02009R0906 — SL — 14.04.2020 — 002.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 906/2009

z dne 28. septembra 2009

o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj med prevozniki v linijskem prevozu po morju (konzorciji)

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 256 29.9.2009, str. 31)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 697/2014 z dne 24. junija 2014

  L 184

3

25.6.2014

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/436 z dne 24. marca 2020

  L 90

1

25.3.2020
▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 906/2009

z dne 28. septembra 2009

o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj med prevozniki v linijskem prevozu po morju (konzorciji)

(Besedilo velja za EGP)POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja le za tiste konzorcije, ki zagotavljajo linijske prevoze v mednarodnem pomorskem prometu iz enega ali več pristanišč Skupnosti ali v ta pristanišča.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi:

1. 

„konzorcij“ pomeni sporazum ali vrsto med seboj povezanih sporazumov med dvema ali več prevozniki, ki upravljajo plovila in zagotavljajo linijske prevoze v mednarodnem pomorskem prometu izključno za prevoz tovora, povezanega z eno ali več trgovinskimi panogami, in katerega cilj je sodelovanje pri skupnem opravljanju prevoza po morju ter izboljšanje storitve, ki bi jo posamezno opravljali vsi člani, če konzorcija ne bi bilo, da bi s tehničnimi, operativnimi in/ali trgovinskimi sporazumi racionalizirali svoje delovanje;

2. 

„linijski prevoz“ pomeni redni prevoz blaga na določeni relaciji ali določenih relacijah med pristanišči in v skladu z voznimi redi in dnevi plovbe, objavljenimi vnaprej, ki je proti plačilu, četudi le občasno, na voljo vsakemu naročniku prevozov;

3. 

„naročnik prevozov“ pomeni vsako podjetje (npr. vkrcevalno, prejemno ali špedicijsko), ki je sklenilo pogodbeni sporazum ali namerava skleniti tak sporazum s članom konzorcija o ladijskem prevozu blaga;

4. 

„začetek storitev“ pomeni datum, na katerega odpluje prvo plovilo z namenom opravljanja storitve.POGLAVJE II

IZJEME

Člen 3

Sporazumi, za katere velja izjema

V skladu s členom 81(3) Pogodbe ter ob upoštevanju pogojev iz te uredbe se s tem razglasi, da se člen 81(1) Pogodbe ne uporablja za naslednje dejavnosti konzorcijev:

1. 

skupno opravljanje linijskih prevozov po morju, ki zajema katero koli od naslednjih dejavnosti:

(a) 

usklajevanje in/ali skupno določanje ladijskih voznih redov in vmesnih postankov;

(b) 

izmenjavo, prodajo ali vzajemni zakup prostora ali zabojnikov na plovilih;

(c) 

souporabo plovil in/ali pristaniških naprav;

(d) 

uporabo ene ali več pisarn za skupne dejavnosti;

(e) 

zagotavljanje zabojnikov, kesonov in druge opreme in/ali pogodbe o najemu, zakupu ali nakupu take opreme;

2. 

prilagoditve zmogljivosti kot odziv na nihanja ponudbe in povpraševanja;

3. 

skupno upravljanje in uporabo pristaniških terminalov in z njimi povezanih storitev (npr. stroški za storitve raztovarjanja in prekladanja);

4. 

vsako drugo dejavnost, ki podpira dejavnosti, naštete v točkah 1, 2 in 3, ter je potrebna za njihovo izvajanje, kot je:

(a) 

uporaba računalniško podprtega sistema za izmenjavo podatkov;

(b) 

obveznost članov konzorcija, da na upoštevnem trgu ali upoštevnih trgih uporabljajo plovila, namenjena konzorciju, in da ne zakupijo prostora na plovilih, ki pripadajo tretjim osebam;

(c) 

obveznost članov konzorcija, da drugim ladijskim prevoznikom na upoštevnem trgu ali upoštevnih trgih ne dodeljujejo ali dajejo v zakup prostora, razen s predhodno privolitvijo drugih članov konzorcija.

Člen 4

Nedopustne omejitve

Izjema iz člena 3 se ne uporabi za konzorcij, katerega namen je, neposredno ali posredno, samostojno ali v kombinaciji z drugimi dejavniki pod nadzorom pogodbenih strank:

1. 

določanje cen pri prodaji storitev prevoznikov linijskega prevoza po morju tretjim osebam;

2. 

omejevanje zmogljivosti ali prodaje, razen prilagoditve zmogljivosti iz člena 3(2);

3. 

razdelitev trgov ali odjemalcev.POGLAVJE III

POGOJI ZA IZJEMO

Člen 5

Pogoji, ki se nanašajo na tržni delež

1.  Šteje se, da konzorcij izpolnjuje pogoje za izjemo iz člena 3, če skupni tržni delež članov konzorcija na upoštevnem trgu, na katerem konzorcij deluje, ne presega 30 %, kar se izračunava na podlagi celotne količine prepeljanega blaga (tovorne tone ali transportne enote, ki ustrezajo zabojnikom dolžine 20 čevljev (TEU – „twenty equivalent unit“).

2.  Za ugotovitev tržnega deleža člana konzorcija je treba upoštevati celotno količino blaga, ki ga prepelje na upoštevnem trgu, ne glede na to, ali je to blago res prepeljano:

(a) 

v okviru zadevnega konzorcija;

(b) 

v okviru drugega konzorcija, v katerem član sodeluje, ali

(c) 

zunaj konzorcija bodisi na lastnih plovilih člana bodisi na plovilih tretje stranke.

3.  Izjema iz člena 3 se uporablja še naprej, če tržni delež iz odstavka 1 tega člena v dveh zaporednih koledarskih letih ni presežen za več kot eno desetino.

4.  Če je katera od omejitev iz odstavkov 1 in 3 tega člena presežena, se izjema iz člena 3 uporablja še šest mesecev po izteku koledarskega leta, v katerem je bila omejitev presežena. To obdobje se podaljša na dvanajst mesecev, če je presežek nastal zaradi umika kakega prevoznika, ki ni član konzorcija, s trga.

Člen 6

Drugi pogoji

Da bi konzorcij izpolnil pogoje za izjemo iz člena 3, morajo imeti njegovi člani pravico do izstopa iz konzorcija brez finančnih ali drugih kazni, kot je zlasti obvezno prenehanje vseh prevoznih dejavnosti na upoštevnem trgu ali upoštevnih trgih, vezano ali nevezano na pogoj, da se lahko taka dejavnost spet nadaljuje po izteku določenega obdobja. Za to pravico se uporablja odpovedni rok največ šestih mesecev. Kljub temu lahko konzorcij določi, da je tako odpoved mogoče dati le po izteku začetnega obdobja največ 24 mesecev od začetka veljavnosti konzorcijskega sporazuma ali, če je začel veljati pozneje, od začetka izvajanja storitve.

V primeru visoko integriranega konzorcija se lahko odpovedni rok podaljša za največ dvanajst mesecev, konzorcij pa lahko določi, da je tako odpoved mogoče dati le po izteku začetnega obdobja največ 36 mesecev od začetka veljavnosti konzorcijskega sporazuma ali, če je začel veljati pozneje, od začetka izvajanja storitve.POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 26. aprila 2010.

▼M2

Uporablja se do 25. aprila 2024.

▼B

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.