02006R1979 — SL — 01.01.2017 — 003.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1979/2006

z dne 22. decembra 2006

o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za konzervirane gobe, uvožene iz tretjih držav

(UL L 368 23.12.2006, str. 91)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 113/2008 z dne 6. februarja 2008

  L 33

5

7.2.2008

 M2

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 637/2014 z dne 13. junija 2014

  L 175

20

14.6.2014

►M3

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2244 z dne 13. decembra 2016

  L 339

4

14.12.2016
▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1979/2006

z dne 22. decembra 2006

o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za konzervirane gobe, uvožene iz tretjih državČlen 1

Odprtje tarifnih kvot in veljavne dajatve

1.  Tarifne kvote se odprejo za uvoz konzerviranih gob vrste Agaricus v Skupnost, ki se uvrščajo v oznake KN 0711 51 00 , 2003 10 20 in 2003 10 30 (v nadaljnjem besedilu „konzervirane gobe“), za katere veljajo pogoji, določeni v tej uredbi. Obseg vsake tarifne kvote, njihova zaporedna številka in obdobje, v katerem se uporabljajo, so določeni v Prilogi I.

2.  Stopnja dajatve, ki se uporablja, znaša 12 % ad valorem za proizvode z oznako KN 0711 51 00 in 23 % za proizvode z oznakama KN 2003 10 20 in 2003 10 30

Člen 2

Uporaba uredb (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1301/2006

Uredbi (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1301/2006 se uporabljata, razen če je v tej uredbi določeno drugače.

Člen 3

Opredelitve

1.  „Pristojni organi“ za namene te uredbe so organ ali organi, ki jih države članice imenujejo za izvajanje te uredbe.

2.  „Referenčna količina“ za namene te uredbe je največja količina (odcejena neto teža) konzerviranih gob, ki jih je v koledarskem letu uvozil tradicionalni uvoznik v zadnjih treh koledarskih letih.

Uvoz konzerviranih gob z izvorom iz držav članic Skupnosti v sestavi z dne 31. decembra 2006 ali iz Bolgarije in Romunije se ne upošteva pri izračunu referenčne količine.

Količine konzerviranih gob iz tarifnih kvot iz člena 1(1), ki jih zaradi višje sile ni bilo mogoče uvoziti v obdobju uvoznih tarifnih kvot, se upoštevajo pri izračunu referenčne količine.

Člen 4

Kategorije uvoznikov

1.  Z odstopanjem od člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 so „tradicionalni uvozniki“ uvozniki, ki lahko dokažejo, da:

(a) so v Skupnost uvažali konzervirane gobe v najmanj dveh od preteklih treh koledarskih let;

(b) so v Skupnost v letu pred vložitvijo zahtevka uvozili najmanj 100 ton predelanega sadja in zelenjave, kakor je navedeno v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 2201/96.

2.  Z odstopanjem od člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 so „novi uvozniki“ uvozniki, ki niso uvozniki v smislu odstavka 1 tega člena in so v vsakem od preteklih dveh koledarskih let v Skupnost uvozili najmanj 50 ton predelanega sadja in zelenjave, kakor je navedeno v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 2201/96.

3.  Tradicionalni in novi uvozniki pristojnim organom države članice, v kateri imajo sedež in v kateri so registrirani, za namene DDV predložijo dokaze, da ob prvem zahtevku za določeno obdobje uvozne tarifne kvote izpolnjujejo merila iz odstavka 1 ali 2.

Dokazilo o trgovanju s tretjimi državami se predloži izključno v obliki carinskih dokumentov o sprostitvi v prosti promet, ki so jih potrdili carinski organi in ki vsebujejo sklic na vlagatelja, ki se šteje za prejemnika.

Člen 5

Zahtevki za izdajo dovoljenja in dovoljenja

1.  Uvozna dovoljenja (v nadaljnjem besedilu „dovoljenja“) veljajo od datuma izdaje v smislu člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000.

2.  Varščina znaša 40 EUR na tono (odcejena neto teža).

3.  V polje 8 zahtevka za izdajo dovoljenja in v dovoljenje se vnese država porekla ter s križcem označi beseda „da“. Dovoljenje velja samo za uvoz s poreklom iz navedene države.

4.  Z odstopanjem od člena 9(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 pravice, ki izhajajo iz uvoznih dovoljenj, niso prenosljive.

Člen 6

Dodelitev celotnih količin tradicionalnim in novim uvoznikom

1.  Celotna količina, dodeljena Kitajski in tretjim državam v skladu s Prilogo I, se dodeli na naslednji način:

(a) 95 % tradicionalnim uvoznikom;

(b) 5 % novim uvoznikom.

2.  V primeru, da se ena kategorija uvoznikov količin, dodeljenih Kitajski in drugim tretjim državam, ne porabi v celoti, se preostanek dodeli drugi kategoriji.

3.  V polju 20 zahtevka za izdajo dovoljenja je treba ustrezno označiti „tradicionalni uvoznik“ ali „novi uvoznik“.

Člen 7

Prepovedi, ki se uporabljajo za zahtevke

1.  Celotna količina (odcejena neto teža) zahtevkov za izdajo dovoljenja za uvoz konzerviranih gob v Skupnost, ki jih vloži tradicionalni uvoznik, ne sme presegati 150 % referenčne količine.

2.  Celotna količina (odcejena neto teža) zahtevkov za izdajo dovoljenja za uvoz konzerviranih gob v Skupnost, ki jih vloži novi uvoznik za določeno poreklo, ne sme presegati 1 % skupne količine za navedeno poreklo iz Priloge I.

Člen 8

Vložitev zahtevkov za izdajo dovoljenj s strani uvoznikov

1.  Uvozniki vložijo zahtevke za izdajo dovoljenj v prvih petih delovnih dneh v januarju.

2.  V primeru, da so novi uvozniki v preteklem koledarskem letu prejeli dovoljenja v skladu z Uredbo (ES) št. 1864/2004 ali to uredbo, predložijo tudi dokaz, da je bilo vsaj 50 % dodeljene količine dano v prosti promet v Skupnosti.

Člen 9

Obvestila o zahtevkih za izdajo dovoljenj

Države članice obvestijo Komisijo o količinah v kilogramih, za katere so bili vloženi zahtevki za izdajo dovoljenja, najpozneje deseti delovni dan v januarju.

Obvestila so razčlenjena glede na oznako KN in poreklo ter navajajo ločene podatke o količinah vsakega proizvoda, za katerega so tradicionalni in novi uvozniki vložili zahtevek.

Člen 10

Izdaja dovoljenj

Dovoljenja izdajo pristojni organi držav članic sedmi delovni dan po koncu obdobja obvestitve iz prvega odstavka člena 9.

▼M1 —————

▼B

Člen 12

Upravno sodelovanje med državami članicami

Države članice sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev vzajemnega upravnega sodelovanja z namenom zagotovitve pravilne uporabe te uredbe.

Člen 13

Prehodni ukrepi za leti 2007 in 2008

Z odstopanjem od člena 4(1) in (2) se za leti 2007 in 2008 izključno v Bolgariji in Romuniji uporabljajo naslednje opredelitve:

1. „tradicionalni uvozniki“ so uvozniki, ki lahko dokažejo, da:

(a) so v vsaj dveh od treh preteklih koledarskih let uvažali konzervirane gobe;

(b) so v preteklem koledarskem letu uvozili najmanj 100 ton predelanega sadja in zelenjave, kakor je določeno v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 2201/96;

(c) je uvoz, naveden v točkah (a) in (b), potekal v Bolgariji in Romuniji, kjer ima uvoznik svoj sedež;

2. „novi uvozniki“ so uvozniki, ki niso uvozniki v smislu točke 1 in so v vsakem od preteklih dveh let v Bolgarijo ali Romunijo uvozili najmanj 50 ton predelanega sadja in zelenjave, kakor je navedeno v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 2201/96.

Člen 14

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1864/2004 se s 1. januarjem 2007 razveljavi.

Člen 15

Datum začetka veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. januarja 2007.

Člen 13 se uporablja pod pogojem, da začne veljati Pogodba o pristopu Bolgarije in Romunije, ter z dnem začetka njene veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M3
PRILOGA I

Količina, zaporedne številke in obdobje uporabe tarifnih kvot iz člena 1(1) v tonah (odcejena neto teža)Država porekla

Zaporedne številke

Od 1. januarja do 31. decembra vsakega leta

Kitajska

Tradicionalni uvozniki: 09.4157

30 400

Novi uvozniki: 09.4193

Druge tretje države

Tradicionalni uvozniki: 09.4158

5 030

Novi uvozniki: 09.4194

▼M1 —————