – – – –  drugi sokovi iz agrumov:

2009 39 91

– – – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %

2009 39 95

– – – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas. %

2009 39 99

– – – – – –  ki ne vsebujejo dodanega sladkorja

 

–  Ananasov sok:

2009 49

– –  drugo:

 

– – –  z Brix vrednostjo več kot 67:

2009 49 11

– – – –  z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase

2009 49 19

– – – –  drugo

 

– – –  z Brix vrednostjo več kot 20 do vključno 67:

2009 49 30

– – – –  z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase, ki vsebuje dodan sladkor

 

– – – –  drugo:

2009 49 91

– – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %

2009 49 93

– – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas. %

2009 49 99

– – – – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja

 

–  Grozdni sok (vključno grozdni mošt):

2009 69

– –  drugo:

 

– – –  z Brix vrednostjo več kot 67:

2009 69 11

– – – –  z vrednostjo do vključno 22 EUR za 100 kg neto mase

2009 69 19

– – – –  drugo

 

– – –  z Brix vrednostjo več kot 30 do vključno 67:

 

– – – –  z vrednostjo več kot 18 EUR za 100 kg neto mase:

2009 69 51

– – – – –  koncentriran

2009 69 59

– – – – –  drugo

 

– – – –  z vrednostjo do vključno 18 EUR za 100 kg neto mase:

 

– – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %:

2009 69 71

– – – – – –  koncentriran

2009 69 79

– – – – – –  drugo

2009 69 90

– – – – –  drugo

 

–  Jabolčni sok:

2009 79

– –  drugo:

 

– – –  z Brix vrednostjo več kot 67:

2009 79 11

– – – –  z vrednostjo do vključno 22 EUR za 100 kg neto mase

2009 79 19

– – – –  drugo

 

– – –  z Brix vrednostjo več kot 20 do vključno 67:

2009 79 30

– – – –  z vrednostjo več kot 18 EUR za 100 kg neto mase, ki vsebuje dodan sladkor

 

– – – –  drugo:

2009 79 91

– – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %

2009 79 93

– – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas. %

2009 79 99

– – – – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja

2009 80

–  Sok iz drugih posameznih vrst sadja ali vrtnin:

 

– –  z Brix vrednostjo več kot 67:

 

– – –  hruškov sok:

2009 80 11

– – – –  z vrednostjo do vključno 22 EUR za 100 kg neto mase

2009 80 19

– – – –  drugo

 

– – –  drugo:

 

– – – –  z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase:

2009 80 34

– – – – –  sokovi iz tropskega sadja

2009 80 35

– – – – –  drugo

 

– – – –  drugo:

2009 80 36

– – – – –  sokovi iz tropskega sadja

2009 80 38

– – – – –  drugo

2009 90

–  Mešanice sokov:

 

– –  z Brix vrednostjo več kot 67:

 

– – –  mešanice jabolčnega in hruškovega soka:

2009 90 11

– – – –  z vrednostjo do vključno 22 EUR za 100 kg neto mase

2009 90 19

– – – –  drugo

 

– – –  drugo:

2009 90 21

– – – –  z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase

2009 90 29

– – – –  drugo

2106

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu:

2106 90

–  Drugo:

 

– –  aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi:

2106 90 30

– – –  izoglukozni sirupi

 

– – –  drugo:

2106 90 51

– – – –  laktozni sirupi

2106 90 55

– – – –  glukozni sirupi in maltodekstrinski sirupi

2106 90 59

– – – –  drugo

2302

Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit ali stročnic, nepeletizirani ali peletizirani:

2302 10

–  Koruzni:

2302 10 10

– –  z vsebnostjo škroba do vključno 35 mas. %

2302 10 90

– –  drugi

2302 30

–  Pšenični:

2302 30 10

– –  pri katerih vsebnost škroba ne presega 28 mas. % in pri katerih del, ki preide skozi sito z velikostjo odprtin 0,2 mm, ne presega 10 mas. % ali, alternativno, del, ki preide skozi sito, vsebuje pepel, preračunano na proizvod v suhem stanju, enako ali več kot 1,5 mas. %

2302 30 90

– –  drugi

2302 40

–  Iz drugih žit:

 

– –  riževi:

2302 40 02

– – –  z vsebnostjo škroba do vključno 35 mas. %

2302 40 08

– – –  drugi

 

– –  drugi:

2302 40 10

– – –  pri katerih vsebnost škroba ne presega 28 mas. %, in pri katerih del, ki preide skozi sito z velikostjo odprtin 0,2 mm, ne presega 10 mas. % ali, alternativno, del, ki preide skozi sito, vsebuje pepel, preračunano na proizvod v suhem stanju, enako ali več kot 1,5 mas. %

2302 40 90

– – –  drugi

2302 50 00

–  Iz stročnic

2303

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn ali destilarn, nepeletizirani in peletizirani:

2303 10

–  Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki:

 

– –  ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih tekočin za namakanje), z vsebnostjo beljakovin, računano na suh proizvod:

2303 10 11

– – –  več kot 40 mas. %

2303 10 19

– – –  do vključno 40 mas. %

2303 20

–  Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja:

2303 20 90

– –  drugo

2303 30 00

–  Odpadki in ostanki iz pivovarn ali destilarn

2304 00 00

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz soje, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

2305 00 00

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj, razen tistih iz tarifne številke 2304 ali 2305 , nezmleti ali zmleti ali peletizirani:

2306 10 00

–  Iz bombaževega semena

2306 20 00

–  Iz lanenega semena

2306 30 00

–  Iz sončničnega semena

 

–  Iz semena oljne repice ali ogrščice:

2306 41 00

– –  iz semena oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline

2306 49 00

– –  drugo

2306 90

–  Drugo:

2306 90 05

– –  iz koruznih kalčkov

 

– –  drugi:

 

– – –  oljne pogače in drugi ostanki, dobljeni pri ekstrakciji oljčnega olja:

2306 90 11

– – – –  ki vsebujejo 3 mas. % ali manj oljčnega olja

2306 90 19

– – – –  ki vsebujejo več kot 3 mas. % oljčnega olja

2306 90 90

– – –  drugo

2308 00

Rastlinski materiali in rastlinski odpadki, stranski proizvodi in ostanki, peletizirani ali nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:

 

–  Grozdne tropine:

2308 00 11

– –  s skupno vsebnostjo alkohola do vključno 4,3 mas. % in z vsebnostjo suhe snovi ne manj kot 40 mas. %

2308 00 19

– –  drugo

2308 00 40

–  Želod in divji kostanj, drozge ali tropine iz drugega sadja razen iz grozdja

2308 00 90

–  Drugo

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali:

2309 90

–  Drugo:

2309 90 10

– –  hrana za ribe ali morske sesalce, topljiva

2309 90 20

– –  proizvodi, na katere se nanaša dodatna opomba 5 k temu poglavju

 

– –  drugo, vključno premiksi:

 

– – –  ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup, iz tarifnih podštevilk 1702 30 51 do 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 in 2106 90 55 , ali mlečne proizvode:

 

– – – –  ki vsebujejo škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup:

 

– – – – –  ki ne vsebujejo škroba ali, ki vsebujejo 10 mas. % ali manj škroba:

2309 90 31

– – – – – –  ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov ali vsebujejo manj kot 10 mas % takih proizvodov

2309 90 33

– – – – – –  ki vsebujejo ne manj kot 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 90 35

– – – – – –  ki vsebujejo ne manj kot 50 mas. %, vendar manj kot 75 mas. % mlečnih proizvodov

2309 90 39

– – – – – –  ki vsebujejo ne manj kot 75 mas. % mlečnih proizvodov

 

– – – – –  ki vsebujejo več kot 10 mas %, vendar ne več kot 30 mas % škroba:

2309 90 41

– – – – – –  ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov ali vsebujejo manj kot 10 mas % takih proizvodov

2309 90 43

– – – – – –  ki vsebujejo ne manj kot 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 90 49

– – – – – –  ki vsebujejo ne manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

 

– – – – –  ki vsebujejo več kot 30 mas % škroba:

2309 90 51

– – – – – –  ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov ali vsebujejo manj kot 10 mas % takih proizvodov

2309 90 53

– – – – – –  ki vsebujejo ne manj kot 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 90 59

– – – – – –  ki vsebujejo ne manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 90 70

– – – –  ki ne vsebujejo škroba, glukoze, glukoznega sirupa, maltodekstrina ali maltodekstrinskega sirupa, vendar vsebujejo mlečne proizvode

 

– – –  drugo:

2309 90 91

– – – –  rezanci iz sladkorne pese z dodano melaso

 

– – – –  drugo:

2309 90 95

– – – – –  ki vsebujejo 49 mas. % ali več holinklorida, na organskem ali anorganskem nosilcu

2309 90 99

– – – – –  drugo

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno zgoščena (trda) olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; izvlečki oleosmol; koncentrati eteričnih olj in maščob v masteh, neeteričnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj:

 

–  Eterična olja agrumov:

3301 12

– –  iz pomaranče:

3301 12 10

– – –  nedeterpenirana

3301 12 90

– – –  deterpenirana

3301 13

– –  iz limone:

3301 13 10

– – –  nedeterpenirana

3301 13 90

– – –  deterpenirana

3301 19

– –  drugo:

3301 19 20

– – –  nedeterpenirana

3301 19 80

– – –  deterpenirana

 

–  Eterična olja, druga, razen iz agrumov:

3301 24

– –  Iz poprove mete (Mentha piperita):

3301 24 10

– – –  nedeterpenirana

3301 24 90

– – –  deterpenirana

3301 25

– –  iz drugih met:

3301 25 10

– – –  nedeterpenirana

3301 25 90

– – –  deterpenirana

3301 29

– –  druga:

 

– – –  iz nageljnovih žbic, niaouli in ylang-ylang:

3301 29 11

– – – –  nedeterpenirana

3301 29 31

– – – –  deterpenirana

 

– – –  druga:

3301 29 41

– – – –  nedeterpenirana

 

– – – –  deterpenirana:

3301 29 71

– – – – –  iz geranije; iz jasmina; iz vetivera

3301 29 79

– – – – –  iz sivke ali lavandina

3301 29 91

– – – – –  drugo

3301 30 00

–  Rezinoidi

3302

Mešanice dišav in mešanice (vključno alkoholne raztopine) na osnovi ene ali več teh snovi, ki se uporabljajo kot surovine v industriji; drugi preparati na osnovi dišav vrst, ki se uporabljajo v proizvodnji pijač:

3302 10

–  Za uporabo v industriji hrane ali pijač:

 

– –  za uporabo v industriji pijač:

3302 10 40

– – –  drugo

3302 10 90

– –  za uporabo v industriji hrane

3501

Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila:

3501 90

–  Drugo:

3501 90 10

– –  kazeinska lepila

3502

Albumini (vključno koncentrati dveh ali več proteinov iz sirotke z vsebnostjo 80 mas. % ali več proteinov iz sirotke, računano na suho snov), albuminati in drugi albuminski derivati:

 

–  Jajčni albumin:

3502 11

– –  posušen:

3502 11 10

– – –  neustrezen ali ki bo s predelavo postal neustrezen za človeško prehrano

3502 11 90

– – –  drugo

3502 19

– –  drugo:

3502 19 10

– – –  neustrezen ali ki bo s predelavo postal neustrezen za človeško prehrano

3502 19 90

– – –  drugo

3502 20

–  Mlečni albumin, vključno koncentrati iz dveh ali več sirotkinih proteinov:

3502 20 10

– –  neustrezen ali ki bo s predelavo postal neustrezen za človeško prehrano

 

– –  drugo:

3502 20 91

– – –  posušen (na primer v lističih, kosmičih, prahu)

3502 20 99

– – –  drugo

3502 90

–  Drugo:

 

– –  albumini, razen jajčnih albuminov in mlečnih albuminov (laktoalbuminov):

3502 90 20

– – –  za človeško prehrano neprimeren ali ki bo s predelavo postal neprimeren

3502 90 70

– – –  drugo

3502 90 90

– –  albuminati in drugi derivati albumina

3503 00

Želatina (vključno z želatino v kvadratnih in pravokotnih listih; po površini obdelano ali neobdelano ali barvano ali ne) in njeni derivati; želatina iz ribjih mehurjev; drugo lepilo živalskega izvora, razen kazeinskih lepil iz tarifne številke 3501 :

3503 00 10

–  Želatina in njeni derivati

3503 00 80

–  Drugo

3504 00 00

Peptoni in njihovi derivati; druge proteinske snovi in njihovi derivati, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; prah iz kože ali usnja, vključno tudi prah iz kromovo strojenega usnja

3505

Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in estrificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih modificiranih škrobov:

3505 10

–  Dekstrini in drugi modificirani škrobi:

 

– –  drugi modificirani škrobi:

3505 10 50

– – –  škrobi, esterificirani ali eterificirani

4101

Surove kože govedi ali kopitarjev (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konservirane, toda nestrojene niti pergamentno obdelane niti nadalje obdelane), z dlako ali brez dlake, cepljene ali necepljene:

4101 20

–  Cele kože, govedi, ki tehtajo do vključno 8 kg, če so suhe, do vključno 10 kg, če so suho nasoljene, ali do vključno 16 kg, če so sveže, mokro soljene ali drugače konzervirane:

4101 20 10

– –  sveže

4101 20 30

– –  mokro nasoljene

4101 20 50

– –  posušene ali nasoljene na suho

4101 20 90

– –  druge

4101 50

–  Cele kože z dlako ali brez dlake, ki tehtajo več kot 16 kg:

4101 50 10

– –  sveže

4101 50 30

– –  mokro nasoljene

4101 50 50

– –  posušene ali nasoljene na suho

4101 50 90

– –  druge

4101 90 00

–  Druge, vključno kruponi, polkruponi in trebuhi

4102

Surove kože ovc ali jagnjet (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konservirane, toda nestrojene, pergamentno neobdelane in tudi ne kako drugače naprej obdelane), z volno ali brez nje, cepljene ali necepljene, razen tistih, ki so izključene z opombo 1(c) k temu poglavju:

4102 10

–  Z volno:

4102 10 10

– –  jagnjet

4102 10 90

– –  druge

 

–  Brez volne:

4102 21 00

– –  piklane

4102 29 00

– –  druge

4103

Druge surove kože (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konservirane, toda nestrojene in pergamentno neobdelane niti nadalje obdelane), z dlako ali brez dlake, cepljene ali necepljene, razen tistih, ki so izključene z opombo 1 (b) ali (c) k temu poglavju:

4103 20 00

–  Plazilcev

4103 30 00

–  Svinjske

4103 90

–  Druge:

4103 90 10

– –  kozje ali kozličje

4103 90 90

– –  druge

4301

Surovo neustrojeno krzno (vključno z glavami, repi, tacami in drugimi kosi ali odrezki, primernimi za krznarsko rabo), razen surovih kož, ki se uvrščajo v tarifno številko 4101 , 4102 ali 4103 :

4301 10 00

–  Nerca, celega, z glavo, repom ali tacami ali brez njih

4301 30 00

–  Naslednjih vrst jagnjet: astrahanskih, jagnjet s širokim repom, karakut, perzijskih in podobnih jagnjet, indijskih, kitajskih, mongolskih ali tibetskih jagnjet, celo, z glavo, repom ali tacami ali brez

4301 60 00

–  Lisice, cele, z glavo, repom ali tacami ali brez njih

4301 80

–  Drugo krzno, celo, z glavo, repom ali tacami ali brez njih:

4301 80 30

– –  svizcev

4301 80 50

– –  divjih mačk (zveri)

4301 80 80

– –  drugo

4301 90 00

–  Glave, repi, tace in drugi kosi ali odrezki, primerni za krznarsko rabo

5001 00 00

Zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje

5002 00 00

Surova svila (nepredena)

5003 00 00

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje, odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali)

PRILOGA III(b)

ČRNOGORSKE TARIFNE KONCESIJE ZA OSNOVNE KMETIJSKE PROIZVODE S POREKLOM IZ SKUPNOSTI

(iz člena 27(2)(b))

Carine za proizvode, navedene v tej prilogi, se znižajo in odpravijo v skladu s časovnim razporedom, ki je za vsak proizvod naveden v navedeni prilogi

 na dan začetka veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 80 % carine;

 1. januarja v prvem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 60 % carine;

 1. januarja v drugem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 40 % carine;

 1. januarja v tretjem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 20 % carine;

 1. januarja v četrtem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 0 % carine.Oznaka KN

Poimenovanje

0102

Živo govedo:

0102 90

–  Drugo:

 

– –  domačih pasem:

0102 90 05

– – –  mase do vključno 80 kg

 

– – –  mase nad 80 kg, do vključno 160 kg:

0102 90 21

– – – –  za zakol

0102 90 29

– – – –  drugo

 

– – –  mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:

0102 90 41

– – – –  za zakol

0102 90 49

– – – –  drugo

 

– – –  mase nad 300 kg:

 

– – – –  telice (samice goveda, ki še niso telile):

0102 90 51

– – – – –  za zakol

0102 90 59

– – – – –  druge

 

– – – –  krave:

0102 90 61

– – – – –  za zakol

0102 90 69

– – – – –  druge

 

– – – –  drugo:

0102 90 71

– – – – –  za zakol

0102 90 79

– – – – –  drugo

0102 90 90

– –  drugo

0103

Živi prašiči:

 

–  Drugi:

0103 91

– –  mase pod 50 kg:

0103 91 10

– – –  domačih pasem

0103 91 90

– – –  drugi

0103 92

– –  mase 50 kg ali več:

 

– – –  domačih pasem:

0103 92 11

– – – –  svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg

0103 92 19

– – – –  drugi

0103 92 90

– – –  drugi

0105

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in pegatke:

 

–  Mase do vključno 185 g:

0105 11

– –  kokoši in petelini vrste Gallus domesticus:

 

– – –  kokoši iz matične jate (plemenske):

0105 11 19

– – – –  druge

 

– – –  druge:

0105 11 99

– – – –  druge

 

–  Druga:

0105 94 00

– –  kokoši in petelini vrste Gallus domesticus:

0105 99

– –  druga:

0105 99 10

– – –  race

0105 99 20

– – –  gosi

0105 99 30

– – –  purani

0105 99 50

– – –  pegatke

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:

 

–  Sveže ali ohlajeno:

0203 11

– –  trupi in polovice:

0203 11 10

– – –  domačih prašičev

0203 11 90

– – –  drugo

0203 12

– –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

 

– – –  domačih prašičev:

0203 12 11

– – – –  šunke in njihovi kosi

0203 12 19

– – – –  plečeta in njihovi kosi

0203 12 90

– – –  drugo

0203 19

– –  drugo:

 

– – –  domačih prašičev:

0203 19 11

– – – –  prednji deli in njihovi kosi

0203 19 13

– – – –  hrbet in njegovi kosi, s kostmi

0203 19 15

– – – –  prsi s potrebušino in njihovi kosi

 

– – – –  drugo:

0203 19 55

– – – – –  brez kosti

0203 19 59

– – – – –  drugo

0203 19 90

– – –  drugo

 

–  Zamrznjeno:

0203 21

– –  trupi in polovice:

0203 21 10

– – –  domačih prašičev

0203 21 90

– – –  drugo

0203 22

– –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

 

– – –  domačih prašičev:

0203 22 11

– – – –  šunke in njihovi kosi

0203 22 19

– – – –  plečeta in njihovi kosi

0203 22 90

– – –  drugo

0203 29

– –  drugo:

 

– – –  domačih prašičev:

0203 29 11

– – – –  prednji deli in njihovi kosi

0203 29 13

– – – –  hrbet in njegovi kosi, s kostmi

0203 29 15

– – – –  prsi s potrebušino in njihovi kosi

 

– – – –  drugo:

0203 29 55

– – – – –  brez kosti

0203 29 59

– – – – –  drugo

0203 29 90

– – –  drugo

0207

Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105 , sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:

 

–  Od puranov:

0207 24

– –  nerazrezani na kose, sveži ali ohlajeni:

0207 24 10

– – –  oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot „80 % purani“

0207 24 90

– – –  oskubljeni in očiščeni, brez glav, nog ter vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znani kot „73 % purani“ ali pod drugim nazivom

0207 25

– –  nerazrezani na kose, zamrznjeni:

0207 25 10

– – –  oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot „80 % purani“

0207 25 90

– – –  oskubljeni in očiščeni, brez glav, nog ter vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znani kot „73 % purani“ ali pod drugim nazivom

0207 26

– –  kosi in odpadki, sveži ali ohlajeni:

 

– – –  kosi:

0207 26 10

– – – –  brez kosti

 

– – – –  s kostmi:

0207 26 20

– – – – –  polovice ali četrtine

0207 26 30

– – – – –  cela krila, z ali brez vršičkov

0207 26 40

– – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

0207 26 50

– – – – –  prsa in kosi prs

 

– – – – –  noge in kosi nog:

0207 26 60

– – – – – –  krače in kosi krač

0207 26 70

– – – – – –  drugo

0207 26 80

– – – – –  drugo

 

– – –  odpadki:

0207 26 91

– – – –  jetra

0207 26 99

– – – –  drugo

0207 27

– –  kosi in odpadki, zamrznjeni:

 

– – –  kosi:

0207 27 10

– – – –  brez kosti

 

– – – –  s kostmi:

0207 27 20

– – – – –  polovice ali četrtine

0207 27 30

– – – – –  cela krila, z ali brez vršičkov

0207 27 40

– – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

0207 27 50

– – – – –  prsa in kosi prs

 

– – – – –  noge in kosi nog:

0207 27 60

– – – – – –  krače in kosi krač

0207 27 70

– – – – – –  drugo

0207 27 80

– – – – –  drugo

 

– – –  odpadki:

0207 27 91

– – – –  jetra

0207 27 99

– – – –  drugo

 

–  Od rac, gosi ali pegatk:

0207 32

– –  nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene:

 

– – –  race:

0207 32 11

– – – –  oskubljene, izkrvavljene, očiščene drobovja, z glavami in nogami, znane pod nazivom „85 % race“

0207 32 15

– – – –  oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % race“

0207 32 19

– – – –  oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter brez vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znane kot „63 % race“ ali pod drugim nazivom

 

– – –  gosi:

0207 32 51

– – – –  oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z glavami in nogami, znane kot „82 % gosi“

0207 32 59

– – – –  oskubljene in očiščene, brez glav in nog, s srčki in želodčki ali brez njih, znane kot „75 % gosi“ ali pod drugim nazivom

0207 32 90

– – –  pegatke

0207 33

– –  nerazrezane na kose, zamrznjene:

 

– – –  race:

0207 33 11

– – – –  oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % race“

0207 33 19

– – – –  oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter brez vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znane kot „63 % race“ ali pod drugim nazivom

 

– – –  gosi:

0207 33 51

– – – –  oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z glavami in nogami, znane kot „82 % gosi“

0207 33 59

– – – –  oskubljene in očiščene, brez glav in nog, s srčki in želodčki ali brez njih, znane kot „75 % gosi“ ali pod drugim nazivom

0207 33 90

– – –  pegatke

0207 34

– –  mastna jetra, sveža ali ohlajena:

0207 34 10

– – –  gosja

0207 34 90

– – –  račja

0207 35

– –  drugo, sveže ali ohlajeno:

 

– – –  kosi:

 

– – – –  brez kosti:

0207 35 11

– – – – –  gosi

0207 35 15

– – – – –  rac in pegatk

 

– – – –  s kostmi:

 

– – – – –  polovice ali četrti:

0207 35 21

– – – – – –  rac

0207 35 23

– – – – – –  gosi

0207 35 25

– – – – – –  pegatk

0207 35 31

– – – – –  cela krila, z ali brez vršičkov

0207 35 41

– – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

 

– – – – –  prsa in kosi prs:

0207 35 51

– – – – – –  gosi

0207 35 53

– – – – – –  rac in pegatk

 

– – – – –  noge in kosi nog:

0207 35 61

– – – – – –  gosi

0207 35 63

– – – – – –  rac in pegatk

0207 35 71

– – – – –  gosji ali račji paletoji

0207 35 79

– – – – –  drugo

 

– – –  odpadki:

0207 35 91

– – – –  jetra, razen mastnih jeter

0207 35 99

– – – –  drugo

0207 36

– –  drugo, zamrznjeno:

 

– – –  kosi:

 

– – – –  brez kosti:

0207 36 11

– – – – –  gosi

0207 36 15

– – – – –  rac in pegatk

 

– – – –  s kostmi:

 

– – – – –  polovice ali četrti:

0207 36 21

– – – – – –  rac

0207 36 23

– – – – – –  gosi

0207 36 25

– – – – – –  pegatk

0207 36 31

– – – – –  cela krila, z ali brez vršičkov

0207 36 41

– – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

 

– – – – –  prsa in kosi prs:

0207 36 51

– – – – – –  gosi

0207 36 53

– – – – – –  rac in pegatk

 

– – – – –  noge in kosi nog:

0207 36 61

– – – – – –  gosi

0207 36 63

– – – – – –  rac in pegatk

0207 36 71

– – – – –  gosji ali račji paletoji

0207 36 79

– – – – –  drugo

 

– – –  odpadki:

 

– – – –  jetra:

0207 36 81

– – – – –  mastna jetra gosi

0207 36 85

– – – – –  mastna jetra rac

0207 36 89

– – – – –  drugo

0207 36 90

– – – –  drugo

0209 00

Prašičja maščoba, očiščena pustega mesa in perutninska maščoba, netopljena ali kako drugače ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v slanici, sušena ali dimljena:

 

–  Podkožna prašičja maščoba:

0209 00 11

– –  sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena ali v slanici

0209 00 19

– –  sušena ali dimljena

0209 00 30

–  Prašičja maščoba, razen tiste iz tarifne podštevilke 0209 00 11 ali 0209 00 19

0209 00 90

–  Perutninska maščoba

0404

- Sirotka, koncentrirana ali ne ali, ki vsebuje dodan sladkali ali druga sladila ali ne; izdelki iz naravnih mlečnih sestavin ki imajo dodan sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:

0404 10

–  Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne ali, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne:

 

– –  v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah:

 

– – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika × 6,38):

 

– – – –  do vključno 15 mas. % in z vsebnostjo maščob:

0404 10 02

– – – – –  do vključno 1,5 mas. %

0404 10 04

– – – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

0404 10 06

– – – – –  več kot 27 mas. %

 

– – – –  več kot 15 mas. % in z vsebnostjo maščob:

0404 10 12

– – – – –  do vključno 1,5 mas. %

0404 10 14

– – – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

0404 10 16

– – – – –  več kot 27 mas. %

 

– – –  drugo, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika × 6,38):

 

– – – –  do vključno 15 mas. % in z vsebnostjo maščob:

0404 10 26

– – – – –  do vključno 1,5 mas. %

0404 10 28

– – – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

0404 10 32

– – – – –  več kot 27 mas. %

 

– – – –  več kot 15 mas. % in z vsebnostjo maščob:

0404 10 34

– – – – –  do vključno 1,5 mas. %

0404 10 36

– – – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

0404 10 38

– – – – –  več kot 27 mas. %

 

– –  drugo:

 

– – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika x 6,38):

 

– – – –  do vključno 15 mas. % in z vsebnostjo maščob:

0404 10 48

– – – – –  do vključno 1,5 mas. %

0404 10 52

– – – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

0404 10 54

– – – – –  več kot 27 mas. %

 

– – – –  več kot 15 mas. % in z vsebnostjo maščob:

0404 10 56

– – – – –  do vključno 1,5 mas. %

0404 10 58

– – – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

0404 10 62

– – – – –  več kot 27 mas. %

 

– – –  drugo, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika × 6,38):

 

– – – –  do vključno 15 mas. % in z vsebnostjo maščob:

0404 10 72

– – – – –  do vključno 1,5 mas. %

0404 10 74

– – – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

0404 10 76

– – – – –  več kot 27 mas. %

 

– – – –  več kot 15 mas. % in z vsebnostjo maščob:

0404 10 78

– – – – –  do vključno 1,5 mas. %

0404 10 82

– – – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

0404 10 84

– – – – –  več kot 27 mas. %

0404 90

–  Drugo:

 

– –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob:

0404 90 21

– – –  do vključno 1,5 mas. %

0404 90 23

– – –  več kot 1,5 mas. % pa do vključno 27 mas. %

0404 90 29

– – –  več kot 27 mas. %

 

– –  drugo, z vsebnostjo maščob:

0404 90 81

– – –  do vključno 1,5 mas. %

0404 90 83

– – –  več kot 1,5 mas. % pa do vključno 27 mas. %

0404 90 89

– – –  več kot 27 mas. %

0407 00

Ptičja jajca v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana:

 

–  Perutnine:

0407 00 30

– –  druga

0407 00 90

–  Druga

0408

Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih:

 

–  Rumenjaki:

0408 11

– –  sušeni:

0408 11 80

– – –  drugi

0408 19

– –  drugi:

 

– – –  drugi:

0408 19 81

– – – –  tekoči

0408 19 89

– – – –  drugi, tudi zamrznjeni

 

–  Drugo:

0408 91

– –  sušeno:

0408 91 80

– – –  drugo

0408 99

– –  drugo:

0408 99 80

– – –  drugo

0602

Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči; gobji miceliji:

0602 10

–  Neukoreninjeni potaknjenci in cepiči:

0602 10 90

– –  drugo

0602 20

–  Drevje, grmičevje in grmovje, cepljeno ali necepljeno, ki rodi užitno sadje ali oreške:

0602 20 10

– –  cepiči vinske trte, cepljeni ali ukoreninjeni

0602 30 00

–  Rrododendroni in azaleje, cepljeni ali necepljeni

0602 40

–  Vrtnice, cepljene ali necepljene:

0602 40 10

– –  neokulirane in necepljene

0602 40 90

– –  okulirane ali cepljene

0602 90

–  Drugo:

0602 90 30

– –  sadike zelenjave in jagod

 

– –  drugo:

 

– – –  Na prostem rastoče rastline:

 

– – – –  drevje in grmičevje:

0602 90 41

– – – – –  gozdno drevje

 

– – – – –  drugo:

0602 90 45

– – – – – –  ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline

0602 90 49

– – – – – –  drugo

 

– – – –  druge na prostem rastoče rastline:

0602 90 51

– – – – –  trajnice

0602 90 59

– – – – –  drugo

 

– – –  sobne rastline:

0602 90 70

– – – –  ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline, razen kaktej

 

– – – –  drugo:

0602 90 91

– – – – –  cvetoče rastline, z brsti ali cvetovi, razen kaktej

0602 90 99

– – – – –  drugo

0603

Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za okras, sveže, posušeno, pobarvano, beljeno, impregnirano ali drugače pripravljeno:

 

–  Sveže:

0603 11 00

– –  vrtnice

0603 12 00

– –  nageljni

0603 13 00

– –  orhideje

0603 14 00

– –  krizanteme

0603 19

– –  drugo:

0603 19 10

– – –  gladiole

0603 19 90

– – –  drugo

0603 90 00

–  Drugo

0703

Čebula, šalotka, česen, por in druge čebulnice, sveže ali ohlajene:

0703 10

–  Čebula in šalotka:

 

– –  čebula:

0703 10 11

– – –  za saditev

0703 10 19

– – –  drugo

0703 10 90

– –  šalotka

0703 20 00

–  Česen

0703 90 00

–  Por in druge čebulnice

0704

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali ohlajene:

0704 90

–  Druge:

0704 90 90

– –  druge

0705

Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena:

 

–  Solata:

0705 11 00

– –  v glavicah

0705 19 00

– –  druga

 

–  Radič:

0705 21 00

– –  radič (Cichorium intybus var. foliosum)

0705 29 00

– –  drug

0706

Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene:

0706 10 00

–  Korenje in repa

0706 90

–  Drugo:

0706 90 10

– –  gomoljna zelena

0706 90 30

– –  Hren (Cochlearia armoracia)

0706 90 90

– –  drugo

0708

Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene:

0708 10 00

–  Grah (Pisum sativum)

0708 20 00

–  Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 90 00

–  Druge stročnice

0709

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene:

0709 20 00

–  Beluši

0709 30 00

–  Jajčevci

0709 40 00

–  Zelena, razen gomoljne zelene

 

–  Gobe in gomoljike:

0709 51 00

– –  Gobe iz rodu Agaricus:

0709 59

– –  druge:

0709 59 10

– – –  lisičke

0709 59 30

– – –  jurčki

0709 59 50

– – –  gomoljike

0709 59 90

– – –  druge

0709 90

–  Druge:

0709 90 10

– –  solatna zelenjava, razen solate (Lactuca sativa) in radiča (Cichorium spp.)

0709 90 20

– –  blitva in kardij

 

– –  oljke:

0709 90 31

– – –  za razne namene, razen za proizvodnjo olja

0709 90 39

– – –  druge

0709 90 40

– –  kapre

0709 90 50

– –  komarček

0709 90 60

– –  sladka koruza

0709 90 70

– –  bučke

0709 90 80

– –  okrogle artičoke

0709 90 90

– –  druge

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene:

0710 10 00

–  Krompir:

 

–  Stročnice oluščene ali ne:

0710 21 00

– –  grah (Pisum sativum)

0710 22 00

– –  Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

– –  drugo

0710 30 00

–  Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda

0710 80

–  Druge vrtnine:

0710 80 10

– –  oljke

 

– –  plodovi iz rodu Capsicum ali iz rodu Pimenta:

0710 80 51

– – –  sladka paprika

0710 80 59

– – –  druge

 

– –  gobe:

0710 80 61

– – –  iz rodu Agaricus

0710 80 69

– – –  druge

0710 80 70

– –  paradižnik

0710 80 80

– –  okrogle artičoke

0710 80 85

– –  beluši

0710 80 95

– –  druge

0710 90 00

–  Mešanice vrtnin

0711

Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno konzerviranje), vendar takšne neprimerne za takojšnjo porabo:

0711 20

–  Oljke:

0711 20 10

– –  za razne namene, razen za proizvodnjo olja

0711 20 90

– –  druge

0711 40 00

–  Kumare in kumarice

 

–  Gobe in gomoljike:

0711 51 00

– –  gobe iz rodu Agaricus:

0711 59 00

– –  druge

0711 90

–  Druge vrtnine; mešanice vrtnin:

 

– –  vrtnine:

0711 90 10

– – –  plodovi iz rodu Capsicum ali iz rodu Pimenta, razen sladkih paprik

0711 90 50

– – –  čebula

0711 90 80

– – –  druge

0711 90 90

– –  mešanice vrtnin

0712

Sušene vrtnine, cele, razrezane v koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene:

0712 20 00

–  Čebula

 

–  Gobe, bezgove uhljevke (Auricularia spp.), drhtavka (Tremella spp.) in gomoljike:

0712 31 00

– –  gobe iz rodu Agaricus:

0712 32 00

– –  bezgova uhljevka (Auricularia spp.)

0712 33 00

– –  drhtavka (Tremella spp.)

0712 39 00

– –  druge

0712 90

–  Druge vrtnine; mešanice vrtnin:

0712 90 05

– –  krompir, cel ali narezan na koščke ali rezine, vendar ne nadalje obdelan

 

– –  sladka koruza (Zea mays var. saccharata):

0712 90 19

– – –  drugo

0712 90 30

– –  paradižnik

0712 90 50

– –  korenje

0712 90 90

– –  druge

0713

Sušene stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene:

0713 10

–  Grah (Pisum sativum):

0713 10 90

– –  drug

0713 20 00

–  Čičerika (garbanzos)

 

–  Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– –  Fižol vrste Vigna mungo (L.) Hepper ali Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 32 00

– –  drobni rdeči (Adzuki) fižol, (Phaseolus ali Vigna angularis)

0803 00

Banane, vključno pisang (rajske smokve), sveže ali suhe:

 

–  Sveže:

0803 00 11

– –  pisang (rajske smokve)

0803 00 19

– –  drugo

0803 00 90

–  Posušene

0804

Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangusta, sveži ali suhi:

0804 20

–  Fige:

0804 20 10

– –  sveže

0804 20 90

– –  posušene

0805

Agrumi, sveži ali suhi:

0805 10

–  Pomaranče:

0805 10 20

– –  sladke pomaranče, sveže:

0805 10 80

– –  druge

0805 40 00

–  Grenivke, vključno pomelo

0805 50

–  Limone (Citrus limon, Citrus limonum) in limete (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):

0805 50 10

– –  limone (Citrus limon, Citrus limonum)

0805 50 90

– –  limete (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 90 00

–  Drugo

0807

Melone, (vključno lubenice) in papaja, sveže:

 

–  Melone (vključno lubenice):

0807 19 00

– –  druge

0807 20 00

–  Papaja

0810

Drugo sadje, sveže:

0810 40

–  Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium:

0810 40 10

– –  brusnice (sadeži vrste Vaccinium vitis idaea)

0810 40 30

– –  sadeži vrste Vaccinium myrtillus

0810 40 50

– –  sadeži vrste Vaccinium macrocarpon in Vaccinium corymbosum

0810 40 90

– –  drugo

0811

Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali sopari, zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne:

0811 10

–  Jagode:

 

– –  ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila:

0811 10 11

– – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %

0811 10 19

– – –  druge

0811 10 90

– –  druge

0811 20

–  Maline, robide, murve, Loganove robide, črni, beli ali rdeči ribez ter kosmulje:

 

– –  ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila:

0811 20 11

– – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %

0811 20 19

– – –  drugo

 

– –  drugo:

0811 20 31

– – –  maline

0811 20 39

– – –  črni ribez

0811 20 51

– – –  rdeči ribez

0811 20 59

– – –  robide in murve

0811 20 90

– – –  drugo

0811 90

–  Drugo:

 

– –  drugo:

 

– – –  češnje:

0811 90 75

– – – –  višnje (Prunus cerasus)

0811 90 80

– – – –  drugo

0811 90 95

– – –  drugo:

ex 0811 90 95

– – – –  marelice

ex 0811 90 95

– – – –  breskve

ex 0811 90 95

– – – –  drugo

0812

Sadje in oreški, začasno konzervirani (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju neprimerni za takojšnjo prehrano:

0812 10 00

–  Češnje in višnje

0812 90

–  Druge:

0812 90 10

– –  marelice

0812 90 20

– –  pomaranče

0812 90 30

– –  papaje

0812 90 40

– –  sadeži vrste Vaccinium myrtillus

0812 90 98

– –  drugo:

ex 0812 90 98

– – –  robidnice

ex 0812 90 98

– – –  maline

ex 0812 90 98

– – –  drugo

0813

Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tarifne številke od 0801 do 0806 ; mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja:

0813 10 00

–  Marelice

0813 20 00

–  Slive

0813 30 00

–  Jabolka

0813 40

–  Drugo sadje:

0813 40 10

– –  breskve, vključno z nektarinami

0813 40 30

– –  hruške

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave:

 

–  Kava, pražena:

0901 21 00

– –  s kofeinom

0901 22 00

– –  brez kofeina

0901 90

–  Drugo:

0901 90 10

– –  lupinice in kožice kave

0901 90 90

– –  kavni nadomestki, ki vsebujejo kavo

1101 00

Pšenična moka ali moka iz soržice:

 

–  Pšenična moka:

1101 00 11

– –  iz trde pšenice

1101 00 15

– –  iz navadne pšenice in pire

1101 00 90

–  Moka iz soržice

1501 00

Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen tistih iz tarifne številke 0209 ali 1503 :

1501 00 90

–  Perutninska maščoba

1603 00

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev:

1603 00 10

–  V izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1kg

1603 00 80

–  Drugo

1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim medom; karamel:

1702 90

–  Drugo, vključno invertni sladkor in drugi sladkorji in druge mešanice sladkornih sirupov, ki v suhem stanju vsebujejo 50 mas. % fruktoze:

1702 90 60

– –  umetni med, mešan ali nemešan z naravnim medom

2001

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini:

2001 10 00

–  Kumare in kumarice

2001 90

–  Drugo:

2001 90 10

– –  mangov „chutney“

2001 90 20

– –  plodovi rodu Capsicum, razen sladkih paprik ali pimenta

2001 90 50

– –  gobe

2001 90 65

– –  oljke

2001 90 70

– –  sladke paprike

2001 90 91

– –  tropsko sadje in tropski orehi

2001 90 93

– –  čebula

2001 90 99

– –  drugo

2002

Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali ocetno kislino:

2002 10

–  Paradižnik, cel ali v kosih:

2002 10 10

– –  olupljen

2002 10 90

– –  drugo

2002 90

–  Drugo:

 

– –  z vsebnostjo suhe snovi manj kot 12 mas. %:

2002 90 11

– – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1 kg

2002 90 19

– – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg

 

– –  z vsebnostjo suhe snovi ne manj kot 12 mas. %, vendar ne več kot 30 mas. %:

2002 90 31

– – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1 kg

2002 90 39

– – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg

 

– –  z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas. %:

2002 90 91

– – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1 kg

2002 90 99

– – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg

2003

Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali v ocetni kislini:

2003 10

–  Gobe iz rodu Agaricus:

2003 10 20

– –  začasno konzervirane, popolnoma termično obdelane

2003 10 30

– –  drugo

2003 20 00

–  Gomoljike

2003 90 00

–  Druge

2004

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tarifne številke 2006 :

2004 10

–  Krompir:

2004 10 10

– –  termično obdelan, ne drugače pripravljen

 

– –  drugo:

2004 10 99

– – –  drugo

2004 90

–  Druge vrtnine in mešanice vrtnin:

2004 90 30

– –  kislo zelje, kapre in oljke

2004 90 50

– –  grah (Pisum sativum) in stročji fižol vrste Phaseolus spp.

 

– –  drugo, vključno mešanice:

2004 90 91

– – –  čebula, termično obdelana, ne drugače pripravljena

2004 90 98

– – –  drugo

2005

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tarifne številke 2006 :

2005 10 00

–  Homogenizirane vrtnine

2005 20

–  Krompir:

 

– –  drugo:

2005 20 20

– – –  tanke rezine, ocvrte ali pečene, osoljene ali ne ali začinjene ali ne, v nepredušni embalaži, primerne za takojšnjo uporabo

2005 20 80

– – –  drugo

2005 40 00

–  Grah (Pisum sativum)

 

–  Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –  fižol v zrnu

2005 59 00

– –  drug

2005 60 00

–  Beluši

2005 70

–  Oljke:

2005 70 10

– –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 5 kg

2005 70 90

– –  drugo

 

–  Druge vrtnine in mešanice vrtnin:

2005 91 00

– –  bambusovi vršički

2005 99

– –  drugo:

2005 99 10

– – –  plodovi rodu Capsicum, razen sladkih paprik ali pimenta

2005 99 20

– – –  kapre

2005 99 30

– – –  okrogle artičoke

2005 99 40

– – –  korenje

2005 99 50

– – –  mešanice vrtnin

2005 99 60

– – –  kislo zelje

2005 99 90

– – –  drugo

2006 00

Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (odcejeni, glazirani ali kristalizirani):

2006 00 10

–  Ingver

 

–  Drugo:

 

– –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %:

2006 00 31

– – –  češnje

2006 00 35

– – –  tropsko sadje in tropski orehi

2006 00 38

– – –  drugo

 

– –  drugo:

2006 00 91

– – –  tropsko sadje in tropski orehi

2006 00 99

– – –  drugo

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne:

2007 10

–  Homogenizirani izdelki:

2007 10 10

– –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %

 

– –  drugo:

2007 10 91

– – –  iz tropskega sadja

2007 10 99

– – –  drugo

 

–  Drugo:

2007 91

– –  iz agrumov:

2007 91 10

– – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 30 mas. %

2007 91 30

– – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. % do vključno 30 mas. %

2007 91 90

– – –  drugo

2007 99

– –  drugo:

 

– – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 30 mas. %:

2007 99 10

– – – –  slivova pire in pasta ter pire in pasta iz suhih sliv, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 100 kg, za industrijsko predelavo

2007 99 20

– – – –  kostanjeva pire in pasta

 

– – – –  drugo:

2007 99 31

– – – – –  češnjevi in višnjevi

2007 99 33

– – – – –  jagodovi

2007 99 35

– – – – –  malinovi

2007 99 39

– – – – –  drugo

 

– – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %, vendar do vključno 30 mas. %:

2007 99 55

– – – –  jabolčni pire, vključno s kompoti

2007 99 57

– – – –  drugo

 

– – –  drugo:

2007 99 91

– – – –  jabolčni pire, vključno s kompoti

2007 99 93

– – – –  tropsko sadje in tropski orehi

2008

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:

 

–  Oreški, arašidi in druga semena, vključno medsebojne mešanice:

2008 11

– –  arašidi:

 

– – –  drugo, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:

 

– – – –  več kot 1 kg:

2008 11 92

– – – – –  praženo:

2008 11 94

– – – – –  drugo

 

– – – – –  do vključno 1 kg:

2008 11 96

– – – – –  praženo

2008 11 98

– – – – –  drugo

2008 19

– –  drugo, vključno mešanice:

 

– – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1 kg:

2008 19 11

– – – –  tropski orehi; mešanice, ki vsebujejo 50 mas. % ali več tropskih orehov in tropskega sadja

 

– – – –  drugo:

2008 19 13

– – – – –  praženi mandlji in pistacije

 

– – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:

2008 19 91

– – – –  tropski orehi; mešanice, ki vsebujejo 50 mas. % ali več tropskih oreškov in tropskega sadja

 

– – – –  drugo:

 

– – – – –  praženi oreški:

2008 19 93

– – – – – –  mandlji in pistacije

2008 19 95

– – – – – –  drugo

2008 19 99

– – – – –  drugo

2008 20

–  Ananas:

 

– –  ki vsebuje dodan alkohol:

 

– – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1 kg:

2008 20 11

– – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 17 mas. %

2008 20 19

– – – –  drugo

 

– – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:

2008 20 31

– – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 19 mas. %

2008 20 39

– – – –  drugo

 

– –  ki ne vsebuje dodanega alkohola:

 

– – –  ki vsebuje dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg:

2008 20 51

– – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 17 mas. %

2008 20 59

– – – –  drugo

 

– – –  ki vsebuje dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:

2008 20 71

– – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 19 mas. %

2008 20 79

– – – –  drugo

2008 20 90

– – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja

2008 30

–  Agrumi:

 

– –  ki vsebujejo dodan alkohol:

 

– – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas. %:

2008 30 11

– – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %

2008 30 19

– – – –  drugo

 

– – –  drugo:

2008 30 31

– – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %

2008 30 39

– – – –  drugo

 

– –  ki ne vsebujejo dodanega alkohola:

 

– – –  ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg:

2008 30 51

– – – –  krhlji grenivke

2008 30 55

– – – –  mandarine (vključno tangerine in satsuma mandarine), klementine, wilking mandarine in drugi podobni hibridi agrumov

2008 30 59

– – – –  drugo

 

– – –  ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1kg:

2008 30 71

– – – –  krhlji grenivke

2008 30 75

– – – –  mandarine (vključno tangerine in satsuma mandarine), klementine, wilking mandarine in drugi podobni hibridi agrumov

2008 30 79

– – – –  drugo

2008 30 90

– – –  ki ne vsebujejo dodanega sladkorja

2008 40

–  Hruške:

 

– –  ki vsebujejo dodan alkohol:

 

– – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1 kg:

 

– – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %:

2008 40 11

– – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %

2008 40 19

– – – – –  drugo

 

– – – –  drugo:

2008 40 21

– – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %

2008 40 29

– – – – –  drugo

 

– – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:

2008 40 31

– – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas. %

2008 40 39

– – – –  drugo

 

– –  ki ne vsebujejo dodanega alkohola:

 

– – –  ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg:

2008 40 51

– – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %

2008 40 59

– – – –  drugo

 

– – –  ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:

2008 40 71

– – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas. %

2008 40 79

– – – –  drugo

 

– – –  ki ne vsebujejo dodanega sladkorja

2008 50

–  Marelice:

 

– –  ki vsebujejo dodan alkohol:

 

– – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg:

 

– – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %:

2008 50 11

– – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %

2008 50 19

– – – – –  drugo

 

– – – –  drugo:

2008 50 31

– – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %

2008 50 39

– – – – –  drugo

 

– – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:

2008 50 51

– – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas. %

2008 50 59

– – – –  drugo

 

– –  ki ne vsebujejo dodanega alkohola:

 

– – –  ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg:

2008 50 61

– – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %

2008 50 69

– – – –  drugo

 

– – –  ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:

2008 50 71

– – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas. %

2008 50 79

– – – –  drugo

 

– – –  ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:

2008 50 92

– – – –  5 kg ali več

2008 50 94

– – – –  4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg

2008 50 99

– – – –  manj kot 4,5 kg

2008 60

–  Češnje in višnje:

 

– –  ki vsebujejo dodan alkohol:

 

– – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas. %:

2008 60 11

– – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %

2008 60 19

– – – –  drugo

 

– – –  drugo:

2008 60 31

– – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %

2008 60 39

– – – –  drugo

 

– –  ki ne vsebujejo dodanega alkohola:

 

– – –  ki vsebuje dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:

2008 60 50

– – – –  več kot 1 kg

2008 60 60

– – – –  manj kot 1 kg

 

– – –  ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:

2008 60 70

– – – –  4,5 kg ali več

2008 60 90

– – – –  manj kot 4,5 kg

2008 70

–  Breskve, vključno z nektarinami:

 

– –  ki vsebujejo dodan alkohol:

 

– – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1 kg:

 

– – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %:

2008 70 11

– – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %

2008 70 19

– – – – –  drugo

 

– – – –  drugo:

2008 70 31

– – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %

2008 70 39

– – – – –  drugo

 

– – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1kg:

2008 70 51

– – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas. %

2008 70 59

– – – –  drugo

 

– –  ki ne vsebujejo dodanega alkohola:

 

– – –  ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg:

2008 70 61

– – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %

2008 70 69

– – – –  drugo

 

– – –  ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:

2008 70 71

– – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas. %

2008 70 79

– – – –  drugo

 

– – –  ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:

2008 70 92

– – – –  5 kg ali več

2008 70 98

– – – –  manj kot 5 kg

2008 80

–  Jagode:

 

– –  ki vsebujejo dodan alkohol:

 

– – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas. %:

2008 80 11

– – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %

2008 80 19

– – – –  drugo

 

– – –  drugo:

2008 80 31

– – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %

2008 80 39

– – – –  drugo

 

– –  ki ne vsebujejo dodanega alkohola:

2008 80 50

– – –  ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg

2008 80 70

– – –  ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg

2008 80 90

– – –  ki ne vsebujejo dodanega sladkorja

 

–  Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tarifne podštevilke 2008 19 :

2008 92

– –  mešanice:

 

– – –  ki vsebujejo dodan alkohol:

 

– – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas. %:

 

– – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %:

2008 92 12

– – – – – –  iz tropskega sadja (vključno mešanice, ki vsebujejo 50 mas. % ali več tropskih orehov in tropskega sadja)

2008 92 14

– – – – – –  drugo

 

– – – – –  drugo:

2008 92 16

– – – – – –  iz tropskega sadja (vključno mešanice, ki vsebujejo 50 mas. % ali več tropskih orehov in tropskega sadja)

2008 92 18

– – – – – –  drugo

 

– – – –  drugo:

 

– – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %:

2008 92 32

– – – – – –  iz tropskega sadja (vključno mešanice, ki vsebujejo 50 mas. % ali več tropskih orehov in tropskega sadja)

2008 92 34

– – – – – –  drugo

 

– – – – –  drugo:

2008 92 36

– – – – – –  iz tropskega sadja (vključno mešanice, ki vsebujejo 50 mas. % ali več tropskih orehov in tropskega sadja)

2008 92 38

– – – – – –  drugo

 

– – –  ki ne vsebujejo dodanega alkohola:

 

– – – –  ki vsebujejo dodani sladkor:

 

– – – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1 kg:

2008 92 51

– – – – – –  iz tropskega sadja (vključno mešanice, ki vsebujejo 50 mas. % ali več tropskih orehov in tropskega sadja)

2008 92 59

– – – – – –  drugo

 

– – – – –  drugo:

 

– – – – – –  mešanice sadja, v katerih delež ene vrste sadja ne presega 50 mas. % skupne mase sadja:

2008 92 72

– – – – – – –  iz tropskega sadja (vključno mešanice, ki vsebujejo 50 mas. % ali več tropskih orehov in tropskega sadja)

2008 92 74

– – – – – – –  drugo

 

– – – – – –  drugo:

2008 92 76

– – – – – – –  iz tropskega sadja (vključno mešanice, ki vsebujejo 50 mas. % ali več tropskih orehov in tropskega sadja)

2008 92 78

– – – – – – –  drugo

 

– – – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:

 

– – – – –  5 kg ali več:

2008 92 92

– – – – – –  iz tropskega sadja (vključno mešanice, ki vsebujejo 50 mas. % ali več tropskih orehov in tropskega sadja)

2008 92 93

– – – – – –  drugo

 

– – – – –  4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg:

2008 92 94

– – – – – –  iz tropskega sadja (vključno mešanice, ki vsebujejo 50 mas. % ali več tropskih orehov in tropskega sadja)

2008 92 96

– – – – – –  drugo

 

– – – – –  manj kot 4,5 kg:

2008 92 97

– – – – – –  iz tropskega sadja (vključno mešanice, ki vsebujejo 50 mas. % ali več tropskih orehov in tropskega sadja)

2008 92 98

– – – – – –  drugo

2008 99

– –  drugo:

 

– – –  ki vsebujejo dodani alkohol:

 

– – – –  ingver:

2008 99 11

– – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %

2008 99 19

– – – – –  drugo

 

– – – –  grozdje:

2008 99 21

– – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %

2008 99 23

– – – – –  drugo

 

– – – –  drugo:

 

– – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas. %:

 

– – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %:

2008 99 24

– – – – – –  tropsko sadje

2008 99 28

– – – – – – –  drugo

 

– – – – – –  drugo:

2008 99 31

– – – – – – –  tropsko sadje

2008 99 34

– – – – – – –  drugo

 

– – – – –  drugo:

 

– – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %:

2008 99 36

– – – – – – –  tropsko sadje

2008 99 37

– – – – – – –  drugo

 

– – – – – –  drugo:

2008 99 38

– – – – – – –  tropsko sadje

2008 99 40

– – – – – – –  drugo

 

– – –  ki ne vsebuje dodanega alkohola:

 

– – – –  ki vsebuje dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg:

2008 99 41

– – – – –  ingver

2008 99 43

– – – – –  grozdje

2008 99 45

– – – – –  slive in suhe slive

2008 99 46

– – – – –  pasijonke, guave in tamarinde

2008 99 47

– – – – –  mangi, mangostine, papaje, tamarinde, indijska jabolka, liči, kruhovec, sapodile, karambole in pitahaya

2008 99 49

– – – – –  drugo

 

– – – –  ki vsebuje dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg

2008 99 51

– – – – –  ingver

2008 99 61

– – – – –  pasijonke in guave

2008 99 62

– – – – –  mangi, mangostine, papaje, tamarinde, indijska jabolka, liči, kruhovec, sapodile, karambole in pitahaya

2008 99 67

– – – – –  drugo

 

– – – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja:

 

– – – – –  slive in suhe slive, v izvirnih pakiranjih, z neto vsebino:

2008 99 72

– – – – – –  5 kg ali več

2008 99 78

– – – – – –  manj kot 5 kg

2008 99 99

– – – – –  drugo

2009

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in, ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne:

 

–  Pomarančni sok:

2009 12 00

– –  nezamrznjen, z Brix vrednostjo do vključno 20

 

–  Sok grenivke (vključno sok pomela):

2009 21 00

– –  z Brix vrednostjo do vključno 20

 

–  Sok iz drugih posameznih vrst agrumov:

2009 31

– –  z Brix vrednostjo do vključno 20:

 

– – –  z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase:

2009 31 11

– – – –  ki vsebuje dodan sladkor

2009 31 19

– – – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja

 

– – – –  z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase:

 

– – – –  limonin sok:

2009 31 51

– – – – –  ki vsebuje dodan sladkor

2009 31 59

– – – – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja

 

– – – –  drugi sokovi iz agrumov:

2009 31 91

– – – – –  ki vsebujejo dodan sladkor

2009 31 99

– – – – –  ki ne vsebujejo dodanega sladkorja

 

–  Ananasov sok:

2009 41

– –  z Brix vrednostjo do vključno 20:

2009 41 10

– – –  z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase, ki vsebuje dodan sladkor

 

– – –  drugo:

2009 41 91

– – – –  ki vsebuje dodan sladkor

2009 41 99

– – – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja

2009 50

–  Paradižnikov sok:

2009 50 10

– –  ki vsebuje dodan sladkor

2009 50 90

– –  drugo

 

–  Grozdni sok (vključno grozdni mošt):

2009 61

– –  z Brix vrednostjo do vključno 30:

2009 61 10

– – –  z vrednostjo več kot 18 EUR za 100 kg neto mase

2009 61 90

– – –  z vrednostjo do vključno 18 EUR za 100 kg neto mase

 

–  Jabolčni sok:

2009 71

– –  z Brix vrednostjo do vključno 20:

2009 71 10

– – –  z vrednostjo več kot 18 EUR za 100 kg neto mase, ki vsebuje dodan sladkor

 

– – –  drugo:

2009 71 91

– – – –  ki vsebuje dodan sladkor

2009 71 99

– – – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja

2009 80

–  Sok iz drugih posameznih vrst sadja ali vrtnin

 

– –  z Brix vrednostjo do vključno 67:

 

– – –  hruškov sok:

2009 80 50

– – – –  z vrednostjo več kot 18 EUR za 100 kg neto mase, ki vsebuje dodan sladkor

 

– – – –  drugo:

2009 80 61

– – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %

2009 80 63

– – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas. %

2009 80 69

– – – – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja

 

– – –  drugo:

 

– – – –  z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase, ki vsebuje dodan sladkor:

2009 80 71

– – – – –  češnjev in višnjev sok

2009 80 73

– – – – –  sok iz tropskega sadja

2009 80 79

– – – – –  drugo

 

– – – –  drugo:

 

– – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %:

2009 80 85

– – – – – –  sokovi iz tropskega sadja

2009 80 86

– – – – – –  drugo

 

– – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas. %:

2009 80 88

– – – – – –  sokovi iz tropskega sadja

2009 80 89

– – – – – –  drugo

 

– – – – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja:

2009 80 95

– – – – – –  sok iz sadja vrste Vaccinium macrocarpon

2009 80 96

– – – – – –  češnjev in višnjev sok

2009 80 97

– – – – – –  sokovi iz tropskega sadja

2009 80 99

– – – – – –  drugo

2009 90

–  Mešanice sokov:

 

– –  z Brix vrednostjo do vključno 67:

 

– – –  mešanice jabolčnega in hruškovega soka:

2009 90 31

– – – –  z vrednostjo do vključno 18 EUR za 100 kg neto mase in z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %

2009 90 39

– – – –  drugo

 

– – –  drugo:

 

– – – –  z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase:

 

– – – – –  mešanice sokov iz agrumov in ananasovega soka:

2009 90 41

– – – – – –  ki vsebujejo dodan sladkor

2009 90 49

– – – – – –  drugo

 

– – – – –  drugo:

2009 90 51

– – – – – –  ki vsebuje dodan sladkor

2009 90 59

– – – – – –  drugo

 

– – – –  z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase:

 

– – – – –  mešanice sokov iz agrumov in ananasovega soka:

2009 90 71

– – – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %

2009 90 73

– – – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas. %

2009 90 79

– – – – – –  ki ne vsebujejo dodanega sladkorja

 

– – – – –  drugo:

 

– – – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %:

2009 90 92

– – – – – – –  mešanice sokov iz tropskega sadja

2009 90 94

– – – – – – –  drugo

 

– – – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas. %:

2009 90 95

– – – – – – –  mešanice sokov iz tropskega sadja

2009 90 96

– – – – – – –  drugo

 

– – – – – –  ki ne vsebujejo dodanega sladkorja:

2009 90 97

– – – – – – –  mešanice sokov iz tropskega sadja

2009 90 98

– – – – – – –  drugo

2206 00

Druge fermentirane pijače (npr. jabolčnik, hruškovec, medica); mešanice fermentiranih pijač in mešanice fermentiranih pijač z brezalkoholnimi pijačami, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu:

2206 00 10

–  Piquette

 

–  Drugo:

 

– –  peneče:

2206 00 31

– – –  jabolčnik in hruškovec

2206 00 39

– – –  drugo

 

– –  mirne, v embalaži s prostornino:

 

– – –  2 litra ali manj:

2206 00 51

– – – –  jabolčnik in hruškovec

2206 00 59

– – – –  drugo

 

– – –  več kot 2 litra:

2206 00 81

– – – –  jabolčnik in hruškovec

2206 00 89

– – – –  drugo

2209 00

Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline:

 

–  Vinski kis, v embalaži s prostornino:

2209 00 11

– –  2 litra ali manj

2209 00 19

– –  več kot 2 litra

 

–  Drugo, v embalaži s prostornino:

2209 00 91

– –  2 litra ali manj

2209 00 99

– –  več kot 2 litra

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali:

2309 10

–  Hrana za pse ali mačke, pripravljena za prodajo na drobno:

 

– –  ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup iz tarifnih podštevilk 1702 30 51 do 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 in 2106 90 55 ali mlečne proizvode:

 

– – –  ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup:

 

– – – –  ki ne vsebuje škroba ali ki vsebuje 10 mas. % ali manj škroba:

2309 10 11

– – – – –  ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali vsebuje manj kot 10 mas % takih proizvodov

2309 10 13

– – – – –  ki vsebuje ne manj kot 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 10 15

– – – – –  ki vsebuje ne manj kot 50 mas. %, vendar manj kot 75 mas. % mlečnih proizvodov

2309 10 19

– – – – –  ki vsebuje ne manj kot 75 mas. % mlečnih proizvodov

 

– – – –  ki vsebuje več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 30 mas % škroba:

2309 10 31

– – – – –  ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 10 33

– – – – –  ki vsebuje ne manj kot 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 10 39

– – – – –  ki vsebuje ne manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

 

– – – –  ki vsebuje več kot 30 mas % škroba:

2309 10 51

– – – – –  ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 10 53

– – – – –  ki vsebuje ne manj kot 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 10 59

– – – – –  ki vsebuje ne manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 10 70

– – –  ki ne vsebuje škroba, glukoze, glukoznega sirupa, maltodekstrina ali maltodekstrinskega sirupa, vendar vsebuje mlečne proizvode

2309 10 90

– –  drugo

2401

Nepredelan tobak; tobačni odpadki:

2401 10

–  Tobak, neotrebljen:

 

– –  z zračnim tokom sušeni tobak tipa virginia in lahki zračno sušeni tobak tipa burley (vključno s hibridi burleya); lahki zračno sušeni tobak maryland in na dimu sušeni tobak:

2401 10 10

– – –  z zračnim tokom sušeni tobak tipa virginija

2401 10 20

– – –  lahki zračno sušeni tobak tipa burley (vključno s hibridi burleya)

2401 10 30

– – –  lahki zračno sušeni tobak tipa maryland

 

– – –  na dimu sušeni tobak:

2401 10 41

– – – –  tipa kentucky

2401 10 49

– – – –  drug

 

– –  drug:

2401 10 50

– – –  lahki zračno sušeni tobak

2401 10 60

– – –  na soncu sušeni tobak orientalskega tipa

2401 10 70

– – –  temni zračno sušeni tobak

2401 10 80

– – –  z zračnim tokom sušeni tobak

2401 10 90

– – –  drug tobak

2401 20

–  Tobak, deloma ali popolnoma otrebljen:

 

– –  z zračnim tokom sušeni tobak tipa virginia in lahki zračno sušeni tobak tipa burley (vključno s hibridi burleya); lahki zračno sušeni tobak maryland in na dimu sušeni tobak:

2401 20 10

– – –  z zračnim tokom sušeni tobak tipa virginija

2401 20 20

– – –  lahki zračno sušeni tobak tipa burley (vključno s hibridi burleya)

2401 20 30

– – –  lahki zračno sušeni tobak tipa maryland

 

– – –  na dimu sušeni tobak:

2401 20 41

– – – –  tipa kentucky

2401 20 49

– – – –  drug

 

– –  drug:

2401 20 50

– – –  lahki zračno sušeni tobak

2401 20 60

– – –  na soncu sušeni tobak orientalskega tipa

2401 20 70

– – –  temni zračno sušeni tobak

2401 20 80

– – –  z zračnim tokom sušeni tobak

2401 20 90

– – –  drug tobak

2401 30 00

–  Tobačni odpadki

PRILOGA III(c)

ČRNOGORSKE TARIFNE KONCESIJE ZA OSNOVNE KMETIJSKE PROIZVODE S POREKLOM IZ SKUPNOSTI

(iz člena 27(2)(c))

Carine za proizvode, navedene v tej prilogi, se znižajo na 50 % v skladu s časovnim razporedom, ki je za vsak proizvod naveden v navedeni prilogi

 na dan začetka veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 90 % carine;

 1. januarja v prvem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 80 % carine;

 1. januarja v drugem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 70 % carine;

 1. januarja v tretjem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 60 % carine;

 1. januarja v četrtem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 50 % carine.Oznaka KN

Poimenovanje

0104

Žive ovce in koze:

0104 10

–  Ovce:

 

– –  druge:

0104 10 30

– – –  jagnjeta (do enega leta)

0104 10 80

– – –  druge

0104 20

–  Koze:

0104 20 90

– –  druge

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno:

0201 10 00

–  Trupi in polovice:

ex 0201 10 00

– –  telečji

ex 0201 10 00

– –  mladih goved

ex 0201 10 00

– –  drugi

0201 20

–  Drugi kosi s kostmi:

0201 20 20

– –  „kompenzirane“ četrti

ex 0201 20 20

– – –  telečje

ex 0201 20 20

– – –  mladih goved

ex 0201 20 20

– – –  druge

0201 20 30

– –  nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:

ex 0201 20 30

– – –  telečje

ex 0201 20 30

– – –  mladih goved

ex 0201 20 30

– – –  druge

0201 20 50

– –  nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:

ex 0201 20 50

– – –  telečje

ex 0201 20 50

– – –  mladih goved

ex 0201 20 50

– – –  druge

0201 20 90

– –  drugo:

ex 0201 20 90

– – –  telečje

ex 0201 20 90

– – –  mladih goved

ex 0201 20 90

– – –  drugo

0201 30 00

–  Brez kosti:

ex 0201 30 00

– – –  telečje

ex 0201 30 00

– – –  mladih goved

ex 0201 30 00

– – –  drugi

0202

Meso, goveje, zamrznjeno:

0202 10 00

–  Trupi in polovice:

ex 0202 10 00

– –  telečji

ex 0202 10 00

– –  mladih goved

ex 0202 10 00

– –  drugi

0202 20

–  Drugi kosi s kostmi:

0202 20 10

– –  „kompenzirane“ četrti:

ex 0202 20 10

– – –  telečje

ex 0202 20 10

– – –  mladih goved

ex 0202 20 10

– – –  druge

0202 20 30

– –  nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:

ex 0202 20 30

– – –  telečje

ex 0202 20 30

– – –  mladih goved

ex 0202 20 30

– – –  druge

0202 20 50

– –  nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:

ex 0202 20 50

– – –  telečje

ex 0202 20 50

– – –  mladih goved

ex 0202 20 50

– – –  druge

0202 20 90

– –  drugo:

ex 0202 20 90

– – –  telečje

ex 0202 20 90

– – –  mladih goved

ex 0202 20 90

– – –  drugo

0202 30

–  Brez kosti:

0202 30 10

– –  Sprednje četrti, cele ali razkosane v največ pet kosov, vsaka sprednja četrt predstavljena v enem zamrznjenem bloku; „kompenzirane“ četrti v dveh blokih, od katerih eden vsebuje sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ pet kosov, drugi del pa zadnjo četrt, razen fileja v enem kosu:

ex 0202 30 10

– – –  telečje

ex 0202 30 10

– – –  mladih goved

ex 0202 30 10

– – –  druge

0202 30 50

– –  vrat, pleče, plečna bržola in prsi s spodnjim delom plečeta:

ex 0202 30 50

– – –  telečje

ex 0202 30 50

– – –  mladih goved

ex 0202 30 50

– – –  drugi

0202 30 90

– –  drugo

ex 0202 30 90

– – –  telečje

ex 0202 30 90

– – –  mladih goved

ex 0202 30 90

– – –  drugo

0204

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:

0204 10 00

–  Trupi in polovice, jagnječji, sveži ali ohlajeni

 

–  Drugo meso, ovčje, sveže ali ohlajeno:

0204 21 00

– –  trupi in polovice

0204 22

– –  drugi kosi s kostmi:

0204 22 10

– – –  skrajšane sprednje četrti

0204 22 30

– – –  zarebrnice in/ali fileji

0204 22 50

– – –  noge

0204 22 90

– – –  drugo

0204 23 00

– –  brez kosti

0204 30 00

–  Trupi in polovice, jagnječji, zamrznjeni

 

–  Drugo meso, ovčje, zamrznjeno:

0204 41 00

– –  trupi in polovice

0204 42

– –  drugi kosi s kostmi:

0204 42 10

– – –  skrajšane sprednje četrti

0204 42 30

– – –  zarebrnice in/ali fileji

0204 42 50

– – –  noge

0204 42 90

– – –  drugo

0204 43

– –  brez kosti:

0204 43 10

– – –  jagnječje

0204 43 90

– – –  drugo

0204 50

–  Meso, kozje:

 

– –  sveže ali ohlajeno:

0204 50 11

– – –  trupi in polovice

0204 50 13

– – –  skrajšane sprednje četrti

0204 50 15

– – –  zarebrnice in/ali fileji

0204 50 19

– – –  noge

 

– – –  drugo:

0204 50 31

– – – –  kosi s kostmi

0204 50 39

– – – –  kosi brez kosti

 

– –  zamrznjeno:

0204 50 51

– – –  trupi in polovice

0204 50 53

– – –  skrajšane sprednje četrti

0204 50 55

– – –  zarebrnice in/ali fileji

0204 50 59

– – –  noge

 

– – –  drugo:

0204 50 71

– – – –  kosi s kostmi

0204 50 79

– – – –  kosi brez kosti

0207

Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105 , sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:

 

–  Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:

0207 11

– –  nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene:

0207 11 10

– – –  oskubljene in očiščene, z glavami in nogami, znane kot „83 % piščanci“

0207 11 30

– – –  oskubljene in očiščene, brez glav in nog vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % piščanci“

0207 11 90

– – –  oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot „65 % piščanci“ ali pod drugim nazivom

0207 12

– –  nerazrezane na kose, zamrznjene:

0207 12 10

– – –  oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % piščanci“

0207 12 90

– – –  oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot „65 % piščanci“ ali pod drugim nazivom

0207 13

– –  kosi in odpadki, sveži ali ohlajeni:

 

– – –  kosi:

0207 13 10

– – – –  brez kosti

 

– – – –  s kostmi:

0207 13 20

– – – – –  polovice ali četrtine

0207 13 30

– – – – –  cela krila z ali brez vršičkov

0207 13 40

– – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

0207 13 50

– – – – –  prsa in kosi prs

0207 13 60

– – – – –  noge in kosi nog

0207 13 70

– – – – –  drugo

 

– – –  odpadki:

0207 13 91

– – – –  jetra

0207 13 99

– – – –  drugo

0207 14

– –  kosi in odpadki, zamrznjeni:

 

– – –  kosi:

0207 14 10

– – – –  brez kosti

 

– – – –  s kostmi:

0207 14 20

– – – – –  polovice ali četrtine

0207 14 30

– – – – –  cela krila z ali brez vršičkov

0207 14 40

– – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

0207 14 50

– – – – –  prsa in kosi prs

0207 14 60

– – – – –  noge in kosi nog

0207 14 70

– – – – –  drugo

 

– – –  odpadki:

0207 14 91

– – – –  jetra

0207 14 99

– – – –  drugo

0210

Meso in užitni mesni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov:

 

–  Meso prašičje:

0210 11

– –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

 

– – –  domačih prašičev:

 

– – – –  nasoljeno ali v slanici:

0210 11 11

– – – – –  šunka in njeni kosi

0210 11 19

– – – – –  plečeta in njihovi kosi

 

– – – –  sušeno ali dimljeno:

0210 11 31

– – – – –  šunka in njeni kosi

0210 11 39

– – – – –  plečeta in njihovi kosi

0210 11 90

– – –  drugo

0210 12

– –  prsi s potrebušino in njihovi kosi:

 

– – –  domačih prašičev:

0210 12 11

– – – –  nasoljene ali v slanici

0210 12 19

– – – –  sušena ali dimljena

0210 12 90

– – –  drugo

0210 19

– –  drugo:

 

– – –  domačih prašičev:

 

– – – –  nasoljeno ali v slanici:

0210 19 10

– – – – –  prašičje polovice („bacon sides“) ali njihovi kosi („spencers“)

0210 19 20

– – – – –  skrajšane polovice (tričetrtinske stranice) ali srednji deli („middles“)

0210 19 30

– – – – –  prednji deli in njihovi kosi

0210 19 40

– – – – –  hrbet in njegovi kosi

0210 19 50

– – – – –  drugo

 

– – – –  sušeno ali dimljeno:

0210 19 60

– – – – –  prednji deli in njihovi kosi

0210 19 70

– – – – –  hrbet in njegovi kosi

 

– – – – –  drugo:

0210 19 81

– – – – – –  brez kosti

0210 19 89

– – – – – –  drugo

0210 19 90

– – –  drugo

0210 20

–  Meso, goveje:

0210 20 10

– –  s kostmi

0210 20 90

– –  brez kosti

0401

Mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil:

0401 10

–  Z vsebnostjo maščobe do vključno 1 mas. %:

0401 10 10

– –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

0401 10 90

– –  drugo

0401 20

–  Z vsebnostjo maščobe več kot 1 mas. % do vključno 6 mas. %:

 

– –  do vključno 3 mas. %:

0401 20 11

– – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

0401 20 19

– – –  drugo

 

– –  več kot 3 mas. %:

0401 20 91

– – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

0401 20 99

– – –  drugo

0401 30

–  Z vsebnostjo maščobe več kot 6 mas. %:

 

– –  do vključno 21 mas. %:

0401 30 11

– – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

0401 30 19

– – –  drugo

 

– –  več kot 21 mas. % do vključno 45 mas. %:

0401 30 31

– – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

0401 30 39

– – –  drugo

 

– –  več kot 45 mas. %:

0401 30 91

– – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

0401 30 99

– – –  drugo

0402

Mleko in smetana, koncentrirana ali, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila:

0402 10

–  V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %:

 

– –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil:

0402 10 11

– – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 10 19

– – –  drugo

 

– –  drugo:

0402 10 91

– – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 10 99

– – –  drugo

 

–  V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. %:

0402 21

– –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil:

 

– – –  z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas. %:

0402 21 11

– – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

 

– – – –  drugo:

0402 21 17

– – – – –  z vsebnostjo maščob do vključno 11 mas. %:

0402 21 19

– – – – –  z vsebnostjo maščob več kot 11 mas. % do vključno 27 mas. %

 

– – –  z vsebnostjo maščob več kot 27 mas. %:

0402 21 91

– – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 21 99

– – – –  drugo

0402 29

– –  drugo:

 

– – –  z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas. %:

 

– – – –  drugo:

0402 29 15

– – – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 29 19

– – – – –  drugo

 

– – –  z vsebnostjo maščob več kot 27 mas. %:

0402 29 91

– – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 29 99

– – – –  drugo

 

–  Drugo:

0402 91

– –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil:

 

– – –  z vsebnostjo maščob do vključno 8 mas. %:

0402 91 11

– – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 91 19

– – – –  drugo

 

– – –  z vsebnostjo maščob več kot 8 mas. % do vključno 10 mas. %:

0402 91 31

– – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 91 39

– – – –  drugo

 

– – –  z vsebnostjo maščob več kot 10 mas. % do vključno 45 mas. %:

0402 91 51

– – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 91 59

– – – –  drugo

 

– – –  z vsebnostjo maščobe več kot 45 mas. %:

0402 91 91

– – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 91 99

– – – –  drugo

0402 99

– –  drugo:

 

– – –  z vsebnostjo maščob do vključno 9,5 mas. %:

0402 99 11

– – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 99 19

– – – –  drugo

 

– – –  z vsebnostjo maščob več kot 9,5 mas. % do vključno 45 mas. %:

0402 99 31

– – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 99 39

– – – –  drugo

 

– – –  z vsebnostjo maščobe več kot 45 mas. %:

0402 99 91

– – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 99 99

– – – –  drugo

0403

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne ali, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila, ali aromatizirani ali, ki vsebujejo dodano sadje, oreške ali kakav ali ne:

0403 10

–  Jogurt:

 

– –  nearomatiziran, niti ne vsebuje dodanega sadja, oreškov ali kakava:

 

– – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe:

0403 10 11

– – – –  do vključno 3 mas. %

0403 10 13

– – – –  več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

0403 10 19

– – – –  več kot 6 mas. %

 

– – –  drugo, z vsebnostjo maščob:

0403 10 31

– – – –  do vključno 3 mas. %

0403 10 33

– – – –  več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

0403 10 39

– – – –  več kot 6 mas. %

0403 90

–  Drugo:

 

– –  nearomatiziran, niti ne vsebuje dodanega sadja, oreškov ali kakava:

 

– – –  v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah:

 

– – – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob:

0403 90 11

– – – – –  do vključno 1,5 mas. %

0403 90 13

– – – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

0403 90 19

– – – – –  več kot 27 mas. %

 

– – – –  drugo, z vsebnostjo maščob:

0403 90 31

– – – – –  do vključno 1,5 mas. %

0403 90 33

– – – – –  več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

0403 90 39

– – – – –  več kot 27 mas. %

 

– – –  drugo:

 

– – – –  ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob:

0403 90 51

– – – – –  do vključno 3 mas. %

0403 90 53

– – – – –  več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

0403 90 59

– – – – –  več kot 6 mas. %

 

– – – –  drugo, z vsebnostjo maščob:

0403 90 61

– – – – –  do vključno 3 mas. %

0403 90 63

– – – – –  več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

0403 90 69

– – – – –  več kot 6 mas. %

0405

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi:

0405 10

–  Maslo:

 

– –  z vsebnostjo maščob do vključno 85 mas. %:

 

– – –  naravno maslo:

0405 10 11

– – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg

0405 10 19

– – – –  drugo

0405 10 30

– – –  rekombinirano maslo

0405 10 50

– – –  sirotkino maslo

0405 10 90

– –  drugo

0405 20

–  Mlečni namazi:

0405 20 90

– –  z vsebnostjo maščob več kot 75 mas. %, vendar manj kot 80 mas. % maščobe

0405 90

–  Drugo:

0405 90 10

– –  z vsebnostjo maščobe 99,3 mas. % ali več in z vsebnostjo vode do vključno 0,5 mas. %

0405 90 90

– –  drugo

0406

Sir in skuta:

0406 10

–  Sveži (nezrel ali nenasoljen) sir, vključno sir iz sirotke in skuta:

0406 10 20

– –  z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. %:

0406 10 80

– –  drugo

0406 20

–  Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst:

0406 20 10

– –  zeliščni sir glarus (znan kot schabziger), narejen iz posnetega mleka in zmešan s fino zdrobljenimi zelišči

0406 20 90

– –  drugo

0406 30

–  Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu:

0406 30 10

– –  za proizvodnjo katerih se uporabljajo le siri, kot so ementalski sir, gruyère in appenzell in ki lahko vsebujejo dodani zeliščni sir glarus (znan kot schabziger); pripravljen za prodajo na drobno, z vsebnostjo maščob v suhi snovi do vključno 56 mas.%

 

– –  drugo:

 

– – –  z vsebnostjo maščob do vključno 36 mas. % in z vsebnostjo maščob v suhi snovi:

0406 30 31

– – – –  do vključno 48 mas. %

0406 30 39

– – – –  več kot 48 mas. %

0406 30 90

– – –  z vsebnostjo maščob več kot 36 mas. %

0406 40

–  Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi, nastalimi v jedru sira, proizveden s Penicillium roqueforti:

0406 40 10

– –  roquefort

0406 40 50

– –  gorgonzola

0406 40 90

– –  drugo

0406 90

–  Sir, drug:

0406 90 01

– –  za predelavo

 

– –  drugi:

0406 90 13

– – –  ementalec

0406 90 15

– – –  grojer, sbrinz

0406 90 17

– – –  bergkaese, appenzell

0406 90 18

– – –  Fromage fribourgeois, Vacherin mont d'Ali in Tete de Moine

0406 90 19

– – –  glarus zeliščni sir (znan kot schabziger), narejen iz posnetega mleka in zmešan s fino zdrobljenimi zelišči

0406 90 21

– – –  cheddar

0406 90 23

– – –  edamec

0406 90 25

– – –  tilsit

0406 90 27

– – –  butterkaese

0406 90 29

– – –  kačkaval

0406 90 32

– – –  feta:

0406 90 35

– – –  kefalo-tyri

0406 90 37

– – –  finlandia

0406 90 39

– – –  jarlsberg

 

– – –  drugo:

0406 90 50

– – – –  siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v embalaži s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože

 

– – – –  drugo:

 

– – – – –  z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in vsebnostjo vode v nemaščobni snovi:

 

– – – – – –  do vključno 47 mas. %:

0406 90 61

– – – – – – –  grana padano, parmigiano reggiano

0406 90 63

– – – – – – –  fiore sardo, pecorino

0406 90 69

– – – – – – –  drugi

 

– – – – – –  več kot 47 mas. % do vključno 72 mas. %:

0406 90 73

– – – – – – –  provolone

0406 90 75

– – – – – – –  asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

0406 90 76

– – – – – – –  danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsoe

0406 90 78

– – – – – – –  gavda

0406 90 79

– – – – – – –  esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

0406 90 81

– – – – – – –  cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

0406 90 82

– – – – – – –  camembert,

0406 90 84

– – – – – – –  brie

0406 90 85

– – – – – – –  kefalograviera, kasseri

 

– – – – – – –  drugi siri z vsebnostjo vode, izračunane nemaščobnih snovi:

0406 90 86

– – – – – – – –  več kot 47 mas. % do vključno 52 mas. %

0406 90 87

– – – – – – – –  več kot 52 mas. % do vključno 62 mas. %

0406 90 88

– – – – – – – –  več kot 62 mas. % do vključno 72 mas. %

0406 90 93

– – – – – –  več kot 72 mas. %

0406 90 99

– – – – –  drugo

0409 00 00

Med, naravni

0701

Krompir, svež ali ohlajen:

0701 90

–  Drug:

0701 90 10

– –  za proizvodnjo škroba

 

– –  drug:

0701 90 50

– – –  nov, od 1. januarja do 30. junija

0701 90 90

– – –  drug

0702 00 00

Paradižnik, svež ali ohlajen:

ex 0702 00 00

–  od 1. aprila do 31. avgusta

0704

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali ohlajene:

0704 10 00

–  Cvetača in brokoli:

ex 0704 10 00

– –  cvetača

ex 0704 10 00

– –  glavnat brokoli

0704 20 00

–  Brstični ohrovt

0704 90

–  Druge:

0704 90 10

– –  belo in rdeče zelje

0707 00

Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene:

0707 00 05

–  Kumare:

ex 0707 00 05

– –  od 1. aprila do 30. junija

0707 00 90

–  Kumarice:

ex 0707 00 90

– –  od 1. septembra do 31. oktobra

0709

Druge vrtnine, sveže ali hlajene:

0709 60

–  plodovi iz rodu Capsicum ali iz rodu Pimenta:

0709 60 10

– –  sladke paprike

 

– –  drugi:

0709 60 91

– – –  iz rodu Capsicum, za proizvodnjo capsicina ali barvil na bazi capsicum oljnih smol

0709 60 95

– – –  za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol

0709 60 99

– – –  drugi

0709 70 00

–  Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda

0805

Agrumi, sveži ali suhi:

0805 20

–  Mandarine (vključno tangerine in mandarine satsuma); klementine, mandarine wilking in podobni hibridi agrumov):

0805 20 10

– –  klementine:

ex 0805 20 10

– – –  od 1. oktobra do 31. decembra

0805 20 30

– –  monrealke in mandarine satsuma:

ex 0805 20 30

– – –  od 1. oktobra do 31. decembra

0805 20 50

– –  mandarine in mandarine wilking:

ex 0805 20 50

– – –  od 1. oktobra do 31. decembra

0805 20 70

– –  tangerine:

ex 0805 20 70

– – –  od 1. oktobra do 31. decembra

0805 20 90

– –  druge:

ex 0805 20 90

– – –  od 1. oktobra do 31. decembra

0806

Grozdje, sveže ali suho:

0806 10

–  Sveže:

0806 10 10

– –  namizno grozdje:

ex 0806 10 10

– – –  od 1. julija do 30. septembra

0806 10 90

– –  drugo:

ex 0806 10 90

– – –  od 1. julija do 30. septembra

0807

Melone, (vključno lubenice) in papaja, sveže:

 

–  Melone (vključno lubenice):

0807 11 00

– –  lubenice:

ex 0807 11 00

– – –  od 1. julija do 30. avgusta

0808

Jabolka, hruške in kutine, sveže:

0808 10

–  Jabolka:

0808 10 10

– –  jabolka za predelavo v mošt, razsuta, od 16. septembra do 15. decembra

0808 10 80

– –  drugo

0808 20

–  Hruške in kutine:

 

– –  hruške:

0808 20 10

– – –  hruške za predelavo v mošt, razsute, od 1. avgusta do 31. decembra

0808 20 50

– – –  druge

0808 20 90

– –  kutine

0809

Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive in trnulje, sveže:

0809 10 00

–  Marelice

0809 20

–  Češnje in višnje:

0809 20 05

– –  višnje (Prunus cerasus)

0809 20 95

– –  druge

0809 30

–  Breskve, vključno z nektarinami:

0809 30 10

– –  nektarine

0809 30 90

– –  druge:

ex 0809 30 90

– – –  od 1. junija do 30. avgusta

0809 40

–  Slive in trnulje:

0809 40 05

– –  slive

0809 40 90

– –  trnulje

0810

Drugo sadje, sveže:

0810 10 00

–  Jagode

0810 20

–  Maline, robide, murve in Loganove robide:

0810 20 10

– –  maline

0810 20 90

– –  drugo

0810 50 00

–  Kivi (Actinidia chinensis Planch.):

ex 0810 50 00

– –  od 1. novembra do 31. marca

1509

Oljčno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano:

1509 10

–  Deviško:

1509 10 10

– –  lampantno oljčno olje

1509 10 90

– –  drugo

1509 90 00

–  Drugo:

ex 1509 90 00

– –  v pakiranju z vsebino več kot 25 litrov

ex 1509 90 00

– –  drugo

1601 00

Klobase in podobni izdelki, iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov:

1601 00 10

–  Iz jeter

 

–  Drugo:

1601 00 91

– –  klobase, suhe ali za mazanje, nekuhane

1601 00 99

– –  drugo

1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi:

1602 10 00

–  Homogenizirani proizvodi

1602 20

–  Iz jeter katere koli živali:

 

– –  gosja ali račja jetra:

1602 20 11