02009R0606 — SL — 07.12.2019 — 012.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 606/2009

z dne 10. julija 2009

o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede kategorij proizvodov vinske trte, enoloških postopkov in z njimi povezanih omejitev

(UL L 193, 24.7.2009, p.1)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/934 z dne 12. marca 2019

L 149

1

7.6.2019

 
Zadnje prečiščeno besedilo pred razveljavitvijo je na voljo na naslednji povezavi:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02009R0606-20180303