02008R0340 — SL — 15.07.2018 — 004.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 340/2008

z dne 16. aprila 2008

o pristojbinah in taksah, plačljivih Evropski agenciji za kemikalije na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 107 17.4.2008, str. 6)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 254/2013 z dne 20. marca 2013

  L 79

7

21.3.2013

 M2

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 211/2014 z dne 27. februarja 2014

  L 67

1

7.3.2014

►M3

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/864 z dne 4. junija 2015

  L 139

1

5.6.2015

►M4

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/895 z dne 22. junija 2018

  L 160

1

25.6.2018
▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 340/2008

z dne 16. aprila 2008

o pristojbinah in taksah, plačljivih Evropski agenciji za kemikalije na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

(Besedilo velja za EGP)POGLAVJE I

VSEBINA IN OPREDELITVE

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa zneske in pravila za plačilo pristojbin in taks, ki jih zaračunava Evropska agencija za kemikalije, v nadaljnjem besedilu „Agencija“, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 1907/2006.

Člen 2

Opredelitve

V tej uredbi:

1. „MSP“ pomeni mikro, malo ali srednje veliko podjetje v smislu Priporočila 2003/361/ES;

2. „srednje veliko podjetje“ pomeni srednje veliko podjetje v smislu Priporočila 2003/361/ES;

3. „malo podjetje“ pomeni malo podjetje v smislu Priporočila 2003/361/ES;

4. „mikropodjetje“ pomeni mikropodjetje v smislu Priporočila 2003/361/ES;POGLAVJE II

PRISTOJBINE IN TAKSE

Člen 3

Pristojbine za registracije, predložene po členih 6, 7 ali 11 Uredbe (ES) št. 1907/2006

1.  Agencija zaračuna pristojbino, kakor je določeno v odstavkih 2, 3 in 4 tega člena, za kakršno koli registracijo snovi v skladu s členi 6, 7 ali 11 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Vendar se pristojbina ne zaračunava za registracijo snovi v količini med 1 in 10 tonami, kadar predložitev registracije vsebuje vse podatke, zahtevane v Prilogi VII k Uredbi (ES) št. 1907/2006, kakor določa člen 74(2) navedene uredbe.

2.  Kadar predložitev registracije snovi v razponu 1 do 10 ton ne vsebuje vseh informacij, zahtevanih v Prilogi VII k Uredbi (ES) št. 1907/2006, Agencija zaračuna pristojbino, kakor je določeno v Prilogi I k tej uredbi.

Agencija zaračuna pristojbino za kakršno koli registracijo snovi v količini 10 ton ali več, kakor je določeno v Prilogi I.

3.  Kadar gre za skupno predložitev, Agencija zaračuna znižano pristojbino na vsakega registracijskega zavezanca, kakor je določeno v Prilogi I.

Vendar, če registracijski zavezanec ločeno predloži del ustreznih podatkov iz člena 10(a)(iv), (vi), (vii) in (ix) Uredbe (ES) št. 1907/2006, Agencija zaračuna pristojbino za posamezno predložitev na registracijskega zavezanca, kakor je določeno v Prilogi I k tej uredbi.

4.  Kadar je registracijski zavezanec MSP, Agencija zaračuna znižano pristojbino, kakor je določeno v Preglednici 2 Priloge I.

5.  Pristojbine iz odstavkov 1 do 4 se plačajo v 14 koledarskih dneh od datuma, ko Agencija registracijskega zavezanca obvesti o računu.

Vendar se računi v zvezi z registracijo vnaprej registrirane snovi, ki je predložena Agenciji v dveh mesecih pred rokom zadevne registracije iz člena 23 Uredbe (ES) št. 1907/2006, plačajo v 30 dneh od datuma, ko Agencija registracijskega zavezanca obvesti o računu.

6.  Kadar plačilo ni izvedeno pred potekom roka iz odstavka 5, Agencija določi drugi rok za plačilo. Kadar plačilo ni izvedeno pred potekom drugega roka, se registracija zavrne.

▼M1

7.  Kadar je registracija zavrnjena, ker registracijski zavezanec ni predložil manjkajočih informacij ali ni plačal pristojbine pred potekom rokov, se pristojbine, plačane v zvezi z navedeno registracijo pred njeno zavrnitvijo, ne vrnejo ali kakor koli drugače knjižijo v dobro registracijskega zavezanca.

▼B

Člen 4

Pristojbine za registracije, predložene po členih 17(2), 18(2) ali 18(3) ali 19 Uredbe (ES) št. 1907/2006

1.  Agencija zaračuna pristojbino, kakor je določeno v odstavkih 2, 3 in 4 tega člena, za kakršno koli registracijo na mestu ali prepeljanih izoliranih intermediatov v skladu s členom 17(2), členom 18(2) ali (3) ali členom 19 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Vendar se pristojbina ne zaračunava za registracijo na mestu ali prepeljanega izoliranega intermediata v količini med 1 in 10 tonami, kadar predložitev registracije vsebuje vse informacije, zahtevane v Prilogi VII k Uredbi (ES) št. 1907/2006, kakor določa člen 74(2) navedene uredbe.

Pristojbine iz tega člena veljajo le za registracije na mestu ali prepeljanih izoliranih intermediatov, predloženih v skladu s členom 17(2), členom 18(2) ali (3) ali členom 19 Uredbe (ES) št. 1907/2006. Za registracije snovi intermediatov, za katere so zahtevane informacije, določene v členu 10, veljajo pristojbine iz člena 3.

2.  Kadar predložitev registracije na mestu ali prepeljanega izoliranega intermediata v razponu 1 do 10 ton ne vsebuje vseh informacij, zahtevanih v Prilogi VII k Uredbi (ES) št. 1907/2006, Agencija zaračuna pristojbino, kakor je določeno v Prilogi II k tej uredbi.

Agencija zaračuna pristojbino za kakršno koli registracijo na mestu izoliranega ali prepeljanega intermediata v količini 10 ton ali več, kakor je določeno v Prilogi II.

3.  Kadar gre za skupno predložitev, Agencija zaračuna zmanjšano pristojbino na vsakega registracijskega zavezanca, kakor je določeno v Prilogi II.

Vendar, če registracijski zavezanec ločeno predloži del ustreznih podatkov iz člena 17(2)(c) in (d) ali člena 18(2)(c) in (d) Uredbe (ES) št. 1907/2006, Agencija zaračuna pristojbino za posamezno predložitev na navedenega registracijskega zavezanca, kakor je določeno v Prilogi II k tej uredbi.

4.  Kadar je registracijski zavezanec MSP, Agencija zaračuna znižano pristojbino, kakor je določeno v preglednici 2 Priloge II.

5.  Pristojbine iz odstavkov 1 do 4 se plačajo v 14 koledarskih dneh od datuma, ko Agencija registracijskega zavezanca obvesti o računu.

Vendar se računi v zvezi z registracijo vnaprej registrirane snovi, ki je predložena Agenciji v dveh mesecih pred rokom zadevne registracije iz člena 23 Uredbe (ES) št. 1907/2006, plačajo v 30 dneh od datuma, ko Agencija registracijskega zavezanca obvesti o računu.

6.  Kadar plačilo ni izvedeno pred potekom roka iz odstavka 5, Agencija določi drugi rok za plačilo. Kadar plačilo ni izvedeno pred potekom drugega roka, se registracija zavrne.

▼M1

7.  Kadar je registracija zavrnjena, ker registracijski zavezanec ni predložil manjkajočih informacij ali ni plačal pristojbine pred potekom rokov, se pristojbine, plačane v zvezi z navedeno registracijo pred njeno zavrnitvijo, ne vrnejo ali kakor koli drugače knjižijo v dobro registracijskega zavezanca.

▼B

Člen 5

Pristojbine za posodobitev registracije po členu 22 Uredbe (ES) št. 1907/2006

1.  Agencija zaračuna pristojbino, kakor je določeno v odstavkih 2, 3 in 4 tega člena, za posodobitve registracije v skladu s členom 22 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Vendar Agencija ne zaračuna pristojbine za naslednje posodobitve registracije:

(a) spremembo z višjega na nižji količinski razpon;

(b) spremembo z nižjega na višji količinski razpon, če je registracijski zavezanec predhodno plačal pristojbino za navedeni višji količinski razpon;

(c) sprememba statusa registracijskega zavezanca ali njegove identitete, če ne vključuje spremembe pravne osebe;

(d) spremembo v sestavi snovi;

(e) informacije o novih uporabah, vključno s priporočenimi uporabami;

(f) informacije o novih tveganjih snovi;

(g) sprememba v razvrstitvi in označitvi snovi;

(h) spremembo poročila o kemijski varnosti;

(i) spremembo v navodilih za varno uporabo snovi;

(j) obvestilo, da je treba oblikovati predlog za test iz Priloge IX ali X k Uredbi (ES) št. 1907/2006;

(k) zahtevo, da predhodno zaupna informacija postane dostopna.

2.  Agencija zaračuna pristojbino za posodobitve količinskega razpona, kakor je določeno na preglednicah 1 in 2 Priloge III.

Za druge posodobitve Agencija zaračuna pristojbino, kakor je določeno v preglednicah 3 in 4 Priloge III.

▼M1

Za spremembo odobrenega dostopa do informacij v registraciji Agencija zaračuna pristojbino na posodobljeno postavko, kot je določeno v preglednicah 3 in 4 Priloge III.

Če se posodobitev nanaša na povzetke študij ali grobe povzetke študij, Agencija zaračuna pristojbino za vsak povzetek študije ali grob povzetek študije, ki je bil posodobljen.

▼B

3.  Kadar gre za posodobitev skupne predložitve, Agencija zaračuna znižano pristojbino na vsakega registracijskega zavezanca, ki predloži posodobitev, kakor je določeno v Prilogi III.

Vendar, kadar je del ustrezne informacije iz člena 10(a)(iv), (vi), (vii) in (ix), člena 17(2)(c) in (d) ali člena 18(2)(c) in (d) Uredbe (ES) št. 1907/2006 predložen ločeno, Agencija zaračuna pristojbino za posamezno predložitev, kakor je določeno v Prilogi III k tej uredbi.

4.  Kadar je registracijski zavezanec MSP, Agencija zaračuna znižano pristojbino, kakor je določeno v Prilogi III.

Vendar, kadar gre za posodobitve, ki zajemajo spremembo v identiteti registracijskega zavezanca, se znižanje za MSP uporabi samo, če je novi subjekt MSP.

5.  Pristojbine iz odstavkov 1 do 4 se plačajo v 14 koledarskih dneh od datuma, ko Agencija registracijskega zavezanca obvesti o računu.

6.  Kadar plačilo ni izvedeno pred potekom roka iz odstavka 5, Agencija določi drugi rok za plačilo.

Kadar plačilo ni izvedeno pred potekom drugega roka, če gre za posodobitve količinskega razpona, predloženega v skladu s členom 22(1)(c) Uredbe (ES) št. 1907/2006, se posodobitev zavrne.

▼M1

Kadar plačilo ni izvedeno pred potekom drugega roka, če gre za druge posodobitve, Agencija posodobitev zavrne. Agencija na zahtevo vlagatelja podaljša drugi rok, če je bil zahtevek za podaljšanje predložen pred potekom drugega roka. Kadar plačilo ni izvedeno pred potekom podaljšanega roka, Agencija posodobitev zavrne.

7.  Kadar je posodobitev zavrnjena, ker registracijski zavezanec ni predložil manjkajočih informacij ali ni plačal pristojbine pred potekom rokov, se pristojbine, plačane v zvezi z navedeno posodobitvijo pred njeno zavrnitvijo, ne vrnejo ali kakor koli drugače knjižijo v dobro registracijskega zavezanca.

▼B

Člen 6

Pristojbine za zahteve po členu 10(a)(xi) Uredbe (ES) št. 1907/2006

1.  Agencija zaračuna pristojbino, kakor je določeno v odstavkih 2, 3 in 4 tega člena, za kakršno koli zahtevo v skladu s členom 10(a)(xi) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

2.  Agencija zaračuna pristojbino za postavko, za katero je bila predložena zahteva, kakor je določeno v Prilogi IV.

Kadar gre za zahtevo, ki se nanaša na povzetke študij ali grobe povzetke študij, Agencija zaračuna pristojbino za vsak povzetek študij ali grobi povzetek študij, za katerega je bila zahteva predložena.

▼M1

3.  Za zahtevo, ki se nanaša na skupno predložitev, Agencija zaračuna znižano pristojbino, kakor je določeno v Prilogi IV. Pri zahtevi glavnega registracijskega zavezanca Agencija zaračuna znižano pristojbino le glavnemu registracijskemu zavezancu, kakor je določeno v Prilogi IV.

▼B

4.  Kadar zahtevo predloži malo ali srednje veliko podjetje (MSP), Agencija zaračuna znižano pristojbino, kakor je določeno v preglednici 2 Priloge IV.

5.  Datum, ko Agencija prejme pristojbino, zaračunano za zahtevo, se šteje za datum prejema zahteve.

Člen 7

Pristojbine in takse za prijave po členu 9 Uredbe (ES) št. 1907/2006

1.  Agencija zaračuna pristojbino, kakor je določeno v preglednici 1 Priloge V, za kakršno koli prijavo za izvzetje iz splošne obveznosti registriranja za v proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj, v nadaljnjem besedilu „PPORD“, po členu 9 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Kadar prijavo pošlje malo ali srednje veliko podjetje (MSP), Agencija zaračuna znižano pristojbino, kakor je določeno v preglednici 1 Priloge V.

2.  Agencija zaračuna takso, kakor je določeno v preglednici 2 Priloge V, za kakršno koli zahtevo za podaljšanje izvzetja iz splošne obveznosti registriranja za PPORD po členu 9 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Kadar zahtevo predloži MSP, Agencija zaračuna znižano takso, kakor je določeno v preglednici 2 Priloge V.

3.  Pristojbine, plačljive v skladu z odstavkom 1, se plačajo v 7 koledarskih dneh od datuma, ko Agencija obvesti o računu proizvajalca, uvoznika ali izdelovalca izdelkov, ki pošljejo prijavo.

Takse, plačljive v skladu z odstavkom 2, se plačajo v 30 koledarskih dneh od datuma, ko Agencija obvesti o računu proizvajalca, uvoznika ali izdelovalca izdelkov, ki zahtevajo podaljšanje.

4.  Kadar plačilo ni izvedeno pred potekom roka iz odstavka 3, Agencija določi drugi rok za plačilo.

Kadar plačilo ni izvedeno pred potekom drugega roka, se prijava ali zahteva za podaljšanje zavrne.

▼M1

5.  Kadar je prijava ali zahteva za podaljšanje zavrnjena, ker proizvajalec, uvoznik ali izdelovalec izdelkov ni predložil manjkajočih informacij ali ni plačal pristojbine ali taks pred potekom rokov, se pristojbine ali takse, plačane v zvezi z navedeno prijavo ali zahtevo za podaljšanje pred zavrnitvijo, ne vrnejo ali kakor koli drugače knjižijo v dobro osebe, ki je prijavo ali zahtevo predložila.

▼B

Člen 8

Pristojbine za vloge po členu 62 Uredbe (ES) št. 1907/2006

1.  Agencija zaračuna pristojbino, kakor je določeno v odstavkih 2 in 3 tega člena, za kakršno koli vlogo za avtorizacijo snovi v skladu s členom 62 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

▼M4

2.  Agencija zaračuna osnovno pristojbino za kakršno koli vlogo za avtorizacijo snovi, kakor je določeno v Prilogi VI. Osnovna pristojbina krije vlogo za avtorizacijo ene snovi in ene uporabe.

Agencija zaračuna dodatno pristojbino, kakor je določeno v Prilogi VI k tej uredbi, za vsako dodatno uporabo in za vsako dodatno snov, ki je v skladu z opredelitvijo skupine snovi, kakor je opredeljeno v točki 1.5 Priloge XI k Uredbi (ES) št. 1907/2006, in ki jo zajema vloga. Kadar kot stran v vlogi za avtorizacijo nastopa več kot en vlagatelj, se ne zaračuna dodatna pristojbina.

Kadar so vlagatelji, ki nastopajo kot strani v skupni vlogi za avtorizacijo, različnih velikosti, se za to vlogo zaračuna najvišja pristojbina, ki velja za katerega koli izmed navedenih vlagateljev.

Kadar je bila vložena skupna vloga za avtorizacijo, si vlagatelji po najboljših močeh prizadevajo, da se pristojbine razdelijo na pošten, pregleden in nediskriminatoren način, zlasti z ozirom na mala in srednja podjetja.

Agencija izda en račun, ki zajema osnovno pristojbino in vse veljavne dodatne pristojbine.

▼B

3.  Kadar vlogo predloži srednje veliko podjetje ali dve ali več MSP, od katerih je največje podjetje srednje veliko, Agencija zaračuna znižano osnovno pristojbino in znižane dodatne pristojbine, kakor je določeno v preglednici 2 Priloge VI.

Kadar vlogo predloži malo podjetje ali dve ali več MSP, od katerih je največje podjetje malo podjetje, Agencija zaračuna znižano osnovno pristojbino in znižane dodatne pristojbine, kakor je določeno v preglednici 3 Priloge VI.

Kadar vlogo predloži le eno ali več mikropodjetij, Agencija zaračuna znižano osnovno pristojbino in znižane dodatne pristojbine, kakor je določeno v preglednici 4 Priloge VI.

4.  Datum, ko Agencija prejme pristojbino za vlogo za avtorizacijo, se šteje za datum prejema vloge.

Člen 9

Takse za preverjanje avtorizacij po členu 61 Uredbe (ES) št. 1907/2006

1.  Agencija zaračuna takso, kakor je določeno v odstavkih 2 in 3 tega člena, za kakršno koli predložitev ocene o preverjanju v skladu s členom 61 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

▼M4

2.  Agencija zaračuna osnovno takso za predložitev kakršne koli ocene o preverjanju, kakor je določeno v Prilogi VII. Osnovna taksa krije predložitev ocene o preverjanju za eno snov in eno uporabo.

Agencija zaračuna dodatno takso, kakor je določeno v Prilogi VII k tej uredbi, za vsako dodatno uporabo in za vsako dodatno snov, ki je v skladu z opredelitvijo skupine snovi, kakor je opredeljeno v točki 1.5 Priloge XI k Uredbi (ES) št. 1907/2006, in ki jo zajema ocena o preverjanju. Kadar v oceni za preverjanje nastopa več kot ena stran, se ne zaračuna dodatna taksa.

Kadar so subjekti, ki nastopajo kot strani v predložitvi skupne ocene o preverjanju, različnih velikosti, se za to predložitev zaračuna najvišja taksa, ki velja za katerega koli izmed navedenih vlagateljev.

Kadar je bila predložena skupna ocena o preverjanju, si imetniki avtorizacije po najboljših močeh prizadevajo, da se stroški razdelijo na pošten, pregleden in nediskriminatoren način, zlasti z ozirom na mala in srednja podjetja.

Agencija izda en račun, ki zajema osnovno takso in vse veljavne dodatne takse.

▼B

3.  Kadar vlogo predloži srednje veliko podjetje ali dve ali več MSP, od katerih je največje podjetje srednje veliko, Agencija zaračuna znižano osnovno takso in znižane dodatne takse, kakor je določeno v preglednici 2 Priloge VII.

Kadar vlogo predloži malo podjetje ali dve ali več MSP, od katerih je največje podjetje malo podjetje, Agencija zaračuna znižano osnovno takso in znižane dodatne takse, kakor je določeno v preglednici 3 Priloge VII.

Kadar vlogo predloži le eno ali več mikropodjetij, Agencija zaračuna znižano osnovno takso in znižane dodatne takse, kakor je določeno v preglednici 4 Priloge VII.

4.  Datum, ko Agencija prejme takso za predložitev ocene o preverjanju, se šteje za datum prejema predložitve.

Člen 10

Pristojbine za pritožbe zoper odločitev Agencije po členu 92 Uredbe (ES) št. 1907/2006

1.  Agencija zaračuna pristojbino, kakor je določeno v Prilogi VIII, za kakršno koli predložitev pritožbe zoper odločitev Agencije v skladu s členom 92 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

2.  Kadar zahtevo predloži MSP, Agencija zaračuna znižano pristojbino, kakor je določeno v preglednici 2 Priloge VIII.

3.  Če komisija za pritožbe meni, da je pritožba nesprejemljiva, se pristojbina ne vrne.

4.  Agencija vrne pristojbino, zaračunano v skladu z odstavkom 1 tega člena, če izvršni direktor Agencije odločitev popravi v skladu s členom 93(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ali če je pritožba rešena v dobro pritožnika.

5.  Dokler Agencija ne prejme ustrezne pristojbine, se šteje, da pritožbe ni prejela.

Člen 11

Druge takse

1.  Taksa se lahko zaračuna za upravne in tehnične storitve, ki jih na zahtevo stranke zagotavlja Agencija, in jih ne krije druga pristojbina ali taksa, predvidena v tej uredbi. Pri stopnji takse se upošteva delovno obremenitev.

Vendar se takse ne zaračunajo za pomoč, ki jo zagotavlja služba Agencije za pomoč uporabnikom in podporo državam članicam, kakor je predvideno v točkah (h) in (i) člena 77(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Izvršni direktor Agencije lahko odloči, da se taksa ne zaračuna mednarodnim organizacijam ali državam, ki zaprosijo za pomoč Agencije.

2.  Takse za upravne storitve se plačajo v 30 koledarskih dneh od datuma, ko Agencija pošlje obvestilo o računu.

3.  Kadar plačilo ni izvedeno pred potekom roka iz odstavka 2, Agencija določi drugi rok za plačilo.

Kadar plačilo ni izvedeno pred potekom drugega roka, Agencija registracijo zavrne.

4.  Kadar ni drugačnega pogodbenega sporazuma, se takse za tehnično storitve plačajo preden je storitev opravljena.

5.  Upravni odbor Agencije sestavi razvrstitev storitev in taks in jo sprejme po prejemu ugodnega mnenja Komisije.

Člen 12

Edini zastopniki

V primeru edinega zastopnika iz člena 8 Uredbe (ES) št. 1907/2006 se ocena, ali znižanje za MSP velja, določi glede na število zaposlenih, promet in bilanco stanja proizvajalca zunaj Skupnosti, formulatorja priprave ali proizvajalca artikla, ki ga zastopa navedeni edini zastopnik v zvezi z zadevno transakcijo, vključno z ustrezno informacijo povezanih in partnerskih družb o proizvajalcu zunaj Skupnosti, formulatorju pripravka ali proizvajalca artikla v skladu s Priporočilom 2003/361/ES.

Člen 13

Znižanja in opustitve pristojbine

1.  Fizična ali pravna oseba, ki trdi, da je upravičena do znižane pristojbine ali takse iz členov 3 do 10, Agencijo o tem obvesti ob predložitvi registracije, posodobljene registracije, zahteve, prijave, vloge, ocene o preverjanju ali pritožbe, za katere je treba plačati pristojbino.

2.  Fizična ali pravna oseba, ki trdi, da je upravičena do opustitve plačila iz člena 74(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006, Agencijo o tem obvesti ob predložitvi registracije.

3.  Agencija lahko kadar koli zahteva dokaz, da so izpolnjeni pogoji za znižanje pristojbin ali taks ali za opustitev plačila pristojbine.

▼M1

Če dokaz, ki se predloži Agenciji, ni v enem od uradnih jezikov Unije, se priloži overjen prevod v katerega koli od navedenih uradnih jezikov.

▼B

4.  Kadar fizična ali pravna oseba, ki trdi, da je upravičena do znižanja ali opustitve pristojbine, ne more dokazati, da ima pravico do takšnega znižanja ali opustitve, Agencija zaračuna polno pristojbino ali takso in tudi upravno takso.

Kadar je oseba, ki je trdila, da je upravičena do znižanja, že plačala znižano pristojbino ali takso, vendar ne more dokazati, da ima pravico do takšnega znižanja, Agencija zaračuna preostanek do polne pristojbine ali takse in tudi upravno takso.

Odstavki 2, 3 in 5 člena 11 se uporabljajo smiselno.POGLAVJE III

NADOMESTILA, KI JIH PLAČA AGENCIJA

Člen 14

Prenosi sredstev na države članice

1.  V naslednjih primerih se delež pristojbin in taks, pobranih v skladu s to uredbo, prenese na pristojne organe držav članic:

(a) kadar pristojni organ države članice obvesti Agencijo o izidu postopka evalvacije za snov v skladu s členom 46(4) Uredbe (ES) št. 1907/2006;

(b) kadar pristojni organ imenuje člana Odbora za oceno tveganja, ki deluje kot poročevalec v okviru postopka avtorizacije, vključno s preverjanjem;

(c) kadar pristojni organ države članice imenuje člana Odbora za socialno-ekonomsko analizo, ki deluje kot poročevalec v okviru postopka avtorizacije, vključno s preverjanjem;

(d) kadar pristojni organ države članice imenuje člana Odbora za oceno tveganja, ki deluje kot poročevalec v okviru postopka za določitev omejitev;

(e) kadar pristojni organ države članice imenuje člana Odbora za socialno-ekonomsko analizo, ki deluje kot poročevalec v okviru postopka za določitev omejitev;

(f) kadar je ustrezno, za druge naloge, ki jih opravijo pristojni organi na zahtevo Agencije.

Kadar se odbori iz tega odstavka odločijo, da imenujejo soporočevalca, se prenesena sredstva delijo med poročevalca in soporočevalca.

2.  Zneske vsake od taks, opredeljenih v odstavku 1 tega člena, in največji delež pristojbin in taks, ki jih je treba prenesti na pristojne organe držav članic, in tudi kakršnih koli ureditev, potrebnih za prenos, določi upravni odbor Agencije na podlagi ugodnega mnenja Komisije. Pri določanju zneskov, ki jih je treba prenesti, upravni odbor Agencije deluje v skladu z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, kakor je opredeljeno v členu 27 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002. Zagotovi tudi, da ima Agencija še naprej na voljo zadostne finančne vire za opravljanje svojih nalog, kakor je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 1907/2006, ob upoštevanju obstoječih proračunskih sredstev in večletnih ocen prihodka, vključno s subvencijo Skupnosti, in delovne obremenitve za pristojne organe držav članic.

3.  Prenosi iz odstavka 1 se izvedejo šele, ko ima Agencija na voljo ustrezno poročilo.

Vendar se upravni odbor Agencije lahko odloči, da odobri vnaprejšnje financiranje ali začasna plačila v skladu s členom 81(1) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002.

4.  Prenosi sredstev, predvidenih v točkah od (b) do (e) odstavka 1, so namenjeni kot nadomestilo pristojnim organom držav članic za delo poročevalca ali soporočevalca in za kakršno koli znanstveno ali tehnično podporo v zvezi s tem ter ne vplivajo na obveznost držav članic, da ne dajejo navodil, ki niso združljiva z neodvisnostjo Agencije.

Člen 15

Druga nadomestila

Pri določanju zneskov plačil strokovnjakom ali dodatno izbranim članom odborov za delo, opravljeno za Agencijo v skladu s členom 87(3) Uredbe (ES) št. 1907/2006, upravni odbor Agencije upošteva delovno obremenitev in deluje v skladu z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, kakor je opredeljeno v členu 27 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002. Zagotovi tudi, da ima Agencija še naprej na voljo zadostne finančne vire za opravljanje svojih nalog, kakor je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 1907/2006, ob upoštevanju obstoječih proračunskih sredstev Agencije in večletnih ocen prihodka, vključno s subvencijo Skupnosti.POGLAVJE IV

PLAČILA

Člen 16

Način plačila

1.  Pristojbine in takse se plačajo v eurih.

2.  Plačila se izvršijo šele potem, ko Agencija izda račun, z izjemo plačil, ki se plačajo v skladu s členom 10.

3.  Plačila se izvedejo s prenosom na bančni račun Agencije.

Člen 17

Identifikacija plačila

1.  Na vsakem plačilu je v okencu za sklic treba navesti številko računa, z izjemo plačil, ki se plačajo v skladu s členom 10.

Pri plačilih, ki se plačajo v skladu s členom 10, se v okencu za sklic navede identiteto pritožnika(-ov) in, če je na voljo, številko odločitve, na katero se pritožuje(-jo).

2.  Če namena plačila ni mogoče ugotoviti, Agencija določi rok, v katerem mora plačnik pisno sporočiti namen plačila. Če Agencija pred potekom roka ne prejme sporočila o namenu plačila, se plačilo šteje za neveljavno in zadevni znesek se vrne plačniku.

Člen 18

Datum plačila

1.  Datum, na katerega je celotni znesek plačila položen na bančni račun Agencije, se šteje za datum plačila.

2.  Plačilo se šteje za pravočasno, kadar je predložena dokumentacija, ki zadostno dokazuje, da je plačnik pred potekom ustreznega roka dal nalog za prenos na bančni račun, naveden na računu.

Potrditev naloga za prenos, ki ga izda finančna institucija, se šteje za zadostno dokazilo. Kadar pa se za nalog uporabi elektronski način plačila SWIFT, se za potrdilo o nalogu za prenos šteje izvod poročila SWIFT z žigom in podpisom ustrezno pooblaščenega uradnika finančne institucije.

Člen 19

Nezadostno plačilo

1.  Da je rok plačila upoštevan, se šteje samo, če je bila celotna pristojbina plačana pravočasno.

2.  Kadar se račun nanaša na skupino transakcij, lahko Agencija kakršno koli nezadostno plačilo razporedi na katero koli ustrezno transakcijo. Merila za razporeditev plačil določi upravni odbor Agencije.

Člen 20

Vračilo preveč plačanih zneskov

1.  Ureditve za vračilo preveč plačanih zneskov pristojbine ali takse določi izvršni direktor Agencije, objavi pa se na spletni strani Agencije.

Kadar pa je preveč plačani znesek pod 100 EUR in zadevna stran povračila ni izrecno zahtevala, se preveč plačani znesek ne vrne.

2.  Preveč plačane zneske ni mogoče uporabiti za poravnanje računov v prihodnosti.POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 21

Začasna ocena

Upravni odbor Agencije pri pripravi ocene celotnih odhodkov in prihodkov za naslednje proračunsko leto v skladu s členom 96(5) Uredbe (ES) št. 1907/2006 vključi posebno začasno oceno prihodka od pristojbin in taks, ki je ločen od prihodka od kakršne koli subvencije Skupnosti.

Člen 22

Ponovni pregled

1.  Pristojbine in takse, določene v tej uredbi, se pregledajo letno glede na stopnjo inflacije, izmerjene po evropskem indeksu cen življenjskih potrebščin, ki ga je objavil Eurostat v skladu z Uredbo (ES) št. 2494/95. Prvi ponovni pregled se opravi 1. junija 2009.

▼M1

2.  Komisija to uredbo stalno pregleduje glede na pomembne informacije, ki so na voljo v zvezi s temeljnimi predpostavkami glede pričakovanih prihodkov in odhodkov Agencije. Do 31. januarja 2015 Komisija pregleda to uredbo, da jo po potrebi spremeni, upoštevajoč zlasti stroške Agencije in s tem povezane stroške storitev, ki jih zagotavljajo pristojni organi držav članic.

▼B

Člen 23

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M3
PRILOGA I

Pristojbine za registracije, predložene po členih 6, 7 ali 11 Uredbe (ES) št. 1907/2006Preglednica 1

Standardne pristojbine

 

Posamezna predložitev

Skupna predložitev

Pristojbina za snovi v količinskem razponu od 1 do 10 ton

1 739 EUR

1 304 EUR

Pristojbina za snovi v količinskem razponu od 10 do 100 ton

4 674 EUR

3 506 EUR

Pristojbina za snovi v količinskem razponu od 100 do 1 000  ton

12 501 EUR

9 376 EUR

Pristojbina za snovi nad 1 000 ton

33 699 EUR

25 274 EURPreglednica 2

Znižane pristojbine za mala in srednja podjetja

 

Srednje podjetje

(Posamezna predložitev)

Srednje podjetje

(Skupna predložitev)

Malo podjetje

(Posamezna predložitev)

Malo podjetje

(Skupna predložitev)

Mikropodjetje

(Posamezna predložitev)

Mikropodjetje

(Skupna predložitev)

Pristojbina za snovi v količinskem razponu od 1 do 10 ton

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR

Pristojbina za snovi v količinskem razponu od 10 do 100 ton

3 038 EUR

2 279 EUR

1 636 EUR

1 227 EUR

234 EUR

175 EUR

Pristojbina za snovi v količinskem razponu od 100 do 1 000 ton

8 126 EUR

6 094 EUR

4 375 EUR

3 282 EUR

625 EUR

469 EUR

Pristojbina za snovi nad 1 000  ton

21 904 EUR

16 428 EUR

11 795 EUR

8 846 EUR

1 685 EUR

1 264 EUR
PRILOGA II

Pristojbine za registracije, predložene po členih 17(2), 18(2) in 18(3) ali členu 19 Uredbe (ES) št. 1907/2006Preglednica 1

Standardne pristojbine

 

Posamezna predložitev

Skupna predložitev

Pristojbina

1 739 EUR

1 304 EURPreglednica 2

Znižane pristojbine za mala in srednja podjetja

 

Srednje podjetje

(Posamezna predložitev)

Srednje podjetje

(Skupna predložitev)

Malo podjetje

(Posamezna predložitev)

Malo podjetje

(Skupna predložitev)

Mikropodjetje

(Posamezna predložitev)

Mikropodjetje

(Skupna predložitev)

Pristojbina

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR
PRILOGA III

Pristojbine za posodobitev registracij po členu 22 Uredbe (ES) št. 1907/2006Preglednica 1

Standardne pristojbine za posodobitev količinskega razpona

 

Posamezna predložitev

Skupna predložitev

Z razpona 1–10 ton na razpon 10–100 ton

2 935 EUR

2 201 EUR

Z razpona 1–10 ton na razpon 100–1 000 ton

10 762 EUR

8 071 EUR

Z razpona 1–10 ton na razpon čez 1 000 ton

31 960 EUR

23 970 EUR

Z razpona 10–100 ton na razpon 100–1 000 ton

7 827 EUR

5 870 EUR

Z razpona 10–100 ton na razpon čez 1 000 ton

29 025 EUR

21 768 EUR

Z razpona 100–1 000 ton na razpon čez 1 000 ton

21 198 EUR

15 898 EURPreglednica 2

Znižane pristojbine za mala in srednja podjetja za posodobitev količinskega razpona

 

Srednje podjetje

(Posamezna predložitev)

Srednje podjetje

(Skupna predložitev)

Malo podjetje

(Posamezna predložitev)

Malo podjetje

(Skupna predložitev)

Mikropodjetje

(Posamezna predložitev)

Mikropodjetje

(Skupna predložitev)

Z razpona 1–10 ton na razpon 10–100 ton

1 908 EUR

1 431 EUR

1 027 EUR

770 EUR

147 EUR

110 EUR

Z razpona 1–10 ton na razpon 100–1 000 ton

6 995 EUR

5 246 EUR

3 767 EUR

2 825 EUR

538 EUR

404 EUR

Z razpona 1–10 ton na razpon čez 1 000 ton

20 774 EUR

15 580 EUR

11 186 EUR

8 389 EUR

1 598 EUR

1 198 EUR

Z razpona 10–100 ton na razpon 100–1 000 ton

5 087 EUR

3 816 EUR

2 739 EUR

2 055 EUR

391 EUR

294 EUR

Z razpona 10–100 ton na razpon čez 1 000 ton

18 866 EUR

14 150 EUR

10 159 EUR

7 619 EUR

1 451 EUR

1 088 EUR

Z razpona 100–1 000 ton na razpon čez 1 000 ton

13 779 EUR

10 334 EUR

7 419 EUR

5 564 EUR

1 060 EUR

795 EURPreglednica 3

Pristojbine za druge posodobitve

Vrsta posodobitve

Sprememba v identiteti registracijskega zavezanca, ki zajema spremembo pravne osebe

1 631 EUR

Vrsta posodobitve

Posamezna predložitev

Skupna predložitev

Sprememba odobrenega dostopa do informacij v predložitvi:

Stopnja čistote snovi in/ali določitev nečistot ali dodatkov

4 892 EUR

3 669 EUR

Ustrezni količinski razpon

1 631 EUR

1 223 EUR

Povzetek študije ali grobi povzetek študije

4 892 EUR

3 669 EUR

Informacije z varnostnega lista

3 261 EUR

2 446 EUR

Blagovno ime snovi

1 631 EUR

1 223 EUR

Ime po nomenklaturi IUPAC za snovi iz člena 119(1)(a) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki niso v postopnem uvajanju

1 631 EUR

1 223 EUR

Ime po nomenklaturi IUPAC za snovi iz člena 119(1)(a) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki se uporabljajo kot intermediati, pri znanstvenih raziskavah in razvoju ali pri v proizvod in proces usmerjenih znanstvenih raziskavah in razvoju

1 631 EUR

1 223 EURPreglednica 4

Znižane pristojbine za mala in srednja podjetja za druge posodobitve

Vrsta posodobitve

Srednje podjetje

Malo podjetje

Mikropodjetje

Sprememba v identiteti registracijskega zavezanca, ki zajema spremembo pravne osebe

1 060 EUR

571 EUR

82 EUR

Vrsta posodobitve

Srednje podjetje

(Posamezna predložitev)

Srednje podjetje

(Skupna predložitev)

Malo podjetje

(Posamezna predložitev)

Malo podjetje

(Skupna predložitev)

Mikropodjetje

(Posamezna predložitev)

Mikropodjetje

(Skupna predložitev)

Sprememba odobrenega dostopa do informacij v predložitvi:

Stopnja čistote snovi in/ali določitev nečistot ali dodatkov

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Ustrezni količinski razpon

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Povzetek študije ali grobi povzetek študije

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Informacije z varnostnega lista

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Blagovno ime snovi

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Ime po nomenklaturi IUPAC za snovi iz člena 119(1)(a) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki niso v postopnem uvajanju

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Ime po nomenklaturi IUPAC za snovi iz člena 119(1)(a) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki se uporabljajo kot intermediati, pri znanstvenih raziskavah in razvoju ali pri v proizvod in proces usmerjenih znanstvenih raziskavah in razvoju

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR
PRILOGA IV

Pristojbine za zahteve po členu 10(a)(xi) Uredbe (ES) št. 1907/2006Preglednica 1

Standardne pristojbine

Postavka, za katero je zahtevano varovanje poslovnih skrivnosti

Posamezna predložitev

Skupna predložitev

Stopnja čistote snovi in/ali določitev nečistot ali dodatkov

4 892 EUR

3 669 EUR

Ustrezni količinski razpon

1 631 EUR

1 223 EUR

Povzetek študije ali grobi povzetek študije

4 892 EUR

3 669 EUR

Informacije z varnostnega lista

3 261 EUR

2 446 EUR

Blagovno ime snovi

1 631 EUR

1 223 EUR

Ime po nomenklaturi IUPAC za snovi iz člena 119(1)(a) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki niso v postopnem uvajanju

1 631 EUR

1 223 EUR

Ime po nomenklaturi IUPAC za snovi iz člena 119(1)(a) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki se uporabljajo kot intermediati, pri znanstvenih raziskavah in razvoju ali pri v proizvod in proces usmerjenih znanstvenih raziskavah in razvoju

1 631 EUR

1 223 EURPreglednica 2

Znižane pristojbine za mala in srednja podjetja

Postavka, za katero je zahtevano varovanje poslovnih skrivnosti

Srednje podjetje

(Posamezna predložitev)

Srednje podjetje

(Skupna predložitev)

Malo podjetje

(Posamezna predložitev)

Malo podjetje

(Skupna predložitev)

Mikropodjetje

(Posamezna predložitev)

Mikropodjetje

(Skupna predložitev)

Stopnja čistote snovi in/ali določitev nečistot ali dodatkov

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Ustrezni količinski razpon

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Povzetek študije ali grobi povzetek študije

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Informacije z varnostnega lista

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Blagovno ime snovi

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Ime po nomenklaturi IUPAC za snovi iz člena 119(1)(a) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki niso v postopnem uvajanju

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Ime po nomenklaturi IUPAC za snovi iz člena 119(1)(a) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki se uporabljajo kot intermediati, pri znanstvenih raziskavah in razvoju ali pri v proizvod in proces usmerjenih znanstvenih raziskavah in razvoju

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR
PRILOGA V

Pristojbine in takse za prijave PPORD po členu 9 Uredbe (ES) št. 1907/2006Preglednica 1

Pristojbine za prijave PPORD

Standardna pristojbina

544 EUR

Znižana pristojbina za srednje podjetje

353 EUR

Znižana pristojbina za malo podjetje

190 EUR

Znižana pristojbina za mikropodjetje

27 EURPreglednica 2

Takse za podaljšanje izvzetja PPORD

Standardna taksa

1 087 EUR

Znižana taksa za srednje podjetje

707 EUR

Znižana taksa za malo podjetje

380 EUR

Znižana taksa za mikropodjetje

54 EUR

▼M4
PRILOGA VI

Pristojbine za vloge za avtorizacijo po členu 62 Uredbe (ES) št. 1907/2006Tabela 1

Standardne pristojbine

Osnovna pristojbina

54 100 EUR

Dodatna pristojbina za vsako snov

10 820 EUR

Dodatna pristojbina za vsako uporabo

48 690 EURTabela 2

Znižane pristojbine za srednja podjetja

Osnovna pristojbina

40 575 EUR

Dodatna pristojbina za vsako snov

8 115 EUR

Dodatna pristojbina za vsako uporabo

36 518 EURTabela 3

Znižane pristojbine za mala podjetja

Osnovna pristojbina

24 345 EUR

Dodatna pristojbina za vsako snov

4 869 EUR

Dodatna pristojbina za vsako uporabo

21 911 EURTabela 4

Znižane pristojbine za mikropodjetja

Osnovna pristojbina

5 410 EUR

Dodatna pristojbina za vsako snov

1 082 EUR

Dodatna pristojbina za vsako uporabo

4 869 EUR
PRILOGA VII

Takse za preverjanje avtorizacij po členu 61 Uredbe (ES) št. 1907/2006Tabela 1

Standardne takse

Osnovna taksa

54 100 EUR

Dodatna taksa za vsako snov

10 820 EUR

Dodatna taksa za vsako uporabo

48 690 EURTabela 2

Znižane takse za srednja podjetja

Osnovna taksa

40 575 EUR

Dodatna taksa za vsako snov

8 115 EUR

Dodatna taksa za vsako uporabo

36 518 EURTabela 3

Znižane takse za mala podjetja

Osnovna taksa

24 345 EUR

Dodatna taksa za vsako snov

4 869 EUR

Dodatna taksa za vsako uporabo

21 911 EURTabela 4

Znižane takse za mikropodjetja

Osnovna taksa

5 410 EUR

Dodatna taksa za vsako snov

1 082 EUR

Dodatna taksa za vsako uporabo

4 869 EUR

▼M3
PRILOGA VIII

Pristojbine za pritožbe po členu 92 Uredbe (ES) št. 1907/2006Preglednica 1

Standardne pristojbine

Pritožba zoper odločitev, sprejeto po:

Pristojbina

členu 9 ali 20 Uredbe (ES) št. 1907/2006

2 392 EUR

členu 27 ali 30 Uredbe (ES) št. 1907/2006

4 783 EUR

členu 51 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

7 175 EURPreglednica 2

Znižane pristojbine za mala in srednja podjetja

Pritožba zoper odločitev, sprejeto po:

Pristojbina

členu 9 ali 20 Uredbe (ES) št. 1907/2006

1 794 EUR

členu 27 ali 30 Uredbe (ES) št. 1907/2006

3 587 EUR

členu 51 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

5 381 EUR