02008D0017 — SL — 28.05.2020 — 002.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 17. novembra 2008

o določitvi okvira za skupno naročanje Eurosistema

(ECB/2008/17)

(2008/893/ES)

(UL L 319 29.11.2008, str. 76)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/21 z dne 23. decembra 2015

  L 6

5

9.1.2016

►M2

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2020/628 z dne 4. maja 2020

  L 146

11

8.5.2020
▼B

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 17. novembra 2008

o določitvi okvira za skupno naročanje Eurosistema

(ECB/2008/17)

(2008/893/ES)Člen 1

Opredelitve pojmov

V tem sklepu:

(a) 

„Eurosistem“ pomeni ECB in nacionalne centralne banke držav članic, ki so sprejele euro;

(b) 

„naloge Eurosistema“ pomenijo naloge, zaupane Eurosistemu v skladu s Pogodbo in Statutom ESCB;

(c) 

„centralna banka“ pomeni ECB ali nacionalno centralno banko države članice, ki je sprejela euro;

(d) 

„vodilna centralna banka“ pomeni centralno banko, odgovorno za izvedbo skupnih razpisnih postopkov;

(e) 

„centralna banka gostiteljica“ pomeni centralno banko, ki jo Svet ECB imenuje za gostiteljico urada EPCO;

▼M2

(f) 

„Usmerjevalni odbor urada EPCO“ pomeni usmerjevalni odbor, ki ga Svet ECB imenuje za usmerjanje dejavnosti urada EPCO. Usmerjevalni odbor urada EPCO sestavljajo po en član iz vsake centralne banke, ki je izbran izmed uslužbencev na visokem položaju z znanjem in strokovnimi izkušnjami z organizacijskimi in strateškimi zadevami v njihovi instituciji, in strokovnjaki za naročila. Usmerjevalni odbor urada EPCO poroča preko Izvršilnega odbora Svetu ECB;

▼B

(g) 

„skupni razpisni postopek“ pomeni postopek za skupno naročilo blaga in storitev, ki ga izvede vodilna centralna banka v korist centralnih bank, ki sodelujejo v skupnega razpisnega postopka.

Člen 2

Področje uporabe

1.  Ta sklep se uporablja za skupno naročanje centralnih bank za blago in storitve, potrebne za izvajanje nalog Eurosistema.

2.  Sodelovanje centralnih bank pri dejavnostih urada EPCO in v skupnih razpisnih postopkih je prostovoljno.

▼M1

3.  Ta sklep ne posega v Smernico (EU) 2015/280 Evropske centralne banke z dne 13. novembra 2014 o vzpostavitvi sistema Eurosistema za proizvodnjo in naročanje eurobankovcev ( 1 ).

▼B

Člen 3

Urad Eurosistema za usklajevanje naročil

▼M1

1.  Urad EPCO opravlja vse naslednje osnovne naloge:

(a) 

prepoznava potencialne primere za skupno naročanje s področja tega sklepa ali zunaj njega na podlagi potreb za naročanje, ki jih centralne banke naslovijo na urad EPCO;

(b) 

pripravlja in po potrebi posodablja letne načrte naročil za skupne razpisne postopke na podlagi ocene iz točke (a);

(c) 

v sodelovanju s centralnimi bankami, ki sodelujejo v skupnem razpisnem postopku, pripravlja skupne zahteve;

(d) 

nudi podporo centralnim bankam v skupnih razpisnih postopkih;

(e) 

nudi podporo centralnim bankam pri naročilih, ki se nanašajo na skupne projekte Evropskega sistema centralnih bank, če ga za to zaprosi(-jo) centralna(-e) banka(-e), ki vodi(-jo) projekt;

▼M2

(f) 

nudi podporo centralnim bankam pri dejavnostih v zvezi z upravljanjem pogodb.

▼M1

urad EPCO lahko poleg zgoraj navedenih nalog opravlja tudi druge naloge, predvsem za lažje uveljavljanje dobre prakse naročanja v Eurosistemu in za razvoj infrastrukture (npr. strokovno znanje, funkcionalna orodja, informacijski sistemi, postopki), ki je potrebna za skupno naročanje.

▼M2

1a.  Gostiteljica urada EPCO je centralna banka. Svet ECB imenuje centralno banko gostiteljico vsakih pet let.

▼B

2.  Centralna banka gostiteljica zagotovi material in kadre, ki so potrebni za izvajanje nalog urada EPCO, v skladu s proračunom, ki ga odobri Svet ECB, kot je to določeno v odstavku 4.

3.  Centralna banka gostiteljica lahko, ob posvetovanju z Usmerjevalnim odborom urada EPCO, sprejme pravila o notranji organizaciji in upravljanju urada EPCO, vključno s kodeksom ravnanja za uslužbence urada EPCO, ki naj zagotovi največjo stopnjo integritete pri opravljanju njihovih dolžnosti.

▼M1

4.  Centralne banke financirajo proračun urada EPCO v skladu s pravili, ki jih sprejme Svet ECB, pri čemer ta proračun lahko temelji na finančnem okviru, ki zajema več let, ali na predlogu letnega proračuna in lahko vključuje spodbude za vodenje projektov skupnih naročil.

▼B

5.  Urad EPCO predloži letno poročilo o svojih dejavnostih Svetu ECB, in sicer preko Usmerjevalnega odbora urada EPCO in Izvršilnega odbora.

6.  Dejavnosti urada EPCO nadzoruje Odbor notranjih revizorjev v skladu s pravili, ki jih sprejme Svet ECB. S tem se ne posega v pravila nadzora in revizije, ki veljajo za centralno banko gostiteljico ali jih le-ta sprejme.

▼M2

7.  Usmerjevalni odbor urada EPCO ovrednoti uspešnost in učinkovitost dejavnosti urada EPCO pravočasno pred koncem vsakokratnega petletnega obdobja iz odstavka 1a. Na podlagi tega ovrednotenja in ob upoštevanju interesa drugih centralnih bank za gostiteljstvo urada EPCO Svet ECB odloči, ali je treba opraviti postopek za izbiro nove centralne banke gostiteljice.

▼B

Člen 4

Skupni razpisni postopki

1.  Skupni razpisni postopek je za namene tega sklepa potreben, če: (i) je razumno pričakovati, da bo skupno naročilo blaga in storitev imelo za posledico ugodnejše nabavne pogoje v skladu z načeli stroškovne učinkovitosti in uspešnosti; ali če (ii) morajo centralne banke sprejeti harmonizirane zahteve in standarde v zvezi s takšnimi blagom in/ali storitvami.

▼M1

2.  Po tem, ko urad EPCO prepozna potencialni primer za skupno naročilo, povabi centralne banke k sodelovanju v skupnem razpisnem postopku. Centralne banke pravočasno obvestijo urad EPCO o tem, ali nameravajo sodelovati v skupnem razpisnem postopku, in če je tako, sporočijo uradu EPCO svoje poslovne zahteve. Kadar se ne zahteva objava obvestila o naročilu, lahko centralna banka odstopi od sodelovanja pri skupnem naročilu, dokler se formalno ne zaveže k sodelovanju. Kadar se zahteva objava obvestila o naročilu, lahko centralna banka odstopi od sodelovanja kadar koli pred objavo obvestila o naročilu.

▼M2

3.  Urad EPCO vsako leto predloži Svetu ECB v potrditev posodobljen načrt naročil za skupne razpisne postopke, vključno z imeni vodilnih centralnih bank. Posodobljeni letni načrt naročil, ki ga predloži urad EPCO, lahko vključuje navedbo področij, na katerih je mogoče pred naslednjo posodobitvijo v okviru določenih omejitev izkoristiti dodatne priložnosti za skupno naročanje. Svet ECB odloči o načrtu naročil in njegovem izvajanju po posvetovanju z Usmerjevalnim odborom urada EPCO.

▼B

4.  Vodilna centralna banka izvede skupni razpisni postopek v korist centralnih bank, ki sodelujejo v skupnem razpisnem postopku, v skladu s pravili naročanja, ki veljajo za vodilno centralno banko. V obvestilu o naročilu vodilna centralna banka natančno navede, katere centralne banke sodelujejo v skupnem razpisnem postopku in kakšna je struktura pogodbenih razmerij.

5.  Vodilna centralna banka pripravi razpisno dokumentacijo ter oceni vloge in ponudbe v sodelovanju z uradom EPCO in ostalimi centralnimi bankami, ki sodelujejo v skupnem razpisnem postopku.

6.  Vodilna centralna banka izvede skupni razpisni postopek v enem ali več jezikih, določenih v letnem načrtu naročil.

▼M2

Člen 5

Sodelovanje drugih institucij

1.  Svet ECB lahko povabi nacionalne centralne banke držav članic, ki še niso sprejele eura, k sodelovanju pri dejavnostih urada EPCO in v skupnih razpisnih postopkih pod enakimi pogoji, kot se uporabljajo za centralne banke Eurosistema. Poleg tega lahko Svet ECB k sodelovanju pri dejavnostih urada EPCO in v skupnih razpisnih postopkih povabi nacionalne organe držav članic, institucije in organe Unije ali mednarodne organizacije, pod pogoji, ki jih določi v vabilu. Vsako tako vabilo je omejeno na skupno naročanje blaga in storitev za izpolnjevanje skupnih potreb centralnih bank in povabljenih subjektov, pogoji pa morajo biti podobni tistim, ki se uporabljajo za centralne banke Eurosistema.

2.  Interne tiskarne, ki so v skladu s točko 2(b) člena 1 Smernice (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) samostojne pravne osebe in izpolnjujejo kumulativne pogoje iz navedene določbe, lahko neposredno sodelujejo v skupnih razpisnih postopkih in se za namene tega člena obravnavajo kot del centralne banke v njihovi državi članici. Tako sodelovanje se omeji na skupno naročanje blaga in storitev, ki je potrebno za to, da lahko navedene interne tiskarne opravljajo naloge Eurosistema.

▼B

Člen 6

Končna določba

Ta sklep začne veljati 1. decembra 2008.( 1 ) Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/280 z dne 13. novembra 2014 o vzpostavitvi sistema Eurosistema za proizvodnjo in naročanje eurobankovcev (ECB/2014/44) UL L 47, 20.2.2015, str. 29.