2008R1235 — SL — 08.07.2015 — 016.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1235/2008

z dne 8. decembra 2008

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

(UL L 334 12.12.2008, str. 25)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

 M1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 537/2009 z dne 19. junija 2009

  L 159

6

20.6.2009

 M2

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 471/2010 z dne 31. maja 2010

  L 134

1

1.6.2010

 M3

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 590/2011 z dne 20. junija 2011

  L 161

9

21.6.2011

 M4

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1084/2011 z dne 27. oktobra 2011

  L 281

3

28.10.2011

►M5

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1267/2011 z dne 6. decembra 2011

  L 324

9

7.12.2011

 M6

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 126/2012 z dne 14. februarja 2012

  L 41

5

15.2.2012

►M7

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 508/2012 z dne 20. junija 2012

  L 162

1

21.6.2012

 M8

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 751/2012 z dne 16. avgusta 2012

  L 222

5

18.8.2012

►M9

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 125/2013 z dne 13. februarja 2013

  L 43

1

14.2.2013

 M10

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M11

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 567/2013 z dne 18. junija 2013

  L 167

30

19.6.2013

►M12

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 586/2013 z dne 20. junija 2013

  L 169

51

21.6.2013

►M13

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 355/2014 z dne 8. aprila 2014

  L 106

15

9.4.2014

►M14

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 442/2014 z dne 30. aprila 2014

  L 130

39

1.5.2014

►M15

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 644/2014 z dne 16. junija 2014

  L 177

42

17.6.2014

►M16

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 829/2014 z dne 30. julija 2014

  L 228

9

31.7.2014

►M17

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1287/2014 z dne 28. novembra 2014

  L 348

1

4.12.2014

►M18

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/131 z dne 23. januarja 2015

  L 23

1

29.1.2015

►M19

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/931 z dne 17. junija 2015

  L 151

1

18.6.2015


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 028, 4.2.2015, str.  48 (1287/2014)
▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1235/2008

z dne 8. decembra 2008

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih državKOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 ( 1 ) ter zlasti člena 33(2), člena 38(d) in člena 40 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člena 32 in 33 Uredbe (ES) št. 834/2007 določata splošne določbe za uvoz ekoloških proizvodov. Za zagotovitev, da se bodo te določbe uporabljale na pravilen in enoten način, je treba določiti podrobna pravila in postopke za uporabo teh določb.

(2)

Ker se je od leta 1992 nabralo veliko izkušenj v zvezi z uvozom proizvodov z enakovrednimi jamstvi, je treba izvajalcem nadzora in nadzornim organom dati na razpolago sorazmerno kratko obdobje, da zahtevajo njihovo vključitev na seznam za namen enakovrednosti v skladu s členom 33 Uredbe (ES) št. 834/2007. Vendar je treba zaradi pomanjkanja izkušenj z neposredno uporabo pravil Skupnosti o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov zunaj ozemlja Skupnosti izvajalcem nadzora in nadzornim organom, ki želijo zahtevati svojo vključitev na seznam za namen izpolnjevanja zahtev v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 834/2007, dati na voljo več časa. Zato je treba zagotoviti daljše obdobje za pošiljanje zahtevkov in njihovo preučevanje.

(3)

Za proizvode, uvožene v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 834/2007, morajo biti zadevni izvajalci sposobni zagotoviti dokazila. Določiti je treba vzorec za ta dokazila. Proizvodi, uvoženi v skladu s členom 33 Uredbe (ES) št. 834/2007, morajo imeti potrdilo o kontrolnem pregledu. Določiti je treba podrobna pravila za izdajo tega potrdila. Razen tega je treba določiti postopek za usklajevanje na ravni Skupnosti nekaterih kontrol proizvodov, uvoženih iz tretjih držav, ki so namenjeni, da se v Skupnosti tržijo kot ekološki proizvodi.

(4)

Argentina, Avstralija, Kostarika, Indija, Izrael, Nova Zelandija in Švica so bile prej naštete kot tretje države, katerih uvoženi proizvodi se v Skupnosti lahko tržijo kot ekološki proizvodi v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 345/2008 z dne 17. aprila 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje ureditve uvozov iz tretjih držav v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil ( 2 ). Komisija je ponovno preučila razmere v teh državah glede na merila iz Uredbe (ES) št. 834/2007, pri čemer je upoštevala veljavna pravila pridelave in pridobljene izkušnje v zvezi z uvozom ekoloških proizvodov iz teh tretjih držav, kot so našteta v členu 11(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91. Na podlagi tega se sklepa, da so pogoji za vključitev Argentine, Avstralije, Kostarike, Indije, Izraela in Nove Zelandije na seznam tretjih držav glede enakovrednosti v skladu s členom 33(1) Uredbe (ES) št. 834/2007, izpolnjeni.

(5)

Evropska skupnost in Švicarska konfederacija sta sklenili Sporazum o trgovini s kmetijskimi proizvodi ( 3 ), ki je bil odobren s Sklepom Sveta in Komisije 2002/309/ES ( 4 ). Priloga 9 tega sporazuma obravnava ekološko pridelane kmetijske proizvode in živila ter določa, da morata pogodbenici sprejeti potrebne ukrepe, da se ekološki proizvodi, ki so v skladu z zakoni in predpisi posamezne podpisnice sporazuma, lahko uvažajo in dajejo v promet. Zaradi jasnosti mora biti tudi Švica vključena na seznam tretjih držav z ozirom na enakovrednost v skladu s členom 33(1) Uredbe (ES) št. 834/2007.

(6)

Organi držav članic so pridobili veliko izkušenj in strokovnega znanja na področju odobritev dostopa za uvoženo ekološko blago na ozemlje Skupnosti. Za vzpostavitev in vzdrževanje seznamov tretjih držav ter izvajalcev nadzora in nadzornih organov je treba uporabiti to izkušnjo, poleg tega mora biti Komisija sposobna upoštevati poročila držav članic in drugih strokovnjakov. S tem povezane naloge morajo biti razdeljene pravično in sorazmerno.

(7)

Poleg tega je treba pripraviti določbo za prehodne ukrepe za vloge tretjih držav, ki jih Komisija prejme pred 1. januarjem 2009, datumom, ko začne veljati Uredba (ES) št. 834/2007.

(8)

Da se ne prekinja mednarodna trgovina in se olajša prehod med pravili, ki jih določa Uredba (EGS) št. 2092/91, in pravili, ki jih določa Uredba (ES) št. 834/2007, je treba podaljšati možnost držav članic, da uvoznikom za vsak primer posebej še naprej izdajajo dovoljenja za dajanje proizvodov v promet na trgu Skupnosti, dokler ne začnejo veljati ukrepi, potrebni za delovanje novih uvoznih pravil, zlasti v zvezi s priznavanjem izvajalcev nadzora in nadzornih organov iz člena 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007. To možnost je treba postopno ukiniti, ko se pripravi seznam izvajalcev nadzora iz tega člena.

(9)

Za izboljšanje preglednosti in zagotovitev uporabe te uredbe je treba predvideti elektronski sistem za izmenjavo informacij med Komisijo, državami članicami, tretjimi državami ter izvajalci nadzora in nadzornimi organi.

(10)

Natančna pravila, določena v tej uredbi, nadomeščajo pravila iz Uredbe Komisije (ES) št. 345/2008 in Uredbe Komisije (ES) št. 605/2008 z dne 20. junija 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje določb o potrdilih o kontrolnem pregledu za uvoz iz tretjih držav na podlagi člena 11 Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil ( 5 ). Te uredbe je zato treba preklicati in jih nadomestiti z novo uredbo.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem regulativnega odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:NASLOV I

UVODNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa natančna pravila za uvoz proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve, in uvoz proizvodov z enakovrednimi jamstvi, kot določata člena 32 in 33 Uredbe (ES) št. 834/2007.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi:

1. „potrdilo o kontrolnem pregledu“: pomeni potrdilo o kontrolnem pregledu iz člena 33(1)(d) Uredbe (ES) št. 834/2007, ki velja za eno pošiljko;

2. „dokazilo“: pomeni dokument iz člena 68 Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 ( 6 ) in iz člena 6 te uredbe, za katerega je določen vzorec v Prilogi II k tej uredbi;

3. „pošiljka“: pomeni količino proizvodov v okviru ene ali več oznak kombinirane nomenklature, ki imajo eno potrdilo o kontrolnem pregledu, se prevažajo z istim prevoznim sredstvom in so uvoženi iz iste tretje države;

4. „prvi prejemnik“: pomeni fizično ali pravno osebo, kot je opredeljena v členu 2(d) Uredbe (ES) št. 889/2008;

5. „preverjanje pošiljke“: pomeni preverjanje potrdila o kontrolnem pregledu s strani pristojnih organov držav članic za izpolnjevanje člena 13 te uredbe ter, kadar se tem organom zdi primerno, preverjanje proizvodov glede na zahteve Uredbe (ES) št. 834/2007, Uredbe (ES) št. 889/2008 in te uredbe;

6. „pristojni organi držav članic“: pomeni carinske ali druge organe, ki jih imenujejo države članice;

7. „ocenjevalno poročilo“: pomeni ocenjevalno poročilo iz člena 32(2) in člena 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007, ki ga pripravi neodvisna tretja stranka, ki izpolnjuje zahteve iz standarda ISO 17011, ali ustrezni pristojni organ; to poročilo vsebuje informacije o pregledih dokumenta, vključno z opisi iz člena 4(3)(b) in člena 11(3)(b) te uredbe, o pregledih v pisarni, vključno s kritičnimi prostori, ter o pregledih z opazovanjem, usmerjenih na tveganje, ki se opravijo v reprezentativnih tretjih državah.NASLOV II

UVOZ PROIZVODOV, KI IZPOLNJUJEJO ZAHTEVEPOGLAVJE 1

Seznam priznanih izvajalcev nadzora in nadzornih organov za namene izpolnjevanja zahtev

Člen 3

Priprava in vsebina seznama priznanih izvajalcev nadzora in nadzornih organov za namene izpolnjevanja zahtev

1.  Komisija pripravi seznam izvajalcev nadzora in nadzornih organov, ki se priznavajo za namen izpolnjevanja zahtev v skladu s členom 32(2) Uredbe (ES) št. 834/2007. Seznam se objavi v Prilogi I k tej uredbi. Postopki za pripravo in spremembo seznama so opredeljeni v členih 4, 16 in 17 te uredbe. Seznam bo javnosti na voljo na internetu v skladu s členom 16(4) in členom 17 te uredbe.

2.  Seznam vsebuje vse informacije, ki so potrebne v zvezi z vsakim izvajalcem nadzora ali nadzornim organom, da se omogoči preverjanje, ali je proizvode, ki so dani v promet na trg Skupnosti, pregledal izvajalec nadzora ali nadzorni organ, priznan v skladu s členom 32(2) Uredbe (ES) št. 834/2007 ter zlasti:

(a) ime in naslov izvajalca nadzora ali nadzornega organa, vključno z e-poštnim in internetnim naslovom in njihovo šifro;

(b) zadevne tretje države in države, v katerih imajo proizvodi poreklo;

(c) zadevne kategorije proizvoda za vsako tretjo državo;

(d) trajanje vključitve na seznam;

(e) internetni naslov, kjer je na voljo seznam izvajalcev, ki so predmet nadzornega sistema, vključno z njihovim certifikacijskim statusom in zadevnimi kategorijami proizvoda ter suspendiranimi izvajalci in proizvodi ter izvajalci in proizvodi, ki se jim odvzame potrdilo.

Člen 4

Postopek za zahtevo vključitve na seznam priznanih izvajalcev nadzora in nadzornih organov za namene izpolnjevanja zahtev

▼M19

1.  Komisija ob prejemu zahtevka za vključitev s strani predstavnika izvajalca nadzora ali nadzornega organa, pripravljenega na podlagi vzorca vloge, ki ga da Komisija na voljo v skladu s členom 17(2), preuči, ali naj zadevnega izvajalca nadzora ali nadzorni organ prizna in vključi na seznam, ki je določen v členu 3. Za pripravo prvega seznama se upoštevajo le popolni zahtevki, prejeti pred 31. oktobrom 2016.

▼B

2.  Zahtevek lahko vložijo izvajalci nadzora in nadzorni organi, ustanovljeni v Skupnosti ali v tretji državi.

3.  Zahtevek vključuje tehnično dokumentacijo, ki vsebuje vse informacije, ki jih potrebuje Komisija za zagotovitev, da so pogoji iz člena 32(1) in (2) Uredbe (ES) št. 834/2007 izpolnjeni za vse ekološke proizvode, ki so namenjeni za izvoz v Skupnost, in sicer:

(a) pregled dejavnosti izvajalca nadzora ali nadzornega organa v zadevni tretji državi ali tretjih državah, vključno z oceno števila sodelujočih izvajalcev ter navedbo pričakovane narave in količin kmetijskih proizvodov in živil s poreklom iz zadevne tretje države ali tretjih držav, ki so namenjeni za izvoz v Skupnost na podlagi pravil iz člena 32(1) in (2) Uredbe (ES) št. 834/2007;

(b) natančen opis, kako so se naslovi II, III in IV Uredbe (ES) št. 834/2007 ter določbe Uredbe (ES) št. 889/2008 izvajali v zadevni tretji državi ali v vsaki od zadevnih tretjih držav;

(c) izvod ocenjevalnega poročila, kot je določen v četrtem pododstavku člena 32(2) Uredbe (ES) št. 834/2007:

(i) ki dokazuje, da je bil izvajalec nadzora ali nadzorni organ zadovoljivo ocenjen glede njegove sposobnosti, da izpolni pogoje iz člena 32(1) in (2) Uredbe (ES) št. 834/2007;

(ii) ki daje jamstva glede elementov iz člena 27(2), (3), (5), (6) in (12) Uredbe (ES) št. 834/2007;

(iii) ki zagotavlja, da izvajalec nadzora ali nadzorni organ izpolnjuje zahteve nadzora in previdnostne ukrepe, ki so določeni pod naslovom IV Uredbe (ES) št. 889/2008, ter

(iv) ki potrjuje, da učinkovito izvaja svoje dejavnosti nadzora v skladu s temi pogoji in zahtevami;

(d) dokaz, da je izvajalec nadzora ali nadzorni organ priglasil svoje dejavnosti organom zadevne tretje države, ter njegovo zavezo, da bo spoštoval pravne zahteve, ki mu jih nalagajo organi zadevne tretje države;

(e) internetni naslov, kjer je na voljo seznam izvajalcev, ki so predmet nadzornega sistema, vključno s kontaktno točko, kjer so takoj na voljo informacije o njihovem certifikacijskem statusu, zadevnih kategorijah proizvoda ter o suspendiranih izvajalcih in proizvodih ter izvajalcih in proizvodih, za katere je bilo potrdilo umaknjeno;

(f) zavezo za izpolnjevanje člena 5 te uredbe;

(g) vse druge informacije, za katere izvajalec nadzora ali nadzorni organ ali Komisija menijo, da so pomembne.

4.  Pri preučevanju zahtevka za vključitev izvajalca nadzora ali nadzornega organa na seznam ter tudi kadar koli po vključitvi lahko Komisija zahteva kakršne koli dodatne informacije, vključno s predložitvijo enega ali več poročil o preučitvi na kraju samem, ki jih pripravijo neodvisni strokovnjaki. Razen tega lahko Komisija na podlagi ocene tveganja in v primeru suma na nepravilnosti, organizira preučitev na kraju samem, pri kateri sodelujejo strokovnjaki, ki jih imenuje Komisija.

5.  Komisija oceni, ali so tehnična dokumentacija iz odstavka 3 ter informacije iz odstavka 4 dovolj, ter se lahko naknadno odloči za priznanje izvajalca nadzora ali nadzornega organa in njegovo vključitev na seznam. Odločitev se sprejme v skladu s postopkom iz člena 37(2) Uredbe (ES) št. 834/2007.

Člen 5

Upravljanje in pregled seznama priznanih izvajalcev nadzora in nadzornih organov za namene izpolnjevanja zahtev

1.  Izvajalec nadzora ali nadzorni organ se lahko vključi na seznam iz člena 3 šele, ko izpolni naslednje obveznosti:

(a) če se, potem ko se izvajalec nadzora ali nadzorni organ vključi na seznam, kakor koli spremenijo ukrepi, ki jih uporablja izvajalec nadzora ali nadzorni organ, izvajalec nadzora ali nadzorni organ o tem obvesti Komisijo; zahtevki za spremembo informacij v zvezi z izvajalcem nadzora ali nadzornim organom iz člena 3(2) se prav tako priglasijo Komisiji;

(b) izvajalec nadzora ali nadzorni organ, ki je vključen na seznam, ohranja na voljo vse informacije, povezane z njegovimi dejavnostmi nadzora v tretji državi, ter jih sporoči na prvo zahtevo; prav tako strokovnjakom, ki jih imenuje Komisija, omogoči dostop do svojih pisarn in zmogljivosti;

(c) do 31. marca vsako leto izvajalec nadzora ali nadzorni organ pošlje Komisiji kratko in jedrnato letno poročilo; letno poročilo posodobi informacije iz tehnične dokumentacije, omenjene v členu 4(3); opiše predvsem dejavnosti nadzora, ki jih je izvajalec nadzora ali nadzorni organ preteklo leto izvajal v tretjih državah, dobljene rezultate, ugotovljene nepravilnosti in kršitve ter sprejete popravne ukrepe; poleg tega vsebuje najnovejše ocenjevalno poročilo ali posodobitev takšnega poročila, ki vsebuje rezultate rednega ocenjevanja na kraju samem, nadzora in večletne ponovne ocene, kot je omenjeno v členu 32(2) Uredbe (ES) št. 834/2007; Komisija lahko zahteva katere koli informacije, za katere meni, da so potrebne;

(d) ob upoštevanju kakršnih koli prejetih informacij lahko Komisija v katerem koli trenutku spremeni specifikacije v zvezi z izvajalcem nadzora ali nadzornim organom ter zadrži vpis tega izvajalca ali organa na seznam iz člena 3; podobna odločitev se lahko sprejme tudi, kadar izvajalec nadzora ali nadzorni organ ni predložil zahtevanih informacij ali ni pristal na preučitev na kraju samem;

(e) izvajalec nadzora ali nadzorni organ da na internetni strani zainteresiranim stranem na voljo stalno posodobljen seznam izvajalcev in proizvodov, ki so potrjeni kot ekološki.

2.  Če izvajalec nadzora ali nadzorni organ ne pošlje letnega poročila iz odstavka 1(c), ne da na voljo ali ne sporoči vseh informacij, povezanih z njegovo tehnično dokumentacijo, nadzornim sistemom ali posodobljenim seznamom izvajalcev in proizvodov, potrjenih kot ekološki, ali se ne strinja s preučitvijo na kraju samem na zahtevo Komisije v obdobju, ki ga Komisija določi v skladu z resnostjo težave in ki na splošno ne sme biti krajše kot 30 dni, se lahko tega izvajalca nadzora ali nadzorni organ umakne s seznama izvajalcev nadzora ali nadzornih organov v skladu s postopkom iz člena 37(2) Uredbe (ES) št. 834/2007.

Če izvajalec nadzora ali nadzorni organ ne sprejme ustreznega in pravočasnega popravnega ukrepa, ga Komisija nemudoma umakne s seznama.POGLAVJE 2

Dokazila, potrebna za uvoz proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve

Člen 6

Dokazila

1.  Dokazila, ki so potrebna za uvoz proizvodov, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 32(1)(c) Uredbe (ES) št. 834/2007, se v skladu s členom 17(2) te uredbe pripravijo na podlagi vzorca iz Priloge II k tej uredbi ter vsebujejo vsaj vse elemente, ki so del tega vzorca.

2.  Izvirna dokazila pripravi izvajalec nadzora ali nadzorni organ, ki je bil priznan za izdajo tega dokazila na podlagi odločitve iz člena 4.

3.  Organ ali izvajalec, ki izda dokazila, upošteva pravila, določena v skladu s členom 17(2) ter v vzorcu, opombah in smernicah, ki jih da Komisija na voljo prek računalniškega sistema, ki omogoča elektronsko izmenjavo dokumentov iz člena 17(1).NASLOV III

UVOZ PROIZVODOV Z ENAKOVREDNIMI JAMSTVIPOGLAVJE 1

Seznam priznanih tretjih držav

Člen 7

Priprava in vsebina seznama tretjih držav

1.  Komisija pripravi seznam priznanih tretjih držav v skladu s členom 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007. Seznam priznanih držav je določen v Prilogi III k tej uredbi. Postopki za pripravo in spremembo seznama so opredeljeni v členih 8 in 16 te uredbe. Spremembe seznama so na voljo javnosti na internetu v skladu s členom 16(4) in členom 17 te uredbe.

2.  Seznam vsebuje vse informacije, ki so potrebne v zvezi z vsako tretjo državo, da se omogoči preverjanje, ali so proizvodi, ki so dani v promet na trg Skupnosti, pregledani z nadzornim sistemom tretje države, priznanim v skladu s členom 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007, ter zlasti:

(a) zadevne kategorije proizvoda;

(b) poreklo proizvodov;

(c) sklic na standarde pridelave, ki jih uporablja tretja država;

(d) pristojni organ v tretji državi, ki je odgovoren za nadzorni sistem, njegov naslov, vključno z e-poštnimi in internetnimi naslovi;

▼M7

(e) imena in internetne naslove nadzornega organa ali nadzornih organov ali izvajalca ali izvajalcev nadzora, ki jih pristojni organ iz točke (d) priznava za izvajanje nadzora;

(f) imena, internetne naslove in šifre organa ali organov ali izvajalca ali izvajalcev nadzora, ki so v tretjih državah pristojni za izdajo potrdil za uvoz v Unijo;

▼B

(g) trajanje vključitve na seznam.

Člen 8

Postopek za zahtevo vključitve na seznam tretjih držav

▼M14

1.  Komisija preuči možnost za vključitev tretje države na seznam iz člena 7 po prejemu zahtevka za vključitev s strani zastopnika zadevne tretje države, pod pogojem da se zahtevek predloži pred 1. julijem 2014.

▼B

2.  Komisija je dolžna preučiti le zahtevek za vključitev, ki izpolnjuje naslednje pogoje.

Zahtevek za vključitev je dopolnjen s tehnično dokumentacijo, ki vsebuje vse informacije, ki jih potrebuje Komisija za zagotovitev, da so pogoji iz člena 33(1) Uredbe (ES) št. 834/2007 izpolnjeni za proizvode, ki so namenjeni za izvoz v Skupnost, in sicer:

(a) splošne informacije o razvoju ekološke pridelave v tretji državi, zadevnih proizvodih, območju gojenja, regijah pridelave, številu pridelovalcev ter predelavi živil, ki se izvaja;

(b) navedbo pričakovane narave in količin ekoloških kmetijskih proizvodov in živil, ki so namenjeni za izvoz v Skupnost;

(c) standarde pridelave, ki jih uporablja tretja država, ter oceno njihove enakovrednosti glede na standarde, ki se uporabljajo v Skupnosti;

(d) nadzorni sistem, ki se uporablja v tretji državi, vključno z dejavnostmi spremljanja in nadzora, ki jih opravljajo pristojni organi v tretji državi, ter oceno enakovrednosti njegove učinkovitosti v primerjavi z nadzornim sistemom, ki se uporablja v Skupnosti;

(e) internetni ali drug naslov, na katerem je mogoče najti seznam izvajalcev, ki so predmet nadzornega sistema, vključno s kontaktnimi točkami, kjer so takoj na voljo informacije o njihovem certifikacijskem statusu in zadevnih kategorijah proizvoda;

(f) informacije, ki jih tretja država predlaga za vključitev na seznam iz člena 7;

(g) zavezo za izpolnjevanje določb člena 9;

(h) vse druge informacije, za katere tretja država ali Komisija menita, da so pomembne.

3.  Pri preučevanju zahtevka za vključitev priznanih tretjih držav na seznam ter tudi kadar koli po vključitvi lahko Komisija zahteva kakršne koli dodatne informacije, vključno s predložitvijo enega ali več poročil o preučitvi na kraju samem, ki jih pripravijo neodvisni strokovnjaki. Razen tega lahko Komisija na podlagi ocene tveganja in v primeru suma na nepravilnosti, organizira preučitev na kraju samem, pri kateri sodelujejo strokovnjaki, ki jih imenuje Komisija.

▼M9

Komisija lahko povabi strokovnjake iz drugih tretjih držav, priznanih v skladu s členom 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007, da sodelujejo pri pregledih na kraju samem kot opazovalci.

▼M7

4.  Komisija oceni, ali tehnična dokumentacija iz odstavka 2 in informacije iz odstavka 3 zadostujejo ter se lahko nato odloči za priznanje in vključitev tretje države na seznam za obdobje treh let. Kadar Komisija oceni, da tretja država izpolnjuje pogoje iz Uredbe (ES) št. 834/2007 in te uredbe, lahko njeno vključitev po preteku treh let podaljša.

Odločitvi iz prvega pododstavka se sprejmeta v skladu s postopkom iz člena 37(2) Uredbe (ES) št. 834/2007.

▼B

Člen 9

Upravljanje in pregled seznama tretjih držav

1.  Komisija je dolžna preučiti zahtevek za vključitev šele, ko se tretja država zaveže, da bo sprejela naslednje pogoje:

(a) če se po vključitvi tretje države na seznam kakor koli spremenijo ukrepi, ki veljajo v tej državi, ali njihovo izvajanje ter zlasti njen nadzorni sistem, ta tretja država o tem obvesti Komisijo; zahtevki za spremembo informacij v zvezi s tretjo državo iz člena 7(2) se prav tako priglasijo Komisiji;

(b) letno poročilo iz člena 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007 posodobi informacije iz tehnične dokumentacije iz člena 8(2) te uredbe; predvsem opiše dejavnosti spremljanja in nadzora, ki jih opravlja pristojni organ v tretji državi, dobljene rezultate in sprejete popravne ukrepe;

(c) ob upoštevanju kakršnih koli prejetih informacij lahko Komisija v katerem koli trenutku spremeni specifikacije v zvezi s tretjo državo ter lahko zadrži vpis te države na seznam iz člena 7; podobna odločitev se lahko sprejme tudi, kadar tretja država ni predložila zahtevanih informacij ali ni pristala na preučitev na kraju samem.

2.  Če tretja država ne pošlje letnega poročila iz odstavka 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007, ne da na voljo ali ne sporoči vseh informacij v zvezi z njeno tehnično dokumentacijo ali nadzornim sistemom ali se ne strinja s preučitvijo na kraju samem na zahtevo Komisije v obdobju, ki ga Komisija določi v skladu z resnostjo težave in ki na splošno ne sme biti krajše kot 30 dni, se lahko to tretjo državo umakne s seznama v skladu s postopkom iz člena 37(2) Uredbe (ES) št. 834/2007.POGLAVJE 2

Seznam priznanih izvajalcev nadzora in nadzornih organov za namene enakovrednosti

Člen 10

Priprava in vsebina seznama priznanih izvajalcev nadzora in nadzornih organov za namene enakovrednosti

1.  Komisija pripravi seznam izvajalcev nadzora in nadzornih organov, ki se priznavajo za namen enakovrednosti v skladu s členom 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007. Seznam se objavi v Prilogi IV k tej uredbi. Postopki za pripravo in spremembo seznama so opredeljeni v členih 11, 16 in 17 te uredbe. Seznam bo javnosti na voljo na internetu v skladu s členom 16(4) in členom 17 te uredbe.

2.  Seznam vsebuje vse informacije, ki so potrebne v zvezi z vsakim izvajalcem nadzora ali nadzornim organom, da se omogoči preverjanje, ali so bili proizvodi, ki so dani v promet na trg Skupnosti, pregledani s strani izvajalca nadzora ali nadzornega organa, priznanega v skladu s členom 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007, ter zlasti:

(a) ime, naslov in šifro izvajalca nadzora ali nadzornega organa, in, kjer je to ustrezno, e-poštni in internetni naslov;

(b) tretje države, ki niso naštete na seznamu iz člena 7, v katerih imajo proizvodi poreklo;

(c) zadevne kategorije proizvoda za vsako tretjo državo;

(d) trajanje vključitve na seznam;

▼M12

(e) internetno spletno stran, kjer je na voljo seznam izvajalcev, ki so predmet nadzornega sistema, vključno z njihovim certifikacijskim statusom in zadevnimi kategorijami proizvodov ter kontaktno točko, kjer so na voljo informacije o suspendiranih izvajalcih in proizvodih ter izvajalcih in proizvodih, ki jim je bilo potrdilo odvzeto ter

▼M12

(f) internetno spletno stran, kjer je na voljo popolna predstavitev proizvodnega standarda in kontrolnih ukrepov, ki jih uporablja izvajalec nadzora ali nadzorni organ v tretji državi.

▼B

3.  Z odstopanjem od odstavka 2(b) se lahko tiste proizvode s poreklom iz tretjih držav, naštetih na seznamu priznanih tretjih držav iz člena 7, ki spadajo v kategorijo, ki ni omenjena na tem seznamu, uvrsti na seznam, ki ga določa ta člen.

Člen 11

Postopek za zahtevo vključitve na seznam priznanih izvajalcev nadzora in nadzornih organov za namene enakovrednosti

▼M19

1.  Komisija ob prejemu zahtevka za vključitev s strani predstavnika izvajalca nadzora ali nadzornega organa, pripravljenega na podlagi vzorca vloge, ki ga da Komisija na voljo v skladu s členom 17(2), preuči, ali naj zadevnega izvajalca nadzora ali nadzorni organ vključi na seznam, ki je določen v členu 10. Za posodabljanje seznama se upoštevajo le popolni zahtevki.

▼B

2.  Zahtevek lahko vložijo izvajalci nadzora in nadzorni organi, ustanovljeni v Skupnosti ali v tretji državi.

3.  Zahtevek za vključitev vključuje tehnično dokumentacijo, ki vsebuje vse informacije, ki jih potrebuje Komisija za zagotovitev, da so pogoji iz člena 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007 izpolnjeni za proizvode, ki so namenjeni za izvoz v Skupnost, in sicer:

(a) pregled dejavnosti izvajalca nadzora ali nadzornega organa v tretji državi ali tretjih državah, vključno z oceno števila sodelujočih izvajalcev ter navedbo pričakovane narave in količin kmetijskih proizvodov in živil, ki so namenjeni za izvoz v Skupnost, na podlagi pravil iz člena 33(1) in (3) Uredbe (ES) št. 834/2007;

(b) opis standardov pridelave in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo v tretjih državah, vključno z oceno enakovrednosti teh standardov in ukrepov glede na naslove III, IV in V Uredbe (ES) št. 834/2007 ter glede na s tem povezana izvedbena pravila iz Uredbe (ES) št. 889/2008;

(c) izvod ocenjevalnega poročila, kot je določen v četrtem pododstavku člena 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007:

(i) ki dokazuje, da je bil izvajalec nadzora ali nadzorni organ zadovoljivo ocenjen glede njegove sposobnosti, da izpolni pogoje iz člena 33(1) in (3) Uredbe (ES) št. 834/2007;

(ii) ki potrjuje, da učinkovito izvaja svoje dejavnosti v skladu s temi pogoji, ter

(iii) ki dokazuje in potrjuje enakovrednost standardov pridelave in nadzornih ukrepov iz pododstavka (b) tega odstavka;

(d) dokaz, da je izvajalec nadzora ali nadzorni organ priglasil svoje dejavnosti organom vsake zadevne tretje države, ter njegovo zavezo, da bo spoštoval pravne zahteve, ki mu jih nalagajo organi vsake zadevne tretje države;

(e) internetno spletno stran, kjer je na voljo seznam izvajalcev, ki so predmet nadzornega sistema, vključno s kontaktnimi točkami, kjer so takoj na voljo informacije o njihovem certifikacijskem statusu, zadevnih kategorijah proizvoda ter o suspendiranih izvajalcih in proizvodih ter izvajalcih in proizvodih, za katere je bilo potrdilo umaknjeno;

(f) zavezo za izpolnjevanje določb člena 12;

(g) vse druge informacije, za katere izvajalec nadzora ali nadzorni organ ali Komisija menijo, da so pomembne.

4.  Pri preučevanju zahtevka za vključitev izvajalca nadzora ali nadzornega organa na seznam ter tudi kadar koli po vključitvi lahko Komisija zahteva kakršne koli dodatne informacije, vključno s predložitvijo enega ali več poročil o preučitvi na kraju samem, ki jih pripravi neodvisni strokovnjak. Razen tega lahko Komisija organizira preučitev na kraju samem, pri kateri sodelujejo strokovnjaki, ki jih imenuje Komisija, s pristopom na podlagi analize tveganja in v primeru suma na nepravilnosti.

5.  Komisija oceni, ali so tehnična dokumentacija iz odstavka 2 ter informacije iz odstavka 3 dovolj, ter se lahko naknadno odloči za priznanje izvajalca nadzora ali nadzornega organa in njegovo vključitev na seznam. Odločitev se sprejme v skladu s postopkom iz člena 37(2) Uredbe (ES) št. 834/2007.

Člen 12

Upravljanje in pregled seznama priznanih izvajalcev nadzora in nadzornih organov za namene enakovrednosti

1.  Izvajalec nadzora ali nadzorni organ se lahko vključi na seznam iz člena 10 šele, ko izpolni naslednje obveznosti:

(a) če se, potem ko se izvajalec nadzora ali nadzorni organ vključi na seznam, kakor koli spremenijo ukrepi, ki jih uporablja izvajalec nadzora ali nadzorni organ, izvajalec nadzora ali nadzorni organ o tem obvesti Komisijo; zahtevki za spremembo informacij v zvezi z izvajalcem nadzora ali nadzornim organom iz člena 10(2) se prav tako priglasijo Komisiji;

(b) izvajalec nadzora ali nadzorni organ vsako leto do ►M12  28. februarja ◄ pošlje Komisiji kratko in jedrnato letno poročilo. Letno poročilo posodobi informacije iz tehnične dokumentacije, omenjene v členu 11(3); opiše predvsem dejavnosti nadzora, ki jih je izvajalec nadzora ali nadzorni organ preteklo leto izvajal v tretjih državah, dobljene rezultate, ugotovljene nepravilnosti in kršitve ter sprejete popravne ukrepe; poleg tega vsebuje najnovejše ocenjevalno poročilo ali posodobitev takšnega poročila, ki vsebuje rezultate rednega ocenjevanja na kraju samem, nadzora in večletne ponovne ocene, kot je omenjeno v členu 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007; Komisija lahko zahteva katere koli informacije, za katere meni, da so potrebne;

(c) ob upoštevanju kakršnih koli prejetih informacij lahko Komisija v katerem koli trenutku spremeni specifikacije v zvezi z izvajalcem nadzora ali nadzornim organom ter zadrži vpis tega izvajalca ali organa na seznam iz člena 10; podobna odločitev se lahko sprejme tudi, kadar izvajalec nadzora ali nadzorni organ ni predložil zahtevanih informacij ali ni pristal na preučitev na kraju samem;

(d) izvajalec nadzora ali nadzorni organ da zainteresiranim stranem na voljo prek elektronskih sredstev stalno posodobljen seznam izvajalcev in proizvodov, ki so potrjeni kot ekološki.

▼M5

2.  V skladu s postopkom iz člena 37(2) Uredbe (ES) št. 834/2007 se lahko izvajalec nadzora ali nadzorni organ oziroma sklic na posamezno kategorijo proizvodov ali na posamezno tretjo državo v zvezi z navedenim izvajalcem nadzora ali nadzornim organom umakne s seznama iz člena 10 te uredbe, in sicer v naslednjih primerih:

(a) če Komisija letnega poročila iz odstavka 1(b) ni prejela do ►M12  28. februarja ◄ ;

(b) če Komisija o spremembah tehnične dokumentacije ni bila obveščena v roku;

(c) če pri preiskavi primera nepravilnosti Komisiji ne zagotovi informacij;

(d) če ne zagotovi ustreznih popravnih ukrepov v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi in kršitvami;

(e) če se ne strinja s pregledom Komisije na kraju samem ali če je rezultat pregleda na kraju samem negativen zaradi sistematičnega slabega delovanja nadzornih ukrepov;

(f) v vseh okoliščinah, v katerih se pojavi tveganje zavajanja potrošnika glede narave proizvoda, ki ga potrjuje izvajalec nadzora ali nadzorni organ.

Če izvajalec nadzora ali nadzorni organ ne uspe sprejeti ustreznih in pravočasnih popravnih ukrepov po pozivu Komisije v obdobju, ki ga določi Komisija glede na resnost težave in ki navadno ni krajši od 30 dni, Komisija izvajalca nadzora ali nadzorni organ nemudoma umakne s seznama v skladu s postopki iz člena 37(2) Uredbe (ES) št. 834/2007. Ta odločitev se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Komisija s katerimi koli ustreznimi tehničnimi sredstvi, vključno z objavo na internetu, zagotovi, da so spremenjeni seznami javnosti dostopni v čim krajšem času.

▼BPOGLAVJE 3

Sprostitev v prosti promet proizvodov, uvoženih v skladu s členom 33 Uredbe (ES) št. 834/2007

Člen 13

Potrdilo o kontrolnem pregledu

1.  Pogoji za sprostitev pošiljke proizvodov iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 834/2007, uvoženih v skladu s členom 33 te uredbe, v prosti promet v Skupnosti so:

(a) predložitev izvirnika potrdila o kontrolnem pregledu ustreznemu organu države članice ter

(b) da ustrezni organ države članice preveri pošiljko in overi potrdilo o kontrolnem pregledu v skladu z odstavkom 8 tega člena.

2.  Izvirnik potrdila o kontrolnem pregledu se pripravi v skladu s členom 17(2) in odstavki 3 do 7 tega člena na podlagi vzorca in opomb, določenih v Prilogi V. Vzorce in opombe, skupaj s smernicami iz člena 17(2), da Komisija na voljo prek računalniškega sistema, ki omogoča elektronsko izmenjavo dokumentov iz člena 17.

3.  Da se ga sprejme, mora potrdilo o kontrolnem pregledu izdati:

(a) nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki je bil priznan za izdajo potrdila o kontrolnem pregledu v skladu s členom 7(2), iz tretje države, priznane v skladu s členom 8(4), ali

(b) nadzorni organ ali izvajalec nadzora v tretji državi, našteti na seznamu zadevnih tretjih držav, priznanih v skladu s členom 11(5).

4.  Organ ali izvajalec, ki izda potrdilo o kontrolnem pregledu, izda potrdilo o kontrolnem pregledu in overi izjavo v polju 15 potrdila, šele potem ko

(a) je opravil preverjanje vseh zadevnih dokumentov o kontrolnem pregledu, vključno zlasti z načrtom pridelave za zadevne proizvode, dokumenti o prevozu in trgovinskimi dokumenti,

(b) je opravil fizični pregled pošiljke ali je prejel izrecno izjavo izvoznika, v kateri izjavlja, da je zadevna pošiljka pridelana in/ali pripravljena v skladu s členom 33 Uredbe (ES) št. 834/2007; opravi preverjanje verodostojnosti te izjave, pri čemer se osredotoči na tveganje, ter

▼M9

(c) je za izvajalce nadzora, priznane v skladu s členom 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007, preveril, da je proizvode iz potrdila in v primeru predelanih kmetijskih proizvodov, ki se bodo uporabili kot živilo ali krma, vse ekološke sestavine teh proizvodov potrdil nadzorni organ ali izvajalec nadzora tretje države, priznane v skladu s členom 33(2) navedene uredbe, oziroma nadzorni organ ali izvajalec nadzora, priznan v skladu s členom 33(3) navedene uredbe, oziroma so bili proizvedeni in potrjeni v Uniji v skladu z navedeno uredbo. Na zahtevo Komisije ali pristojnega organa države članice da organ ali izvajalec takoj na voljo seznam vseh izvajalcev v verigi ekološke pridelave in pristojnih organov ali izvajalcev nadzora, pod nadzorom katerih navedeni izvajalci opravljajo svoje dejavnosti.

▼B

Razen tega vsako izdano potrdilo opremi s serijsko številko in vodi evidenco o izdanih potrdilih po časovnem vrstnem redu.

5.  Potrdilo o kontrolnem pregledu je sestavljeno v enem od uradnih jezikov Skupnosti in je, razen žigov in podpisov, v celoti izpolnjeno z velikimi tiskanimi črkami ali natipkano.

Potrdilo o kontrolnem pregledu je napisano v enem od uradnih jezikov namembne države članice. Kadar je potrebno, lahko zadevni organi države članice zahtevajo prevod potrdila o kontrolnem pregledu v enega svojih uradnih jezikov.

Potrdilo z neoverjenimi spremembami ali izbrisi se razveljavi.

6.  Potrdilo o kontrolnem pregledu se izda v enem izvodu.

Prvi prejemnik ali, kjer je to ustrezno, uvoznik, lahko ustvari kopijo za seznanjanje nadzornih organov ali izvajalcev nadzora v skladu s členom 83 Uredbe (ES) št. 889/2008. Na vsaki kopiji je natisnjena ali vtisnjena navedba „KOPIJA“ ali „DVOJNIK“.

7.  Za proizvode, uvožene v skladu s prehodnimi določbami, določenimi v členu 19 te uredbe, velja naslednje:

(a) potrdilo o kontrolnem pregledu iz odstavka 3(b) ima ob predložitvi v skladu z odstavkom 1 v polju 16 izjavo pristojnega organa v državi članici, ki je izdal dovoljenje v skladu s postopkom iz člena 19;

(b) pristojni organ v državi članici, ki je izdal dovoljenje, lahko prenese pristojnost za izjavo v polju 16 na nadzorni organ ali izvajalca nadzora, ki izvaja kontrolni pregled uvoznika v skladu z nadzornimi ukrepi iz naslova V Uredbe (ES) št. 834/2007, ali na organe, opredeljene kot ustrezne organe države članice;

(c) izjava v polju 16 se ne zahteva:

(i) če uvoznik predloži izvirnik dokumenta, ki ga je izdal pristojni organ države članice, ki je izdal dovoljenje v skladu s členom 19 te uredbe, in ki dokazuje, da je pošiljka zajeta v tem dovoljenju, ali

(ii) če organ države članice, ki je izdal dovoljenje iz člena 19, organu, ki je pristojen za preverjanje pošiljke, neposredno predloži zadosten dokaz, da je pošiljka zajeta v dovoljenju; ta postopek neposrednega obveščanja je za državo članico, ki je izdala dovoljenje, neobvezen;

(d) dokument, ki daje dokaze, zahtevane v točkah c(i) in (ii), vsebuje:

(i) referenčno številko uvoznega dovoljenja in datum prenehanja veljavnosti dovoljenja;

(ii) ime in naslov uvoznika;

(iii) tretjo državo izvora;

(iv) podrobne podatke o organu ali izvajalcu, ki izda dovoljenje, in kadar sta različna, tudi podrobne podatke o izvajalcu nadzora ali nadzornem organu v tretji državi;

(v) imena zadevnih proizvodov.

8.  Pri preverjanju pošiljke pristojni organi države članice overijo izvirnik potrdila o kontrolnem pregledu v polju 17 in ga vrnejo osebi, ki je potrdilo predložila.

9.  Prvi prejemnik ob prevzemu pošiljke izpolni polje 18 izvirnika kontrolnega potrdila, s čimer potrdi, da je bil prevzem pošiljke opravljen v skladu s členom 34 Uredbe (ES) št. 889/2008.

Prvi prejemnik nato izvirnik potrdila pošlje uvozniku, navedenem v polju 11 potrdila, zaradi zahteve iz drugega pododstavka člena 33(1) Uredbe (ES) št. 834/2007, razen če mora biti potrdilo še naprej priloženo pošiljki iz odstavka 1 tega člena.

10.  Potrdilo o kontrolnem pregledu se lahko pripravi z elektronskimi sredstvi z uporabo metode, ki jo zadevne države članice dajo na voljo nadzornim organom ali izvajalcem nadzora. Pristojni organi držav članic lahko zahtevajo, da se elektronskemu potrdilu o kontrolnem pregledu priloži napreden elektronski podpis v smislu člena 2(2) Direktive 1999/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 7 ). V vseh drugih primerih pristojni organi zahtevajo elektronski podpis, ki daje funkcionalno enaka zagotovila kot podpis, z uporabo enakih pravil in pogojev, ki so opredeljeni z določbami Komisije o elektronskih in digitalnih dokumentih iz Sklepa Komisije 2004/563/ES, Euratom ( 8 ).

Člen 14

Posebni carinski postopki

1.  Kadar je pošiljka, ki prihaja iz tretje države, določena za carinsko skladiščenje ali aktivno oplemenitenje v obliki sistema odloga plačila, kakor je predvideno v Uredbi Sveta (EGS) št. 2913/92 ( 9 ), in je predmet ene ali več priprav, kakor so opredeljene v členu 2(i) Uredbe (ES) št. 834/2007, veljajo za pošiljko, preden se opravi prva priprava, ukrepi iz člena 13(1) te uredbe.

Priprava lahko obsega dejavnosti, kot so:

(a) pakiranje ali ponovno pakiranje ali

(b) označevanje v zvezi z navedbo metode ekološke pridelave.

Po pripravi se overjeni izvirnik potrdila o kontrolnem pregledu priloži pošiljki in predloži zadevnemu organu države članice, ki preveri pošiljko zaradi sprostitve v prosti promet.

Po tem postopku se izvirnik potrdila o kontrolnem pregledu, kadar je to ustrezno, vrne uvozniku pošiljke, navedenem v polju 11 potrdila, da se izpolni zahteva iz drugega pododstavka člena 33(1) Uredbe (ES) št. 834/2007.

2.  Kadar bo v skladu z odložnim carinskim postopkom na podlagi Uredbe (EGS) št. 2913/92 pošiljka iz tretje države v državi članici še pred sprostitvijo v prost promet v Skupnosti predmet delitve na različne serije, je za pošiljko, še preden se deli, treba uporabiti ukrepe iz člena 13(1) te uredbe.

Za posamezne serije, ki nastanejo z delitvijo, je treba ustreznemu organu države članice predložiti izpisek potrdila o kontrolnem pregledu v skladu z vzorcem in opombami, določenimi v Prilogi VI. Izpisek potrdila o kontrolnem pregledu overijo ustrezni organi države članice v polju 14.

Oseba, ki je prvotni uvoznik pošiljke in je navedena v polju 11 potrdila o kontrolnem pregledu, hrani kopijo posameznih overjenih izpiskov potrdila o kontrolnem pregledu skupaj z izvirnikom. Ta kopija ima natisnjeno ali vtisnjeno navedbo „KOPIJA“ ali „DVOJNIK“.

Po delitvi se overjeni izvirnik vsakega izpiska potrdila o kontrolnem pregledu priloži zadevni seriji ter se predloži pristojnemu organu države članice, ki zadevno serijo preveri zaradi sprostitve v prost promet.

Prejemnik serije ob prevzemu izpolni polje 15 v izvirniku izpiska potrdila o kontrolnem pregledu, s čimer potrdi, da je prevzem serije opravljen v skladu s členom 34 Uredbe (ES) št. 889/2008.

Prejemnik serije da izpisek potrdila o kontrolnem pregledu na voljo nadzornim organom in/ali izvajalcem nadzora za obdobje najmanj dveh let.

3.  Priprava in postopek delitve pošiljke iz odstavkov 1 in 2 se opravita v skladu z zadevnimi določbami iz naslova V Uredbe (ES) št. 834/2007 in naslova IV Uredbe (ES) št. 889/2008.

▼M5

Člen 15

Proizvodi, ki ne izpolnjujejo zahtev

1.  Ne glede na katere koli ukrepe ali dejavnosti, sprejete v skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 834/2007 in/ali Uredbe (ES) št. 889/2008, je pogoj za sprostitev proizvodov, ki niso skladni z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 834/2007, v prost promet v Uniji umik sklicev na postopke ekološke pridelave iz etiket, oglaševalskih in spremljajočih dokumentov.

2.   ►M9  Ne glede na katere koli ukrepe ali dejavnosti, sprejete v skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 834/2007, uvoznik v primerih utemeljenega suma na kršitev ali nepravilnosti v zvezi s skladnostjo ekoloških proizvodov, uvoženih iz tretjih držav, priznanih v skladu s členom 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007, ali uvoženih ekoloških proizvodov, ki so pod nadzorom nadzornih organov ali izvajalcev nadzora, priznanih v skladu s členom 33(3) navedene uredbe, z zahtevami navedene uredbe sprejme vse potrebne ukrepe v skladu s členom 91(1) Uredbe (ES) št. 889/2008. ◄

Uvoznik in nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki je izdal potrdilo o preverjanju iz člena 13 te uredbe, nemudoma obvesti izvajalce nadzora, nadzorne organe in pristojne organe zadevnih držav članic ter tretjih držav, ki so prisotne pri ekološki pridelavi zadevnih proizvodov, ter po potrebi tudi Komisijo. Nadzorni organ ali izvajalec nadzora lahko zahteva prepoved dajanja v promet za proizvode, ki imajo navedbe metode ekološke pridelave, dokler se ne potrdi, po prejemu informacij izvajalca ali iz drugih virov, da sum ne obstaja več.

▼M9

3.  Ne glede na katere koli ukrepe ali dejavnosti, sprejete v skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 834/2007, v primerih, ko izvajalec nadzora ali nadzorni organ države članice ali tretje države utemeljeno sumi na kršitev ali nepravilnost v zvezi s skladnostjo ekoloških proizvodov, uvoženih iz tretjih držav, priznanih v skladu s členom 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007, ali uvoženih ekoloških proizvodov, ki so pod nadzorom nadzornih organov ali izvajalcev nadzora, priznanih v skladu s členom 33(3) navedene uredbe, z zahtevami navedene uredbe, sprejme vse potrebne ukrepe v skladu s členom 91(2) Uredbe (ES) št. 889/2008 in nemudoma obvesti izvajalce nadzora, nadzorne organe in pristojne organe zadevnih držav članic ter tretjih držav, ki so prisotni pri ekološki pridelavi zadevnih proizvodov, ter Komisijo.

▼M9

4.  Kadar pristojni organ tretje države, priznane v skladu s členom 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007, oziroma nadzorni organ ali izvajalec nadzora, priznan v skladu s členom 33(3) navedene uredbe, prejme obvestilo Komisije, da je prejela sporočilo države članice o utemeljenem sumu na kršitev ali nepravilnost v zvezi s skladnostjo uvoženih ekoloških proizvodov z zahtevami navedene uredbe ali te uredbe, prouči izvor domnevne nepravilnosti ali kršitve ter Komisijo in državo članico, ki je poslala prvotno sporočilo, obvesti o rezultatu preiskave in sprejetih ukrepih. Navedene informacije se pošljejo v 30 koledarskih dneh od datuma, ko je bilo poslano prvotno sporočilo Komisije.

Država članica, ki je poslala prvotno sporočilo, lahko Komisijo prosi, da po potrebi zahteva dodatne informacije, ki se pošljejo Komisiji in zadevni državi članici. Država članica, ki je poslala prvotno sporočilo, po prejetju odgovora ali dodatnih informacij v vsakem primeru opravi potrebne vnose in posodobitve v računalniškem sistemu iz člena 94(1) Uredbe (ES) št. 889/2008.

▼BNASLOV IV

SKUPNA PRAVILA

Člen 16

Ocena zahtevkov in objava seznamov

1.  Komisija preuči zahtevke, ki jih je prejela v skladu s členi 4, 8 in 11, s pomočjo Odbora za ekološko pridelavo iz člena 37(1) Uredbe (ES) št. 834/2007 (v nadaljevanju „Odbor“). Za ta namen Odbor sprejme poseben notranji poslovnik.

Za pomoč Komisiji pri preučitvi zahtevkov ter pri upravljanju in pregledovanju seznama Komisija ustanovi strokovno skupino, v katero so vključeni vladni strokovnjaki in strokovnjaki iz zasebnega sektorja.

2.  Za vsak prejet zahtevek in po posvetovanju z državami članicami v skladu s posebnim internim poslovnikom Komisija imenuje dve državi članici, da delujeta kot soporočevalki. Komisija zahtevke razdeli med državami članicami sorazmerno glede na število glasov vsake države članice v Odboru za ekološko pridelavo. Države članice soporočevalke preučijo dokumentacijo in informacije, kot so določene v členih 4, 8 in 11, povezanih z zahtevki, ter pripravijo poročilo. Za upravljanje in pregled seznamov preučijo tudi letna poročila in vse druge informacije iz členov 5, 9 in 12 v zvezi z vpisi na sezname.

3.  Ob upoštevanju rezultata preučitve, ki jo opravijo države članice soporočevalke, se Komisija v skladu s postopkom iz člena 37(2) Uredbe (ES) št. 834/2007 odloči glede priznanja tretjih držav, izvajalcev nadzora ali nadzornih organov, njihovi vključitvi na sezname ali o kakršni koli spremembi seznamov, vključno z dodelitvijo šifre tem izvajalcem nadzora in nadzornim organom. Odločitve se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

4.  Komisija da sezname na voljo javnosti z ustreznimi tehničnimi sredstvi, vključno z objavo na internetu.

Člen 17

Sporočilo

1.  Pri posredovanju dokumentov ali drugih informacij iz členov 32 in 33 Uredbe (ES) št. 834/2007 ter iz te uredbe Komisiji ali državam članicam, pristojni organi tretje države, nadzorni organi ali izvajalci nadzora uporabljajo elektronski prenos. Kadar Komisija ali države članice dajo na voljo posebne elektronske sisteme za prenos podatkov, uporabijo te sisteme. Tudi Komisija in države članice uporabljajo te sisteme, da si med seboj pošiljajo zadevne dokumente.

2.  Za obliko in vsebino dokumentov in informacij iz členov 32 in 33 Uredbe (ES) št. 834/2007 in te uredbe Komisija pripravi smernice, vzorce in vprašalnike, kjer je to ustrezno, ter jih da na voljo v računalniškem sistemu iz odstavka 1 tega člena. Komisija te smernice, vzorce in vprašalnike prilagodi in posodobi, potem ko o tem obvesti države članice in pristojne organe tretjih držav ter nadzorne organe in izvajalce nadzora, ki so priznani v skladu s to uredbo.

3.  Računalniški sistem, ki je določen v odstavku 1, lahko zbira zahtevke, dokumente in informacije iz te uredbe, kjer je to ustrezno, vključno z dovoljenji, izdanimi v skladu s členom 19.

4.  Dokazila iz členov 32 in 33 Uredbe (ES) št. 834/2007 in iz te uredbe, zlasti iz členov 4, 8 in 11, pristojni organi tretjih držav, nadzorni organi ali izvajalci nadzora dajo na voljo Komisiji in državam članicam za vsaj tri leta po letu, v katerem se je izvajal nadzor ali v katerem so bila izdana potrdila o kontrolnem pregledu in dokazila.

5.  Kadar dokument ali postopek iz členov 32 in 33 Uredbe (ES) št. 834/2007 ali podrobna pravila za njegovo uporabo zahtevajo podpis pooblaščene osebe ali odobritev osebe na eni ali več stopenj tega postopka, morajo računalniški sistemi, zasnovani za sporočanje teh dokumentov, v skladu z zakonodajo Skupnosti in zlasti s Sklepom Komisije 2004/563/ES, Euratom, omogočati nedvoumno identifikacijo vsake osebe ter zagotavljati razumno jamstvo, da vsebine dokumentov, vključno v zvezi s stopnjami postopka, ni mogoče spremeniti.NASLOV V

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

Člen 18

Prehodne določbe o seznamu tretjih držav

Zahtevki tretjih držav za vključitev, predloženi v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 345/2008 pred 1. januarjem 2009, se obravnavajo kot vloge na podlagi člena 8 te Uredbe.

Prvi seznam priznanih držav vključuje Argentino, Avstralijo, Kostariko, Indijo, Izrael, Novo Zelandijo in Švico. Ne vsebuje šifer iz člena 7(2)(f) te uredbe. Te šifre se dodajo pred 1. julijem 2010 s posodobitvijo seznama v skladu s členom 17(2).

Člen 19

Prehodne določbe o enakovrednem uvozu proizvodov, ki nimajo porekla iz držav na seznamu

1.  V skladu s členom 40 Uredbe (ES) št. 834/2007 lahko pristojni organ države članice pooblasti uvoznike v tej državi članici, kadar je uvoznik priglasil svojo dejavnost v skladu s členom 28 te uredbe, za dajanje v promet proizvodov, uvoženih iz tretjih držav, ki niso vključene na seznam iz člena 33(2) zadevne uredbe, če ta uvoznik predloži dovolj dokazov, ki kažejo, da so pogoji iz točk (a) in (b) člena 33(1) zadevne uredbe izpolnjeni. ►M7  Pristojni organ države članice ima pod istimi pogoji možnost izdati dovoljenja za proizvode, uvožene iz tretje države, ki so vključeni na seznam iz člena 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007, če uvoženi zadevni proizvodi niso zajeti v kategorijah proizvodov in/ali na seznamu o poreklu za to državo. ◄

Kadar država članica meni, da pogoji niso več izpolnjeni, pri čemer da uvozniku ali drugi zadevni osebi najprej možnost, da pove svoje mnenje, umakne dovoljenje.

▼M5

Dovoljenja potečejo najpozneje 12 mesecev po izdaji, razen v primerih, ko so bila izdana za daljše obdobje pred 1. julijem 2012. ►M7  Dovoljenja, izdana pred 1. julijem 2012, potečejo najpozneje 1. julija 2014. ◄

▼B

Uvožen proizvod je zajet v potrdilo o kontrolnem pregledu, kot je določeno v členu 13, ki ga izda nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki ga je pristojni organ države članice, ki izdaja dovoljenje, pooblastil za izdajanje potrdil o kontrolnem pregledu. Izvirnik tega potrdila mora biti priložen blagu, ki je namenjeno v prostore prvega prejemnika. Zato mora uvoznik dati potrdilo na voljo izvajalcu nadzora in, kjer je to ustrezno, nadzornemu organu, za obdobje, ki ni krajše od dveh let.

▼M9

2.  Vsaka država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vsakem dovoljenju, izdanem v skladu s tem členom, vključno z informacijami o zadevnih standardih pridelave in zadevnih ureditvah nadzora, v 15 dneh od datuma izdaje.

▼B

3.  Na zahtevo države članice ali na pobudo Komisije tako dovoljenje, izdano v skladu s tem členom, preuči Odbor za ekološko pridelavo. Če preučitev razkrije, da pogoji iz točk (a) in (b) člena 33(1) Uredbe (ES) št. 834/2007 niso izpolnjeni, Komisija od države članice, ki je dovoljenje izdala, zahteva, da ga umakne.

▼M5

4.  Države članice ne izdajajo več dovoljenj iz odstavka 1 tega člena po 1. juliju 2013, razen:

 če so zadevni uvoženi proizvodi blago, katerega ekološka pridelava v tretji državi je potekala pod nadzorom izvajalca nadzora ali nadzornega organa, ki ni na seznamu, določenem v skladu s členom 10, ali

 če so zadevni uvoženi proizvodi blago, katerega ekološka pridelava v tretji državi je potekala pod nadzorom izvajalca nadzora ali nadzornega organa, ki ni na seznamu, določenem v skladu s členom 10, vendar blago ne spada v nobeno od kategorij proizvodov iz Priloge IV v zvezi z izvajalcem nadzora ali nadzornim organom za navedeno tretjo državo.

▼B

5.  Države članice od ►M5  1. julija 2014 ◄ ne bodo več izdajale dovoljenj iz odstavka 1.

▼M7 —————

▼B

Člen 20

Razveljavitev

Uredbi (ES) št. 345/2008 in (ES) št. 605/2008 se razveljavita.

Sklicevanja na razveljavljeni uredbi se obravnavajo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge VII.

Člen 21

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

SEZNAM IZVAJALCEV NADZORA IN NADZORNIH ORGANOV ZA NAMEN IZPOLNJEVANJA ZAHTEV TER ZADEVNE SPECIFIKACIJE IZ ČLENA 3
PRILOGA II

image

▼M7
PRILOGA III

SEZNAM TRETJIH DRŽAV IN ZADEVNIH SPECIFIKACIJ IZ ČLENA 7

ARGENTINA

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi (1)

A

 

Žive živali ali nepredelani živalski proizvodi

B

Razen živine in živalskih proizvodov, ki imajo ali bodo imeli označbe o preusmeritvi

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo (2)

D

Razen živalskih proizvodov, ki imajo ali bodo imeli označbe o preusmeritvi

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

(1)   Morska trava ni vključena.

(2)   Vino in kvas nista vključena.

2.

Poreklo : proizvodi kategorije A, B, F in ekološko pridelane sestavine v proizvodih kategorije D, ki so bili pridelani v Argentini.

3.

Standardi pridelave : Ley 25 127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica“

4.

Pristojni organ : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.

Nadzorni organi :Šifra

Ime

Internetni naslov

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert)

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

www.letis.com.ar

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

www.oia.com.ar

6.

Organi za izdajo potrdil : kakor v točki 5

7.

Trajanje vključitve : ni določeno

AVSTRALIJA

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi (1)

A

 

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo (2)

D

Večinoma sestavljeni iz ene ali več sestavin rastlinskega porekla

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

(1)   Morska trava ni vključena.

(2)   Vino in kvas nista vključena.

2.

Poreklo : proizvodi kategorije A, F in ekološko pridelane sestavine v proizvodih kategorije D so bili pridelani v Avstraliji

3.

Standardi pridelave : National standard for organic and bio-dynamic produce

▼M19

4.

Pristojni organ : Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/biosecurity/export/organic-bio-dynamic

▼M7

5.

Nadzorni organi :Šifra

Ime

Internetni naslov

AU-BIO-001

Australian Certified Organic Pty. Ltd

www.australianorganic.com.au

AU-BIO-002

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)

www.aqis.gov.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic (NCO)

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.

Organi za izdajo potrdil : kakor v točki 5

7.

Trajanje vključitve : ni določeno

KANADA

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi

A

 

Žive živali ali nepredelani živalski proizvodi

B

 

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo (1)

D

 

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot krmilo

E

 

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

(1)   Morska trava ni vključena.

2.

Poreklo : proizvodi kategorije A, B, F in ekološko pridelane sestavine v proizvodih kategorije D in E so bili pridelani v Kanadi

3.

Standardi pridelave : Organic Products Regulation

4.

Pristojni organ : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.

Nadzorni organi :Šifra

Ime

Internetni naslov

CA-ORG-001

Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO)

www.atlanticcertifiedorganic.ca

▼M11

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

▼M7

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://tilth.org

CA-ORG-012

Organic Certifiers

www.organiccertifiers.com

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

CA-ORG-020

SAI Global Certification Services Limited

www.saiglobal.com

6.

Organi za izdajo potrdil : kakor v točki 5

▼M15

7.

Trajanje vključitve : ni določeno

▼M7

KOSTARIKA

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi (1)

A

 

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo (2)

D

Izključno predelani rastlinski proizvodi

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

(1)   Morska trava ni vključena.

(2)   Vino in kvas nista vključena.

2.

Poreklo : proizvodi kategorije A, F in ekološko pridelane sestavine v proizvodih kategorije D, ki so bili pridelani v Kostariki

3.

Standardi pridelave : Reglamento sobre la agricultura orgánica

▼M11

4.

Pristojni organ : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

▼M7

5.

Nadzorni organi :Šifra

Ime

Internetni naslov

CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

CR-BIO-002

BCS Oko-Garantie

www.bcs-oeko.com

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-004

Control Union Certifications

www.cuperu.com

CR-BIO-006

Primus Labs. Esta

www.primuslabs.com

6.

Organi za izdajo potrdil : Ministerio de Agricultura y Ganadería

7.

Trajanje vključitve : ni določeno

▼M9

INDIJA

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi (1)

A

 

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

(1)   Morska trava ni vključena.

2.

Poreklo : proizvodi kategorije A in F, ki so bili pridelani v Indiji.

▼M7

3.

Standardi pridelave : National Programme for Organic Production

▼M11

4.

Pristojni organ : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

▼M7

5.

Nadzorni organi :Šifra

Ime

Internetni naslov

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT Control Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imo.ch

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

▼M11

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

▼M7

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

▼M15

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

▼M7

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

▼M15 —————

▼M7

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

▼M11

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

▼M7

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

▼M11

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

▼M7

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

▼M11

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org

▼M7

IN-ORG-022

Biocert India Pvt. Ltd, Indore

www.biocertindia.com

▼M15

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

▼M7

6.

Organi za izdajo potrdil : kakor v točki 5

7.

Trajanje vključitve : ni določeno

IZRAEL

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi (1)

A

 

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo (2)

D

Večinoma sestavljeni iz ene ali več sestavin rastlinskega porekla

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

(1)   Morska trava ni vključena.

(2)   Vino in kvas nista vključena.

2.

Poreklo :

proizvodi iz kategorije A, F in ekološko pridelane sestavine v proizvodih iz kategorije D, ki so bili pridelani v Izraelu ali uvoženi v Izrael:

 iz Unije,

 ali iz tretjih držav v okviru ureditve, ki je priznana kot enakovredna v skladu z določbami člena 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007.

▼M17

3.

Standardi pridelave : Zakon o ureditvi ekološke pridelave, 5765–2005, in ustrezni predpisi.

▼M7

4.

Pristojni organ : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.

Nadzorni organi :Šifra

Ime

Internetni naslov

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

▼M17 —————

▼M7

6.

Organi za izdajo potrdil : kakor v točki 5

7.

Trajanje vključitve : ni določeno

JAPONSKA

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi (1)

A

 

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo (2)

D

Večinoma sestavljeni iz ene ali več sestavin rastlinskega porekla

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

(1)   Morska trava ni vključena.

(2)   Vino in kvas nista vključena.

▼M9

2.

Poreklo :

proizvodi kategorije A, F in ekološko pridelane sestavine v proizvodih kategorije D, ki so bili pridelani na Japonskem ali uvoženi na Japonsko:

 bodisi iz Unije

 bodisi iz tretje države, za katero je Japonska priznala, da so bili proizvodi v tej tretji državi pridelani in nadzorovani v skladu s pravili, ki so enakovredna pravilom iz japonske zakonodaje.

▼M7

3.

Standardi pridelave : Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF, 27. oktobra 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF, 27. oktobra 2005)

4.

Pristojni organi : Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html and Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp

5.

Nadzorni organi :Šifra

Ime

Internetni naslov

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd.

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

▼M11

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

▼M15

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited.

www.ecocert.co.jp

▼M19

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan, Inc.

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

▼M7

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

▼M19

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

▼M7

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

▼M19

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org

▼M7

JP-BIO-019

Japan Eco-system Farming Association

www.npo-jefa.com

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

▼M15

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv

▼M7

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

▼M12

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

LIFE Co., Ltd.

http://www.life-silver.com/jas/

▼M15

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034

International Nature Farming Researech Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

▼M7

6.

Organi za izdajo potrdil : kakor v točki 5

▼M12

7.

Trajanje uvrstitve : ni določeno

▼M7

ŠVICA

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi (1)

A

Razen proizvodov, pridelanih v preusmeritvenem obdobju

Žive živali in nepredelani živalski proizvodi

B

Razen proizvodov, pridelanih v preusmeritvenem obdobju

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo

D

Razen proizvodov, pridelanih med obdobjem preusmeritve, ki vsebujejo sestavine kmetijskega porekla

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot krmilo

E

Razen proizvodov, pridelanih med obdobjem preusmeritve, ki vsebujejo sestavine kmetijskega porekla

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

(1)   Morska trava ni vključena.

2.

Poreklo :

proizvodi iz kategorije A, F in ekološko pridelane sestavine v proizvodih iz kategorij D in E, ki so bili pridelani v Švici ali uvoženi v Švico:

 iz Unije

 ali iz tretje države, za katero je Švica priznala, da so bili proizvodi v tej državi pridelani in nadzorovani v skladu s pravili, ki so enaki pravilom iz švicarske zakonodaje.

3.

Standardi pridelave : Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products and foodstuffs

4.

Pristojni organ : Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en

5.

Nadzorni organi :Šifra

Ime

Internetni naslov

CH-BIO-004

Institut für Marktökologie (IMO)

www.imo.ch

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

CH-BIO-038

ProCert Safety AG

www.procert.ch

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.

Organi za izdajo potrdil : kakor v točki 5

7.

Trajanje vključitve : ni določeno

TUNIZIJA

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi (1)

A

 

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo (2)

D

Večinoma sestavljeni iz ene ali več sestavin rastlinskega porekla

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

(1)   Morska trava ni vključena.

(2)   Vino in kvas nista vključena.

2.

Poreklo : proizvodi kategorije A, F in ekološko pridelane sestavine v proizvodih kategorije D so bili pridelani v Tuniziji

3.

Standardi pridelave : Law No 99-30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; Decree of the Minister for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to the organic method

4.

Pristojni organ : Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); www.agriportail.tn

▼M17

5.

Izvajalci nadzora :Številka oznake

Ime

Internetni naslov

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

TN-BIO-003

BCS

www.bcs-oeko.com

TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

▼M7

6.

Organi za izdajo potrdil : kakor v točki 5

▼M19

7.

Trajanje vključitve : ni določeno

▼M7

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi

A

V primeru uvoza jabolk in hrušk je treba predložiti posebno potrdilo, ki ga izda ustrezni izvajalec nadzora ali nadzorni organ, ki potrjuje, da v postopku proizvodnje za preprečevanje hruševega ožiga niso bili uporabljeni antibiotiki (kot sta npr. tetraciklin in streptomicin)

Žive živali ali nepredelani živalski proizvodi

B

 

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo (1)

D

V primeru uvoza predelanih jabolk in hrušk je treba predložiti posebno potrdilo, ki ga izda ustrezni izvajalec nadzora ali nadzorni organ, ki potrjuje, da v postopku proizvodnje za preprečevanje hruševega ožiga niso bili uporabljeni antibiotiki (kot sta npr. tetraciklin in streptomicin).

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot krmilo

E

 

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

(1)   Vino vključeno od 1. avgusta 2012.

▼M12

2.

Poreklo :

proizvodi kategorije A, B in F ter ekološko pridelane sestavine v proizvodih kategorije D in E, ki:

 so bili pridelani v Združenih državah ali

 so bili uvoženi v Združene države ter predelani in pakirani v Združenih državah v skladu z ameriško zakonodajo.

▼M7

3.

Standardi pridelave : Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205)

4.

Pristojni organ : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

5.

Nadzorni organi :Šifra

Ime

Internetni naslov

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

BCS – Oko Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com/en_index.html

▼M11

US-ORG-005

BioAgriCert

http://www.bioagricert.org/english

▼M7

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

US-ORG-010

Ecocert S.A.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Culture

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Indiana Certified Organic LLC

www.indianacertifiedorganic.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin County

www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm

▼M11

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

▼M7

US-ORG-024

Mayacert S.A.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

▼M11

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

▼M7

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-032

Nevada State Department of Agriculture

http://www.agri.state.nv.us

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA-New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

OIA North America, LLC

www.oianorth.com

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-045

Organic National & International Certifiers (ON&IC)

http://www.on-ic.com

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

▼M11

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

▼M7

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

▼M12

US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/

▼M7

6.

Organi za izdajo potrdil : kakor v točki 5

▼M19

7.

Trajanje vključitve : ni določeno

▼M7

NOVA ZELANDIJA

1.

Kategorije proizvodov :Kategorije proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi (1)

A

 

Žive živali ali nepredelani živalski proizvodi

B

Razen živine in živalskih proizvodov, ki imajo ali bodo imeli označbe o preusmeritvi

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo (2)

D

Razen živalskih proizvodov, ki imajo ali bodo imeli označbe o preusmeritvi

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

 

(1)   Morska trava ni vključena.

(2)   Kvas ni vključen.

2.

Poreklo :

proizvodi iz kategorije A, B, F in ekološko pridelane sestavine v proizvodih iz kategorije D, ki so bili pridelani v Novi Zelandiji ali uvoženi v Novo Zelandijo:

 iz Unije,

 iz tretjih držav v okviru režima, ki je priznan kot enakovreden v skladu z določbami člena 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007, ali

 iz tretje države, katere pravila pridelave in kontrolni sistem so bili priznani kot enakovredni Uradnemu programu MAF za zagotavljanje ekološke pridelave na podlagi jamstev in informacij, ki jih je priskrbel pristojni organ te države v skladu z določbami, izoblikovanimi na MAF, in pod pogojem, da se uvozijo samo ekološko pridelane sestavine, ki bodo vključene, do največ 5 % proizvodov kmetijskega porekla, v proizvode iz kategorije D, pripravljene na Novi Zelandiji.

3.

Standardi pridelave : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production

▼M16

4.

Pristojni organ :

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

5.

Nadzorni organi :Šifra

Ime

Internetni naslov

▼M16

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

www.organiccertification.co.nz

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand

www.biogro.co.nz

6.

►M16  Organi za izdajo potrdil : Ministry for Primary Industries (MPI) ◄

7.

Trajanje vključitve : ni določeno

▼M18

REPUBLIKA KOREJA

1.

Kategorije proizvodov

:Kategorija proizvodov

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo

D

 

2.

Poreklo

:

ekološko pridelane sestavine v proizvodih kategorije D, ki so bili pridelani v Republiki Koreji ali uvoženi v Republiko Korejo:

 iz Unije

 ali iz tretje države, za katero je Republika Koreja priznala, da so bili proizvodi v tej državi pridelani in nadzorovani v skladu s pravili, ki so enakovredna pravilom iz zakonodaje Republike Koreje.

3.

Standardi pridelave : Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food

▼M19

4.

Pristojni orga : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

▼M18

5.

Izvajalci nadzora

:Šifra

Ime

Internetni naslov

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO(Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS(BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.

Izvajalci in organi, ki izdajajo potrdila : kakor v točki 5

7.

Trajanje vključitve : 31. januar 2018

▼M7
PRILOGA IV

SEZNAM IZVAJALCEV NADZORA IN NADZORNIH ORGANOV ZA NAMEN ENAKOVREDNOSTI TER ZADEVNE SPECIFIKACIJE IZ ČLENA 10

V tej prilogi so kategorije proizvodov določene z naslednjimi oznakami:

A : Nepredelani rastlinski proizvodi

B : Žive živali ali nepredelani živalski proizvodi

C : Proizvodi akvakulture in morska trava

D : Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo ( 10 )

E : Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot krmilo (10) 

F : Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

Internetna stran v skladu s členom 10(2)(e), kjer je na voljo seznam izvajalcev, ki so predmet nadzornega sistema, vključno s kontaktno točko, kjer so dostopni podatki o statusu njihovih potrdil, zadevnimi kategorijami proizvoda ter suspendiranimi izvajalci in proizvodi, ter izvajalci in proizvodi, ki jim je bilo potrdilo odvzeto, je na voljo na spletnem naslovu iz točke 2 za vsakega izvajalca nadzora ali nadzorni organ, razen če ni drugače določeno.

▼M9

Abcert AG

1. Naslov: Martinstraße 42–44, 73728 Esslingen am Neckar, Nemčija

2. Internetni naslov: http://www.abcert.de

▼M13

3. Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov:Tretja država

Šifra

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Albanija

AL-BIO-137

x

x

Armenija

AM-BIO-137

x

x

▼M13

Azerbajdžan

AZ-BIO-137

x

x

Belorusija

BY-BIO-137

x

x

▼M19

Bosna in Hercegovina

BY-BIO-137

x

x

▼M13

Gruzija

GE-BIO-137

x

x

Iran

IR-BIO-137

x

x

Kazahstan

KZ-BIO-137

x

▼M19

Kosovo ()

XK-BIO-137

x

x

Kirgizistan

KG -BIO-137

x

x

nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

MK-BIO-137

x

x

▼M16

Moldavija

MD-BIO-137

x

►M19  x ◄

▼M19

Črna gora

ME-BIO-137

x

x

▼M13

Rusija

RU-BIO-137

x

x

x

▼M19

Srbija

RS-BIO-137

x

x

Tadžikistan

TJ-BIO-137

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-137

x

x

▼M13

Ukrajina

UA-BIO-137

x

x

▼M19

Uzbekistan

UZ-BIO-137

x

x

(1)   To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa Kosova ter je v skladu z resolucijo VSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

▼M9

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve, vino

▼M19

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M9

Afrisco Certified Organic, CC

▼M13

1. Naslov: 39A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, Južna Afrika

▼M9

2. Internetni naslov: http://www.afrisco.net

▼M13

3. Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov:Tretja država

Šifra

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Angola

AO-BIO-155

x

Bocvana

BW-BIO-155

x

Lesoto

LS-BIO-155

x

 

Malavi

MW-BIO-155

x

 

Mozambik

MZ-BIO-155

x

x

Namibija

NA-BIO-155

x

►M19  x ◄

Južna Afrika

ZA-BIO-155

x

►M19  x ◄

x

Svazi

SZ-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

x

 

 

Zambija

ZM-BIO-155

x

►M19  x ◄

Zimbabve

ZW-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

 

 

 

▼M15

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve

▼M9

5. Trajanje uvrstitve na seznam: do 30. junija 2016

▼M7

„Agreco R.F. Göderz GmbH“

1. Naslov: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Nemčija

2. Internetni naslov: http://agrecogmbh.de

▼M13

3. Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov:Tretja država

Šifra

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbajdžan

AZ-BIO-151

x

x

▼M19

Bolivija

BO-BIO-151

x

Bosna in Hercegovina

BA-BIO-151

x

Burkina Faso

BF-BIO-151

x

x

Kambodža

KH-BIO-151

x

▼M13

Kamerun

CM-BIO-151

x

x

▼M19

Zelenortski otoki

CV-BIO-151

x

Kolumbija

CO-BIO-151

x

x

Kuba

CU-BIO-151

x

x

Dominikanska republika

DO-BIO-151

x

Ekvador

EC-BIO-151

x

Egipt

EG-BIO-151

x

Etiopija

ET-BIO-151

x

x

Fidži

FJ-BIO-151

x

Gruzija

GE-BIO-151

x

▼M13

Gana

GH-BIO-151

x

x

▼M19

Gvatemala

GT-BIO-151

x

x

Honduras

HN-BIO-151

x

x

Indonezija

ID-BIO-151

x

Iran

IR-BIO-151

x

Kazahstan

KZ-BIO-151

x

Kenija

KE-BIO-151

x

x

Kirgizistan

KG-BIO-151

x

Madagaskar

MG-BIO-151

x

nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

MK-BIO-151

x

Mali

ML-BIO-151

x

x

Mehika

MX-BIO-151

x

▼M13

Moldavija

MD-BIO-151

x

x

▼M19

Črna gora

ME-BIO-151

x

▼M13

Maroko

MA-BIO-151

x

x

▼M19

Nepal

NP-BIO-151

x

x

Nikaragva

NI-BIO-151

x

x

Nigerija

NG-BIO-151

x

x

Papua Nova Gvineja

PG-BIO-151

x

x

Paragvaj

PY-BIO-151

x

x

Peru

PE-BIO-151

x

Filipini

PH-BIO-151

x

x

Salvador

SV-BIO-151

x

Samoa

WS-BIO-151

x

Senegal

SN-BIO-151

x

x

Srbija

RS-BIO-151

x

Salomonovi otoki

SB-BIO-151

x

Južna Afrika

ZA-BIO-151

x

x

Šrilanka

LK-BIO-151

x

x

Surinam

SR-BIO-151

x

x

Tanzanija

TZ-BIO-151

x

Tajska

TH-BIO-151

x

Togo

TG-BIO-151

x

Tonga

TO-BIO-151

x

Turkmenistan

TM-BIO-151

x

Tuvalu

TV-BIO-151

x

x

Uganda

UG-BIO-151

x

x

▼M13

Ukrajina

UA-BIO-151

x

x

▼M19

Urugvaj

UY-BIO-151

x

Uzbekistan

UZ-BIO-151

x

Venezuela

VE-BIO-151

x

Vietnam

VN-BIO-151

x

x

▼M7

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve, vino

▼M19

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M12

Albinspekt

1. Naslov: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albanija

2. Internetni naslov: http://www.albinspekt.com

3. Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov:Tretja država

Šifra

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanija

AL-BIO-139

x

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-139

x

x

x

(1)   To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve, vino

▼M19

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M12

ARGENCERT SA

1. Naslov: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso „B“, C1072AAT Buenos Aires, Argentina

2. Internetni naslov: www.argencert.com.ar

▼M15

3. Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov:Tretja država

Šifra

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentina

AR-BIO-138

x

Čile

CL-BIO-138

x

x

Paragvaj

PY-BIO-138

x

x

Urugvaj

UY-BIO-138

x

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in proizvodi iz Priloge III

▼M19

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M12

AsureQuality Limited

1. Naslov: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, Nova Zelandija

2. Internetni naslov: http://www.organiccertification.co.nz

3. Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov:Tretja država

Šifra

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Nova Zelandija

NZ-BIO-156

x

x

Cookovi otoki

CK-BIO-156

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve, vino in proizvodi iz Priloge III

5. Trajanje uvrstitve na seznam: do 30. junija 2016

▼M9

Australian Certified Organic

▼M13

1. Naslov: PO Box 810 – 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Avstralija

2. Internetni naslov: http://www.aco.net.au

▼M17

3. Tretje države, številke oznak in kategorije proizvodov:Tretja država

Številka oznake

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Avstralija

AU-BIO-107

x

x

x

Kitajska

CN-BIO-107

x

x

Cookovi otoki

CK-BIO-107

x

Fidži

FJ-BIO-107

x

x

Falklandski otoki

FK-BIO-107

x

Hongkong

HK-BIO-107

x

x

Indonezija

ID-BIO-107

x

x

▼M18 —————

▼M17

Madagaskar

MG-BIO-107

x

x

Mjanmar/Burma

MM-BIO-107

x

x

Malezija

MY-BIO-107

x

x

Papua Nova Gvineja

PG-BIO-107

x

x

Singapur

SG-BIO-107

x

x

Tajvan

TW-BIO-107

x

x

Tajska

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

▼M9

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in proizvodi iz Priloge III

▼M19

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M19 —————

▼M9

Balkan Biocert Skopje

▼M13

1. Naslov: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

▼M9

2. Internetni naslov: http://www.balkanbiocert.mk

3. Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov:Tretja država

Šifra

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

MK-BIO-157

x

x

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve, vino

5. Trajanje uvrstitve na seznam: do 30. junija 2016

▼M19 —————

▼M9

Bio Latina Certificadora

▼M17

1. Naslov: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

▼M9

2. Internetni naslov: http://www.biolatina.com

▼M17

3. Tretje države, številke oznak in kategorije proizvodov:Tretja država

Številka oznake

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolivija

BO-BIO-118

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-118

x

x

Gvatemala

GT-BIO-118

x

x

Honduras

HN-BIO-118

x

x

Mehika

MX-BIO-118

x

x

Nikaragva

NI-BIO-118

►M19  x ◄

x

x

Panama

PA-BIO-118

x

x

Peru

PE-BIO-118

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

x

Salvador

SV-BIO-118

x

x

Venezuela

VE-BIO-118

x

x

▼M9

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve, vino

▼M19

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M9

Bioagricert S.r.l.

1. Naslov: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italija

▼M12

2. Internetni naslov: http://www.bioagricert.org

▼M17

3. Tretje države, številke oznak in kategorije proizvodov:Tretja država

Številka oznake

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazilija

BR-BIO-132

x

x

Kambodža

KH-BIO-132

x

x

Kitajska

CN-BIO-132

x

x

Ekvador

EC-BIO-132

x

x

Francoska Polinezija

PF-BIO-132

x

x

Indija

IN-BIO-132

x

▼M19

Iran

IR-BIO-132

x

x

▼M17

Laos

LA-BIO-132

x

x

Nepal

NP-BIO-132

x

x

Mehika

MX-BIO-132

x

x

x

Maroko

MA-BIO-132

x

x

Mjanmar/Burma

MM-BIO-132

x

x

San Marino

SM-BIO-132

x

Srbija

RS-BIO-132

x

x

►M18  Re-publika Koreja ◄

KR-BIO-132

x

►M18  x ◄

Tajska

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Turčija

TR-BIO-132

x

x

Ukrajina

UA-BIO-132

x

x

▼M19

Vietnam

VN-BIO-132

x

x

▼M13

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve, vino in proizvodi iz Priloge III

▼M19

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M9

BioGro New Zealand Limited

1. Naslov: P.O. Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nova Zelandija

2. Internetni naslov: http://www.biogro.co.nz

▼M13

3. Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov:Tretja država

Šifra

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Fidži

FJ-BIO-130

x

x

Malezija

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

▼M9

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve, vino

▼M19

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M9

Bio.inspecta AG

1. Naslov: Ackerstrasse, 5070 Frick, Švica

2. Internetni naslov: http://www.bio-inspecta.ch

▼M13

3. Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov:Tretja država

Šifra

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenija

AM-BIO-161

x

x

Albanija

AL-BIO-161

x

x

Azerbajdžan

AZ-BIO-161

x

x

Benin

BJ-BIO-161

x

Brazilija

BR-BIO-161

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-161

x

Kuba

CU-BIO-161

x

x

Dominikanska republika

DO-BIO-161

x

x

Etiopija

ET-BIO-161

x

x

Gruzija

GE-BIO-161

x

x

Gana

GH-BIO-161

x

x

Indonezija

ID-BIO-161

x

x

Iran

IR-BIO-161

x

x

Kazahstan

KZ-BIO-161

x

x

Kenija

KE-BIO-161

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-161

x

x

Kirgizistan

KZ-BIO-161

x

x

Libanon

LB-BIO-161

x

x

Moldavija

MD-BIO-161

x

x

Filipini

PH-BIO-161

x

x

Rusija

RU-BIO-161

x

x

Senegal

SN-BIO-161

x

x

Južna Afrika

ZA-BIO-161

x

x

►M18  Re-publika Koreja ◄

KR-BIO-161

x

►M18  x ◄

Tanzanija

TZ-BIO-161

x

x

Tadžikistan

TJ-BIO-161

x

x

Turčija

TR-BIO-161

x

x

Ukrajina

UA-BIO-161

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-161

x

x

Vietnam

VN-BIO-161

x

x

(1)   To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

▼M9

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve, vino

5. Trajanje uvrstitve na seznam: do 30. junija 2016

▼M7

„Bolicert Ltd.“

1. Naslov: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivija

2. Internetni naslov: http://www.bolicert.org

3. Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov:Tretja država

Šifra

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolivija

BO-BIO-126

x

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve, vino

▼M19

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M7

„Caucacert Ltd“

▼M15

1. Naslov: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Gruzija

▼M7

2. Internetni naslov: http://www.caucascert.ge

3. Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov:Tretja država

Šifra

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Gruzija

GE-BIO-117

x

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

▼M15

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve

▼M19

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M7

„CCOF Certification Services“

1. Naslov: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, ZDA

2. Internetni naslov: http://www.ccof.org

3. Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov:Tretja država

Šifra

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Kanada

CA-BIO-105

x

x

Mehika

MX-BIO-105

x

x

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve, vino in proizvodi iz Priloge III

▼M19

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M7

„CCPB Srl“

▼M19

1. Naslov: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italija

▼M7

2. Internetni naslov: http://www.ccpb.it

▼M17

3. Tretje države, številke oznak in kategorije proizvodov:Tretja država

Številka oznake

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Kitajska

CN-BIO-102

x

x

Egipt

EG-BIO-102

x

x

x

Irak

IQ-BIO-102

x

x

Libanon

LB-BIO-102

x

x

x

▼M19

Mali

ML-BIO-102

x

x

▼M17

Maroko

MA-BIO-102

x

x

x

Filipini

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

x

Sirija

SY-BIO-102

x

x

Tunizija

TN-BIO-102

x

Turčija

TR-BIO-102

x

x

x

▼M16

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve, vino in proizvodi iz Priloge III

▼M19

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M13 —————

▼M9

CERES Certification of Environmental Standards GmbH

1. Naslov: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Nemčija

2. Internetni naslov: http://www.ceres-cert.com

▼M17

3. Tretje države, številke oznak in kategorije proizvodov:Tretja država

Številka oznake

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanija

AL-BIO-140

x

x

x

Azerbajdžan

AZ-BIO-140

x

x

Benin

BJ-BIO-140

x

x

Bolivija

BO-BIO-140

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-140

x

x

Butan

BT-BIO-140

x

x

Brazilija

BR-BIO-140

x

x

x

▼M19

Kambodža

KH-BIO-140

x

x

▼M17

Čile

CL-BIO-140

x

x

x

Kitajska

CN-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Kolumbija

CO-BIO-140

x

x

x

Dominikanska republika

DO-BIO-140

x

x

x

Ekvador

EC-BIO-140

x

x

x

Egipt

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopija

ET-BIO-140

x

x

x

Gana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

▼M19

Gvatemala

GT-BIO-140

x

x

Honduras

HN-BIO-140

x

x

▼M17

Indonezija

ID-BIO-140

x

x

x

Iran

IR-BIO-140

x

x

Jamajka

JM-BIO-140

x

x

x

Kazahstan

KZ-BIO-140

x

x

Kenija

KE-BIO-140

x

x

x

Kirgizistan

KG-BIO-140

x

x

▼M19

Laos

LA-BIO-140

x

x

▼M17

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

MK-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

▼M19

Madagaskar

MG-BIO-140

x

x

Malezija

MY-BIO-140

x

x

▼M17

Mali

ML-BIO-140

x

x

Mehika

MX-BIO-140

x

x

x

Moldavija

MD-BIO-140

x

x

x

Maroko

MA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Mozambik

MZ-BIO-140

x

x

Mjanmar/Burma

MM-BIO-140

x

x

x

Namibija

NA-BIO-140

x

x

Nikaragva

NI-BIO-140

x

x

Panama

PA-BIO-140

x

x

▼M17

Papua Nova Gvineja

PG-BIO-140

x

x

x

Paragvaj

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filipini

PH-BIO-140

x

x

x

Rusija

RU-BIO-140

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-140

x

x

x

▼M19

Salvador

SV-BIO-140

x

x

Samoa

WS-BIO-140

x

x

▼M17

Saudova Arabija

SA-BIO-140

x

x

x

Senegal

SN-BIO-140

x

x

Srbija

RS-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Singapur

SG-BIO-140

x

x

x

Južna Afrika

ZA-BIO-140

x

x

x

Sveta Lucija

LC-BIO-140

x

x

x

Tajvan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzanija

TZ-BIO-140

x

x

x

Tajska

TH-BIO-140

x

x

x

▼M19

Vzhodni Timor

TL-BIO-140

x

x

▼M17

Turčija

TR-BIO-140

x

x

x

Togo

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukrajina

UA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Združeni arabski emirati

AE-BIO-140

x

Urugvaj

UY-BIO-140

x

x

x

▼M17

Uzbekistan

UZ-BIO-140

x

x

x

▼M19

Venezuela

VE-BIO-140

x

x

▼M17

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

▼M19

Zimbabve

ZW-BIO-140

x

x

▼M15

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve

▼M19

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M12

Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.

1. Naslov: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mehika, C.P. 68026

2. Internetni naslov: http://www.certimexsc.com

3. Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov:Tretja država

Šifra

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Kolumbija

CO-BIO-104

x

▼M12

Dominikanska republika

DO-BIO-104

x

Gvatemala

GT-BIO-104

x

Mehika

MX-BIO-104

x

x

x

Salvador

SV-BIO-104

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve, vino

▼M19

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M7

„Certisys“

1. Naslov: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgija

2. Internetni naslov: http://www.certisys.eu

▼M13

3. Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov:Tretja država

Šifra

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Benin

BJ-BIO-128

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Slonokoščena obala

CI-BIO-128

x

x

Gana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Senegal

SN-BIO-128

x

x

Vietnam

VN-BIO-128

x

x

Togo

TG-BIO-128

x

x

▼M7

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve, vino

▼M19

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M13

„Company of Organic Agriculture in Palestine“

1. Naslov: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina

2. Internetni naslov: http://coap.org.ps

3. Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov:Tretja država

Šifra

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Zasedeno palestinsko ozemlje

PS-BIO-163

x

x

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve, vino

5. Trajanje uvrstitve na seznam: do 30. junija 2018.

▼M7

„Control Union Certifications“

1. Naslov: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, Nizozemska

2. Internetni naslov: http://certification.controlunion.com

▼M17

3. Tretje države, številke oznak in kategorije proizvodov:Tretja država

Številka oznake

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Albanija

AL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Alžirija

DZ-BIO-149

x

x

x

Azerbajdžan

AZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M17

Bermudi

BM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Bolivija

BO-BIO-149

x

x

x

▼M17

Butan

BT-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Brazilija

BR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kambodža

KH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kanada

CA-BIO-149

x

Kitajska

CN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Čile

CL-BIO-149

x

x

x

▼M17

Kolumbija

CO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kostarika

CR-BIO-149

x

x

x

Slonokoščena obala

CI-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Dominikanska republika

DO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ekvador

EC-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Egipt

EG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Etiopija

ET-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Gambija

GM-BIO-149

x

x

x

▼M17

Gana

GH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Gvatemala

GT-BIO-149

x

x

x

▼M17

Gvineja

GN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Indija

IN-BIO-149

x

x

x

x

Indonezija

ID-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Iran

IR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Izrael

IL-BIO-149

x

x

x

Japonska

JP-BIO-149

x

x

x

►M18  Re-publika Koreja ◄

KR-BIO-149

x

x

x

►M18  x ◄

x

x

Kirgizistan

KG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

MK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Malezija

MY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mauritius

MU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mehika

MX-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Moldavija

MD-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mozambik

MZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mjanmar/Burma

MM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Nepal

NP-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Nigerija

NG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Nikaragva

NI-BIO-149

x

x

x

▼M17

Pakistan

PK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Zasedeno palestinsko ozemlje

PS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Paragvaj

PY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Filipini

PH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Rusija

RU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M17

Ruanda

RW-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Salvador

SV-BIO-149

x

x

x

▼M17

Srbija

RS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Singapur

SG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Južna Afrika

ZA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Šrilanka

LK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Švica

CH-BIO-149

x

Sirija

SY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Sudan

SD-BIO-149

x

x

x

▼M17

Tanzanija

TZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Tajska

TH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Vzhodni Timor

TL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Turčija

TR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ukrajina

UA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Združeni arabski emirati

AE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Združene države Amerike

US-BIO-149

x

Urugvaj

UY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Zambija

ZM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M15

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in proizvodi iz Priloge III

▼M19

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M7

„Doalnara Certified Organic Korea, LLC“

1. Naslov: 192-3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, Južna Koreja

2. Internetni naslov: http://dcok.systemdcok.or.kr

3. Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov:Tretja država

Šifra

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

►M18  Re-publika Koreja ◄

KR-BIO-129

x

►M18  x ◄

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve, ►M18  ————— ◄

▼M19

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M12

Ecocert SA

1. Naslov: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, Francija

2. Internetni naslov: http://www.ecocert.com

▼M17

3. Tretje države, številke oznak in kategorije proizvodov:Tretja država

Številka oznake

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Alžirija

DZ-BIO-154

x

x

Andora

AD-BIO-154

x

x

Azerbajdžan

AZ-BIO-154

x

x

Bahrajn

BH-BIO-154

x

Benin

BJ-BIO-154

x

x

Bosna in Hercegovina

BA-BIO-154

x

x

Brazilija

BR-BIO-154

x

x

x

x

x

Brunej

BN-BIO-154

x

Burkina Faso

BF-BIO-154

x

x

Burundi

BI-BIO-154

x

x

Kambodža

KH-BIO-154

x

x

Kamerun

CM-BIO-154

x

x

Kanada

CA-BIO-154

x

Čad

TD-BIO-154

x

▼M19

Čile

CL-BIO-154

x

▼C1

Kitajska

CN-BIO-154

x

x

x

x

x

x

▼M17

Kolumbija

CO-BIO-154

x

x

►M19  x ◄

x

Komori

KM-BIO-154

x

x

Slonokoščena obala

CI-BIO-154

x

x

Kuba

CU-BIO-154

x

x

►M19  x ◄

Dominikanska republika

DO-BIO-154

x

x

Ekvador

EC-BIO-154

x

x

x

x

▼M19

Etiopija

ET-BIO-154

x

▼M17

Fidži

FJ-BIO-154

x

x

Gana

GH-BIO-154

x

x

Gvatemala

GT-BIO-154

x

x

Gvineja

GN-BIO-154

x

x

Gvajana

GY-BIO-154

x

x

Haiti

HT-BIO-154

x

x

Indija

IN-BIO-154

x

x

Indonezija

ID-BIO-154

x

x

Iran

IR-BIO-154

x

x

Japonska

JP-BIO-154

►M19  x ◄

x

Kazahstan

KZ-BIO-154

x

Kenija

KE-BIO-154

x

x

Kuvajt

KW-BIO-154

x

x

Kirgizistan

KG-BIO-154

x

x

Laos

LA-BIO-154

x

x

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

MK-BIO-154

x

x

x

Madagaskar

MG-BIO-154

x

x

x

x

Malavi

MW-BIO-154

x

x

Malezija

MY-BIO-154

x

x

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Mauritius

MU-BIO-154

x

x

Mehika

MX-BIO-154

x

x

Moldavija

MD-BIO-154

x

x

Monako

MC-BIO-154

x

x

x

Mongolija

MN-BIO-154

x

Maroko

MA-BIO-154

x

x

x

x

x

Mozambik

MZ-BIO-154

x

x

x

Namibija

NA-BIO-154

x

Nepal

NP-BIO-154

x

x

Niger

NE-BIO-154

x

Nigerija

NG-BIO-154

x

Pakistan

PK-BIO-154

x

x

Paragvaj

PY-BIO-154

x

x

Peru

PE-BIO-154

x

x

Filipini

PH-BIO-154

x

x

x

x

Rusija

RU-BIO-154

x

Ruanda

RW-BIO-154

x

x

Sao Tome in Principe

ST-BIO-154

x

x

Saudova Arabija

SA-BIO-154

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-154

x

x

Srbija

RS-BIO-154

x

x

x

Somalija

SO-BIO-154

x

x

Južna Afrika

ZA-BIO-154

x

x

x

x

x

►M18  Re-publika Koreja ◄

KR-BIO-154

x

►M18  x ◄

Sudan

SD-BIO-154

x

x

Svazi

SZ-BIO-154

x

x

Sirija

SY-BIO-154

x

x

▼M19

Tajvan

TW-BIO-154

x

x

▼M17

Tanzanija

TZ-BIO-154

x

x

Tajska

TH-BIO-154

x

x

x

x

x

Togo

TG-BIO-154

x

x

Tunizija

TN-BIO-154

x

x

Turčija

TR-BIO-154

x

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-154

x

x

Ukrajina

UA-BIO-154

x

Združeni arabski emirati

AE-BIO-154

x

x

Združene države Amerike

US-BIO-154

x

Urugvaj

UY-BIO-154

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-154

x

Vanuatu

VU-BIO-154

x

x

Vietnam

VN-BIO-154

x

x

Zambija

ZM-BIO-154

x

x

Zimbabve

ZW-BIO-154

x

x

x

▼M12

4. Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in proizvodi iz Priloge III

▼M19

5. Trajanje vključitve: do 30. junija 2018.

▼M7

„Ecoglobe“

▼M15

1. Naslov: 1, Aram Khachatryan Street, apt. 66, 0033 Yerevan, Armenija

▼M7

2. Internetni naslov: http://www.ecoglobe.am

▼M17

3. Tretje države, številke oznak in kategorije proizvodov:Tretja država

Številka oznake

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-112

x

►M19  x ◄

x

Armenija

AM-BIO-112

x

►M19  x ◄

x