02005D0734 — SL — 16.02.2017 — 009.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 19. oktobra 2005

o določitvi ukrepov biološke varnosti za zmanjšanje tveganja prenosa visoko patogene aviarne influence, ki jo povzroča virus influence A H5N1, s ptic, ki živijo v divjini, na perutnino in druge ptice v ujetništvu ter zagotavljanje sistema zgodnjega odkrivanja na območjih z izrazitim tveganjem

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 4163)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/734/ES)

(UL L 274, 20.10.2005, p.105)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/263 z dne 14. februarja 2017

L 39

6

16.2.2017