02009L0132 — SL — 01.07.2021 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DIREKTIVA SVETA 2009/132/ES

z dne 19. oktobra 2009

o določitvi področja uporabe 143(b) in (c) Direktive 2006/112/ES glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga

(kodificirana različica)

(UL L 292 10.11.2009, str. 5)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

DIREKTIVA SVETA (EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017

  L 348

7

29.12.2017

 M2

spremenjena z: SKLEP SVETA (EU) 2020/1109 z dne 20. julija 2020

  L 244

3

29.7.2020
▼B

DIREKTIVA SVETA 2009/132/ES

z dne 19. oktobra 2009

o določitvi področja uporabe 143(b) in (c) Direktive 2006/112/ES glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga

(kodificirana različica)NASLOV I

PODROČJE UPORABE IN POMEN IZRAZOV

Člen 1

Področje uporabe oprostitev plačila davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) iz člena 143(b) in (c) Direktive 2006/112/ES in pravila za njihovo izvajanje iz člena 145 navedene Direktive se določijo s to direktivo.

V skladu s členom 131 in členom 143(b) in (c) Direktive 2006/112/ES države članice uporabijo oprostitve, ki so predpisane v tej direktivi pod pogoji, ki jih določijo, da zagotovijo, da se take oprostitve uporabljajo pravilno in preprosto in da preprečijo izogibanje ali zlorabe.

Člen 2

1.  

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a) 

„uvoz“ pomeni uvoz, kot je opredeljen v členu 30 Direktive 2006/112/ES in vnos za domačo uporabo potem, ko se uporabi eden od postopkov, predvidenih v členu 157(1)(a) navedene Direktive ali postopek začasnega uvoza ali tranzita;

(b) 

„osebna lastnina“ pomeni vso lastnino, ki je namenjena za osebno uporabo zadevnih oseb ali za zadovoljevanje potreb njihovih gospodinjstev, zlasti gospodinjske predmete, kolesa in motorna kolesa, osebna motorna vozila in njihove prikolice, počitniške prikolice, izletniška plovila in zasebna letala, tudi predmete za gospodinjstvo za običajne zahteve družine, hišne živali in jezdne živali;

(c) 

„gospodinjski predmeti“ pomeni osebne predmete, gospodinjske tekstilne predmete in opremo ter opremo, namenjeno za osebno uporabo zadevnih oseb ali za zadovoljevanje potreb njihovih gospodinjstev;

(d) 

„alkoholni izdelki“ pomeni izdelke (pivo, vino, aperitivi z vinsko ali alkoholno osnovo, žganje, likerji, alkoholne pijače itd.), ki spadajo pod oznake kombinirane nomenklature 2203 do 2208 ;

(e) 

„Skupnost“ pomeni ozemlje držav članic, kjer velja Direktiva 2006/112/ES.

2.  
Narava ali količina osebne lastnine ne sme odražati nobenih poslovnih interesov, niti ne smejo biti namenjene za opravljanje gospodarske dejavnosti v smislu člena 9(1) Direktive 2006/112/ES. Vendar pa prenosna oprema za izvajanje uporabne ali svobodne umetnosti, ki jih zadevna oseba potrebuje za opravljanje svoje obrti ali poklica, tudi predstavlja osebno lastnino.NASLOV II

UVOZ OSEBNE LASTNINE, KI PRIPADA POSAMEZNIKOM, KI PRIHAJAJO IZ TRETJIH DRŽAV ALI OZEMELJPOGLAVJE 1

Osebna lastnina fizičnih oseb, ki prenašajo svoje običajno prebivališče iz tretje države v Skupnost

Člen 3

Ob upoštevanju členov 4 do 11 oprostitev plačila DDV pri uvozu velja za osebno lastnino, ki jo uvažajo fizične osebe, ki prenašajo svoje običajno prebivališče iz kraja izven Skupnosti v državo članico.

Člen 4

Oprostitev je omejena na osebno lastnino, ki:

(a) 

je bila, razen v posebnih primerih, ki so utemeljeni zaradi okoliščin, v lasti in v primeru blaga, ki ni za široko porabo, so jo uporabljale zadevne osebe v svojem prejšnjem prebivališču najmanj šest mesecev pred datumom, ko nimajo več običajnega prebivališča izven Skupnosti;

(b) 

se namerava uporabljati za isti namen v novem običajnem prebivališču.

Države članice lahko dodatno pogojujejo vnos osebne lastnine tako, da oprostitev pogojijo s tem, da so v izvorni državi ali ozemlju ali državi ali ozemlju porekla za tako lastnino plačane carinske ali davčne dajatve, za katere je običajno zavezana.

Člen 5

Oprostitev se lahko odobri samo osebam, ki so imele običajno prebivališče izven Skupnosti neprekinjeno najmanj 12 mesecev.

Vendar lahko pristojni organi odobrijo izjeme od tega pravila pod pogojem, da je bil namen zadevne osebe očiten, da bo živela izven Skupnosti neprekinjeno najmanj 12 mesecev.

Člen 6

Oprostitev se ne odobri glede:

(a) 

alkoholnih izdelkov;

(b) 

tobaka ali tobačnih izdelkov;

(c) 

komercialnih prevoznih sredstev;

(d) 

predmetov za uporabo pri opravljanju obrti ali poklica, razen prenosne opreme za izvajanje uporabne ali svobodne umetnosti.

Tudi vozila, ki so namenjena za mešano uporabo za komercialne ali strokovne namene, so lahko izločena iz oprostitve.

Člen 7

1.  
Razen v posebnih primerih, se oprostitev odobri samo v zvezi z osebno lastnino, ki se trajno uvozi v roku 12 mesecev od dneva, ko zadevna oseba uredi svoje običajno prebivališče v Skupnosti.
2.  
Osebna lastnina se lahko uvozi v številnih ločenih pošiljkah v roku, navedenem v odstavku 1.

Člen 8

1.  
Dokler ne poteče 12 mesecev od datuma deklaracije za končni uvoz, osebne lastnine, ki je bila uvožena z oprostitvijo davka, ni dovoljeno posojati, dajati kot varščino, oddajati ali prenašati, za plačilo ali brezplačno, brez vnaprejšnjega uradnega obvestila pristojnim organom.
2.  
Če se zadevno blago posodi, da kot varščina, odda v najem ali prenese pred iztekom obdobja iz odstavka 1, je zanj treba plačati pripadajoči DDV po stopnji, ki velja na datum take izposoje, oddaje v najem ali prenosa, na osnovi vrste blaga in carinske vrednosti, ki jo na ta datum določijo ali sprejmejo pristojni organi.

Člen 9

1.  
Z odstopanjem od člena 7(1) se oprostitev lahko odobri glede osebne lastnine, ki je za stalno uvožena preden ima zadevna oseba svoje običajno prebivališče v Skupnosti, pod pogojem, da se zaveže, da bo v obdobju šestih mesecev uredila svoje običajno prebivališče v tej državi. Taki obvezi mora biti priložena varščina, katere obliko in znesek določijo pristojni organi.
2.  
Kjer se uporablja odstavek 1, se obdobje, ki je predpisano v točki (a) prvega odstavka člena 4, izračuna od datuma uvoza Skupnost.

Člen 10

1.  
Kjer zaradi poklicnih obveznosti zadevna oseba zapusti tretjo državo ali ozemlje, kjer je imela svoje običajno prebivališče, ne da bi istočasno uredila svoje običajno prebivališče na ozemlju države članice, čeprav ima namen to narediti, lahko pristojni organi odobrijo oprostitev glede osebne lastnine, ki jo oseba prenese na navedeno ozemlje za ta namen.
2.  

Oprostitev glede osebne lastnine iz odstavka 1 se odobri v skladu s pogoji, predpisanimi v členih od 3 do 8, ob razumevanju, da:

(a) 

se obdobja, ki so predpisana v točki (a) prvega pododstavka člena 4 in v členu 7(1), izračunajo od datuma uvoza;

(b) 

se obdobje iz člena 8(1) izračuna od datuma, ko zadevna oseba dejansko dobi običajno prebivališče na ozemlju Skupnosti.

3.  
Za oprostitev pa se mora zadevna oseba tudi obvezati, da bo dejansko uredila svoje običajno prebivališče na ozemlju Skupnosti v roku, ki ga predpišejo pristojni organi v skladu z okoliščinami. Pristojni organi lahko zahtevajo, da je taki obvezi priložena varščina, katere obliko in znesek določijo pristojni organi.

Člen 11

Pristojni organi lahko odstopijo od točk (a) in (b) prvega pododstavka člena 4, točk (c) in (d) prvega pododstavka člena 6 ter od člena 8, ko mora oseba prenesti svoje običajno prebivališče na ozemlje države članice zaradi izjemnih političnih okoliščin.POGLAVJE 2

Blago uvoženo ob poroki

Člen 12

1.  
Ob upoštevanju členov 13 do 16 se oprostitev odobri glede nevestine bale in gospodinjskih predmetov, novih ali ne, ki pripadajo osebi, ki prenaša svoje običajno prebivališče na ozemlje Skupnosti ob svoji poroki.

Oprostitev se odobri tudi glede daril, ki se običajno dajejo ob poroki, ki jih osebi, ki izpolnjuje pogoje, predpisane v prvem pododstavku, dajo osebe, ki imajo svoje običajno prebivališče izven Skupnosti. Oprostitev velja za darila, katerih vrednost na enoto blaga ne presega 200 EUR. Vendar pa lahko države članice odobrijo oprostitev za več kot 200 EUR, pod pogojem, da vrednost vsakega oproščenega darila ne presega 1 000 EUR.

2.  
Države članice lahko zahtevajo, da je oprostitev blaga iz prvega pododstavka odstavka 1 pogojena s tem, da so v izvorni državi ali ozemlju ali državi ali ozemlju porekla za blago plačane carinske ali davčne dajatve, za katero je normalno zavezano.

Člen 13

Oprostitev se lahko odobri samo osebam:

(a) 

ki so imele običajno prebivališče izven Skupnosti neprekinjeno najmanj 12 mesecev;

(b) 

ki predložijo dokazilo o svoji poroki.

Vendar pa se lahko odobrijo izjeme od tega pravila pod pogojem, da je bil namen zadevne osebe očiten, da bo živela izven Skupnosti neprekinjeno najmanj 12 mesecev

Člen 14

Oprostitev se ne odobri za alkoholne izdelke, tobak ali tobačne izdelke.

Člen 15

1.  

Razen v izjemnih okoliščinah se oprostitev odobri samo glede blaga, ki je trajno uvoženo:

(a) 

ne prej kot dva meseca pred datumom, ki je določen za poroko, in

(b) 

ne kasneje kot štiri mesece po datumu poroke.

V primeru iz točke (a) je za oprostitev lahko potreben polog ustrezne varščine, katere obliko in znesek določijo pristojni organi.

2.  
Blago, upravičeno do oprostitve, se lahko uvozi v številnih ločenih pošiljkah v roku, navedenem v odstavku 1.

Člen 16

1.  
Dokler ne poteče 12 mesecev od datuma deklaracije za končni uvoz, blaga, ki je bilo uvoženo z oprostitvijo davka, ni dovoljeno posojati, dajati kot varščino, oddajati ali prenašati, za plačilo ali brezplačno, brez vnaprejšnjega obvestila pristojnim organom.
2.  
Če se zadevno blago posodi, da kot varščina, oddaja v najem ali prenese pred iztekom obdobja iz odstavka 1, je zanj treba plačati pripadajoči DDV po stopnji, ki velja na datum take izposoje, varščine, oddaje v najem ali prenosa, na osnovi vrste blaga in vrednosti, ki jo na ta datum določijo ali sprejmejo pristojni organi.POGLAVJE 3

Osebna lastnina, ki je pridobljena z dedovanjem

Člen 17

Ob upoštevanju členov 18, 19 in 20 se oprostitev odobri glede osebne lastnine, ki jo je fizična oseba, ki ima svoje običajno prebivališče v Skupnosti, pridobila z dedovanjem.

Člen 18

Oprostitev se ne odobri glede:

(a) 

alkoholnih izdelkov;

(b) 

tobaka ali tobačnih izdelkov;

(c) 

komercialnih prevoznih sredstev;

(d) 

predmetov za uporabo pri opravljanju obrti ali poklica, razen prenosne opreme za izvajanje uporabne ali svobodne umetnosti, ki jih je pokojnik potreboval za opravljanje obrti ali poklica;

(e) 

zalog surovin in končnih izdelkov ali polizdelkov;

(f) 

živine ali zalog kmetijskih proizvodov, ki presegajo količine, ki ustrezajo običajnim zahtevam družine.

Člen 19

1.  
Oprostitev se odobri samo v zvezi z osebno lastnino, ki je trajno uvožena najkasneje v dveh letih od datuma, ko oseba pridobi pravico do blaga (dokončna poravnava dediščine).

Vendar lahko pristojni organi zaradi posebnih razlogov to obdobje podaljšajo.

2.  
Blago se lahko uvozi v številnih ločenih pošiljkah v roku, navedenem v odstavku 1.

Člen 20

Členi 17, 18 in 19 se uporabljajo smiselno za osebno lastnino, ki jo z dedovanjem pridobijo pravne osebe, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo, s sedežem na ozemlju Skupnosti.NASLOV III

UVOZ ŠOLSKE OPREME, ŠOLSKIH PRIPOMOČKOV IN DRUGIH ŠOLSKIH GOSPODINJSKIH PREDMETOV

Člen 21

1.  
Oprostitev se odobri glede opreme, šolskih pripomočkov in gospodinjskih predmetov, ki predstavljajo običajno opremo študentske sobe in pripadajo učencem ali študentom, ki prihajajo v Skupnost zato, da bodo tam študirali, in so namenjeni njihovi osebni uporabi v obdobju njihovega študija.
2.  

V tem členu se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a) 

„učenec ali študent“ pomeni vsako osebo, ki je vpisana v izobraževalni ustanovi, da bo redno obiskovala programe, ki jih nudi izobraževalna ustanova;

(b) 

„oprema“ pomeni spodnje perilo in gospodinjske tekstilne predmete ter oblačila, nova ali ne;

(c) 

„šolski pripomočki“ pomeni predmete in instrumente (vključno s kalkulatorji in pisalnimi stroji), ki jih običajno uporabljajo učenci ali študenti za namene študija.

Člen 22

Oprostitev se odobri najmanj enkrat na šolsko leto.

▼M1 —————

▼BNASLOV V

PROIZVAJALNA SREDSTVA IN DRUGA OPREMA, KI SE UVOZI OB PRENOSU DEJAVNOSTI

Člen 25

1.  
Brez poseganja v ukrepe, ki so v veljavi v državi članici v zvezi z industrijsko in trgovinsko politiko, in ob upoštevanju členov 26 do 29 lahko države članice dovolijo oprostitev ob uvozu proizvajalnih sredstev in druge opreme, ki pripada podjetjem, ki dokončno prenehajo s svojo dejavnostjo v tretjih državah ali ozemljih porekla, da bi opravljala podobno dejavnost v Skupnosti, in ki so v skladu s členom 213(1) Direktive 2006/112/ES pristojne organe države članice dejavnosti vnaprej obvestila o začetku take dejavnosti.

Kjer je preneseno podjetje kmetijsko podjetje, je ob vnosu oproščena tudi njegova živina.

2.  

V odstavku 1 se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a) 

„dejavnost“ pomeni gospodarsko dejavnost iz člena 9(1) Direktive 2006/112/ES;

(b) 

„podjetje“ pomeni neodvisno gospodarsko enoto proizvodne ali storitvene gospodarske panoge.

Člen 26

1.  

Oprostitev je omejena na proizvajalna sredstva in opremo, ki:

(a) 

so jih, razen v posebnih primerih, ki so utemeljeni zaradi okoliščin, dejansko uporabljali v podjetju najmanj 12 mesecev pred datumom, ko je podjetje prenehalo delovati v tretji državi ali ozemlju porekla;

(b) 

se po prenosu nameravajo uporabljati za iste namene;

(c) 

se bodo uporabljala za namene dejavnosti, ki ni oproščena na podlagi členov 132, 133, 135 in 136 Direktive 2006/112/ES;

(d) 

ustrezajo naravi in velikosti zadevnega podjetja.

2.  
Do začetka veljavnosti skupnih pravil iz prvega odstavka člena 176 Direktive 2006/112/ES države članice lahko iz oprostitve v celoti ali deloma izključijo proizvajalna sredstva, glede katerih se je uporabil drugi odstavek člena 176 omenjene direktive.

Člen 27

Ne odobri se oprostitev za podjetja, ki so ustanovljena izven Skupnosti in katerih prenos na ozemlje Skupnosti je posledica združitve ali pripojitve podjetju s sedežem v Skupnosti, ne da bi bila ustanovljena nova dejavnost.

Člen 28

Oprostitev se ne odobri za:

(a) 

prevozna sredstva, ki nimajo narave instrumentov proizvodne ali storitvene gospodarske panoge;

(b) 

preskrbo vseh vrst, ki je namenjena za prehrano ljudi ali za živalsko krmo;

(c) 

gorivo in zaloge surovin ali končnih izdelkov ali polizdelkov;

(d) 

živino, ki je v lasti trgovcev.

Člen 29

Razen v posebnih primerih, ki so utemeljeni zaradi okoliščin, se oprostitev odobri samo glede proizvajalnih sredstev in druge opreme, ki se uvozi pred iztekom 12 mesecev od datuma, ko je podjetje prenehalo s svojimi dejavnostmi v tretjih državah ali ozemljih porekla.NASLOV VI

UVOZ NEKATERIH KMETIJSKIH PROIZVODOV IN IZDELKOV, NAMENJENIH ZA UPORABO V KMETIJSTVUPOGLAVJE 1

Proizvodi, ki jih pridobijo kmetje Skupnosti na posestvih v tretjih državah ali ozemljih

Člen 30

1.  
Ob upoštevanju členov 31 in 32 so ob vnosu oproščeni kmetijski, živinorejski, čebelarski, vrtnarski in gozdarski proizvodi iz posestev, ki so v tretji državi ali ozemlju, ki meji na ozemlje Skupnosti, in ki jih upravljajo kmetijski proizvajalci, ki imajo svoje glavno podjetje v Skupnosti in na meji z zadevno državo.

Čistokrvni konji, ki niso starejši od šestih mesecev, ki so rojeni v tretjih državah ali ozemljih, ki so oplojeni v Skupnosti in so nato začasno izvoženi zaradi kotitve, so prav tako ob vnosu oproščeni.

2.  
Da bi bili upravičeni v skladu s prvim pododstavkom odstavka 1, morajo biti živinorejski proizvodi dobljeni od živali, ki so rejene, pridobljene ali uvožene v skladu s splošnimi davčnimi režimi, ki veljajo v državi članici uvoza.

Člen 31

Oprostitev je omejena na proizvode, ki niso bili obdelani na noben način, razen obdelave, ki običajno sledi spravilu ali proizvodnji.

Člen 32

Oprostitev se odobri samo glede proizvodov, ki jih uvozi kmetijski proizvajalec ali so uvoženi v njegovem imenu.

Člen 33

To poglavje se uporablja smiselno za ribiške proizvode ali proizvode iz ribogojstva, ki jih v jezerih ali vodnih poteh, ki mejijo na ozemlje Skupnosti, opravljajo ribiči s sedežem v Skupnosti, in na proizvode lovskih dejavnosti, ki jih na takih jezerih ali vodnih poteh opravljajo lovci in ribiči s sedežem v Skupnosti.POGLAVJE 2

Semena, gnojila in izdelki za obdelavo tal in poljščin

Člen 34

Ob upoštevanju člena 35 so ob vnosu oproščena semena, gnojila in izdelki za obdelavo tal in poljščin, ki so namenjeni za uporabo na posestvih, ki so v Skupnosti, ki mejijo na tretjo državo ali ozemlje, ki jih upravljajo kmetijski proizvajalci, ki imajo svoje glavno podjetje v navedeni državi ali ozemlju, ki meji na ozemlje Skupnosti.

Člen 35

1.  
Oprostitev je omejena na količine semen, gnojil in drugih izdelkov, ki so potrebni za upravljanje posestev.

Oprostitev se odobri samo za semena, gnojila ali druge izdelke, ki jih v Skupnost neposredno uvede kmetijski proizvajalec ali se uvedejo v njegovem imenu.

2.  
Države članice lahko zahtevajo, da je oprostitev pogojena z recipročnim obravnavanjem.NASLOV VII

UVOZ TERAPEVTSKIH SNOVI, ZDRAVIL, LABORATORIJSKIH ŽIVALI IN BIOLOŠKIH ALI KEMIČNIH SNOVIPOGLAVJE 1

Laboratorijske živali in biološke ali kemične snovi, namenjene za raziskave

Člen 36

1.  

Ob vnosu so oproščeni:

(a) 

živali, ki so posebej pripravljene in so poslane brezplačno za laboratorijsko uporabo;

(b) 

biološke ali kemične snovi, ki so uvožene iz držav izven Skupnosti, za katere veljajo omejitve in pogoji, ki so predpisani v členu 60 Uredbe Sveta (EGS) št. 918/83 z dne 28. marca 1983 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti ( 1 ).

2.  

Oprostitev iz odstavka 1 je omejena na živali in biološke ali kemične snovi, ki so namenjene za:

(a) 

javne ustanove, ki se ukvarjajo pretežno z izobraževanjem ali znanstvenimi raziskavami, vključno z oddelki javnih ustanov, ki se ukvarjajo pretežno z izobraževanjem ali znanstvenimi raziskavami;

(b) 

ali zasebne ustanove, ki se ukvarjajo pretežno z izobraževanjem ali znanstvenimi raziskavami in imajo dovoljenje pristojnih organov držav članic, da sprejemajo take stvari oproščene davka.POGLAVJE 2

Terapevtske snovi človeškega izvora in reagenti za ugotavljanje krvnih skupin in vrst tkiv

Člen 37

1.  

Brez poseganja v oprostitev, ki je predvidena v točki (a) člena 143 Direktive 2006/112/ES, in ob upoštevanju člena 38 te direktive so oproščeni:

(a) 

terapevtske snovi človeškega izvora;

(b) 

reagenti za ugotavljanje krvnih skupin;

(c) 

reagenti za ugotavljanje vrst tkiv.

2.  

V odstavku 1 se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a) 

„terapevtske snovi človeškega izvora“ pomeni človeška kri in njeni derivati (polna človeška kri, dehidrirana človeška plazma, humani albumin in določene raztopine proteinske frakcije človeške plazme, človeški imunoglobulin in človeški fibrinogen);

(b) 

„reagenti za določanje krvnih skupin“ pomeni vsi reagenti, človeškega, živalskega, rastlinskega ali drugega izvora, ki se uporabljajo za ugotavljanje krvnih skupin in za odkrivanje neskladnosti krvi;

(c) 

„reagenti za ugotavljanje vrst tkiv“ pomeni vsi reagenti, človeškega, živalskega, rastlinskega ali drugega izvora, ki se uporabljajo za ugotavljanje vrst človeških tkiv.

Člen 38

Oprostitev je omejena na izdelke, ki:

(a) 

so namenjeni za ustanove ali laboratorije, ki jih potrdijo pristojni organi, izključno za uporabo v nekomercialne medicinske ali znanstvene namene;

(b) 

imajo potrdilo o skladnosti, ki ga izda pravilno pooblaščen organ v državi ali ozemlju porekla;

(c) 

so v embalaži, ki ima posebno nalepko za razpoznavnost.

Člen 39

Oprostitev vključuje posebno embalažo, ki je nujno potrebna za prevoz terapevtskih snovi človeškega izvora ali reagentov za ugotavljanje krvnih skupin ali reagentov za ugotavljanje vrst tkiv in tudi topila in dodatke, ki so potrebni za njihovo uporabo, ki so lahko priloženi v pošiljkah.POGLAVJE 3

Referenčne snovi za nadzor kakovosti medicinskih izdelkov

Člen 40

Pošiljke, ki vsebujejo vzorce referenčnih snovi, ki jih je odobrila Svetovna zdravstvena organizacija za nadzor kakovosti, ki se uporabljajo pri proizvodnji medicinskih izdelkov in ki so naslovljene na prejemnike, ki imajo odobritev pristojnih organov držav članic za sprejemanje takih pošiljk brez davka, so oproščene ob vnosu.POGLAVJE 4

Farmacevtski izdelki, ki se uporabljajo na mednarodnih športnih dogodkih

Člen 41

Farmacevtski izdelki za človeško ali veterinarsko medicinsko uporabo za ljudi ali živali, ki sodelujejo na mednarodnih športnih dogodkih so, v mejah, ki so potrebne za zadovoljevanje zahtev v času bivanja v Skupnosti, oproščene ob vnosu.NASLOV VIII

BLAGO ZA DOBRODELNE IN ČLOVEKOLJUBNE ORGANIZACIJEPOGLAVJE 1

Splošne določbe

Člen 42

Države članice lahko omejijo količino ali vrednost blaga, ki je upravičeno do oprostitev na podlagi poglavij 2, 3 in 4, z namenom, da odpravijo zlorabe ali zaradi boja proti večjemu izkrivljanju konkurence.POGLAVJE 2

Blago, uvoženo za splošne namene

Člen 43

1.  

Ob upoštevanju členov 44, 45 in 46 so ob vnosu oproščeni:

(a) 

osnovne potrebščine, ki so pridobljene brezplačno ali jih uvozijo državne organizacije ali druge dobrodelne ali človekoljubne organizacije, ki jih potrdijo pristojni organi za brezplačno razdeljevanje osebam, potrebnim pomoči;

(b) 

vsakovrstno blago, ki ga brezplačno pošlje oseba ali organizacija s sedežem zunaj Skupnosti, in pošiljatelj nima nobenih komercialnih namenov, državnim organizacijam ali drugim dobrodelnim ali človekoljubnim organizacijam, ki jih potrdijo pristojni organi, ki se uporabljajo za zbiranje denarja na občasnih dobrodelnih prireditvah za pomoč osebam potrebnim pomoči;

(c) 

oprema in pisarniški material, ki ga brezplačno pošlje oseba ali organizacija s sedežem v državi zunaj Skupnosti in pošiljatelj nima nobenih komercialnih namenov, dobrodelnim ali človekoljubnim organizacijam, ki jih potrdijo pristojni organi, in je namenjen izključno za potrebe njihovega delovanja ali izvajanju navedenih dobrodelnih ali človekoljubnih ciljev.

2.  
V točki (a) odstavka 1 „osnovne potrebščine“ pomeni blago, ki je potrebno za zadovoljevanje nujnih potreb ljudi, npr. hrana, zdravila, oblačila in posteljnina.

Člen 44

Oprostitev se ne odobri glede:

(a) 

alkoholnih izdelkov;

(b) 

tobaka ali tobačnih izdelkov;

(c) 

kave in čaja;

(d) 

motornih vozil, razen reševalnih vozil.

Člen 45

Oprostitev se odobri samo organizacijam, katerih računovodski postopki omogočajo pristojnim organom nadzor nad njihovim delovanjem in ki nudijo vsa potrebna jamstva.

Člen 46

1.  
Organizacije, ki so upravičene do oprostitve, oproščenega blaga iz člena 43 ne smejo posojati, oddati v najem ali prenesti, za plačilo ali brezplačno, za namene, ki niso predpisani v odstavku 1, točkah (a) in (b), razen če o tem vnaprej ne obvestijo pristojnih organov.
2.  
Če se blago ali oprema posodi, odda v najem ali prenese na organizacijo, ki je upravičena do ugodnosti oprostitve v skladu s členoma 43 in 45, je oprostitev odobrena še naprej pod pogojem, da organizacija uporablja zadevno blago in opremo za namene, zaradi katerih ima pravico do take oprostitve.

V drugih primerih je za posojanje, oddajo v najem ali prenos potrebno predhodno plačilo DDV po stopnji, ki velja na datum takega posojanja, oddaje v najem ali prenosa, na osnovi vrste blaga in opreme ter vrednosti, ki jo na ta datum določijo ali sprejmejo pristojni organi.

Člen 47

1.  
Organizacije iz člena 43, ki ne izpolnjujejo več pogojev, zaradi katerih so upravičene do oprostitev, ali ki predlagajo, da bi blago in opremo, ki je bila oproščena ob vnosu, uporabile za druge namene, kot so predpisani v tem členu, o tem obvestijo pristojne organe.
2.  
Organizacije so glede blaga, ki ostaja v njihovi posesti potem, ko ne izpolnjujejo več pogojev, zaradi katerih so upravičene do oprostitev, zavezane za plačilo pripadajočega uvoznega DDV po stopnji, ki velja na datum, ko navedeni pogoji niso več izpolnjeni, na osnovi vrste blaga in opreme ter vrednosti, ki jo na ta datum določijo ali sprejmejo pristojni organi.
3.  
Organizacija je za oproščeno blago, ki ga uporablja za namene, ki niso predvideni v členu 43, zavezana za plačilo pripadajočega uvoznega DDV po stopnji, ki velja na datum, ko se blago začne uporabljati za druge namene, na osnovi vrste blaga in opreme ter vrednosti, ki jo na ta datum določijo pristojni organi.POGLAVJE 3

Predmeti, ki so uvoženi za korist invalidov

Člen 48

1.  

Predmeti, ki so posebej oblikovani za izobraževanje, zaposlitev ali družbeni napredek slepih ali drugih telesno ali duševno prizadetih oseb, so ob vnosu oproščeni, če:

(a) 

jih uvozijo ustanove ali organizacije, ki se ukvarjajo pretežno z izobraževanjem ali nudenjem pomoči invalidom in imajo pooblastilo pristojnih organov držav članic, da sprejemajo take predmete oproščene davka, in

(b) 

jih take ustanove ali organizacije dobijo brezplačno in donator nima pri tem nobenega komercialnega interesa.

2.  
Oprostitev velja za posebne rezerve dele, sestavne dele ali dodatke, posebej za zadevne predmete in za orodje, ki se uporablja za vzdrževanje, preverjanje, umerjanje in popravilo navedenih predmetov, pod pogojem, da so taki rezervni deli, sestavni deli, dodatki ali orodja uvoženi istočasno kot navedeni predmeti, če pa so uvoženi naknadno, pa tako, da se lahko ugotovi, da so namenjeni za predmete, ki so bili prej ob vnosu oproščeni ali ki bi bili upravičeni do take oprostitve v času vložitve prošnje za tak vnos za posebne rezervne dele, sestavne dele ali dodatke in orodja.
3.  
Predmeti, ki so oproščeni ob vnosu, se ne smejo uporabljati za druge namene, razen za izobraževanje, zaposlitev ali družbeni napredek slepih ali drugih prizadetih oseb.

Člen 49

1.  
Blago, ki je oproščeno ob vnosu, lahko ustanove upravičenke ali organizacije na nepridobitni osnovi posodijo, oddajo ali prenesejo, za plačilo ali brezplačno, osebam iz člena 48, s katerimi se ukvarjajo, brez plačila DDV ob uvozu.
2.  
Posojanje, oddaja v najem ali prenos ne sme potekati v pogojih, ki so drugačni od pogojev, predvidenih v odstavku 1, razen če o tem niso najprej obveščeni pristojni organi.

Če se predmet posodi, odda v najem ali prenese na ustanovo ali organizacijo, ki je sama upravičena do ugodnosti oprostitve, je oprostitev odobrena še naprej, pod pogojem, da organizacija uporablja predmete za namene, zaradi katerih ima pravico do take oprostitve.

V drugih primerih je za posojanje, oddajo v najem ali prenos potrebno predhodno plačilo DDV po stopnji, ki velja na datum takega posojanja, oddaje v najem ali prenosa, na osnovi vrste blaga in vrednosti, ki jo na ta datum določijo ali sprejmejo pristojni organi.

Člen 50

1.  
Ustanove ali organizacije iz člena 48, ki ne izpolnjujejo več pogojev, zaradi katerih so upravičene do oprostitev, ali ki predlagajo, da bi predmete, ki so bili oproščeni ob vnosu, uporabile za druge namene, kot so predpisani v navedenem členu, o tem obvestijo pristojne organe.
2.  
Ustanove ali organizacije, ki ne izpolnjujejo več pogojev, zaradi katerih so upravičene do oprostitev, so za predmete, ki ostajajo v njihovi posesti, zavezane za plačilo pripadajočega uvoznega DDV po stopnji, ki velja na datum, ko pogoji niso več izpolnjeni, na osnovi vrste blaga in vrednosti, ki jo na ta datum določijo ali sprejmejo pristojni organi.
3.  
Ustanova ali organizacija je za oproščene predmete, ki jih uporablja v namene, ki niso predvideni v členu 48, zavezana za plačilo pripadajočega uvoznega DDV po stopnji, ki velja na datum, ko se stvari začnejo uporabljati za druge namene, na osnovi vrste blaga in vrednosti, ki jo na ta datum določijo ali sprejmejo pristojni organi.POGLAVJE 4

Predmeti, ki so uvoženi za korist žrtev elementarnih nesreč

Člen 51

Ob upoštevanju členov 52 do 57 je blago, ki ga uvozijo državne organizacije ali druge dobrodelne ali človekoljubne organizacije, ki jih potrdijo pristojni organi, oproščeno ob vnosu, če je namenjeno:

(a) 

za brezplačno razdeljevanje žrtvam elementarnih nesreč, ki prizadejo ozemlje ene ali več držav članic, ali

(b) 

so dane na razpolago brezplačno žrtvam takih elementarnih nesreč, medtem ko ostajajo lastnina zadevnih organizacij.

Agencije za pomoč pri elementarnih nesrečah imajo glede blaga, ki ga uvozijo za zadovoljevanje njihovih potreb v času njihove dejavnosti, pravico do oprostitve pod istimi pogoji.

Člen 52

Oprostitev se ne odobri za material in opremo, ki sta namenjena za ponovno izgradnjo področij, ki jih je prizadela elementarna nesreča.

Člen 53

Oprostitev se odobri na podlagi odločbe Komisije, ki deluje na zahtevo zadevne države članice ali držav članic v skladu s hitrim postopkom, ki vključuje posvetovanje z drugimi državami članicami. Ta odločba Komisije po potrebi predpisuje področje uporabe in pogoje oprostitve.

Do uradnega obvestila o odločbi Komisije lahko države članice, ki jih je prizadela elementarna nesreča, odobrijo začasno odpravo uvoznega DDV, ki se zaračunava na blago, uvoženo za namene, opisane v členu 51, vendar se mora organizacija uvoznica zavezati, da bo tak davek plačala, če oprostitev ne bo odobrena.

Člen 54

Oprostitev se odobri samo organizacijam, katerih računovodski postopki omogočajo pristojnim organom nadzor nad njihovim delovanjem in ki ponudijo vsa potrebna jamstva.

Člen 55

1.  
Organizacije, ki so upravičene do oprostitve, blaga iz prvega odstavka člena 51 ne smejo posoditi, oddati v najem ali prenesti, za plačilo ali brezplačno, pod pogoji, ki niso predpisani v tem členu, če o tem vnaprej ne obvestijo pristojnih organov.
2.  
Če se blago posodi, odda v najem ali prenese na organizacijo, ki je sama upravičena do ugodnosti oprostitve v skladu s členom 51, je oprostitev odobrena še naprej pod pogojem, da organizacija uporablja zadevno blago za namene, zaradi katerih ima pravico do take oprostitve.

V drugih primerih je za posojanje, oddajo v najem ali prenos potrebno predhodno plačilo DDV po stopnji, ki velja na datum takega posojanja, oddaje v najem ali prenosa, na osnovi vrste blaga in vrednosti, ki jo na ta datum določijo ali sprejmejo pristojni organi.

Člen 56

1.  
Blaga iz točke (b) prvega odstavka člena 51 se potem, ko ga ne uporabljajo več žrtve elementarnih nesreč, ne sme posojati, dati v najem ali prenesti, za plačilo ali brezplačno, če pristojni organi niso o tem vnaprej obveščeni.
2.  
Če se blago posodi, odda v najem ali prenese na organizacijo, ki je sama upravičena do ugodnosti oprostitve v skladu s členom 51, ali, če je ustrezno, na organizacijo, ki je upravičena do oprostitve v skladu s členom 43(1)(a), je oprostitev odobrena še naprej, pod pogojem, da organizacija uporablja blago za namene, zaradi katerih ima pravico do take oprostitve.

V drugih primerih je za posojanje, oddajo v najem ali prenos potrebno predhodno plačilo DDV po stopnji, ki velja na datum takega posojanja, oddaje v najem ali prenosa, na osnovi vrste blaga in vrednosti, ki jo na ta datum določijo ali sprejmejo pristojni organi.

Člen 57

1.  
Organizacije iz člena 51, ki ne izpolnjujejo več pogojev, zaradi katerih so upravičene do oprostitev, ali ki predlagajo, da bi blago, ki je bilo oproščeno ob vnosu, uporabile za druge namene, kot so predpisani v navedenem členu, o tem obvestijo pristojne organe.
2.  
V primeru, da blago ostane v lasti organizacij, ki ne izpolnjujejo več pogojev, zaradi katerih so bile upravičene do oprostitve, ko se prenese na organizacijo, ki je sama upravičena do ugodnosti oprostitve v skladu s tem odstavkom, ali, če je ustrezno, na organizacijo, ki je upravičena do oprostitve v skladu s členom 43, je oprostitev odobrena še naprej pod pogojem, da organizacija uporablja zadevno blago za namene, zaradi katerih ima pravico do take oprostitve. V ostalih primerih je blago zavezano plačilu pripadajočega uvoznega DDV po stopnji, ki velja na datum, ko pogoji niso več izpolnjeni, na osnovi vrste blaga in vrednosti, ki jo na ta datum določijo ali sprejmejo pristojni organi.
3.  
Organizacija, za katero velja oprostitev, ki blago uporablja za namene, ki niso predvideni v tem poglavju, je zavezana plačilu pripadajočega uvoznega DDV po stopnji, ki velja na datum, ko se blago začne uporabljati za druge namene, na osnovi vrste blaga in vrednosti, ki jo na ta datum določijo ali sprejmejo pristojni organi.NASLOV IX

UVOZ V OKVIRU NEKATERIH VIDIKOV MEDNARODNIH ODNOSOVPOGLAVJE 1

Častna odlikovanja ali nagrade

Člen 58

Če zadevne osebe pristojnim organom predložijo zadosten dokaz in pod pogojem, da vključene dejavnosti na noben način nimajo komercialnega značaja, se oprostitev odobri v zvezi z:

(a) 

častnimi odlikovanji, ki jih osebam z običajnim prebivališčem v Skupnosti podeli vlada tretje države;

(b) 

pokali, medaljami in podobnimi stvarmi, ki so v bistvu simbolične narave, ki so bile podeljene v tretji državi ali ozemlju, osebam, ki imajo svoje običajno prebivališče v Skupnosti, kot nagrada za njihove dejavnosti na področjih, kot je umetnost, znanost, šport ali javna storitev ali kot priznanje zaslug pri nekem dogodku, ki jih take osebe same uvozijo;

(c) 

pokali, medaljami in podobnimi stvarmi, ki so v bistvu simbolične narave, ki jih brezplačno dajo organi ali osebe s sedežem v tretji državi ali ozemlju, da se izročijo v Skupnosti za iste namene, kot so navedeni v točki (b);

(d) 

nagradami, trofejami in spominki simbolne narave in omejene vrednosti, ki so namenjene za brezplačno razdeljevanje osebam z običajnim prebivališčem v tretji državi ali ozemlju, na poslovnih konferencah in podobnih mednarodnih prireditvah; njihova narava, enotna vrednost ali druge značilnosti ne smejo biti take, da bi lahko nakazovale, do so za poslovne namene.POGLAVJE 2

Darila, ki so prejeta v okviru mednarodnih odnosov

Člen 59

Kjer je to ustrezno, brez poseganja v določbe, ki veljajo za mednarodni pretok potnikov, in ob upoštevanju členov 60 in 61, se oprostitev odobri v zvezi z naslednjim blagom:

(a) 

ki ga uvozijo osebe, ki so bile na uradnem obisku v tretji državi ali ozemlju in ki so ob tej priložnosti prejele tako blago kot darilo od organov gostiteljev;

(b) 

ga uvozijo osebe, ki prihajajo na uradni obisk v Skupnost in ki ga ob tej priložnosti nameravajo dati kot darilo organom gostiteljem;

(c) 

ga uradni organ, javni organ ali skupina, ki opravlja dejavnost v javnem interesu, ki je v tretji državi ali ozemlju, pošlje kot darilo v znak prijateljstva ali naklonjenosti uradnemu organu, javnemu organu ali skupini, ki opravlja dejavnost v javnem interesu, ki je v državi članici uvoza in ki ima odobritev pristojnih organov, da sprejema tako blago, oproščeno plačila davka.

Člen 60

Oprostitev se ne odobri za alkoholne izdelke, tobak ali tobačne izdelke.

Člen 61

Oprostitev se odobri samo:

(a) 

ko se darila dajejo samo priložnostno;

(b) 

kjer po naravi, vrednosti ali količini ne odražajo nobenih komercialnih interesov;

(c) 

če niso namenjeni za komercialne namene.POGLAVJE 3

Blago, ki ga uporabljajo vladarji ali poglavarji držav

Člen 62

1.  

Oprostitev plačila davka, v mejah in pod pogoji, ki jih predpišejo pristojni organi, se odobri glede:

(a) 

daril vladajočim monarhom in poglavarjem držav;

(b) 

blago, ki ga bodo porabili vladajoči monarhi in poglavarji tretjih držav ali osebe, ki jih uradno zastopajo, v času uradnega obiska v Skupnosti.

2.  
Oprostitve iz odstavka 1(b) lahko država članica uvoza pogojuje z recipročnostjo.
3.  
Oprostitve iz odstavka 1 veljajo tudi za osebe, ki uživajo posebne pravice na mednarodni ravni, ki so analogne posebnim pravicam, ki jih uživajo vladajoči monarhi ali poglavarji držav.NASLOV X

STVARI, KI SO UVOŽENE ZA SPODBUJANJE TRGOVINEPOGLAVJE 1

Vzorci zanemarljive vrednosti

Člen 63

1.  
Brez poseganja v člen 67(1)(a) so vzorci blaga, ki so zanemarljive vrednosti in ki se lahko uporabljajo samo za spodbujanje naročil blaga vrste, ki ga predstavljajo, oproščeni ob vnosu.
2.  
Pristojni organi lahko zahtevajo, da morajo biti nekateri predmeti taki, da so trajno neuporabni in sicer tako, da so strgani, preluknjani ali jasno in neuničljivo označeni, ali pa da je uporabljen kakšen drug postopek pod pogojem, da to ne uniči njihove narave vzorca, da izpolnjujejo pogoje za oprostitev ob vnosu.
3.  
V odstavku 1 „vzorci blaga“ pomeni vsak predmet, ki predstavlja vrsto blaga, ki je glede izgleda in količine neuporabno za druge namene, razen za pospeševanje prodaje blaga iste vrste in kakovosti.POGLAVJE 2

Tiskovine in oglaševalski material

Člen 64

Ob upoštevanju člena 65 je tiskani oglaševalski material, kot so katalogi, ceniki, navodila za uporabo ali brošure, oproščen ob vnosu, pod pogojem, da se nanaša na:

(a) 

blago za prodajo ali najem s strani osebe s sedežem izven Skupnosti ali

(b) 

prevozne storitve, storitve komercialnega zavarovanja ali bančne storitve, ki jih opravlja oseba s sedežem izven Skupnosti.

Člen 65

1.  

Oprostitev je omejena na tiskane oglase, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) 

na tiskovinah mora biti jasno prikazano ime podjetja, ki proizvaja, prodaja ali oddaja blago, ali ki opravlja storitve, na katere se nanaša;

(b) 

v vsaki pošiljki je lahko en sam dokument ali ena sama kopija vsakega dokumenta, če je sestavljeno iz več dokumentov;

(c) 

tiskovine ne smejo biti del združenih pošiljk istega pošiljatelja istemu prejemniku.

2.  
Z odstopanjem od odstavka 1(b) so lahko pošiljke, v katerih je več kopij istega dokumenta, oproščene pod pogojem, da celotna bruto teža ne presega enega kilograma.

Člen 66

Predmeti za oglaševalske namene brez prave komercialne vrednosti, ki jih dobavitelji pošljejo svojim strankam brezplačno in ki se ne morejo uporabiti drugače kot za oglaševanje, so tudi oproščeni ob vnosu.POGLAVJE 3

Blago, ki se uporablja ali porabi na trgovinskem sejmu ali podobni prireditvi

Člen 67

1.  

Ob upoštevanju členov 68, 69, 70 in 71, so ob vnosu oproščeni:

(a) 

majhni reprezentativni vzorci blaga, ki so namenjeni za trgovinski sejem ali podobno prireditev;

(b) 

blago, ki je uvoženo samo zato, da se prikaže ali za prikaz strojev ali aparatov, ki so razstavljeni na sejmu ali podobni prireditvi;

(c) 

različni materiali majhne vrednosti, kot so barve, laki in tapete, ki se bodo uporabili pri postavitvi, opremi in okrasitvi začasnih stojnic na trgovinskem sejmu ali podobni prireditvi, ki se z uporabo uničijo;

(d) 

tiskovine, katalogi, prospekti, ceniki, oglaševalski plakati, koledarji, ilustrirani ali ne, neokvirjene fotografije in drugi predmeti, ki se dobavijo brezplačno z namenom oglaševanja blaga, ki je razstavljeno na trgovinskem sejmu ali podobni prireditvi.

2.  

V odstavku 1 „trgovinski sejem ali podobna prireditev“ pomeni:

(a) 

razstave, sejmi in podobne prireditve, ki so povezane s trgovino, industrijo, kmetijstvom ali obrtjo;

(b) 

razstave in prireditve, ki so organizirane pretežno zaradi dobrodelnih razlogov;

(c) 

razstave in dogodki, ki so organizirani pretežno zaradi znanstvenih, tehničnih, obrtnih, umetniških, izobraževalnih, kulturnih ali športnih razlogov, verskih razlogov ali zaradi čaščenja, dejavnost sindikatov ali turizma ali zaradi spodbujanja mednarodnega razumevanja;

(d) 

srečanja predstavnikov mednarodnih organizacij ali kolektivnih organov;

(e) 

uradne ali komemorativne slovesnosti in shodi.

Vendar pa v tej opredelitvi niso zajete razstave, ki so postavljene za zasebne namene v trgovinah ali v prostorih zaradi prodaje blaga.

Člen 68

Oprostitev iz člena 67(1)(a) je omejena na vzorce, ki:

(a) 

se uvozijo brezplačno kot taki ali so pridobljeni na razstavi iz blaga, ki je bilo uvoženo nepakirano;

(b) 

se razdeljuje izključno brezplačno obiskovalcem razstave za uporabo ali porabo oseb, ki so jim bili ponujeni;

(c) 

se lahko prepoznajo kot oglaševalski vzorci nizke enotne vrednosti;

(d) 

jih ni lahko tržiti in, kjer je to primerno, so pakirani na tak način, da je količina blaga manjša od najmanjše količine istega blaga, ki se dejansko prodaja na trgu;

(e) 

v primeru živil in pijače, ki niso pakirani tako, kot je navedeno v točki (d), se zaužijejo na razstavi sami;

(f) 

skupna vrednost in količina je primerna naravi razstave, številu obiskovalcev in obsegu sodelovanja razstavljavca.

Člen 69

Oprostitev iz člena 67(1)(b) je omejena na blago, ki:

(a) 

se porabi ali uniči na razstavi in

(b) 

katerega skupna vrednost in količina sta primerni naravi razstave, številu obiskovalcev in obsegu sodelovanja razstavljavca.

Člen 70

Oprostitev iz člena 67(1)(d) je omejena na tiskovine in predmete za namene oglaševanja, ki:

(a) 

se razdeljujejo izključno brezplačno obiskovalcem na kraju, kjer je razstava;

(b) 

katerih skupna vrednost in količina sta primerni naravi razstave, številu obiskovalcev in obsegu sodelovanja razstavljavca.

Člen 71

Oprostitev iz člena 67(1)(a) in (b) se ne odobri za:

(a) 

alkoholne izdelke;

(b) 

tobak ali tobačne izdelke;

(c) 

gorivo, ki je lahko trdno, tekoče ali v plinasti obliki.NASLOV XI

BLAGO, UVOŽENO ZARADI PREGLEDOV, ANALIZ ALI PREIZKUŠANJA

Člen 72

Ob upoštevanju členov 73 do 78 je blago, ki je namenjeno pregledu, analizi ali preizkušanju, da se določi njegova sestava, kakovost ali druge tehnične značilnosti za namene informacij ali industrijskih ali komercialnih raziskav, ob vnosu oproščeno.

Člen 73

Brez poseganja v člen 76 se oprostitev odobri samo pod pogojem, da bo blago, ki bo pregledano, analizirano ali preizkušano, v celoti porabljeno ali pa bo v toku pregleda, analize ali preizkušanja uničeno.

Člen 74

Za blago, ki se uporablja pri pregledih, analizah ali preizkušanjih, ki sami po sebi predstavljajo dejavnosti pospeševanja prodaje, se oprostitev ne odobri.

Člen 75

Oprostitev se odobri samo v zvezi s količino blaga, ki je strogo potrebna za namen, zaradi katerega se uvaža. Te količine v vsakem primeru določijo pristojni organi ob upoštevanju navedenega namena.

Člen 76

1.  

Oprostitev zajema blago, ki se v toku pregleda, analize ali preizkušanja ne porabi v celoti ali uniči, pod pogojem, da so izdelki, ki ostanejo, v soglasju in pod nadzorom pristojnih organov:

(a) 

po zaključenem pregledu, analizi ali preizkušanju v celoti uničeni ali pa so brez komercialne vrednosti ali

(b) 

se odstopijo državi brez povzročanja stroškov, kjer je to možno v skladu z nacionalno zakonodajo, ali

(c) 

v pravilno upravičenih okoliščinah izvozijo izven Skupnosti.

2.  
V odstavku 1 „izdelki, ki ostanejo“ pomeni izdelki, ki nastanejo pri pregledu, analizi ali preizkušanju, ali blago, ki dejansko ni bilo porabljeno.

Člen 77

Razen v primeru, ko se uporablja člen 76(1), za izdelke, ki ostanejo ob koncu pregledov, analiz in preizkušanj iz člena 72, velja pripadajoči uvozni DDV po stopnji, ki velja na datum zaključka pregledov, analiz ali preizkušanj, na osnovi vrste blaga in vrednosti, ki jo na ta datum določijo ali sprejmejo pristojni organi.

Vendar lahko zainteresirana stranka v dogovoru in pod nadzorom pristojnih organov predela izdelke, ki ostanejo, v odpadke ali odpadni material. V tem primeru so uvozne dajatve take, kot veljajo za take odpadke ali odpadni material v času predelave.

Člen 78

Rok, v katerem morajo biti pregledi, analize ali preizkušanja opravljeni ter upravne formalnosti, ki jih je treba izpolniti, da se zagotovi, da se blago uporabi za nameravani namen, določijo pristojni organi.NASLOV XII

UVOZ RAZLIČNIH POŠILJKPOGLAVJE 1

Pošiljke, poslane organizacijam, ki ščitijo avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine

Člen 79

Blagovne znamke, vzorci ali dizajni in dokazilne listine ter vloge za patente za izume ali podobno, ki jih je treba predložiti organom, ki so pristojni za zaščito avtorskih pravic ali zaščito pravic industrijske lastnine, so ob vnosu oproščeni.POGLAVJE 2

Literatura s turističnimi informacijami

Člen 80

Ob vnosu so oproščeni:

(a) 

dokumentacija (letaki, brošure, knjige, revije, vodiči, plakati, okvirjeni ali ne, neokvirjene fotografije in povečave fotografij, zemljevidi, ilustrirani ali ne, prosojnice za okna in ilustrirani koledarji), ki so namenjeni za brezplačno razdeljevanje in katerih glavni namen je vzpodbujanje javnosti, da obišče tuje države, zlasti kulturna, turistična, športna, verska ali trgovinska ali strokovna srečanja ali dogodke, pod pogojem, da taka literatura ne vsebuje več kot 25 % zasebnega komercialnega oglaševanja in da je razvidno, da je glavni namen literature vzpodujanje;

(b) 

seznami tujih hotelov in letopisi, ki jih izdajajo uradne turistične agencije ali se izdajajo pod njihovim pokroviteljstvom, in vozni redi tujih prevoznih storitev, pod pogojem, da je taka literatura namenjena brezplačnemu razdeljevanju in ne vsebuje več kot 25 % zasebnega komercialnega oglaševanja;

(c) 

referenčni material, ki se dostavi akreditiranim predstavnikom ali dopisnikom, ki jih imenujejo uradne nacionalne turistične agencije in niso namenjeni razdeljevanju, to je letopisi, seznami telefonskih ali teleks številk, seznami hotelov, katalogi sejmov, primerki rokodelskega blaga zanemarljive vrednosti in literatura o muzejih, univerzah, zdraviliščih ali drugih podobnih ustanovah.POGLAVJE 3

Različni dokumenti in predmeti

Člen 81

1.  

Ob vnosu so oproščeni:

(a) 

dokumenti, poslani brezplačno javnim službam držav članic;

(b) 

publikacije tujih vlad in publikacije uradnih mednarodnih organov, ki so namenjene za brezplačno razdeljevanje;

(c) 

glasovnice za volitve, ki jih organizirajo organi, ustanovljeni v državah izven Skupnosti;

(d) 

predmeti, ki se predložijo kot dokazilo ali za podobne namene sodiščem ali drugim organom državne uprave držav članic;

(e) 

primerki podpisov in tiskane okrožnice v zvezi s podpisi, ki se pošljejo kot del običajne izmenjave informacij med javnimi službami ali bančnimi ustanovami;

(f) 

uradne tiskovine, poslane centralnim bankam držav članic;

(g) 

poročila, izjave, zapiski, prospekti, obrazci za vlogo in drugi dokumenti, ki jih sestavijo družbe s sedežem izven Skupnosti in ki se pošljejo prinosniku ali vpisniku vrednostnih papirjev, ki jih izdajo take družbe;

(h) 

posneti nosilci (preluknjanje kartice, posnetki zvoka, mikrofilmi itd.), ki se uporabljajo za prenos informacij in se naslovniku pošljejo brezplačno, v kolikor oprostitev ne povzroči zlorab ali velikega izkrivljanja konkurence;

(i) 

spisi, arhivi, tiskani obrazci in drugi dokumenti, ki se uporabijo na mednarodnih srečanjih, konferencah ali kongresih, in poročila o takih shodih;

(j) 

načrti, tehnične risbe, osnovne skice dizajna, opisi in drugi podobni dokumenti, uvoženi zaradi pridobivanja ali izpolnjevanja naročil izven Skupnosti ali zaradi sodelovanja na tekmovanju, ki je organizirano v Skupnosti;

(k) 

dokumenti, ki jih pri pregledih, ki potekajo v Skupnosti, uporabijo ustanove, ki so ustanovljene izven Skupnosti;

(l) 

tiskani obrazci, ki se uporabijo kot uradni dokumenti pri mednarodnem pretoku vozil ali blaga v okviru mednarodnih konvencij;

(m) 

tiskani obrazci, oznake, karte in podobni dokumenti, ki jih pošljejo prevozna podjetja ali podjetja v hotelirstvu, ki so zunaj Skupnosti, potovalnim agencijam, ki so ustanovljene v Skupnosti;

(n) 

tiskani obrazci in karte, enotni tovorni listi, spremnice in druga uradna pisma in naročilnice, ki so bili uporabljeni;

(o) 

uradni tiskani obrazci nacionalnih in mednarodnih organov in tiskovine, ki so v skladu z mednarodnimi standardi, ki so poslane zato, da jih združenja, ustanovljena izven Skupnosti, razdelijo podobnim združenjem v Skupnosti;

(p) 

fotografije, diapozitivi, stereotipske plošče, z besedilom ali brez, poslane tiskovnim agencijam, izdajateljem časopisov ali revij;

(q) 

predmeti, ki so našteti v Prilogi I, ki jih izdelajo Združeni narodi ali ena od specializiranih agencij Združenih narodov, ne glede na namen uporabe;

(r) 

zbirateljska dela in umetniška dela izobraževalnega, znanstvenega ali kulturnega značaja, ki niso namenjeni za prodajo in ki jih uvozijo muzeji, galerije in druge ustanove, ki jih potrdijo pristojni organi držav članic za namen dajatev prostega vnosa tega blaga;

(s) 

uvoz uradnih publikacij, ki so izdane pod vodstvom države ali ozemlja izvoza, mednarodnih ustanov, regionalnih ali lokalnih oblasti in organov javnega prava s sedežem v državi ali ozemlju izvoza, in tiskovine, ki jih ob volitvah v Evropski parlament ali ob državnih volitvah v državi, iz katere tiskovine izhajajo, delijo tuje politične organizacije, ki so v državah članicah uradno priznane kot take, v kolikor za take publikacije in tiskovine velja davek v državi ali ozemlju izvoza in zanje ni veljal odpust davka pri izvozu.

2.  
Oprostitev iz odstavka 1, točka (r), se odobri samo pod pogojem, da se zadevni predmeti uvozijo brezplačno, če pa so uvoženi za plačilo, pod pogojem, da jih ne dobavi obdavčljiva oseba.POGLAVJE 4

Pomožni materiali za nakladanje in zaščito blaga med prevozom

Člen 82

Različni materiali kot so vrvi, slama, blago, papir in karton, les in plastika, ki se uporabljajo za nakladanje in zaščito – vključno za zaščito blaga pred vročino – med prevozom na ozemlje Skupnosti, so oproščeni pod pogojem, da:

(a) 

običajno niso namenjeni za ponovno uporabo in

(b) 

plačilo zanje predstavlja del obdavčljivega zneska, kot je opredeljen v poglavju 4 naslova VII Direktive 2006/112/ES.POGLAVJE 5

Stelja in krma za živali med prevozom

Člen 83

Stelja in krma vseh vrst, ki je natovorjena na prevozno sredstvo, ki se uporablja za odvoz živali na ozemlje Skupnosti z namenom, da se razdeli navedenim živalim na poti, je oproščena ob vnosu.POGLAVJE 6

Gorivo in maziva, ki so prisotna v kopenskih motornih vozilih in posebnih zabojnikih

Člen 84

1.  

Ob upoštevanju členov 85, 86 in 87 so ob vnosu oproščeni:

(a) 

gorivo, ki je v standardnih rezervoarjih:

(i) 

osebnih in komercialnih motornih vozil in motornih koles;

(ii) 

posebnih zabojnikih;

(b) 

gorivo v prenosnih rezervoarjih, ki jih prevažajo zasebna motorna vozila in motorna kolesa, do največ 10 litrov na vozilo in brez poseganja v nacionalne določbe o imetništvu in prevozu goriva.

2.  

V odstavku 1:

(a) 

„komercialno motorno vozilo“ pomeni vsako motorizirano cestno vozilo (vključno s traktorji in prikolicami), ki je po vrsti izgradnje in opremi oblikovano in zmožno prevoza, za plačilo ali brez plačila, več kot devetih oseb, vključno z voznikom, ali blaga, pa tudi vsako cestno vozilo za poseben namen, razen za prevoz kot tak;

(b) 

„osebno motorno vozilo“ pomeni vsako motorno vozilo, ki ni zajeto v opredelitvi, določeni v točki (a);

(c) 

„standardni rezervoarji“ pomeni:

(i) 

rezervoarji, ki jih proizvajalec trajno namesti v vsa motorna vozila iste vrste, kot je zadevno vozilo, in katerega trajna namestitev omogoča neposredno uporabo goriva, tako za namene pogona kot, kjer je ustrezno, delovanje hladilnih sistemov in drugih sistemov med prevozom;

(ii) 

rezervoarji, ki jih proizvajalec trajno namesti v vse zabojnike iste vrste, kot je zadevni zabojnik, in katerih trajna namestitev omogoča neposredno uporabo goriva med prevozom za delovanje hladilnih sistemov in drugih sistemov, s katerimi so opremljeni posebni zabojniki;

(d) 

„posebni zabojnik“ pomeni vsak zabojnik, ki je nameščen s posebej oblikovanim aparatom za hladilne sisteme, sisteme spajanja s kisikom, sisteme toplotne izolacije ali druge sisteme.

Plinski rezervoarji, ki so nameščeni na motornih vozilih in so izdelani za neposredno uporabo plina kot goriva, in rezervoarji, ki so nameščeni na pomožne sisteme, s katerimi je vozilo lahko opremljeno, se tudi štejejo za standardne rezervoarje.

Člen 85

Države članice lahko omejijo uporabo oprostitve za gorivo v standardnih rezervoarjih komercialnih motornih vozil in posebnih zabojnikov:

(a) 

ko vozilo prihaja iz tretje države ali ozemlja, na 200 litrov na vozilo na eno pot;

(b) 

do 200 litrov na poseben zabojnik in na eno pot.

Člen 86

Države članice lahko omejijo količino goriva, ki je ob vnosu oproščeno v primeru:

(a) 

komercialnih motornih vozil, ki se ukvarjajo z mednarodnim prevozom, ki prihajajo iz tretjih držav ali ozemelj v obmejno cono, do največ 25 km v zračni črti, ko je tak prevoz sestavljen iz poti, ki jih opravijo osebe, ki živijo v tej coni;

(b) 

osebnih motornih vozil, ki pripadajo osebam, ki živijo v obmejni coni, do največ 15 km v zračni črti, zraven tretje države ali ozemlja.

Člen 87

1.  
Gorivo, ki je ob vnosu oproščeno, se ne sme uporabljati v drugem vozilu, razen v tistem, v katerem je bilo uvoženo, niti se ne sme odstraniti iz vozila in skladiščiti, razen med potrebnimi popravili tega vozila, in oseba, ki ji je bila odobrena oprostitev, ga ne sme prenesti za plačilo ali brezplačno.
2.  
V primeru kršitve odstavka 1 se plača uvozni DDV, ki se nanaša na zadevno blago, po stopnji, ki velja na datum take kršitve, na osnovi vrste blaga in vrednosti, ki jo na ta datum določijo ali sprejmejo pristojni organi.

Člen 88

Oprostitev velja tudi za maziva, ki jih prenašajo motorna vozila in so potrebna za njihovo normalno delovanje v toku zadevne poti.POGLAVJE 7

Blago za izgradnjo, vzdrževanje ali okrasitev spomenikov ali pokopališč žrtev vojne

Člen 89

Oprostitev davka se odobri v zvezi z blagom, ki ga uvozijo organizacije, ki jih za ta namen pooblastijo pristojni organi, za uporabo pri izgradnji, vzdrževanju ali okrasitvi pokopališč in grobnic ter spomenikov žrtvam vojne tretje države, ki so pokopane v Skupnosti.POGLAVJE 8

Krste, pogrebne žare in okrasni pogrebni predmeti

Člen 90

Ob vnosu so oproščeni:

(a) 

krste, v katerih je telo, in žare, ki vsebujejo pepel pokojnih oseb, ter rože, pogrebni venci in drugi okrasni predmeti, ki jih običajno spremljajo;

(b) 

rože, venci in drugi okrasni predmeti, ki jih prinesejo osebe, ki živijo izven Skupnosti, ki pridejo na pogreb ali da okrasijo grobove na ozemlju Skupnosti pod pogojem, da ta uvoz ne odraža niti po naravi niti po količini nobenega komercialnega interesa.NASLOV XIII

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 91

Kjer ta direktiva predvideva, da morajo biti za odobritev oprostitve izpolnjeni nekateri pogoji, mora zadevna oseba pristojnim organom zagotoviti zadovoljiv dokaz, da so bili ti pogoji izpolnjeni.

Člen 92

1.  
Protivrednost eura v nacionalni valuti, ki se upošteva za namene te direktive, se določi enkrat letno. Uporabijo se tečaji, ki se pridobijo prvi delovni dan v oktobru in veljajo od 1. januarja naslednje leto.
2.  
Države članice lahko zaokrožijo zneske v nacionalnih valutah, ki jih dobijo, ko pretvorijo zneske v eure.
3.  
Države članice lahko še naprej uporabljajo zneske oprostitev, ki veljajo v času letne prilagoditve, predvidene v odstavku 1, če pretvorba zneskov oprostitev, izraženih v eurih pred zaokroženjem, ki je predvideno v odstavku 2, pomeni manj kot 5 % spremembo oprostitve, izraženo v nacionalni valuti ali zmanjšanje te oprostitve.

Člen 93

Ta direktiva ne preprečuje državam članicam, da ne bi še naprej odobravale:

(a) 

privilegije in imunitete, ki jih odobravajo v skladu s sporazumi o kulturnem, znanstvenem ali tehničnem sodelovanju, ki so jih sklenile med državami članicami in tretjimi državami;

(b) 

posebne oprostitve, ki jih upravičuje narava mejnega prometa, ki jih odobravajo v skladu z mejnimi sporazumi, ki so jih sklenile med državami članicami in tretjimi državami;

(c) 

oprostitve v okviru sporazumov, ki so sklenjeni na osnovi recipročnosti s tretjimi državami, ki so pogodbene stranke Konvencije o mednarodnem civilnem letalskem prometu, podpisane v Chicagu, 7. decembra 1944 za namene izvajanja priporočenih praks 4.42 in 4.44 v Prilogi 9 h Konvenciji.

Člen 94

Do oblikovanja oprostitev Skupnosti o uvozu, lahko države članice zadržijo oprostitve, ki so odobrene:

(a) 

mornarjem trgovske mornarice;

(b) 

delavcem, ki se vračajo v svojo državo izvora potem, ko so najmanj šest mesecev živeli izven Skupnosti zaradi svojega poklica.

Člen 95

Države članice obvestijo Komisijo o ukrepih, ki so jih sprejele za izvajanje te direktive, in, kjer pride do takega primera, označijo sprejete ukrepe s preprostim sklicevanjem na enake določbe Uredbe (EGS) št. 918/83.

Člen 96

Direktiva 83/181/EGS, kakor je bila spremenjena z direktivami iz dela A Priloge II, se razveljavi brez poseganja v obveznosti držav članic v zvezi z roki za prenos v nacionalno pravo direktiv, navedenimi v delu B Priloge II.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo za sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge III.

Člen 97

Ta direktiva začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 98

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
PRILOGA IVIZUALNA IN SLUŠNA GRADIVA IZOBRAŽEVALNEGA, ZNANSTVENEGA ALI KULTURNEGA ZNAČAJA

Oznaka KN

Opis

3704 00

Fotografske plošče, film, papir, karton in tekstil, osvetljeni, toda nerazviti:

ex 3704 00 10

– plošče in film:

— kinematografski film, pozitivi, izobraževalnega, znanstvenega ali kulturnega značaja

ex  37 05

Fotografske plošče in film, osvetljeni in razviti, razen kinematografskega filma:

— izobraževalnega, znanstvenega ali kulturnega značaja

3706

Kinematografski film, osvetljen in razvit, s posnetim zvočnim zapisom ali brez njega, ali samo s posnetim zvočnim zapisom:

3706 10

– širine 35 mm ali več:

– – drugo:

ex 3706 10 99

– – – drugi pozitivi:

— filmske novice (z ali brez zvočnega zapisa), ki prikazujejo dogodke aktualnih novic v času uvoza, in uvozita se največ dve kopiji vsake teme za namene kopiranja

— arhivski filmski material (z ali brez zvočnega zapisa), ki se namerava uporabiti v povezavi s filmskimi novicami

— rekreacijski filmi, ki so zlasti primerni za otroke in mladino

— drugi filmi izobraževalnega, znanstvenega ali kulturnega značaja

3706 90

– drugo:

– – drugo:

– – – drugi pozitivi:

ex 3706 90 51

—  filmske novice (z ali brez zvočnega zapisa), ki prikazujejo dogodke aktualnih novic v času uvoza, in uvozita se največ dve kopiji vsake teme za namene kopiranja

ex 3706 90 91

—  arhivski filmski material (z ali brez zvočnega zapisa), ki se namerava uporabiti v povezavi s filmskimi novicami

ex 3706 90 99

— rekreacijski filmi, ki so zlasti primerni za otroke in mladino

— drugi filmi izobraževalnega, znanstvenega ali kulturnega značaja

4911

Druge tiskovine, vključno s tiskanimi slikami in fotografijami:

– drugo:

4911 99

– – drugo:

ex 4911 99 00

– – – drugo:

— mikrokartice ali drugi mediji za shranjevanje informacij, ki so potrebni za storitve računalniških informacij ali dokumentacije, izobraževalnega, znanstvenega ali kulturnega značaja

— stenske karte, ki so namenjene izključno predstavitvi in izobraževanju

ex  85 23

Plošče, trakovi in drugi posneti nosilci z zvočnimi in drugimi podobnimi fenomeni, vključno z matricami in galvanskimi odtisi za proizvodnjo plošč, razen izdelkov iz poglavja 37:

— izobraževalnega, znanstvenega ali kulturnega značaja

ex 9023 00

Inštrumenti, aparati in modeli, namenjeni za demonstriranje (na primer pri pouku ali na razstavah), ki niso primerni za kaj drugega:

— vzorci, modeli in stenske karte izobraževalnega, znanstvenega ali kulturnega značaja, namenjeni izključno za predstavitve in izobraževanje

— modeli v naravni velikosti ali vizualizacije abstraktnih konceptov, kot so molekularne sestave ali matematične formule

Razno

Hologrami za lasersko projekcijo

Multimedijski kompleti

Gradiva za programirana navodila, vključno z gradivi v obliki kompletov, z ustreznimi tiskanimi gradivi
PRILOGA II

DEL ARazveljavljena direktiva s seznamom njenih zaporednih sprememb

(iz člena 96)

Direktiva Sveta 83/181/EGS

(UL L 105, 23.4.1983, str. 38)

 

Direktiva Sveta 85/346/EGS

(UL L 183, 16.7.1985, str. 21)

 

Direktiva Sveta 88/331/EGS

(UL L 151, 17.6.1988, str. 79)

 

Direktiva Komisije 89/219/EGS

(UL L 92, 5.4.1989, str. 13)

 

Direktiva Sveta 91/680/EGS

(UL L 376, 31.12.1991, str. 1)

samo člen 2(1), prva alinea

Akt o pristopu iz leta 1994, Priloga I, točka XIII.B.4

(UL C 241, 29.8.1994, str. 276)

 

DEL BRoki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 96)

Direktiva

Roki za prenos

83/181/EGS

30. junij 1984

85/346/EGS

1. oktober 1985

88/331/EGS

1. januar 1989

89/219/EGS

1. julij 1989

91/680/EGS

31. december 1992
PRILOGA IIIKORELACIJSKA TABELA

Direktiva 83/181/EGS

Ta direktiva

Naslov I

Člen 1(1)

Člen 1, prvi in drugi pododstavek

Člen 1(2), uvodno besedilo

Člen 2(1), uvodno besedilo

Člen 1(2)(a)

Člen 2(1)(a)

Člen 1(2)(b), prvi pododstavek

Člen 2(1)(b)

Člen 1(2)(b), drugi pododstavek, prva in druga alinea

Člen 2(1)(b)

Člen 1(2)(b), tretji pododstavek

Člen 2(1)(b)

Člen 1(2)(b), četrti pododstavek

Člen 2(2)

Člen 1(2)(c), (d) in (e)

Člen 2(1)(c), (d) in (e)

Naslov I

Naslov II

Poglavje 1

Poglavje 1

Členi 2 do 5

Členi 3 do 6

Člen 6, prvi in drugi pododstavek

Člen 7(1) in (2)

Členi 7 do 10

Členi 8 do 11

Poglavje II

Poglavje 2

Člen 11(1) in (2)

Člen 12(1), prvi in drugi pododstavek

Člen 11(3)

Člen 12(2)

Člen 12, uvodni stavek

Člen 13, prvi pododstavek, uvodni stavek

Člen 12 (a), prvi stavek

Člen 13, prvi pododstavek, točka (a)

Člen 12(a), drugi stavek

Člen 13, drugi pododstavek

Člen 12(b)

Člen 13, prvi pododstavek, točka (b)

Člen 13

Člen 14

Člen 14(1), uvodno besedilo

Člen 15(1), prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 14(1), prva alinea, prvi stavek

Člen 15(1), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 14(1), prva alinea, drugi stavek

Člen 15(1), drugi pododstavek

Člen 14(1), druga alinea

Člen 15(1), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 14(2)

Člen 15(2)

Členi 15

Členi 16

Poglavje III

Poglavje 3

Členi 16 do 19

Členi 17 do 20

Naslov II

Naslov III

Člena 20 in 21

Člena 21 in 22

Naslov III

Naslov IV

Člena 22 in 23

Člena 23 in 24

Naslov IV

Naslov V

Člen 24(1)

Člen 25(1)

Člen 24(2), uvodni stavek

Člen 25(2), uvodni stavek

Člen 24(2), prva in druga alinea

Člen 25(2)(a) in (b)

Člen 25(1)

Člen 26(1)

Člen 25(2)

Člen 25(3)

Člen 26(2)

Členi 26, 27 in 28

Členi 27, 28 in 29

Naslov V

Naslov VI

Poglavje I

Poglavje 1

Člen 29(1)

Člen 30(1), prvi pododstavek

Člen 29(2)

Člen 30(2)

Člen 29(3)

Člen 30(1), drugi pododstavek

Členi 30, 31 in 32

Členi 31, 32 in 33

Poglavje II

Poglavje 2

Člen 33

Člen 34

Člen 34(1) in (2)

Člen 35(1), prvi in drugi pododstavek

Člen 34(3)

Člen 35(2)

Naslov VI

Naslov VII

Poglavje I

Poglavje 1

Člen 35(1), uvodno besedilo

Člen 36(1), uvodno besedilo

Člen 35(1)(a)

Člen 36(1)(a)

Člen 35(1)(b), uvodno besedilo

Člen 36(1)(b)

Člen 35(1)(b), prva alinea

Člen 35(1)(b), druga alinea

Člen 36(1)(b)

Člen 35(2), uvodni stavek

Člen 36(2), uvodni stavek

Člen 35(2), prva in druga alinea

Člen 36(2)(a) in (b)

Poglavje II

Poglavje 2

Člen 36(1)

Člen 37(1)

Člen 36(2), uvodno besedilo

Člen 37(2), uvodno besedilo

Člen 36(2), prva, druga in tretja alinea

Člen 37(2)(a)(b) in (c)

Člena 37 in 38

Člena 38 in 39

Poglavje IIa

Poglavje 3

Člena 38a

Člen 40

Poglavje III

Poglavje 4

Člen 39

Člen 41

Naslov VII

Naslov VIII

Poglavje 1

Člen 40

Člen 42

Poglavje I

Poglavje 2

Členi 41 do 45

Členi 43 do 47

Poglavje II

Poglavje 3

Členi 46, 47 in 48

Členi 48, 49 in 50

Poglavje III

Poglavje 4

Člen 49(1) in (2)

Člen 51, prvi in drugi pododstavek

Členi 50 do 55

Členi 52 do 57

Naslov VIII

Naslov IX

Poglavje I

Poglavje 1

Člen 56

Člen 58

Poglavje II

Poglavje 2

Člena 57 in 58

Člena 59 in 60

Člen 59, uvodno besedilo

Člen 61, uvodno besedilo

Člen 59, prva, drugi in tretja alinea

Člen 61(a), (b) in (c)

Poglavje III

Poglavje 3

Člen 60, prvi in drugi pododstavek, uvodni stavek

Člen 62(1), uvodni stavek

Člen 60, prvi pododstavek, točka (a)

Člen 62(1)(a)

Člen 60, prvi pododstavek, točka (b), prvi stavek

Člen 62(1)(b)

Člen 60, prvi pododstavek, točka (b), drugi stavek

Člen 62(2)

Člen 60, drugi pododstavek

Člen 62(3)

Naslov IX

Naslov X

Poglavje I

Poglavje 1

Člen 61

Člen 63

Poglavje II

Poglavje 2

Člen 62, uvodni stavek

Člen 64, uvodni stavek

Člen 62(a)

Člen 64(a)

Člen 62(b)

Člen 62(c)

Člen 64(b)

Člen 63, prvi pododstavek, uvodni stavek

Člen 65(1), uvodni stavek

Člen 63, prvi pododstavek, točka (a)

Člen 65(1)(a)

Člen 63, prvi pododstavek, točka (b), prvi stavek

Člen 65(1)(b)

Člen 63, prvi pododstavek, točka (b), drugi stavek

Člen 65(2)

Člen 63, prvi pododstavek, točka (c)

Člen 65(1)(c)

Člen 63, drugi pododstavek

Člen 64

Člen 66

Poglavje III

Poglavje 3

Člen 65(1)

Člen 67(1)

Člen 65(2), uvodni stavek

Člen 67(2), prvi pododstavek, uvodni stavek

Člen 65(2)(a) do (e)

Člen 67(2), prvi pododstavek, točke (a) do (e)

Člen 65(2), zadnji stavek

Člen 67(2), drugi pododstavek

Členi 66 do 69

Členi 68 do 71

Naslov X

Naslov XI

Členi 70 do 73

Členi 72 do 75

Člen 74(1), uvodno besedilo

Člen 76(1), uvodno besedilo

Člen 74(1), prva, druga in tretja alinea

Člen 76(1)(a), (b) in (c)

Člen 74(2)

Člen 76(2)

Člena 75 in 76

Člen 77 in 78

Naslov XI

Naslov XII

Poglavje I

Poglavje 1

Člen 77

Člen 79

Poglavje II

Poglavje 2

Člen 78

Člen 80

Poglavje III

Poglavje 3

Člen 79(a) do (q)

Člen 81(1)(a) do (q)

Člen 79(r), prvi stavek

Člen 81(1)(r)

Člen 79(r), drugi stavek

Člen 81(2)

Člen 79(s)

Člen 81(1)(s)

Poglavje IV

Poglavje 4

Člen 80

Člen 82

Poglavje V

Poglavje 5

Člen 81

Člen 83

Poglavje VI

Poglavje 6

Člen 82(1), uvodno besedilo

Člen 84(1), uvodno besedilo

Člen 82(1)(a), prva in druga alinea

Člen 84(1)(a)(i) in (a)(ii)

Člen 82(1)(b)

Člen 84(1)(b)

Člen 82(2), uvodno besedilo

Člen 84(2), prvi pododstavek

Člen 82(2)(a), prvi pododstavek, prva in druga alinea in drugi pododstavek

Člen 84(2), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 82(2)(b)

Člen 84(2), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 82(2)(c), uvodno besedilo

Člen 84(2), prvi pododstavek, točka (c), uvodno besedilo

Člen 82(2)(c), prva alinea, prvi pododstavek

Člen 84(2), prvi pododstavek, točka (c)(i)

Člen 82(2)(c), prva alinea, drugi pododstavek

Člen 84(2), drugi pododstavek

Člen 82(2)(c), druga alinea

Člen 84(2), prvi pododstavek, točka (c)(ii)

Člen 82(2)(d)

Člen 84(2), prvi pododstavek, točka (d)

Člen 83, prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 85, uvodno besedilo

Člen 83(a)

Člen 85(a)

Člen 83(b)

Člen 83(c)

Člen 85(b)

Člen 83, drugi odstavek

Člen 84

Člen 86

Člen 85, prvi in drugi pododstavek

Člen 87(1) in (2)

Člen 86

Člen 88

Poglavje VII

Poglavje 7

Člen 87

Člen 89

Poglavje VIII

Poglavje 8

Člen 88

Člen 90

Naslov XII

Naslov XIII

Členi 89, 90 in 91

Členi 91, 92 in 93

Člen 92

Člen 94

Člen 93(1)

Člen 93(2)

Člen 95

Člen 96

Člen 97

Člen 94

Člen 98

Priloga

Priloga I

Priloga II

Priloga III( 1 ) UL L 105, 23.4.1983, str. 1.