2008D0232 — SL — 01.01.2015 — 002.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. februarja 2008

o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „železniški vozni park“ vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 648)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/232/ES)

(UL L 084, 26.3.2008, p.132)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Uredba Komisije (EU) št. 1302/2014 z dne 18. novembra 2014

L 356

228

12.12.2014