02008D0294 — SL — 20.12.2016 — 002.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 7. aprila 2008

o usklajenih pogojih glede uporabe spektra za izvajanje mobilnih komunikacijskih storitev na letalu (storitev MCA) v Skupnosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1256)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/294/ES)

(UL L 098 10.4.2008, str. 19)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2013/654/EU z dne 12. novembra 2013

  L 303

48

14.11.2013

►M2

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/2317 Besedilo velja za EGP z dne 16. decembra 2016

  L 345

67

20.12.2016
▼B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 7. aprila 2008

o usklajenih pogojih glede uporabe spektra za izvajanje mobilnih komunikacijskih storitev na letalu (storitev MCA) v Skupnosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1256)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/294/ES)Člen 1

Namen te odločbe je uskladiti tehnične pogoje za razpoložljivost in učinkovito uporabo radijskega spektra za mobilne komunikacijske storitve na letalu v Skupnosti.

Ta odločba se uporablja brez poseganja v katere koli druge ustrezne določbe Skupnosti, zlasti v Uredbo (ES) št. 1702/2003 in Priporočilo 2008/295/ES.

Člen 2

V tej odločbi:

1. „mobilne komunikacijske storitve na letalu (storitve MCA)“ so elektronske komunikacijske storitve, kot jih določa člen 2(c) Direktive 2002/21/ES, ki jih zagotavlja podjetje, ki letalskim potnikom zagotavlja uporabo javnih komunikacijskih omrežij med letom brez vzpostavitve neposredne zveze s prizemnimi mobilnimi omrežji;

2. „brez motenj in brez zaščite“ pomeni, da se nobeni drugi radiokomunikacijski storitvi (napravi) ne sme povzročati škodljivih motenj in da ni mogoče zahtevati zaščite pred škodljivimi motnjami, ki izhajajo iz radiokomunikacijskih storitev;

3. „letalska bazna sprejemno-oddajna postaja (letalska BTS)“ je ena ali več mobilnih komunikacijskih postaj na letalu, ki podpirajo frekvenčne pasove in sisteme iz tabele 1 v Prilogi;

4. „omrežna krmilna enota (NCU)“ je oprema, nameščena na letalu, ki zagotavlja, da signalov, ki jih oddajajo talni mobilni komunikacijski sistemi iz tabele 2 v Prilogi, z dvigom šumnega praga v kabini ni mogoče zaznati v mobilnih komunikacijskih sprejemnih pasovih v kabini.

Člen 3

Čim prej, vendar najpozneje šest mesecev po začetku veljavnosti te odločbe države članice za storitve MCA pripravijo frekvenčne pasove, navedene v tabeli 1 v Prilogi, brez motenj in brez zaščite, pod pogojem, da tovrstne storitve izpolnjujejo pogoje iz Priloge.

Člen 4

Države članice določijo najmanjšo višino nad tlemi za vsako oddajanje iz sistema MCA, ki deluje v skladu z oddelkom 3 Priloge.

Države članice lahko določijo večje najmanjše višine za delovanje MCA, če je to upravičeno zaradi nacionalnih topografskih in talnih pogojev za postavitev omrežja. Ti podatki se skupaj z ustrezno obrazložitvijo uradno sporočijo Komisiji v štirih mesecih po sprejetju te odločbe in objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Države članice obdržijo nadzor nad uporabo spektra za storitve MCA, zlasti glede dejanskih ali morebitnih škodljivih motenj in vseh zadevnih pogojev iz člena 3, in o svojih ugotovitvah obvestijo Komisijo ter ji tako po potrebi omogočijo pravočasno spreminjanje Odločbe.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

▼M2
PRILOGA

1.    Frekvenčni pasovi in sistemi za storitve MCATabela 1

Tip

Frekvenca

Sistem

GSM 1 800

1 710 –1 785 MHz (navzgornja povezava)

1 805 –1 880 MHz (navzdolnja povezava)

GSM, ki izpolnjuje standarde GSM, kakor jih je objavil ETSI, zlasti EN 301 502 , EN 301 511 in EN 302 480 , ali enakovredne specifikacije.

UMTS 2 100

(FDD)

1 920 –1 980 MHz (navzgornja povezava)

2 110 –2 170 MHz (navzdolnja povezava)

UMTS, ki izpolnjuje standarde UMTS, kakor jih je objavil ETSI, zlasti EN 301 908 -1, EN 301 908 -2, EN 301 908 -3 in EN 301 908 -11, ali enakovredne specifikacije.

LTE 1 800

(FDD)

1 710 –1 785 MHz (navzgornja povezava)

1 805 –1 880 MHz (navzdolnja povezava)

LTE, ki izpolnjuje standarde LTE, kakor jih je objavil ETSI, zlasti EN301 908 -1, EN301 908 -13, EN301 908 -14 in EN301 908 -15, ali enakovredne specifikacije.

2.    Preprečevanje povezave mobilnih terminalov s talnimi omrežji

Mobilnim terminalom, ki sprejemajo v frekvenčnih pasovih iz tabele 2, je treba preprečiti poskuse prijave v mobilna omrežja UMTS na tleh:

 z vključitvijo v sistem MCA omrežne krmilne enote (NCU), ki dviguje šumni prag v mobilnih komunikacijskih sprejemnih pasovih v kabini, in/ali

 z zaščito trupa zrakoplova za nadaljnjo ublažitev prehajanja signalov v trup in iz njega.Tabela 2

Frekvenčni pas (MHz)

Talni sistemi

925–960 MHz

UMTS (in GSM, LTE)

2 110 –2 170 MHz

UMTS (in LTE)

Operaterji MCA se lahko tudi odločijo, da uvedejo NCU tudi v drugih frekvenčnih pasovih iz table 3.Tabela 3

Frekvenčni pas (MHz)

Talni sistemi

460–470 MHz

LTE (1)

791–821 MHz

LTE

1 805 –1 880 MHz

LTE in GSM

2 620 –2 690 MHz

LTE

2 570 –2 620 MHz

LTE

(1)   Na nacionalni ravni bi uprave lahko uporabljale tehnologijo LTE za različne aplikacije, kot so BB-PPDR, BB-PMR ali mobilna omrežja.

3.    Tehnični parametri

(a)    Ekvivalentna izotropno sevana moč (e.i.r.p.) iz NCU/letalske BTS/vozlišča B letala zunaj letalaTabela 4

Višina nad tlemi

(m)

Najvišja e.i.r.p. sistema zunaj letala v dBm/kanalu

NCU

Letalska BTS/vozlišče B letala

Letalska BTS/vozlišče B letala in NCU

Pas: 900 MHz

Pas: 1 800 MHz

Pas: 2 100 MHz

Kanalska pasovna širina = 3,84 MHz

Kanalska pasovna širina = 200 kHz

Kanalska pasovna širina = 3,84 MHz

3 000

– 6,2

– 13,0

1,0

4 000

– 3,7

– 10,5

3,5

5 000

– 1,7

– 8,5

5,4

6 000

– 0,1

– 6,9

7,0

7 000

1,2

– 5,6

8,3

8 000

2,3

– 4,4

9,5

(b)    Ekvivalentna izotropno sevana moč (e.i.r.p.) iz krovnega terminala zunaj letalaTabela 5

Višina nad tlemi

(m)

Najvišja e.i.r.p., zunaj letala, iz mobilnega terminala GSM v dBm/200 kHz

Najvišja e.i.r.p., zunaj letala, iz mobilnega terminala LTE v dBm/5 MHz

Najvišja e.i.r.p., zunaj letala, iz mobilnega terminala UMTS v dBm/3,84 MHz

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

– 3,3

1,7

3,1

4 000

– 1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

Če se operaterji MCA odločijo za uvedbo NCU v frekvenčnih pasovih iz tabele 3, navedene najvišje vrednosti iz tabele 6 se uporabljajo za skupno e.i.r.p. iz NCU/letalske BTS/vozlišča B letala zunaj letala v povezavi z vrednostmi iz tabele 4.Tabela 6

Višina nad tlemi

(m)

(a) Najvišja e.i.r.p. iz NCU/letalske BTS/vozlišča B letala zunaj letala

460–470 MHz

791-821 MHz

1 805 -1 880 MHz

2 570 -2 690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/4,75 MHz

3 000

– 17,0

– 0,87

– 13,0

1,9

4 000

– 14,5

1,63

– 10,5

4,4

5 000

– 12,6

3,57

– 8,5

6,3

6 000

– 11,0

5,15

– 6,9

7,9

7 000

– 9,6

6,49

– 5,6

9,3

8 000

– 8,5

7,65

– 4,4

10,4

(c)    Operativne zahteve

I. Najmanjša višina nad tlemi za vsako oddajanje iz delujočega sistema MCA mora biti 3 000 metrov.

II. Letalska BTS mora med delovanjem omejiti oddajno moč vseh mobilnih terminalov GSM, ki oddajajo v pasu 1 800 MHz, na nazivno vrednost 0 dBm/200 kHz na vseh stopnjah komunikacije, vključno z začetnim dostopom.

III. Vozlišče B letala mora med delovanjem omejiti oddajno moč vseh mobilnih terminalov LTE, ki oddajajo v pasu 1 800 MHz, na nazivno vrednost 5 dBm/5 MHz na vseh stopnjah komunikacije.

IV. Vozlišče B letala mora med delovanjem omejiti oddajno moč vseh mobilnih terminalov UMTS, ki oddajajo v pasu 2 100 MHz, na nazivno vrednost –6 dBm/3,84 MHz na vseh stopnjah komunikacije, največje število uporabnikov pa ne sme preseči 20.