2006R0865 — SL — 05.02.2015 — 004.002


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 865/2006

z dne 4. maja 2006

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

(UL L 166 19.6.2006, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 100/2008 z dne 4. februarja 2008

  L 31

3

5.2.2008

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 791/2012 z dne 23. avgusta 2012

  L 242

1

7.9.2012

►M3

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 792/2012 z dne 23. avgusta 2012

  L 242

13

7.9.2012

 M4

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1283/2013 z dne 10. decembra 2013

  L 332

14

11.12.2013

 M5

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/56 z dne 15. januarja 2015

  L 10

1

16.1.2015

►M6

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/870 z dne 5. junija 2015

  L 142

3

6.6.2015
▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 865/2006

z dne 4. maja 2006

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimiKOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

▼M2

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ( 1 ) ter zlasti člena 19(2), (3) in (4) Uredbe,

▼B

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sprejeti je treba določbe za izvajanje Uredbe (ES) št. 338/97 in popolno uskladitev z določbami Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (v nadaljnjem besedilu „Konvencija“).

(2)

Za zagotovitev enotnega izvajanja Uredbe (ES) št. 338/97 je treba podrobneje določiti pogoje in merila za obravnavanje vlog za izdajo dovoljenj in potrdil ter veljavnost in uporabo takih dokumentov; zato je primerno, da se določijo obrazci, katerim morajo ustrezati navedeni dokumenti.

(3)

Poleg tega je treba podrobneje določiti pogoje in merila za obravnavanje osebkov živalskih vrst, rojenih in gojenih v ujetništvu, ter umetno razmnoženih osebkov rastlinskih vrst, da se zagotovi enotno izvajanje odstopanj, ki se uporabljajo za take osebke.

(4)

Za odstopanja za osebke, ki so osebni in gospodinjski predmeti, predvidena v členu 7(3) Uredbe (ES) št. 338/97, je treba natančno opredeliti določbe, s katerimi se zagotovi skladnost z odstavkom 3 člena VII Konvencije.

(5)

Za zagotovitev enotne uporabe splošnih odstopanj od prepovedi notranje trgovine iz člena 8(1) Uredbe (ES) št. 338/97 je treba določiti pogoje in merila za njihovo opredelitev.

(6)

Treba je določiti postopke za označevanje nekaterih osebkov vrst, da se olajša njihovo prepoznavanje in zagotovi izvajanje določb Uredbe (ES) št. 338/97.

(7)

Predpisale naj bi se določbe o vsebini, obliki in predložitvi rednih poročil, predpisanih z Uredbo (ES) št. 338/97.

(8)

Da bi se lahko priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 v prihodnosti spremenile, morajo biti na voljo vse ustrezne informacije, zlasti o biološkem in trgovinskem statusu vrst, njihovi uporabi in načinih za nadzorovanje trgovine.

(9)

Na dvanajstem zasedanju Konference pogodbenic Konvencije v Santiagu (Čile) od 3. do 15. novembra 2002 so bile sprejete številne resolucije, med drugim glede poenostavljenih postopkov za izdajanje dovoljenj in potrdil, posebnega potrdila za olajšanje prenosa določenih kategorij osebkov, ki so del potujoče razstave, dodatnih odstopanj glede osebnih predmetov, posodobljenih določb glede označevanja embalaže kaviarja, in drugih standardnih ter tehničnih ukrepov, vključno s spremembo kod, uporabljenih v dovoljenjih in potrdilih, ter spremembami seznama standardnih virov, ki se uporabljajo za določanje imen vrst, navedenih v dodatkih h Konvenciji, in je zato potrebno te resolucije upoštevati.

(10)

Ob upoštevanju bremena upravnih postopkov, ki izhajajo iz ureditve izvoza in uvoza živih živali, rojenih in gojenih v ujetništvu, ter živali, ki so osebna lastnina, uvoženih v Skupnost, preden sta se začeli uporabljati Uredba (ES) št. 338/97, Uredba Sveta (EGS) št. 3626/82 z dne 3. decembra 1982 o izvajanju Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami v Skupnosti ( 2 ) ali nacionalna zakonodaja, ki izvaja Konvencijo, ter ob upoštevanju dejstva, da tak izvoz in uvoz ne ovirata varstva prosto živečih živalskih vrst, je treba za te namene sestaviti posebno potrdilo.

(11)

Uredba Komisije (ES) št. 1808/2001 z dne 30. avgusta 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ( 3 ) se mora znatno spremeniti. Ta uredba se mora glede na obseg teh sprememb in zaradi jasnosti v celoti nadomestiti.

(12)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:POGLAVJE I

OPREDELITVE

Člen 1

Opredelitve

V tej uredbi se poleg opredelitev iz člena 2 Uredbe (ES) št. 338/97, uporabljajo še naslednje opredelitve:

▼M6

1. „datum pridobitve“ pomeni datum, ko je bil osebek bodisi vzet iz narave, rojen v ujetništvu ali umetno razmnožen bodisi, če je ta datum neznan, najzgodnejši dokazljiv datum, ko je osebek prvič prišel v last katere koli osebe;

▼B

2. „potomci druge generacije (F2)“ in „potomci naslednjih generacij (F3, F4 itd.)“ pomeni osebke, pridobljene v nadzorovanem okolju, katerih starši so prav tako pridobljeni v nadzorovanem okolju, za razliko od osebkov, pridobljenih v nadzorovanem okolju, od katerih je bil vsaj en od staršev zaplojen v naravi ali odvzet iz nje (potomci prve generacije (F1);

3. „matična skupina“ pomeni vse živali, ki se v procesu gojitve uporabljajo za razmnoževanje;

4. „nadzorovano okolje“ pomeni okolje, ki je prilagojeno za gojitev živali posamezne vrste in je omejeno, tako da se prepreči, da bi živali, jajca ali gamete te vrste prišle vanj ali ga zapustile, in katerega splošne značilnosti lahko vključujejo, vendar niso omejene na: umetna bivališča, odstranjevanje odpadkov, zdravstveno oskrbo, zaščito pred plenilci in umetno preskrbo s hrano;

▼M2

4a. „kultivirana starševska skupina“ pomeni skupek rastlin, vzgojenih v nadzorovanih razmerah, ki se uporabljajo za razmnoževanje; navedena skupina mora biti v skladu z zahtevami pristojnega upravnega organa po posvetovanju s pristojnim strokovnim organom v zadevni državi članici:

(i) osnovana v skladu z določbami CITES in ustrezne nacionalne zakonodaje in na način, ki ne škoduje preživetju te vrste v naravi, ter

(ii) vzdrževana v zadostnih količinah za razmnoževanje, da se zmanjša ali odpravi potreba po njenem povečanju s pomočjo rastlin iz narave, kjer se tako povečanje opravi le izjemoma in je omejeno na količino, ki je potrebna za vzdrževanje vitalnosti in produktivnosti kultivirane starševske skupine;

4b. „lovska trofeja“ pomeni celo žival ali zlahka prepoznaven del ali izdelek iz živali, za katerega je na kakršnem koli dovoljenju ali potrdilu CITES navedeno, da izpolnjuje naslednje pogoje:

(i) je surov, predelan ali izdelan;

(ii) zakonito ga je pridobil lovec z lovom za svojo osebno rabo;

(iii) bil je uvožen, izvožen ali ponovno izvožen s strani ali v imenu lovca kot del prenosa iz države porekla do države, v kateri lovec običajno prebiva;

▼B

5. „oseba, ki običajno prebiva v Skupnosti“ pomeni osebo, ki vsaj 185 dni v vsakem koledarskem letu živi v Skupnosti zaradi poklicnih vezi, ali, pri osebi brez poklicnih vezi, zaradi osebnih vezi, ki kažejo na tesno povezavo med to osebo in krajem, kjer živi;

▼M6

6. „potujoča razstava“ pomeni zbirko vzorcev, cirkus, zverinjak, razstavo rastlin, orkester ali muzejsko razstavo, ki se uporablja za javno prikazovanje v komercialne namene;

▼M1

7. „potrdila o določenih poslih prenosa“ pomeni potrdila, izdana skladno s členom 48, ki veljajo le za en določen posel prenosa ali več določenih poslov prenosa;

▼B

8. „potrdila za določene osebke“ pomeni potrdila, ki so izdana skladno s členom 48 in niso potrdila o določenih poslih prenosa;

▼M1

9. „zbirka vzorcev“ pomeni zbirko zakonito pridobljenih mrtvih osebkov, njihovih delov ali izdelkov iz njih, ki se prenašajo čez meje za predstavitvene namene;

10. „predkonvencijski osebek“ pomeni osebek, pridobljen pred vključitvijo zadevne vrste v dodatke h Konvenciji.

▼BPOGLAVJE II

OBRAZCI IN TEHNIČNE ZAHTEVE

▼M3 —————

▼B

Člen 4

Izpolnjevanje obrazcev

▼M2

1.  Obrazci, določeni v členu 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 792/2012 ( 4 ), se izpolnijo z natipkanim besedilom.

▼M6

Vendar se vloge za izdajo uvoznih in izvoznih dovoljenj, potrdil o ponovnem izvozu, potrdil iz členov 5(2)(b), 5(3), 5(4), 8(3) in 9(2)(b) Uredbe (ES) št. 338/97, potrdila o osebnem lastništvu, potrdila o zbirki vzorcev, potrdila o glasbilih in potrdila o potujočih razstavah, kakor tudi uradna obvestila o uvozu, dopolnilni listi in etikete, lahko izpolnijo ročno, vendar čitljivo, s črnilom in z velikimi tiskanimi črkami.

▼M2

2.  Obrazci 1 do 4 iz Priloge I, določeni v Izvedbeni uredbi (EU) št. 792/2012, obrazca 1 in 2 iz Priloge II, določena v Izvedbeni uredbi (EU) št. 792/2012, obrazca 1 in 2 iz Priloge III, določena v Izvedbeni uredbi (EU) št. 792/2012, obrazca 1 in 2 iz Priloge V, določena v Izvedbeni uredbi (EU) št. 792/2012, dopolnilni listi iz člena 2(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 792/2012 ter etikete iz člena 2(6) Izvedbene uredbe (EU) št. 792/2012 ne smejo vsebovati izbrisov ali sprememb, razen če so ti izbrisi ali spremembe potrjeni z žigom in podpisom upravnega organa izdajatelja. Za uradna obvestila o uvozu iz člena 2(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 792/2012 in dopolnilne liste iz člena 2(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 792/2012 so izbrisi ali spremembe prav tako lahko potrjene z žigom in podpisom carinskega urada na kraju vnosa.

▼B

Člen 5

Vsebina dovoljenj, potrdil in vlog za izdajo takih dokumentov

Informacije in navedbe v dovoljenjih, potrdilih, kakor tudi vloge za izdajo takih dokumentov, izpolnjujejo naslednje zahteve:

1. opis osebkov, kadar je predviden, mora vključevati eno od kod iz Priloge VII;

2. za navajanje količine in neto mase se morajo uporabljati enote iz Priloge VII;

3. taksoni, katerim pripadajo osebki, morajo biti navedeni na ravni vrste iz prilog k Uredbi (ES) št. 338/97, razen kadar se vrsta razlikuje na ravni podvrste, v skladu s prilogami k tej uredbi, ali kadar Konferenca pogodbenic Konvencije presodi, da zadostuje razlikovanje na višji taksonomski ravni;

4. za navajanje znanstvenih imen taksonov se morajo uporabljati standardni viri nomenklature iz Priloge VIII k tej uredbi;

5. kadar je to potrebno, se mora namen posla navesti z eno od kod iz točke 1 Priloge IX k tej uredbi;

6. vir osebkov se mora navesti z eno od kod iz točke 2 Priloge IX k tej uredbi.

Kadar uporaba kod iz točke 6 zahteva upoštevanje meril, določenih v Uredbi (ES) št. 338/97 ali v tej uredbi, morajo biti skladne s takimi merili.

▼M1

Člen 5a

Posebna vsebina dovoljenj, potrdil in vlog za osebke rastlinskih vrst

▼M2

V primeru osebkov rastlinskih vrst, ki ne izpolnjujejo pogojev za izjemo od določb Konvencije ali Uredbe (ES) št. 338/97 v skladu z „Opombami o razlagi prilog A, B, C in D“ v Prilogi k Uredbi, na podlagi katere so bili zakonito izvoženi ali uvoženi, je država, ki jo je treba navesti v okencu 15 obrazcev iz prilog I in III, določenih v Izvedbeni uredbi (EU) št. 792/2012, okencu 4 obrazcev iz Priloge II, določenih v Izvedbeni uredbi (EU) št. 792/2012, in okencu 10 obrazcev iz Priloge V, določenih v Izvedbeni uredbi (EU) št. 792/2012, lahko država, v kateri je osebek prenehal izpolnjevati pogoje za izjemo.

▼M1

V teh primerih se v okence dovoljenja ali potrdila, ki je namenjeno za vpis „posebnih pogojev“, vključi izjava „Zakonito uvoženo na podlagi izjeme od določb Konvencije CITES“ ter se obrazloži, za katero izjemo to velja.

▼M2

Člen 6

Priloge k obrazcem

1.  Če je kateremu koli od obrazcev iz člena 2 Izvedbene uredbe (EU) št. 792/2012 priložena priloga kot njegov sestavni del, se to skupaj s številom strani jasno navede na tem dovoljenju ali potrdilu, vsaka stran priloge pa vsebuje naslednje:

(a) številko dovoljenja ali potrdila in datum njegove izdaje;

(b) podpis in žig ali pečat upravnega organa, ki je dovoljenje ali potrdilo izdal.

2.  Kadar se obrazci iz člena 2(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 792/2012 uporabijo za več kot eno vrsto v pošiljki, se jim priloži priloga, ki poleg zahtevanih informacij iz odstavka 1 tega člena za vsako vrsto iz pošiljke ponovi okenca 8 do 22 zadevnega obrazca, kakor tudi polja iz okenca 27 obrazca za „dejansko uvožene ali (ponovno) izvožene količine/neto mase“, in kadar je primerno, „število živali, ki so bile ob prihodu mrtve“.

3.  Kadar se obrazci iz člena 2(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 792/2012 uporabijo za več kot eno vrsto, se jim priloži priloga, ki poleg zahtevanih informacij iz odstavka 1 tega člena za vsako vrsto ponovi okenca 8 do 18 zadevnega obrazca.

4.  Kadar se obrazci iz člena 2(5) Izvedbene uredbe (EU) št. 792/2012 uporabijo za več kot eno vrsto, se jim priloži priloga, ki poleg zahtevanih informacij iz odstavka 1 tega člena za vsako vrsto ponovi okenca 4 do 18 zadevnega obrazca.

▼B

Člen 7

Dovoljenja in potrdila, ki jih izdajo tretje države

1.  Člen 4(1) in (2), člen 5(3), (4) in (5) in člen 6 se uporabljajo v primeru odločanja o ustreznosti dovoljenj in potrdil, ki jih za osebke, ki bodo vneseni v Skupnost, izdajo tretje države.

2.  Kadar se dovoljenja in potrdila iz odstavka 1 nanašajo na osebke, za katere veljajo prostovoljno določene izvozne kvote ali izvozne kvote, ki jih je določila Konferenca pogodbenic Konvencije, se sprejmejo le, če sta v njih navedena celotno število že izvoženih osebkov v tekočem letu skupaj s tistimi, za katere je bilo to dovoljenje izdano, in kvota za zadevno vrsto.

3.  Potrdila o ponovnem izvozu, ki jih izdajo tretje države, se štejejo za ustrezna le, če so na njih navedeni država izvora ter številka in datum izdaje ustreznega izvoznega dovoljenja, in kadar je primerno, država zadnjega ponovnega izvoza ter številka in datum izdaje ustreznega potrdila o ponovnem izvozu, ali če vsebujejo zadovoljivo utemeljitev za opustitev navedbe teh informacij.

▼M1

4.  Dovoljenja in potrdila, ki so jih izdale tretje države, s kodo vira „O“ se sprejmejo le, če zajemajo osebke, ki so v skladu z opredelitvijo predkonvencijskega osebka iz člena 1(10) in vključujejo datum pridobitve osebkov ali izjavo, da so bili osebki pridobljeni pred določenim datumom.

▼M2

5.  Dovoljenja za izvoz in potrdila o ponovnem izvozu z navedbo količine, podpisom in žigom potrdi uradnik iz države izvoza ali države ponovnega izvoza v razdelku dokumenta za potrditev izvoza. Če dokument o izvozu v času izvoza ni potrjen, se mora upravni organ države uvoza povezati z upravnim organom države izvoza in proučiti morebitne olajševalne okoliščine ali dokumente, da ugotovi, ali je dokument sprejemljiv.

▼M6

6.  Izvozna dovoljenja in potrdila o ponovnem izvozu, ki jih izdajo tretje države, se sprejmejo samo, kadar pristojni organ zadevne tretje države na zahtevo predloži zadostne informacije, da so bili osebki pridobljeni v skladu z zakonodajo o varstvu zadevnih osebkov.

▼BPOGLAVJE III

IZDAJA, UPORABA IN VELJAVNOST DOKUMENTOV

Člen 8

Izdaja in uporaba dokumentov

▼M2

1.  Dokumenti se izdajajo in uporabljajo skladno z določbami in pod pogoji, ki jih določata ta uredba in Uredba (ES) št. 338/97 ter zlasti člen 11(1) do (4) slednje uredbe. Dovoljenja in potrdila se lahko izdajo v papirni ali elektronski obliki.

▼B

Zato da se zagotovi skladnost s tema uredbama in s sprejeto zakonodajo držav članic o njihovem izvajanju, lahko upravni organ izdajatelj odredi določene klavzule, pogoje in zahteve, ki so določeni v zadevnem dokumentu.

2.  Dokumenti se uporabljajo brez poseganja v katere koli druge formalne zahteve, ki se nanašajo na pretok blaga v Skupnosti, vnos blaga vanjo ali izvoz ali ponovni izvoz iz nje ali izdajo dokumentov, ki se uporabljajo za te formalne zahteve.

3.  Upravni organi odločijo o izdaji dovoljenj in potrdil v enem mesecu od datuma predložitve popolne vloge.

Kadar pa se upravni organ izdajatelj posvetuje s tretjimi državami, se taka odločitev lahko sprejme le po uspešnem zaključku posvetovanja. Vložnike je treba obvestiti o pomembnih zamudah pri obravnavi njihovih vlog.

▼M6

Člen 9

Pošiljke osebkov

Brez poseganja v člene 31, 38, 44b, 44i in 44p se za vsako pošiljko osebkov, poslanih skupaj kot del enega tovora, izda ločeno uvozno dovoljenje, uradno obvestilo o uvozu, izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu.

Člen 10

Veljavnost uvoznih in izvoznih dovoljenj, potrdil o ponovnem izvozu, potrdil o potujoči razstavi, potrdil o osebnem lastništvu, potrdil o zbirki vzorcev in potrdil o glasbilih

▼B

1.  Veljavnost uvoznih dovoljenj, izdanih skladno s členoma 20 in 21, ne sme presegati dvanajstih mesecev. Uvozno dovoljenje pa ne velja, če ni veljavnega ustreznega dokumenta iz države izvoza ali ponovnega izvoza.

▼M1

V primeru kaviarja jesetrovk (Acipenseriformes spp.) iz skupnega staleža rib, za katerega veljajo izvozne kvote, na katerega se nanaša izvozno dovoljenje, uvozna dovoljenja iz prvega pododstavka prenehajo veljati po zadnjem dnevu kvotnega leta, v katerem je bil kaviar pridobljen in predelan, ali po zadnjem dnevu dvanajstmesečnega obdobja iz prvega pododstavka, upošteva se zgodnejši datum.

V primeru kaviarja jesetrovk (Acipenseriformes spp.), na katerega se nanaša potrdilo o ponovnem izvozu, uvozna dovoljenja iz prvega pododstavka prenehajo veljati po zadnjem dnevu osemnajstmesečnega obdobja od datuma izdaje zadevnega izvirnika izvoznega dovoljenja ali po zadnjem dnevu dvanajstmesečnega obdobja iz prvega pododstavka, upošteva se zgodnejši datum.

▼B

2.  Veljavnost izvoznih dovoljenj in potrdil o ponovnem izvozu, izdanih skladno s členom 26, ne sme presegati šestih mesecev.

▼M1

V primeru kaviarja jesetrovk (Acipenseriformes spp.) iz skupnega staleža rib, za katerega veljajo izvozne kvote, izvozna dovoljenja iz prvega pododstavka prenehajo veljati po zadnjem dnevu kvotnega leta, v katerem je bil kaviar pridobljen in predelan, ali po zadnjem dnevu šestmesečnega obdobja iz prvega pododstavka, upošteva se zgodnejši datum.

V primeru kaviarja jesetrovk (Acipenseriformes spp.) potrdila o ponovnem izvozu iz prvega pododstavka prenehajo veljati po zadnjem dnevu osemnajstmesečnega obdobja od datuma izdaje zadevnega izvirnika izvoznega dovoljenja ali po zadnjem dnevu šestmesečnega obdobja iz prvega pododstavka, upošteva se zgodnejši datum.

2a.  Za namene drugega pododstavka odstavka 1 in drugega pododstavka odstavka 2 določi kvotno leto Konferenca pogodbenic Konvencije.

▼M6

3.  Veljavnost potrdil o potujoči razstavi, potrdil o osebnem lastništvu in potrdil o glasbilih, izdanih skladno s členi 30, 37 oziroma 44h, ne sme presegati treh let.

▼M1

3a.  Veljavnost potrdil o zbirki vzorcev, izdanih v skladu s členom 44a, ne sme presegati šestih mesecev. Datum poteka veljavnosti potrdila o zbirki vzorcev ne sme biti poznejši od datuma poteka veljavnosti zvezka ATA, ki mu je priložen.

▼M1

4.  Šteje se, da so dovoljenja in potrdila iz odstavkov 1, 2, 3 in 3a po poteku veljavnosti nična.

▼M6

5.  Potrdila o potujoči razstavi, potrdila o osebnem lastništvu ali potrdila o glasbilih prenehajo veljati, če je bil osebek prodan, izgubljen, uničen ali ukraden, ali če se je lastništvo osebka preneslo kako drugače, ali pri živih osebkih, če je poginil, ušel ali bil izpuščen v naravo.

6.  Imetnik brez nepotrebnega odlašanja vrne upravnemu organu izdajatelju izvirnik in vse kopije poteklih, neuporabljenih ali neveljavnih uvoznih ali izvoznih dovoljenj, potrdil o ponovnem izvozu, potrdil o potujoči razstavi, potrdil o osebnem lastništvu, potrdil o zbirki vzorcev ali potrdil o glasbilih.

▼B

Člen 11

Veljavnost uporabljenih uvoznih dovoljenj in potrdil iz členov 47, 48, 49, 60 in 63

1.  Kopije uporabljenih uvoznih dovoljenj, namenjene imetniku, prenehajo veljati v naslednjih primerih:

(a) ko živi osebki, na katere se nanaša dokument, poginejo;

(b) kadar žive živali, na katere se nanaša dokument, uidejo ali so izpuščene v naravo;

▼M6

(c) kadar so osebki, na katere se nanaša dokument, izgubljeni, uničeni ali ukradeni;

▼B

(d) kadar besedilo, vpisano v okenca 3, 6 ali 8, ne ustreza več dejanskemu stanju.

2.  Potrdila, izdana skladno s členi 47, 48, 49 in 63, prenehajo veljati:

(a) ko živi osebki, na katere se nanaša dokument, poginejo;

(b) kadar žive živali, na katere se nanaša dokument, uidejo ali so izpuščene v naravo;

▼M6

(c) kadar so osebki, na katere se nanaša dokument, izgubljeni, uničeni ali ukradeni;

▼B

(d) kadar besedilo, vpisano v okenci 2 in 4, ne ustreza več dejanskemu stanju;

▼M1

(e) kadar posebni pogoji iz okenca 20 niso več izpolnjeni.

▼M2

3.  Potrdila, izdana skladno s členoma 48 in 63, so potrdila o določenih poslih prenosa, razen če so osebki, ki jih zajemajo taka potrdila, enkratno in trajno označeni, v primeru mrtvih osebkov, ki jih ni mogoče označiti, pa prepoznani z drugimi sredstvi.

▼B

Upravni organ države članice, v kateri je osebek, se lahko po posvetovanju z ustreznim strokovnim organom odloči za izdajo potrdil o določenih poslih prenosa tudi, kadar se šteje, da obstajajo drugi dejavniki, povezani z ohranitvijo vrst, ki preprečujejo izdajo potrdila za določene osebke.

▼M1

Kadar se potrdilo o določenem poslu prenosa izda z namenom, da se dovoli več poslov prenosa, velja le na ozemlju države članice izdajateljice. Kadar se potrdila o določenem poslu prenosa uporabljajo v državi članici, ki ni država članica izdajateljica, se izdajo le za en posel prenosa, njihova veljavnost pa je omejena na ta posel prenosa. V okencu 20 se navede, ali je potrdilo namenjeno za en posel prenosa ali več in državo(-e) članico(-e), na ozemlju katere(-ih) velja.

▼B

4.  Potrdila iz člena 48(1)(d) in člena 60 prenehajo veljati, ko besedilo, vpisano v okence 1, ne ustreza več dejanskemu stanju.

▼M1

5.  Dokumenti, ki prenehajo veljati v skladu tem členom, se brez nepotrebnega odlašanja vrnejo upravnemu organu izdajatelju, ki lahko, kadar je primerno, skladno s členom 51 izda potrdilo, ki navaja zahtevane spremembe.

▼B

Člen 12

Razveljavljeni, izgubljeni, ukradeni, uničeni ali potekli dokumenti

1.  Kadar se izda dovoljenje ali potrdilo, ki nadomešča razveljavljen, izgubljen, ukraden ali uničen dokument, ali če gre za dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu, ki je poteklo, se v njegovem okencu „posebni pogoji“ navedeta številka nadomeščenega dokumenta in razlog za nadomestitev.

2.  Kadar je bilo izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu razveljavljeno, izgubljeno, ukradeno ali uničeno, upravni organ izdajatelj o tem obvesti upravni organ namembne države in sekretariat Konvencije.

Člen 13

Čas predložitve vlog za dokumente o uvozu ali ponovnem izvozu in dodelitev v carinski postopek

1.  Vloge za izdajo uvoznih dovoljenj, izvoznih dovoljenj in potrdil o ponovnem izvozu se ob upoštevanju člena 8(3) predložijo dovolj zgodaj, da se dokumenti lahko izdajo pred vnosom osebkov v Skupnost ali njihovim izvozom ali ponovnim izvozom iz nje.

2.  Dodelitev osebkov v carinski postopek ni dovoljena, dokler niso predloženi potrebni dokumenti.

Člen 14

Veljavnost dokumentov tretjih držav

Pri vnosu osebkov v Skupnost se šteje, da so predpisani dokumenti, ki so izdani v tretjih državah, veljavni, če so bili izdani za izvoz ali ponovni izvoz iz te države in uporabljeni za ta namen pred zadnjim dnevom veljavnosti in se uporabijo za vnos osebkov v Skupnost najkasneje v šestih mesecih od datuma izdaje.

▼M6

Potrdila o izvoru se za osebke vrst iz Priloge C k Uredbi (ES) št. 338/97 lahko uporabijo za vnos osebkov v Unijo do poteka dvanajstih mesecev od datuma njihove izdaje ter potrdila o potujoči razstavi, potrdila o osebnem lastništvu in potrdila o glasbilih se lahko uporabijo za vnos osebkov v Unijo in za predložitev vloge za izdajo ustreznih potrdil v skladu s členi 30, 37 in 44h te uredbe do poteka treh let od datuma njihove izdaje.

▼B

Člen 15

Naknadna izdaja nekaterih dokumentov

1.  Z odstopanjem od člena 13(1) in člena 14 te uredbe ter pod pogojem, da uvoznik ali (ponovni) izvoznik ob prihodu ali pred odhodom pošiljke seznani pristojni upravni organ z razlogi, zaradi katerih predpisani dokumenti niso na voljo, se lahko dokumenti za osebke vrst iz Priloge B ali C k Uredbi (ES) št. 338/97 kot tudi za osebke vrst iz Priloge A k navedeni uredbi in člena 4(5) Uredbe izjemoma izdajo naknadno.

2.  Odstopanje iz odstavka 1 se uporablja, če se pristojni upravni organ države članice, po potrebi po posvetovanju s pristojnimi organi tretje države, prepriča, da nobene od nastalih nepravilnosti ni mogoče pripisati uvozniku ali (ponovnemu) izvozniku in da je uvoz ali ponovni izvoz teh osebkov sicer skladen z Uredbo (ES) št. 338/97, Konvencijo in ustrezno zakonodajo tretje države.

▼M1

Odstopanje od odstavka 1 se uporablja tudi, kadar v zvezi z osebki, ki so uvoženi ali (ponovno) izvoženi kot osebni in gospodinjski predmeti, za katere se uporabljajo določbe poglavja XIV, ter v zvezi z živimi živalmi v osebni lasti, ki so pridobljene zakonito in se zadržujejo za osebne nekomercialne namene, pristojni upravni organ države članice po posvetovanju z zadevnim organom pregona ugotovi, da obstajajo dokazi, da je nastala dejanska napaka in da ni bilo poskusa zavajanja ter da je uvoz ali (ponovni) izvoz zadevnih osebkov skladen z Uredbo (ES) št. 338/97, Konvencijo in zadevno zakonodajo tretje države.

▼B

3.  Na dokumentih, izdanih na podlagi odstavka 1, je treba jasno označiti, da so bili izdani naknadno, ter navesti razloge za tako izdajo.

Pri uvoznih dovoljenjih Skupnosti, izvoznih dovoljenjih Skupnosti ter potrdilih o ponovnem izvozu Skupnosti se ta podatek navede v okencu 23.

▼M2

3a.  Za žive živali v osebni lasti, ki so pridobljene zakonito in se zadržujejo za osebne nekomercialne namene in za katere se izda uvozno dovoljenje v skladu z drugim pododstavkom odstavka 2, se komercialne dejavnosti, kot so določene v členu 8(1) Uredbe (ES) št. 338/97, prepovejo za 2 leti od datuma izdaje dovoljenja, v tem času se ne odobri nobena izjema za osebke vrst iz Priloge A, kot je določeno v členu 8(3) navedene uredbe.

V primeru uvoznih dovoljenj, izdanih v skladu z drugim pododstavkom odstavka 2 za navedene žive živali v osebni lasti ter za osebke vrst iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97 in navedene v členu 4(5)(b) Uredbe, se v okence 23 vključi navedba „z odstopanjem od člena 8(3) ali (5) Uredbe (ES) št. 338/97 se prepovejo komercialne dejavnosti, kot so določene v členu 8(1) navedene uredbe, za najmanj 2 leti od datuma izdaje tega dovoljenja“.

▼B

4.  O izvoznih dovoljenjih in potrdilih o ponovnem izvozu, izdanih v skladu z odstavki 1, 2 in 3, se obvesti sekretariat Konvencije.

Člen 16

Osebki v tranzitu skozi Skupnost

Člena 14 in 15 te uredbe se smiselno uporabljata za osebke vrst iz prilog A in B k Uredbi (ES) št. 338/97, ki so v tranzitu skozi Skupnost, kadar je ta tranzit sicer skladen z določbami slednje uredbe.

Člen 17

Fitosanitarna spričevala

1.  V primeru umetno razmnoženih rastlin vrst iz prilog B in C k Uredbi (ES) št. 338/97 in umetno razmnoženih križancev, pridobljenih iz vrst, navedenih brez oznak v Prilogi A:

(a) lahko države članice odločijo, da se namesto izvoznega dovoljenja izda fitosanitarno spričevalo;

(b) fitosanitarna spričevala izdana v tretjih državah se štejejo za ustrezna namesto izvoznega dovoljenja.

2.  Kadar se izda fitosanitarno spričevalo iz odstavka 1, le-to vsebuje znanstveno ime na ravni vrste ali, če to ni mogoče pri takšnih taksonih, ki so v prilogah k Uredbi (ES) št. 338/97 vključeni kot družine, na ravni rodu.

Vendar se umetno razmnožene kukavičevke in kaktusovke iz Priloge B k Uredbi (ES) št. 338/97 lahko navajajo kot take.

Fitosanitarna spričevala navajajo tudi tip in količino osebkov in so opremljena z žigom, pečatom ali drugo posebno oznako, ki pomeni, da so „osebki umetno razmnoženi, kot to določa CITES“.

Člen 18

Poenostavljeni postopki v zvezi z določeno trgovino z biološkimi vzorci

1.  Za trgovino, ki ne bo vplivala na ohranitev zadevnih vrst ali pa bo ta vpliv zanemarljiv, se lahko uporabljajo poenostavljeni postopki na podlagi vnaprej izdanih dovoljenj in potrdil za biološke vzorce tipa in velikosti iz Priloge XI, kjer se zahteva nujna uporaba teh vzorcev na način, predpisan v tej prilogi, in pod pogojem, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) vsaka država članica mora uvesti in voditi register oseb in organizacij, ki so lahko upravičene do poenostavljenih postopkov, v nadaljnjem besedilu „registrirane osebe in organizacije“, kakor tudi vrst, s katerimi lahko trgujejo skladno s temi postopki, in zagotoviti, da tak register upravni organ pregleda vsakih pet let;

(b) države članice morajo registriranim osebam in organizacijam zagotoviti delno izpolnjena dovoljenja in potrdila;

(c) države članice morajo registriranim osebam ali organizacijam dovoliti vnos posebnih informacij na čelno stran dovoljenja ali potrdila, če je upravni organ ustrezne države članice v okencu 23 ali na enakovrednem mestu ali v prilogi k dovoljenju ali potrdilu vključil naslednje:

(i) seznam okenc, ki jih registrirane osebe ali organizacije lahko izpolnijo za vsako pošiljko;

(ii) mesto za podpis osebe, ki je dokument izpolnila.

Če seznam iz točke (c)(i) vsebuje znanstvena imena, upravni organ na čelno stran dovoljenja ali potrdila ali v prilogo k dovoljenju ali potrdilu vključi seznam dovoljenih vrst.

2.  Osebe in organizacije se lahko vpišejo v register za posamezne vrste šele potem, ko je pristojni strokovni organ skladno s členoma 4(1)(a), 4(2)(a), 5(2)(a) in 5(4) Uredbe (ES) št. 338/97 ugotovil, da večkratni posli, ki vključujejo biološke vzorce iz Priloge XI k tej uredbi, ne bodo škodljivo vplivali na ohranitveno stanje zadevne vrste.

3.  Posoda, v kateri se prevažajo biološki vzorci iz odstavka 1, je opremljena z etiketo z napisom „Muestras biológicas CITES“, ali „CITES Biological Samples“, ali „Echantillons biologiques CITES“ in številko dokumenta, izdanega v skladu s Konvencijo.

Člen 19

Poenostavljeni postopki v zvezi z izvozom ali ponovnim izvozom mrtvih osebkov

1.  Pri izvozu ali ponovnem izvozu mrtvih osebkov vrst, vključno z vsemi njihovimi deli ali izdelki iz njih, naštetimi v prilogah B in C k Uredbi (ES) št. 338/97, lahko države članice uporabljajo poenostavljene postopke na podlagi vnaprej izdanih izvoznih dovoljenj ali potrdil o ponovnem izvozu, v kolikor so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) pristojni strokovni organ mora ugotoviti, da tak izvoz ali ponovni izvoz ne bo škodljivo vplival na ohranitveno stanje zadevne vrste;

(b) vsaka država članica mora uvesti in voditi register oseb in organizacij, ki so lahko upravičene do poenostavljenih postopkov (v nadaljnjem besedilu „registrirane osebe in organizacije)“, kakor tudi vrst, s katerimi lahko trgujejo skladno s temi postopki, in zagotoviti, da tak register upravni organ pregleda vsakih pet let;

(c) države članice morajo registriranim osebam in organizacijam zagotoviti delno izpolnjena izvozna dovoljenja in potrdila o ponovnem izvozu;

(d) države članice morajo registriranim osebam ali organizacijam odobriti vnos posebnih informacij v okenca 3, 5, 8 in 9 ali 10 na dovoljenju ali potrdilu, pod pogojem, da te osebe ali organizacije:

(i) podpišejo izpolnjeno dovoljenje ali potrdilo v okencu 23;

(ii) nemudoma pošljejo kopijo dovoljenja ali potrdila organu izdajatelju;

(iii) vodijo evidenco, ki vsebuje podrobnosti o prodanih osebkih, vključno z imenom vrste, tipom osebka, virom osebka, datumi prodaje ter imeni in naslovi oseb, katerim so bili prodani, in ki jo na zahtevo predložijo pristojnemu upravnemu organu.

2.  Izvoz ali ponovni izvoz iz odstavka 1 mora biti sicer skladen s členom 5(4) in (5) Uredbe (ES) št. 338/97.POGLAVJE IV

UVOZNA DOVOLJENJA

Člen 20

Vloge

1.  Vložnik vloge za izdajo uvoznega dovoljenja, kadar je primerno, izpolni okenca 1, 3 do 6 in 8 do 23 na obrazcu vloge in okenca 1, 3, 4, 5 in 8 do 22 na izvirniku in vseh kopijah. Države članice pa lahko določijo, da se izpolni le obrazec vloge, pri čemer se lahko taka vloga nanaša na več pošiljk.

2.  Pravilno izpolnjeni obrazci se predložijo upravnemu organu namembne države članice ter vsebujejo tiste informacije in jih spremlja taka dokazna dokumentacija, za katere ta organ meni, da so potrebne, da mu je omogočeno ugotoviti, ali naj se izda dovoljenje na podlagi člena 4 Uredbe (ES) št. 338/97.

Opustitev informacij v vlogi je treba utemeljiti.

3.  Kadar vložnik predloži vlogo za izdajo uvoznega dovoljenja, ki se nanaša na osebke, za katere je bila taka vloga že zavrnjena, o tem obvesti upravni organ.

4.  Vložnik vloge za izdajo uvoznih dovoljenj, ki se nanašajo na osebke iz člena 64(1)(a) do (f), upravnemu organu dokaže, da so izpolnjene zahteve glede označevanja, določene v členu 66.

▼M1

Člen 20a

Zavrnitev vlog za uvozna dovoljenja

Države članice zavrnejo vloge za uvozna dovoljenja za kaviar in meso jesetrovk (Acipenseriformes spp.) iz skupnega staleža, razen če so bile za te vrste določene izvozne kvote po postopku, ki ga je odobrila Konferenca pogodbenic Konvencije.

▼B

Člen 21

Uvozna dovoljenja, izdana za osebke vrst iz Dodatka I h Konvenciji in Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97

Pri uvoznih dovoljenjih, izdanih za osebke vrst iz Dodatka I h Konvenciji in Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97, se kopija za državo izvoza ali ponovnega izvoza lahko vrne vložniku, da jo predloži upravnemu organu države izvoza ali ponovnega izvoza za namene izdaje izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu. Izvirnik tega uvoznega dovoljenja se skladno s členom 4(1)(b)(ii) te uredbe zadrži do predložitve ustreznega izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu.

Kadar se kopija za državo izvoza ali ponovnega izvoza ne vrne vložniku, se mu poda pisna izjava, da bo uvozno dovoljenje izdano in pod kakšnimi pogoji.

Člen 22

Predaja dokumentov s strani uvoznika carinskemu uradu

Brez poseganja v člen 53, uvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik preda mejnemu carinskemu uradu na kraju vnosa v Skupnost, določenemu skladno s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 338/97:

1. izvirnik uvoznega dovoljenja (obrazec 1);

2. kopijo za imetnika (obrazec 2); in

3. kadar je tako določeno v uvoznem dovoljenju, kakršno koli dokumentacijo države izvoza ali ponovnega izvoza,

Kadar je to primerno, uvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik v okencu 26 navede številko ladijskega ali letalskega tovornega lista.

Člen 23

Ravnanje carinskega urada

Carinski urad iz člena 22 ali, kadar je primerno, iz člena 53(1), potem ko izpolni okence 27 na izvirniku uvoznega dovoljenja (obrazec 1) in „kopiji za imetnika“ (obrazec 2), slednjo vrne uvozniku ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku.

Izvirnik uvoznega dovoljenja (obrazec 1) in kakršna koli dokumentacija iz države izvoza ali ponovnega izvoza se posredujeta v skladu s členom 45.POGLAVJE V

URADNA OBVESTILA O UVOZU

Člen 24

Predložitev dokumentov s strani uvoznika carinskemu uradu

1.  Uvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik, kadar je primerno, izpolni okenca 1 do 13 na izvirniku uradnega obvestila o uvozu (obrazec 1) in „kopiji za uvoznika“ (obrazec 2) in ju brez poseganja v člen 25 skupaj s kakršno koli dokumentacijo države izvoza ali ponovnega izvoza predloži mejnemu carinskemu uradu na kraju vnosa v Skupnost, določenemu skladno s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 338/97.

2.  Carinski urad lahko, kadar je to potrebno, pri uradnih obvestilih o uvozu, ki se nanašajo na osebke vrst iz Priloge C k Uredbi (ES) št. 338/97, zadrži take osebke do potrditve veljavnosti spremljajočih dokumentov iz člena 4(3)(a) in (b) navedene uredbe.

Člen 25

Ravnanje carinskega urada

Carinski urad iz člena 24 ali, kadar je primerno, iz člena 53(1), potem ko izpolni okence 14 na izvirniku uradnega obvestila o uvozu (obrazec 1) in „kopiji za uvoznika“ (obrazec 2), slednjo vrne uvozniku ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku.

Izvirnik uradnega obvestila o uvozu (obrazec 1) in kakršna koli dokumentacija iz države izvoza ali ponovnega izvoza se posredujeta, kot je določeno v členu 45.POGLAVJE VI

IZVOZNA DOVOLJENJA IN POTRDILA O PONOVNEM IZVOZU

Člen 26

Vloge

1.  Vložnik vloge za izdajo izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu, kadar je primerno, izpolni okenca 1, 3, 4, 5 in 8 do 23 na obrazcu vloge in okenca 1, 3, 4 in 5 ter 8 do 22 na izvirniku in vseh kopijah. Države članice pa lahko določijo, da se izpolni le obrazec vloge, pri čemer se lahko taka vloga nanaša na več pošiljk.

2.  Pravilno izpolnjeni obrazec se predloži upravnemu organu države članice, na katere ozemlju so osebki, ter vsebuje tiste informacije in so mu priložena taka dokazila, za katera ta organ meni, da so potrebna za odločitev, ali naj se izda dovoljenje/potrdilo na podlagi člena 5 Uredbe (ES) št. 338/97.

Opustitev informacij v vlogi je treba utemeljiti.

3.  Kadar vložnik predloži vlogo za izdajo izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu, ki se nanaša na osebke, za katere je bila taka vloga že zavrnjena, o tem obvesti upravni organ.

4.  Vložnik vloge za izdajo izvoznih dovoljenj in potrdil o ponovnem izvozu, ki se nanašajo na osebke iz člena 65, upravnemu organu dokaže, da so izpolnjene zahteve glede označevanja določene v členu 66.

5.  Kadar se skupaj z vlogo za izdajo potrdila o ponovnem izvozu predloži „kopija za imetnika“ uvoznega dovoljenja ali „kopija za uvoznika“ uradnega obvestila o uvozu ali potrdilo, izdano na podlagi takega obvestila, se ti dokumenti vrnejo vložniku samo po spremembi števila osebkov, za katere ostane dokument veljaven.

Tak dokument se ne vrne vložniku, če je potrdilo o ponovnem izvozu izdano za celotno število osebkov, za katere dokument velja, ali kadar se dokument nadomesti skladno s členom 51.

6.  Upravni organ ugotovi veljavnost kakršnih koli spremljajočih dokumentov, kadar je potrebno, po posvetovanju z upravnim organom druge države članice.

7.  Odstavka 5 in 6 se uporabljata, kadar se potrdilo predloži skupaj z vlogo za izdajo izvoznega dovoljenja.

8.  Če so bili pod nadzorom upravnega organa države članice osebki označeni posamično, zato da je omogočeno lažje sklicevanje na dokumente iz odstavkov 5 in 7, teh dokumentov ni treba predložiti ob predložitvi vloge, če je njihova številka navedena v vlogi.

9.  Če dokazne dokumentacije iz odstavkov 5 do 8 ni, upravni organ, kadar je potrebno, po posvetovanju z upravnim organom druge države članice, ugotovi, ali so bili osebki, ki se bodo (ponovno) izvozili, vneseni v Skupnost ali v njej, pridobljeni zakonito.

10.  Kadar se upravni organ za namene odstavkov 3 do 9 posvetuje z upravnim organom druge države članice, slednji odgovori v enem tednu.

▼M1

Člen 26a

Zavrnitev vlog za izvozna dovoljenja

Države članice zavrnejo vloge za izvozna dovoljenja za kaviar in meso jesetrovk (Acipenseriformes spp.) iz skupnega staleža, razen če so bile za te vrste določene izvozne kvote po postopku, ki ga je odobrila Konferenca pogodbenic Konvencije.

▼B

Člen 27

Predaja dokumentov s strani (ponovnega) izvoznika carinskemu uradu

(Ponovni) izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik predloži izvirnik izvoznega dovoljenja ali potrdilo o ponovnem izvozu (obrazec 1), kopijo za imetnika (obrazec 2) in kopijo za upravni organ izdajatelj (obrazec 3) carinskemu uradu, določenemu skladno s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 338/97.

Kadar je primerno, (ponovni) izvoznik ali njegov pooblašeni zastopnik v okencu 26 navede številko ladijskega ali letalskega tovornega lista.

Člen 28

Ravnanje carinskega urada

Carinski urad iz člena 27 mora izpolniti okence 27 in nato vrniti izvirnik izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu (obrazec 1) in kopijo za imetnika (obrazec 2) (ponovnemu) izvozniku ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku.

Kopijo za upravni organ izdajatelj (obrazec 3) izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu se predloži v skladu s členom 45.

Člen 29

Vnaprej izdana dovoljenja za vrtnarije

Kadar država članica skladno s smernicami, ki jih je sprejela Konferenca pogodbenic Konvencije, registrira vrtnarije, ki izvažajo umetno razmnožene osebke vrst iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97, lahko tem vrtnarijam vnaprej izda izvozna dovoljenja za vrste iz Priloge A ali B k omenjeni uredbi.

V okencu 23 teh vnaprej izdanih izvoznih dovoljenj sta navedeni registrska številka vrtnarije in tudi naslednja izjava:

„Dovoljenje velja le za umetno razmnožene rastline, kot so opredeljene v Resoluciji CITES Conf. 11.11 (Rev. CoP13). Velja le za naslednje taksone: …“.POGLAVJE VII

POTRDILA O POTUJOČI RAZSTAVI

Člen 30

Izdaja

1.  Države članice lahko izdajo potrdilo o potujoči razstavi za zakonito pridobljene osebke, ki so del potujoče razstave in ki izpolnjujejo naslednja merila:

(a) so bili rojeni in gojeni v ujetništvu skladno s členoma 54 in 55 ali umetno razmnoženi skladno s členom 56;

(b) so bili pridobljeni ali vneseni v Skupnost še preden so se zanje uporabljale določbe, ki se nanašajo na vrste iz dodatkov I, II ali III h Konvenciji ali iz Priloge C k Uredbi (EGS) št. 3626/82 ali prilog A, B in C k Uredbi (ES) št. 338/97.

2.  Pri živih živalih se potrdilo o potujoči razstavi nanaša le na en osebek.

3.  Potrdilu o potujoči razstavi se priloži dopolnilni list za uporabo v skladu s členom 35.

▼M2

4.  Pri osebkih, ki niso žive živali, upravni organ potrdilu o potujoči razstavi priloži seznam, ki za vsak osebek prikazuje informacije, zahtevane v okencih 8 do 18 na vzorčnem obrazcu iz Priloge III, določenem v Izvedbeni uredbi (EU) št. 792/2012.

▼B

Člen 31

Uporaba

Potrdilo o potujoči razstavi se lahko uporablja kot:

1. uvozno dovoljenje skladno s členom 4 Uredbe (ES) št. 338/97;

2. izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 338/97;

▼M1

3. potrdilo, ki dovoljuje samo prikazovanje osebkov javnosti za komercialne namene, skladno s členom 8(3) Uredbe (ES) št. 338/97.

▼B

Člen 32

Organ izdajatelj

1.  Kadar potujoča razstava izvira iz Skupnosti, je za izdajo potrdila o potujoči razstavi pristojen upravni organ države članice, iz katere izvira potujoča razstava.

2.  Kadar potujoča razstava izvira iz tretje države, je za izdajo potrdila o potujoči razstavi pristojen upravni organ prve namembne države članice in izdaja tega potrdila temelji na določbah, ki veljajo za enakovredno potrdilo, izdano s strani te tretje države.

3.  Kadar žival, na katero se nanaša potrdilo o potujoči razstavi, med bivanjem v državi članici rodi, se o tem uradno obvesti upravni organ zadevne države članice, ki temu primerno izda dovoljenje ali potrdilo.

Člen 33

Zahteve za osebke

1.  Ko gre za osebek, za katerega se izdaja potrdilo o potujoči razstavi, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

(a) osebek mora biti registriran s strani upravnega organa izdajatelja;

(b) osebek se mora vrniti v državo članico, v kateri je registriran, še pred potekom veljavnosti potrdila;

(c) pri živih živalih se mora osebek enkratno in trajno označiti skladno s členom 66 ali pa prepoznati na način, ki omogoča organom vsake države članice, v katero osebek vstopi, da preverijo, ali se potrdilo ujema z uvoženim ali izvoženim osebkom.

2.  Pri potrdilih o potujoči razstavi, izdanih skladno s členom 32(2), se točki (a) in (b) odstavka 1 tega člena ne uporabljata. Potrdilo v takih primerih vsebuje naslednje besedilo v okencu 20:

„To potrdilo ne velja, v kolikor mu ni priložen izvirnik potrdila o potujoči razstavi, izdan v tretji državi.“

Člen 34

Vloga

1.  Vložnik vloge za izdajo potrdila o potujoči razstavi, kadar je primerno, izpolni okenca 3 in 9 do 18 na obrazcu vloge (obrazec 3) in okenca 3 in 9 do 18 na izvirniku in vseh kopijah.

Države članice lahko določijo, da se izpolni le obrazec vloge, pri čemer je to lahko vloga za več potrdil.

2.  Pravilno izpolnjen obrazec se predloži upravnemu organu države članice, na katere ozemlju so osebki, ali v primeru iz člena 32(2) upravnemu organu prve namembne države članice, skupaj s potrebnimi informacijami in tistimi dokazili, za katera ta organ meni, da so potrebna, da lahko odloči, ali naj se izda potrdilo.

Opustitev informacij v vlogi je treba utemeljiti.

3.  Kadar vložnik predloži vlogo za izdajo potrdila, ki se nanaša na osebke, za katere je bila taka vloga že zavrnjena, o tem obvesti upravni organ.

Člen 35

Predložitev dokumentov s strani imetnika carinskemu uradu

1.  Imetnik ali njegov pooblaščeni zastopnik za potrdilo o potujoči razstavi, izdano skladno s členom 32(1), za namene preverjanja, predloži izvirnik navedenega potrdila (obrazec 1) ter izvirnik in kopijo dopolnilnega lista carinskemu uradu, določenemu skladno s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 338/97.

Carinski urad mora izpolniti dopolnilni list in nato vrniti izvirnik dokumentov imetniku ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku, potrditi kopijo dopolnilnega lista in jo skladno s členom 45 posredovati pristojnemu upravnemu organu.

2.  Pri potrdilu o potujoči razstavi, izdanemu skladno s členom 32(2), se uporablja odstavek 1 tega člena, imetnik ali njegov pooblaščeni zastopnik pa mora za namene preverjanja predložiti tudi izvirnik potrdila in dopolnilni list, ki ju je izdala tretja država.

Carinski urad mora izpolniti oba dopolnilna lista, nato vrniti izvirni potrdili o potujoči razstavi in dopolnilna lista uvozniku ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku in skladno s členom 45 posredovati potrjeno kopijo dopolnilnega lista potrdila, ki ga je izdal upravni organ države članice, navedenemu organu.

Člen 36

Nadomestitev

Potrdilo o potujoči razstavi, ki je izgubljeno, ukradeno ali uničeno, lahko nadomesti le organ, ki ga je izdal.

▼M1

Nadomestno potrdilo ima, če je mogoče, isto številko in isti datum veljavnosti kot izvirnik ter v okencu 20 vsebuje naslednjo navedbo:

„To potrdilo je prepis izvirnika“ ali „To potrdilo preklicuje in nadomešča izvirnik s številko xxxx, izdan dne xx/xx/xxxx“.

▼BPOGLAVJE VIII

POTRDILO O OSEBNEM LASTNIŠTVU

Člen 37

Izdaja

▼M2

1.  Države članice lahko izdajo potrdilo o osebnem lastništvu zakonitemu lastniku zakonito pridobljenih živih živali, ki jih ima za osebne, nekomercialne namene.

▼B

2.  Potrdilo o osebnem lastništvu se lahko nanaša le na en osebek.

3.  Potrdilu se priloži dopolnilni list za uporabo v skladu s členom 42.

Člen 38

Uporaba

Če osebek, na katerega se nanaša to potrdilo o osebnem lastništvu, spremlja njegov zakoniti lastnik, se potrdilo lahko uporablja kot:

1. uvozno dovoljenje, skladno s členom 4 Uredbe (ES) št. 338/97;

2. izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu, skladno s členom 5 Uredbe (ES) št. 338/97, s soglasjem namembne države.

Člen 39

Organ izdajatelj

1.  Kadar osebek izvira iz Skupnosti, je za izdajo potrdila o osebnem lastništvu pristojen upravni organ države članice, na katere ozemlju se osebek nahaja.

2.  Kadar se osebek vnese iz tretje države, je za izdajo potrdila o osebnem lastništvu pristojen upravni organ prve namembne države članice, pri čemer izdaja tega potrdila temelji na določbi, ki velja za enakovredni dokument, izdan s strani te tretje države.

3.  Potrdilo o osebnem lastništvu vključuje naslednje besedilo v okencu 23 ali ustrezni prilogi k potrdilu:

„Velja za večkratne čezmejne prenose, kadar osebek spremlja njegov lastnik. Zakoniti lastnik zadrži izvirni obrazec.

Osebek, na katerega se nanaša to potrdilo, je prepovedano prodajati ali drugače prenašati, razen skladno s členom 43 Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006. To potrdilo ni prenosljivo. Če osebek pogine, je ukraden, uničen ali izgubljen, ali če se proda ali se lastništvo nad osebkom prenese kako drugače, je treba to potrdilo brez odlašanja vrniti organu izdajatelju.

To potrdilo velja le, če mu je priložen dopolnilni list, ki mora biti opremljen z žigom in podpisan s strani carinskega uradnika ob vsakokratnem prehodu meje.

To potrdilo na noben način ne vpliva na pravico sprejema strožjih nacionalnih ukrepov glede omejitev ali pogojev za zadrževanje/posedovanje živih živali.“

4.  Če žival, na katero se nanaša potrdilo o osebnem lastništvu, med bivanjem v državi članici rodi, se o tem obvesti upravni organ zadevne države, ki o tem po potrebi izda dovoljenje ali potrdilo.

Člen 40

Zahteve za osebke

1.  Ko gre za osebke, za katere se izdaja potrdilo o osebnem lastništvu, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

(a) osebki morajo biti registrirani s strani upravnega organa države članice, v kateri lastnik običajno prebiva;

(b) osebki se morajo vrniti v državo članico, v kateri so registrirani, še pred potekom veljavnosti potrdila;

(c) osebke je prepovedano uporabljati v pridobitne namene, razen pod pogoji, predpisanimi v členu 43;

(d) osebki se morajo enkratno in trajno označiti v skladu s členom 66.

2.  Pri potrdilih o osebnem lastništvu, izdanih skladno s členom 39(2), se točki (a) in (b) odstavka 1 tega člena ne uporabljata.

Potrdilo v takih primerih vsebuje naslednje besedilo v okencu 23:

„To potrdilo ne velja, v kolikor mu ni priložen izvirnik potrdila o osebnem lastništvu, ki ga izda tretja država, in v kolikor osebka, na katerega se nanaša potrdilo, ne spremlja njegov lastnik.“

Člen 41

Vloge

1.  Vložnik vloge za izdajo potrdila o osebnem lastništvu, kadar je primerno, izpolni okenca 1, 4 in 6 do 23 na obrazcu vloge in okenca 1, 4 in 6 do 22 na izvirniku in vseh kopijah.

Države članice lahko določijo, da se izpolni le obrazec vloge, pri čemer je to lahko vloga za izdajo več potrdil.

2.  Pravilno izpolnjen obrazec se predloži upravnemu organu države članice, na katere ozemlju so osebki, ali v primeru iz člena 39(2) upravnemu organu prve namembne države članice, skupaj s potrebnimi informacijami in takimi dokazili, za katera ta organ meni, da so potrebna zato, da se mu omogoči odločitev, ali naj se izda potrdilo.

Opustitev informacij v vlogi je treba utemeljiti.

Kadar vložnik predloži vlogo za izdajo potrdila, ki se nanaša na osebke, za katere je bila taka vloga že zavrnjena, mora o tem obvestiti upravni organ.

Člen 42

Predložitev dokumentov s strani imetnika carinskemu uradu

1.  Imetnik potrdila pri uvozu, izvozu ali ponovnem izvozu osebka, na katerega se nanaša potrdilo o osebnem lastništvu, izdano skladno s členom 39(1), mora za namene preverjanja predložiti izvirnik navedenega potrdila (obrazec 1) ter izvirnik in kopijo dopolnilnega lista carinskemu uradu, določenemu skladno s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 338/97.

Carinski urad mora izpolniti dopolnilni list in nato vrniti izvirnik dokumenta imetniku, potrditi kopijo dopolnilnega lista in jo skladno s členom 45 te uredbe posredovati pristojnemu upravnemu organu.

2.  Pri potrdilu o osebnem lastništvu, izdanem skladno s členom 39(2), se uporablja odstavek 1 tega člena, imetnik pa mora za namene preverjanja predložiti tudi izvirnik potrdila, ki ga je izdala tretja država.

Carinski urad mora izpolniti oba dopolnilna lista in nato vrniti izvirnike dokumentov imetniku in skladno s členom 45 posredovati potrjeno kopijo dopolnilnega lista potrdila, ki ga je izdal upravni organ države članice, navedenemu organu.

Člen 43

Prodaja zadevnih osebkov

Kadar želi imetnik potrdila o osebnem lastništvu, izdanem skladno s členom 39(1) te uredbe, prodati osebek, mora najprej predati potrdilo upravnemu organu izdajatelju, in kadar osebek pripada vrsti iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97, v skladu s členom 8(3) navedene uredbe pristojnemu organu predložiti vlogo za izdajo potrdila v ta namen.

Člen 44

Nadomestitev

Potrdilo o osebnem lastništvu, ki je bilo izgubljeno, ukradeno ali uničeno, lahko nadomesti le organ, ki ga je izdal.

▼M1

Nadomestno potrdilo ima, če je mogoče, isto številko in isti datum veljavnosti kot izvirnik ter v okencu 23 vsebuje naslednjo navedbo:

„To potrdilo je prepis izvirnika“ ali „To potrdilo preklicuje in nadomešča izvirnik s številko xxxx, izdan dne xx/xx/xxxx“.

▼M1POGLAVJE VIIIa

POTRDILA O ZBIRKI VZORCEV

Člen 44a

Izdaja

Države članice lahko izdajo potrdila o zbirki vzorcev za zbirko vzorcev, če je zbirka vključena v veljaven zvezek ATA in vključuje osebke vrst, njihove dele ali izdelke iz njih iz prilog A, B ali C k Uredbi (ES) št. 338/97.

Za namene prvega odstavka morajo biti osebki vrst, njihovi deli ali izdelki iz njih iz Priloge A, v skladu s poglavjem XIII te uredbe.

Člen 44b

Uporaba

Če je zbirki vzorcev, za katero velja potrdilo o zbirki vzorcev, priložen veljaven zvezek ATA, se lahko potrdilo, izdano v skladu s členom 44a, uporabi kot:

1. uvozno dovoljenje v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 338/97;

2. izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 338/97, kadar namembna država priznava in dopušča uporabo zvezkov ATA;

3. potrdilo, ki dovoljuje samo prikazovanje osebkov javnosti za komercialne namene, skladno s členom 8(3) Uredbe (ES) št. 338/97.

Člen 44c

Organ izdajatelj

1.  Kadar zbirka vzorcev izvira iz Skupnosti, je za izdajo potrdila o zbirki vzorcev pristojen upravni organ države članice, iz katere izvira zbirka vzorcev.

2.  Kadar zbirka vzorcev izvira iz tretje države, je za izdajo potrdila o zbirki vzorcev pristojen upravni organ prve namembne države članice, izdaja navedenega potrdila pa temelji na določbah, ki veljajo za enakovreden dokument, ki ga izda navedena tretja država.

Člen 44d

Zahteve

1.  Zbirko vzorcev, za katero velja potrdilo o zbirki vzorcev, je treba ponovno uvoziti v Skupnost pred datumom poteka veljavnosti potrdila.

2.  Osebke, za katere velja potrdilo o zbirki vzorcev, je prepovedano prodajati ali drugače prenašati zunaj ozemlja države, ki je izdala potrdilo.

3.  Potrdilo o zbirki vzorcev ni prenosljivo. Če so osebki, za katere velja potrdilo o zbirki vzorcev, ukradeni, uničeni ali izgubljeni, se upravni organ, ki je izdal potrdilo, in upravni organ države, v kateri se je dogodek zgodil, takoj obvestita o tem.

4.  Potrdilo o zbirki vzorcev vsebuje navedbo, da dokument velja za „drugo: Zbirka vzorcev“, in v okencu 23 navaja številko priloženega zvezka ATA.

Naslednje besedilo se vključi v okence 23 ali v ustrezno prilogo k potrdilu:

„Za zbirko vzorcev, ki ji je priložen zvezek ATA, št.: xxx

To potrdilo zajema zbirko vzorcev in ne velja, če nima priloženega veljavnega zvezka ATA. To potrdilo ni prenosljivo. Osebke, za katere velja to potrdilo, je prepovedano prodajati ali drugače prenašati zunaj ozemlja države, ki je izdala ta dokument. To potrdilo se lahko uporablja za (ponovni) izvoz iz [navedite državo (ponovnega) izvoza] prek [navedite države, ki bodo obiskane] za predstavitvene namene in ponovni uvoz v [navedite državo (ponovnega) izvoza].“

5.  V primeru potrdil o zbirki vzorcev, izdanih v skladu s členom 44c(2), se odstavka 1 in 4 navedenega člena ne uporabljata. V takšnih primerih potrdilo vsebuje naslednje besedilo v okencu 23:

„To potrdilo ne velja, če mu ni priložen izvirnik dokumenta CITES, ki ga izda tretja država v skladu z določbami, določenimi na Konferenci pogodbenic Konvencije.“

Člen 44e

Vloge

1.  Vložnik vloge za izdajo potrdila o zbirki vzorcev, kadar je primerno, izpolni okenca 1, 3, 4 in 7 do 23 obrazca vloge in okenca 1, 3, 4 in 7 do 22 izvirnika in vseh kopij. Vpisa v okenci 1 in 3 morata biti enaka. Seznam držav, kjer bodo potekali obiski, mora biti naveden v okencu 23.

Vendar lahko države članice določijo, da je treba izpolniti le obrazec vloge.

2.  Pravilno izpolnjen obrazec se predloži upravnemu organu države članice, na katere ozemlju so osebki, ali v primeru iz člena 44c(2) upravnemu organu prve namembne države članice, skupaj s potrebnimi informacijami in takimi dokazili, za katera ta organ meni, da so potrebna zato, da se mu omogoči odločitev, ali naj se izda potrdilo.

Opustitev informacij v vlogi je treba utemeljiti.

3.  Kadar vložnik predloži vlogo za izdajo potrdila, ki se nanaša na osebke, za katere je bila taka vloga že zavrnjena, mora o tem obvestiti upravni organ.

Člen 44f

Predložitev dokumentov s strani imetnika carinskemu uradu

1.  Če je potrdilo o zbirki vzorcev izdano v skladu s členom 44c(1), imetnik ali njegov pooblaščeni predstavnik za namene preverjanja predloži izvirnik (obrazec 1) in kopijo potrdila, ter kadar je primerno, kopijo za imetnika (obrazec 2) in kopijo, ki se vrne upravnemu organu izdajatelju (obrazec 3), ter izvirnik veljavnega zvezka ATA za carinski urad, imenovan v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 338/97.

Carinski urad po obdelavi zvezka ATA v skladu s carinskimi pravili iz Uredbe (ES) št. 2454/93, in če je potrebno, po vpisu številke priloženega zvezka ATA v izvirnik in kopijo potrdila o zbirki vzorcev imetniku ali njegovemu pooblaščenemu predstavniku vrne izvirnike dokumentov, overi kopijo potrdila o zbirki vzorcev in to overjeno kopijo posreduje zadevnemu upravnemu organu v skladu s členom 45.

Vendar v času prvega izvoza iz Skupnosti carinski urad, potem ko izpolni okence 27, vrne izvirnik potrdila o zbirki vzorcev (obrazec 1) in kopijo za imetnika (obrazec 2) imetniku ali njegovemu pooblaščenemu predstavniku ter posreduje kopijo upravnemu organu izdajatelju (obrazec 3) v skladu s členom 45.

2.  Če je potrdilo o zbirki vzorcev izdano v skladu s členom 44c(2), se uporablja odstavek 1 navedenega člena, razen tega, da imetnik ali njegov pooblaščeni predstavnik za namene preverjanja predloži tudi izvirnik potrdila, ki ga je izdala tretja država.

Člen 44g

Nadomestitev

Potrdilo o zbirki vzorcev, ki je izgubljeno, ukradeno ali uničeno, lahko nadomesti le organ, ki ga je izdal.

Nadomestno potrdilo ima po možnosti isto številko in isti datum veljavnosti kot izvirnik ter v okencu 23 vsebuje eno od naslednjih navedb:

„To potrdilo je prepis izvirnika“ ali „To potrdilo preklicuje in nadomešča izvirnik s številko xxxx, izdan dne xx/xx/xxxx“.

▼M6POGLAVJE VIIIb

POTRDILO O GLASBILIH

Člen 44h

Izdaja

1.  Države članice lahko izdajo potrdilo o glasbilih za nekomercialni čezmejni prenos glasbil za namene, ki vključujejo, vendar niso nanje omejeni, osebno uporabo, nastope, produkcijo (posnetke), predvajanja, poučevanje, ogled ali tekmovanje, kadar taka glasbila izpolnjujejo vse naslednje zahteve:

(a) pridobljena so iz vrst, navedenih v Prilogi A, B ali C k Uredbi (ES) št. 338/97, razen osebkov vrst iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97, pridobljenih, ko so bile te vrste vključene v dodatkih h Konvenciji;

(b) osebek, ki se uporablja pri proizvodnji glasbila, je bil zakonito pridobljen;

(c) glasbilo je ustrezno označeno.

2.  Potrdilu se priloži dopolnilni list za uporabo v skladu s členom 44m.

Člen 44i

Uporaba

Potrdilo se lahko uporabi na naslednja načina:

(a) kot uvozno dovoljenje v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 338/97 ali

(b) kot izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 338/97.

Člen 44j

Organ izdajatelj

1.  Organ izdajatelj potrdila o glasbilih je upravni organ države, v kateri vložnik običajno prebiva.

2.  Potrdilo o glasbilih vključuje naslednje besedilo v okencu 23 ali ustrezni prilogi k potrdilu:

„Velja za večkratne čezmejne prenose. Izvirnik obdrži imetnik.

Glasbila, ki jih zajema to potrdilo, ki omogoča večkratne čezmejne prenose, so za nekomercialno uporabo za namene, ki vključujejo, vendar niso nanje omejeni, osebno uporabo, nastope, produkcijo (posnetke), predvajanja, poučevanje, ogled ali tekmovanje. Glasbila, ki jih zajema to potrdilo, je prepovedano prodajati in ne sme se prenesti lastništva nad njimi, ko se nahajajo zunaj države, v kateri je bilo izdano potrdilo.

To potrdilo se vrne upravnemu organu države, ki je potrdilo izdal, pred prenehanjem veljavnosti potrdila.

To potrdilo velja le, če mu je priložen dopolnilni list, ki mora biti opremljen z žigom in podpisan s strani carinskega uradnika ob vsakokratnem prehodu meje.“

Člen 44k

Zahteve za osebke

Ko gre za osebke, za katere se izdaja potrdilo o glasbilih, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

(a) glasbilo mora biti registrirano s strani upravnega organa izdajatelja;

(b) glasbilo se mora vrniti v državo članico, v kateri je registrirano, še pred potekom veljavnosti potrdila;

(c) osebek je prepovedano prodati in ne sme se prenesti lastništva nad njim, ko se nahaja zunaj države, v kateri vložnik običajno prebiva, razen pod pogoji iz člena 44n;

(d) glasbilo mora biti ustrezno označeno.

Člen 44l

Vloge

1.  Vložnik vloge za izdajo potrdila o glasbilih predloži informacije iz členov 44h in 44k ter, kadar je primerno, izpolni okenca 1, 4 in 7 do 23 na obrazcu vloge ter okenca 1, 4 in 7 do 22 na izvirniku in vseh kopijah potrdila.

Države članice lahko določijo, da se izpolni le obrazec vloge, pri čemer je to lahko vloga za izdajo več potrdil.

2.  Pravilno izpolnjen obrazec vloge se predloži upravnemu organu države članice, v kateri vložnik običajno prebiva, skupaj z zahtevanimi informacijami in dokazili, za katere ta organ meni, da so potrebni, da se omogoči odločitev, ali naj se izda potrdilo.

Kakršno koli opustitev informacij v vlogi je treba utemeljiti.

3.  Kadar vložnik predloži vlogo za izdajo potrdila, ki se nanaša na osebke, za katere je bila vloga že zavrnjena, mora o tem obvestiti upravni organ.

Člen 44m

Predložitev dokumentov s strani imetnika carinskemu uradu

Imetnik potrdila mora pri vnosu v Unijo, izvozu ali ponovnem izvozu osebka, na katerega se nanaša potrdilo o glasbilih, izdano v skladu s členom 44j, za namene preverjanja predati izvirnik navedenega potrdila ter izvirnik in kopijo dopolnilnega lista carinskemu uradu, določenemu v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 338/97.

Carinski urad izpolni dopolnilni list in nato vrne izvirnike dokumentov imetniku, potrdi kopijo dopolnilnega lista in jo v skladu s členom 45 posreduje pristojnemu upravnemu organu.

Člen 44n

Prodaja zadevnih osebkov

Kadar želi imetnik potrdila o glasbilih, izdanega v skladu s členom 44j te uredbe, osebek prodati, mora najprej predati potrdilo upravnemu organu izdajatelju in, kadar osebek pripada vrsti iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97, v skladu s členom 8(3) navedene uredbe pristojnemu organu predložiti vlogo za izdajo potrdila v ta namen.

Člen 44o

Nadomestitev

Potrdilo o glasbilih, ki je izgubljeno, ukradeno ali uničeno, lahko nadomesti le organ, ki ga je izdal.

Nadomestno potrdilo ima po možnosti isto številko in isti datum veljavnosti kot izvirnik, v okencu 23 pa vsebuje eno od naslednjih navedb:

„To potrdilo je prepis izvirnika“ ali „To potrdilo preklicuje in nadomešča izvirnik s številko xxxx, izdan dne xx/xx/xxxx“.

Člen 44p

Vnos glasbil v Unijo s potrdili, ki jih izdajo tretje države

Za vnos glasbila v Unijo ni potrebna predložitev izvoznega dokumenta ali uvoznega dovoljenja pod pogojem, da je zajet v potrdilu o glasbilih, ki ga izda tretja država pod podobnimi pogoji, kot so določeni v členih 44h in 44j. Za ponovni izvoz glasbila ni treba predložiti potrdila o ponovnem izvozu.

▼BPOGLAVJE IX

CARINSKI POSTOPEK

Člen 45

Posredovanje dokumentov, predloženih carinskim uradom

1.  Carinski uradi morajo brez odlašanja posredovati pristojnemu upravnemu organu svoje države članice vse dokumente, ki so jim bili predloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 338/97 in to uredbo.

▼M2

Upravni organi, ki prejmejo take dokumente, morajo brez odlašanja posredovati tiste, ki so jih izdale druge države članice, pristojnim upravnim organom skupaj z vsemi spremljajočimi dokumenti, izdanimi v skladu s Konvencijo. Za namene poročanja se upravnim organom države uvoza posreduje tudi izvirnik obvestila o uvozu, če ta država ni ista kot država, v kateri je bil osebek vnesen v Unijo.

▼B

2.  Carinski uradi lahko z odstopanjem od odstavka 1 v elektronski obliki potrdijo prejem dokumentov, ki jih je izdal upravni organ njihove države.POGLAVJE X

POTRDILA PREDPISANA V ČLENIH 5(2)(B), 5(3), 5(4), 8(3) IN 9(2) (B) UREDBE (ES) ŠT. 338/97

Člen 46

Organ izdajatelj

Potrdila, predpisana v členu 5(2)(b), 5(3) in (4), členu 8(3) in členu 9(2)(b) Uredbe (ES) št. 338/97, lahko ob prejemu vloge v skladu s členom 50 te uredbe izda upravni organ države članice, v kateri so osebki.

Člen 47

Potrdila, predpisana v členu 5(2)(b), (3) in (4) Uredbe (ES) št. 338/97 (potrdila, potrebna za izvoz ali ponovni izvoz)

V potrdilih, predpisanih v členu 5(2)(b), (3) in (4) Uredbe (ES) št. 338/97, je navedeno, katera od navedenih navedb velja v primeru zadevnih osebkov:

1. so bili odvzeti iz narave skladno z zakonodajo, ki velja v državi članici izvora;

2. so bili zapuščeni ali so pobegli in bili ponovno ujeti skladno z zakonodajo države članice, v kateri je do ponovnega ujetja prišlo;

3. so bili pridobljeni v Skupnosti ali so bili vanjo vneseni v skladu z Uredbo (ES) št. 338/97;

4. so bili pridobljeni v Skupnosti ali so bili vanjo vneseni v skladu z Uredbo (EGS) št. 3626/82 pred 1. junijem 1997;

5. so bili pridobljeni v Skupnosti ali so bili vanjo vneseni v skladu z določbami Konvencije pred 1. januarjem 1984;

6. so bili pridobljeni na ozemlju države članice ali nanj vneseni, preden so se zanje začele uporabljati uredbi iz točk 3 ali 4 ali Konvencija ali preden so se te začele uporabljati v tej državi članici.

Člen 48

Potrdilo, predpisano v členu 8(3) Uredbe (ES) št. 338/97 (potrdilo za komercialno uporabo)

1.  V potrdilu, ki je bilo izdano za namene člena 8(3) Uredbe (ES) št. 338/97, se navede, da za osebke vrst iz Priloge A k navedeni uredbi ni treba upoštevati ene ali več prepovedi določenih v členu 8(1) omenjene uredbe, iz katerega koli od naslednjih razlogov:

(a) ker so bili pridobljeni v Skupnosti ali so bili vanjo vneseni, ko se zanje niso uporabljale določbe, ki se nanašajo na vrste naštete v Prilogi A k Uredbi (ES) št. 338/97 ali iz Dodatka I h Konvenciji ali iz Priloge C1 k Uredbi (EGS) št. 3626/82;

(b) ker izvirajo iz države članice in so bili odvzeti iz narave skladno z zakonodajo te države članice;

(c) ker so živali, rojene in gojene v ujetništvu, ali deli takih živali ali pridobljeni iz njih;

(d) ker je dovoljeno, da se uporabijo za enega od namenov iz člena 8(3)(c) in (e) do (g) Uredbe (ES) št. 338/97.

2.  Pristojni upravni organ države članice lahko sprejme uvozno dovoljenje kot potrdilo za namene člena 8(3) Uredbe (ES) št. 338/97 ob predložitvi „kopije za imetnika“ (obrazec 2), če je v tem obrazcu navedeno, da so osebki izvzeti iz ene ali več prepovedi, določenih v členu 8(1) te uredbe.

Člen 49

Potrdilo, predpisano v členu 9(2)(b) Uredbe (ES) št. 338/97 (potrdilo o prenosu živih osebkov)

V potrdilu, ki je bilo izdano za namene člena 9(2)(b) Uredbe (ES) št. 338/97, se navede, da se dovoli prenos živih osebkov vrst, navedenih v Prilogi A k navedeni uredbi, iz predpisanega kraja, navedenega v uvoznem dovoljenju ali prej izdanem potrdilu.

Člen 50

Vloga za izdajo potrdil, predpisanih v členih 5(2)(b), 5(3),5(4), 8(3) in 9(2)(b) Uredbe (ES) št. 338/97

1.  Vložnik vlog za izdajo potrdil, predpisanih v členu 5(2)(b), 5(3), 5(4), 8(3) in 9(2)(b) Uredbe (ES) št. 338/97, kadar je primerno, izpolni okenca 1, 2 in 4 do 19 na obrazcu vloge in okenca 1 in 4 do 18 na izvirniku in vseh kopijah.

Države članice lahko določijo, da se izpolni le obrazec vloge, pri čemer je to lahko vloga za izdajo več potrdil.

2.  Pravilno izpolnjen obrazec se predloži upravnemu organu države članice, na katere ozemlju so osebki, skupaj z zahtevanimi informacijami in takimi dokazili, za katera ta organ meni, da so potrebna, da se omogoči odločitev, ali naj se izda potrdilo.

Opustitev informacij v vlogi je treba utemeljiti.

Kadar vložnik predloži vlogo za izdajo potrdila, ki se nanaša na osebke, za katere je bila taka vloga že zavrnjena, mora o tem obvestiti upravni organ.

Člen 51

Spremembe dovoljenj, obvestil in potrdil

1.  Kadar se pošiljka, ki jo spremljajo „kopija za imetnika“ (obrazec 2) uvoznega dovoljenja, „kopija za uvoznika“ (obrazec 2) uradnega obvestila o uvozu ali potrdilo, razdeli ali kadar zaradi drugih razlogov besedilo, vpisano v te dokumente, ne ustreza več dejanskemu stanju, lahko upravni organ:

(a) vnese potrebne spremembe v te dokumente v skladu s členom 4(2);

(b) izda eno ali več ustreznih potrdil za namene iz členov 47 in 48.

Za namene iz točke (b) mora upravni organ, ob posvetovanju z upravnim organom druge države članice, če je potrebno, najprej ugotoviti veljavnost dokumenta, ki ga je treba nadomestiti.

2.  Kadar se izdajo potrdila, ki nadomeščajo „kopijo za imetnika“ (obrazec 2) uvoznega dovoljenja, „kopijo za uvoznika“ (obrazec 2) uradnega obvestila o uvozu ali prej izdano potrdilo, upravni organ, ki izda potrdilo, ta dokument zadrži.

3.  Dovoljenje, obvestilo ali potrdilo, ki je bilo izgubljeno, ukradeno ali uničeno, lahko nadomesti le organ, ki ga je izdal.

4.  Kadar se upravni organ za namene odstavka 1 posvetuje z upravnim organom druge države članice, mora slednji odgovoriti v enem tednu.POGLAVJEV XI

ETIKETE

Člen 52

Uporaba etiket

▼M2

1.  Etikete iz člena 2(6) Izvedbene uredbe (EU) št. 792/2012 se uporabljajo le za prenos med pravilno registriranimi raziskovalci in raziskovalnimi organizacijami pri nekomercialnem posojanju, darovanju ali izmenjavi herbarijskih rastlin, konzerviranih, posušenih ali vlitih muzejskih osebkov in živih rastlin za znanstveno raziskovanje.

▼B

2.  Raziskovalcem in raziskovalnim organizacijam iz odstavka 1 upravni organ države članice, v kateri se ti nahajajo, dodeli registrsko številko.

Ta registrska številka je sestavljena iz petih znakov; prva dva sta dvočrkovna ISO‐koda za to državo članico, zadnji trije pa sestavljajo enkratno številko, ki jo vsaki raziskovalni organizaciji dodeli pristojni upravni organ.

3.  Raziskovalci in raziskovalne organizacije izpolnijo okenca 1 do 5 na etiketi in nemudoma obvestijo upravni organ, pri katerem so registrirani, o vseh podatkih v zvezi z uporabo vsake etikete, tako da vrnejo temu namenjeni del etikete.POGLAVJE XII

ODSTOPANJA OD CARINSKIH POSTOPKOV IZ ČLENA 4(7) UREDBE (ES) ŠT. 338/97

Člen 53

Carinski uradi, ki niso mejni carinski uradi na kraju vnosa

1.  Kadar pošiljka, ki bo vnesena v Skupnost, prispe na mejni carinski urad po morju, zraku ali z železnico in če bo z enako obliko prevoza in brez vmesnega skladiščenja odpravljena na drug carinski urad v Skupnosti, ki je bil določen skladno s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 338/97, se opravijo preverjanja in predloži uvozna dokumentacija na tem drugem carinskem uradu.

2.  Če je bila pošiljka preverjena na carinskem uradu, določenem skladno s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 338/97, in se odpravi na drug carinski urad za kakršen koli nadaljnji carinski postopek, mora drugi carinski urad zahtevati predložitev „kopije za imetnika“ (obrazec 2) uvoznega dovoljenja, izpolnjene v skladu s členom 23 te uredbe, ali „kopije za uvoznika“ (obrazec 2) uradnega obvestila o uvozu, izpolnjene v skladu s členom 24 te uredbe, ter lahko opravi kakršna koli preverjanja, za katera meni, da so potrebna, da ugotovi skladnost z Uredbo (ES) št. 338/97 in to uredbo.POGLAVJE XIII

OSEBKI, ROJENI IN GOJENI V UJETNIŠTVU, TER UMETNO RAZMNOŽENI OSEBKI

Člen 54

Osebki živalskih vrst, rojeni in gojeni v ujetništvu

Brez poseganja v člen 55 se šteje, da je osebek živalske vrste rojen in gojen v ujetništvu le, kadar se pristojni upravni organ po posvetovanju s pristojnim strokovnim organom zadevne države članice prepriča, da so izpolnjena naslednja merila:

1. osebek je potomec ali je pridobljen iz potomca, ki je bil rojen ali kako drugače pridobljen v nadzorovanem okolju na enega od naslednjih načinov:

(a) od staršev, ki so se parili ali so bile njihove gamete kako drugače prenesene v nadzorovanem okolju, če gre za spolno razmnoževanje;

(b) od staršev, ki so bili v nadzorovanem okolju, ko se je začel razvoj potomcev, če gre za nespolno razmnoževanje;

2. matična skupina je bila osnovana v skladu s predpisi, ki so se uporabljali zanjo v času pridobitve, in na način, ki ne škoduje preživetju te vrste v naravi;

3. se matična skupina vzdržuje brez vnašanja osebkov iz narave, razen občasnega dodajanja živali, jajc ali gamet v skladu z veljavnimi predpisi, ki se uporabljajo zanjo, in na način, ki ne škoduje preživetju te vrste v naravi, izključno za naslednje namene:

(a) da se prepreči ali ublaži škodljivo oplojevanje v ožjem sorodstvu, pri čemer se obseg takega dodajanja določi glede na potrebo po novem genskem materialu;

(b) da se odvzete živali odstranijo skladno s členom 16(3) Uredbe (ES) št. 338/97; ali

(c) izjemoma, da se uporabijo kot matična skupina;

4. je matična skupina v nadzorovanem okolju sama proizvedla potomce druge ali naslednjih generacij (F2, F3 in tako naprej), ali da se z njo upravlja na način, za katerega je bilo dokazano, da se z njim v nadzorovanem okolju zanesljivo pridobijo potomci druge generacije.

Člen 55

Določitev prednikov

Kadar pristojni organ meni, da je treba za namene člena 54, 62(1) ali 63(1) določiti prednike živali z analizo krvi ali drugih tkiv, se taka analiza ali potrebni vzorci dajo na voljo na način, ki ga uvede ta organ.

Člen 56

Umetno razmnoženi osebki rastlinskih vrst

1.  Šteje se, da je osebek rastlinske vrste umetno razmnožen, le kadar se pristojni upravni organ ob posvetovanju s pristojnim strokovnim organom zadevne države članice prepriča, da so izpolnjena naslednja merila:

(a) osebek je rastlina ali je pridobljen iz rastline, ki je bila vzgojena iz semena, potaknjenca, dela, kalusnega tkiva ali drugega rastlinskega tkiva, spore ali drugih propagul v nadzorovanih razmerah;

▼M2

(b) kultivirana starševska skupina je osnovana in vzdrževana v skladu z opredelitvijo iz člena 1(4a);

▼M2 —————

▼M2

(d) pri cepljenih rastlinah sta bila tako podlaga kot cepič umetno razmnožena v skladu s točkama (a) in (b).

▼M6

Za namene točke (a) se nadzorovane razmere nanašajo na umetno okolje, ki ga človek močno priredi, kar lahko vključuje, vendar ni omejeno na rahljanje tal, gnojenje, obvladovanje plevela, namakanje ali vrtnarske postopke, kot so sajenje v lončke ali gredice in zaščita pred vremenom. Za drevesa taksonov, iz katerih se pridobiva agarski les in ki so bila vzgojena iz semena, potaknjenca, s cepljenjem, zračnim grobanjem, iz dela, kalusnega tkiva ali drugega rastlinskega tkiva, spore ali drugih propagul, se oznaka „v nadzorovanih razmerah“ nanaša na nasad dreves, vključno z drugim umetnim okoljem, ki ga človek priredi za gojenje rastlin ali njihovih delov in derivatov.

▼M2

2.  Šteje se, da so les in drugi deli ali izdelki iz dreves, gojenih v monokulturnih nasadih, umetno razmnoženi v skladu z odstavkom 1.

▼M6

3.  Drevesa taksonov, iz katerih se pridobiva agarski les in ki se gojijo:

(a) v vrtovih (domačih in/ali skupnih);

(b) državnih, zasebnih ali skupnih nasadih, bodisi monokulturnih bodisi z mešanimi vrstami,

štejejo kot umetno razmnožena v skladu z odstavkom 1.

▼BPOGLAVJE XIV

OSEBNI IN GOSPODINJSKI PREDMETI

Člen 57

Vnos in ponovni vnos osebnih in gospodinjskih predmetov v Skupnost

1.  Odstopanje od člena 4 Uredbe (ES) št. 338/97 za osebne ali gospodinjske predmete iz člena 7(3) navedene uredbe se ne uporablja za osebke, ki se uporabljajo za komercialno korist, prodajajo, prikazujejo v komercialne namene, posedujejo za prodajo, ponujajo za prodajo ali prevažajo za prodajo.

To odstopanje se uporablja le za osebke, skupaj z lovskimi trofejami, če izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

(a) nahajajo se v osebni prtljagi potnikov, ki prihajajo iz tretje države;

(b) nahajajo se v osebni lasti fizične osebe, ki svoje običajno prebivališče prenaša iz tretje države v Skupnost;

(c) so lovske trofeje, ki jih je pridobil potnik in se uvozijo naknadno.

2.  Odstopanje od člena 4 Uredbe (ES) št. 338/97 za osebne ali gospodinjske predmete iz člena 7(3) navedene uredbe se ne uporablja za osebke vrst iz njene Priloge A, kadar se v Skupnost vnašajo prvič in jih vnaša oseba, ki običajno prebiva v Skupnosti ali bo začela v njej prebivati.

3.  Za prvi vnos osebnih ali gospodinjskih predmetov, skupaj z lovskimi trofejami, v Skupnost, ki ga opravi oseba, ki običajno prebiva v Skupnosti, in vključuje vrste iz Priloge B k Uredbi (ES) št. 338/97, ni treba predložiti uvoznega dovoljenja carinskim organom, ob pogoju, da se predložita izvirnik in kopija dokumenta za (ponovni) izvoz.

Carinski organ posreduje izvirnik v skladu s členom 45 te uredbe in žigosano kopijo vrne imetniku.

▼M6

3a.  Z odstopanjem od odstavka 3 je prvi vnos lovskih trofej osebkov vrst ali populacij, vključenih v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 338/97 in v Prilogo XIII k tej uredbi, v Unijo skladen s členom 4 Uredbe (ES) št. 338/97.

▼B

4.  Za ponovni vnos osebnih ali gospodinjskih predmetov, skupaj z lovskimi trofejami, ki so osebki vrst naštetih v Prilogi A ali B k Uredbi (ES) št. 338/97, v Skupnost, ki ga opravi oseba, ki običajno prebiva v Skupnosti, ni treba predložiti uvoznega dovoljenja carinskim organom, kadar se predloži eno od naslednjega:

(a) carinsko potrjena „kopija za imetnika“ (obrazec 2) prej uporabljenega uvoznega ali izvoznega dovoljenja Skupnosti;

(b) kopija dokumenta za (ponovni) izvoz iz odstavka 3;

(c) dokaz, da so bili osebki pridobljeni v Skupnosti.

▼M1

5.  Z odstopanjem od odstavkov 3 in 4 za vnos ali ponovni vnos naslednjih predmetov iz Priloge B k Uredbi (ES) št. 338/97 v Skupnost ni treba predložiti dokumenta o ponovnem izvozu ali uvoznega dovoljenja:

(a) do največ 125 gramov kaviarja jesetrovk (Acipenseriformes spp.) na osebo v posodah, ki so posamično označene v skladu s členom 66(6);

(b) do tri ropotulje iz kaktej (Cactaceae spp.) na osebo;

(c) do štiri mrtve obdelane osebke krokodilov (Crocodylia spp.) na osebo, razen mesa in lovskih trofej;

(d) do tri lupine polžev vrste Strombus gigas na osebo;

(e) do štiri mrtve osebke morskih konjičkov (Hippocampus spp.) na osebo;

(f) do tri lupine školjk velikank (Tridacnidae spp.) na osebo, ki skupaj ne presegajo treh kg, pri čemer je osebek lahko ena neodprta lupina ali dve pripadajoči lupini;

▼M6

(g) osebkov iz agarskega lesa (Aquilaria spp. in Gyrinops spp.) – do 1 kg lesnih sekancev, 24 ml olja in dveh nizov lesenih kroglic ali molilnih ogrlic (ali dveh ogrlic ali zapestnic) na osebo.

▼B

Člen 58

Izvoz in ponovni izvoz osebnih in gospodinjskih predmetov iz Skupnosti

1.  Odstopanje od člena 5 Uredbe (ES) št. 338/97 za osebne ali gospodinjske predmete, iz člena 7(3) navedene uredbe, se ne uporablja za osebke, ki se uporabljajo za komercialno korist, prodajajo, prikazujejo v komercialne namene, posedujejo za prodajo, ponujajo za prodajo ali prevažajo za prodajo.

To odstopanje se uporablja za osebke le, če se nahajajo:

(a) v osebni prtljagi potnikov, ki gredo v tretjo državo; ali

(b) v osebni lasti fizične osebe, ki svoje običajno prebivališče prenaša iz Skupnosti v tretjo državo.

2.  Pri izvozu se odstopanje od člena 5 Uredbe (ES) št. 338/97 za osebne ali gospodinjske predmete iz člena 7(3) navedene uredbe ne uporablja za osebke vrst, naštetih v Prilogi A ali B k navedeni uredbi.

3.  Za ponovni izvoz osebnih ali gospodinjskih predmetov, skupaj z osebnimi lovskimi trofejami, ki ga opravi oseba, ki običajno prebiva v Skupnosti, in vključuje osebke vrst naštetih v Prilogi A ali B k Uredbi (ES) št. 338/97, ni treba predložiti potrdila o ponovnem izvozu carinskim organom, če se predloži eno od naslednjega:

(a) carinsko potrjena „kopija za imetnika“ (obrazec 2) prej uporabljenega uvoznega ali izvoznega dovoljenja Skupnosti;

(b) kopija dokumenta o ponovnem izvozu iz člena 57(3) te uredbe;

(c) dokazilo, da so bili osebki pridobljeni v Skupnosti.

▼M6

Določbe iz prejšnjega pododstavka ne veljajo za ponovni izvoz nosorogove roževine ali slonovine, ki sta vsebovani v osebnih ali gospodinjskih predmetih; za navedene osebke je treba carinskim organom predložiti potrdilo o ponovnem izvozu.

▼M6

3a.  Za ponovni izvoz, ki ga opravi oseba, ki običajno ne prebiva v Uniji, osebnih ali gospodinjskih predmetov, pridobljenih zunaj države, v kateri ta oseba običajno prebiva, skupaj z osebnimi lovskimi trofejami, ki so osebki vrst, našteti v Prilogi A k Uredbi (ES) št. 338/97, je treba carinskim organom predložiti potrdilo o ponovnem izvozu. Enaka zahteva velja za ponovni izvoz osebnih ali gospodinjskih predmetov iz nosorogove roževine ali slonovine iz osebkov populacij, vključenih v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 338/97.

4.  Z odstopanjem od odstavkov 2 in 3 za izvoz ali ponovni izvoz predmetov, naštetih v točkah (a) do (g) člena 57(5), ni treba predložiti dokumenta o (ponovnem) izvozu.

▼M2

Člen 58a

Komercialna uporaba osebnih in gospodinjskih predmetov znotraj Unije

▼M6

1.  Komercialne dejavnosti v zvezi z osebki vrst iz Priloge B k Uredbi (ES) št. 338/97, ki so vneseni v Unijo v skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 338/97, lahko upravni organ države članice odobri le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

▼M2

(a) vložnik mora dokazati, da je bil osebek vnesen v Unijo vsaj dve leti pred tem, ko ga je mogoče uporabiti v komercialne namene, in

(b) upravni organ zadevne države članice je preveril, da je bilo zadevni osebek v času, ko je bil vnesen v Unijo, mogoče uvoziti v komercialne namene v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 338/97.

Ko so ti pogoji izpolnjeni upravni organ pripravi pisno izjavo, v kateri potrdi, da se lahko osebek uporabi v komercialne namene.

▼M6

2.  Komercialne dejavnosti v zvezi z osebki vrst iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97, ki so bili vneseni v Unijo v skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 338/97, ali za osebke vrst iz Dodatka I h Konvenciji ali iz Priloge C1 k Uredbi (EGS) št. 3626/82, ki so bili vneseni v Unijo kot osebni in gospodinjski predmeti, so prepovedane.

▼BPOGLAVJE XV

IZJEME IN ODSTOPANJA

Člen 59

Izjeme k členu 8(1) Uredbe (ES) št. 338/97 iz člena 8(3) Uredbe

1.  Izjema za osebke iz člena 8(3)(a), (b) in (c) Uredbe (ES) št. 338/97 se dovoli le, kadar je vložnik pristojnemu upravnemu organu zadovoljivo dokazal, da so pogoji iz navedene uredbe in člena 48 te uredbe izpolnjeni.

▼M2

1a.  Izjema za osebke iz člena 8(3) Uredbe (ES) št. 338/97 se dovoli le, kadar je vložnik pristojnemu upravnemu organu zadovoljivo dokazal, da so bili zadevni osebki pridobljeni v skladu z obstoječo zakonodajo o ohranitvi prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst.

▼B

2.  Izjema za osebke iz člena 8(3)(d) Uredbe (ES) št. 338/97 se dovoli le, kadar je vložnik pristojnemu upravnemu organu, ki se je posvetoval s pristojnim strokovnim organom, zadovoljivo dokazal, da so pogoji iz člena 48 te uredbe izpolnjeni in da so bili zadevni osebki rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi skladno s členi 54, 55 in 56 te uredbe.

3.  Izjema za osebke iz člena 8(3)(e), (f) in (g) Uredbe (ES) št. 338/97 se dovoli le, kadar je vložnik pristojnemu upravnemu organu, ki se je posvetoval s pristojnim strokovnim organom, zadovoljivo dokazal, da so pogoji iz navedene uredbe in člena 48 te uredbe izpolnjeni.

4.  Izjema za osebke iz člena 8(3)(h) Uredbe (ES) št. 338/97 se dovoli le, kadar je vložnik pristojnemu upravnemu organu zadovoljivo dokazal, da so bili zadevni osebki odvzeti iz narave v državi članici skladno z njeno zakonodajo.

5.  Izjema iz člena 8(3) Uredbe (ES) št. 338/97 se za žive vretenčarje dovoli le, kadar je vložnik pristojnemu upravnemu organu zadovoljivo dokazal, da so bile ustrezne določbe člena 66 te uredbe izpolnjene.

Člen 60

Odstopanje od člena 8(1) Uredbe (ES) št. 338/97 v korist raziskovalnim organizacijam

Brez poseganja v člen 9 Uredbe (ES) št. 338/97 se lahko odstopanje od prepovedi iz člena 8(1) navedene uredbe dovoli raziskovalnim organizacijam, ki jih za namene tega člena odobri upravni organ po posvetovanju s strokovnim organom tako, da se izda potrdilo, ki zajema vse osebke v zbirki vrst, naštetih v Prilogi A k navedeni uredbi, ki so namenjeni:

1. gojitvi v ujetništvu ali umetnemu razmnoževanju, ki bo koristilo ohranitvi vrste; ali

2. raziskavam ali izobraževanju, katerega cilj je varstvo ali ohranitev vrste.

Katera koli prodaja zadevnih osebkov v okviru takšnega potrdila se lahko izvede samo drugim raziskovalnim organizacijam, ki so pridobile tako potrdilo.

Člen 61

Izjeme k členu 8(1) in (3) Uredbe (ES) št. 338/97

Brez poseganja v člen 9 Uredbe (ES) št. 338/97, se ne uporabljata niti prepoved kupovanja, ponujanja v odkup ali pridobivanja v komercialne namene osebkov vrst, naštetih v Prilogi A k navedeni uredbi, kot je določeno v členu 8(1) Uredbe, niti določba člena 8(3) navedene uredbe, po kateri se izjeme za te prepovedi dovolijo za vsak primer posebej z izdajo potrdila, kadar:

1. gre za osebke, za katere je bilo izdano eno od potrdil iz člena 48 te uredbe; ali

2. za zadevne osebke velja ena od splošnih izjem iz člena 62 te uredbe.

Člen 62

Splošne izjeme k členu 8(1) in (3) Uredbe (ES) št. 338/97

Potrdilo se ne zahteva in določba člena 8(3) Uredbe (ES) št. 338/97, po kateri se izjeme za prepovedi iz člena 8(1) odobrijo z izdajo potrdila za vsak primer posebej, se ne uporablja za:

1. osebke v ujetništvu rojenih in gojenih živali vrst iz Priloge X k tej uredbi in njihovih križancev, če se osebki, ki pripadajo vrstam z opombo, označijo skladno s členom 66(1) te uredbe;

2. umetno razmnožene osebke rastlinskih vrst;

3. obdelane osebke, ki so bili pridobljeni pred več kot 50 leti, kot je predpisano v členu 2(w) Uredbe (ES) št. 338/97;

▼M2

4. mrtve osebke krokodilov iz Priloge A s kodo vira D, pod pogojem, da so označeni ali prepoznani na drug način v skladu s to uredbo;

5. kaviar vrste Acipenser brevirostrum in njenih križancev s kodo vira D, pod pogojem, da se nahaja v posodi, označeni v skladu s to uredbo.

▼B

Člen 63

Vnaprej izdana potrdila skladno s členom 8(3) Uredbe (ES) št. 338/97

1.  Za namene člena 8(3)(d) Uredbe (ES) št. 338/97 lahko država članica gojiteljem, ki jih za ta namen odobri upravni organ, vnaprej izda potrdila, če zadevni gojitelji vodijo evidenco o gojitvi, in jo na zahtevo pristojnemu upravnemu organu predložijo.

V okencu 20 takih potrdil je navedena naslednja izjava:

„Potrdilo velja le za naslednji(-e) takson(-e): …“.

2.  Za namene člena 8(3)(d) in (h) Uredbe (ES) št. 338/97 lahko država članica da na voljo vnaprej izdana potrdila osebam, ki z odobritvijo upravnega organa lahko na podlagi takih potrdil prodajajo mrtve v ujetništvu gojene osebke in/ali majhno število mrtvih osebkov, ki so bili zakonito odvzeti iz narave v Skupnosti, če zadevna oseba:

(a) vodi evidenco, ki jo na zahtevo predloži pristojnemu upravnemu organu in ki vsebuje podrobnosti o prodanih osebkih/vrstah, vzroku smrti, če je znan, osebah, od katerih so bili osebki pridobljeni, in osebah, katerim so bili prodani; ter

(b) pristojnemu upravnemu organu predloži letno poročilo, ki vsebuje podrobnosti o prodaji v zadevnem letu, tipih in številu osebkov, zadevnih vrstah ter o tem, kako so bili osebki pridobljeni.

▼M2

3.  Vnaprej izdana potrdila so veljavna le, ko so izpolnjena in je vložnik upravnemu organu, ki je dokument izdal, poslal kopijo potrdila.

▼BPOGLAVJE XVI

ZAHTEVE GLEDE OZNAČEVANJA

Člen 64

Označevanje osebkov za namen uvoza in komercialne dejavnosti v Skupnosti

1.  Za naslednje osebke se uvozna dovoljenja izdajo le, kadar je vložnik pristojnemu upravnemu organu zadovoljivo dokazal, da so bili osebki posamezno označeni v skladu s členom 66(6):

(a) za osebke iz organizacije za gojenje v ujetništvu, ki jo je odobrila Konferenca pogodbenic Konvencije;

(b) za osebke iz organizacije za farmsko gojitev, ki jo je odobrila Konferenca pogodbenic Konvencije;

(c) za osebke iz populacije vrste iz Dodatka I h Konvenciji, za katero je Konferenca pogodbenic Konvencije odobrila izvozno kvoto;

(d) za surove okle in dele oklov afriškega slona, dolge 20 cm ali več in hkrati težke 1 kg ali več;

(e) za surove, strojene in/ali dokončno obdelane krokodilje kože, okrajine, repe, vratove, noge, hrbtne trakove in druge dele krokodilov, ki se izvozijo v Skupnost, ter cele surove, strojene ali dokončno obdelane krokodilje kože in okrajine, ki se ponovno izvozijo v Skupnost;

(f) za žive vretenčarje vrst iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97, ki so del potujoče razstave;

(g) za kakršno koli posodo s kaviarjem jesetrovk Acipenseriformes spp. (pločevinke, kozarci ali škatle), v katero se kaviar neposredno pakira.

2.  Za namen člena 8(5) Uredbe (ES) št. 338/97 se vse posode s kaviarjem, kot so določene v točki (g) odstavka 1 tega člena, označijo v skladu s členom 66(6) te uredbe ob upoštevanju dodatnih določb iz člena 66(7).

Člen 65

Označevanje osebkov za namen izvoza in ponovnega izvoza

1.  Potrdila o ponovnem izvozu za osebke iz člena 64(1)(a) do (d) in (f), ki niso bili znatno spremenjeni, se izdajo le, kadar je vložnik upravnemu organu zadovoljivo dokazal, da so prvotne oznake nedotaknjene.

2.  Potrdila o ponovnem izvozu za cele surove, strojene in/ali dokončno obdelane krokodilje kože in okrajine se izdajo le, kadar je vložnik upravnemu organu zadovoljivo dokazal, da so prvotne oznake nedotaknjene ali da so bili osebki označeni z oznako za ponovni izvoz, če so bile prvotne oznake izgubljene ali odstranjene.

3.  Izvozna dovoljenja in potrdila o ponovnem izvozu za kakršno koli posodo s kaviarjem, kot je določena v točki (g) člena 64(1), se izdajo le, če je posoda označena v skladu s členom 66(6).

4.  Izvozna dovoljenja za žive vretenčarje vrst iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97 se izdajo le, kadar je vložnik pristojnemu upravnemu organu zadovoljivo dokazal, da so bile ustrezne določbe člena 66 te uredbe izpolnjene. ►M2  To ne velja za osebke vrst iz Priloge X k tej uredbi, razen če je označevanje določeno z oznako v Prilogi X. ◄

Člen 66

Načini označevanja

1.  Za namene členov 33(1), 40(1), 59(5) in 65(4) se uporabljata odstavka 2 in 3 tega člena.

2.  Ptice, izvaljene in gojene v ujetništvu, se označijo skladno z odstavkom 8 ali, kadar se pristojni upravni organ prepriča, da tak način ni primeren zaradi fizičnih ali vedenjskih značilnosti živali, z enkratno oštevilčenimi nespremenljivimi mikročipnimi transponderji, ki ustrezajo standardoma ISO 11784: 1996 (E) in 11785: 1996 (E).

3.  Živi vretenčarji, razen v ujetništvu izvaljenih in gojenih ptic, se označijo z enkratno oštevilčenimi nespremenljivimi mikročipnimi transponderji, ki ustrezajo standardoma ISO 11784: 1996 (E) in 11785: 1996 (E), ali, kadar pristojni upravni organ ugotovi, da tak način ni primeren zaradi fizičnih ali vedenjskih značilnosti osebka/vrste, z enkratno oštevilčenimi obročki, trakovi, etiketami, vtetoviranimi oznakami in podobnim ali se naredijo prepoznavne s kakršnimi koli drugimi ustreznimi sredstvi.

4.  Členi 33(1), 40(1), 48(2), 59(5) in 65(4) se ne uporabljajo, kadar pristojni upravni organ ugotovi, da fizične lastnosti zadevnih osebkov v času izdaje ustreznega potrdila ne dopuščajo varne uporabe katerega koli načina označevanja.

Kadar to velja, pristojni upravni organ izda potrdilo o določenem poslu prenosa in to dejstvo vpiše v okence 20 na potrdilu ali, če se način označevanja lahko varno uporabi kasneje, v to okence vpiše ustrezne določbe.

▼M2

Potrdila za določene osebke, potrdila o potujoči razstavi in potrdila o osebnem lastništvu se za žive osebke iz tega odstavka ne izdajo.

▼B

5.  Šteje se, da so osebki, ki so označeni z mikročipnim transponderjem, ki ne ustreza standardoma ISO 11784: 1996 (E) in 11785: 1996 (E), pred 1. januarjem 2002 ali na enega od načinov iz odstavka 3 pred 1. junijem 1997 ali v skladu z odstavkom 6, pred njihovim vnosom v Skupnost, označeni v skladu z odstavkoma 2 in 3.

▼M1

6.  Osebki iz členov 64 in 65 se označijo na način, ki ga je za te osebke odobrila ali priporočila Konferenca pogodbenic Konvencije, in zlasti posode s kaviarjem iz členov 57(5)(a), 64(1)(g), 64(2) in 65(3) se označijo posamično z etiketo za enkratno uporabo, ki je pritrjena na vsako posodo. Če etiketa za enkratno uporabo ne zapečati posode s kaviarjem, se kaviar pakira na tak način, da je mogoče opaziti, ali je bila posoda odprta.

▼M6

Kaviar iz različnih vrst jesetrovk se ne meša v posodi, razen v primeru stisnjenega kaviarja (tj. kaviar, ki ga sestavljajo neoplojena jajčeca (ikre jesetrovk) ene ali več vrst jesetrovk, ki ostanejo po predelavi in pripravi visokokakovostnega kaviarja).

▼M1

7.  Pravico do predelovanja in pakiranja ali prepakiranja kaviarja za izvoz, ponovni izvoz ali trgovino znotraj Skupnosti imajo samo tisti predelovalni obrati in obrati za (pre-) pakiranje, ki jih je registriral upravni organ države članice.

Registrirani predelovalni obrati in obrati za (pre-)pakiranje morajo po potrebi voditi ustrezno evidenco o količini uvoženega, izvoženega, ponovno izvoženega kaviarja, kaviarja, proizvedenega na kraju samem, ali skladiščenega kaviarja. Te evidence morajo biti za namen nadzora na voljo upravnemu organu ustrezne države članice.

Ta upravni organ vsakemu takemu predelovalnemu obratu ali obratu za (pre-)pakiranje dodeli enkratno registrsko kodo.

O seznamu obratov, registriranih v skladu s tem odstavkom, in kakršnimi koli spremembami tega seznama, je treba obvestiti sekretariat Konvencije in Komisijo.

Za namene tega odstavka veljajo za predelovalne obrate tudi ribogojnice, ki proizvajajo kaviar.

▼B

8.  V ujetništvu izvaljene in gojene ptice ter druge ptice, izvaljene v nadzorovanem okolju, se označijo z brezšivno sklenjenim obročkom, ki ima enkratno oznako.

Brezšivno sklenjeni obroček je obroček ali trak v obliki kroga brez prekinitve ali spoja, ki ni bil na noben način spremenjen in je take velikosti, da ga ni mogoče odstraniti s ptice, potem ko njena noga povsem zraste po namestitvi v prvih dneh njenega življenja, ter je bil industrijsko izdelan za ta namen.

Člen 67

Humani načini označevanja

Kadar je treba na ozemlju Skupnosti žive živali označevati z namestitvijo oznak, trakov, obročkov ali drugih sredstev, z označevanjem dela živalskega telesa ali vsaditvijo mikročipnega transponderja, se to izvede z ustreznim upoštevanjem humane oskrbe, dobrega počutja in naravnega vedenja zadevnega osebka.

Člen 68

Vzajemno priznavanje načinov označevanja

1.  Pristojni organi držav članic priznajo načine označevanja, ki jih odobrijo pristojni organi drugih držav članic in ki so skadni s členom 66.

2.  Kadar je na podlagi te uredbe potrebno pridobiti dovoljenje ali potrdilo, se v takem dokumentu navedejo popolni podrobni podatki o označitvi osebka.POGLAVJE XVII

POROČILA IN INFORMACIJE

Člen 69

Poročila o uvozih, izvozih in ponovnih izvozih

1.  Države članice zbirajo informacije o uvozih v Skupnost ter izvozih in ponovnih izvozih iz nje, ki so potekali na podlagi dovoljenj in potrdil, ki so jih izdali njihovi upravni organi, ne glede na dejanski kraj vnosa ali (ponovnega) izvoza.

Države članice skladno s členom 15(4)(a) Uredbe (ES) št. 338/97 sporočijo Komisiji informacije v zvezi s koledarskim letom in v skladu s časovnim razporedom iz odstavka 4, za vrste iz prilog A, B in C k navedeni uredbi, v elektronski obliki in skladno s smernicami za pripravo in predložitev letnih poročil CITES, ki jih je izdal sekretariat Konvencije.

Poročila vključujejo informacije o zaseženih in odvzetih pošiljkah.

2.  Informacije iz odstavka 1 se pripravijo v dveh delih:

(a) v prvem delu so informacije o uvozu, izvozu in ponovnem izvozu osebkov vrst iz dodatkov h Konvenciji;

(b) v drugem delu so informacije o uvozu, izvozu in ponovnem izvozu osebkov drugih vrst iz prilog A, B in C k Uredbi (ES) št. 338/97 in o vnosu osebkov vrst, navedenih v Prilogi D k navedeni uredbi, v Skupnost.

3.  Če je le mogoče, države članice glede uvoza pošiljk, ki vsebujejo žive živali, vodijo evidenco o odstotku osebkov vrst iz prilog A in B k Uredbi (ES) št. 338/97, ki so bili ob vnosu v Skupnost mrtvi.

4.  Informacije iz odstavkov 1, 2 in 3 po posameznih vrstah in po državi (ponovnega) izvoza se pošljejo Komisiji za vsako koledarsko leto pred 15. junijem naslednjega leta.

5.  Informacije iz člena 15(4)(c) Uredbe (ES) št. 338/97 vključujejo podrobnosti o zakonskih, nadzornih in upravnih ukrepih, sprejetih za izvajanje in uveljavljanje določb Uredbe (ES) št. 338/97 in te uredbe.

Države članice poleg tega poročajo o:

(a) osebah in organizacijah, registriranih v skladu s členoma 18 in 19 te uredbe;

(b) raziskovalnih organizacijah, registriranih v skladu s členom 60 te uredbe;

(c) gojiteljih, registriranih v skladu s členom 63 te uredbe;

(d) obratih za (pre-)pakiranje kaviarja, odobrenih v skladu s členom 66(7) te uredbe;

(e) uporabi fitosanitarnih spričeval v skladu s členom 17 te uredbe;

▼M1

(f) primerih, ko so bila izvozna dovoljenja in potrdila o ponovnem izvozu izdana naknadno v skladu s členom 15 Uredbe.

6.  Informacije iz odstavka 5 se predložijo v elektronski obliki in v skladu z „obrazcem dvoletnega poročila“, ki ga izda sekretariat Konvencije in kakor ga spremeni Komisija, pred 15. junijem vsako drugo leto ter ustreza dvoletnemu obdobju, ki se zaključi 31. decembra predhodnega leta.

▼B

Člen 70

Spremembe prilog k Uredbi (ES) št. 338/97

1.  Za pripravo sprememb Uredbe (ES) št. 338/97 na podlagi člena 15(5) navedene uredbe, države članice za vrste, ki so že navedene v prilogi k omenjeni uredbi, in vrste, katerih vključitev bi lahko bila upravičena, sporočijo Komisiji vse ustrezne informacije o:

(a) njihovem biološkem in trgovinskem statusu;

(b) uporabah osebkov takih vrst; in

(c) načinih za nadzorovanje osebkov v trgovini.

2.  Komisija osnutke sprememb prilog B ali D k Uredbi (ES) št. 338/97 na podlagi člena 3(2)(c) ali (d) ali člena 3(4)(a) navedene uredbe predloži Skupini za strokovno presojo iz člena 17 omenjene uredbe, da ji ta svetuje, preden se osnutki predložijo odboru.POGLAVJE XVIII

KONČNE DOLOČBE

▼M1

Člen 71

Zavrnitev vlog za uvozna dovoljenja po določitvi omejitev

▼B

1.  Države članice takoj po uvedbi omejitev v skladu s členom 4(6) Uredbe (ES) št. 338/97 in do njihovega preklica zavrnejo vse vloge za izdajo uvoznih dovoljenj, ki se nanašajo na osebke, izvožene iz prizadete države ali držav izvora.

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 se uvozno dovoljenje lahko izda, če je bila vloga za izdajo uvoznega dovoljenja predložena pred uvedbo omejitve in pristojni upravni organ države članice ugotovi, da obstaja pogodba ali naročilo, za katero je bilo opravljeno plačilo ali zaradi katerega so bili osebki že odposlani.

3.  Uvozno dovoljenje, izdano v skladu z odstavkom 2, je veljavno največ en mesec.

4.  Razen če je določeno drugače, se omejitve iz odstavka 1 ne uporabljajo za:

(a) osebke, rojene in gojene v ujetništvu skladno s členoma 54 in 55 ali umetno razmnožene v skladu s členom 56;

(b) osebke, uvožene za namene iz člena 8(3)(e), (f) ali (g) Uredbe (ES) št. 338/97;

(c) žive ali mrtve osebke, ki so del gospodinjskih predmetov oseb, ki se selijo v Skupnost, da bi tam prebivale.

Člen 72

Prehodni ukrepi

1.  Potrdila, izdana v skladu s členom 11 Uredbe (EGS) št. 3626/82 in členom 22 Uredbe Komisije (EGS) št. 3418/83 ( 5 ), se lahko še naprej uporabljajo za namene člena 5(2)(b), 5(3)(b), (c) in (d), 5(4) in člena 8(3)(a) in (d) do (h) Uredbe (ES) št. 338/97.

2.  Dovoljene izjeme za prepovedi, določene v členu 6(1) Uredbe (EGS) št. 3626/82, ostanejo veljavne do zadnjega dneva njihove veljavnosti, kadar je ta določen.

▼M6

3.  Države članice lahko še eno leto po začetku veljavnosti Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2015/57 ( 6 ) izdajajo uvozna in izvozna dovoljenja, potrdila o ponovnem izvozu, potrdila o potujoči razstavi in potrdila o osebnem lastništvu v oblikah iz prilog I, III in IV, obvestila o uvozu v obliki iz Priloge II in potrdila EU v obliki iz Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) št. 792/2012.

▼B

Člen 73

Uradno obveščanje o izvedbenih določbah

Vsaka država članica obvesti Komisijo in sekretariat Konvencije o določbah, ki jih sprejme izrecno za izvajanje te uredbe, ter o vseh pravnih instrumentih in sprejetih ukrepih za njeno uporabo in uveljavitev. Komisija te informacije sporoči drugim državam članicam.

Člen 74

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1808/2001 se razveljavi.

Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se razume kot sklicevanje na to uredbo in se bere skladno s primerjalno tabelo iz Priloge XII.

Člen 75

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M3 —————

▼B
PRILOGA VII

Kode, ki se vključijo v opis osebkov, in merske enote, ki se uporabijo v dovoljenjih in potrdilih na podlagi člena 5(1) in (2)Opis

Koda

Priporočene enote

Nadomestne enote

Pojasnilo

Skorja

BAR

kg

 

Drevesna skorja (sveža, posušena ali uprašena; nepredelana)

Telo

BOD

št.

kg

Skoraj cele mrtve živali, skupaj s svežimi ali predelanimi ribami, nagačenimi želvami, konzerviranimi metulji, plazilci v alkoholu, celimi nagačenimi lovskimi trofejami itd.

Telo

BON

kg

št.

Kosti, skupaj s čeljustmi

Calipee

CAL

kg

 

Calipee ali calipash (želvji hrustanec za juho)

Oklep

CAP

št.

kg

Surovi ali neobdelani celi oklepi vrst iz reda Testudinata

Rezbarija

CAR

kg

m3

Rezbarije (skupaj z lesom in končnimi lesenimi izdelki, kot so pohištvo, glasbeni instrumenti in rokodelski izdelki). Opomba: pri nekaterih vrstah se lahko izdeluje več kot en tip izdelkov (npr. iz rogov in kosti); kadar je potrebno, se v opisu navede tip izdelka (npr. rezbarski izdelek iz roga)

Kaviar

CAV

kg

 

Neoplojena mrtva obdelana jajčeca vseh vrst jesetrovk (Acipenseriformes); znana tudi kot ikre

Iveri

CHP

kg

 

Iveri lesa, zlasti vrst Aquilaria malaccensis in Pterocarpus santalinus

Krempelj

CLA

št.

kg

Kremplji – npr. predstavnikov skupin Felidae, Ursidae ali Crocodylia (opomba: „želvji kremplji“ so navadno luske in ne pravi kremplji)

Blago

CLO

m2

kg

Blago – če blago ni narejeno samo iz dlake vrste, vključene v CITES, se teža dlake te vrste, če je le mogoče, namesto pod „CLO“ vpiše pod „HAI“

Korala (surova)

COR

kg

št.

Mrtve korale in koralni kamni (opomba: trgovina se navaja po številu kosov le, če se osebki koral prevažajo v vodi)

Kultura

CUL

št. stekleničk itd.

 

Kulture umetno razmnoženih rastlin

Izdelki

DER

kg/l

 

Izdelki (tisti, ki niso vključeni drugje v tabeli)

Posušena rastlina

DPL

št.

 

Posušene rastline – npr. herbarijski osebki

Uho

EAR

št.

 

Ušesa – običajno slonja

Jajce

EGG

št.

kg

Cela mrtva ali izpihana jajca (glej tudi „kaviar“)

Jajce (živo)

EGL

št.

kg

Živa jajca – običajno jajca ptičev in plazilcev, vendar so vključena jajca rib in nevretenčarjev

Jajčna lupina

SHE

g/kg

 

Surove ali neobdelane jajčne lupine, razen celih jajc

Ekstrakt

EXT

kg

l

Ekstrakt – običajno rastlinski izvlečki

Pero

FEA

kg/št. peruti

št.

Peresa – pri predmetih (npr. slikah), narejenih iz peres, navedemo število predmetov

Vlakno

FIB

kg

m

Vlakna – npr. rastlinska vlakna, vendar so vključene strune za teniške loparje

Plavut

FIN

kg

 

Sveže, zamrznjene ali posušene plavuti in deli plavuti

Mladice

FIG

kg

št.

Mladice rib, starosti enega ali dveh let, za akvarije, ribogojnice ali izpust

Cvet

FLO

kg

 

Cvetovi

Cvetlični lonček

FPT

št.

 

Cvetlični lončki iz delov rastlin, npr. vlaken drevesastih praproti (opomba: žive rastline, s katerimi se trguje v „skupinskih lončkih“, se navedejo kot „žive rastline“ in ne kot cvetlični lončki)

Žabji kraki

LEG

kg

 

Žabji kraki

Plod

FRU

kg

 

Plodovi

Noga

FOO

št.

 

Noge – npr. slona, nosoroga, povodnega konja, leva, krokodila itd.

Žolč

GAL

kg

 

Žolč

Žolčni mehur

GAB

št.

kg

Žolčni mehur

Oblačilo

GAR

št.

 

Oblačila – tudi rokavice in klobuki, vendar ne čevlji. Vključene obrobe ali okraski na oblačilih

Spolovilo

GEN

kg

št.

Spolovila, odstranjena pri kastriranju, in posušeni penisi

Cepilna podlaga

GRS

št.

 

Cepilne podlage (brez cepičev)

Dlaka

HAI

kg

g

Dlaka – vključena vsa živalska dlaka, npr. slona, jaka, vikunje, gvanaka

Rog

HOR

št.

kg

Rogovi – vključena rogovja

Usnjen izdelek (majhen)

LPS

št.

 

Majhni industrijski usnjeni izdelki, npr. pasovi, jermeni, sedeži za kolesa, listnice za shranjevanje čekov ali kreditnih kartic, uhani, ročne torbe, obeski za ključe, beležnice, torbice, čevlji, mošnjički za tobak, denarnice, pasovi za ure

Usnjen izdelek (velik)

LPL

št.

 

Veliki industrijski usnjeni izdelki – npr. aktovke, pohištvo, potovalke, kovčki

Živ osebek

LIV

št.

 

Žive živali in rastline. Osebki živih koral, ki se prevažajo v vodi, se navedejo le s številom kosov

List

LVS

št.

kg

Listi

Hlodi

LOG

m3

 

Ves neobdelan les, z odstranjeno ali neodstranjeno skorjo ali beljavo, ali grobo obdelan za predelavo, zlasti v žagan les, vlakninski les ali furnir. Opomba: trgovina s hlodi lesa za posebne namene, s katerimi se trguje glede na težo (npr. gvajak, Guaiacum spp.) se navede v kg

Meso

MEA

kg

 

Meso, vključeno ribje meso, če ribe niso cele (glej „telo“)

Zdravilo

MED

kg/l

 

Zdravilo

Mošus

MUS

g

 

Mošus

Olje

OIL

kg

l

Olje – npr. želv, tjulnjev, kitov, rib, različnih rastlin

Kos – kost

BOP

kg

 

Kosi kosti, neobdelani

Kos – rog

HOP

kg

 

Kosi rogov, neobdelani – vključeni ostanki

Kos – slonovina

IVP

kg

 

Kosi slonovine, neobdelani – vključeni ostanki

Plošča

PLA

m2

 

Plošče kožuhov – vključene preproge, če so narejene iz več kožuhov

Prah

POW

kg

 

Prah

Korenina

ROO

št.

kg

Korenine, čebulice, korenike ali gomolji

Žagan les

SAW

m3

 

Enostavno dolžinsko razžagan ali profilno oblan les; običajno debelejši od 6 mm. Opomba: trgovina z žaganim lesom za posebne namene, s katerimi se trguje glede na težo (npr. gvajak, Guaiacum spp.) se navede v kg

Luska

SCA

kg

 

Luska – npr. želve, drugega plazilca, ribe, luskavca

Seme

SEE

kg

 

Semena

Lupina

SHE

št.

kg

Surova ali neobdelana lupina mehkužcev

Bočni del

SID

št.

 

Bočni deli ali bočni deli kož; krokodilji Tinga frames niso vključeni (glej pod „koža“)

Okostje

SKE

št.

 

Skoraj cela okostja

Koža

SKI

št.

 

Skoraj cele kože, surove ali strojene, skupaj s krokodiljimi Tinga frames

Kos kože

SKP

št.

 

Kosi kože – vključeni ostanki, surove ali strojene

Lobanja

SKU

št.

 

Lobanje

Juha

SOU

kg

l

Juha – npr. želvja

Znanstveni material

SPE

kg/l/ml

 

Znanstveni material – vključeni kri, tkiva (npr. ledvica, vranica itd.), histološki preparati itd.

Steblo

STE

št.

kg

Rastlinska stebla

Plavalni mehur

SWI

kg

 

Hidrostatični organ, vključno z želatino/lepilom iz jesetrovk

Rep

TAI

št.

kg

Repi – npr. kajmana (za usnje) ali lisice (za obrobe oblačil, ovratnike, boe itd.)

Zob

TEE

št.

kg

Zobje – npr. kita, leva, povodnega konja, krokodila itd.

Les

TIM

m3

kg

Surov les, razen žagarskih hlodov in žaganega lesa

Trofeja

TRO

št.

 

Trofeja – vsi deli trofeje ene živali, če se izvažajo skupaj:

npr. rogova (2), lobanja, koža vratnega dela, koža hrbtnega dela, rep in noge (to je deset osebkov) sestavljajo eno trofejo. Vendar, če se izvažajo na primer le lobanja in rogova živali, se skupaj navedejo kot ena trofeja. Sicer se predmeti navedejo ločeno. Celo nagačeno telo se navede pod „BOD“. Sama koža se navede pod „SKI“

Okel

TUS

št.

kg

Skoraj celi okli, obdelani ali neobdelani. Vključeni okli, vendar ne drugi zobje, slonov, povodnih konjev, mrožev, narvalov

Furnir

— luščeni furnir

— rezani furnir

VEN

m3, m2

kg

Tanke plasti ali listi lesa, enakomerne debeline običajno 6 mm ali manj, običajno luščene (luščeni furnir) ali rezane (rezani furnir) za izdelavo vezanih plošč, furniranje pohištva, zaboje iz furnirja itd.

Vosek

WAX

kg

 

Vosek, vključena ambra

Cel osebek

WHO

kg

št.

Cela žival ali rastlina (mrtva ali živa)

Razlaga enot (uporabijo se lahko enakovredne nemetrične merske enote)

g = grami

kg = kilogrami

l = litri

cm3 = kubični centimetri

ml = mililitri

m = metri

m2 = kvadratni metri

m3 = kubični metri

št. = število osebkov

▼M6
PRILOGA VIII

Standardni viri nomenklature, ki se na podlagi člena 5(4) uporabljajo za navajanje znanstvenih imen vrst v dovoljenjih in potrdilih

ŽIVALSTVO

(a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. in REEDER, D. M. (ur.) 2005: Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Tretja izdaja, 1. in 2. knjiga, xxxv + 2 142 str., Baltimore (John Hopkins University Press). [za vse sesalce – razen naslednjih imen za prosto živeče forme vrst, ki se priznajo (imajo prednost pred imeni domačih oblik): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion, in z izjemo spodaj navedenih vrst]

BEASLEY, I., ROBERTSON, K. M. in ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365–400. [za Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. S. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. in FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. – International Journal of Primatology 29: 723–741. [za Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON-JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., NASADE, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. in STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. – International Journal of Primatology 25: 97–163. [za Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. in BAKER, C. S. (2007): Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi“ (Sotalia fluviatilis) and „costero“ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358–386. [za Sotalia fluviatilis in Sotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. in OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. – Science, 312: 1378–1381. [za Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. in BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55–70. [za Aotus jorgehernandezi]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. in GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. – Primate Conservation, 25: 1–9. [za Callicebus caquetensis]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. in JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693–714. [za Mico rondoni]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. in MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – Amer. J. Primatology, 73: 96–107. [za Rhinopithecus strykeri]

MERKER, S. in GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465–485. [za Tarsius lariang]

OLIVEIRA, M. M. DE. in LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1–16. [za Cebus flavius]

RICE, D. W. (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas. [za Physeter macrocephalus in Platanista gangetica]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. in SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. – Primate Conservation, 23: 55–64. [za Tarsius tumpara]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. in MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. – International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [za Macaca munzala]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. in ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1–12. [za Nomascus annamensis]

WADA, S., OISHI, M. in YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278–281. [za Balaenoptera omurai]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. in FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. – Primate Conservation, 20: 29–39. [za Callicebus coimbrai]

WILSON, D. E. in REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1 207 str., Washington (Smithsonian Institution Press). [za Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe in Ovis vignei]

(b)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. in FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 str. [za imena redov in družin ptic]

DICKINSON, E.C. (ur.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Popravljena in razširjena tretja izdaja. 1 039 str. London (Christopher Helm). [za vse vrste ptic – razen spodaj navedenih taksonov in za Lophura imperialis, katerih vzorec je treba obravnavati kot vzorce L. edwardsi]

DICKINSON, E.C. (2005): Popravki 4 (2. 6. 2005) k tretji izdaji Howard in Moore (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (na voljo na spletni strani CITES). [skupaj z DICKINSON 2003 za vse vrste ptic – razen spodaj navedenih taksonov]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278–286. [za Pyrrhura parvifrons]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). V DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (ur.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx edicions). [za Psittacula intermedia in Trichoglossus haematodus]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85–112. [za Garrulax taewanus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. in WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161–170. [za Eriocnemis isabellae]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. in GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123–130. [za Glaucidium mooreorum]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. in HOFLING, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815–819. [za Pionopsitta aurantiocephala]

INDRAWAN, M. in SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160–171. [za Ninox burhani]

NEMESIO, A. in RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba“ or „Perriche jaune“: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1–16. [za Aratinga maculata]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. in ALBANO, C. (2005): Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. – Cotinga, 24: 77–83. [za Pyrrhura griseipectus]

PACHECO, J. F. in WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242–244. [za Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. in PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665–675. [za Aquila hastata]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, 126: 604–612. [for Phaethornis aethopyga]

PORTER, R. F. in KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116–131. [za Buteo socotraensis]

ROSELAAR, C. S. in MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183–196. [za Cacatua goffiniana]

WARAKAGODA, D. H. in RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85–105. [za Otus thilohoffmanni]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421–445. [za Micrastur mintoni]

(c)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. in RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) – Herpetological Journal, 11: 53–68. [za Calumma vatosoa in Calumma vencesi]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) – Zoologische Verhandelingen, 299: 706 str. [za Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. in SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. – Bonn zool. Bull., 57(2): 211–229. [za Trioceros perretti, Trioceros serratus]

BERGHOF, H.-P. in TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. – Sauria, 31 (1): 5–14. [za Phelsuma hoeschi]

BÖHLE, A. in SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). – Salamandra, 39(3/4): 129–138. [za Uroplatus pietschmanni]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost- Madagaskars – Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5–10. [za Calumma glawi]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1–43. [za Varanidae]

BRANCH, W. R. in TOLLEY, K. A. (2010): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. – Afr. J. Herpetology, 59(2): 157–172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [za Nadzikambia baylissi]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1–21. [za Homopus solus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. in TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123–141. [za Bradypodion atromontanum]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. – African Herp News 29: 31–32. [za Python natalensis]

BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) pripravljen na zahtevo Odbora za nomenklaturo CITES. [za Cordylus]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198–203. [za Cyclura lewisi]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa – Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [za Tupinambis]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. in DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus – Herpetologica 54: 477–492. [za Tupinambis cerradensis]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. in VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. – Zootaxa, 2982: 40–48. [za Phelsuma gouldi]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [za Eunectes beniensis]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. in HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427–432. [za Tropidophis xanthogaster]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. in QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98–113. [za Graptemys pearlensis]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. in LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894–905. [za Tupinambis duseni]

FRITZ, U. in HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149–368. Dresden. ISSN 1864-5755. [brez dodatka; za Testudines za imena vrst in družin – razen naslednjih imen, ki se obdržijo: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. in GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. – Salamandra, 46(3): 167–179. [za Calumma tarzan]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. in GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. – Afr. J. Herpetology, 60(2): 130–154. [za Calumma vohibola]

GENTILE, G. in SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. – Zootaxa, 2201: 1–10. [za Conolophus marthae]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. in VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. – Salamandra, 46: 83–92. [za Phelsuma roesleri]

GLAW, F., KÖHLER, J. in VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. – Zootaxa, 2195: 61–68. [za Phelsuma borai]

GLAW, F., KÖHLER, J. in VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. – Zootaxa, 2269: 32–42. [za Furcifer timoni]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129–144. [za Uroplatus giganteus]

GLAW, F. in M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, tretja izdaja. Vences & Glaw Verlag, 496 str. [za Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. in KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. – J. Zool. Lond. 247: 225–238. [za Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. in TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 str., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [za Phelsuma spp., vendar z obdržanjem Phelsuma ocellata]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. in CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, 14: 139–185. [za Morelia clastolepis, Morelia nauta in Morelia tracyae, ter spremembo na nivo vrste Morelia kinghorni]

HEDGES, B. S. in GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436–441. [za Tropidophis spiritus]

HEDGES, B. S. in GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36:157-161. [za Tropidophis hendersoni]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. in DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba – Copeia 1999(2): 376–381. [za Tropidophis celiae]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. in DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology, 35: 615–617. [za Tropidophis morenoi]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. in FEITOSA, D. (2009): Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). – Copeia, 2009 (3): 572–582. [za Corallus batesii]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. str. 19–44. V: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. in Martins, E. P. (ur.), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [za Iguanidae, razen Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense in P. wigginsi, ki se priznajo kot veljavne vrste]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. in BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5–16. [za Python bivittatus]

JESU, R., MATTIOLI, F. in SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) – Doriana 7(311): 1–14. [za Furcifer nicosiai]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. in SHINE, R. (2001): Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113–129. [za Python breitensteini in Python brongersmai]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. in HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413–3426. [za Brachylophus bulabula]

KLAVER, C. J. J. in BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae – Das Tierreich, 112, 85 str. [za Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo in Furcifer – razen vrste Bradypodion, ki je spremenjena v Kinyongia in Nadzikambia, in razen Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi and C. marojezense, ki se priznajo za veljavne vrste]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. – Copeia, 1983 (št. 2): 465–475. [za Nactus serpensinsula]

KOCH, A., AULIYA, M. in ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool. Bull., 57(2): 127–136. [za Varanidae]

KRAUSE, P. in BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). – Bonn Zoological Bulletin, 57: 19–29. [za Trioceros hanangensis]

LANZA, B. in NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical Zoology, 18 (1): 67–136. [za Eryx borrii]

LUTZMANN, N. in LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4–5 (dodatek k peti izdaji: 13). [za Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

MANZANI, P. R. in ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil – Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1–10. [za Tupinambis quadrilineatus]

MANZANI, P. R. in ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil – Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295–302. [za Tupinambis palustris]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. in STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367–391. [za Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

MASSARY, J.-C. DE in HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353–357. [za Crocodilurus amazonicus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. in TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. 1. knjiga, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [za Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae in Viperidae – razen rodov Acrantophis, Sanzinia, Calabaria in Lichanura, ki se obdržijo, ter Epicrates maurus in Tropidophis xanthogaster, ki se priznata za veljavni vrsti]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. in TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. – African Journal of Herpetology, 58(2): 59–70. [za Kinyongia magomberae]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [za Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. in RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. – Zookeys, 113: 39–71. [za Gopherus morafkai]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). – Sauria, 31 (2): 41–48. [za Kinyongia vanheygeni]

NECAS, P., MODRY, D. in SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1–12. [za Chamaeleo narraioca]

NECAS, P., MODRY, D. in SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125–132. [za Chamaeleo ntunte]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. in MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2028: 41–50. [za Kinyongia asheorum]

PASSOS, P. in FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1–30. [za Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. in WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [za razmejitev družin znotraj podreda Sauria]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. in FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429–442. [za Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. in FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). – Zoologica Scripta, 36:301–310. [za Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. in FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61–68. [za Batagur affinis]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. in FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1): 147–160. [za Lissemys ceylonensis]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. in VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. – Zootaxa, 3022: 39–57. [za Uroplatus finiavana]

RAW, L. in BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1–7. [za Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C.J. in NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711–734. [za Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. – V: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (ur.), The natural history of Madagascar: 934–949. Chicago. [za Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. in INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423–440. [za Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. in VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). – Zootaxa, 2429: 1–28. [za Phelsuma dorsovittata, P. parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. – Journal of Herpetology, 42(4): 645–667. [za Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. in WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) – Herpetologica, 56: 257–270. [za Naja mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. in VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283–315. [za Candoia paulsoni, C. superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. in EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. – Zootaxa, 3002: 1–16. [za Trioceros nyirit]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia – Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293–299. [za Chamaeleo balebicornutus in Chamaeleo conirostratus]

TILBURY, C. R. in TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. – Zootaxa, 2226: 43–57. [za Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

TILBURY, C. R. in TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2079: 57–68. [za Trioceros]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A.. in BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 1426: 68. [za pravilen zapis Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. in BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23–38. [za Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. in MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 351–365. [za Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. in VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. – Biol. Lett., objavljeno na spletu 8. septembra 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701. [za Archaius tigris]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. – Australian Zoologist, 35(2): 432–434. [za Crocodylus johnstoni]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. in BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1–17. [za Chamaeleo necasi]

WALBRÖL, U. in WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41–44. [za Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

WERMUTH, H. in MERTENS, R. (1996) (ponatis): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 str. Jena (Gustav Fischer Verlag). [za Testudines order names, Crocodylia in Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. in SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge, 56(1–2): 55–99. [za Uromastyx, Saara]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339–406. [za Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix and Naja sumatrana]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. in JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112–136. [za Python kyaiktiyo]

(d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, podatki povzeti po FROST, D. R. (ur.) (2011): Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), različica 5.5 od decembra 2011

v kombinaciji z BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. in SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). – Zootaxa, 3083: 1–120. [za vse vrste dvoživk]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species, enostransko naveden v prilogah k Uredbi (ES) št. 338/97, ni vključen v dodatke CITES, podatki o vrstah povzeti po FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, an online reference, različica 5.6 (9. januar 2013)

(e)    ELASMOBRANCHII,ACTINOPTERYGII IN SARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii in Actinopterygii, razen rodu Hippocampus), podatki povzeti po ESCHMEYER, W.N. in FRICKE, R. (ur.): Catalog of Fishes, an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), različica, naložena 30. novembra 2011. [za vse morske pse in vrst rib, razen rodu Hippocampus]

FOSTER, R. in GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613: 61–68. [za Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. in KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37–44. [za Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243–246. [za Hippocampus]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293–340. [za Hippocampus]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113–116. [za Hippocampus]

LOURIE, S. A. in RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284–291. [za Hippocampus]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. in HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (druga izdaja na voljo na CD-ROM-u). [za Hippocampus]

LOURIE, S. A. in KUITER, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963: 54–68. [za Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. IN LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339–349. [RA Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. IN LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19–21. [za Hippocampus tyro]

(f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. in CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3): 133–143. [za ščipalce rodu Pandinus]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26–30. [za Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, podatki povzeti po PLATNICK, N. (2006): The World Spider Catalog, an online reference, različica 6.5 z dne 7. aprila 2006. [za Theraphosidae]

(g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347–352. [za Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 str. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [za ptičjekrile metulje rodov Ornithoptera, Trogonoptera in Troides]

(h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. in NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, knjiga 6/2, 178 str., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [za Hirudo medicinalis in Hirudo verbana]

(i)    ANTHOZOA IN HYDROZOA

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, na podlagi informacij, ki jih je zbral UNEPWCMC 2012.

RASTLINSTVO

The Plant-Book, druga izdaja [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (ponatis s popravki, 1998)] (za rodovna imena vseh rastlin iz dodatkov h Konvenciji, razen če so nadomeščena s standardnimi kontrolnimi seznami, ki jih sprejme Konferenca pogodbenic).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8. izdaja (J. C. Willis, pregledal H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) za rodovne sinonime, ki niso navedeni v The Plant-Book, razen če so nadomeščeni s standardnimi kontrolnimi seznami, ki jih sprejme Konferenca pogodbenic, kot je navedeno spodaj.

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne in K. D. Hill, 1995; V: P. Vorster (ur.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, str. 55–64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch), kot smernica za navajanje imen vrst Cycadaceae, Stangeriaceae in Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, zbral Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska), kot smernica za navajanje imen vrst Cyclamen (Primulaceae), Galanthus in Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, druga izdaja (1999, zbral D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska), kot smernica za navajanje imen vrst družine Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska), kot smernica za navajanje imen vrst Dionaea, Nepenthes in Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, zbral Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, v sodelovanju z Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska) in dopolnilo: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland], kot smernica za navajanje imen vrst Aloe in Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001), kot smernica za navajanje imen vrst Taxus.

CITES Orchid Checklist (zbral Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo), kot smernica za navajanje imen vrst Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione in Sophronitis (1. knjiga, 1995) in Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula in Encyclia (2. knjiga, 1997) ter Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides in Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda in Vandopsis (3. knjiga, 2001); ter Aerides, Coelogyne, Comparettia in Masdevallia (4. knjiga, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), druga izdaja (S. Carter in U. Eggli, 2003, izdal Zvezni urad za ohranjanje narave, Bonn, Nemčija), kot smernica za navajanje imen vrst sukulentnih mlečkovk.

Dicksonia species of the Americas (2003, zbrala botanični vrt iz Bonna in Zvezni urad za ohranjanje narave, Bonn, Nemčija), kot smernica za navajanje imen vrst Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (ur.) (2003). Strelitzia 14: 150–151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, kot smernica za navajanje imen vrst Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. in Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, kot smernica za navajanje imen vrste Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): naslov avtorjev: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Dunaj (Avstrija), kot smernica za navajanje imen vrste Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 in dopolnila), ki ga je izdal UNEP – WCMC, se lahko uporablja kot neformalen pregled znanstvenih imen, ki jih je za živalske vrste iz prilog k Uredbi (ES) št. 338/97 sprejela Konferenca pogodbenic, in kot neformalen povzetek informacij, ki jih vsebujejo standardni viri, sprejeti za nomenklaturo CITES.

▼B
PRILOGA IX

1. Kode za navajanje namena posla v dovoljenjih in potrdilih, navedenih v členu 5(5)

B

gojitev v ujetništvu ali umetno razmnoževanje

E

izobraževanje

G

botanični vrtovi

H

lovske trofeje

L

uveljavljanje/sodni nameni/forenzični nameni

M

medicinski nameni (tudi biomedicinske raziskave)

N

ponovna naselitev ali naselitev v naravo

P

osebni nameni

▼M6

Q

potujoče razstave (zbirka vzorcev, cirkus, zverinjak, razstava rastlin, orkester ali muzejska razstava, ki se uporablja za javno prikazovanje v komercialne namene)

▼B

S

znanstveni nameni

T

komercialni nameni

Z

živalski vrtovi

2. Kode za navajanje vira osebkov v dovoljenjih in potrdilih, navedene v členu 5(6)

W

osebki odvzeti iz narave

▼M2

R

Osebki živali, gojenih v nadzorovanem okolju, ki so bili kot jajca ali mladiči vzeti iz narave, kjer bi imeli sicer zelo malo možnosti za preživetje do odrasle dobe

D

Živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v komercialne namene v organizacijah, vključenih v register sekretariata CITES, skladno z Resolucijo Conf. 12.10 (Rev. CoP15), in rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v komercialne namene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

▼B

A

rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

▼M2

C

Živali, ki so gojene v ujetništvu skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

▼B

F

v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I

odvzeti ali zaseženi osebki ( 7 )

O

predkonvencijski osebki (7) 

U

vir ni znan (mora biti utemeljeno)

▼M6

X

Osebki, vzeti iz morskega okolja, ki ni pod jurisdikcijo nobene države

▼M1
PRILOGA X

ŽIVALSKE VRSTE IZ ČLENA 62(1)

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

▼M6

Lophophorus impejanus

▼M1

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

▼B
PRILOGA XI

Tipi bioloških vzorcev iz člena 18 in njihova uporabaTip vzorca

Tipična velikost vzorca

Uporaba vzorca

Kri, tekoča

Kapljice ali 5 ml čiste krvi v epruveti z antikoagulantom, lahko se pokvari v 36 urah

Hematologija in standardni biokemijski testi za diagnosticiranje bolezni; taksonomske raziskave; biomedicinske raziskave

Kri, posušena (bris)

Kapljica krvi na objektnem stekelcu, običajno fiksirana s kemičnim fiksativom

Štetje krvničk in testiranje prisotnosti parazitov, ki povzročajo bolezen

Kri, strjena (serum)

5 ml krvi v epruveti z ali brez krvnega strdka

Serologija in odkrivanje protitelesc za dokazovanje bolezni; biomedicinske raziskave

Tkiva, fiksirana

5 mm3 koščki tkiv v fiksativu

Histologija in elektronska mikroskopija za odkrivanje bolezenskih znakov; taksonomske raziskave; biomedicinske raziskave

Tkiva, sveža (razen jajčnih celic, spermijev in zarodnih celic)

5 mm3 koščki tkiv, včasih zamrznjenih

Mikrobiologija in toksikologija za odkrivanje organizmov in strupov; taksonomske raziskave; biomedicinske raziskave

Mukus

Drobni koščki tkiva v epruveti na krpici

Gojenje bakterij, gliv itd. za diagnosticiranje bolezni

Dlaka, koža, peresa, luske

Majhni, včasih drobni koščki povrhnjice v epruveti (prostornina do 10 ml) z ali brez fiksativa

Genetski in forenzični testi ter odkrivanje parazitov in patogenov in drugi testi

Celične linije in tkivne kulture

Velikost vzorca ni omejena

Celične linije so umetni proizvodi, gojeni kot primarne ali kontinuirane celične linije, ki se v velikem obsegu uporabljajo pri testiranju proizvedenih cepiv ali drugih medicinskih proizvodov in taksonomskih raziskavah (npr. kromosomske študije in ekstrakcije DNK)

DNK

Majhne količine krvi (do 5 ml), dlaka, peresni mešiček, mišično in tkivo organa (npr. jeter, srca itd.), čista DNK itd.

Določanje spola; identificiranje; forenzične preiskave; taksonomske raziskave; biomedicinske raziskave

Izločki (slina, strup, mleko)

1–5 ml v stekleničkah

Filogenetske raziskave, proizvajanje protistrupa, biomedicinske raziskave
PRILOGA XII

Primerjalna razpredelnicaUredba (ES) št. 1808/2001

Ta uredba

Člen 1, točki (a) in (b)

Člen 1, točki 1 in 2

Člen 1, točka (c)

Člen 1, točke (d), (e) in (f)

Člen 1, točke 3, 4 in 5

Člen 1, točke 6, 7 in 8

Člen 2(1) in (2)

Člen 2(1) in (2)

Člen 2(3) in (4)

Člen 2(3) in (4)

Člen 2(5) in (6)

Člen 3

Člen 3

Člen 4(1) in (2)

Člen 4(1) in (2)

Člen 4(3), točki (a) in (b)

Člen 5, prvi odstavek, točki 1 in 2

Člen 5, prvi odstavek, točka 3

Člen 4(3), točke (c), (d) in (e)

Člen 5, prvi odstavek, točke 4, 5 in 6

Člen 4(4)

Člen 6

Člen 4(5)

Člen 7

Člen 5

Člen 8

Člen 6

Člen 9

Člen 7(1)

Člen 10

Člen 7(2)

Člen 11

Člen 7(3) in (4)

Člen 12

Člen 8(1)

Člen 13

Člen 8(2)

Člen 14

Člen 8(3)

Člen 15(1) in (2)

Člen 8(4)

Člen 15(3) in (4)

Člen 8(5)

Člen 16

Člen 8(6) in (7)

Člen 17

Člena 18–19

Člen 9

Člen 20

Člen 10

Člen 21

Člen 11

Člen 22

Člen 12

Člen 23

Člen 13

Člen 24

Člen 14

Člen 25

Člen 15

Člen 26

Člen 16

Člen 27

Člen 17

Člen 28

Člen 18

Člen 29

Členi 30–44

Člen 19

Člen 45

Člen 20(1)

Člen 46

Člen 20(2)

Člen 47

Člen 20(3), točki (a) in (b)

Člen 48(1), točki (a) in (b)

Člen 20(3), točka (c)

Člen 20(3), točki (d) in (e)

Člen 48(1), točki (c) in (d)

Člen 20(4)

Člen 49

Člen 20(5) in (6)

Člen 50(1) in (2)

Člen 21

Člen 51

Člen 22

Člen 52

Člen 23

Člen 53

Člen 24

Člen 54

Člen 25

Člen 55

Člen 26

Člen 56

Člen 27(1), prva in druga alinea in nadaljnje besedilo

Člen 57(1), točke (a), (b) in (c)

Člen 27(2), (3) in (4)

Člen 57(2), (3) in (4)

Člen 27(5), točki (a) in (b)

Člen 57(5), točki (a) in (b)

Člen 57(5), točki (c) in (d)

Člen 28(1), prva in druga alinea

Člen 58(1), točki (a) in (b)

Člen 28(2) in (3)

Člen 58(2) in (3)

Člen 28(4), točki (a) in (b)

Člen 58(4)

Člen 29

Člen 59

Člen 30

Člen 60

Člen 31

Člen 61

Člen 32

Člen 62

Člen 33

Člen 63

Člen 34(1)

Člen 34(2), točke (a) do (f)

Člen 64(1), točke (a) do (f)

Člen 34(2), točki (g) in (h)

Člen 64(2)

Člen 35(1) in (2)

Člen 65(1) in (2)

Člen 35(3), točki (a) in (b)

Člen 65(3)

Člen 65(4)

Člen 36(1)

Člen 66(1), (2) in (3)

člen 36(2)

Člen 66(4)

Člen 36(3) in (4)

Člen 66(5) in (6)

Člen 66(7)

Člen 36(5)

Člen 66(8)

Člen 37

Člen 67

Člen 38

Člen 68

Člen 39

Člen 69

Člen 40

Člen 70

Člen 41

Člen 71

Člen 42

Člen 74

Člen 43

Člen 72

Člen 44

Člen 73

Člen 45

Člen 75

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga II

Priloga III

Priloga IV

Priloga III

Priloga V

Priloga IV

Priloga VI

Priloga V

Priloga VII

Priloga VI

Priloga VIII

Priloga VII

Priloga IX

Priloga VIII

Priloga X

Priloga XI

Priloga XII

▼M6
PRILOGA XIII

VRSTE IN POPULACIJE IZ ČLENA 57(3a)

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus( 1 ) UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

( 2 ) UL L 384, 31.12.1982, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2727/95 (UL L 284, 28.11.1995, str. 3).

( 3 ) UL L 250, 19.9.2001, str. 1.

( 4 ) UL L 242, 7.9.2012, str. 13.

( 5 ) UL L 344, 7.12.1983, str. 1.

( 6 ) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/57 z dne 15. januarja 2015 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 792/2012 glede pravil za obliko dovoljenj, potrdil in drugih dokumentov iz Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ter iz Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 (UL L 10, 16.1.2015, str. 19)

( 7 ) Se uporablja le skupaj s še drugo kodo vira.