02008R1235 — SL — 12.06.2017 — 025.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1235/2008

z dne 8. decembra 2008

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

(UL L 334 12.12.2008, str. 25)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 537/2009 z dne 19. junija 2009

  L 159

6

20.6.2009

 M2

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 471/2010 z dne 31. maja 2010

  L 134

1

1.6.2010

 M3

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 590/2011 z dne 20. junija 2011

  L 161

9

21.6.2011

 M4

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1084/2011 z dne 27. oktobra 2011

  L 281

3

28.10.2011

►M5

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1267/2011 z dne 6. decembra 2011

  L 324

9

7.12.2011

 M6

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 126/2012 z dne 14. februarja 2012

  L 41

5

15.2.2012

►M7

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 508/2012 z dne 20. junija 2012

  L 162

1

21.6.2012

 M8

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 751/2012 z dne 16. avgusta 2012

  L 222

5

18.8.2012

►M9

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 125/2013 z dne 13. februarja 2013

  L 43

1

14.2.2013

 M10

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M11

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 567/2013 z dne 18. junija 2013

  L 167

30

19.6.2013

►M12

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 586/2013 z dne 20. junija 2013

  L 169

51

21.6.2013

 M13

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 355/2014 z dne 8. aprila 2014

  L 106

15

9.4.2014

►M14

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 442/2014 z dne 30. aprila 2014

  L 130

39

1.5.2014

►M15

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 644/2014 z dne 16. junija 2014

  L 177

42

17.6.2014

►M16

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 829/2014 z dne 30. julija 2014

  L 228

9

31.7.2014

►M17

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1287/2014 z dne 28. novembra 2014

  L 348

1

4.12.2014

►M18

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/131 z dne 26. januarja 2015

  L 23

1

29.1.2015

►M19

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/931 z dne 17. junija 2015

  L 151

1

18.6.2015

 M20

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1980 z dne 4. novembra 2015

  L 289

6

5.11.2015

►M21

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2345 z dne 15. decembra 2015

  L 330

29

16.12.2015

►M22

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/459 z dne 18. marca 2016

  L 80

14

31.3.2016

 M23

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/910 z dne 9. junija 2016

  L 153

23

10.6.2016

►M24

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1330 z dne 2. avgusta 2016

  L 210

43

4.8.2016

►M25

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1842 z dne 14. oktobra 2016

  L 282

19

19.10.2016

►M26

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2259 z dne 15. decembra 2016

  L 342

4

16.12.2016

►M27

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/872 z dne 22. maja 2017

  L 134

6

23.5.2017


popravljena z:

 C1

Popravek, UL L 028, 4.2.2015, str.  48 (1287/2014)

 C2

Popravek, UL L 241, 17.9.2015, str.  51 (2015/131)
▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1235/2008

z dne 8. decembra 2008

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih državNASLOV I

UVODNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa natančna pravila za uvoz proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve, in uvoz proizvodov z enakovrednimi jamstvi, kot določata člena 32 in 33 Uredbe (ES) št. 834/2007.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi:

1. „potrdilo o kontrolnem pregledu“: pomeni potrdilo o kontrolnem pregledu iz člena 33(1)(d) Uredbe (ES) št. 834/2007, ki velja za eno pošiljko;

2. „dokazilo“: pomeni dokument iz člena 68 Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 ( 1 ) in iz člena 6 te uredbe, za katerega je določen vzorec v Prilogi II k tej uredbi;

3. „pošiljka“: pomeni količino proizvodov v okviru ene ali več oznak kombinirane nomenklature, ki imajo eno potrdilo o kontrolnem pregledu, se prevažajo z istim prevoznim sredstvom in so uvoženi iz iste tretje države;

4. „prvi prejemnik“: pomeni fizično ali pravno osebo, kot je opredeljena v členu 2(d) Uredbe (ES) št. 889/2008;

▼M25

5. „preverjanje pošiljke“: pomeni preverjanje, ki ga opravi pristojni organ zadevne države članice v okviru uradnega nadzora iz Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 ) glede izpolnjevanja zahtev iz Uredbe (ES) št. 834/2007, Uredbe (ES) št. 889/2008 in te uredbe s sistematičnimi dokumentacijskimi pregledi, naključnimi identifikacijskimi pregledi in, če je primerno glede na oceno tveganja, fizičnimi pregledi pred sprostitvijo pošiljk v prosti promet v Uniji v skladu s členom 13 te uredbe;

6. „pristojni organ zadevne države članice“: pomeni carinski organ, agencijo za varnost hrane ali druge organe, ki jih določijo države članice v skladu s členom 27(1) Uredbe (ES) št. 834/2007 in so pristojni za preverjanje pošiljk in overitev potrdil o kontrolnem pregledu;

▼B

7. „ocenjevalno poročilo“: pomeni ocenjevalno poročilo iz člena 32(2) in člena 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007, ki ga pripravi neodvisna tretja stranka, ki izpolnjuje zahteve iz standarda ISO 17011, ali ustrezni pristojni organ; to poročilo vsebuje informacije o pregledih dokumenta, vključno z opisi iz člena 4(3)(b) in člena 11(3)(b) te uredbe, o pregledih v pisarni, vključno s kritičnimi prostori, ter o pregledih z opazovanjem, usmerjenih na tveganje, ki se opravijo v reprezentativnih tretjih državah;

▼M25

8. „proizvodi iz akvakulture“: pomeni proizvode iz akvakulture, kot so opredeljeni v točki 34 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 );

9. „nepredelano“: pomeni nepredelano, kot se uporablja v opredelitvi nepredelanih proizvodov iz točke (n) člena 2(1) Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ( 4 ), ne glede na postopke pakiranja ali označevanja;

10. „predelano“: pomeni predelano, kot se uporablja v opredelitvi predelanih proizvodov iz točke (o) člena 2(1) Uredbe (ES) št. 852/2004, ne glede na postopke pakiranja ali označevanja;

11. „vstopna točka“: pomeni točko sprostitve v prosti promet.

▼BNASLOV II

UVOZ PROIZVODOV, KI IZPOLNJUJEJO ZAHTEVEPOGLAVJE 1

Seznam priznanih izvajalcev nadzora in nadzornih organov za namene izpolnjevanja zahtev

Člen 3

Priprava in vsebina seznama priznanih izvajalcev nadzora in nadzornih organov za namene izpolnjevanja zahtev

1.  Komisija pripravi seznam izvajalcev nadzora in nadzornih organov, ki se priznavajo za namen izpolnjevanja zahtev v skladu s členom 32(2) Uredbe (ES) št. 834/2007. Seznam se objavi v Prilogi I k tej uredbi. Postopki za pripravo in spremembo seznama so opredeljeni v členih 4, 16 in 17 te uredbe. Seznam bo javnosti na voljo na internetu v skladu s členom 16(4) in členom 17 te uredbe.

2.  Seznam vsebuje vse informacije, ki so potrebne v zvezi z vsakim izvajalcem nadzora ali nadzornim organom, da se omogoči preverjanje, ali je proizvode, ki so dani v promet na trg Skupnosti, pregledal izvajalec nadzora ali nadzorni organ, priznan v skladu s členom 32(2) Uredbe (ES) št. 834/2007 ter zlasti:

(a) ime in naslov izvajalca nadzora ali nadzornega organa, vključno z e-poštnim in internetnim naslovom in njihovo šifro;

(b) zadevne tretje države in države, v katerih imajo proizvodi poreklo;

(c) zadevne kategorije proizvoda za vsako tretjo državo;

(d) trajanje vključitve na seznam;

(e) internetni naslov, kjer je na voljo seznam izvajalcev, ki so predmet nadzornega sistema, vključno z njihovim certifikacijskim statusom in zadevnimi kategorijami proizvoda ter suspendiranimi izvajalci in proizvodi ter izvajalci in proizvodi, ki se jim odvzame potrdilo.

Člen 4

Postopek za zahtevo vključitve na seznam priznanih izvajalcev nadzora in nadzornih organov za namene izpolnjevanja zahtev

▼M25

1.  Komisija ob prejemu zahtevka za vključitev s strani predstavnika izvajalca nadzora ali nadzornega organa, pripravljenega na podlagi vzorca vloge, ki ga da Komisija na voljo v skladu s členom 17(2), preuči, ali naj zadevnega izvajalca nadzora ali nadzorni organ prizna in vključi na seznam iz člena 3. Za pripravo prvega seznama se upoštevajo le popolni zahtevki, prejeti pred 31. oktobrom 2017.

▼B

2.  Zahtevek lahko vložijo izvajalci nadzora in nadzorni organi, ustanovljeni v Skupnosti ali v tretji državi.

3.  Zahtevek vključuje tehnično dokumentacijo, ki vsebuje vse informacije, ki jih potrebuje Komisija za zagotovitev, da so pogoji iz člena 32(1) in (2) Uredbe (ES) št. 834/2007 izpolnjeni za vse ekološke proizvode, ki so namenjeni za izvoz v Skupnost, in sicer:

(a) pregled dejavnosti izvajalca nadzora ali nadzornega organa v zadevni tretji državi ali tretjih državah, vključno z oceno števila sodelujočih izvajalcev ter navedbo pričakovane narave in količin kmetijskih proizvodov in živil s poreklom iz zadevne tretje države ali tretjih držav, ki so namenjeni za izvoz v Skupnost na podlagi pravil iz člena 32(1) in (2) Uredbe (ES) št. 834/2007;

(b) natančen opis, kako so se naslovi II, III in IV Uredbe (ES) št. 834/2007 ter določbe Uredbe (ES) št. 889/2008 izvajali v zadevni tretji državi ali v vsaki od zadevnih tretjih držav;

(c) izvod ocenjevalnega poročila, kot je določen v četrtem pododstavku člena 32(2) Uredbe (ES) št. 834/2007:

(i) ki dokazuje, da je bil izvajalec nadzora ali nadzorni organ zadovoljivo ocenjen glede njegove sposobnosti, da izpolni pogoje iz člena 32(1) in (2) Uredbe (ES) št. 834/2007;

(ii) ki daje jamstva glede elementov iz člena 27(2), (3), (5), (6) in (12) Uredbe (ES) št. 834/2007;

(iii) ki zagotavlja, da izvajalec nadzora ali nadzorni organ izpolnjuje zahteve nadzora in previdnostne ukrepe, ki so določeni pod naslovom IV Uredbe (ES) št. 889/2008, ter

(iv) ki potrjuje, da učinkovito izvaja svoje dejavnosti nadzora v skladu s temi pogoji in zahtevami;

(d) dokaz, da je izvajalec nadzora ali nadzorni organ priglasil svoje dejavnosti organom zadevne tretje države, ter njegovo zavezo, da bo spoštoval pravne zahteve, ki mu jih nalagajo organi zadevne tretje države;

(e) internetni naslov, kjer je na voljo seznam izvajalcev, ki so predmet nadzornega sistema, vključno s kontaktno točko, kjer so takoj na voljo informacije o njihovem certifikacijskem statusu, zadevnih kategorijah proizvoda ter o suspendiranih izvajalcih in proizvodih ter izvajalcih in proizvodih, za katere je bilo potrdilo umaknjeno;

(f) zavezo za izpolnjevanje člena 5 te uredbe;

(g) vse druge informacije, za katere izvajalec nadzora ali nadzorni organ ali Komisija menijo, da so pomembne.

4.  Pri preučevanju zahtevka za vključitev izvajalca nadzora ali nadzornega organa na seznam ter tudi kadar koli po vključitvi lahko Komisija zahteva kakršne koli dodatne informacije, vključno s predložitvijo enega ali več poročil o preučitvi na kraju samem, ki jih pripravijo neodvisni strokovnjaki. Razen tega lahko Komisija na podlagi ocene tveganja in v primeru suma na nepravilnosti, organizira preučitev na kraju samem, pri kateri sodelujejo strokovnjaki, ki jih imenuje Komisija.

5.  Komisija oceni, ali so tehnična dokumentacija iz odstavka 3 ter informacije iz odstavka 4 dovolj, ter se lahko naknadno odloči za priznanje izvajalca nadzora ali nadzornega organa in njegovo vključitev na seznam. Odločitev se sprejme v skladu s postopkom iz člena 37(2) Uredbe (ES) št. 834/2007.

Člen 5

Upravljanje in pregled seznama priznanih izvajalcev nadzora in nadzornih organov za namene izpolnjevanja zahtev

1.  Izvajalec nadzora ali nadzorni organ se lahko vključi na seznam iz člena 3 šele, ko izpolni naslednje obveznosti:

(a) če se, potem ko se izvajalec nadzora ali nadzorni organ vključi na seznam, kakor koli spremenijo ukrepi, ki jih uporablja izvajalec nadzora ali nadzorni organ, izvajalec nadzora ali nadzorni organ o tem obvesti Komisijo; zahtevki za spremembo informacij v zvezi z izvajalcem nadzora ali nadzornim organom iz člena 3(2) se prav tako priglasijo Komisiji;

(b) izvajalec nadzora ali nadzorni organ, ki je vključen na seznam, ohranja na voljo vse informacije, povezane z njegovimi dejavnostmi nadzora v tretji državi, ter jih sporoči na prvo zahtevo; prav tako strokovnjakom, ki jih imenuje Komisija, omogoči dostop do svojih pisarn in zmogljivosti;

(c) do 31. marca vsako leto izvajalec nadzora ali nadzorni organ pošlje Komisiji kratko in jedrnato letno poročilo; letno poročilo posodobi informacije iz tehnične dokumentacije, omenjene v členu 4(3); opiše predvsem dejavnosti nadzora, ki jih je izvajalec nadzora ali nadzorni organ preteklo leto izvajal v tretjih državah, dobljene rezultate, ugotovljene nepravilnosti in kršitve ter sprejete popravne ukrepe; poleg tega vsebuje najnovejše ocenjevalno poročilo ali posodobitev takšnega poročila, ki vsebuje rezultate rednega ocenjevanja na kraju samem, nadzora in večletne ponovne ocene, kot je omenjeno v členu 32(2) Uredbe (ES) št. 834/2007; Komisija lahko zahteva katere koli informacije, za katere meni, da so potrebne;

(d) ob upoštevanju kakršnih koli prejetih informacij lahko Komisija v katerem koli trenutku spremeni specifikacije v zvezi z izvajalcem nadzora ali nadzornim organom ter zadrži vpis tega izvajalca ali organa na seznam iz člena 3; podobna odločitev se lahko sprejme tudi, kadar izvajalec nadzora ali nadzorni organ ni predložil zahtevanih informacij ali ni pristal na preučitev na kraju samem;

(e) izvajalec nadzora ali nadzorni organ da na internetni strani zainteresiranim stranem na voljo stalno posodobljen seznam izvajalcev in proizvodov, ki so potrjeni kot ekološki.

2.  Če izvajalec nadzora ali nadzorni organ ne pošlje letnega poročila iz odstavka 1(c), ne da na voljo ali ne sporoči vseh informacij, povezanih z njegovo tehnično dokumentacijo, nadzornim sistemom ali posodobljenim seznamom izvajalcev in proizvodov, potrjenih kot ekološki, ali se ne strinja s preučitvijo na kraju samem na zahtevo Komisije v obdobju, ki ga Komisija določi v skladu z resnostjo težave in ki na splošno ne sme biti krajše kot 30 dni, se lahko tega izvajalca nadzora ali nadzorni organ umakne s seznama izvajalcev nadzora ali nadzornih organov v skladu s postopkom iz člena 37(2) Uredbe (ES) št. 834/2007.

Če izvajalec nadzora ali nadzorni organ ne sprejme ustreznega in pravočasnega popravnega ukrepa, ga Komisija nemudoma umakne s seznama.POGLAVJE 2

Dokazila, potrebna za uvoz proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve

Člen 6

Dokazila

1.  Dokazila, ki so potrebna za uvoz proizvodov, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 32(1)(c) Uredbe (ES) št. 834/2007, se v skladu s členom 17(2) te uredbe pripravijo na podlagi vzorca iz Priloge II k tej uredbi ter vsebujejo vsaj vse elemente, ki so del tega vzorca.

2.  Izvirna dokazila pripravi izvajalec nadzora ali nadzorni organ, ki je bil priznan za izdajo tega dokazila na podlagi odločitve iz člena 4.

3.  Organ ali izvajalec, ki izda dokazila, upošteva pravila, določena v skladu s členom 17(2) ter v vzorcu, opombah in smernicah, ki jih da Komisija na voljo prek računalniškega sistema, ki omogoča elektronsko izmenjavo dokumentov iz člena 17(1).NASLOV III

UVOZ PROIZVODOV Z ENAKOVREDNIMI JAMSTVIPOGLAVJE 1

Seznam priznanih tretjih držav

Člen 7

Priprava in vsebina seznama tretjih držav

1.  Komisija pripravi seznam priznanih tretjih držav v skladu s členom 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007. Seznam priznanih držav je določen v Prilogi III k tej uredbi. Postopki za pripravo in spremembo seznama so opredeljeni v členih 8 in 16 te uredbe. Spremembe seznama so na voljo javnosti na internetu v skladu s členom 16(4) in členom 17 te uredbe.

2.  Seznam vsebuje vse informacije, ki so potrebne v zvezi z vsako tretjo državo, da se omogoči preverjanje, ali so proizvodi, ki so dani v promet na trg Skupnosti, pregledani z nadzornim sistemom tretje države, priznanim v skladu s členom 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007, ter zlasti:

(a) zadevne kategorije proizvoda;

(b) poreklo proizvodov;

(c) sklic na standarde pridelave, ki jih uporablja tretja država;

(d) pristojni organ v tretji državi, ki je odgovoren za nadzorni sistem, njegov naslov, vključno z e-poštnimi in internetnimi naslovi;

▼M25

(e) ime, naslov, elektronski naslov, internetni naslov in šifro nadzornih organov ali oziroma izvajalcev nadzora, ki jih je priznal pristojni organ iz točke (d) za izvajanje nadzora;

(f) ime, naslov, elektronski naslov, internetni naslov in šifro organov in izvajalcev nadzora, ki so v tretji državi pristojni za izdajo potrdil za uvoz v Unijo;

▼B

(g) trajanje vključitve na seznam.

Člen 8

Postopek za zahtevo vključitve na seznam tretjih držav

▼M14

1.  Komisija preuči možnost za vključitev tretje države na seznam iz člena 7 po prejemu zahtevka za vključitev s strani zastopnika zadevne tretje države, pod pogojem da se zahtevek predloži pred 1. julijem 2014.

▼B

2.  Komisija je dolžna preučiti le zahtevek za vključitev, ki izpolnjuje naslednje pogoje.

Zahtevek za vključitev je dopolnjen s tehnično dokumentacijo, ki vsebuje vse informacije, ki jih potrebuje Komisija za zagotovitev, da so pogoji iz člena 33(1) Uredbe (ES) št. 834/2007 izpolnjeni za proizvode, ki so namenjeni za izvoz v Skupnost, in sicer:

(a) splošne informacije o razvoju ekološke pridelave v tretji državi, zadevnih proizvodih, območju gojenja, regijah pridelave, številu pridelovalcev ter predelavi živil, ki se izvaja;

(b) navedbo pričakovane narave in količin ekoloških kmetijskih proizvodov in živil, ki so namenjeni za izvoz v Skupnost;

(c) standarde pridelave, ki jih uporablja tretja država, ter oceno njihove enakovrednosti glede na standarde, ki se uporabljajo v Skupnosti;

(d) nadzorni sistem, ki se uporablja v tretji državi, vključno z dejavnostmi spremljanja in nadzora, ki jih opravljajo pristojni organi v tretji državi, ter oceno enakovrednosti njegove učinkovitosti v primerjavi z nadzornim sistemom, ki se uporablja v Skupnosti;

(e) internetni ali drug naslov, na katerem je mogoče najti seznam izvajalcev, ki so predmet nadzornega sistema, vključno s kontaktnimi točkami, kjer so takoj na voljo informacije o njihovem certifikacijskem statusu in zadevnih kategorijah proizvoda;

(f) informacije, ki jih tretja država predlaga za vključitev na seznam iz člena 7;

(g) zavezo za izpolnjevanje določb člena 9;

(h) vse druge informacije, za katere tretja država ali Komisija menita, da so pomembne.

3.  Pri preučevanju zahtevka za vključitev priznanih tretjih držav na seznam ter tudi kadar koli po vključitvi lahko Komisija zahteva kakršne koli dodatne informacije, vključno s predložitvijo enega ali več poročil o preučitvi na kraju samem, ki jih pripravijo neodvisni strokovnjaki. Razen tega lahko Komisija na podlagi ocene tveganja in v primeru suma na nepravilnosti, organizira preučitev na kraju samem, pri kateri sodelujejo strokovnjaki, ki jih imenuje Komisija.

▼M9

Komisija lahko povabi strokovnjake iz drugih tretjih držav, priznanih v skladu s členom 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007, da sodelujejo pri pregledih na kraju samem kot opazovalci.

▼M7

4.  Komisija oceni, ali tehnična dokumentacija iz odstavka 2 in informacije iz odstavka 3 zadostujejo ter se lahko nato odloči za priznanje in vključitev tretje države na seznam za obdobje treh let. Kadar Komisija oceni, da tretja država izpolnjuje pogoje iz Uredbe (ES) št. 834/2007 in te uredbe, lahko njeno vključitev po preteku treh let podaljša.

Odločitvi iz prvega pododstavka se sprejmeta v skladu s postopkom iz člena 37(2) Uredbe (ES) št. 834/2007.

▼B

Člen 9

Upravljanje in pregled seznama tretjih držav

1.  Komisija je dolžna preučiti zahtevek za vključitev šele, ko se tretja država zaveže, da bo sprejela naslednje pogoje:

▼M25

(a) če se po vključitvi tretje države na seznam kakor koli spremenijo ukrepi, ki veljajo v tej državi, ali njihovo izvajanje ter zlasti njen nadzorni sistem, ta tretja država o tem nemudoma obvesti Komisijo; kakršne koli spremembe informacij iz točk (d), (e) in (f) člena 7(2) se nemudoma sporočijo Komisiji prek računalniškega sistema iz člena 94(1) Uredbe (ES) št. 889/2008;

▼B

(b) letno poročilo iz člena 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007 posodobi informacije iz tehnične dokumentacije iz člena 8(2) te uredbe; predvsem opiše dejavnosti spremljanja in nadzora, ki jih opravlja pristojni organ v tretji državi, dobljene rezultate in sprejete popravne ukrepe;

(c) ob upoštevanju kakršnih koli prejetih informacij lahko Komisija v katerem koli trenutku spremeni specifikacije v zvezi s tretjo državo ter lahko zadrži vpis te države na seznam iz člena 7; podobna odločitev se lahko sprejme tudi, kadar tretja država ni predložila zahtevanih informacij ali ni pristala na preučitev na kraju samem.

2.  Če tretja država ne pošlje letnega poročila iz odstavka 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007, ne da na voljo ali ne sporoči vseh informacij v zvezi z njeno tehnično dokumentacijo ali nadzornim sistemom ali se ne strinja s preučitvijo na kraju samem na zahtevo Komisije v obdobju, ki ga Komisija določi v skladu z resnostjo težave in ki na splošno ne sme biti krajše kot 30 dni, se lahko to tretjo državo umakne s seznama v skladu s postopkom iz člena 37(2) Uredbe (ES) št. 834/2007.POGLAVJE 2

Seznam priznanih izvajalcev nadzora in nadzornih organov za namene enakovrednosti

Člen 10

Priprava in vsebina seznama priznanih izvajalcev nadzora in nadzornih organov za namene enakovrednosti

1.  Komisija pripravi seznam izvajalcev nadzora in nadzornih organov, ki se priznavajo za namen enakovrednosti v skladu s členom 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007. Seznam se objavi v Prilogi IV k tej uredbi. Postopki za pripravo in spremembo seznama so opredeljeni v členih 11, 16 in 17 te uredbe. Seznam bo javnosti na voljo na internetu v skladu s členom 16(4) in členom 17 te uredbe.

2.  Seznam vsebuje vse informacije, ki so potrebne v zvezi z vsakim izvajalcem nadzora ali nadzornim organom, da se omogoči preverjanje, ali so bili proizvodi, ki so dani v promet na trg Skupnosti, pregledani s strani izvajalca nadzora ali nadzornega organa, priznanega v skladu s členom 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007, ter zlasti:

(a) ime, naslov in šifro izvajalca nadzora ali nadzornega organa, in, kjer je to ustrezno, e-poštni in internetni naslov;

(b) tretje države, ki niso naštete na seznamu iz člena 7, v katerih imajo proizvodi poreklo;

(c) zadevne kategorije proizvoda za vsako tretjo državo;

(d) trajanje vključitve na seznam;

▼M12

(e) internetno spletno stran, kjer je na voljo seznam izvajalcev, ki so predmet nadzornega sistema, vključno z njihovim certifikacijskim statusom in zadevnimi kategorijami proizvodov ter kontaktno točko, kjer so na voljo informacije o suspendiranih izvajalcih in proizvodih ter izvajalcih in proizvodih, ki jim je bilo potrdilo odvzeto ter

▼M12

(f) internetno spletno stran, kjer je na voljo popolna predstavitev proizvodnega standarda in kontrolnih ukrepov, ki jih uporablja izvajalec nadzora ali nadzorni organ v tretji državi.

▼M25

3.  Z odstopanjem od odstavka 2(b) se lahko proizvodi s poreklom iz priznane tretje države, vpisane na seznam v skladu s členom 7, ki pa niso zajeti v priznanju, dodeljenem navedeni tretji državi, vključijo na seznam iz tega člena.

▼B

Člen 11

Postopek za zahtevo vključitve na seznam priznanih izvajalcev nadzora in nadzornih organov za namene enakovrednosti

▼M19

1.  Komisija ob prejemu zahtevka za vključitev s strani predstavnika izvajalca nadzora ali nadzornega organa, pripravljenega na podlagi vzorca vloge, ki ga da Komisija na voljo v skladu s členom 17(2), preuči, ali naj zadevnega izvajalca nadzora ali nadzorni organ vključi na seznam, ki je določen v členu 10. Za posodabljanje seznama se upoštevajo le popolni zahtevki.

▼B

2.  Zahtevek lahko vložijo izvajalci nadzora in nadzorni organi, ustanovljeni v Skupnosti ali v tretji državi.

3.  Zahtevek za vključitev vključuje tehnično dokumentacijo, ki vsebuje vse informacije, ki jih potrebuje Komisija za zagotovitev, da so pogoji iz člena 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007 izpolnjeni za proizvode, ki so namenjeni za izvoz v Skupnost, in sicer:

(a) pregled dejavnosti izvajalca nadzora ali nadzornega organa v tretji državi ali tretjih državah, vključno z oceno števila sodelujočih izvajalcev ter navedbo pričakovane narave in količin kmetijskih proizvodov in živil, ki so namenjeni za izvoz v Skupnost, na podlagi pravil iz člena 33(1) in (3) Uredbe (ES) št. 834/2007;

(b) opis standardov pridelave in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo v tretjih državah, vključno z oceno enakovrednosti teh standardov in ukrepov glede na naslove III, IV in V Uredbe (ES) št. 834/2007 ter glede na s tem povezana izvedbena pravila iz Uredbe (ES) št. 889/2008;

(c) izvod ocenjevalnega poročila, kot je določen v četrtem pododstavku člena 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007:

(i) ki dokazuje, da je bil izvajalec nadzora ali nadzorni organ zadovoljivo ocenjen glede njegove sposobnosti, da izpolni pogoje iz člena 33(1) in (3) Uredbe (ES) št. 834/2007;

(ii) ki potrjuje, da učinkovito izvaja svoje dejavnosti v skladu s temi pogoji, ter

(iii) ki dokazuje in potrjuje enakovrednost standardov pridelave in nadzornih ukrepov iz pododstavka (b) tega odstavka;

(d) dokaz, da je izvajalec nadzora ali nadzorni organ priglasil svoje dejavnosti organom vsake zadevne tretje države, ter njegovo zavezo, da bo spoštoval pravne zahteve, ki mu jih nalagajo organi vsake zadevne tretje države;

(e) internetno spletno stran, kjer je na voljo seznam izvajalcev, ki so predmet nadzornega sistema, vključno s kontaktnimi točkami, kjer so takoj na voljo informacije o njihovem certifikacijskem statusu, zadevnih kategorijah proizvoda ter o suspendiranih izvajalcih in proizvodih ter izvajalcih in proizvodih, za katere je bilo potrdilo umaknjeno;

(f) zavezo za izpolnjevanje določb člena 12;

(g) vse druge informacije, za katere izvajalec nadzora ali nadzorni organ ali Komisija menijo, da so pomembne.

4.  Pri preučevanju zahtevka za vključitev izvajalca nadzora ali nadzornega organa na seznam ter tudi kadar koli po vključitvi lahko Komisija zahteva kakršne koli dodatne informacije, vključno s predložitvijo enega ali več poročil o preučitvi na kraju samem, ki jih pripravi neodvisni strokovnjak. Razen tega lahko Komisija organizira preučitev na kraju samem, pri kateri sodelujejo strokovnjaki, ki jih imenuje Komisija, s pristopom na podlagi analize tveganja in v primeru suma na nepravilnosti.

5.  Komisija oceni, ali so tehnična dokumentacija iz odstavka 2 ter informacije iz odstavka 3 dovolj, ter se lahko naknadno odloči za priznanje izvajalca nadzora ali nadzornega organa in njegovo vključitev na seznam. Odločitev se sprejme v skladu s postopkom iz člena 37(2) Uredbe (ES) št. 834/2007.

Člen 12

Upravljanje in pregled seznama priznanih izvajalcev nadzora in nadzornih organov za namene enakovrednosti

1.  Izvajalec nadzora ali nadzorni organ se lahko vključi na seznam iz člena 10 šele, ko izpolni naslednje obveznosti:

(a) če se, potem ko se izvajalec nadzora ali nadzorni organ vključi na seznam, kakor koli spremenijo ukrepi, ki jih uporablja izvajalec nadzora ali nadzorni organ, izvajalec nadzora ali nadzorni organ o tem obvesti Komisijo; zahtevki za spremembo informacij v zvezi z izvajalcem nadzora ali nadzornim organom iz člena 10(2) se prav tako priglasijo Komisiji;

(b) izvajalec nadzora ali nadzorni organ vsako leto do ►M12  28. februarja ◄ pošlje Komisiji kratko in jedrnato letno poročilo. Letno poročilo posodobi informacije iz tehnične dokumentacije, omenjene v členu 11(3); opiše predvsem dejavnosti nadzora, ki jih je izvajalec nadzora ali nadzorni organ preteklo leto izvajal v tretjih državah, dobljene rezultate, ugotovljene nepravilnosti in kršitve ter sprejete popravne ukrepe; poleg tega vsebuje najnovejše ocenjevalno poročilo ali posodobitev takšnega poročila, ki vsebuje rezultate rednega ocenjevanja na kraju samem, nadzora in večletne ponovne ocene, kot je omenjeno v členu 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007; Komisija lahko zahteva katere koli informacije, za katere meni, da so potrebne;

(c) ob upoštevanju kakršnih koli prejetih informacij lahko Komisija v katerem koli trenutku spremeni specifikacije v zvezi z izvajalcem nadzora ali nadzornim organom ter zadrži vpis tega izvajalca ali organa na seznam iz člena 10; podobna odločitev se lahko sprejme tudi, kadar izvajalec nadzora ali nadzorni organ ni predložil zahtevanih informacij ali ni pristal na preučitev na kraju samem;

(d) izvajalec nadzora ali nadzorni organ da zainteresiranim stranem na voljo prek elektronskih sredstev stalno posodobljen seznam izvajalcev in proizvodov, ki so potrjeni kot ekološki.

▼M5

2.  V skladu s postopkom iz člena 37(2) Uredbe (ES) št. 834/2007 se lahko izvajalec nadzora ali nadzorni organ oziroma sklic na posamezno kategorijo proizvodov ali na posamezno tretjo državo v zvezi z navedenim izvajalcem nadzora ali nadzornim organom umakne s seznama iz člena 10 te uredbe, in sicer v naslednjih primerih:

(a) če Komisija letnega poročila iz odstavka 1(b) ni prejela do ►M12  28. februarja ◄ ;

(b) če Komisija o spremembah tehnične dokumentacije ni bila obveščena v roku;

(c) če pri preiskavi primera nepravilnosti Komisiji ne zagotovi informacij;

(d) če ne zagotovi ustreznih popravnih ukrepov v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi in kršitvami;

(e) če se ne strinja s pregledom Komisije na kraju samem ali če je rezultat pregleda na kraju samem negativen zaradi sistematičnega slabega delovanja nadzornih ukrepov;

(f) v vseh okoliščinah, v katerih se pojavi tveganje zavajanja potrošnika glede narave proizvoda, ki ga potrjuje izvajalec nadzora ali nadzorni organ.

Če izvajalec nadzora ali nadzorni organ ne uspe sprejeti ustreznih in pravočasnih popravnih ukrepov po pozivu Komisije v obdobju, ki ga določi Komisija glede na resnost težave in ki navadno ni krajši od 30 dni, Komisija izvajalca nadzora ali nadzorni organ nemudoma umakne s seznama v skladu s postopki iz člena 37(2) Uredbe (ES) št. 834/2007. Ta odločitev se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Komisija s katerimi koli ustreznimi tehničnimi sredstvi, vključno z objavo na internetu, zagotovi, da so spremenjeni seznami javnosti dostopni v čim krajšem času.

▼BPOGLAVJE 3

Sprostitev v prosti promet proizvodov, uvoženih v skladu s členom 33 Uredbe (ES) št. 834/2007

▼M25

Člen 13

Potrdilo o kontrolnem pregledu

1.  Pogoji za sprostitev pošiljke proizvodov iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 834/2007, uvoženih v skladu s členom 33 navedene uredbe, v prosti promet v Uniji so:

(a) predložitev izvirnika potrdila o kontrolnem pregledu pristojnemu organu zadevne države članice;

(b) da pristojni organ zadevne države članice preveri pošiljko in overi potrdilo o kontrolnem pregledu ter

(c) navedba številke potrdila o kontrolnem pregledu v carinski deklaraciji za sprostitev v prosti promet iz člena 158(1) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 5 ).

Pristojni organ zadevne države članice v državi članici, kjer se pošiljka sprosti v prosti promet v Uniji, preveri pošiljko in overi potrdilo o kontrolnem pregledu.

Države članice določijo vstopne točke na svoje ozemlje in o določenih vstopnih točkah obvestijo Komisijo.

2.  Potrdilo o kontrolnem pregledu izda ustrezni nadzorni organ ali izvajalec nadzora, overi ga pristojni organ zadevne države članice in izpolni prvi prejemnik na podlagi vzorca in opomb iz Priloge V, ki pri tem uporabi elektronski sistem TRACES (Trade Control and Expert System), vzpostavljen z Odločbo Komisije 2003/24/ES ( 6 ).

Izvirnik potrdila o kontrolnem pregledu je natisnjena in ročno podpisana kopija izpolnjenega elektronskega potrdila o kontrolnem pregledu v sistemu TRACES ali pa potrdilo o kontrolnem pregledu, podpisano v sistemu TRACES z naprednim elektronskim podpisom v smislu člena 3(11) Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ( 7 ) oziroma z elektronskim podpisom, ki daje funkcionalno enaka zagotovila kot podpis, ob uporabi enakih pravil in pogojev, ki so opredeljeni z določbami Komisije o elektronskih in digitalnih dokumentih iz Priloge k Sklepu Komisije 2004/563/ES, Euratom ( 8 ).

Če je izvirnik potrdila o kontrolnem pregledu natisnjena in ročno podpisana kopija izpolnjenega elektronskega potrdila v sistemu TRACES, nadzorni organi, izvajalci nadzora, pristojni organi zadevne države članice in prvi prejemnik na vsaki stopnji izdaje, overitve in prejema potrdila o kontrolnem pregledu preverijo, ali ta kopija ustreza podatkom, navedenim v sistemu TRACES.

3.  Potrdilo o kontrolnem pregledu se sprejme za overitev, potem ko ga izda nadzorni organ ali izvajalec nadzora proizvajalca ali predelovalca zadevnega proizvoda ali, če se izvajalec, ki izvede zadnji postopek za namene priprave, razlikuje od proizvajalca ali predelovalca proizvoda, potem ko ga izda nadzorni organ ali izvajalec nadzora izvajalca, ki izvede zadnji postopek za namene priprave, kakor je opredeljena v členu 2(i) Uredbe (ES) št. 834/2007.

Navedeni nadzorni organ ali izvajalec nadzora mora biti:

(a) nadzorni organ ali izvajalec nadzora iz Priloge III k tej uredbi za zadevne proizvode in za tretjo državo, v kateri imajo proizvodi poreklo, ali, kjer je ustrezno, v kateri je bil izveden zadnji postopek za namene priprave, ali

(b) nadzorni organ ali izvajalec nadzora iz Priloge IV k tej uredbi za zadevne proizvode in za tretjo državo, v kateri imajo proizvodi poreklo ali v kateri je bil izveden zadnji postopek za namene priprave.

4.  Nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki izda potrdilo o kontrolnem pregledu, izda potrdilo o kontrolnem pregledu in podpiše izjavo v polju 18 potrdila šele po tem, ko opravi dokumentacijski pregled vseh zadevnih dokumentov o kontrolnem pregledu, vključno zlasti z načrtom pridelave za zadevni proizvod, dokumenti o prevozu in trgovinskimi dokumenti, ter ko opravi, če je primerno glede na njegovo oceno tveganja, fizični pregled pošiljke.

Vendar pa za predelane proizvode – če je nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki izda potrdilo o kontrolnem pregledu, nadzorni organ ali izvajalec nadzora s seznama v Prilogi III – izda potrdilo o kontrolnem pregledu in podpiše izjavo v polju 18 potrdila šele po tem, ko preveri, ali je vse ekološke sestavine proizvoda preveril in potrdil nadzorni organ ali izvajalec nadzora, priznan v zadevni tretji državi s seznama v navedeni prilogi, oziroma – če je nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki izda potrdilo, nadzorni organ ali izvajalec nadzora s seznama v Prilogi IV – izda potrdilo o kontrolnem pregledu in podpiše izjavo v polju 18 potrdila šele po tem, ko preveri, ali je vse ekološke sestavine takšnih proizvodov preveril in potrdil nadzorni organ ali izvajalec nadzora iz Priloge III ali IV oziroma ali so bile proizvedene in potrjene v Uniji v skladu z Uredbo (ES) št. 834/2007.

Če se izvajalec, ki izvede zadnji postopek za namene priprave, razlikuje od proizvajalca ali predelovalca proizvoda, nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki izda potrdilo o kontrolnem pregledu in je naveden na seznamu v Prilogi IV, izda potrdilo o kontrolnem pregledu in podpiše izjavo v polju 18 potrdila šele po tem, ko opravi dokumentacijski pregled vseh zadevnih dokumentov o kontrolnem pregledu, vključno z dokumenti o prevozu in trgovinskimi dokumenti, preveri, ali je pridelavo ali predelavo zadevnega proizvoda preveril in potrdil izvajalec nadzora ali nadzorni organ, priznan za zadevne proizvode in zadevno državo v skladu s členom 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007, ter opravi, če je primerno glede na njegovo oceno tveganja, fizični pregled pošiljke.

Na zahtevo Komisije ali pristojnega organa države članice da nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki izda potrdilo o kontrolnem pregledu v skladu z drugim in tretjim pododstavkom, nemudoma na razpolago seznam vseh izvajalcev v verigi ekološke pridelave ter nadzornih organov ali izvajalcev nadzora, pod nadzorom katerih navedeni izvajalci opravljajo svoje dejavnosti.

5.  Potrdilo o kontrolnem pregledu se izda v enem izvodu.

Prvi prejemnik ali, kadar je to ustrezno, uvoznik lahko ustvari kopijo potrdila o kontrolnem pregledu za seznanjanje nadzornih organov in izvajalcev nadzora v skladu s členom 83 Uredbe (ES) št. 889/2008. Na vsaki kopiji je natisnjena ali odtisnjena navedba „KOPIJA“.

6.  Pri preverjanju pošiljke pristojni organ zadevne države članice overi izvirnik potrdila o kontrolnem pregledu v polju 20 in ga vrne osebi, ki je potrdilo predložila.

7.  Prvi prejemnik ob prevzemu pošiljke izpolni polje 21 potrdila o kontrolnem pregledu, s čimer potrdi, da je bil prevzem pošiljke opravljen v skladu s členom 34 Uredbe (ES) št. 889/2008.

Prvi prejemnik nato izvirnik potrdila pošlje uvozniku, ki je naveden v polju 11 potrdila, za namene drugega pododstavka člena 33(1) Uredbe (ES) št. 834/2007.

▼M25

Člen 13a

Višja sila ali izjemne okoliščine

1.  V primerih višje sile ali izjemnih okoliščin, ki bi preprečile delovanje elektronskega sistema in zlasti povzročile nepravilno delovanje sistema ali nestalno povezavo, se lahko potrdila o kontrolnem pregledu in njihovi izpiski izdajo in potrdijo v skladu s členom 13(3) do (7) brez uporabe sistema TRACES v skladu z odstavki 2, 3 in 4 tega člena ter na podlagi vzorcev in opomb iz Priloge V ali VI. Pristojni organi, nadzorni organi, izvajalci nadzora in izvajalci nemudoma obvestijo Komisijo in v sistem TRACES vnesejo vse potrebne podatke v desetih koledarskih dneh po ponovni vzpostavitvi delovanja sistema.

2.  Če se potrdilo o kontrolnem pregledu izda brez uporabe sistema TRACES, se sestavi v enem od uradnih jezikov Unije ter v celoti izpolni (razen žigov in podpisov) z velikimi tiskanimi črkami ali pa se v celoti natipka.

Potrdilo o kontrolnem pregledu je napisano v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države članice carinjenja. Če je potrebno, lahko pristojni organi zadevne države članice zahtevajo prevod potrdila o kontrolnem pregledu v svoj uradni jezik ali enega od svojih uradnih jezikov.

Potrdilo z neoverjenimi spremembami ali izbrisi se razveljavi.

3.  Nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki izda potrdilo o kontrolnem pregledu, dodeli serijsko številko vsakemu izdanemu potrdilu in vodi kronološko evidenco izdanih potrdil ter v poznejših dopisih navede serijsko številko, ki jo dodeli sistem TRACES.

4.  Kadar se potrdilo o kontrolnem pregledu izda in overi brez uporabe sistema TRACES, se drugi in tretji pododstavek člena 15(1) in člena 15(5) ne uporabljata.

Člen 13b

Uvoznik

Uvoznik navede številko potrdila o kontrolnem pregledu v carinski deklaraciji za sprostitev v prosti promet iz člena 158(1) Uredbe (EU) št. 952/2013.

Člen 13c

Pravice dostopa

Komisija je pristojna za podeljevanje in posodabljanje pravic dostopa do sistema TRACES za pristojne organe, opredeljene v členu 2(n) Uredbe (ES) št. 834/2007, pristojne organe tretjih držav, priznane v skladu s členom 33(2) navedene uredbe, ter nadzorne organe in izvajalce nadzora s seznama v Prilogi III ali IV k tej uredbi. Komisija pred podelitvijo pravic dostopa do sistema TRACES preveri identiteto zadevnih pristojnih organov, nadzornih organov in izvajalcev nadzora.

Pristojni organi, kakor so opredeljeni v členu 2(n) Uredbe (ES) št. 834/2007, so pristojni za podeljevanje in posodabljanje pravic dostopa do sistema TRACES za izvajalce, nadzorne organe in izvajalce nadzora v Uniji. Pristojni organi pred podelitvijo pravic dostopa do sistema TRACES preverijo identiteto zadevnih izvajalcev, nadzornih organov in izvajalcev nadzora. Države članice določijo enotni organ, pristojen za usklajevanje sodelovanja in stikov s Komisijo na tem področju.

Pristojni organi Komisijo obvestijo o podeljenih pravicah dostopa. Komisija navedene pravice dostopa aktivira v sistemu TRACES.

Člen 13d

Neoporečnost in čitljivost informacij

TRACES varuje neoporečnost informacij, vnesenih v skladu s to uredbo.

Pri tem zagotavlja zlasti naslednje:

(a) omogoča nedvoumno identifikacijo vsakega uporabnika ter vsebuje učinkovite nadzorne ukrepe za nadzor pravic dostopa, da se prepreči nezakonit, zlonameren ali nepooblaščen dostop, izbris, sprememba ali selitev podatkov, datotek in metapodatkov;

(b) opremljen je s sistemi fizičnega varovanja pred vdori in okoljskimi nezgodami ter z zaščito programske opreme pred spletnimi napadi;

(c) shranjeni podatki so varovani v okolju, ki je varno v fizičnem smislu in z vidika programske opreme;

(d) z različnimi sredstvi preprečuje vse nepooblaščene spremembe ter vsebuje mehanizme za zagotavljanje neoporečnosti, s katerimi je mogoče preveriti, ali so bili podatki v določenem časovnem obdobju spremenjeni;

(e) za vsako bistveno stopnjo postopka hrani revizijsko sled;

(f) omogoča zanesljive postopke pretvorbe formata in selitve, da se zagotovita čitljivost in dostopnost podatkov skozi celotno zahtevano obdobje hranjenja;

(g) opremljen je z dovolj podrobno ter aktualno funkcijsko in tehnično dokumentacijo o delovanju in značilnostih sistema, pri čemer je ta dokumentacija vedno na voljo organizacijskim enotam, ki so pristojne za funkcijske in/ali tehnične specifikacije.

▼B

Člen 14

Posebni carinski postopki

▼M25

1.  Kadar je pošiljka, ki prihaja iz tretje države, dana v postopek carinskega skladiščenja ali aktivnega oplemenitenja, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 952/2013, in je predmet ene ali več priprav iz drugega pododstavka, pristojni organ zadevne države članice preveri pošiljko, kot je navedeno v točki (b) prvega pododstavka člena 13(1) te uredbe, preden se opravi prva priprava. Referenčna številka carinske deklaracije, pod katero je bilo blago prijavljeno za carinsko skladiščenje ali za postopek aktivnega oplemenitenja, se vpiše v polje št. 19 potrdila o kontrolnem pregledu.

Priprava se omeji na naslednje vrste postopkov:

(a) pakiranje ali ponovno pakiranje, ali

(b) označevanje, ki zadeva navedbo metode ekološke pridelave.

Po tej pripravi je pošiljka pred sprostitvijo v prosti promet predmet ukrepov iz člena 13(1) te uredbe.

Po tem postopku se izvirnik potrdila o kontrolnem pregledu, kadar je to ustrezno, vrne uvozniku pošiljke, ki je naveden v polju 11 potrdila, za namene drugega pododstavka člena 33(1) Uredbe (ES) št. 834/2007.

▼B

2.  Kadar bo v skladu z odložnim carinskim postopkom na podlagi Uredbe (EGS) št. 2913/92 pošiljka iz tretje države v državi članici še pred sprostitvijo v prost promet v Skupnosti predmet delitve na različne serije, je za pošiljko, še preden se deli, treba uporabiti ukrepe iz člena 13(1) te uredbe.

▼M25

Za posamezne serije, ki nastanejo z delitvijo, uvoznik, naveden v polju 11 potrdila o kontrolnem pregledu, predloži izpisek potrdila o kontrolnem pregledu prek sistema TRACES pristojnemu organu zadevne države članice v skladu z vzorcem in opombami, določenimi v Prilogi VI. Po preverjanju serije pristojni organ zadevne države članice overi izpisek potrdila o kontrolnem pregledu v polju 13 za namen sprostitve v prosti promet. Pristojni organ zadevne države članice v državi članici, kjer se serija sprosti v prosti promet v Uniji, preveri serijo in overi izpisek potrdila o kontrolnem pregledu.

▼B

Oseba, ki je prvotni uvoznik pošiljke in je navedena v polju 11 potrdila o kontrolnem pregledu, hrani kopijo posameznih overjenih izpiskov potrdila o kontrolnem pregledu skupaj z izvirnikom. Ta kopija ima natisnjeno ali vtisnjeno navedbo „KOPIJA“ ali „DVOJNIK“.

▼M25 —————

▼M27

Prejemnik serije ob prevzemu izpolni polje 14 v izvirniku izpiska potrdila o kontrolnem pregledu, s čimer potrdi, da je prevzem serije opravljen v skladu s členom 34 Uredbe (ES) št. 889/2008.

▼B

Prejemnik serije da izpisek potrdila o kontrolnem pregledu na voljo nadzornim organom in/ali izvajalcem nadzora za obdobje najmanj dveh let.

3.  Priprava in postopek delitve pošiljke iz odstavkov 1 in 2 se opravita v skladu z zadevnimi določbami iz naslova V Uredbe (ES) št. 834/2007 in naslova IV Uredbe (ES) št. 889/2008.

▼M5

Člen 15

Proizvodi, ki ne izpolnjujejo zahtev

1.  Ne glede na katere koli ukrepe ali dejavnosti, sprejete v skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 834/2007 in/ali Uredbe (ES) št. 889/2008, je pogoj za sprostitev proizvodov, ki niso skladni z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 834/2007, v prost promet v Uniji umik sklicev na postopke ekološke pridelave iz etiket, oglaševalskih in spremljajočih dokumentov.

▼M25

Ko pristojni organ zadevne države članice pri preverjanju pošiljke odkrije kršitev ali nepravilnost, ki povzroči zavrnitev overitve potrdila in sprostitve proizvodov v prosti promet, navedeni organ Komisijo in druge države članice nemudoma obvesti o navedeni kršitvi ali nepravilnosti prek sistema TRACES.

Države članice zagotovijo učinkovito in uspešno usklajevanje med pristojnimi organi, ki izvajajo uradni nadzor, da si lahko ti nemudoma izmenjajo podatke o odkritju pošiljk proizvodov iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 834/2007, označenih z izrazi, ki se sklicujejo na metodo ekološke pridelave, ki pa niso prijavljeni kot namenjeni za uvoz v skladu z Uredbo (ES) št. 834/2007. Pristojni organ zadevne države članice nemudoma obvesti Komisijo in druge države članice o teh ugotovitvah prek sistema TRACES.

▼M5

2.   ►M9  Ne glede na katere koli ukrepe ali dejavnosti, sprejete v skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 834/2007, uvoznik v primerih utemeljenega suma na kršitev ali nepravilnosti v zvezi s skladnostjo ekoloških proizvodov, uvoženih iz tretjih držav, priznanih v skladu s členom 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007, ali uvoženih ekoloških proizvodov, ki so pod nadzorom nadzornih organov ali izvajalcev nadzora, priznanih v skladu s členom 33(3) navedene uredbe, z zahtevami navedene uredbe sprejme vse potrebne ukrepe v skladu s členom 91(1) Uredbe (ES) št. 889/2008. ◄

Uvoznik in nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki je izdal potrdilo o preverjanju iz člena 13 te uredbe, nemudoma obvesti izvajalce nadzora, nadzorne organe in pristojne organe zadevnih držav članic ter tretjih držav, ki so prisotne pri ekološki pridelavi zadevnih proizvodov, ter po potrebi tudi Komisijo. Nadzorni organ ali izvajalec nadzora lahko zahteva prepoved dajanja v promet za proizvode, ki imajo navedbe metode ekološke pridelave, dokler se ne potrdi, po prejemu informacij izvajalca ali iz drugih virov, da sum ne obstaja več.

▼M9

3.  Ne glede na katere koli ukrepe ali dejavnosti, sprejete v skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 834/2007, v primerih, ko izvajalec nadzora ali nadzorni organ države članice ali tretje države utemeljeno sumi na kršitev ali nepravilnost v zvezi s skladnostjo ekoloških proizvodov, uvoženih iz tretjih držav, priznanih v skladu s členom 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007, ali uvoženih ekoloških proizvodov, ki so pod nadzorom nadzornih organov ali izvajalcev nadzora, priznanih v skladu s členom 33(3) navedene uredbe, z zahtevami navedene uredbe, sprejme vse potrebne ukrepe v skladu s členom 91(2) Uredbe (ES) št. 889/2008 in nemudoma obvesti izvajalce nadzora, nadzorne organe in pristojne organe zadevnih držav članic ter tretjih držav, ki so prisotni pri ekološki pridelavi zadevnih proizvodov, ter Komisijo.

▼M9

4.  Kadar pristojni organ tretje države, priznane v skladu s členom 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007, oziroma nadzorni organ ali izvajalec nadzora, priznan v skladu s členom 33(3) navedene uredbe, prejme obvestilo Komisije, da je prejela sporočilo države članice o utemeljenem sumu na kršitev ali nepravilnost v zvezi s skladnostjo uvoženih ekoloških proizvodov z zahtevami navedene uredbe ali te uredbe, prouči izvor domnevne nepravilnosti ali kršitve ter Komisijo in državo članico, ki je poslala prvotno sporočilo, obvesti o rezultatu preiskave in sprejetih ukrepih. Navedene informacije se pošljejo v 30 koledarskih dneh od datuma, ko je bilo poslano prvotno sporočilo Komisije.

Država članica, ki je poslala prvotno sporočilo, lahko Komisijo prosi, da po potrebi zahteva dodatne informacije, ki se pošljejo Komisiji in zadevni državi članici. Država članica, ki je poslala prvotno sporočilo, po prejetju odgovora ali dodatnih informacij v vsakem primeru opravi potrebne vnose in posodobitve v računalniškem sistemu iz člena 94(1) Uredbe (ES) št. 889/2008.

▼M25

5.  Uvoznik, prvi prejemnik ali njun nadzorni organ ali izvajalec nadzora pošlje informacije o kršitvah ali nepravilnostih v zvezi z uvoženimi proizvodi pristojnim organom zadevnih držav članic s pomočjo računalniškega sistema iz člena 94(1) Uredbe (ES) št. 889/2008 prek sistema TRACES.

▼BNASLOV IV

SKUPNA PRAVILA

Člen 16

Ocena zahtevkov in objava seznamov

1.  Komisija preuči zahtevke, ki jih je prejela v skladu s členi 4, 8 in 11, s pomočjo Odbora za ekološko pridelavo iz člena 37(1) Uredbe (ES) št. 834/2007 (v nadaljevanju „Odbor“). Za ta namen Odbor sprejme poseben notranji poslovnik.

Za pomoč Komisiji pri preučitvi zahtevkov ter pri upravljanju in pregledovanju seznama Komisija ustanovi strokovno skupino, v katero so vključeni vladni strokovnjaki in strokovnjaki iz zasebnega sektorja.

2.  Za vsak prejet zahtevek in po posvetovanju z državami članicami v skladu s posebnim internim poslovnikom Komisija imenuje dve državi članici, da delujeta kot soporočevalki. Komisija zahtevke razdeli med državami članicami sorazmerno glede na število glasov vsake države članice v Odboru za ekološko pridelavo. Države članice soporočevalke preučijo dokumentacijo in informacije, kot so določene v členih 4, 8 in 11, povezanih z zahtevki, ter pripravijo poročilo. Za upravljanje in pregled seznamov preučijo tudi letna poročila in vse druge informacije iz členov 5, 9 in 12 v zvezi z vpisi na sezname.

3.  Ob upoštevanju rezultata preučitve, ki jo opravijo države članice soporočevalke, se Komisija v skladu s postopkom iz člena 37(2) Uredbe (ES) št. 834/2007 odloči glede priznanja tretjih držav, izvajalcev nadzora ali nadzornih organov, njihovi vključitvi na sezname ali o kakršni koli spremembi seznamov, vključno z dodelitvijo šifre tem izvajalcem nadzora in nadzornim organom. Odločitve se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

4.  Komisija da sezname na voljo javnosti z ustreznimi tehničnimi sredstvi, vključno z objavo na internetu.

Člen 17

Sporočilo

1.  Pri posredovanju dokumentov ali drugih informacij iz členov 32 in 33 Uredbe (ES) št. 834/2007 ter iz te uredbe Komisiji ali državam članicam, pristojni organi tretje države, nadzorni organi ali izvajalci nadzora uporabljajo elektronski prenos. Kadar Komisija ali države članice dajo na voljo posebne elektronske sisteme za prenos podatkov, uporabijo te sisteme. Tudi Komisija in države članice uporabljajo te sisteme, da si med seboj pošiljajo zadevne dokumente.

2.  Za obliko in vsebino dokumentov in informacij iz členov 32 in 33 Uredbe (ES) št. 834/2007 in te uredbe Komisija pripravi smernice, vzorce in vprašalnike, kjer je to ustrezno, ter jih da na voljo v računalniškem sistemu iz odstavka 1 tega člena. Komisija te smernice, vzorce in vprašalnike prilagodi in posodobi, potem ko o tem obvesti države članice in pristojne organe tretjih držav ter nadzorne organe in izvajalce nadzora, ki so priznani v skladu s to uredbo.

▼M25

3.  Računalniški sistem, ki je določen v odstavku 1, lahko zbira zahtevke, dokumente in informacije iz te uredbe, kjer je to ustrezno.

▼B

4.  Dokazila iz členov 32 in 33 Uredbe (ES) št. 834/2007 in iz te uredbe, zlasti iz členov 4, 8 in 11, pristojni organi tretjih držav, nadzorni organi ali izvajalci nadzora dajo na voljo Komisiji in državam članicam za vsaj tri leta po letu, v katerem se je izvajal nadzor ali v katerem so bila izdana potrdila o kontrolnem pregledu in dokazila.

5.  Kadar dokument ali postopek iz členov 32 in 33 Uredbe (ES) št. 834/2007 ali podrobna pravila za njegovo uporabo zahtevajo podpis pooblaščene osebe ali odobritev osebe na eni ali več stopenj tega postopka, morajo računalniški sistemi, zasnovani za sporočanje teh dokumentov, v skladu z zakonodajo Skupnosti in zlasti s Sklepom Komisije 2004/563/ES, Euratom, omogočati nedvoumno identifikacijo vsake osebe ter zagotavljati razumno jamstvo, da vsebine dokumentov, vključno v zvezi s stopnjami postopka, ni mogoče spremeniti.NASLOV V

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

Člen 18

Prehodne določbe o seznamu tretjih držav

Zahtevki tretjih držav za vključitev, predloženi v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 345/2008 pred 1. januarjem 2009, se obravnavajo kot vloge na podlagi člena 8 te Uredbe.

▼M25

Prvi seznam priznanih držav vključuje Argentino, Avstralijo, Kostariko, Indijo, Izrael ( 9 ), Novo Zelandijo in Švico. Ne vsebuje šifer iz člena 7(2)(f) te uredbe. Te šifre se dodajo pred 1. julijem 2010 s posodobitvijo seznama v skladu s členom 17(2).

▼M25 —————

▼M25

Člen 19a

Prehodna pravila o uporabi potrdil o kontrolnem pregledu, ki niso bila izdana v sistemu TRACES

Do 19. oktobra 2017 se potrdila o kontrolnem pregledu iz člena 13(1)(a) in njihovi izpiski iz člena 14(2) lahko izdajo in overijo v skladu s členom 13(3) do (7) brez uporabe sistema TRACES, v skladu s členom 13a(1), (2) in (3) ter na podlagi vzorcev in opomb iz Priloge V ali VI.

▼B

Člen 20

Razveljavitev

Uredbi (ES) št. 345/2008 in (ES) št. 605/2008 se razveljavita.

Sklicevanja na razveljavljeni uredbi se obravnavajo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge VII.

Člen 21

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

SEZNAM IZVAJALCEV NADZORA IN NADZORNIH ORGANOV ZA NAMEN IZPOLNJEVANJA ZAHTEV TER ZADEVNE SPECIFIKACIJE IZ ČLENA 3
PRILOGA II

image

▼M7
PRILOGA III

SEZNAM TRETJIH DRŽAV IN ZADEVNIH SPECIFIKACIJ IZ ČLENA 7

►M25

 

Opomba: V skladu s členom 17(1)(f) Uredbe (ES) št. 834/2007 se živali in proizvodi živalskega izvora, pridelani v obdobju preusmeritve, ne tržijo z navedbami iz členov 23 in 24 navedene uredbe, ki se uporabljajo pri označevanju in oglaševanju proizvodov. Ti proizvodi so zato prav tako izvzeti iz priznanj, kar se tiče kategorij proizvodov B in D, za vse tretje države, navedene v tej prilogi.

 ◄

ARGENTINA

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi

A

 

Žive živali ali nepredelani živalski proizvodi

B

►M25  Razen živine in živalskih proizvodov, ki imajo ali bodo imeli označbe o preusmeritvi ◄

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo (1)

D

►M25  Razen živalskih proizvodov, ki imajo ali bodo imeli označbe o preusmeritvi ◄

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

(1)   Vino in kvas nista vključena.

▼M25

2.

Poreklo : proizvodi kategorij A, B in F, ki so bili pridelani v Argentini, in proizvodi kategorije D, predelani v Argentini z ekološko pridelanimi sestavinami, ki so bile pridelane v Argentini.

▼M7

3.

Standardi pridelave : Ley 25 127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica“

4.

Pristojni organ : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.

Nadzorni organi :Šifra

Ime

Internetni naslov

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert)

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

►M21  www.letis.org ◄

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

www.oia.com.ar

6.

Organi za izdajo potrdil : kakor v točki 5

7.

Trajanje vključitve : ni določeno

AVSTRALIJA

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi

A

 

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo (1)

D

Večinoma sestavljeni iz ene ali več sestavin rastlinskega porekla

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

(1)   Vino in kvas nista vključena.

▼M25

2.

Poreklo : proizvodi kategorij A in F, ki so bili pridelani v Avstraliji, in proizvodi kategorije D, predelani v Avstraliji z ekološko pridelanimi sestavinami, ki so bile pridelane v Avstraliji.

▼M7

3.

Standardi pridelave : National standard for organic and bio-dynamic produce

▼M19

4.

Pristojni organ : Department of Agriculture, ►M21  www.agriculture.gov.au/export/food/organic-bio-dynamic ◄

▼M7

5.

Nadzorni organi :Šifra

Ime

Internetni naslov

AU-BIO-001

Australian Certified Organic Pty. Ltd

►M24  www.aco.net.au ◄

▼M21 —————

▼M7

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic (NCO)

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.

Organi za izdajo potrdil : kakor v točki 5

7.

Trajanje vključitve : ni določeno

KANADA

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi

A

 

Žive živali ali nepredelani živalski proizvodi

B

 

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo ►M22   ◄

D

 

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot krmilo

E

 

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

▼M22

2.

Poreklo : proizvodi kategorije A, B in F, ki so bili pridelani v Kanadi, in proizvodi kategorije D in E, ki se predelujejo v Kanadi, z ekološko pridelanimi sestavinami, ki so bile pridelane v Kanadi ali ki so bile uvožene v Kanado v skladu s kanadsko zakonodajo.

▼M7

3.

Standardi pridelave : Organic Products Regulation

4.

Pristojni organ : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.

Nadzorni organi :Šifra

Ime

Internetni naslov

▼M24 —————

▼M11

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

▼M7

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://tilth.org

CA-ORG-012

Organic Certifiers

www.organiccertifiers.com

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

▼M21 —————

▼M21

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

www.tcocert.ca

▼M7

6.

Organi za izdajo potrdil : kakor v točki 5

▼M15

7.

Trajanje vključitve : ni določeno

▼M7

KOSTARIKA

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi

A

 

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo (1)

D

Izključno predelani rastlinski proizvodi

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

(1)   Vino in kvas nista vključena.

▼M25

2.

Poreklo : proizvodi kategorij A in F, ki so bili pridelani v Kostariki, in proizvodi kategorije D, predelani v Kostariki z ekološko pridelanimi sestavinami, ki so bile pridelane v Kostariki.

▼M7

3.

Standardi pridelave : Reglamento sobre la agricultura orgánica

▼M11

4.

Pristojni organ : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

▼M7

5.

Nadzorni organi :Šifra

Ime

Internetni naslov

▼M21

CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.sfe.go.cr

CR-BIO-002

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

▼M7

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-004

Control Union Certifications

www.cuperu.com

CR-BIO-006

Primus Labs. Esta

www.primuslabs.com

6.

Organi za izdajo potrdil : Ministerio de Agricultura y Ganadería

7.

Trajanje vključitve : ni določeno

▼M9

INDIJA

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi

A

 

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

2.

Poreklo : proizvodi kategorije A in F, ki so bili pridelani v Indiji.

▼M7

3.

Standardi pridelave : National Programme for Organic Production

▼M11

4.

Pristojni organ : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

▼M7

5.

Nadzorni organi :Šifra

Ime

Internetni naslov

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT Control Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

▼M24

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imocontrol.in

▼M7

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

▼M11

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

▼M7

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

▼M15

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

▼M7

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

▼M24

IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.sgsgroup.in

▼M15 —————

▼M7

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

▼M11

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

▼M7

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

▼M21 —————

▼M7

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

▼M11

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org

▼M21 —————

▼M15

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

▼M21

IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency

www.ossopca.nic.in

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org

▼M7

6.

Organi za izdajo potrdil : kakor v točki 5

7.

Trajanje vključitve : ni določeno

IZRAEL

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi

A

 

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo (1)

D

Večinoma sestavljeni iz ene ali več sestavin rastlinskega porekla

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

(1)   Vino in kvas nista vključena.

▼M25

2.

Poreklo :

proizvodi kategorij A in F, ki so bili pridelani v Izraelu, in proizvodi kategorije D, predelani v Izraelu z ekološko pridelanimi sestavinami, ki so bile pridelane v Izraelu ali so bile uvožene v Izrael:

 bodisi iz Unije

 bodisi iz tretjih držav v okviru ureditve, ki je priznana kot enakovredna v skladu z določbami člena 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007.

▼M17

3.

Standardi pridelave : Zakon o ureditvi ekološke pridelave, 5765–2005, in ustrezni predpisi.

▼M7

4.

Pristojni organ : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.

Nadzorni organi :Šifra

Ime

Internetni naslov

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

▼M17 —————

▼M7

6.

Organi za izdajo potrdil : kakor v točki 5

7.

Trajanje vključitve : ni določeno

JAPONSKA

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi

A

 

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo (1)

D

Večinoma sestavljeni iz ene ali več sestavin rastlinskega porekla

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

(1)   Vino in kvas nista vključena.

▼M25

2.

Poreklo :

proizvodi kategorij A in F, ki so bili pridelani na Japonskem, in proizvodi kategorije D, predelani na Japonskem z ekološko pridelanimi sestavinami, ki so bile pridelane na Japonskem ali so bile uvožene na Japonsko:

 bodisi iz Unije

 bodisi iz tretje države, za katero je Japonska priznala, da so bili proizvodi v tej tretji državi pridelani in nadzorovani v skladu s pravili, ki so enakovredna pravilom iz japonske zakonodaje.

▼M7

3.

Standardi pridelave : Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF, 27. oktobra 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF, 27. oktobra 2005)

▼M21

4.

Pristojni organi : Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html in Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp

▼M7

5.

Nadzorni organi :Šifra

Ime

Internetni naslov

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd.

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

▼M11

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

▼M15

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited.

www.ecocert.co.jp

▼M19

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan, Inc.

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

▼M7

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

▼M19

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

▼M7

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

▼M19

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org

▼M7

JP-BIO-019

Japan Eco-system Farming Association

www.npo-jefa.com

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

▼M15

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv

▼M7

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

▼M12

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

LIFE Co., Ltd.

http://www.life-silver.com/jas/

▼M15

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034

International Nature Farming Researech Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

▼M7

6.

Organi za izdajo potrdil : kakor v točki 5

▼M12

7.

Trajanje uvrstitve : ni določeno

▼M7

ŠVICA

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi

A

Razen proizvodov, pridelanih v preusmeritvenem obdobju

Žive živali in nepredelani živalski proizvodi

B

►M25  Razen proizvodov, pridelanih v preusmeritvenem obdobju ◄

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo

D

Razen proizvodov, pridelanih med obdobjem preusmeritve, ki vsebujejo sestavine kmetijskega porekla

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot krmilo

E

Razen proizvodov, pridelanih med obdobjem preusmeritve, ki vsebujejo sestavine kmetijskega porekla

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

▼M25

2.

Poreklo :

proizvodi kategorij A in F, ki so bili pridelani v Švici, in proizvodi kategorij D in E, predelani v Švici z ekološko pridelanimi sestavinami, ki so bile pridelane v Švici ali so bile uvožene v Švico:

 bodisi iz Unije

 bodisi iz tretje države, za katero je Švica priznala, da so bili proizvodi v tej tretji državi pridelani in nadzorovani v skladu s pravili, ki so enakovredna pravilom iz švicarske zakonodaje.

▼M7

3.

Standardi pridelave : Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products and foodstuffs

4.

Pristojni organ : Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en

5.

Nadzorni organi :Šifra

Ime

Internetni naslov

CH-BIO-004

Institut für Marktökologie (IMO)

www.imo.ch

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

CH-BIO-038

ProCert Safety AG

www.procert.ch

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.

Organi za izdajo potrdil : kakor v točki 5

7.

Trajanje vključitve : ni določeno

TUNIZIJA

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi

A

 

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo (1)

D

Večinoma sestavljeni iz ene ali več sestavin rastlinskega porekla

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

(1)   Vino in kvas nista vključena.

▼M25

2.

Poreklo : proizvodi kategorij A in F, ki so bili pridelani v Tuniziji, in proizvodi kategorije D, predelani v Tuniziji z ekološko pridelanimi sestavinami, ki so bile pridelane v Tuniziji.

▼M7

3.

Standardi pridelave : Law No 99-30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; Decree of the Minister for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to the organic method

4.

Pristojni organ : Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); ►M21  www.agriculture.tn in www.onagri.tn ◄

▼M17

5.

Izvajalci nadzora :Številka oznake

Ime

Internetni naslov

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

▼M21

TN-BIO-003

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

▼M17

TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

▼M7

6.

Organi za izdajo potrdil : kakor v točki 5

▼M19

7.

Trajanje vključitve : ni določeno

▼M7

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi

A

►M25  V primeru uvoza jabolk in hrušk je treba predložiti posebno potrdilo, ki ga izda ustrezni izvajalec nadzora ali nadzorni organ, ki potrjuje, da v postopku proizvodnje za preprečevanje hruševega ožiga niso bili uporabljeni antibiotiki (kot sta npr. tetraciklin in streptomicin) ◄

Žive živali ali nepredelani živalski proizvodi

B

 

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo (1)

D

►M25  V primeru uvoza predelanih jabolk in hrušk je treba predložiti posebno potrdilo, ki ga izda ustrezni izvajalec nadzora ali nadzorni organ, ki potrjuje, da v postopku proizvodnje za preprečevanje hruševega ožiga niso bili uporabljeni antibiotiki (kot sta npr. tetraciklin in streptomicin). ◄

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot krmilo

E

 

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

(1)   Vino vključeno od 1. avgusta 2012.

▼M12

2.

Poreklo :

proizvodi kategorije A, B in F ter ekološko pridelane sestavine v proizvodih kategorije D in E, ki:

 so bili pridelani v Združenih državah ali

 so bili uvoženi v Združene države ter predelani in pakirani v Združenih državah v skladu z ameriško zakonodajo.

▼M7

3.

Standardi pridelave : Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205)

4.

Pristojni organ : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

5.

Nadzorni organi :Šifra

Ime

Internetni naslov

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

▼M21

US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

▼M11

US-ORG-005

BioAgriCert

http://www.bioagricert.org/english

▼M7

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

▼M21

US-ORG-009

Clemson University

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

▼M7

US-ORG-010

Ecocert S.A.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Culture

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

▼M21

US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com

▼M7

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

▼M21

US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

www.marincounty.org/depts/ag/moca

▼M11

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

▼M7

US-ORG-024

Mayacert S.A.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

▼M11

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

▼M7

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

▼M24 —————

▼M7

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA-New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

▼M21

US-ORG-038

Americert International (AI)

www.americertorganic.com

▼M7

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

▼M21 —————

▼M7

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

▼M11

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

▼M7

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

▼M12

US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/

▼M24

US-ORG-061

Basin and Range Organics (BARO)

www.basinandrangeorganics.org

▼M7

6.

Organi za izdajo potrdil : kakor v točki 5

▼M19

7.

Trajanje vključitve : ni določeno

▼M7

NOVA ZELANDIJA

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi

A

 

Žive živali ali nepredelani živalski proizvodi

B

►M25  Razen živine in živalskih proizvodov, ki imajo ali bodo imeli označbe o preusmeritvi ◄

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo (1)

D

►M25  Razen živalskih proizvodov, ki imajo ali bodo imeli označbe o preusmeritvi ◄

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

(1)   Kvas ni vključen.

▼M25

2.

Poreklo :

proizvodi kategorij A, B in F, ki so bili pridelani na Novi Zelandiji, in proizvodi kategorije D, predelani na Novi Zelandiji z ekološko pridelanimi sestavinami, ki so bile pridelane na Novi Zelandiji ali so bile uvožene na Novo Zelandijo:

 bodisi iz Unije

 bodisi iz tretjih držav v okviru ureditve, ki je priznana kot enakovredna v skladu z določbami člena 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007,

 bodisi iz tretje države, katere pravila za pridelavo in preverjanje so bila priznana kot enakovredna Uradnemu programu MAF za zagotavljanje ekološke pridelave na podlagi jamstev in informacij, ki jih je predložil pristojni organ te države v skladu z določbami MAF, in pod pogojem da se uvozijo samo ekološko pridelane sestavine, ki bodo vključene, do največ 5 % proizvodov kmetijskega porekla, v proizvode kategorije D, pripravljene na Novi Zelandiji.

▼M7

3.

Standardi pridelave : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production

▼M16

4.

Pristojni organ :

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

5.

Nadzorni organi :Šifra

Ime

Internetni naslov

▼M16

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

►M24  http://www.asurequality.com ◄

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand

www.biogro.co.nz

6.

►M16  Organi za izdajo potrdil : Ministry for Primary Industries (MPI) ◄

7.

Trajanje vključitve : ni določeno

▼M18

REPUBLIKA KOREJA

1.

Kategorije proizvodov

:Kategorija proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo

D

 

▼M25

2.

Poreklo

:

proizvodi kategorije D, predelani v Republiki Koreji z ekološko pridelanimi sestavinami, ki so bile pridelane v Republiki Koreji ali uvožene v Republiko Korejo:

 bodisi iz Unije

 bodisi iz tretje države, za katero je Republika Koreja priznala, da so bili proizvodi v tej tretji državi pridelani in nadzorovani v skladu s pravili, ki so enakovredna pravilom iz zakonodaje Republike Koreje.

▼M18

3.

Standardi pridelave : Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food

▼M19

4.

Pristojni orga : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

▼M18

5.

Izvajalci nadzora

:Šifra

Ime

Internetni naslov

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

▼M24

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

▼M21 —————

▼M26 —————

▼M18

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO(Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

▼M21

KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

▼M18

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

▼M26

KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

▼M18

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

▼M21

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

café.naver.com/neoefcc

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

www.greenorganic4us.co.kr

▼M26

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

image

▼M27

KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr

▼M18

6.

Izvajalci in organi, ki izdajajo potrdila : kakor v točki 5

7.

Trajanje vključitve : 31. januar 2018

▼M24
PRILOGA IV

SEZNAM IZVAJALCEV NADZORA IN NADZORNIH ORGANOV ZA NAMEN ENAKOVREDNOSTI TER ZADEVNE SPECIFIKACIJE IZ ČLENA 10

V tej prilogi so kategorije proizvodov določene z naslednjimi oznakami:

A : Nepredelani rastlinski proizvodi

B : Žive živali ali nepredelani živalski proizvodi

▼M25

C : Nepredelani proizvodi iz akvakulture in alge

▼M24

D : Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo ( 10 )

E : Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot krmilo (10) 

F : Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

Internetna stran v skladu s členom 10(2)(e), kjer je na voljo seznam izvajalcev, ki so predmet nadzornega sistema, ter kontaktna točka, kjer so na voljo informacije o njihovem certifikacijskem statusu, zadevnih kategorijah proizvodov ter suspendiranih izvajalcih in proizvodih ter izvajalcih in proizvodih, ki jim je bilo potrdilo odvzeto, je na voljo na internetnem naslovu iz točke 2 za vsakega izvajalca nadzora ali nadzorni organ, razen če ni drugače določeno.

▼M27 —————

▼M26

„A CERT European Organization for Certification S.A.“

1. Naslov: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Grčija

2. Internetni naslov: www.a-cert.org

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-171

Albanija

x

x

AZ-BIO-171

Azerbajdžan

x

x

BT-BIO-171

Butan

x

x

BY-BIO-171

Belorusija

x

x

CL-BIO-171

Čile

x

x

CN-BIO-171

Kitajska

x

x

DO-BIO-171

Dominikanska republika

x

x

EC-BIO-171

Ekvador

x

x

EG-BIO-171

Egipt

x

x

ET-BIO-171

Etiopija

x

x

GD-BIO-171

Grenada

x

x

GE-BIO-171

Gruzija

x

x

ID-BIO-171

Indonezija

x

x

IR-BIO-171

Iran

x

x

JM-BIO-171

Jamajka

x

x

JO-BIO-171

Jordanija

x

x

KE-BIO-171

Kenija

x

x

KZ-BIO-171

Kazahstan

x

x

LB-BIO-171

Libanon

x

x

MA-BIO-171

Maroko

x

x

MD-BIO-171

Moldavija

x

x

MK-BIO-171

nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

x

x

PG-BIO-171

Papua Nova Gvineja

x

x

PH-BIO-171

Filipini

x

x

PK-BIO-171

Pakistan

x

x

RS-BIO-171

Srbija

x

x

RU-BIO-171

Rusija

x

x

RW-BIO-171

Ruanda

x

x

SA-BIO-171

Saudova Arabija

x

x

TH-BIO-171

Tajska

x

x

TR-BIO-171

Turčija

x

x

TW-BIO-171

Tajvan

x

x

TZ-BIO-171

Tanzanija

x

x

UA-BIO-171

Ukrajina

x

x

UG-BIO-171

Uganda

x

x

ZA-BIO-171

Južna Afrika

x

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M24

„Agreco R.F. Göderz GmbH“

1. Naslov: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Nemčija

2. Internetni naslov: http://agrecogmbh.de

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-151

Azerbajdžan

x

x

BA-BIO-151

Bosna in Hercegovina

x

x

BF-BIO-151

Burkina Faso

x

x

BO-BIO-151

Bolivija

x

x

CM-BIO-151

Kamerun

x

x

CO-BIO-151

Kolumbija

x

x

CU-BIO-151

Kuba

x

x

CV-BIO-151

Zelenortski otoki

x

DO-BIO-151

Dominikanska republika

x

x

EC-BIO-151

Ekvador

x

x

EG-BIO-151

Egipt

x

x

ET-BIO-151

Etiopija

x

x

FJ-BIO-151

Fidži

x

GE-BIO-151

Gruzija

x

x

GH-BIO-151

Gana

x

x

GT-BIO-151

Gvatemala

x

x

HN-BIO-151

Honduras

x

x

ID-BIO-151

Indonezija

x

x

IR-BIO-151

Iran

x

KE-BIO-151

Kenija

x

x

KG-BIO-151

Kirgizistan

x

x

KH-BIO-151

Kambodža

x

KZ-BIO-151

Kazahstan

x

x

LK-BIO-151

Šrilanka

x

x

MA-BIO-151

Maroko

x

x

MD-BIO-151

Moldavija

x

x

ME-BIO-151

Črna gora

x

x

MG-BIO-151

Madagaskar

x

x

MK-BIO-151

nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

x

ML-BIO-151

Mali

x

x

MX-BIO-151

Mehika

x

NG-BIO-151

Nigerija

x

x

NI-BIO-151

Nikaragva

x

x

NP-BIO-151

Nepal

x

x

PE-BIO-151

Peru

x

x

PG-BIO-151

Papua Nova Gvineja

x

x

PH-BIO-151

Filipini

x

x

PY-BIO-151

Paragvaj

x

x

RS-BIO-151

Srbija

x

x

RU-BIO-151

Rusija

x

x

SB-BIO-151

Salomonovi otoki

x

SN-BIO-151

Senegal

x

x

SR-BIO-151

Surinam

x

x

SV-BIO-151

Salvador

x

TG-BIO-151

Togo

x

x

TH-BIO-151

Tajska

x

x

TM-BIO-151

Turkmenistan

x

x

TO-BIO-151

Tonga

x

TV-BIO-151

Tuvalu

x

x

TZ-BIO-151

Tanzanija

x

x

UA-BIO-151

Ukrajina

x

x

UG-BIO-151

Uganda

x

x

UY-BIO-151

Urugvaj

x

UZ-BIO-151

Uzbekistan

x

x

VE-BIO-151

Venezuela

x

x

VN-BIO-151

Vietnam

x

x

WS-BIO-151

Samoa

x

ZA-BIO-151

Južna Afrika

x

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in vino.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M27

„Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA“

1. Naslov: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugalska

2. Internetni naslov: www.agricert.pt

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

ST-BIO-172

São Tomé in Príncipe

x

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in vino.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M24

„Albinspekt“

1. Naslov: Sheshi Hari Trumen, Nd. 1, Hy. 25, Ap. 10, 1016 Tirana, Albanija

2. Internetni naslov: http://www.albinspekt.com

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

Albanija

x

x

x

XK-BIO-139

Kosovo (1)

x

x

x

(1)   To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa Kosova ter je v skladu z resolucijo VSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in vino.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

„ARGENCERT SA“

▼M27

1. Naslov: Bouchard 644 6o piso „A“, C1106ABJ, Buenos Aires, Argentina

▼M24

2. Internetni naslov: www.argencert.com.ar

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-138

Argentina

x

CL-BIO-138

Čile

x

x

PY-BIO-138

Paragvaj

x

x

UY-BIO-138

Urugvaj

x

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in proizvodi iz Priloge III.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

„Australian Certified Organic“

1. Naslov: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Avstralija

2. Internetni naslov: http://www.aco.net.au

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

Avstralija

x

x

CK-BIO-107

Cookovi otoki

x

x

CN-BIO-107

Kitajska

x

x

x

FJ-BIO-107

Fidži

x

x

FK-BIO-107

Falklandski otoki

x

HK-BIO-107

Hongkong

x

x

ID-BIO-107

Indonezija

x

x

MG-BIO-107

Madagaskar

x

x

MM-BIO-107

Mjanmar/Burma

x

x

MY-BIO-107

Malezija

x

x

PG-BIO-107

Papua Nova Gvineja

x

x

SG-BIO-107

Singapur

x

x

TH-BIO-107

Tajska

x

x

TO-BIO-107

Tonga

x

x

TW-BIO-107

Tajvan

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in proizvodi iz Priloge III.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

„Balkan Biocert Skopje“

1. Naslov: Frederik Sopen, 2/9, 1000 Skopje, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

2. Internetni naslov: http://www.balkanbiocert.mk

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

x

x

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in vino.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

„Bioagricert S.r.l.“

1. Naslov: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italija

2. Internetni naslov: http://www.bioagricert.org

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

▼M26

AL-BIO-132

Albanija

x

x

x

BD-BIO-132

Bangladeš

x

x

▼M24

BR-BIO-132

Brazilija

x

x

CN-BIO-132

Kitajska

x

►M27  x ◄

x

►M27  x ◄

EC-BIO-132

Ekvador

x

x

▼M26

ID-BIO-132

Indonezija

x

▼M24

IN-BIO-132

Indija

x

IR-BIO-132

Iran

x

x

KH-BIO-132

Kambodža

x

x

KR-BIO-132

Republika Koreja

x

LA-BIO-132

Laos

x

x

MA-BIO-132

Maroko

x

x

MM-BIO-132

Mjanmar/Burma

x

x

MX-BIO-132

Mehika

x

x

x

▼M27

MY-BIO-132

Malezija

x

x

x

▼M24

NP-BIO-132

Nepal

x

x

PF-BIO-132

Francoska Polinezija

x

x

RS-BIO-132

Srbija

x

x

▼M27

SG-BIO-132

Singapur

x

x

x

▼M24

SM-BIO-132

San Marino

x

▼M26

SN-BIO-132

Senegal

x

▼M24

TG-BIO-132

Togo

x

x

TH-BIO-132

Tajska

x

x

x

►M26  x ◄

TR-BIO-132

Turčija

x

x

UA-BIO-132

Ukrajina

x

x

VN-BIO-132

Vietnam

x

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in vino.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

„BioGro New Zealand Limited“

1. Naslov: P.O. Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nova Zelandija

2. Internetni naslov: http://www.biogro.co.nz

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

FJ-BIO-130

Fidži

x

x

MY-BIO-130

Malezija

x

NU-BIO-130

Niue

x

x

VU-BIO-130

Vanuatu

x

x

WS-BIO-130

Samoa

x

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in vino.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

„Bio.inspecta AG“

1. Naslov: Ackerstrasse, 5070 Frick, Švica

2. Internetni naslov: http://www.bio-inspecta.ch

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

Združeni arabski emirati

x

x

AL-BIO-161

Albanija

x

x

AM-BIO-161

Armenija

x

x

AZ-BIO-161

Azerbajdžan

x

x

BA-BIO-161

Bosna in Hercegovina

x

x

BF-BIO-161

Burkina Faso

x

BJ-BIO-161

Benin

x

BR-BIO-161

Brazilija

x

x

CI-BIO-161

Slonokoščena obala

x

x

CU-BIO-161

Kuba

x

x

DO-BIO-161

Dominikanska republika

x

x

ET-BIO-161

Etiopija

x

x

GE-BIO-161

Gruzija

x

x

GH-BIO-161

Gana

x

x

ID-BIO-161

Indonezija

x

x

IR-BIO-161

Iran

x

x

KE-BIO-161

Kenija

x

x

KG-BIO-161

Kirgizistan

x

x

KR-BIO-161

Republika Koreja

x

KZ-BIO-161

Kazahstan

x

x

LB-BIO-161

Libanon

x

x

MA-BIO-161

Maroko

x

x

MD-BIO-161

Moldavija

x

x

PH-BIO-161

Filipini

x

x

RU-BIO-161

Rusija

x

x

SN-BIO-161

Senegal

x

x

TJ-BIO-161

Tadžikistan

x

x

TR-BIO-161

Turčija

x

x

TZ-BIO-161

Tanzanija

x

x

UA-BIO-161

Ukrajina

x

x

UZ-BIO-161

Uzbekistan

x

x

VN-BIO-161

Vietnam

x

x

XK-BIO-161

Kosovo (1)

x

x

ZA-BIO-161

Južna Afrika

x

x

(1)   To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa Kosova ter je v skladu z resolucijo VSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in vino.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

„Bio Latina Certificadora“

1. Naslov: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

2. Internetni naslov: http://www.biolatina.com

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Bolivija

x

x

x

CO-BIO-118

Kolumbija

x

x

GT-BIO-118

Gvatemala

x

x

HN-BIO-118

Honduras

x

x

MX-BIO-118

Mehika

x

x

NI-BIO-118

Nikaragva

x

x

x

PA-BIO-118

Panama

x

x

PE-BIO-118

Peru

x

x

x

SV-BIO-118

Salvador

x

x

VE-BIO-118

Venezuela

x

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in vino.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

„Bolicert Ltd.“

1. Naslov: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivija

2. Internetni naslov: http://www.bolicert.org

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-126

Bolivija

x

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in vino.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

„Bureau Veritas Certification France SAS“

1. Naslov: Immeuble Le Guillaumet, 60 avenue du Général de Gaulle, 92046 Paris La Défense Cedex, Francija

2. Internetni naslov: http://www.qualite-france.com

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

MA-BIO-165

Maroko

x

x

MC-BIO-165

Monako

x

x

MG-BIO-165

Madagaskar

x

x

x

MU-BIO-165

Mauritius

x

x

x

NI-BIO-165

Nikaragva

x

x

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M26

„Caucascert Ltd“

▼M24

1. Naslov: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Gruzija

2. Internetni naslov: http://www.caucascert.ge

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

GE-BIO-117

Gruzija

x

x

x

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

„CCOF Certification Services“

1. Naslov: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, ZDA

2. Internetni naslov: http://www.ccof.org

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-105

Mehika

x

x

►M27  x ◄

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in vino.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

„CCPB Srl“

1. Naslov: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italija

2. Internetni naslov: http://www.ccpb.it

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-102

Kitajska

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

EG-BIO-102

Egipt

x

x

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M26

GE-BIO-102

Gruzija

x

x

x

x

x

▼M24

IQ-BIO-102

Irak

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M26

IR-BIO-102

Iran

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Jordanija

x

x

x

x

x

▼M24

LB-BIO-102

Libanon

x

x

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

MA-BIO-102

Maroko

x

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

ML-BIO-102

Mali

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

PH-BIO-102

Filipini

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

▼M26

SA-BIO-102

Saudova Arabija

x

x

x

x

x

▼M24

SM-BIO-102

San Marino

x

x

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

SY-BIO-102

Sirija

x

►M26  x ◄

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

TN-BIO-102

Tunizija

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

TR-BIO-102

Turčija

x

x

x

►M26  x ◄

►M26  x ◄

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

„CERES Certification of Environmental Standards GmbH“

1. Naslov: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Nemčija

2. Internetni naslov: http://www.ceres-cert.com

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-140

Združeni arabski emirati

x

AL-BIO-140

Albanija

x

x

x

▼M26

AM-BIO-140

Armenija

x

x

x

▼M24

AZ-BIO-140

Azerbajdžan

x

x

BF-BIO-140

Burkina Faso

x

x

BJ-BIO-140

Benin

x

x

BO-BIO-140

Bolivija

x

x

x

BR-BIO-140

Brazilija

x

x

x

BT-BIO-140

Butan

x

x

▼M26

BY-BIO-140

Belorusija

x

x

▼M24

CD-BIO-140

Demokratična republika Kongo

x

x

CL-BIO-140

Čile

x

x

x

CM-BIO-140

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-140

Kitajska

x

x

x

x

x

CO-BIO-140

Kolumbija

x

x

x

DO-BIO-140

Dominikanska republika

x

x

x

EC-BIO-140

Ekvador

x

x

x

EG-BIO-140

Egipt

x

x

x

ET-BIO-140

Etiopija

x

x

x

GD-BIO-140

Granada

x

x

x

GH-BIO-140

Gana

x

GT-BIO-140

Gvatemala

x

►M26  x ◄

x

HN-BIO-140

Honduras

x

►M26  x ◄

x

ID-BIO-140

Indonezija

x

x

x

IR-BIO-140

Iran

x

x

JM-BIO-140

Jamajka

x

x

x

KE-BIO-140

Kenija

x

x

x

KG-BIO-140

Kirgizistan

x

x

KH-BIO-140

Kambodža

x

x

KZ-BIO-140

Kazahstan

x

x

LA-BIO-140

Laos

x

x

LC-BIO-140

Sveta Lucija

x

x

x

MA-BIO-140

Maroko

x

x

x

MD-BIO-140

Moldavija

x

x

x

ME-BIO-140

Črna gora

x

x

MG-BIO-140

Madagaskar

x

x

MK-BIO-140

nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

x

x

x

x

ML-BIO-140

Mali

x

x

MM-BIO-140

Mjanmar/Burma

x

x

x

▼M26

MW-BIO-140

Malavi

x

x

▼M24

MX-BIO-140

Mehika

x

x

x

MY-BIO-140

Malezija

x

x

MZ-BIO-140

Mozambik

x

x

NA-BIO-140

Namibija

x

x

NG-BIO-140

Nigerija

x

x

x

NI-BIO-140

Nikaragva

x

►M26  x ◄

x

NP-BIO-140

Nepal

x

x

PA-BIO-140

Panama

x

x

PE-BIO-140

Peru

x

x

x

PG-BIO-140

Papua Nova Gvineja

x

x

x

PH-BIO-140

Filipini

x

x

x

PK-BIO-140

Pakistan

x

x

PS-BIO-140

zasedeno palestinsko ozemlje

x

x

PY-BIO-140

Paragvaj

x

x

x

RS-BIO-140

Srbija

x

x

x

x

RU-BIO-140

Rusija

x

x

x

RW-BIO-140

Ruanda

x

x

x

SA-BIO-140

Saudova Arabija

x

x

x

SG-BIO-140

Singapur

x

x

x

▼M26

SL-BIO-140

Sierra Leone

x

x

▼M24

SN-BIO-140

Senegal

x

x

▼M26

SO-BIO-140

Somalija

x

x

▼M24

SV-BIO-140

Salvador

x

►M26  x ◄

x

TG-BIO-140

Togo

x

x

TH-BIO-140

Tajska

x

x

x

▼M26

TJ-BIO-140

Tadžikistan

x

x

▼M24

TL-BIO-140

Vzhodni Timor

x

x

TR-BIO-140

Turčija

x

x

x

TW-BIO-140

Tajvan

x

x

x

x

TZ-BIO-140

Tanzanija

x

x

x

UA-BIO-140

Ukrajina

x

x

x

UG-BIO-140

Uganda

x

x

x

UY-BIO-140

Urugvaj

x

x

x

UZ-BIO-140

Uzbekistan

x

x

x

VE-BIO-140

Venezuela

x

x

VN-BIO-140

Vietnam

x

x

x

WS- BIO-140

Samoa

x

x

ZA-BIO-140

Južna Afrika

x

x

x

ZW-BIO-140

Zimbabve

x

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

„Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.“

1. Naslov: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mehika, C.P. 68026

2. Internetni naslov: http://www.certimexsc.com

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-104

Kolumbija

x

x

DO-BIO-104

Dominikanska republika

x

GT-BIO-104

Gvatemala

x

MX-BIO-104

Mehika

x

x

x

SV-BIO-104

Salvador

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in vino.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

„Certisys“

▼M27

1. Naslov: Avenue de l'Escrime/Schermlaan 85, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgija

▼M24

2. Internetni naslov: http://www.certisys.eu

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

BF-BIO-128

Burkina Faso

x

x

BI-BIO-128

Burundi

x

x

BJ-BIO-128

Benin

x

x

▼M27

CD-BIO-128

Demokratična republika Kongo

x

x

▼M24

CI-BIO-128

Slonokoščena obala

x

x

CM-BIO-128

Kamerun

x

x

GH-BIO-128

Gana

x

x

ML-BIO-128

Mali

x

x

RW-BIO-128

Ruanda

x

x

SN-BIO-128

Senegal

x

x

TG-BIO-128

Togo

x

x

TZ-BIO-128

Tanzanija

x

x

UG-BIO-128

Uganda

x

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in vino.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

Company of Organic Agriculture in Palestine (*)“

1. Naslov: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina (*)

2. Internetni naslov: http://coap.org.ps

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

PS-BIO-163

zasedeno palestinsko ozemlje

x

x

(*)  To poimenovanje ne pomeni priznanja države Palestine in ne posega v stališča posameznih držav članic glede tega vprašanja.

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in vino.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

„Control Union Certifications“

1. Naslov: Meeuwenlaan 4–6, 8011 BZ Zwolle, Nizozemska

2. Internetni naslov: http://certification.controlunion.com

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-149

Združeni arabski emirati

x

x

x

x

x

x

AF-BIO-149

Afganistan

x

x

x

x

x

x

AL-BIO-149

Albanija

x

x

x

x

x

x

AM-BIO-149

Armenija

x

x

x

x

x

x

▼M26

AO-BIO-149

Angola

►M27  x ◄

x

x

►M27  x ◄

►M27  x ◄

►M27  x ◄

▼M24

AZ-BIO-149

Azerbajdžan

x

x

x

x

x

x

BD-BIO-149

Bangladeš

x

x

x

x

x

BF-BIO-149

Burkina Faso

x

x

x

x

x

x

▼M26

BI-BIO-149

Burundi

x

x

x

x

x

x

▼M24

BJ-BIO-149

Benin

x

x

x

BM-BIO-149

Bermudi

x

x

x

x

x

x

BO-BIO-149

Bolivija

x

x

x

BR-BIO-149

Brazilija

x

x

x

x

x

x

BT-BIO-149

Butan

x

x

x

x

x

x

BW-BIO-149

Bocvana

x

x

x

▼M26

BY-BIO-149

Belorusija

►M27  x ◄

x

x

►M27  x ◄

►M27  x ◄

►M27  x ◄

▼M24

CA-BIO-149

Kanada

x

▼M26

CD-BIO-149

Demokratična republika Kongo

►M27  x ◄

x

x

x

►M27  x ◄

►M27  x ◄

▼M24

CH-BIO-149

Švica

x

CI-BIO-149

Slonokoščena obala

x

x

x

x

x

x

CL-BIO-149

Čile

x

x

x

CM-BIO-149

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-149

Kitajska

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-149

Kolumbija

x

x

x

x

x

x

CR-BIO-149

Kostarika

x

x

x

CU-BIO-149

Kuba

x

x

x

CV-BIO-149

Zelenortski otoki

x

x

CW-BIO-149

Curaçao

x

x

x

▼M26

DJ-BIO-149

Džibuti

►M27  x ◄

x

x

►M27  x ◄

►M27  x ◄

►M27  x ◄

▼M24

DO-BIO-149

Dominikanska republika

x

x

x

x

x

x

DZ-BIO-149

Alžirija

x

x

x

EC-BIO-149

Ekvador

x

x

x

x

x

x

EG-BIO-149

Egipt

x

x

x

x

x

x

▼M26

ER-BIO-149

Eritreja

►M27  x ◄

x

x

►M27  x ◄

►M27  x ◄

►M27  x ◄

▼M24

ET-BIO-149

Etiopija

x

x

x

x

x

x

▼M26

FJ-BIO-149

Fidži

►M27  x ◄

x

x

►M27  x ◄

►M27  x ◄

►M27  x ◄

▼M24

GH-BIO-149

Gana

x

x

x

x

x

x

GM-BIO-149

Gambija

x

x

x

GN-BIO-149

Gvineja

x

x

x

x

x

x

GT-BIO-149

Gvatemala

x

x

x

HK-BIO-149

Hongkong

x

x

x

x

x

x

HN-BIO-149

Honduras

x

x

x

x

x

x

HT-BIO-149

Haiti

x

x

x

ID-BIO-149

Indonezija

x

x

x

x

x

x

IL-BIO-149

Izrael (1)

x

x

x

IN-BIO-149

Indija

x

x

x

x

IQ-BIO-149

Irak

x

x

x

x

x

IR-BIO-149

Iran

x

x

x

x

x

x

JP-BIO-149

Japonska

x

x

x

KE-BIO-149

Kenija

x

x

x

KG-BIO-149

Kirgizistan

x

x

x

x

x

x

KH-BIO-149

Kambodža

x

x

x

x

x

x

KR-BIO-149

Republika Koreja

x

x

x

x

x

KZ-BIO-149

Kazahstan

x

x

x

x

x

x

LA-BIO-149

Laos

x

x

x

x

x

x

LK-BIO-149

Šrilanka

x

x

x

x

x

x

▼M26

LR-BIO-149

Liberija

►M27  x ◄

x

x

►M27  x ◄

►M27  x ◄

►M27  x ◄

▼M24

LS-BIO-149

Lesoto

x

x

x

MA-BIO-149

Maroko

x

x

x

MD-BIO-149

Moldavija

x

x

x

x

x

x

▼M26

MG-BIO-149

Madagaskar

►M27  x ◄

x

x

x

►M27  x ◄

►M27  x ◄

▼M24

MK-BIO-149

nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

x

x

x

x

x

x

ML-BIO-149

Mali

x

x

x

x

x

x

MM-BIO-149

Mjanmar/Burma

x

x

x

x

x

x

MN-BIO-149

Mongolija

x

x

x

MU-BIO-149

Mauritius

x

x

x

x

x

x

MV-BIO-149

Maldivi

x

x

x

MW-BIO-149

Malavi

x

x

x

MX-BIO-149

Mehika

x

x

x

x

x

x

MY-BIO-149

Malezija

x

x

x

x

x

x

MZ-BIO-149

Mozambik

x

x

x

x

x

x

NA-BIO-149

Namibija

x

x

x

▼M26

NE-BIO-149

Niger

►M27  x ◄

x

x

►M27  x ◄

►M27  x ◄

►M27  x ◄

▼M24

NG-BIO-149

Nigerija

x

x

x

x

x

x

NI-BIO-149

Nikaragva

x

x

x

NP-BIO-149

Nepal

x

x

x

x

x

x

PA-BIO-149

Panama

x

x

x

x

x

x

PE-BIO-149

Peru

x

x

x

x

x

x

PH-BIO-149

Filipini

x

x

x

x

x

x

PK-BIO-149

Pakistan

x

x

x

x

x

x

PS-BIO-149

zasedeno palestinsko ozemlje

x

x

x

x

x

x

PY-BIO-149

Paragvaj

x

x

x

x

x

x

RS-BIO-149

Srbija

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Rusija

x

x

x

x

x

x

RW-BIO-149

Ruanda

x

x

x

x

x

x

SD-BIO-149

Sudan

x

x

x

SG-BIO-149

Singapur

x

x

x

x

x

x

SL-BIO-149

Sierra Leone

x

x

x

x

x

x

SN-BIO-149

Senegal

x

x

x

▼M26

SO-BIO-149

Somalija

x

x

x

x

x

x

▼M24

SR-BIO-149

Surinam

x

x

x

▼M26

SS-BIO-149

Južni Sudan

x

x

x

x

x

x

▼M24

SV-BIO-149

Salvador

x

x

x

SY-BIO-149

Sirija

x

x

x

x

x

x

SZ-BIO-149

Svazi

x

x

x

▼M26

TD-BIO-149

Čad

►M27  x ◄

x

x

►M27  x ◄

►M27  x ◄

►M27  x ◄

▼M24

TG-BIO-149

Togo

x

x

x

TH-BIO-149

Tajska

x

x

x

x

x

x

TL-BIO-149

Vzhodni Timor

x

x

x

x

x

x

TR-BIO-149

Turčija

x

x

x

x

x

x

TW-BIO-149

Tajvan

x

x

x

TZ-BIO-149

Tanzanija

x

x

x

x

x

x

UA-BIO-149

Ukrajina

x

x

x

x

x

x

UG-BIO-149

Uganda

x

x

x

x

x

x

US-BIO-149

Združene države Amerike

x

UY-BIO-149

Urugvaj

x

x

x

x

x

x

UZ-BIO-149

Uzbekistan

x

x

x

x

x

x

VN-BIO-149

Vietnam

x

x

x

x

x

x

▼M26

XK-BIO-149

Kosovo (2)

►M27  x ◄

x

x

►M27  x ◄

►M27  x ◄

►M27  x ◄

▼M24

ZA-BIO-149

Južna Afrika

x

x

x

x

x

x

ZM-BIO-149

Zambija

x

x

x

x

x

x

ZW-BIO-149

Zimbabve

x

x

x

(1)   Izdelki s poreklom na ozemljih, ki jih Izrael zaseda od junija 1967, se ne potrdijo kot ekološki.

(2)   To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa Kosova ter je v skladu z resolucijo VSZN št. 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

„Ecocert SA“

1. Naslov: BP 47, 32600 L'Isle-Jourdain, Francija

2. Internetni naslov: http://www.ecocert.com

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

AD-BIO-154

Andora

x

x

AE-BIO-154

Združeni arabski emirati

x

x

x

AF-BIO-154

Afganistan

x

x

x

AL-BIO-154

Albanija

x

x

AM-BIO-154

Armenija

x

x

AZ-BIO-154

Azerbajdžan

x

x

BA-BIO-154

Bosna in Hercegovina

x

x

►M27  x ◄

►M27  x ◄

BD-BIO-154

Bangladeš

x

►M26  x ◄

x

x

BF-BIO-154

Burkina Faso

x

x

x

x

x

BH-BIO-154

Bahrajn

x

BI-BIO-154

Burundi

x

x

BJ-BIO-154

Benin

x

x

x

BN-BIO-154

Brunej

x

BR-BIO-154

Brazilija

x

x

x

x

x

BS-BIO-154

Bahami

x

x

BW-BIO-154

Bocvana

x

x

BY-BIO-154

Belorusija

x

x

BZ-BIO-154

Belize

x

x

CD-BIO-154

Demokratična republika Kongo

x

x

CF-BIO-154

Srednjeafriška republika

x

x

CG-BIO-154

Kongo (Brazzaville)

x

x

CI-BIO-154

Slonokoščena obala

x

x

x

CL-BIO-154

Čile

x

x

►M26  x ◄

x

x

CM-BIO-154

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-154

Kitajska

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-154

Kolumbija

x

x

x

x

x

CU-BIO-154

Kuba

x

x

x

CV-BIO-154

Zelenortski otoki

x

x

DO-BIO-154

Dominikanska republika

x

x

DZ-BIO-154

Alžirija

x

x

EC-BIO-154

Ekvador

x

x

x

x

x

▼M27

EG-BIO-154

Egipt

x

x

x

▼M24

ET-BIO-154

Etiopija

x

x

x

FJ-BIO-154

Fidži

x

x

GE-BIO-154

Gruzija

x

x

GH-BIO-154

Gana

x

x

GM-BIO-154

Gambija

x

x

GN-BIO-154

Gvineja

x

x

GQ-BIO-154

Ekvatorialna Gvineja

x

x

GT-BIO-154

Gvatemala

x

x

GW-BIO-154

Gvineja Bissau

x

x

GY-BIO-154

Gvajana

x

x

HK-BIO-154

Hongkong

x

►M26  x ◄

x

HN-BIO-154

Honduras

x

►M26  x ◄

x

HT-BIO-154

Haiti

x

x

ID-BIO-154

Indonezija

x

x

x

IN-BIO-154

Indija

x

x

x

IR-BIO-154

Iran

x

x

JO-BIO-154

Jordanija

x

x

JP-BIO-154

Japonska

x

x

KE-BIO-154

Kenija

x

x

x

x

KG-BIO-154

Kirgizistan

x

x

x

KH-BIO-154

Kambodža

x

x

KM-BIO-154

Komori

x

x

KR-BIO-154

Republika Koreja

x

x

KW-BIO-154

Kuvajt

x

x

KZ-BIO-154

Kazahstan

x

x

x

LA-BIO-154

Laos

x

x

LI-BIO-154

Lihtenštajn

x

LK-BIO-154

Šrilanka

x

x

LR-BIO-154

Liberija

x

x

LS-BIO-154

Lesoto

x

x

MA-BIO-154

Maroko

x

x

x

x

x

x

MC-BIO-154

Monako

x

x

►M27  x ◄

x

x

MD-BIO-154

Moldavija

x

x

ME-BIO-154

Črna gora

x

x

MG-BIO-154

Madagaskar

x

x

x

x

x

x

MK-BIO-154

nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

x

x

x

ML-BIO-154

Mali

x

x

MM-BIO-154

Mjanmar/Burma

x

x

MN-BIO-154

Mongolija

x

x

MR-BIO-154

Mavretanija

x

x

MU-BIO-154

Mauritius

x

x

MW-BIO-154

Malavi

x

x

MX-BIO-154

Mehika

x

x

x

x

x

MY-BIO-154

Malezija

x

x

x

MZ-BIO-154

Mozambik

x

►M26  x ◄

x

x

NA-BIO-154

Namibija

x

x

x

x

NE-BIO-154

Niger

x

x

NG-BIO-154

Nigerija

x

x

NI-BIO-154

Nikaragva

x

x

NP-BIO-154

Nepal

x

x

OM-BIO-154

Oman

x

x

PA-BIO-154

Panama

x

x

PE-BIO-154

Peru

x

x

►M26  x ◄

x

x

x

PF-BIO-154

Francoska Polinezija

x

x

PH-BIO-154

Filipini

x

x

x

x

x

PK-BIO-154

Pakistan

x

x

x

PS-BIO-154

zasedeno palestinsko ozemlje

x

x

PY-BIO-154

Paragvaj

x

x

x

x

RS-BIO-154

Srbija

x

x

x

x

RU-BIO-154

Rusija

x

x

x

RW-BIO-154

Ruanda

x

x

SA-BIO-154

Saudova Arabija

x

x

x

x

SC-BIO-154

Sejšeli

x

x

SD-BIO-154

Sudan

x

x

SG-BIO-154

Singapur

x

x

SL-BIO-154

Sierra Leone

x

x

x

SN-BIO-154

Senegal

x

x

SO-BIO-154

Somalija

x

x

SR-BIO-154

Surinam

x

x

ST-BIO-154

Sao Tome in Principe

x

x

SV-BIO-154

Salvador

x

x

SY-BIO-154

Sirija

x

x

x

SZ-BIO-154

Svazi

x

x

TD-BIO-154

Čad

x

x

TG-BIO-154

Togo

x

x

TH-BIO-154

Tajska

x

x

x

x

x

x

TJ-BIO-154

Tadžikistan

x

x

TL-BIO-154

Vzhodni Timor

x

x

TM-BIO-154

Turkmenistan

x

x

x

TN-BIO-154

Tunizija

x

x

x

TR-BIO-154

Turčija

x

x

x

x

x

x

TW-BIO-154

Tajvan

x

x

TZ-BIO-154

Tanzanija

x

x

UA-BIO-154

Ukrajina

x

x

x

x

UG-BIO-154

Uganda

x

x

x

x

US-BIO-154

Združene države Amerike

x

UY-BIO-154

Urugvaj

x

x

x

x

UZ-BIO-154

Uzbekistan

x

x

x

VE-BIO-154

Venezuela

x

x

VN-BIO-154

Vietnam

x

x

►M26  x ◄

x

VU-BIO-154

Otoki Wallis in Futuna WS Samoa

x

x

x

WS-BIO-154

Samoa

x

x

ZA-BIO-154

Južna Afrika

x

x

x

x

x

ZM-BIO-154

Zambija

x

x

x

x

ZW-BIO-154

Zimbabve

x

x

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in proizvodi iz Priloge III.

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M26 —————

▼M24

„Ecoglobe“

1. Naslov: 1, Aram Khachatryan Street, apt. 66, 0033 Yerevan, Armenija

2. Internetni naslov: http://www.ecoglobe.am

3. Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-112

Afganistan

x

x

x

AM-BIO-112

Armenija

x

x

x

BY-BIO-112

Belorusija

x

x

x

IR-BIO-112

Iran

x

x

x

KG-BIO-112

Kirgizistan

x

x

x

KZ-BIO-112

Kazahstan

x

x

x

PK-BIO-112

Pakistan

x

x

x

RU-BIO-112

Rusija

x

x