02008R0216 — SL — 11.09.2018 — 005.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA (ES) št. 216/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 20. februarja 2008

o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 079, 19.3.2008, p.1)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Uredba (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018

L 212

1

22.8.2018

 
Zadnje prečiščeno besedilo pred razveljavitvijo je na voljo na naslednji povezavi:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02008R0216-20160126