2008R0376 — SL — 21.09.2015 — 008.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 376/2008

z dne 23. aprila 2008

o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode

(Kodificirana različica)

(UL L 114 26.4.2008, str. 3)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 514/2008 z dne 9. junija 2008

  L 150

7

10.6.2008

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 74/2010 z dne 26. januarja 2010

  L 23

28

27.1.2010

 M3

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 669/2011 z dne 12. julija 2011

  L 183

4

13.7.2011

 M4

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1349/2011 z dne 20. decembra 2011

  L 338

26

21.12.2011

►M5

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 418/2012 z dne 16. maja 2012

  L 130

1

17.5.2012

►M6

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M7

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014

  L 255

18

28.8.2014

►M8

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1538 z dne 23. junija 2015

  L 242

1

18.9.2015


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 302, 13.11.2008, str.  37 (376/2008)

 C2

Popravek, UL L 111, 5.5.2009, str.  51 (514/2008)

 C3

Popravek, UL L 271, 12.9.2014, str.  102 (907/2014)
▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 376/2008

z dne 23. aprila 2008

o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode

(Kodificirana različica)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita ( 1 ) in zlasti člena 9(2), člena 12(1) in (4) in člena 18 ter ustreznih členov v drugih uredbah o skupnih ureditvah trga za kmetijske proizvode,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode ( 2 ) je bila večkrat ( 3 ) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Uredbe Skupnosti, ki uvajajo uvozna in izvozna dovoljenja, določajo, da je treba za vsak uvoz kmetijskih proizvodov v Skupnost in za vsak izvoz iz nje predložiti takšno dovoljenje. Določiti je torej treba področje uporabe takšnih dovoljenj in izrecno navesti, da niso potrebna za dejavnosti, ki ne predstavljajo uvoza ali izvoza v strogem pomenu.

(3)

Če so proizvodi v postopku aktivnega oplemenitenja, lahko v nekaterih primerih pristojni organi dovolijo, da se proizvodi sprostijo v prosti promet z ali brez nadaljnje predelave. Da bi zagotovili pravilno upravljanje trga, bi se v takšnih primerih moralo zahtevati uvozno dovoljenje za proizvode, ki so bili dejansko sproščeni v prosti promet. Če pa je proizvod, ki je sproščen v prosti promet, pridobljen iz osnovnih proizvodov, med katerimi je nekaj takih, ki so bili uvoženi iz tretjih držav in nekaj takih, ki so bili kupljeni v Skupnosti, se upoštevajo le tisti osnovni proizvodi, ki so bili uvoženi iz tretjih držav ali pridobljeni pri pridelavi osnovnih proizvodov iz tretjih držav.

(4)

Namen uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi je ustrezno upravljanje ureditve skupnega trga. Nekatere dejavnosti zadevajo majhne količine in se zaradi poenostavljanja upravnih postopkov za takšne dejavnosti operacije ne zahtevajo uvozna in izvozna dovoljenja ter potrdila o vnaprejšnji določitvi.

(5)

Izvozna dovoljenja se ne zahtevajo za oskrbo plovil in letal v Skupnosti. Ker je obrazložitev podobna, se ta ureditev uporablja tudi za dobave na ploščadi in vojaške ladje ter za oskrbo v tretjih državah. Iz istih razlogov se dovoljenja ne zahtevajo za dejavnosti, zajete v Uredbi Sveta (EGS) št. 918/83 z dne 28. marca 1983 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti ( 4 ).

(6)

Upoštevajoč mednarodno trgovinsko prakso za obravnavane proizvode ali blago, bi bilo treba dovoliti določeno toleranco za količino uvoženih ali izvoženih proizvodov glede na količino, navedeno v dovoljenju ali potrdilu.

(7)

Da bi bilo mogoče hkrati opravljati več dejavnosti z enim samim dovoljenjem ali potrdilom, bi bilo treba urediti izdajo izpiskov iz dovoljenj in potrdil, z enakim pravnim učinkom kot izvorna dovoljenja in potrdila.

(8)

Pravila Skupnosti, ki urejajo različna področja v sklopu skupnih ureditev trga, določajo, da se uvozna in izvozna dovoljenja ter potrdila o vnaprejšnji določitvi uporabljajo za dejavnosti, opravljene v Skupnosti. Ta ureditev zahteva sprejem skupnih pravil za pripravo in uporabo takšnih dovoljenj ali potrdil in obrazcev Skupnosti ter določitev načinov upravnega sodelovanja med državami članicami.

(9)

Uporaba računalniških postopkov postopoma nadomešča ročno vnašanje podatkov na različnih področjih upravne dejavnosti. Omogočiti bi bilo torej treba tudi računalniške in elektronske postopke pri izdajanju in uporabi dovoljenj in potrdil.

(10)

Uredbe Skupnosti, ki so uvedle ta dovoljenja in potrdila, določajo, da je njihova izdaja pogojena s plačilom varščine, ki zagotavlja, da bo uvoz ali izvoz opravljen v roku veljavnosti takšnih dovoljenj ali potrdil. Potrebno je navesti, kdaj je uvoz ali izvoz opravljen.

(11)

V primeru dovoljenj z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila se dovoljenje, ki bo uporabljeno, določi glede na tarifno uvrstitev proizvoda. V primeru določenih mešanic stopnje izvoznih nadomestil niso odvisne od tarifne uvrstitve proizvoda, ampak od posebnih pravil, določenih v ta namen. Če torej sestavina, za katero se izračuna ustrezno izvozno nadomestilo za mešanico, ne ustreza tarifni uvrstitvi mešanice, tako uvožena ali izvožena mešanica ne izpolnjuje pogojev za vnaprejšnjo določitev stopnje nadomestila.

(12)

Uvozna dovoljenja se včasih uporabljajo za upravljanje količinskih režimov uvoza. To je mogoče le v primeru, da je poročilo o uvozih, opravljenih z izdanimi dovoljenji, na voljo v precej kratkem času. V takšnih primerih zahteva po predložitvi dokazil, da so bila dovoljenja uporabljena, ni le v interesu dobrega upravljanja, ampak je bistvena za upravljanje takšnega količinskega režima. Omenjena dokazila sestavlja izvod dovoljenja št. 1 in, kadar to pride v poštev, izpiski takšnih potrdil. Takšna dokazila je mogoče dostaviti v zelo kratkem času. Take roke bi bilo treba določiti v primerih, ko to določajo pravila Skupnosti za dovoljenja, ki se uporabljajo za določanje količin.

(13)

V nekaterih primerih je znesek varščine, ki je potreben za dovoljenje ali potrdilo, lahko izredno majhen. Da bi zmanjšali obremenitev za upravo, v takih primerih varščina ni bi bila potrebna.

(14)

Ker v praksi oseba, ki uporablja dovoljenje ali potrdilo, ni nujno imetnik ali prevzemnik, je zavoljo pravne varnosti in upravne učinkovitosti potrebno navesti osebe, ki so pooblaščene za uporabo potrdila ali dovoljenja. V ta namen bi bilo treba navesti potrebno povezavo med imetnikom in osebo, ki sestavi carinsko deklaracijo.

(15)

Uvozno ali izvozno dovoljenje daje pravico do uvoza ali izvoza in ga je potrebno predložiti ob sprejemu uvozne ali izvozne deklaracije.

(16)

Pri uporabi poenostavljenih uvoznih ali izvoznih postopkov se zahtevo po predložitvi dovoljenja lahko opusti ali pa se dovoljenje predloži kasneje. Vendar pa morata imeti uvoznik ali izvoznik dovoljenje na dan, ko je bila uvozna ali izvozna deklaracija sprejeta.

(17)

Zaradi poenostavitve je pravila mogoče prilagoditi tako, da države članice lahko uvedejo poenostavljeni postopek za upravno obravnavanje dovoljenj, pri čemer dovoljenja obdrži organ, ki jih izdaja, ali, kadar to pride v poštev, plačilna agencija v primeru izvoznih dovoljenj z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila.

(18)

V interesu dobre uprave se dovoljenja ali potrdila ali njihovi izpiski po izdaji ne smejo spreminjati. V primeru dvoma zaradi napake, ki jo je mogoče pripisati organu, ki je dokumente izdal, ali očitne netočnosti v zvezi s podatki na dovoljenju, potrdilu ali izpisku, se uvede postopek, pri katerem je netočna dovoljenja, potrdila ali izpiske mogoče preklicati in izdati popravljene dokumente.

(19)

Če se proizvod obravnava po poenostavljenem postopku, določenem v členih 412 do 442a Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti ( 5 ) ali v naslovu X poglavja I Dodatka I h Konvenciji z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku, ni potrebno opravljati nobenih formalnosti na carinskem uradu na mejnem prehodu, če se tranzit pričenja v Skupnosti in zaključuje izven nje. Zaradi upravnega poenostavljanja se za sprostitev varščine predvidijo posebne določbe, če je uporabljen eden izmed teh postopkov.

(20)

Lahko se zgodi, da iz razlogov, na katere ni mogoče vplivati, ni mogoče predložiti dokumenta, ki predstavlja dokazilo, da je blago zapustilo carinsko območje Skupnosti, čeprav je blago navedeno območje resnično zapustilo ali, v primeru dejavnosti, navedenih v členu 36 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode ( 6 ), doseglo določen namembni kraj. Takšen položaj lahko ovira trgovino. V tem primeru bi bilo treba druge dokumente priznati kot enakovredne.

(21)

Uredbe Skupnosti, ki uvajajo zadevna dovoljenja in potrdila določajo, da se varščino v celoti ali deloma zaseže, če uvoz ali izvoz ni izvršen ali je le deloma izvršen, v roku veljavnosti dovoljenja ali potrdila. Ukrepe, ki naj se v takšnih primerih sprejmejo, je treba natančno določiti, predvsem za primere, v katerih je za neizvršitev kriva višja sila. V takšnih primerih obveznost uvoza ali izvoza lahko preneha ali pa se rok veljavnosti dovoljenja ali potrdila podaljša. Da pa bi preprečili motnje na trgu, bi se dovoljenje lahko podaljšalo za največ šest mesecev, šteto od izteka prvotnega roka veljavnosti.

(22)

Da bi poenostavili upravne postopke, bi bilo treba varščino v celoti sprostiti, ko je skupni znesek, ki bi bil zasežen, zelo majhen.

(23)

Varščina, položena ob izdaji dovoljenj ali potrdil, se sprosti ob predložitvi dokazil pristojnim organom, da je zadevno blago zapustilo carinsko območje Skupnosti v roku 60 dni od datuma sprejema izvoznih deklaracij.

(24)

Lahko se zgodi, da se varščina iz različnih razlogov sprosti, ne da bi bila pri tem obveznost uvoza ali izvoza dejansko izpolnjena. V takšnih primerih bi bilo treba napačno sproščeno varščino ponovno položiti.

(25)

Da bi izkoristili vse izvozne možnosti za kmetijske proizvode, ki izpolnjujejo pogoje za izvozno nadomestilo, bi bilo treba uvesti mehanizem, ki bo spodbujal dobavitelje, da dovoljenja in potrdila, ki jih ne bodo uporabili, čimprej vrnejo organu, ki jih je izdal. Potrebno je tudi uvesti mehanizem, ki bo dobavitelje spodbujal, da potrdila takoj po izteku roka veljavnosti vrnejo organu, ki jih je izdal, da se neuporabljene količine čimprej ponovno uporabijo.

(26)

Člen 3(4) Uredbe Sveta (EGS, Euratom) št. 1182/71 z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov ( 7 ) določa, da se v primeru, da se roki ali obdobja iztečejo na nacionalni praznik, nedeljo ali soboto, zaključijo ob izteku zadnje ure naslednjega delovnega dne. V določenih primerih to pomeni, da se veljavnost dovoljenj ali potrdil podaljša. Takšen ukrep, ki je namenjen olajšanju trgovanja, ne sme spreminjati ekonomskih pogojev uvoznih ali izvoznih dejavnosti.

(27)

V nekaterih sektorjih skupnih ureditev trga je predvideno obdobje obravnave pred izdajo izvoznih dovoljenj. Namen tega obdobja je, da se omogoči obravnava razmer na trgu in, če je to primerno, še posebej v primeru težav, odložitev nerešenih zahtevkov, kar ima za posledico zavrnitev takšnih zahtevkov. Navesti bi bilo treba, da je takšna odložitev mogoča tudi v primeru, ko se za dovoljenje prosi v skladu s členom 47 te uredbe in da po izteku obdobja za obravnavo ni ponovno mogoče odložiti zahtevka za dovoljenje.

(28)

Člen 844(3) Uredbe (EGS) št. 2454/93 določa, da se lahko proizvodi, ki se izvažajo z dovoljenjem ali potrdilom o vnaprejšnji določitvi, obravnavajo kot vrnjeno blago le, če so izpolnjena pravila Skupnosti o dovoljenjih in potrdilih. Treba bi bilo določiti posebna pravila za uporabo sistema dovoljenj in potrdil za proizvode, ki se lahko uvrstijo v to ureditev.

(29)

Člen 896 Uredbe (EGS) št. 2454/93 določa, da je blago, ki je sproščeno v prosti promet z uvoznim dovoljenjem ali potrdilom o vnaprejšnji določitvi, upravičeno do sistema povračila ali odpusta uvoznih dajatev le, če je ugotovljeno, da so pristojni organi sprejeli potrebne ukrepe, da bi izničili posledice sprostitve takšnega blaga v prosti promet kar zadeva dovoljenja ali potrdila.

(30)

Člen 880 Uredbe (EGS) št. 2454/93 določa nekatera podrobna pravila za uporabo člena 896 navedene uredbe in zlasti, da morajo organi, ki izdajajo dovoljenja in potrdila, zagotoviti potrditev.

(31)

Ta Uredba bi morala določiti vsa pravila, potrebna za izvajanje člena 896 Uredbe (EGS) št. 2454/93. V nekaterih primerih bi naj bila mogoča skladnost z Uredbo (EGS) št. 2454/93 brez potrditve, določene v členu 880 uredbe.

(32)

Če se uvozna dovoljenja uporabljajo za določitev preferencialne uvozne dajatve v okviru tarifnih kvot, se lahko pojavi tveganje goljufije, pri kateri se uporabi ponarejena dovoljenja, zlasti v primerih, kjer obstaja velika razlika med polno dajatvijo in znižano dajatvijo oziroma dajatvijo stopnje nič. Da bi preprečili to tveganje goljufije, bi bilo treba ustvariti mehanizem za preverjanje pristnosti predloženih dovoljenj.

(33)

Če se uvozno dovoljenje, ki zajema določen kmetijski proizvod, uporablja tudi za določanje tarifne kvote, za katero veljajo preferencialni režimi, se takšni preferencialni režimi za uvoznike uporabljajo na podlagi dovoljenja ali potrdila, ki ga mora v nekaterih primerih spremljati dokument iz tretje države. Da bi preprečili prekoračitev kvote, bi bilo treba uporabljati preferencialne režime do količine, za katero je bilo izdano dovoljenje ali potrdilo. Da pa bi olajšali uvoz, bi bilo treba dovoliti toleranco, določeno v členu 7(4), če je hkrati določeno, da se količina, ki presega tisto, ki je navedena na dovoljenju ali na potrdilu, vendar je v mejah tolerance, ne uvršča v preferencialne režime in se zanjo ob uvozu plačajo polne dajatve.

(34)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenji vseh pristojnih upravljalnih odborov —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE UREDBE

▼M1

Člen 1

1.  Ob upoštevanju nekaterih izjem, določenih v pravilih Skupnosti za nekatere proizvode, zlasti za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 ( 8 ) in njenih izvedbenih določb, ta uredba določa skupna pravila za izvajanje sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi (v nadaljnjem besedilu „dovoljenja“ in „potrdila“), ki so določena v poglavjih II in III dela III Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 ( 9 ) ter v Uredbi Sveta (ES) št. 1493/1999 ( 10 ) ali so določena v tej uredbi.

2.  Dovoljenje ali potrdilo se predloži za naslednje proizvode:

(a) v primeru uvoza, kadar so proizvodi deklarirani za sprostitev v prosti promet:

(i) proizvode s seznama iz dela I Priloge II, uvožene pod katerimi koli pogoji, razen na podlagi tarifnih kvot, razen če ni na seznamu določeno drugače;

(ii) proizvode, uvožene na podlagi tarifnih kvot, ki se upravljajo z drugačno metodo kot z metodo, ki temelji na kronološkem vrstnem redu vložitve zahtevkov, po načelu, „kdor prej pride, prej melje“, v skladu s členi od 308a, 308b in 308c Uredbe (ES) št. 2454/93 ( 11 );

(iii) proizvode, uvožene na podlagi tarifnih kvot, ki se upravljajo z metodo, ki temelji na kronološkem vrstnem redu vložitve zahtevkov, v skladu s členi od 308a, 308b in 308c Uredbe (ES) št. 2454/93, ki so natančno navedeni v delu I Priloge II k tej uredbi;

(b) v primeru izvoza:

(i) proizvode, navedene v delu II Priloge II;

(ii) proizvode iz člena 162(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, za katere je določeno izvozno nadomestilo, tudi, če je izvozno nadomestilo nič ali je bila določena izvozna dajatev;

(iii) proizvode, izvožene na podlagi kvot ali za katere mora biti predloženo izvozno dovoljenje za sprejetje na podlagi kvote, ki jo upravlja tretja država in je bila v navedeni državi odprta za uvožene proizvode Skupnosti.

3.  Za proizvode iz odstavkov 2(a)(i), 2(a)(iii) in 2(b)(i) veljata znesek varščine in obdobje veljavnosti, kot sta določena v Prilogi II.

Za proizvode iz odstavkov 2(a)(ii), 2(b)(ii) in 2(b)(iii) se uporabljajo posebna izvedbena pravila glede obdobja veljavnosti in zneska varščine, določena v pravilih Skupnosti za te proizvode.

4.  Za namene sistema izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi iz odstavka 1, kadar je bil določen znesek nadomestila za proizvode, ki niso našteti v delu II Priloge II, in kadar nosilec dejavnosti ne zahteva nadomestila, se od navedenega nosilca dejavnosti ne sme zahtevati predložitev dovoljenja ali potrdila za izvoz zadevnih proizvodov.

▼BPOGLAVJE II

PODROČJE UPORABE DOVOLJENJ IN POTRDIL

Člen 2

Dovoljenje ali potrdilo se ne zahteva in ga ni treba predložiti za proizvode:

(a) ki niso sproščeni v prosti promet znotraj Skupnosti, ali

(b) ki se izvozijo:

(i) po carinskem postopku, ki omogoča uvoz brez ustreznih carin ali dajatev z enakim učinkom, ali

(ii) po posebni ureditvi, ki omogoča izvoz brez izvoznih dajatev, iz člena 129 Uredbe (EGS) št. 2913/92.

Člen 3

1.  Če se v prosti promet sproščajo proizvodi, ki se uvažajo v postopek aktivnega oplemenitenja in ne vsebujejo osnovnih proizvodov iz odstavka 2(a) je treba predložiti uvozno dovoljenje, če se za proizvode, ki so dejansko sproščeni v prosti promet, takšno dovoljenje zahteva.

2.  Če so proizvodi, za katere se uporablja eden izmed ureditev iz prvega odstavka in vsebujejo:

(a) enega ali več osnovnih proizvodov, ki so bili zajeti v členu 23(2) Pogodbe, vendar niso več, zaradi njihove uporabe v proizvodih, ki so sproščeni v prosti promet, in

(b) enega ali več osnovnih proizvodov, ki niso bili zajeti v členu 23(2) Pogodbe,

sproščeni v prosti promet, potem se uvozno dovoljenje predloži, ne glede na člen 7(1) te uredbe, za vsak dejansko uporabljen osnovni proizvod, iz točke (b) tega odstavka, če se za proizvod takšno dovoljenje zahteva.

Uvozno dovoljenje pa se ne zahteva, če za proizvod, ki je dejansko sproščen v prosti promet, takšno dovoljenje ni predpisano.

3.  Uvozno dovoljenje ali uvozna dovoljenja, predložena, ko se proizvod iz odstavka 1 ali 2 sprošča v prosti promet, ne zagotavljajo vnaprejšnje določitve.

4.  Ob izvozu proizvoda, za katerega se uporablja ena od ureditev iz odstavka 1, in ki vsebuje enega ali več osnovnih proizvodov iz odstavka 2(a), se za vsak takšen osnovni proizvod predloži izvozno dovoljenje, če je za proizvod takšno dovoljenje predpisano.

Ob upoštevanju tretjega pododstavka, ki zadeva vnaprejšnjo določitev nadomestila, pa izvozno dovoljenje ni potrebno, če za dejansko izvoženi proizvod takšno dovoljenje ni predpisano.

Ob izvozu sestavljenih proizvodov, ki izpolnjujejo pogoje za izvozno nadomestilo, določeno vnaprej na podlagi ene ali več sestavin, se pri uporabi sistema dovoljenj in potrdil upošteva samo carinski status vseh takšnih sestavin.

Člen 4

1.  Dovoljenje ali potrdilo se ne zahteva in ga ni treba predložiti za:

(a) dejavnosti, določene v členih 36, 40, 44 in 45 ter v členu 46(1) Uredbe (ES) št. 800/1999, ali

(b) dejavnosti netrgovinske narave, ali

(c) dejavnosti, navedene v Uredbi (EGS) št. 918/83, ali

(d) dejavnosti, ki se nanašajo na količine, ki ne presegajo tistih, navedenih v Prilogi II.

Ne glede na prvi pododstavek pa je dovoljenje treba predložiti, ko se uvoz ali izvoz opravlja po preferencialnih režimih, ki jih nudi dovoljenje.

Države članice sprejmejo preventivne ukrepe zoper zlorabo pri uporabi tega odstavka, predvsem takrat, ko je en sam uvoz ali izvoz zajet v več kot eni uvozni ali izvozni deklaraciji brez ekonomske ali druge podlage.

2.  V odstavku 1 „dejavnosti netrgovinske narave“ pomenijo:

(a) uvoz s strani posameznikov ali za posameznike, če takšne dejavnosti ustrezajo zahtevam oddelka II(D)(2) uvodnih določb kombinirane nomenklature;

(b) izvoz s strani zasebnikov, če takšne dejavnosti, z vsemi potrebnimi spremembami, ustrezajo zahtevam iz točke (a).

3.  Države članice so pooblaščene, da ne zahtevajo izvoznih dovoljenj za proizvode in/ali blago, ki ga izročijo zasebniki ali skupine zasebnikov z namenom brezplačnega razdeljevanja v humanitarne namene v tretjih državah, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) osebe, ki želijo koristiti to izjemo, ne prejmejo izvoznega nadomestila;

(b) pošiljke so priložnostne narave, zajemajo različne proizvode in/ali blago in ne presegajo skupne mase 30 000 kg na prevozno sredstvo, in

(c) pristojni organi imajo na voljo dovolj dokazil o namembnem kraju in/ali uporabi proizvodov in/ali blaga in o pravilno izpeljani dejavnosti.

Na izvozni deklaraciji se v okence 44 vpiše naslednja navedba: „Brez nadomestila – člen 4(3) Uredbe (ES) št. 376/2008“.

Člen 5

Dovoljenja ali potrdila se ne zahtevajo in jih ni potrebno predložiti, če so izdelki sproščeni v prosti promet po poglavju 2 naslova VI Uredbe (EGS) št. 2913/92, ki ureja obravnavo vrnjenega blaga.

Člen 6

1.  Izvozno dovoljenje se ne zahteva in ga ni treba predložiti ob prevzemu deklaracije o ponovnem izvozu za proizvode, za katere izvoznik predloži dokazila, da je bila izdana pozitivna odločba za povračilo ali odpust uvoznih dajatev za takšne proizvode po poglavju 5 naslova VII Uredbe (EGS) št. 2913/92.

2.  Če je za proizvode ob izvozu treba predložiti izvozno dovoljenje in pristojni organi sprejmejo deklaracijo o ponovnem izvozu, preden odločijo o zahtevku za povračilo ali odpust uvoznih dajatev, je treba predložiti izvozno dovoljenje. Vnaprejšnja določitev izvoznega nadomestila ali izvoznega prelevmana ni dovoljena.POGLAVJE III

SPLOŠNE DOLOČBEODDELEK 1

Področje uporabe dovoljenj, potrdil in izpiskov

Člen 7

1.  Uvozno ali izvozno dovoljenje daje pravico in zavezuje k uvozu oziroma k izvozu navedene količine zadevnih proizvodov ali blaga po tem dovoljenju ter, razen v primerih višje sile, v roku veljavnosti tega dovoljenja.

Obveznosti iz tega odstavka so glavne zahteve v smislu člena 20 Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 ( 12 ).

2.  Izvozno dovoljenje, ki določa izvozno nadomestilo vnaprej, zavezuje k izvozu določene količine določenega proizvoda po dovoljenju in, razen v primerih višje sile, v roku veljavnosti dovoljenja.

Če je za izvoz proizvodov potrebno predložiti izvozno dovoljenje, izvozno dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila določa pravico do izvoza in pravico do izvoznega nadomestila.

Če za izvoz izdelkov ni potrebno predložiti izvoznega dovoljenja, izvozno dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila določa le pravico do izvoznega nadomestila.

Obveznosti iz tega odstavka so glavne zahteve v smislu člena 20 Uredbe (EGS) št. 2220/85.

3.  V primerih iz člena 47 in v primerih, ko takšne zahteve urejajo določena pravila Skupnosti za ustrezna področja, izdaja dovoljenja ali potrdila zavezuje k uvozu ali izvozu v državo ali skupino držav, ki so tam navedene.

4.  Če uvožena ali izvožena količina za največ 5 % presega količino, navedeno v dovoljenju ali potrdilu, se šteje, da je bil uvoz ali izvoz opravljen na podlagi takšnega dovoljenja ali potrdila.

5.  Če je uvožena ali izvožena količina za največ 5 % manjša od količine, navedene v dovoljenju ali potrdilu, se šteje, da je bil uvoz ali izvoz opravljen.

6.  Za namene odstavka 4 in 5, če je dovoljenje ali potrdilo izdano na podlagi števila glav, se zgoraj navedeni 5-odstotni izračun, če se uporablja, zaokroži na naslednje višje celo število glav.

7.  Če se na podlagi člena 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 dovoljenje ali potrdilo, ki vnaprej določa izvozni prelevman ali izvozno nadomestilo, uporabi prvi delovni dan po zadnjem dnevu roka veljavnosti, se šteje, da je bilo dovoljenje ali potrdilo uporabljeno zadnji dan roka veljavnosti za namen vnaprej določenih zneskov.

▼M1

8.  Brez poseganja v člen 1(3) mora biti obdobje veljavnosti uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi takšno, kakršno je določeno za vsak proizvod v Prilogi II.

▼B

Člen 8

1.  Obveznosti, ki izhajajo iz dovoljenj ali potrdil, niso prenosljive. Pravice, ki izhajajo iz dovoljenj ali potrdil, lahko prenese imetnik v času trajanja roka veljavnosti. Takšen prenos se lahko opravi samo na enega prevzemnika za vsako dovoljenje ali potrdilo ali izpisek. Nanaša se na količine, ki še niso bile izrabljene na dovoljenje ali potrdilo ali izpisek.

2.  Prevzemniki ne smejo prenašati pravic naprej, lahko pa jih prenesejo nazaj na imetnika. Prenos nazaj na imetnika se nanaša na količine, ki še niso bile izrabljene na dovoljenje ali potrdilo ali izpisek.

V takšnih primerih organ izdaje v okence 6 dovoljenja ali potrdila vpiše enega izmed vnosov iz dela A Priloge III.

3.  Če imetnik od prevzemnika zahteva prenos pravic nazaj, organ, ki je dovoljenje ali potrdilo izdal, ali služba, ki jo določi vsaka država članica, na dovoljenje ali potrdilo ali na izpisek vpiše naslednje:

(a) ime in naslov prevzemnika ali vnos, naveden v odstavku 2;

(b) datum takšnega vnosa z žigom organa ali službe.

4.  Prenos ali prenos nazaj na imetnika začne veljati na dan vnosa.

Člen 9

Izpiski iz dovoljenj ali potrdil imajo enak pravni učinek kot dovoljenja ali potrdila, iz katerih so izpisani, v okviru količine, za katero so bili izdani.

Člen 10

Dovoljenja ali potrdila in izdani izpiski ter vnosi in zaznamki, ki so jih vpisali organi ene države članice, imajo v vseh drugih državah članicah enake pravne posledice kakor izdani dokumenti ter vnosi in zaznamki, ki so jih vpisali organi teh držav članic.

Člen 11

1.  Če se dovoljenje, ki vnaprej določa izvozno nadomestilo, uporablja za izvoz mešanice, taka mešanica pri izvozu ni upravičena za tako vnaprej določeno stopnjo, če tarifna uvrstitev sestavine, glede na katero se izračuna izvozno nadomestilo za mešanico, ne ustreza uvrstitvi mešanice.

2.  Če se dovoljenje ali potrdilo, ki vnaprej določa izvozno nadomestilo, uporablja za izvoz blaga v sklopih, se vnaprej določena stopnja uporablja le za sestavne dele, ki so v sklopu enako tarifno uvrščeni, kot sklop sam.ODDELEK 2

Zahtevek za izdajo ter izdaja dovoljenj in potrdil

Člen 12

1.  Sprejemajo se samo zahtevki za dovoljenja ali potrdila, ki so poslani ali vloženi pri pristojnem organu na obrazcih, natisnjenih in/ali izdanih v skladu s členom 17.

Pristojni organi pa lahko sprejmejo pisne telekomunikacije in elektronska sporočila kot veljavne zahtevke, če vsebujejo vse podatke, ki bi bili navedeni na obrazcu, če bi bil uporabljen. Države članice lahko zahtevajo, da pisnim telekomunikacijam in/ali elektronskemu sporočilu sledi zahtevek na obrazcu, tiskanem ali izdanem v skladu s členom 17, ki je poslan ali dostavljen neposredno pristojnemu organu; v takšnih primerih se za datum zahtevka uporablja datum dospelosti pisnega sporočila ali elektronskega sporočila pristojnemu organu. Ta zahteva ne vpliva na veljavnost zahtevkov, poslanih s pisnimi telekomunikacijami ali z elektronsko pošto.

Če so zahtevki za dovoljenja ali potrdila poslani po elektronski pošti, pristojni organi v državi članici določijo, kako se lastnoročni podpis nadomesti na drug način, ki lahko temelji na uporabi kod.

2.  Zahtevke za dovoljenja in potrdila je mogoče preklicati le pisno, preko pisnih telekomunikacij ali elektronske pošte, ki jih prejme pristojni organ, razen v primerih višje sile, do 13:00 ure na dan, ko je zahtevek vložen.

Člen 13

1.  Okence 16 na zahtevku za dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila in na samih dovoljenjih nosi 12-mestno tarifno oznako proizvoda, povzeto iz nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila.

Če pa je stopnja izvoznega nadomestila enaka za več tarifnih oznak v isti kategoriji, ki se določi v skladu s postopkom iz člena 195(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 in ustreznimi členi v drugih uredbah, ki urejajo ureditve trga, se lahko takšne oznake vnesejo skupaj na zahtevke za dovoljenja in na sama dovoljenja.

2.  Če se stopnje izvoznih nadomestil razlikujejo glede na namembni kraj, je treba namembno državo ali območje navesti v okencu 7, tako na zahtevku, kot tudi na dovoljenju.

3.  Ne glede na prvi pododstavek odstavka 1, če se določa skupina proizvodov, kot je navedena v drugi alinei prvega pododstavka člena 4(2) Uredbe (ES) št. 800/1999, se oznake proizvodov v skupini vnesejo v razdelek 22 na zahtevku za dovoljenja in na dovoljenja za izjavo: „skupina proizvodov, navedena v členu 4(2) Uredbe (ES) št. 800/1999“.

Člen 14

1.  Zahtevki, ki vsebujejo pogoje, ki jih ne določajo pravila Skupnosti, se zavržejo.

▼M1

2.  Brez poseganja v člen 1(3) mora biti znesek varščine za dovoljenja in potrdila za uvoze in izvoze takšen, kakršen je določen v Prilogi II. Dodatni znesek se lahko uporablja v primeru določitve izvozne dajatve.

Zahtevki za dovoljenja ali potrdila se sprejmejo le, če je položena ustrezna varščina pri pristojnem organu, najpozneje do 13.00 ure na dan, ko je zahtevek vložen.

▼B

3.  Če znaša varščina za dovoljenje ali potrdilo 100 eurov ali manj, ali če je dovoljenje ali potrdilo sestavljeno na ime intervencijske službe, se varščina ne zahteva.

4.  Če se države članice poslužujejo možnosti iz člena 5 Uredbe (EGS) št. 2220/85, se znesek varščine zahteva ob izteku roka dveh mesecev od datuma, ko preneha veljavnost dovoljenja.

5.  Varščina ni potrebna v primeru izvoznih dovoljenj, izdanih za izvoz v tretje države v zvezi z dejanji pomoči v hrani za tretje države, ki jih izvajajo humanitarne organizacije, ki jih v ta namen odobrijo izvozne države članice. Države članice takoj obvestijo Komisijo o takšnih odobrenih humanitarnih organizacijah.

6.  Če se uporabljajo odstavki 3, 4 in 5, se tretji pododstavek člena 4(1) uporablja smiselno.

Člen 15

Zahtevki za dovoljenja in dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila, sestavljeni v zvezi z ukrepi pomoči v hrani v smislu člena 10(4) Sporazuma o kmetijstvu, sklenjenega med urugvajskim krogom večstranskih trgovinskih pogajanj, vsebujejo v oddelku 20 vsaj enega od vnosov iz dela B Priloge III k tej uredbi.

Namembna država se navede v oddelku 7. To dovoljenje velja le za izvoz v okviru ukrepa pomoči v hrani.

Člen 16

1.  Za dan, ko je zahtevek za dovoljenje ali potrdilo vložen, se šteje dan, ko ga je prejel pristojni organ, če je bil prejet najkasneje do 13:00 ure, ne glede na to, ali je bil vročen neposredno pristojnemu organu ali poslan po pošti ali s pisno telekomunikacijo ali z elektronsko pošto.

2.  Zahtevek za dovoljenje ali potrdilo, ki ga pristojni organ prejme v soboto, nedeljo ali praznik ali po 13:00 uri na delovni dan se šteje, da je bil vložen prvi naslednji delovni dan.

3.  Če je za oddajo zahtevkov za dovoljenja ali potrdila določeno obdobje, ki traja določeno število dni, in če je zadnji dan takšnega obdobja sobota, nedelja ali praznik, se omenjeno obdobje zaključi prvi naslednji delovni dan ob 13:00 uri.

Takšna podaljšanja pa se ne upoštevajo pri izračunu zneskov, določenih v dovoljenju ali potrdilu, ali za določanje roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila.

4.  Roki, določeni v tej uredbi, so po belgijskem lokalnem času.

Člen 17

1.  Brez poseganja v drugi pododstavek člena 12(1) in člen 18(1) se zahtevki za dovoljenja ali potrdila, dovoljenja in potrdila ter izpiski iz njih sestavijo na obrazcih, ki ustrezajo vzorcem, določenim v Prilogi I. Takšni obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu s priloženimi navodili in v skladu s podrobnimi predpisi v Skupnosti, ki se uporabljajo v ustreznem sektorju.

2.  Obrazce za dovoljenja in potrdila sestavljajo sklopi, ki vsebujejo izvod št. 1, izvod št. 2 in zahtevek, skupaj z dodatnimi izvodi dovoljenja ali potrdila, v tem vrstnem redu.

Države članice pa lahko zahtevajo, da prosilec izpolni le obrazec zahtevka in ne sklopa, ki ga določa prvi pododstavek.

Če je lahko zaradi predpisa Skupnosti količina, za katero je izdano dovoljenje ali potrdilo, manjša od količine, za katero je bil prvotno vložen zahtevek za dovoljenje ali potrdilo, se zaprošena količina in znesek varščine zanjo vpišeta le na obrazec zahtevka.

Obrazci za izpiske iz dovoljenj ali potrdil se sestavijo v sklopih, ki vsebujejo izvod št. 1 in izvod št. 2, v tem vrstnem redu.

3.  Obrazci, vključno z dodatki, so tiskani na belem papirju brez lesovine, obdelanem za pisanje, mase vsaj 40 gramov na kvadratni meter. Veliki so 210 × 297 mm, dovoljena dolžina pa lahko znaša največ 5 mm manj in največ 8 mm več; razmak med vrsticami je 4,24 mm (šestina palca); obrazci morajo biti urejeni natančno po navodilih. Obe strani izvoda št. 1 in stran dodatkov, na katere se vpišejo dodelitve, imajo poleg tega v ozadju natiskan ornamentalen vzorec, po katerem je mogoče takoj odkriti ponaredke z mehanskimi in kemičnimi sredstvi. Ornamentalen vzorec je zelen na uvoznih obrazcih in sivo rjav na izvoznih.

4.  Za tiskanje obrazcev poskrbijo države članice. Obrazce lahko tiskajo tudi tiskarne, ki jih določijo države članice, v katerih imajo sedež. V tem primeru mora biti na vsakem obrazcu natisnjen sklic na odobritev, ki jo je izdala država članica. Na vsakem obrazcu je naveden naziv tiskarne in naslov ali znak, ki omogoča prepoznavanje tiskarne in, razen na obrazcih za zahtevke in dodatke, tudi serijska številka. Pred številko so navedene naslednje črke, glede na državo članico, ki izdaja dokument: „AT“ za Avstrijo, „BE“ za Belgijo, „BG“ za Bolgarijo, „CZ“ za Češko, „CY“ za Ciper, „DE“ za Nemčijo, „DK“ za Dansko, „EE“ za Estonijo, „EL“ za Grčijo, „ES“ za Španijo, „FI“ za Finsko, „FR“ za Francijo, ►M6  „HR“ za Hrvaško, ◄ „HU“ za Madžarsko, „IE“ za Irsko, „IT“ za Italijo, „LU“ za Luksemburg, „LT“ za Litvo, „LV“ za Latvijo, „MT“ za Malto, „NL“ za Nizozemsko, „PL“ za Poljsko, „PT“ za Portugalsko, „RO“ za Romunijo, „SE“ za Švedsko, „SI“ za Slovenijo, „SK“ za Slovaško in „UK“ za Združeno kraljestvo.

Ob izdaji lahko dovoljenja ali potrdila dobijo tudi zaporedno številko, ki jo dodeli organ, ki dokument izdaja.

5.  Zahtevek, dovoljenja in potrdila ter izpiski so natipkani s pisalnim strojem ali z računalnikom. Natisnjeni in izpolnjeni so v enem izmed uradnih jezikov Skupnosti, kot to določajo pristojni organi v državi članici, ki dokumente izdaja. Države članice pa lahko dovolijo, da se zahtevke izpolni ročno, vendar z velikimi tiskanimi črkami in s črnilom.

6.  Žigi organov, ki dokument izdajajo, in organov, ki dodelijo količine, so natisnjeni s kovinskim žigom, po možnosti jeklenim. Žig organa, ki izdaja dokument pa lahko nadomesti vdrt tisk z luknjanimi črkami in številkami.

7.  Pristojni organi v državah članicah lahko po potrebi zahtevajo, da se dovoljenja ali potrdila in izpiski iz njih prevedejo v uradni jezik ali enega izmed uradnih jezikov tiste države članice.

Člen 18

1.  Brez poseganja v člen 17 pa je dovoljenja in potrdila mogoče izdati in uporabiti s pomočjo računalniških sistemov v skladu s podrobnimi pravili, ki jih določijo pristojni organi. V nadaljevanju so imenovani „elektronska dovoljenja in potrdila“.

Vsebina elektronskih dovoljenj in potrdil mora biti enaka vsebini dovoljenj in potrdil na papirju.

2.  Če imetniki ali prevzemniki dovoljenj ali potrdil uporabljajo dokumente v elektronski obliki v državi članici, ki ni povezana v računalniški sistem izdajanja, zahtevajo izpisek dokumenta.

Izpisek se izda takoj in brez dodatnih stroškov v obliki, določeni v členu 17.

V državah članicah, ki so povezane v računalniški sistem izdajanja, se takšni izpiski uporabljajo v obliki izpiskov na papirju.

Člen 19

1.  Če imajo zneski, ki so rezultat pretvorbe eura v nacionalne valute, ki se vpišejo na dovoljenja ali potrdila, tri ali več decimalk, se vpišeta samo prvi dve decimalki. V tem primeru se, če je tretja decimalka pet ali več, druga decimalka zaokroži navzgor, če pa je tretja decimalka manjša od pet, se druga decimalka ne spremeni.

2.  Pri pretvorbi zneskov v eurih v funt šterling, se sklicevanje na prvi dve decimalki iz odstavka 1 šteje kot sklicevanje na prve štiri decimalke. V tem primeru se, če je peta decimalka pet ali več, četrta decimalka zaokroži navzgor, če pa je peta decimalka manjša od pet, se četrta decimalka ne spremeni.

Člen 20

1.  Brez poseganja v člen 18, ki zadeva elektronska dovoljenja in potrdila, se dovoljenja in potrdila sestavijo vsaj v dveh izvodih; prvega, imenovanega „izvod za imetnika“ in označenega s „št. 1“, takoj dobi prosilec, drugega, imenovanega „izvod za izdajatelja“ in označenega s „št. 2“, pa zadrži organ, ki ga je izdal.

2.  Če je dovoljenje ali potrdilo izdano za količino, ki je manjša od tiste, za katero je bil vložen zahtevek, organ, ki dokument izdaja, navede:

(a) količino, za katero je bilo dovoljenje ali potrdilo izdano, v oddelkih 17 in 18;

(b) znesek ustrezajoče varščine v oddelku 11.

Položena varščina za količino, za katero dovoljenje ali potrdilo ni bilo izdano, se takoj vrne.

Člen 21

1.  Na zahtevo imetnika ali prevzemnika dovoljenja ali potrdila in ob predložitvi izvoda št. 1 lahko organ, ki ga je za izdajo določila država članica, izda enega ali več izpiskov iz dokumenta.

Izpiski so sestavljeni vsaj v dveh izvodih; prvi, imenovani „izvod za imetnika“ in označen s „št. 1“, je izročen ali naslovljen na prosilca, drugega, imenovanega „izvod za izdajatelja“ in označenega s „št. 2“, pa zadrži organ, ki ga je izdal.

Organ, ki izdaja izpiske, na izvod št. 1 dovoljenja ali potrdila vpiše količino, za katero je bil izdan izpisek, povečano za ustrezno toleranco. Beseda „izpisek“ se vpiše poleg količine, vpisane na izvod št. 1 dovoljenja ali potrdila.

2.  Iz izpiska dovoljenja ali potrdila ni mogoče delati nadaljnjih izpiskov.

3.  Izvod izpiska št. 1, ki je bil uporabljen ali ki je zastaral, imetnik vrne organu, ki je izdal dovoljenje ali potrdilo, skupaj z izvodom št. 1 dovoljenja ali potrdila, iz katerega je bil izpisan. Organ tako popravi vnose na izvodu št. 1 dovoljenja ali potrdila glede na vnose na izvodu izpiska št. 1.

Člen 22

1.  Za namen določitve roka veljavnosti se šteje, da so bila dovoljenja in potrdila izdana na dan, ko je bil vložen zahtevek zanje, s tem, da je ta dan vključen v izračun roka veljavnosti. Dovoljenj in potrdil pa ni mogoče uporabiti, dokler niso dejansko izdana.

2.  Lahko se navede, da bo dovoljenje ali potrdilo začelo veljati na dan, ko bo izdano in v tem primeru se ta dan vključi v izračun roka veljavnosti.ODDELEK 3

Uporaba dovoljenj in potrdil

Člen 23

1.  Izvod št. 1 dovoljenja ali potrdila se predloži carinskemu uradu, ki je sprejel:

(a) v primeru uvoznega dovoljenja, deklaracijo o sprostitvi v prosti promet;

(b) v primeru izvoznega dovoljenja ali potrdila o vnaprejšnji določitvi nadomestila, deklaracijo o izvozu.

Brez poseganja v člen 2(1)(i) Uredbe (ES) št. 800/1999, mora carinsko deklaracijo podati imetnik ali, kjer je to primerno, prevzemnik dovoljenja ali potrdila, ali njun zastopnik v smislu člena 5(2) Uredbe (EGS) št. 2913/92.

2.  Izvod št. 1 dovoljenja ali potrdila se predloži ali da na razpolago carinskim organom ob sprejetju deklaracije, omenjene v odstavku 1.

3.  Ko urad, omenjen v odstavku 1, vnese dodeljene količine in zaznamek na izvod št. 1 dovoljenja ali potrdila, se dokument vrne zadevni osebi. Države članice pa lahko zahtevajo ali dovolijo, da zadevna oseba zapiše vnose na dovoljenje ali potrdilo; v takšnih primerih vnos pregleda in zaznamuje pristojni urad.

4.  Če uvožena ali izvožena količina ne ustreza količini, navedeni na dovoljenju ali potrdilu, se vnos na dovoljenju ali potrdilu popravi na količino, ki se dejansko uvaža ali izvaža, v mejah količine, za katero je bilo dovoljenje ali potrdilo izdano.

Člen 24

1.  Ne glede na člen 23 lahko država članica dovoli, da je dovoljenje ali potrdilo:

(a) vloženo pri organu, ki ga je izdal, ali organu, ki je odgovoren za plačilo nadomestila;

(b) v primerih, ko se uporablja člen 18, hranjeno v bazi podatkov organa, ki ga je izdal, ali organa, ki je odgovoren za plačilo nadomestila.

2.  Zadevna država članica določi primere, v katerih se uporablja odstavek 1, in pogoje, ki jih mora izpolnjevati zadevna oseba, da lahko uporablja postopke, določene v navedenem odstavku. Poleg tega morajo predpisi, ki jih je sprejela država članica, zagotavljati enako obravnavo za vsa potrdila, izdana v Skupnosti.

3.  Država članica odloči, kateri organ zapiše vnose in zaznamke na dovoljenje ali potrdilo.

Vendar vnos in njegova veljavnost ter zaznamek na dovoljenju ali potrdilu štejejo tudi takrat za izvedene, kadar:

(a) je bil dokument, ki določa izvozne količine, proizveden računalniško; ta dokument mora biti priložen dovoljenju ali potrdilu in vložen z njim;

(b) so bile izvozne količine uvedene v uradni elektroniki bazi podatkov zadevnih držav članic in med temi informacijami in elektronskim potrdilom obstaja povezava; države članice se lahko odločijo za arhiviranje teh informacij z uporabo papirnih različic elektronskih dokumentov.

Dan vnosa se šteje za dan sprejema deklaracije, omenjene v členu 23(1).

4.  Ob sprejemu carinske deklaracije mora zadevna stranka na deklaraciji navesti, da se uporablja ta člen in navesti referenčno številko dovoljenja ali potrdila, ki naj se uporabi.

5.  V primeru dovoljenja ali potrdila, ki dovoljuje uvoz ali izvoz, se blago lahko sprosti le, če je pristojni urad obvestil carinski urad, določen v členu 23(1), da je dovoljenje ali potrdilo, navedeno v carinskem dokumentu, veljavno za obravnavani proizvod in ima vpisane določene količine.

6.  Če za proizvod, ki se izvaža, ni potrebno predložiti izvoznega dovoljenja, vendar je bilo izvozno nadomestilo določeno z izvoznim dovoljenjem, ki vnaprej določa izvozno nadomestilo in če, zaradi napake, dokument, uporabljen pri izvozu za dokazovanje upravičenosti do izvoznega nadomestila, ne navaja tega člena in/ali številke dovoljenja ali potrdila, ali če so podatki netočni, je postopek mogoče konvalidirati, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) organ, odgovoren za izplačilo izvoznega nadomestila, ima izvozno potrdilo o vnaprejšnji določitvi nadomestila za zadevni proizvod, veljavno na dan sprejetja deklaracije;

(b) pristojni organi imajo na voljo dovolj dokazil, da lahko povežejo izvoženo količino in dovoljenje ali potrdilo, ki ureja izvoz.

Člen 25

1.  Vnosi na dovoljenja, potrdila ali izpiske po izdaji ne smejo biti spremenjeni.

2.  Če obstaja dvom o natančnosti vnosov na dovoljenju, potrdilu ali izpisku, se takšno dovoljenje, potrdilo ali izpisek, na pobudo zadevne stranke ali pristojnih organov v zadevni državi članici, vrne organu, ki ga je izdal.

Če organ, ki je dokument izdal, meni, da je potreben popravek, prekliče izpisek ali dovoljenje ali potrdilo, kot tudi prej izdane izpiske in takoj izda popravljen izpisek ali popravljeno dovoljenje ali potrdilo in ustrezne popravljene izpiske. Na takšnih dokumentih, ki vsebujejo vnos „dovoljenje (ali potrdilo) popravljeno dne …“ ali „izpisek popravljen dne …“, se vsi prejšnji vnosi ponovijo na vseh izvodih.

Če organ, ki je izdal dovoljenje, potrdilo ali izpisek, meni, da popravek ni potreben, vpiše zaznamek „preverjeno dne… skladno s členom 25 Uredbe (ES) št. 376/2008“ in žigosa dokument.

Člen 26

1.  Na zahtevo organa, ki je dokument izdal, mora imetnik dovoljenje ali potrdilo in izpiske vrniti.

2.  Če se sporni dokument vrne ali zadrži v skladu s tem členom ali s členom 25, izda pristojni nacionalni organ zadevni stranki na zahtevo potrdilo o prejemu.

Člen 27

Če na dovoljenju, potrdilu ali izpiskih ni dovolj prostora za vnose, lahko organi, ki vnose zapisujejo, pripnejo dodatne strani, na katerih so prostori za vnose, kot je prikazano na zadnji strani izvoda št. 1 omenjenih dovoljenj, potrdil ali izpiskov. Ti organi žigosajo dodatne strani tako, da je ena polovica žiga na dovoljenju, potrdilu ali izpisku in druga na dodatni strani, za vsako nadaljnjo dodatno stran pa se žigosa na podoben način nova dodatna stran in prejšnja stran.

Člen 28

1.  V primeru dvoma o verodostojnosti dovoljenja, potrdila ali izpiska, ali vnosov ali zaznamkov na njem, pristojni nacionalni organi sporni dokument ali njegovo fotokopijo vrnejo zadevnim organom v pregled.

Dokumente je mogoče vračati tudi za naključno preverjanje; v tem primeru se vrača samo fotokopija dokumenta.

2.  Če se sporni dokument vrne v skladu z odstavkom 1, izda pristojni nacionalni organ zadevni stranki na zahtevo potrdilo o prejemu.

Člen 29

1.  Če je za pravilno uporabo te uredbe to potrebno, si pristojni organi držav članic izmenjajo podatke o dovoljenjih, potrdilih in izpiskih ter o nepravilnostih in kršitvah, ki jih zadevajo.

2.  Države članice obvestijo Komisijo takoj, ko izvejo za nepravilnosti in kršitve v zvezi s to uredbo.

3.  Države članice sporočijo Komisiji nazive in naslove organov, ki izdajajo dovoljenja ali potrdila in izpiske iz njih, pobirajo izvozne prelevmane in izplačujejo izvozna nadomestila. Komisija objavi te podatke v Uradnem listu Evropske Unije.

4.  Države članice Komisiji pošljejo tudi odtise uradnih žigov in, če je to primerno, vdrtih tiskov, ki jih uporabljajo pooblaščeni organi. Komisija o tem nemudoma obvesti ostale države članice.ODDELEK 4

Sprostitev varščin

Člen 30

Glede roka veljavnosti dovoljenj in potrdil:

(a) je obveznost uvoza izpolnjena in je pravica do uvoza na podlagi dovoljenja ali potrdila izkoriščena na dan, ko je sprejeta deklaracija, navedena v členu 23(1)(a), če je proizvod dejansko sproščen v prosti promet;

(b) je obveznost izvoza izpolnjena in je pravica do izvoza na podlagi dovoljenja ali potrdila izkoriščena na dan, ko je sprejeta deklaracija, navedena v členu 23(1)(b).

Člen 31

Izpolnitev osnovne zahteve se dokazuje s predložitvijo dokazil:

(a) za uvoz, o sprejetju deklaracije iz člena 23(1)(a) za zadevni proizvod;

(b) za izvoz, o sprejetju deklaracije iz člena 23(1)(b) za zadevni proizvod; poleg tega:

(i) v primeru izvoza ali dobav, ki se obravnavajo kot izvoz v smislu člena 36 Uredbe (ES) št. 800/1999, se zahteva dokazilo, da je proizvod dosegel predvideni namembni kraj v roku 60 dni od dneva, ko je bila sprejeta izvozna deklaracija, razen če to ni bilo mogoče zaradi višje sile, v primeru dobave, ki se obravnava kot izvoz, ali v drugih primerih, da je zapustil carinsko območje Skupnosti. Za namene te uredbe se šteje, da so dobave vseh proizvodov, namenjenih izključno za porabo na vrtalnih ali črpalnih ploščadih, vključno z enotami za podporo takšnim ploščadim, ki se nahajajo na območju evropske kontinentalne plošče, ali na območju kontinentalne plošče neevropskega dela Skupnosti, izven območja treh milj od meje, ki služi za določanje teritorialnih voda države članice, zapustile carinsko območje Skupnosti;

(ii) v primerih, da so bili proizvodi dani v postopek oskrbovalnega skladiščenja, določen v členu 40 Uredbe (ES) št. 800/1999, se zahtevajo dokazila, da je bil proizvod v roku 30 dni od sprejetja deklaracije o vnosu v takšnem postopku in, razen če tega ni preprečila višja sila, vnešen v oskrbovalno skladišče.

Po preteku 60-dnevnega končnega roka iz točke (b)(i) prvega odstavka ali 30-dnevnega končnega roka iz točke (b)(ii) prvega odstavka, se varščina sprosti v skladu s členom 23(2) Uredbe (EGS) št. 2220/85.

Varščine se skladno z drugim odstavkom ne zaseže v primeru količin, za katere se nadomestilo zniža skladno s členom 50(1) Uredbe (ES) št. 800/1999 zaradi nespoštovanja rokov iz členov 7(1) in 40(1) navedene uredbe.

Člen 32

1.  Dokazila, ki jih zahteva člen 31, se predložijo kot sledi:

(a) v primerih, navedenih v členu 31(a), s predložitvijo izvoda št. 1 dovoljenja ali potrdila in, če je to primerno, izvoda št. 1 izpiska ali izpiskov iz dovoljenja ali potrdila, z vpisanimi zaznamki, kot je določeno v členu 23 ali členu 24;

(b) v primerih, navedenih v členu 31(b) in ob upoštevanju odstavka 2 tega člena, s predložitvijo izvoda št. 1 dovoljenja ali potrdila in, če je to primerno, izvoda št. 1 izpiska ali izpiskov iz dovoljenja ali potrdila, z vpisanimi zaznamki, kot je določeno v členu 23 ali členu 24.

2.  Poleg tega se v primeru izvoza iz Skupnosti ali v primeru dobav v namembni kraj v smislu člena 36 Uredbe (ES) št. 800/1999 ali v primeru vnosa proizvodov v režime, določene v členu 40 te uredbe, zahtevajo dodatna dokazila.

Takšna dodatna dokazila se predložijo, kot sledi:

(a) če se naslednja dejanja odvijajo v zadevni državi članici, so takšna dodatna dokazila prepuščena izbiri države članice, v kateri:

(i) je izdano dovoljenje ali potrdilo;

(ii) je sprejeta deklaracija iz člena 23(1)(b) te Uredbe, in

(iii) je proizvod:

 zapustil carinsko območje Skupnosti. Za namene te uredbe se šteje, da so pošiljke vseh proizvodov, namenjenih izključno za porabo na vrtalnih ali črpalnih ploščadih, vključno z enotami za podporo takšnim ploščadim, ki se nahajajo na območju evropske kontinentalne plošče, ali na območju kontinentalne plošče neevropskega dela Skupnosti, vendar izven območja treh milj od meje, ki služi za določanje teritorialnih voda države članice, zapustile carinsko območje Skupnosti,

 dostavljen na eno izmed namembnih krajev, naštetih v členu 36 Uredbe (ES) št. 800/1999, ali

 vnešen v oskrbovalno skladišče na podlagi člena 40 Uredbe (ES) št. 800/1999;

(b) se v vseh ostalih primerih predložijo:

(i) s predložitvijo kontrolnega izvoda T 5 ali izvodov, navedenih v členu 912a Uredbe (EGS) št. 2454/93 ali overjenega izvoda ali fotokopije takšnega kontrolnega izvoda T 5 ali izvodov, ali

(ii) s potrdilom, ki so ga izdali organi, pristojni za izplačilo izvoznih nadomestil, ki potrjuje, da so bili izpolnjeni pogoji iz člena 31(b) te uredbe, ali

(iii) z enakovrednimi dokazili, kot je to določeno v odstavku 4 tega člena.

Če je edini namen kontrolnega izvoda T 5 sprostitev varščine, kontrolni izvod T 5 v razdelku 106 vsebuje enega izmed vnosov iz dela C Priloge III k tej uredbi.

Če se uporablja izpisek iz dovoljenja ali potrdila, nadomestno dovoljenje ali potrdilo ali nadomestni izpisek, mora navedeni vnos vsebovati tudi številko prvotnega dovoljenja ali potrdila in naziv ter naslov organa, ki ga je izdal.

Dokumenti iz točk b(i) in (ii) se po uradni poti pošljejo organu, ki jih je izdal.

3.  Če je po sprejemu izvozne deklaracije, navedene v členu 23(1)(b), proizvod dan v enega izmed poenostavljenih postopkov, predvidenih v členih 412 do 442a Uredbe (EGS) št. 2454/93 ali v naslovu X poglavja I Dodatka I h Konvenciji z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku za prevoz na namembno postajo ali dobavo prejemniku izven carinskega območja Skupnosti, se kontrolni izvod T 5, ki ga zahteva odstavek 2(b) tega člena, pošlje po uradni poti organu, ki ga je izdal. V okence „J“ na kontrolnem izvodu T 5 se pod naslov „Pripombe“ vpiše eden izmed vnosov iz dela D Priloge III k tej uredbi.

V primeru, navedenem v prvem pododstavku, lahko carinski urad odhoda dovoli spremembo prevozne pogodbe tako, da se prevoz konča znotraj Skupnosti le, če je ugotovljeno:

(a) da je bila že sproščena varščina ponovno določena, ali

(b) da so pristojni organi sprejeli ustrezne ukrepe, s katerimi so zagotovili, da varščina ni sproščena.

Če je bila varščina sproščena, ne da bi bil proizvod izvožen, države članice ustrezno ukrepajo.

4.  Če kontrolnega izvoda T 5, navedenega v odstavku 2(b), ni mogoče predložiti v treh mesecih od izdaje zaradi okoliščin, na katere stranke ne morejo vplivati, lahko le-te zaprosijo pristojne organe, da sprejmejo druge dokumente kot enakovredne in navedejo razloge za takšno zahtevo in dostavijo spremno dokumentacijo.

Spremna dokumentacija, ki jo je treba predložiti skupaj z zahtevo, je navedena v drugem pododstavku člena 49(3) Uredbe (ES) št. 800/1999.

Člen 33

Za namene člena 37 Uredbe (ES) št. 800/1999 se zadnji dan meseca šteje kot dan, ko je bila sprejeta deklaracija iz člena 23(1)(b) te uredbe.

Člen 34

1.  Na zahtevo imetnika lahko države članice sprostijo varščino v obrokih, sorazmernih s količinami proizvodov, za katere so bila predložena dokazila, navedena v členu 31, če je bilo predloženo dokazilo, da je bila uvožena ali izvožena količina, ki ustreza vsaj 5 % količine, ki je navedena na dovoljenju ali potrdilu.

2.  Pod pogojem, da se uporabljajo členi 39, 40 ali 47, če obveznost uvoza ali izvoza ni bila izpolnjena, se varščina zaseže v znesku, ki je enak razliki med:

(a) 95 % količine, navedene na dovoljenju ali potrdilu, in

(b) dejansko uvoženo ali izvoženo količino.

Če je dovoljenje izdano na podlagi števila glav, se rezultat izračuna zgoraj navedenih 95 %, če je to primerno, zaokroži na naslednje manjše celo število glav.

Če pa znaša uvožena ali izvožena količina manj kot 5 % količine, navedene na dovoljenju ali potrdilu, se varščina zaseže v celoti.

Poleg tega, če znaša skupni znesek varščine, ki bi bila zasežena, 100 eurov ali manj za določeno dovoljenje ali potrdilo, zadevna država članica sprosti celoten znesek varščine.

Če je bila varščina ali del varščine nepravilno sproščena, se ponovno položi glede na zadevne količine pri organu, ki je izdal dovoljenje ali potrdilo.

Vendar se ponovna položitev sproščene varščine lahko zahteva samo v roku štirih let od sprostitve, če je dobavitelj ravnal v dobri veri.

3.  Za izvozna dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila velja:

(a) če se dovoljenje ali izpisek iz dovoljenja vrne organu, ki ga je izdal, v roku prvih dveh tretjin roka veljavnosti, se znesek varščine, ki naj se zaseže, zmanjša za 40 %. Za ta namen vsak del dneva šteje kot cel dan;

(b) če se dovoljenje ali izpisek iz dovoljenja vrne organu, ki ga je izdal, v času, ki ustreza zadnji tretjini roka veljavnost ali v mesecu, ki sledi datumu izteka roka veljavnosti, se znesek varščine, ki naj se zaseže, zmanjša za 25 %.

Prvi pododstavek se uporablja le za dovoljenja in izpiske iz dovoljenj, ki so vrnjena organu, ki jih je izdal, v teku leta GATT, za katerega so bila dovoljenja izdana in če so vrnjena več kot 30 dni pred iztekom leta.

Prvi pododstavek se uporablja, razen če ni začasno opuščen. Kadar je nadomestilo za enega ali več proizvodov povišano, lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 195(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 ali ustreznimi členi drugih uredb o skupni ureditvi trgov začasno opusti uporabo prvega pododstavka za dovoljenja, za katera so bili vloženi zahtevki pred povišanjem nadomestila in niso bila vrnjena organu izdaje do dneva pred povišanjem.

Dovoljenja, vložena skladno s členom 24 te uredbe, se obravnava, kot da so bila vrnjena organu izdaje na datum, ko je organ od imetnika dovoljenja prejel zahtevek za sprostitev varščine.

4.  Dokazilo, navedeno v členu 32(1) je treba predložiti v roku dveh mesecev od izteka roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila, razen če to zaradi višje sile ni mogoče.

5.  Dokazilo o odhodu iz carinskega območja ali o dobavi v namembni kraj v smislu člena 36 Uredbe (ES) št. 800/1999 ali o vnosu proizvodov v režime, določene v členu 40 iste uredbe, kot je navedeno v členu 32(2) te uredbe, je treba predložiti v roku 12 mesecev od izteka roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila, razen če to zaradi višje sile ni mogoče.

▼M7 —————

▼B

8.  Pristojni organi lahko opustijo obveznost predložitve dokazil, navedenih v odstavkih 4 in 5, če že imajo potrebne podatke.

9.  Če ob sklicevanju na ta odstavek predpis Skupnosti določa, da je obveznost izpolnjena ob predložitvi dokazil, da je proizvod dosegel predviden namembni kraj, je treba dokazilo predložiti v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 800/1999, sicer se varščina, vložena za dovoljenje ali potrdilo, zaseže v sorazmerju z obravnavano količino.

Tudi to dokazilo se predloži v roku 12 mesecev od datuma izteka roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila. Če pa dokumentov, ki jih zahteva člen 16 Uredbe (ES) št. 800/1999, ni mogoče predložiti v predpisanem roku, čeprav je izvoznik storil vse, da bi jih v tem roku pridobil, se mu lahko odobri podaljšanje roka za predložitev omenjenih dokumentov.

10.  V primeru uvoznih dovoljenj, za katera predpis Skupnosti določa uporabo tega odstavka, ne glede na odstavke 4 do 8, je treba dokazilo o uporabi dovoljenja, kot je navedeno v členu 32(1)(a), predložiti v roku 45 dni od datuma izteka roka veljavnosti dovoljenja, razen če to zaradi višje sile ni mogoče.

Če je dokazilo o uporabi dovoljenja, kot je navedeno v členu 32(1)(a), predloženo v predpisanem roku:

(a) če je bilo dovoljenje uporabljeno, z upoštevanjem nižje tolerance, v roku veljavnosti, se 15 % celotnega zneska varščine, kot je naveden v dovoljenju, zaseže s pavšalnim odbitkom;

(b) če je bilo dovoljenje deloma uporabljeno v roku veljavnosti, se varščina zaseže v znesku, ki je enak:

(i) razliki med 95 % količine, navedene na dovoljenju, in dejansko uvoženo količino, plus

(ii) 15 % varščine, preostale po pavšalnem odbitku po točki (i), plus

(iii) 3 % zneska varščine, preostale po odbitku po točkah (i) in (ii), za vsak dan, ko je bil rok za predložitev dokazil prekoračen.ODDELEK 5

Izguba dovoljenj in potrdil

Člen 35

1.  Ta člen se uporablja, ko je bilo vnaprej določeno izvozno nadomestilo večje od nič, ustrezno dovoljenje ali potrdilo ali izpisek le-tega pa se je izgubil.

2.  Organ, ki je izdal dovoljenje ali potrdilo, izda na zahtevo imetnika ali prevzemnika v primerih, ko je bilo dovoljenje, potrdilo ali izpisek preneseno, nadomestno dovoljenje ali potrdilo ali nadomestni izpisek, na podlagi drugega pododstavka.

Pristojni organi v državi članici lahko zavrnejo izdajo nadomestnega dovoljenja ali potrdila ali izpiska, če:

(a) narava prosilca ne zagotavlja, da bodo cilji tega člena upoštevani; v državah članicah se ta pooblastila izvajajo v skladu s trenutno veljavnimi načeli v državi, ki urejajo prepoved razlikovanja med prosilci in svobodo trgovine in industrije;

(b) prosilec ni dokazal, da je skrbel za to, da dovoljenja, potrdila ali izpiska ne bi izgubil.

3.  Izvozno nadomestilo, določeno v okviru postopka javnega razpisa, se šteje kot vnaprej določeno izvozno nadomestilo.

4.  Nadomestno dovoljenje, potrdilo ali izpisek vsebuje podatke in vnose, ki so bili vpisani v dokument, katerega nadomešča. Izda se za količino blaga, ki je, skupaj s toleranco, enaka razpoložljivi količini, ki je bila navedena na izgubljenem dokumentu. Prosilci pisno navedejo količino. Če podatki, ki jih ima organ, ki dokumente izdaja, izkazujejo, da je količina, ki jo je navedel prosilec, previsoka, se količina ustrezno zmanjša, ne glede na drugi pododstavek odstavka 2.

V oddelku 22 na nadomestnem dovoljenju, potrdilu ali izpisku se vpiše enega izmed vnosov iz dela E Priloge III, podčrtanih z rdečo.

5.  Če se izgubi nadomestno dovoljenje ali potrdilo ali nadomestni izpisek, se nadaljnje nadomestno dovoljenje ali potrdilo ali izpisek ne izda.

6.  Nadomestno dovoljenje, potrdilo ali izpisek se izda pod pogojem, da se položi varščina. Znesek varščine se izračuna tako, da se množi:

(a) stopnjo vnaprej določenega izvoznega nadomestila ali, če je to primerno, najvišjo stopnjo izvoznega nadomestila za predvidene namembne kraje, plus 20 %; s

(b) količino, za katero se nadomestno dovoljenje, potrdilo ali izpisek izdaja, skupaj toleranco.

Znesek povečanja varščine je najmanj 3 eure na 100 kilogramov neto mase. Varščina se položi pri organu, ki je izdal prvotno dovoljenje ali potrdilo.

7.  Če je količina proizvoda, izvoženega na podlagi dovoljenja ali potrdila in nadomestnega dovoljenja ali potrdila ali na podlagi izpiska in nadomestnega izpiska, večja od tiste, ki bi lahko bila izvožena na podlagi prvotnega dovoljenja, potrdila ali izpiska, se varščina iz odstavka 6, ki ustreza višku količine, zaseže, pri tem pa se šteje, da je bilo izvozno nadomestilo vrnjeno.

8.  Poleg tega se, v primerih, kjer se uporablja odstavek 7 in kjer se uporablja izvozni prelevman na dan sprejema deklaracije iz člena 23(1)(b) za presežne količine, plača izvozni prelevman, ki se uporablja na tisti dan.

Presežna količina:

(a) se določi v skladu z odstavkom 7;

(b) je tista, za katero je bila sprejeta zadnja deklaracija na podlagi prvotnega dovoljenja ali potrdila, izpiska iz prvotnega dovoljenja ali potrdila, nadomestnega dovoljenja ali potrdila, ali nadomestnega izpiska. V primerih, ko je količina zadnjega izvoza manjša od presežne količine, se upoštevajo izvozi pred njim, dokler presežna količina ni izčrpana.

Člen 3(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 120/89 ( 13 ) se ne uporablja za primere iz tega odstavka.

9.  Če varščina iz odstavka 6 ni bila zasežena na podlagi odstavka 7, se povrne 15 mesecev po izteku roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila.

10.  Če je izgubljeno dovoljenje, potrdilo ali izpisek najden, se ne sme uporabljati in ga je treba vrniti organu, ki je izdal nadomestno dovoljenje, potrdilo ali izpisek. Če je v tem primeru razpoložljiva količina, prikazana na prvotnem dovoljenju, potrdilu ali izpisku, enaka ali večja od količine, za katero je bilo izdano nadomestno dovoljenje, potrdilo ali izpisek, skupaj s toleranco, se varščina iz odstavka 6 takoj sprosti.

Če je razpoložljiva količina večja, pa lahko stranka zahteva izdajo izpiska za količino, vključno z dovoljenim odstopanjem, ki je enaka preostali razpoložljivi količini.

11.  Pristojni organi držav članic si med seboj izmenjujejo podatke, potrebne za izvajanje tega člena.

Če organi te podatke posredujejo s pomočjo kontrolnega izvoda T 5, kot je določeno v členu 912a Uredbe (EGS) št. 2454/93, izdanega za namen pridobivanja dokazil o tem, da je blago zapustilo carinsko območje Skupnosti, se številka prvotnega dovoljenja ali potrdila navede v polju 105 na kontrolnem izvodu T 5. Če se uporablja izpisek iz dovoljenja ali potrdila, nadomestno dovoljenje ali potrdilo, ali nadomestni izpisek, se številka prvotnega dovoljenja ali potrdila vpiše v polju 106 na kontrolnem izvodu T 5.

Člen 36

1.  Razen v primerih, določenih v odstavku 2, pristojni organ zavrne izdajo nadomestnega dovoljenja ali potrdila ali izpiska, če je izdaja dovoljenj ali potrdil za zadevni proizvod začasno ustavljena ali če je izdaja dovoljenj ali potrdil opravljena v okviru količinske kvote.

2.  Če lahko imetnik ali prevzemnik uvoznega ali izvoznega dovoljenja ali potrdila o vnaprejšnji določitvi pristojnim organom dokaže, da dovoljenje ali potrdilo ali izpisek niso bili uporabljeni v celoti ali deloma in da jih ni mogoče več uporabiti, predvsem zato, ker so bili v celoti ali deloma uničeni, izda organ, ki je izdal prvotno dovoljenje ali potrdilo, nadomestno dovoljenje, potrdilo ali izpisek za količino blaga, po potrebi vključno z dovoljeno toleranco, ki ustreza količini, ki je še na razpolago. V tem primeru se uporablja prvi stavek člena 35(4).

▼M2

Člen 37

Ob izdaji nadomestnih dovoljenj, potrdil ali izpiskov države članice Komisiji nemudoma sporočijo:

(a) serijsko številko izdanih nadomestnih dovoljenj, potrdil ali izpiskov in serijsko številko nadomeščenih dovoljenj, potrdil ali izpiskov v skladu s členoma 35 in 36;

(b) vrsto in količino zadevnega blaga in stopnjo vnaprej določenega izvoznega nadomestila ali izvoznega prelevmana.

Komisija o tem obvesti druge države članice.

▼B

Člen 38

1.  Če so dovoljenje ali potrdilo ali izpisek izgubljeni in je bil izgubljeni dokument uporabljen v celoti ali deloma, lahko organ, ki je dokument izdal, izjemoma izda zadevni stranki dvojnik, sestavljen in izpolnjen enako kot prvotni dokument in jasno označen z „dvojnik“ na vsakem izvodu.

2.  Dvojniki se ne smejo uporabljati za opravljanje uvoznih ali izvoznih dejavnosti.

3.  Dvojniki se predložijo uradnikom, če je bila izjava iz člena 23 sprejeta na podlagi izgubljenega dovoljenja, potrdila ali izpiska, ali drugim pristojnim organom, ki jih je določila država članica, v kateri se nahajajo uradniki.

4.  Pristojni organ dvojnik izpolni in vpiše zaznamke.

5.  Tako izpolnjeni dvojnik nadomešča izgubljeni izvod št. 1 dovoljenja, potrdila ali izpiska pri dokazovanju za namen sprostitve varščine.ODDELEK 6

Višja sila

Člen 39

1.  Če zaradi dogodka, ki ga dobavitelj šteje za višjo silo, uvoza ali izvoza ni mogoče opraviti v roku veljavnosti dovoljenja ali potrdila, zaprosi imetnik pristojni organ v državi članici, ki je dokument izdala, za podaljšanje roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila ali za razveljavitev dovoljenja ali potrdila. Dobavitelji predložijo dokazila o okoliščini, ki jo štejejo za višjo silo, v roku šestih mesecev po preteku roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila.

Če v tem roku ne uspejo predložiti dokazov, čeprav so se trudili, da bi jih zbrali in poslali, jim je mogoče odobriti še nekaj časa.

2.  Zahtevki za podaljšanje roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila, prejeti več kot 30 dni po preteku roka veljavnosti, se zavrnejo.

3.  Če se okoliščine, ki naj bi predstavljale višjo silo, nanašajo na državo izvoznico in/ali državo porekla, v primeru uvoza, ali na državo uvoznico, v primeru izvoza, se takšne okoliščine priznajo le, če je bil organ, ki je dokument izdal, ali drug uradni organ v isti državi članici pravočasno pisno obveščen o zadevnih državah.

Šteje se, da je bilo poročanje države izvoznice, države porekla ali države uvoznice pravočasno, če okoliščin, ki naj bi predstavljale višjo silo, prosilec ni mogel predvideti v času poročanja.

4.  Pristojni organ iz odstavka 1 odloči, ali okoliščine predstavljajo višjo silo.

Člen 40

1.  Če okoliščine resnično predstavljajo višjo silo, pristojni organ v državi članici, ki je izdala dovoljenje ali potrdilo, odloči, naj se obveznost uvoza ali izvoza razveljavi in varščina sprosti, ali pa, naj se rok veljavnosti dovoljenja ali potrdila podaljša za toliko časa, kolikor bi bilo potrebno glede na okoliščine v določenem primeru. Takšno podaljšanje ne presega šest mesecev od datuma izteka prvotnega roka veljavnosti dovoljenja ali potrdila. Takšno podaljšanje se lahko opravi po poteku veljavnosti dovoljenja ali potrdila.

2.  Odločitev pristojnega organa se lahko razlikuje od tiste, ki jo je zahteval imetnik dovoljenja ali potrdila.

Če imetnik zahteva razveljavitev dovoljenja, ki vključuje vnaprejšnje določanje zneskov, četudi je bil zahtevek vložen več kot 30 dni po izteku roka veljavnosti dovoljenja, lahko pristojni organ takšen rok veljavnosti podaljša, če je vnaprej določena stopnja z morebitnimi prilagoditvami manjša od tekoče stopnje v primeru zneskov, ki jih je treba izplačati ali večja od tekoče stopnje v primeru zneskov, ki jih je treba vplačati.

3.  Odločitev o razveljavitvi ali podaljšanju dovoljenja zadeva le količino proizvoda, ki ga ni bilo mogoče uvoziti ali izvoziti zaradi višje sile.

4.  Če je rok veljavnosti dovoljenja podaljšan, vpiše organ, ki ga je izdal, zaznamek na dovoljenje in na njegove izpiske in vnese potrebne uskladitve.

5.  Ne glede na člen 8(1), če je rok veljavnosti dovoljenja, ki vključuje vnaprejšnjo določitev, podaljšan, pravice iz takšnega dovoljenja niso prenosljive. Če pa okoliščine zadevnega primera to zahtevajo, se takšen prenos dovoli, če je zahtevek zanj vložen hkrati z zahtevkom za podaljšanje.

▼M2

6.  Države članice obvestijo Komisijo o primeru višje sile, ki so ga ugotovile, in zagotovijo naslednje informacije: vrsto zadevnega proizvoda z njegovo oznako KN, dejavnost (uvoz ali izvoz), zadevne količine in, glede na primer, razveljavitev dovoljenja ali podaljšanje roka veljavnosti dovoljenja z navedbo roka veljavnosti.

Komisija o tem obvesti druge države članice.

▼B

Člen 41

1.  Če je dobavitelj zaradi primera višje sile vložil zahtevek za podaljšanje roka veljavnosti dovoljenja, ki vključuje vnaprejšnjo določitev izvoznega prelevmana ali izvoznega nadomestila, in pristojni organ še ni odločil o zahtevku, lahko dobavitelj pri organu vloži zahtevek še za eno dovoljenje. Drugo dovoljenje se izda skladno s pogoji, ki veljajo v času, ko je prosilec zanj vložil zahtevek, le da:

(a) bo izdano največ za neuporabljeno količino na prvem dovoljenju, za katero je dobavitelj vložil zahtevek za podaljšanje;

(b) bo oddelek 20 vseboval enega izmed vnosov iz dela F Priloge III.

2.  Če pristojni organ odloči, da se podaljša rok veljavnosti prvega dovoljenja:

(a) se količina, za katero je bilo uporabljeno drugo dovoljenje, vpiše na prvo dovoljenje, če:

(i) je dobavitelj, ki je upravičen do uporabe prvega dovoljenja, uporabljal drugo dovoljenje, in

(ii) je uporaba potekala med podaljšanim rokom veljavnosti;

(b) se varščina za drugo dovoljenje za količino iz točke (a) sprosti;

(c) če je to primerno, obvesti organ, ki je izdal dovoljenja, pristojni organ v državi članici, kjer je bilo uporabljeno drugo dovoljenje, tako, da je mogoče popraviti vplačani ali izplačani znesek.

3.  Če pristojni organ ugotovi, da ni bilo primera višje sile ali če na podlagi člena 40 odloči, da je treba prvo dovoljenje razveljaviti, potem pravice in obveznosti iz drugega dovoljenja ostanejo.POGLAVJE IV

POSEBNE DOLOČBE

Člen 42

1.  Proizvodi, za katere velja sistem izvoznih dovoljenj ali so upravičeni do sistema vnaprejšnje določitve nadomestil ali drugih zneskov, ki se uporabljajo pri izvozu, so lahko upravičeni za obravnavo kot vrnjeno blago na podlagi poglavja 2 naslova VI Uredbe (EGS) št. 2913/92 le, če so upoštevane naslednje določbe:

(a) če je bil izvoz opravljen brez izvoznega dovoljenja ali potrdila o vnaprejšnji določitvi, je treba pri uporabi informacijskega lista INF 3, kot je določen v členu 850 Uredbe (EGS) št. 2454/93, v oddelku A navesti enega izmed vnosov iz dela G Priloge III k tej uredbi;

(b) če je bil izvoz opravljen na podlagi izvoznega dovoljenja ali potrdila o vnaprejšnji določitvi, se uporablja člen 43.

2.  Če je vrnjeno blago ponovno uvoženo:

(a) preko carinskega urada v državi članici razen države članice izvoznice, se predloži informativni list INF 3, določen v členu 850 Uredbe (EGS) št. 2454/93, kot dokazilo, da so bila upoštevana določila iz člena 43(1)(a) ali (b);

(b) preko carinskega urada v isti državi članici, se predloži dokazilo, da so bila upoštevana določila odstavka 1(a) ali člena 43(1)(a) ali (b), v skladu s postopkom, ki ga določijo pristojni organi v zadevni državi članici.

3.  Odstavek 1(a) se ne uporablja v primerih, določenih v členu 844(2)(b) Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 43

1.  Če obveznost izvoza ni izpolnjena, sprejmejo države članice v primerih, navedenih v členu 42, naslednje ukrepe:

(a) če je bil izvoz opravljen na podlagi izvoznega dovoljenja ali potrdila o vnaprejšnji določitvi in takšnemu dovoljenju ali potrdilu ni potekel rok veljavnosti na datum, ko je zadevna stranka izjavila, da bo izkoristila določila člena 42 o vrnjenem blagu:

(i) se vnos na dovoljenju ali potrdilu, ki zadeva obravnavani izvoz, razveljavi;

(ii) se varščina, ki zadeva dovoljenje ali potrdilo, za obravnavani izvoz ne sprosti ali, če je že bila sproščena, jo je treba ponovno položiti glede na obravnavane količine organu, ki je izdal dovoljenje ali potrdilo, in

(iii) se izvozno dovoljenje ali potrdilo o vnaprejšnji določitvi vrne imetniku;

(b) če je bil izvoz opravljen na podlagi izvoznega dovoljenja ali potrdila o vnaprejšnji določitvi in je takšnemu dovoljenju ali potrdilu potekel rok veljavnosti na datum, ko je zadevna stranka izjavila, da bo izkoristila določila člena 42 o vrnjenem blagu:

(i) če varščina, ki zadeva dovoljenje ali potrdilo, ni bila sproščena za zadevni izvoz, potem se varščina zaseže, ob upoštevanju pravil, ki se uporabljajo v določenem primeru;

(ii) če je bila varščina sproščena, položi imetnik dovoljenja ali potrdila organu, ki je dovoljenje ali potrdilo izdal, novo varščino za obravnavano količino, ta varščina pa se zaseže, ob upoštevanju pravil, ki se uporabljajo v določenem primeru.

2.  Odstavek 1 se ne uporablja, če je bilo blago vrnjeno zaradi višje sile, ali v primerih, navedenih v členu 844(2)(b) Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 44

1.  Če naj se varščina, ki zadeva dovoljenje ali potrdilo, uporabljeno za izvoz proizvodov, ki so bili ponovno uvoženi na podlagi sistema vrnjenega blaga, zaseže na podlagi člena 43, se ta varščina sprosti na zahtevo zadevnih oseb, če ponovnemu uvozu sledi izvoz enakovrednih proizvodov, ki se uvrščajo v isto tarifno pod številko kombinirane nomenklature.

2.  Izvozna operacija:

(a) mora biti izvoz, za katerega je bila sprejeta deklaracija:

(i) v roku največ 20 dni od datuma sprejema deklaracije o ponovnem uvozu za vrnjeno blago, in

(ii) na podlagi novega izvoznega dovoljenja, če je prvotnemu izvoznemu dovoljenju pretekel rok veljavnosti do datuma sprejema izvozne deklaracije za enakovredne proizvode;

(b) mora zadevati proizvode:

(i) enake količine, in

(ii) naslovljene na prejemnike, navedene za prvotno izvozno pošiljko, razen v primerih, navedenih v členu 844(2)(c) ali (d) Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Izvoznik mora v zadovoljstvo izvoznega carinskega urada preskrbeti vse potrebne podatke o značilnostih proizvoda in namembnem kraju.

3.  Varščina se sprosti, ko se organu, ki je izdal dovoljenje ali potrdilo, predložijo dokazila, da so bili pogoji, predpisani v tem členu, izpolnjeni. Takšna dokazila predstavljajo naslednji dokumenti:

(a) deklaracija o izvozu enakovrednih proizvodov ali izvod ali fotokopija, ki jo je potrdil pristojni organ in vsebuje enega izmed vnosov iz dela H Priloge III; verodostojnost vnosa mora potrjevati žig zadevnega carinskega urada, natisnjen neposredno na dokument;

(b) dokument, ki potrjuje, da so proizvodi zapustili carinsko območje Skupnosti v roku 60 dni od sprejema izvozne carinske deklaracije, razen v primeru višje sile.

Člen 45

1.  Za namene člena 896 Uredbe (EGS) št. 2454/93, potrditev, da so bili sprejeti ukrepi, ki bodo izničili posledice tega, da je bilo blago dano v prosti promet, zagotovi organ, ki je izdal dovoljenje ali potrdilo, ob upoštevanju odstavka 4 tega člena.

Uvoznik sporoči organu, ki je izdal dovoljenje ali potrdilo:

(a) naziv in naslov carinskega organa, ki je odločal o zadevi, določenega v členu 877(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93, kateremu se pošlje potrditev;

(b) količino in vrsto zadevnih proizvodov, datum uvoza in številko dovoljenja ali potrdila.

Če dovoljenje ali potrdilo ni bilo vrnjeno organu, ki ga je izdal, ga uvoznik predloži temu organu.

Preden pošlje v prvem pododstavku navedeno potrditev, mora organ, ki je izdal dovoljenje ali potrdilo zagotoviti:

(a) da varščina za zadevne količine ni bila in ne bo sproščena, ali

(b) če je bila varščina sproščena, da je bila za zadevne količine ponovno položena.

Varščine pa ni potrebno ponovno položiti za količine, ki presegajo količino, pri kateri je bila izpolnjena obveznost uvoza.

Dovoljenje ali potrdilo se vrne zadevni stranki.

2.  Če se povračilo ali odpust uvoznih dajatev zavrne, obvesti carinski organ, ki je odločal o tem, organ, ki je izdal dovoljenje ali potrdilo. Varščina, ki pokriva zadevno količino, se sprosti.

3.  Če se odobri povračilo ali odpust dajatev, se vnos na dovoljenju ali potrdilu za zadevno količino razveljavi, čeprav dovoljenje ali potrdilo ni več veljavno. Zainteresirana stranka vrne dovoljenje ali potrdilo organu, ki ga je izdal, takoj ko mu poteče rok veljavnosti. Varščina za zadevno količino se zaseže po pravilih, ki se uporabljajo v zadevnem primeru.

4.  Odstavek 1 in 2 se ne uporabljata:

(a) če je treba proizvode zaradi višje sile ponovno izvoziti, uničiti ali spraviti v carinsko skladišče ali v prosto cono, ali

(b) če so proizvodi v položaju, določenem v drugi alinei člena 900(1)(n) Uredbe (EGS) št. 2454/93, ali

(c) če dovoljenje ali potrdilo, na katerega je bila uvožena količina vpisana, še ni bilo vrnjeno zadevni stranki, ko je vložen zahtevek za povračilo ali odpust dajatev.

5.  Prvi stavek odstavka 3:

(a) se ne uporablja v primeru, določenem v odstavku 4(b);

(b) se uporablja le na zahtevo zadevne stranke primeru, določenem v odstavku 4(a).

Člen 46

1.  Če so bili učinki dajanja blaga v prosti promet izničeni in je varščina za dovoljenje ali potrdilo zasežena na podlagi člena 45, se varščina sprosti na zahtevo zadevne stranke, če so izpolnjeni pogoji, določeni v odstavku 2 tega člena.

2.  Zadevna stranka mora pristojnim organom dokazati, da je bila v roku dveh mesecev od datuma prvega uvoza uvožena enaka količina enakovrednih proizvodov v okviru iste tarifne podštevilke kombinirane nomenklature iz iste države izvoznice in od istega dobavitelja, da bi nadomestila proizvode, za katere je bil uporabljen člen 238 Uredbe (EGS) št. 2913/92.

Člen 47

1.  Ta člen se uporablja za dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo izvoznega nadomestila, zaprošena v povezavi z javnim razpisom objavljenim v tretji državi uvoznici.

Izraz „javni razpis“ pomeni odprte razpise, ki jih objavijo uradne službe v tretjih državah ali mednarodne osebe javnega prava, za katere se ponudbe, o katerih bodo službe ali organi odločali, oddajo do določenega datuma.

Za namene tega člena se oborožene sile iz člena 36(1)(c) Uredbe (ES) št. 800/1999 štejejo kot država uvoznica.

2.  Izvozniki, ki so oddali ali želijo oddati ponudbe na javni razpis iz odstavka 1 lahko, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 3, zaprosijo za eno ali več dovoljenj, ki se jim izdajo, če se jim odda naročilo.

3.  Ta člen se uporablja le, če so v razpisu navedeni naslednji podatki:

(a) tretja država uvoznica in služba, ki je objavila javni razpis;

(b) zadnji dan za oddajo ponudb;

(c) določena količina proizvodov, zajetih v javnem razpisu.

Zainteresirana stranka v zahtevku za dovoljenje te podatke posreduje organu, ki dokument izdaja.

Zahtevek za dovoljenje je mogoče vložiti največ 15 dni pred zadnjim dnem za oddajo ponudb, vendar najkasneje do 13:00 ure zadnjega dne.

Količina, na katero se nanaša zahtevek za dovoljenje ali dovoljenja, ne sme presegati količine, ki je navedena v javnem razpisu. Dovoljene tolerance ali možnosti, določene v javnem razpisu, se ne upoštevajo.

Države članice Komisiji nemudoma sporočijo podatke iz prvega pododstavka.

4.  Ne glede na člen 14(2) varščine ni potrebno položiti, ko je vložen zahtevek za dovoljenje.

5.  Razen v primeru višje sile sporoči prosilec v roku 21 dni od zadnjega dneva za oddajo ponudb organu, ki izdaja dokumente, s pismom ali pisno telekomunikacijo, ki jo mora organ prejeti najkasneje zadnji dan 21-dnevnega roka:

(a) da mu je oddano naročilo;

(b) da mu ni oddano naročilo;

(c) da ni oddal ponudbe;

(d) da ne more izvedeti za rezultate javnega razpisa v določenem roku zaradi razlogov, za katere sam ne odgovarja.

6.  Zahtevkom za izdajo dovoljenj ne bo ugodeno, če je bil v roku za izdajo, ki velja za zahtevke za dovoljenja za določene proizvode, sprejet poseben ukrep, ki preprečuje izdajo dovoljenj.

Posebni ukrepi, sprejeti po izteku navedenega roka ne preprečujejo izdaje enega ali več dovoljenj, ki se izdajajo za omenjene javne razpise, če je prosilec izpolnil naslednje pogoje:

(a) podatki iz prvega pododstavka odstavka 3 so dokumentirani z ustreznimi dokumenti;

(b) predložena so dokazila, da je bilo ponudniku oddano naročilo;

(c) položena je varščina, potrebna za izdajo dovoljenja, in

(d) predložena je pogodba, ali

(e) če je odsotnost pogodbe utemeljena, je predložena dokumentacija, ki potrjuje sprejete obveznosti do druge stranke ali strank, vključno s potrdilom banke, da je kupčeva finančna ustanova odprla nepreklicni akreditiv za dogovorjeno pošiljko.

Dovoljenje ali dovoljenja se izdajo le za državo iz točke (a) prvega pododstavka odstavka 3. Na potrdilih se navede javni razpis.

Skupna količina, za katero se izda dovoljenje ali dovoljenja, je skupna količina, za katero je ponudniku oddano naročilo in je predložil pogodbo ali dokumentacijo iz točke (e) drugega pododstavka tega odstavka; ta količina ne sme presegati količine, za katero je bil vložen zahtevek.

Če je zahtevek vložen za več dovoljenj, količina, za katero je dovoljenje izdano ali so dovoljenja izdana, ne sme presegati količine, prvotno zahtevane za vsako dovoljenje.

Za namene določanja roka veljavnosti dovoljenja se uporablja člen 22(1).

Za količine, za katere prosilec ni pridobil posla ali ni izpolnil katerega koli izmed pogojev, določenih v točkah (a), (b), (c), (d) ali (a), (b), (c), (e) drugega pododstavka tega odstavka, se dovoljenje ne izda.

Imetnik dovoljenja ali dovoljenj je glavni dolžnik za poplačilo nepravilno izplačanih nadomestil, če je ugotovljeno, da je bilo dovoljenje ali da so bila dovoljenja izdana na podlagi pogodbe ali obveznosti, določene v točki (e) drugega pododstavka tega odstavka, ki ne ustreza javnemu razpisu, objavljenemu v tretji državi.

7.  V primerih iz odstavka 5(b), (c) in (d) se v zvezi z zahtevkom iz odstavka 3 dovoljenje ne izda.

8.  Če vlagatelj ne izpolnjuje določil odstavka 5, se dovoljene ne izda.

Če pa vlagatelj organu, ki dokumente izdaja, predloži dokazila, da je bil rok za oddajo ponudb podaljšan:

(a) za največ 10 dni, se zahtevek upošteva in se 21-dnevni rok za posredovanje podatkov, navedenih v petem odstavku, šteje od dneva izteka roka za oddajo ponudb;

(b) za več kot 10 dni, se zahtevek ne upošteva.

9.  Naslednji pogoji veljajo za sprostitev varščine:

(a) Če izbrani ponudnik pristojnemu organu dokaže, da je služba, ki je objavila javni razpis, razveljavila pogodbo iz razlogov, za katere ponudnik ni odgovoren in ne predstavljajo višje sile, pristojni organ sprosti varščino v primerih, ko je stopnja vnaprejšnje določitve nadomestila višja ali enaka stopnji izvoznega nadomestila, ki velja zadnji dan roka veljavnosti dovoljenja.

(b) Če izbrani ponudnik pristojnemu organu dokaže, da je služba, ki je objavila javni razpis, zahtevala, da pristane na spremembe pogodbe iz razlogov, za katere ni sam odgovoren in ki ne predstavljajo višje sile, pristojni organ lahko:

 če je stopnja vnaprej določenega izvoznega nadomestila višja ali enaka stopnji izvoznega nadomestila, ki velja zadnji dan roka veljavnosti dovoljenja, se sprosti varščina za količino, ki še ni bila izvožena,

 če je stopnja vnaprej določenega izvoznega nadomestila nižja ali enaka stopnji izvoznega nadomestila, ki velja zadnji dan roka veljavnosti dovoljenja, se podaljša rok veljavnosti dovoljenja za zahtevano obdobje.

Če pa posebna pravila za posamezne proizvode določajo, da sme rok veljavnosti dovoljenja, ki je bilo izdano na podlagi tega člena, presegati običajen rok veljavnosti takšnega dovoljenja in se izbrani ponudnik nahaja v položaju, določenem v prvi alinei prvega pododstavka, lahko organ, ki dokumente izdaja, podaljša rok veljavnosti dovoljenja, če ta ne presega najdaljšega dovoljenega roka veljavnosti po teh pravilih.

(c) Če predloži izbrani ponudnik dokazila, da sta javni razpis ali oddano naročilo določala, da je dovoljeno negativna toleranca ali možnost večje od 5 % in da se služba, ki je objavila javni razpis, sklicuje na ustrezno določbo, se šteje, da je obveznost izvoza izpolnjena, če je izvožena količina največ 10 % manjša od količine, za katero je bilo izdano dovoljenje, pod pogojem, da je stopnja vnaprej določenega izvoznega nadomestila višja ali enaka stopnji izvoznega nadomestila, ki velja zadnji dan roka veljavnosti dovoljenja. V takšnih primerih se stopnja 95 %, določena v členu 34(2), nadomesti z 90 %.

(d) Pri primerjanju vnaprej določene stopnje izvoznega nadomestila s stopnjo izvoznega nadomestila, ki velja zadnji dan roka veljavnosti dovoljenja, se upoštevajo, če je mogoče, drugi zneski, določeni s predpisi Skupnosti.

10.  V posebnih primerih je pravila, navedena v odstavkih 1 do 9, mogoče določiti po postopku iz člena 195(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 ali, če je to primerno, v ustreznih členih drugih uredb o skupnih ureditvah trga.

Člen 48

1.  Če je ob uvozu proizvoda treba pokazati uvozno dovoljenje in če to dovoljenje služi tudi za določanje upravičenosti za preferencialne režime, količine, uvožene v okviru tolerance, ki presegajo količino, navedeno na uvoznem dovoljenju, ne izpolnjujejo pogojev za preferencialne režime.

Razen če predpisi v določenih sektorjih zahtevajo posebno besedilo, je v oddelku 24 na dovoljenjih in potrdilih naveden eden od vnosov iz dela I Priloge III.

2.  Če se dovoljenja, navedena v odstavku 1, uporabljajo tudi za upravljanje tarifnih kvot Skupnosti, mora biti rok veljavnosti dovoljenj zaključen pred datumom izteka kvote.

3.  Če zadevnega proizvoda ni mogoče uvažati izven kvote ali če se uvozna dovoljenja za zadevni proizvod izdajajo po posebnih pogojih, uvozna dovoljenja ne določajo toleranc za presežne količine.

Na dovoljenju se v oddelku 19 vpiše številko „0“ (nič).

4.  Če za uvoz proizvoda ni potrebno predložiti uvoznega dovoljenja in če se uvozno dovoljenje uporabi za upravljanje preferencialnih režimov za ta proizvod, uvozna dovoljenja ne določajo toleranc za presežne količine.

Na dovoljenju se v oddelku 19 vpiše številko „0“ (nič).

5.  Carinski urad, ki sprejme deklaracijo za sprostitev v prosti promet, ohrani kopijo dovoljenja ali predloženega izpiska, ki daje pravico do uveljavljanja preferencialnega dogovora. Na podlagi analize tveganja je treba poslati kopije vsaj 1 % predloženih dovoljenj, oziroma najmanj dve dovoljenji na leto na carinski urad, organu izdaje, navedenemu na dovoljenju, za preverjanje pristnosti. Določbe tega odstavka se ne nanašajo na elektronska dovoljenja in na dovoljenja, za katera je v predpisih Skupnosti predviden drug način preverjanja.

▼M2

Člen 48a

Obvestila Komisiji iz člena 14(5), člena 29(2), (3) in (4), člena 37, člena 40(6) in člena 47(3) te uredbe se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 ( 14 ).

▼BPOGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 49

Uredba (ES) št. 1291/2000 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi IV.

Člen 50

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

UVOZNO DOVOLJENJE

IZVOZNO DOVOLJENJE ALI POTRDILO O VNAPREJŠNJI DOLOČITVI

image

image

image

image

image

►(1) C1  

image

image

►(1) C1  

image

▼M5
PRILOGA II

DEL I

OBVEZNOST PRIDOBITVE DOVOLJENJA – ZA UVOZ

Seznam proizvodov iz člena 1(2)(a)(i) in veljavne omejitve v skladu s členom 4(1)(d)A.  Žita (del I Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (1)

1001 19 00

pšenica durum, razen semen, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

5 000 kg

ex 1001 99 00

pira, navadna pšenica in soržica, razen semen, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

5 000 kg

1003 90 00

ječmen, razen semen

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

5 000 kg

1005 90 00

koruza, razen semen

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

5 000 kg

1007 90 00

sirek v zrnju, razen semen

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

5 000 kg

1101 00 15

moka iz navadne pšenice in pire

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

1 000 kg

2303 10

ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

1 000 kg

2303 30 00

odpadki in ostanki iz pivovarn ali destilarn

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

1 000 kg

ex 2308 00 40

tropine agrumov

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

1 000 kg

2309 90 20

proizvodi iz dodatne opombe 5 k poglavju 23 kombinirane nomenklature

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

1 000 kg

(1)   Največje količine, za katere v skladu s členom 4(1)(d) ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila. Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot.

(—)  Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.B.  Riž (del II Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (1)

1006 20

oluščen nebrušen (rjavi) riž, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

30 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

1 000 kg

1006 30

manj brušen ali dobro brušen riž, poliran ali glaziran ali ne, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

30 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

1 000 kg

1006 40 00

lomljen riž, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

1 000 kg

(1)   Največje količine, za katere v skladu s členom 4(1)(d) ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila. Ne velja za uvoze, opravljene pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot.

(—)  Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

▼M8C.  Sladkor (del III Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (1)

1701

vsi proizvodi, uvoženi pod preferencialnimi pogoji, razen proizvodov, uvoženih v okviru tarifnih kvot (2)

20 EUR/t

do konca tretjega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

(—)

(1)   Največje količine, za katere v skladu s členom 4(1)(d) ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila. Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot.

(2)   Z izjemo uvoza preferenčnega sladkorja z oznako KN 1701 99 10 s poreklom iz Republike Moldavije iz Sklepa Sveta 2014/492/EU (UL L 260, 30.8.2014, str. 1) in preferencialnega uvoza sladkorja z oznako KN 1701 s poreklom iz Gruzije iz Sklepa Sveta 2014/494/EU (UL L 261, 30.8.2014, str. 1).

(—)  Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

▼M5D.  Semena (del V Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (1)

ex 1207 99 20

semena različnih vrst konoplje, namenjena setvi

 (2)

do konca šestega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2), razen če države članice določijo drugače

(—)

(1)   Največje količine, za katere v skladu s členom 4(1)(d) ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila. Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot.

(2)   Varščina ni potrebna. Glej druge pogoje iz člena 17(1) Uredbe (ES) št. 507/2008.

(—)  Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.E.  Oljčno olje in namizne oljke (del VII Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (1)

ex 0709 92 90

sveže oljke za proizvodnjo olja

100 EUR/t

60 dni od dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

100 kg

0711 20 90

oljke, začasno konzervirane (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo, za proizvodnjo olja, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

100 EUR/t

60 dni od dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

100 kg

2306 90 19

oljne pogače in drugi ostanki pri ekstrakciji oljčnega olja, ki vsebujejo več kot 3 masne % oljčnega olja

100 EUR/t

60 dni od dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

100 kg

(1)   Največje količine, za katere v skladu s členom 4(1)(d) ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila. Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot.

(—)  Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.F.  Lan in konoplja (del VIII Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (1)

5302 10 00

prava konoplja, surova ali močena

 (2)

do konca šestega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2), razen če države članice določijo drugače

(—)

(1)   Največje količine, za katere v skladu s členom 4(1)(d) ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila. Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot.

(2)   Varščina ni potrebna. Glej na primer določbe člena 17(1) Uredbe (ES) št. 507/2008.

(—)  Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.G.  Sadje in zelenjava (del IX Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (1)

0703 20 00

česen, svež ali ohlajen, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

50 EUR/t

tri mesece od dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

ex 0703 90 00

druge čebulnice, sveže ali ohlajene, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

50 EUR/t

tri mesece od dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

(1)   Največje količine, za katere v skladu s členom 4(1)(d) ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila. Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot.

(—)  Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.H.  Proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave (del X Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (1)

ex 0710 80 95

česen (2) in poletni luk (surova, kuhana na pari ali v vodi), zamrznjena, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

50 EUR/t

tri mesece od dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

ex 0710 90 00

mešanice vrtnin, ki vsebujejo česen (2) in/ali poletni luk (surova, kuhana na pari ali v vodi), zamrznjene, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

50 EUR/t

tri mesece od dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

ex 0711 90 80

česen (2) in poletni luk, začasno konzervirana (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot taka neprimerna za takojšnjo porabo, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

50 EUR/t

tri mesece od dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

ex 0711 90 90

mešanice vrtnin, ki vsebujejo česen (2) in/ali poletni luk, začasno konzervirane (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplovi vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot take neprimerne za takojšnjo porabo, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

50 EUR/t

tri mesece od dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

ex 0712 90 90

posušen česen (2) in poletni luk ter mešanice posušenih vrtnin, ki vsebujejo česen (2) in/ali poletni luk, cele, narezane, nasekljane, zdrobljene ali v prahu, vendar ne nadalje pripravljene, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 1(2)(a)(iii)

50 EUR/t

tri mesece od dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

(1)   Največje količine, za katere v skladu s členom 4(1)(d) ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila. Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot.

(2)   Obsega tudi proizvode, pri katerih sta besedi „česen“ ali „luk“ le del poimenovanja. Takšna poimenovanja lahko vsebujejo, vendar niso omejena na „čebulni česen“, „poletni luk“, „gomoljasti luk“ ali „veliki luk“.

(—)  Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.I.  Goveje in telečje meso (del XV Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (1)

ex 0102 29 10 do ex 0102 29 99

0102 39 10

0102 90 91

vsi proizvodi, uvoženi pod preferencialnimi pogoji, razen proizvodov, uvoženih v okviru tarifnih kvot

5 EUR na glavo

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

0201 in ≤ 0202

vsi proizvodi, uvoženi pod preferencialnimi pogoji, razen proizvodov, uvoženih v okviru tarifnih kvot

12 EUR na 100 kg neto teže

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

0206 10 95 in 0206 29 91

vsi proizvodi, uvoženi pod preferencialnimi pogoji, razen proizvodov, uvoženih v okviru tarifnih kvot

12 EUR na 100 kg neto teže

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

1602 50 10 , 1602 50 31 in 1602 50 95

vsi proizvodi, uvoženi pod preferencialnimi pogoji, razen proizvodov, uvoženih v okviru tarifnih kvot

12 EUR na 100 kg neto teže

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

1602 90 61 in 1602 90 69

vsi proizvodi, uvoženi pod preferencialnimi pogoji, razen proizvodov, uvoženih v okviru tarifnih kvot

12 EUR na 100 kg neto teže

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

(1)   Največje količine, za katere v skladu s členom 4(1)(d) ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila. Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot.

(—)  Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.J.  Mleko in mlečni izdelki (del XVI Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (1)

ex poglavja 4, 17, 21 in 23

vse mleko in vsi mlečni izdelki, uvoženi pod preferencialnimi pogoji, razen tistih, ki so uvoženi v okviru tarifnih kvot, ter z izjemo sira in skute (oznaka KN 0406 ) s poreklom iz Švice, uvoženih brez dovoljenj, kot sledi:

 

 

 

0401

mleko in smetana, nekoncentrirana in brez dodanega sladkorja ali drugih sladil

10 EUR/100 kg

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

0402

mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil

10 EUR/100 kg

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

0403 10 11 do 0403 10 39

0403 90 11 do 0403 90 69

pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kisano mleko in smetana, koncentrirani ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, nearomatizirani in brez dodanega sadja, oreškov ali kakava

10 EUR/100 kg

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

0404

sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih; proizvodi iz naravnih mlečnih sestavin, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

10 EUR/100 kg

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

0405 10

0405 20 90

0405 90

maslo ter druge maščobe in olja, pridobljeni iz mleka; mlečni namazi z več kot 75-odstotno in manj kot 80-odstotno vsebnostjo maščobe

10 EUR/100 kg

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

0406

sir in skuta, razen sira in skute s poreklom iz Švice, uvoženih brez dovoljenj

10 EUR/100 kg

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

1702 11 00

1702 19 00

laktoza in laktozni sirup

10 EUR/100 kg

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

2106 90 51

aromatiziran ali obarvan laktozni sirup

10 EUR/100 kg

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70

pripravki, ki se uporabljajo kot krma za živali:

pripravki in krmila, ki vsebujejo izdelke, za katere se neposredno ali na podlagi Uredbe (ES) št. 1667/2006 uporablja Uredba (ES) št. 1234/2007, razen pripravkov in krmil, ki jih zajema del I Priloge I k navedeni uredbi

10 EUR/100 kg

do konca tretjega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

(—)

(1)   Največje količine, za katere v skladu s členom 4(1)(d) ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila. Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot.

(—)  Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.K.  Drugi proizvodi (del XXI Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (1)

1207 99 91

semena konoplje, ki niso namenjena setvi

 (2)

do konca šestega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2), razen če države članice določijo drugače

(—)

(1)   Največje količine, za katere v skladu s členom 4(1)(d) ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila. Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot.

(2)   Varščina ni potrebna. Glej druge pogoje v odstavku 1 člena 17(1) Uredbe (ES) št. 507/2008.

(—)  Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.L.  Etilni alkohol kmetijskega porekla (del I Priloge II k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (1)

ex 2207 10 00

nedenaturiran etilni alkohol z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več, pridobljen iz kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi

1 EUR na hektoliter

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

100 hl

ex 2207 20 00

denaturiran etilni alkohol in drugi destilati, s kakršno koli vsebnostjo alkohola, pridobljeni iz kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi

1 EUR na hektoliter

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

100 hl

ex 2208 90 91

nedenaturiran etilni alkohol z vsebnostjo alkohola, manjšo od 80 vol. %, pridobljen iz kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi

1 EUR na hektoliter

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

100 hl

ex 2208 90 99

nedenaturiran etilni alkohol z vsebnostjo alkohola, manjšo od 80 vol. %, pridobljen iz kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi

1 EUR na hektoliter

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

100 hl

(1)   Največje količine, za katere v skladu s členom 4(1)(d) ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila. Te omejitve ne veljajo za uvoze pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot.

(—)  Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

DEL II

OBVEZNOST PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA IZVOZ PROIZVODOV, ZA KATERE NA DAN PREDLOŽITVE VLOGE ZA DOVOLJENJE IZVOZNO NADOMESTILO ALI IZVOZNA DAJATEV NISTA BILA DOLOČENA

Seznam proizvodov iz člena 1(2)(b)(i) in veljavne zgornje meje v skladu s členom 4(1)(d)A.  Žita (del I Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007) (1)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (2)

1001 19 00

pšenica durum, razen semen

3 EUR/t

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

5 000 kg

ex 1001 99 00

pira, navadna pšenica in soržica, razen semen

3 EUR/t

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

5 000 kg

1002 90 00

rž, razen semen

3 EUR/t

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

5 000 kg

1003 90 00

ječmen, razen semen

3 EUR/t

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

5 000 kg

1004 90 00

oves, razen semen

3 EUR/t

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

5 000 kg

1005 90 00

koruza, razen semen

3 EUR/t

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

5 000 kg

1101 00 15

moka iz navadne pšenice in pire

3 EUR/t

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

500 kg

(1)   Razen če Uredba (ES) št. 1342/2003 določa drugače.

(2)   Največje količine, za katere v skladu s členom 4(1)(d) ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila. Te omejitve ne veljajo za izvoze pod preferencialnimi pogoji, v okviru tarifne kvote ali kadar je bila določena izvozna dajatev.

(—)  Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.B.  Riž (del II Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (1)

1006 20

oluščen nebrušen (rjavi) riž

3 EUR/t

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

500 kg

1006 30

manj brušen ali popolnoma brušen riž, poliran ali glaziran ali ne

3 EUR/t

do konca četrtega meseca po mesecu dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1)

500 kg

(1)   Največje količine, za katere v skladu s členom 4(1)(d) ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila. Te omejitve ne veljajo za izvoze pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot.

(—)  Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.C.  Sladkor (del III Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Rok veljavnosti

Neto količine (1)

1701

sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese ter kemično čista saharoza, v trdnem stanju

11 EUR/100 kg

— za količine, večje od 10 t, do konca tretjega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

— za količine, manjše od 10 t, do konca tretjega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1) (2)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

drugi sladkorji v trdnem stanju in sladkorni sirupi, brez dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil, razen laktoze, glukoze, maltodekstrina ali izoglukoze

4,2 EUR/100 kg

— za količine, večje od 10 t, do konca tretjega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

— za količine, manjše od 10 t, do konca tretjega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1) (2)

2 000 kg

2106 90 59

aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi, razen izoglukoznih, laktoznih, glukoznih in maltodekstrinskih sirupov

4,2 EUR/100 kg

— za količine, večje od 10 t, do konca tretjega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(2)

— za količine, manjše od 10 t, do konca tretjega meseca po mesecu dejanskega dne izdaje dovoljenja v skladu s členom 22(1) (2)

2 000 kg

(1)   Največje količine, za katere v skladu s členom 4(1)(d) ni treba predložiti dovoljenja ali potrdila. Te omejitve ne veljajo za izvoze pod preferencialnimi pogoji ali v okviru tarifnih kvot.

(2)   Za količine, manjše od 10 t, lahko zadevna stranka uporabi največ eno takšno dovoljenje za isti izvoz.

(—)  Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

DEL III

ZGORNJE MEJE ZA IZVOZNA DOVOLJENJA V ZVEZI S PROIZVODI, ZA KATERE JE BILO NA DAN PREDLOŽITVE VLOGE ZA DOVOLJENJE IZVOZNO NADOMESTILO ŽE DOLOČENO

Največje količine, za katere v skladu s členom 4(1)(d) ni treba predložiti izvoznega dovoljenja ali potrdilaPoimenovanje, oznake KN in oznake nomenklature za izvozna nadomestila

Neto količina (1)

A.  ŽITA:

za vse proizvode, navedene v delu I Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007,

5 000 kg

razen tarifnih podštevilk

 

—  0714 20 10 in 2302 50

(—)

—  1101 00 15

500 kg

B.  RIŽ:

za vse proizvode, navedene v delu II Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007

500 kg

C.  SLADKOR:

za vse proizvode, navedene v delu III Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007

2 000 kg

D.  MLEKO IN MLEČNI IZDELKI:

za vse proizvode, navedene v delu XVI Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007

150 kg

E.  GOVEJE IN TELEČJE MESO

za žive živali, navedene v delu XV Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007,

Ena žival

za meso, navedeno v delu XV Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007,

200 kg

G.  PRAŠIČJE MESO:

oznake KN: kot sledijo

 

0203

1601

1602

250 kg

0210

150 kg

H.  PERUTNINSKO MESO:

oznake KN in oznake nomenklature za izvozna nadomestila: kot sledijo

 

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

4 000 piščancev

0105 12 00 9000

0105 14 00 9000

2 000 piščancev

0207

250 kg

I.  JAJCA:

oznake nomenklature za izvozna nadomestila: kot sledijo

 

0407 19 11 9000

2 000 jajc

0407 11 00 9000

0407 19 19 9000

4 000 jajc

0407 21 00 9000

0407 29 10 9000

0407 90 10 9000

400 kg

0408 11 80 9100

0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

0408 99 80 9100

250 kg

(1)   Ne velja za izvoze pod preferencialnimi pogoji, v okviru tarifnih kvot ali kadar je bila določena izvozna dajatev.

(—)  Dovoljenja ali potrdila je treba predložiti za vse količine.

▼B
PRILOGA III

Del A

Vnosi, ki jih navaja drugi pododstavek člena 8(2):

v bolgarščini

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

v španščini

:

Retrocesión al titular el …

v češčini

:

Zpětný převod držiteli dne …

v danščini

:

tilbageføring til indehaveren den …

v nemščini

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

v estonščini

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

v grščini

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

v angleščini

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

v francoščini

:

rétrocession au titulaire le …

▼M6

v hrvaščini

:

prava vraćena na nositelja dana [datum] …

▼B

v italijanščini

:

retrocessione al titolare in data …

v latvijščini

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

v litovščini

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

v madžarščini

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

v malteščini

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

v nizozemščini

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

v poljščini

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

v portugalščini

:

retrocessão ao titular em …

v romunščini

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

v slovaščini

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

v slovenščini

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

v finščini

:

palautus todistuksenhaltijalle …

v švedščini

:

återbördad till licensinnehavaren den …

Del B

Vnosi, ki jih navaja prvi odstavek člena 15:

v bolgarščini

:

Лицензия по ГАТТ — хранителна помощ

v španščini

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

v češčini

:

Licence GATT — potravinová pomoc

v danščini

:

GATT-licens — fødevarehjælp

v nemščini

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

v estonščini

:

GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi

v grščini

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

v angleščini

:

Licence under GATT — food aid

v francoščini

:

Certificat GATT — aide alimentaire

▼M6

v hrvaščini

:

Dozvola u okviru GATT-a — pomoć u hrani

▼B

v italijanščini

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

v latvijščini

:

Licence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalsts

v litovščini

:

GATT licencija — pagalba maistu

v madžarščini

:

GATT-engedély — élelmiszersegély

v malteščini

:

Ċertifikat GATT — għajnuna alimentari

v nizozemščini

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

v poljščini

:

Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa

v portugalščini

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

v romunščini

:

Licență GATT — ajutor alimentar

v slovaščini

:

Licencia podľa GATT — potravinová pomoc

v slovenščini

:

GATT dovoljenje — pomoč v hrani

v finščini

:

GATT-todistus — elintarvikeapu

v švedščini

:

Gatt-licens — livsmedelsbistånd

Del C

Vnosi, ki jih navaja tretji pododstavek člena 32(2):

v bolgarščini

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

v španščini

:

Se utilizará para liberar la garantía

v češčini

:

K použití pro uvolnění jistoty

v danščini

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

v nemščini

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

v estonščini

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

v grščini

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

v angleščini

:

To be used to release the security

v francoščini

:

À utiliser pour la libération de la garantie

▼M6

v hrvaščini

:

Upotrijebiti u svrhu otpuštanja jamstva

▼B

v italijanščini

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

v latvijščini

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

v litovščini

:

Naudotinas užstatui grąžinti

v madžarščini

:

A biztosíték feloldására használandó

v malteščini

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

v nizozemščini

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

v poljščini

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

v portugalščini

:

A utilizar para liberar a garantia

v romunščini

:

A se utiliza pentru eliberarea garanției

v slovaščini

:

Použiť na uvoľnenie záruky

v slovenščini

:

Uporabiti za sprostitev varščine

v finščini

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

v švedščini

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

Del D

Vnosi, ki jih navaja prvi pododstavek člena 32(3):

v bolgarščini

:

Напускане на митническата територия на Общността под опростен режим общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

v španščini

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

v češčini

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

v danščini

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

v nemščini

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

v estonščini

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

v grščini

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

v angleščini

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

v francoščini

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

▼M6

v hrvaščini

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice u pojednostavnjenom postupku provoza Zajednice pri prijevozu željeznicom ili velikim kontejnerima

▼B

v italijanščini

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

v latvijščini

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

v litovščini

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

v madžarščini

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

v malteščini

:

Ħruġ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt il-proċedura tat-tranżitu Komunitarja simplifikata bil-ferroviji jew b’kontejners kbar

v nizozemščini

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

v poljščini

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

v portugalščini

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

v romunščini

:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

v slovaščini

:

Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo vel'kých kontajneroch

v slovenščini

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

v finščini

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

v švedščini

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.

Del E

Vnosi, ki jih navaja drugi pododstavek člena 35(4):

v bolgarščini

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) — Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

v španščini

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

v češčini

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní licence (osvědčení) …

v danščini

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

v nemščini

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

v estonščini

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

v grščini

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

v angleščini

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

v francoščini

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait) perdu — numéro du certificat initial …

▼M6

v hrvaščini

:

Zamjenska dozvola (potvrda ili izvadak) za izgubljenu dozvolu (potvrdu ili izvadak) — broj izvorne dozvole (potvrde) …

▼B

v italijanščini

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

v latvijščini

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

v litovščini

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

v madžarščini

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására — az eredeti engedély száma

v malteščini

:

Liċenzja (ċertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta’ liċenzja (ċertifikat jew estratt) mitlufa — numru tal-liċenzja (ċertifikat) oriġinali …

v nizozemščini

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

v poljščini

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego — numer świadectwa początkowego

v portugalščini

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

v romunščini

:

Licență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe (certificat sau extras) pierdute — Numărul licenței (certificatului) originale …

v slovaščini

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

v slovenščini

:

Nadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) — številka izvirnega dovoljenja …

v finščini

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero …

v švedščini

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

Del F

Vnosi, ki jih navaja točka (b) člena 41(1):

v bolgarščini

:

Лицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 376/2008; оригинална лицензия № …

v španščini

:

Certificado emitido de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE) no 376/2008; certificado inicial no

v češčini

:

Licence vydaná podle článku 41 nařízení (ES) č. 376/2008; č. původní licence …

v danščini

:

Licens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF) nr. 376/2008 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

v nemščini

:

Unter den Bedingungen von Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

v estonščini

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr …

v grščini

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

v angleščini

:

Licence issued in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No 376/2008; original licence No …

v francoščini

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 41 du règlement (CE) no 376/2008; certificat initial no

▼M6

v hrvaščini

:

Dozvola izdana u skladu s člankom 41. Uredbe (EZ) br. 376/2008; izvorna dozvola broj …

▼B

v italijanščini

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 376/2008; titolo originale n. …

v latvijščini

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 41. pantu; licences oriģināla Nr. …

v litovščini

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 376/2008 41 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

v madžarščini

:

Az 376/2008/EK rendelet 41. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

v malteščini

:

Liċenzja maħruġa skond l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; liċenzja oriġinali Nru …

v nizozemščini

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. 376/2008; oorspronkelijk certificaatnummer …

v poljščini

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41 rozporządzenia (WE) nr 376/2008; pierwsze świadectwo nr …

v portugalščini

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 41.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008; certificado inicial n.o

v romunščini

:

Licență eliberată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008; licență originală nr. …

v slovaščini

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie …

v slovenščini

:

Dovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES) št. 376/2008; izvirno dovoljenje št. …

v finščini

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o …

v švedščini

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 376/2008; ursprunglig licens nr …

Del G

Vnosi, ki jih navaja točka (a) člena 42(1):

v bolgarščini

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

v španščini

:

Exportación realizada sin certificado

v češčini

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

v danščini

:

Udførsel uden licens/attest

v nemščini

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

v estonščini

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

v grščini

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού

v angleščini

:

Exported without licence or certificate

v francoščini

:

Exportation réalisée sans certificat

▼M6

v hrvaščini

:

Izvezeno bez dozvole ili potvrde

▼B

v italijanščini

:

Esportazione realizzata senza titolo

v latvijščini

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

v litovščini

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

v madžarščini

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

v malteščini

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr liċenzja jew ċertifikat

v nizozemščini

:

Uitvoer zonder certificaat

v poljščini

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

v portugalščini

:

Exportação efectuada sem certificado

v romunščini

:

Exportat fără licență sau certificat

v slovaščini

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

v slovenščini

:

Izvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdila

v finščini

:

Viety ilman todistusta

v švedščini

:

Exporterad utan licens

Del H

Vnosi, ki jih navaja točka (a) člena 44(3):

v bolgarščini

:

Условията, определени в член 44 от Регламент (ЕО) № 376/2008, са изпълнени

v španščini

:

Condiciones previstas en el artículo 44 del Reglamento (CE) no 376/2008 cumplidas

v češčini

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 376/2008

v danščini

:

Betingelserne i artikel 44 i forordning (EF) nr. 376/2008 er opfyldt

v nemščini

:

Bedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 wurden eingehalten

v estonščini

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud tingimused on täidetud

v grščini

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008

v angleščini

:

Conditions laid down in Article 44 of Regulation (EC) No 376/2008 fulfilled

v francoščini

:

Conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) no 376/2008 respectées

▼M6

v hrvaščini

:

Ispunjeni uvjeti propisani člankom 44. Uredbe (EZ) br. 376/2008

▼B

v italijanščini

:

Condizioni previste nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperate

v latvijščini

:

Regulas (EK) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

v litovščini

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygos

v madžarščini

:

Az 376/2008/EK rendelet 44. cikkében foglalt feltételek teljesítve

v malteščini

:

Kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqa

v nizozemščini

:

in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde voorwaarden nageleefd

v poljščini

:

Warunki przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnione

v portugalščini

:

Condições previstas no artigo 44.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008 cumpridas

v romunščini

:

Condițiile prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndeplinite

v slovaščini

:

Podmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES) č. 376/2008 boli splnené

v slovenščini

:

Pogoji, predvideni v členu 44 Uredbe (ES) št. 376/2008, izpolnjeni

v finščini

:

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

v švedščini

:

Villkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008 är uppfyllda

Del I

Vnosi, ki jih navaja drugi pododstavek člena 48(1):

v bolgarščini

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

v španščini

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

v češčini

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

v danščini

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

v nemščini

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

v estonščini

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

v grščini

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

v angleščini

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

v francoščini

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

▼M6

v hrvaščini

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18

▼B

v italijanščini

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

v latvijščini

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

v litovščini

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

v madžarščini

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

v malteščini

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

v nizozemščini

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

v poljščini

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

v portugalščini

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

v romunščini

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

v slovaščini

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

v slovenščini

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

v finščini

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

v švedščini

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18
PRILOGA IVRazveljavljena uredba s seznamom njenih zaporednih sprememb

Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000

(UL L 152, 24.6.2000, str. 1)

 

Uredba (ES) št. 2299/2001

(UL L 308, 27.11.2001, str. 19)

samo člen 2

Uredba (ES) št. 325/2003

(UL L 47, 21.2.2003, str. 21)

 

Uredba (ES) št. 322/2004

(UL L 58, 26.2.2004, str. 3)

 

Uredba (ES) št. 636/2004

(UL L 100, 6.4.2004, str. 25)

 

Uredba (ES) št. 1741/2004

(UL L 311, 8.10.2004, str. 17)

 

Uredba (ES) št. 1856/2005

(UL L 297, 15.11.2005, str. 7)

 

Uredba (ES) št. 410/2006

(UL L 71, 10.3.2006, str. 7)

 

Uredba (ES) št. 1713/2006

(UL L 321, 21.11.2006, str. 11)

samo člen 8

Uredba (ES) št. 1847/2006

(UL L 355, 15.12.2006, str. 21)

samo člen 4 in Priloga IV

Uredba (ES) št. 1913/2006

(UL L 365, 21.12.2006, str. 52)

samo člen 23

Uredba (ES) št. 1423/2007

(UL L 317, 5.12.2007, str. 36)

 
PRILOGA VKorelacijska tabela

Uredba (ES) št. 1291/2000

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2, uvodne besede

Člen 2, uvodne besede

Člen 2(a)

Člen 2(a)

Člen 2(b), uvodne besede

Člen 2(b), uvodne besede

Člen 2(b), prva alinea

Člen 2(b)(i)

Člen 2(b), druga alinea

Člen 2(b)(ii)

Člen 3

Člen 3

Člen 5(1), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 4(1), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 5(1), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 4(1), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 5(1), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 4(1), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 5(1), prvi pododstavek, tretja alinea

Člen 4(1), prvi pododstavek, točka (c)

Člen 5(1), prvi pododstavek, četrta alinea

Člen 4(1), prvi pododstavek, točka (d)

Člen 5(1), drugi pododstavek

Člen 4(1), drugi pododstavek

Člen 5(1), tretji pododstavek

Člen 4(1), tretji pododstavek

Člen 5(2) in (3)

Člen 4(2) in (3)

Člen 6

Člen 5

Člen 7

Člen 6

Člen 8

Člen 7

Člen 9(1)

Člen 8(1)

Člen 9(2)

Člen 8(2)

Člen 9(3), uvodne besede

Člen 8(3), uvodne besede

Člen 9(3), prva alinea

Člen 8(3)(a)

Člen 9(3), druga alinea

Člen 8(3)(b)

Člen 9(4)

Člen 8(4)

Člen 10

Člen 9

Člen 11

Člen 10

Člen 12

Člen 11

Člen 13

Člen 12

Člen 14, prvi in drugi pododstavek

Člen 13(1), prvi in drugi pododstavek

Člen 14, tretji pododstavek

Člen 13(2)

Člen 14, četrti pododstavek

Člen 13(3)

Člen 15

Člen 14

Člen 16

Člen 15

Člen 17

Člen 16

Člen 18

Člen 17

Člen 19

Člen 18

Člen 20

Člen 19

Člen 21(1)

Člen 20(1)

Člen 21(2), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 20(2), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 21(2), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 20(2), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 21(2), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 20(2), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 21(2), drugi pododstavek

Člen 20(2), drugi pododstavek

Člen 22

Člen 21

Člen 23

Člen 22

Člen 24

Člen 23

Člen 25

Člen 24

Člen 26

Člen 25

Člen 27

Člen 26

Člen 28

Člen 27

Člen 29

Člen 28

Člen 30

Člen 29

Člen 31

Člen 30

Člen 32(1)

Člen 31

Člen 33(1)

Člen 32(1)

Člen 33(2), prvi pododstavek

Člen 32(2), prvi pododstavek

Člen 33(2), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 32(2), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 33(2), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 32(2), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 33(2), drugi pododstavek, točka (b), uvodne besede

Člen 32(2) drugi pododstavek, točka (b), uvodne besede

Člen 33(2), drugi pododstavek, točka (b), prva alinea

Člen 32(2), drugi pododstavek, točka (b)(i)

Člen 33(2), drugi pododstavek, točka (b), druga alinea

Člen 32(2), drugi pododstavek, točka (b)(ii)

Člen 33(2), drugi pododstavek, točka (b), tretja alinea

Člen 32(2), drugi pododstavek, točka (b)(iii)

Člen 33(2) tretji pododstavek

Člen 32(2) tretji pododstavek

Člen 33(2) četrti pododstavek

Člen 32(2) četrti pododstavek

Člen 33(2) peti pododstavek

Člen 32(2) peti pododstavek

Člen 33(3) prvi pododstavek

Člen 32(3) prvi pododstavek

Člen 33(3) drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 32(3) drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 33(3), drugi pododstavek, prva alinea

Člen 32(3), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 33(3), drugi pododstavek, druga alinea

Člen 32(3), drugi pododstavek, točka (b)

Člen 33(3) tretji pododstavek

Člen 32(3) tretji pododstavek

Člen 33(4)

Člen 32(4)

Člen 34

Člen 33

Člen 35(1)

Člen 34(1)

Člen 35(2)

Člen 34(2)

Člen 35(3) prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 34(3) prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 35(3), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 34(3), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 35(3), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 34(3), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 35(3), drugi pododstavek

Člen 34(3), drugi pododstavek

Člen 35(3), tretji pododstavek

Člen 34(3), tretji pododstavek

Člen 35(3), četrti pododstavek

Člen 34(3), četrti pododstavek

Člen 35(4)(a), prva alinea

Člen 34(4)

Člen 35(4)(a), druga alinea

Člen 34(5)

Člen 35(4)(b), uvodne besede

Člen 34(6), uvodne besede

Člen 35(4)(b), prva alinea

Člen 34(6)(a)

Člen 35(4)(b), druga alinea

Člen 34(6)(b)

Člen 35(4)(b), tretja alinea

Člen 34(6)(c)

Člen 35(4)(b), četrta alinea

Člen 34(6)(d)

Člen 35(4)(c)

Člen 34(7)

Člen 35(4)(d)

Člen 34(8)

Člen 35(5)

Člen 34(9)

Člen 35(6), prvi pododstavek

Člen 34(10), prvi pododstavek

Člen 35(6), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 34(10), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 35(6), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 34(10), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 35(6), drugi pododstavek, točka (b), uvodne besede

Člen 34(10), drugi pododstavek, točka (b), uvodne besede

Člen 35(6), drugi pododstavek, točka (b), prva alinea

Člen 34(10), drugi pododstavek, točka (b)(i)

Člen 35(6), drugi pododstavek, točka (b), druga alinea

Člen 34(10), drugi pododstavek, točka (b)(ii)

Člen 35(6), drugi pododstavek, točka (b), tretja alinea

Člen 34(10), drugi pododstavek, točka (b)(iii)

Člen 36(1)

Člen 35(1)

Člen 36(2), prvi pododstavek

Člen 35(2), prvi pododstavek

Člen 36(2), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 35(2), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 36(2), drugi pododstavek, prva alinea

Člen 35(2), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 36(2), drugi pododstavek, druga alinea

Člen 35(2), drugi pododstavek, točka (b)

Člen 36(3)

Člen 35(3)

Člen 36(4), prvi pododstavek

Člen 35(4), prvi pododstavek

Člen 36(4), drugi pododstavek

Člen 35(4), drugi pododstavek

Člen 36(4), tretji pododstavek

Člen 35(5)

Člen 36(5), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 35(6), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 36(5), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 35(6), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 36(5), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 35(6), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 36(5), drugi pododstavek

Člen 35(6), drugi pododstavek

Člen 36(6)

Člen 35(7)

Člen 36(7), prvi pododstavek

Člen 35(8), prvi pododstavek

Člen 36(7), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 35(8), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 36(7), drugi pododstavek, prva alinea

Člen 35(8), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 36(7), drugi pododstavek, druga alinea

Člen 35(8), drugi pododstavek, točka (b)

Člen 36(7), tretji pododstavek

Člen 35(8), tretji pododstavek

Člen 36(8)

Člen 35(9)

Člen 36(9)

Člen 35(10)

Člen 36(10)

Člen 35(11)

Člen 37

Člen 36

Člen 38, prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 37, prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 38, prvi pododstavek, točka (a), uvodne besede

Člen 37, prvi pododstavek, (a) uvodne besede

Člen 38, prvi pododstavek, točka (a), prva alinea

Člen 37, prvi pododstavek, točka (a)(i)

Člen 38, prvi pododstavek, točka (a), druga alinea

Člen 37, prvi pododstavek, točka (a)(ii)

Člen 38, prvi pododstavek, točka (b)

Člen 37, prvi pododstavek, točka (b)

Člen 38, drugi pododstavek

Člen 37, drugi pododstavek

Členi 39

Členi 38

Člen 40

Člen 39

Člen 41

Člen 40

Člen 42(1)

Člen 41(1)

Člen 42(2), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 41(2), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 42(2), prvi pododstavek, točka (a), uvodne besede

Člen 41(2), prvi pododstavek, točka (a), uvodne besede

Člen 42(2), prvi pododstavek, točka (a), prva alinea

Člen 41(2), prvi pododstavek, točka (a)(i)

Člen 42(2), prvi pododstavek, točka (a), druga alinea

Člen 41(2), prvi pododstavek, točka (a)(ii)

Člen 42(2), prvi pododstavek, točki (b) in (c)

Člen 41(2), prvi pododstavek, točki (b) in (c)

Člen 42(2), drugi pododstavek

Člen 41(3)

Člen 43

Člen 42

Člen 44(1), uvodne besede

Člen 43(1), uvodne besede

Člen 44(1)(a), uvodne besede

Člen 43(1)(a), uvodne besede

Člen 44(1)(a), prva alinea

Člen 43(1)(a)(i)

Člen 44(1)(a), druga alinea

Člen 43(1)(a)(ii)

Člen 44(1)(a), tretja alinea

Člen 43(1)(a)(iii)

Člen 44(1)(b), uvodne besede

Člen 43(1)(b), uvodne besede

Člen 44(1)(b), prva alinea

Člen 43(1)(b)(i)

Člen 44(1)(b), druga alinea

Člen 43(1)(b)(ii)

Člen 44(2)

Člen 43(2)

Člen 45(1)

Člen 44(1)

Člen 45(2), uvodne besede

Člen 44(2), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 45(2)(a), uvodne besede

Člen 44(2), prvi pododstavek, točka (a), uvodne besede

Člen 45(2)(a), prva alinea

Člen 44(2), prvi pododstavek, točka (a)(i)

Člen 45(2)(a), druga alinea

Člen 44(2), prvi pododstavek, točka (a)(ii)

Člen 45(2)(b), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 44(2), prvi pododstavek, točka (b), uvodne besede

Člen 45(2)(b), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 44(2), prvi pododstavek, točka (b)(i)

Člen 45(2)(b), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 44(2), prvi pododstavek, točka (b)(ii)

Člen 45(2)(b), drugi pododstavek

Člen 44(2), drugi pododstavek

Člen 45(3)

Člen 44(3)

Člen 46(1), prvi pododstavek

Člen 45(1), prvi pododstavek

Člen 46(1), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 45(1), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 46(1), drugi pododstavek, prva alinea

Člen 45(1), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 46(1), drugi pododstavek, druga alinea

Člen 45(1), drugi pododstavek, točka (b)

Člen 46(1), tretji pododstavek

Člen 45(1), tretji pododstavek

Člen 46(1), četrti pododstavek, uvodne besede

Člen 45(1), četrti pododstavek, uvodne besede

Člen 46(1), četrti pododstavek, prva alinea

Člen 45(1), četrti pododstavek, točka (a)

Člen 46(1), četrti pododstavek, druga alinea

Člen 45(1), četrti pododstavek, točka (b)

Člen 46(1), peti pododstavek

Člen 45(1), peti pododstavek

Člen 46(1), šesti pododstavek

Člen 45(1), šesti pododstavek

Člen 46(2), (3) in (4)

Člen 45(2), (3) in (4)

Člen 46(5), uvodne besede

Člen 45(5), uvodne besede

Člen 46(5), prva alinea

Člen 45(5)(a)

Člen 46(5), druga alinea

Člen 45(5)(b)

Člen 47

Člen 46

Člen 49(1) in (2)

Člen 47(1) in (2)

Člen 49(3), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 47(3), uvodne besede

Člen 49(3), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 47(3)(a)

Člen 49(3), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 47(3)(b)

Člen 49(3), prvi pododstavek, tretja alinea

Člen 47(3)(c)

Člen 49(3), drugi pododstavek

Člen 47(3), drugi pododstavek

Člen 49(3), tretji pododstavek

Člen 47(3), tretji pododstavek

Člen 49(3), četrti pododstavek

Člen 47(3), četrti pododstavek

Člen 49(4) in (5)

Člen 47(4) in (5)

Člen 49(6), prvi pododstavek

Člen 47(6), prvi pododstavek

Člen 49(6), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 47(6), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 49(6), drugi pododstavek, točki (a) in (b)

Člen 47(6), drugi pododstavek, točki (a) in (b)

Člen 49(6), drugi pododstavek, točka (c)

Člen 47(6), drugi pododstavek, točka (d)

Člen 49(6), drugi pododstavek, točka (d)

Člen 47(6), drugi pododstavek, točka (e)

Člen 49(6), drugi pododstavek, točka (e)

Člen 47(6), drugi pododstavek, točka (c)

Člen 49(6), tretji do osmi pododstavek

Člen 47(6), tretji do osmi pododstavek

Člen 49(7)

Člen 47(7)

Člen 49(8), prvi pododstavek

Člen 47(8), prvi pododstavek

Člen 49(8), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 47(8), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 49(8), drugi pododstavek, prva alinea

Člen 47(8), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 49(8), drugi pododstavek, druga alinea

Člen 47(8), drugi pododstavek, točka (b)

Člen 47(9), uvodne besede

Člen 49(9)(a) do (d)

Člen 47(9)(a) do (d)

Člen 49(10)

Člen 47(3), peti pododstavek

Člen 50

Člen 48

Člen 51

Člen 49

Člen 52(1)

Člen 50

Člen 52(2)

Priloga I

Priloga I

Priloga Ia

Priloga III, del A

Priloga Ib

Priloga III, del B

Priloga Ic

Priloga III, del C

Priloga Id

Priloga III, del D

Priloga Ie

Priloga III, del E

Priloga If

Priloga III, del F

Priloga Ig

Priloga III, del G

Priloga Ih

Priloga III, del H

Priloga Ii

Priloga III, del I

Priloga II

Priloga III, deli A do I

Priloga II, deli A do I

Priloga III, deli K do N

Priloga II, deli J do M

Priloga IV

Priloga V( 1 ) UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 735/2007 (UL L 169, 29.6.2007, str. 6). S 1. julijem 2008 se Uredba (ES) št. 1784/2003 nadomesti z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

( 2 ) UL L 152, 24.6.2000, str. 1 Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1423/2007 (UL L 317, 5.12.2007, str. 36).

( 3 ) Glej Prilogo IV.

( 4 ) UL L 105, 23.4.1983, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 274/2008 (UL L 85, 27.3.2008, str. 1).

( 5 ) UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).

( 6 ) UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 159/2008 (UL L 48, 22.2.2008, str. 19).

( 7 ) UL L 124, 8.6.1971, str. 1.

( 8 ) UL L 318, 20.12.1993, str. 18.

( 9 ) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

( 10 ) UL L 179, 14.7.1999, str. 1.

( 11 ) UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

( 12 ) UL L 205, 3.8.1985, str. 5.

( 13 ) UL L 16, 20.1.1989, str. 19.

( 14 ) UL L 228, 1.9.2009, str. 3.