02009L0126 — SL — 26.07.2019 — 002.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DIREKTIVA 2009/126/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 21. oktobra 2009

o rekuperaciji bencinskih hlapov na drugi stopnji med oskrbo motornih vozil na bencinskih servisih

(UL L 285 31.10.2009, str. 36)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

DIREKTIVA KOMISIJE 2014/99/EU z dne 21. oktobra 2014

  L 304

89

23.10.2014

►M2

UREDBA (EU) 2019/1243 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. junija 2019

  L 198

241

25.7.2019
▼B

DIREKTIVA 2009/126/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 21. oktobra 2009

o rekuperaciji bencinskih hlapov na drugi stopnji med oskrbo motornih vozil na bencinskih servisihČlen 1

Vsebina

Ta direktiva določa ukrepe, katerih cilj je manjša količina bencinskih hlapov, spuščenih v ozračje med oskrbo motornih vozil na bencinskih servisih.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te direktive:

1. „bencin“ pomeni bencin, kakor je opredeljen v točki (a) člena 2 Direktive 94/63/ES;

2. „bencinski hlapi“ pomenijo katero koli plinasto spojino, ki izhlapeva iz bencina;

3. „bencinski servis“ pomeni bencinski servis, kakor je opredeljen v točki (f) člena 2 Direktive 94/63/ES;

4. „obstoječi bencinski servis“ pomeni bencinski servis, ki je že zgrajen ali za katerega je odobreno dovoljenje za načrtovanje individualne gradnje, gradbeno dovoljenje ali obratovalno dovoljenje pred 1. januarjem 2012;

5. „nov bencinski servis“ pomeni bencinski servis, ki je že zgrajen ali za katerega je odobreno dovoljenje za načrtovanje individualne gradnje, gradbeno dovoljenje ali obratovalno dovoljenje na dan 1. januarja 2012 ali po tem datumu;

6. „sistem za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji“ pomeni opremo, katere cilj je rekuperacija bencinskih hlapov, izpodrinjenih iz rezervoarja motornega vozila za gorivo med oskrbo vozil z bencinskim motorjem na bencinskem servisu, ter ki prenese bencinske hlape v rezervoar za skladiščenje na bencinskem servisu ali nazaj v bencinski razdeljevalec za ponovno prodajo;

7. „učinkovitost zajetja bencinskih hlapov“ pomeni količino bencinskih hlapov, ki ga zajame sistem za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji v primerjavi s količino bencinskih hlapov, ki bi se sprostili v ozračje, če takega sistema ne bi bilo, pri čemer je ta količina izražena v odstotkih;

8. „razmerje hlapi/bencin“ pomeni razmerje med količino bencinskih hlapov pri atmosferskem tlaku, ki gre skozi sistem za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji, in količino razdeljenega motornega bencina;

9. „količina pretočenega bencina“ pomeni skupno letno količino motornega bencina, ki se izprazni iz premičnih rezervoarjev v bencinski servis.

Člen 3

Bencinski servisi

1.  Države članice zagotovijo, da se vsak nov bencinski servis opremi s sistemom za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji, če:

(a) je dejanska ali predvidena količina pretočenega bencina večja od 500 m3 na leto ali

(b) je dejanska ali predvidena količina pretočenega bencina večja od 100 m3 na leto, servis pa se nahaja pod stalnimi bivališči ali delovnimi območji.

2.  Države članice zagotovijo, da se vsak obstoječi bencinski servis, na katerem se opravi večja preureditev, med preurejanjem opremi s sistemom za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji, če:

(a) je dejanska ali predvidena količina pretočenega motornega bencina večja od 500 m3 na leto ali

(b) je dejanska ali predvidena količina pretočenega motornega bencina večja od 100 m3 na leto, servis pa se nahaja pod stalnimi bivališči ali delovnimi območji.

3.  Države članice zagotovijo, da se vsak obstoječ bencinski servis s količino pretočenega bencina, večjo od 3 000  m3 na leto, opremi s sistemom za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji najpozneje do 31. decembra 2018.

4.  Odstavki 1, 2 in 3 se ne uporabljajo za bencinske servise, ki se uporabljajo izključno v povezavi z izdelavo in dostavo novih motornih vozil.

Člen 4

Najnižja raven rekuperacije bencinskih hlapov

▼M1

1.  Države članice z učinkom od dneva, od katerega postanejo sistemi za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji v skladu s členom 3 obvezni, zagotovijo, da je učinkovitost zajetja bencinskih hlapov s takšnimi sistemi enaka ali višja od 85 %, kakor navede proizvajalec v skladu s standardom EN 16321-1:2013.

▼B

2.  Z učinkom od dneva, od katerega so sistemi za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji postali v skladu s členom 3 obvezni, je razmerje hlapi/bencin, kadar se rekuperirani bencinski hlapi prenesejo v rezervoar za skladiščenje na bencinskem servisu, enako ali večje od 0,95, vendar manjše ali enako 1,05.

Člen 5

Redna preverjanja in obveščanje potrošnikov

▼M1

1.  Države članice zagotovijo, da se učinkovitost zajetja bencinskih hlapov s sistemi za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji med obratovanjem preskusi vsaj enkrat na leto v skladu s standardom EN 16321-2:2013.

▼B

2.  Če je sistem za samodejno spremljanje nameščen, države članice zagotovijo, da se učinkovitost zajetja bencinskih hlapov preskusi vsaj enkrat na tri leta. Vsak takšen sistem za samodejno spremljanje samodejno odkrije napake v samem delovanju sistema za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji in v samem sistemu za samodejno spremljanje, pri čemer prikaže napake upravljavcu bencinskega servisa ter samodejno prekine dotok bencina iz okvarjenega razdeljevalca, če se napaka ne odpravi v sedmih dneh.

3.  Kadar bencinski servis namesti sistem za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji, države članice zagotovijo, da bencinski servis potrošnike o tem obvesti z znakom, nalepko ali drugo oznako na ali v bližini bencinskega razdeljevalca.

Člen 6

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih za kršitve nacionalnih določb, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice uradno obvestijo Komisijo o navedenih določbah do 1. januarja 2012 in jo nemudoma uradno obvestijo o kakršnih koli naknadnih spremembah teh določb.

Člen 7

Pregled

Komisija do 31. decembra 2014 pregleda izvajanje te direktive, zlasti:

(a) zgornjo mejo 100 m3 na leto iz člena 3(1)(b) in (2)(b) te direktive ter člena 6(3) Direktive 94/63/ES;

(b) ali so bili sistemi za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji med obratovanjem v skladu z zahtevami in

(c) potrebo po opremi za samodejno spremljanje.

O rezultatih navedenega pregleda poroča Evropskemu parlamentu in Svetu, po potrebi skupaj z zakonodajnim predlogom.

▼M2

Člen 8

Tehnične prilagoditve

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a za spremembo členov 4 in 5, da se po potrebi prilagodita tehničnemu napredku zaradi zagotovitve skladnosti s katerim koli relevantnim standardom, ki ga pripravi Evropski odbor za standardizacijo (CEN).

Prenos pooblastila iz prvega odstavka se ne uporablja za učinkovitost zajetja bencinskih hlapov in razmerje hlapi/bencin iz člena 4 ter za obdobja iz člena 5.

▼M2

Člen 8a

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 26. julija 2019. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Prenos pooblastila iz člena 8 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ( 1 ).

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 8, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

▼M2 —————

▼B

Člen 10

Prenos

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo pred 1. januarjem 2012. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih ukrepov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.  Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 12

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.( 1 ) UL L 123, 12.5.2016, str. 1.