02005A0126(01) — SL — 01.03.2017 — 004.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembah Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode

(UL L 023 26.1.2005, str. 19)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

SKLEP št. 1/2013 SKUPNEGA ODBORA EU-ŠVICA 2013/147/EU z dne 18. marca 2013

  L 82

60

22.3.2013

 M2

SKLEP št. 1/2014 SKUPNEGA ODBORA EU-ŠVICA 2014/104/EU z dne 13. februarja 2014

  L 54

19

22.2.2014

 M3

SKLEP št. 1/2015 SKUPNEGA ODBORA EU-ŠVICA z dne 20. marca 2015

  L 88

16

1.4.2015

►M4

SKLEP št. 1/2017 SKUPNEGA ODBORA EU-ŠVICA z dne 8. februarja 2017

  L 54

16

1.3.2017
▼B

SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembah Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvodeEVROPSKA SKUPNOST, v nadaljevanju „Skupnost“,

na eni strani in

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA, v nadaljevanju „Švica“,

na drugi strani,

v nadaljevanju „Pogodbenici“, STA SE

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 in Skupne izjave o nadaljnjih pogajanjih, priložene sklepnim listinam Sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami ter Švicarsko konfederacijo, podpisane v Luxembourgu dne 21. junija 1999,

KER je treba Protokol št. 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, v nadaljevanju „Sporazum“, v skladu z izidi Urugvajskega kroga posodobiti in prilagoditi v zvezi s seznamom proizvodov,

KER naj se trgovski tokovi med Švico in novimi državami članicami po razširitvi Evropske unije ohranijo,

Z ŽELJO izboljšati vzajemni dostop na trg predelanih kmetijskih proizvodov,

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi, glede Protokola št. 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 17. marca 2000,

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:Člen 1

Sporazum se spremeni, kakor sledi:

1. Priloga I k Sporazumu se nadomesti z novo Prilogo I, ki je priložena temu sporazumu kot Priloga 1.

2. Protokol št. 2 k Sporazumu se nadomesti z novim Protokolom št. 2, ki je priložen temu sporazumu kot Priloga 2.

Člen 2

Z začetkom veljavnosti tega sporazuma se razveljavijo naslednji sporazumi:

 Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani, glede Protokola št. 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 17. marca 2000,

 Izmenjava pisem med Evropsko komisijo in švicarsko zvezno upravo glede dogovorov za izboljšanje preglednosti različnih ukrepov cenovnih nadomestil, ki jih uporabljata Evropska skupnost in Švica ter vplivajo na trgovino predelanih kmetijskih proizvodov iz Protokola št. 2 z dne 29. novembra 1988.

Člen 3

Priloge k temu sporazumu, vključno s tabelami in dodatki k tabelam ter dodatek k Protokolu št. 2, so sestavni del tega sporazuma.

Člen 4

1.  Ta sporazum se na eni strani uporablja na ozemljih, kjer se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti in pod v njej določenimi pogoji, ter na ozemlju Švice na drugi strani.

2.  Ta sporazum se uporablja tudi na ozemlju Kneževine Lihtenštajn, dokler je ohranjena carinska unija s Švico.

Člen 5

1.  Ta sporazum pogodbenice odobrijo v skladu s svojimi postopki. Veljati začne na dan, ki sledi dnevu, na katerega sta se pogodbenici uradno obvestili o končanju za to potrebnih notranjih postopkov.

2.  Do končanja ratifikacijskih postopkov iz odstavka 1 pogodbenici uporabljata ta sporazum od prvega dne četrtega meseca po datumu podpisa, v primeru, da so izvedbeni ukrepi, kakor je določeno v členu 5(4) Protokola št. 2, sprejeti istega dne.

Člen 6

1.  Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v češkem, danskem, nizozemskem, angleškem, estonskem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, madžarskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno.

2.  Različico v malteškem jeziku pogodbenici overita z izmenjavo pisem. Ta različica je enako verodostojna kot različice iz odstavka 1.

V potrditev tega so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého øíjna dva tisíce ètyøi.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburga, divi tukstoši ceturta gada divdesmit sestaja oktobri.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettõezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoè štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

signatory

PRILOGA 1

„PRILOGA ISeznam proizvodov iz člena 2(i) Sporazuma:

Oznaka HS

Poimenovanje

2905 43

– – Manitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

3501

Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila:

3501 10

– Kazein

ex 3501 90

– Drugo:

– Drugo razen kazeinskih lepil

3502

Albumini (vključno s koncentrati dveh ali več proteinov iz sirotke, z vsebnostjo 80 mas. % ali več proteinov iz sirotke, računano na suho snov), albuminati in drugi albuminski derivati:

– Jajčni albumin:

3502 11

– – Sušeni

3502 19

– – Drugo

3502 20

– Mlečni albumin, vključno s koncentrati dveh ali več beljakovin sirotke

3505

Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani ali estrificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih modificiranih škrobov

3809

Sredstva za dodelavo, nosilci barv za pospeševanje barvanja ali fiksiranja barv ter drugi proizvodi in pripravki (npr. sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

3809 10

– Na osnovi škrobnih snovi

3823

Industrijske maščobne monokarboksilne kisline; kisla olja iz rafinacije; industrijski maščobni alkoholi:

– Industrijske maščobne monokarboksilne kisline; kisla olja iz rafinacije:

3823 11

– – Stearinska kislina

3823 12

– – Oleinska kislina

3823 19

– – Drugo

3823 70

– Industrijski maščobni alkoholi

3824 60

– Sorbitol (drugo kakor pod tarifno podštevilko 2905 44 )

5301

Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5302

Konoplja (Canabis sativa L.), surova ali predelana, toda nepredena; predivo in odpadki prave konoplje (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)“

PRILOGA št. 2

PROTOKOL 2

V zvezi z nekaterimi predelanimi kmetijskimi proizvodi

Člen 1

Splošna načela

1.  Določbe Sporazuma se uporabljajo za proizvode, naštete v tabelah I in II, razen če ni v tem protokolu drugače določeno.

2.  Natančneje, pogodbenici za te proizvode ne uvajata carin na uvoz ali drugih dajatev z enakim učinkom, vključno s kmetijskimi komponentami in ne dodeljujeta izvoznih nadomestil ali kakršnih koli nadomestil, odpustitev ali neplačil, delnih ali v celoti, za carine ali dajatve z enakim učinkom.

3.  Do začetka uporabljanja Protokola št. 3 k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru v Kneževini Lihtenštajn, se določbe tega protokola uporabljajo tudi za Kneževino Lihtenštajn.

Člen 2

Uporaba ukrepov cenovnih nadomestil

1.  Zaradi upoštevanja razlik v ceni kmetijskih surovin, ki se uporabljajo pri izdelavi proizvodov, navedenih v Tabeli I, Sporazum ne izključuje uporabe ukrepov cenovnih nadomestil za te proizvode; to je obračunavanje kmetijskih komponent ob uvozu in dodeljevanje izvoznih nadomestil ali dodeljevanje nadomestil, odpustitve ali neplačila, delnih ali v celoti, carin ali dajatev z enakimi učinki.

2.  Če pogodbenica uporablja notranje ukrepe, kateri zmanjšajo ceno surovin predelovalni industriji, se ti ukrepi upoštevajo pri izračunu cene kompenzacijskega zneska.

Člen 3

Ukrepi cenovnih nadomestil pri uvozih

1.  Švicarski osnovni zneski za osnovne kmetijske proizvode, upoštevani pri izračunu kmetijskih komponent pri uvozih, ne presegajo niti razlike med Švicarsko domačo referenčno ceno in domačo referenčno ceno Skupnosti za osnovne kmetijske proizvode niti ne švicarskih uvoznih dajatev, ki se dejansko uporabljajo za osnovne kmetijske proizvode pri uvozu.

2.  Švicarski uvozni režim za proizvode, navedene v Tabeli I, je določen v Tabeli IV.

3.  Če je švicarska domača referenčna cena nižja kot domača referenčna cena Skupnosti, lahko Skupnost uvede ukrepe cenovnih nadomestil, kot je določeno v členu 2, to je obračunavanje kmetijskih komponent ob uvozu, v skladu z Uredbo (ES) št. 1460/96 in poznejšimi uredbami.

Člen 4

Ukrepi cenovnih nadomestil pri izvozih

1.  Švicarska izvozna nadomestila ali nadomestila, odpustitve ali neplačila, delna ali v celoti, carin ali dajatev z enakimi učinki za izvoz v Skupnost, za proizvode, navedene v Tabeli I, ne smejo presegati razlike med švicarsko domačo referenčno ceno in domačo referenčno ceno Skupnosti za osnovne kmetijske proizvode, ki se uporabljajo pri izdelavi teh proizvodov, pomnožene z dejansko uporabljenimi količinami. Če je švicarska domača referenčna cena enaka ali nižja kot domača referenčna cena Skupnosti, so švicarska izvozna nadomestila ali nadomestila, odpustitve ali neplačila, delna ali v celoti, carin ali dajatev z enakimi učinki, enaka nič.

2.  Če je švicarska domača referenčna cena nižja kot domača referenčna cena Skupnosti, lahko Skupnost uvede ukrepe cenovnih nadomestil, kot je določeno v členu 2, to je dodeljevanje izvoznih nadomestil v skladu z Uredbo (ES) št. 1520/2000 in poznejšimi uredbami ali dodeljevanje nadomestil, odpustitev ali neplačil, delnih ali v celoti, carin ali dajatev z enakimi učinki.

3.  Za sladkor (HS tarifne številke 1701 , 1702 in 1703 ), ki se uporablja pri izdelavi proizvodov, navedenih v Tabeli I in Tabeli II, pogodbenici ne smeta dodeliti katerih koli izvoznih nadomestil ali katerih koli nadomestil, odpustitev ali neplačil, delnih ali v celoti, carin ali dajatev z enakimi učinki.

Člen 5

Referenčne cene

1.  Domače referenčne cene Skupnosti in Švice za kmetijske surovine iz členov 3 in 4, so navedene v Tabeli III.

2.  Pogodbenici redno, vsaj enkrat letno, posredujeta Skupnemu odboru domače referenčne cene vseh surovin, za katere se uporabljajo ukrepi cenovnih nadomestil. Posredovane domače referenčne cene odražajo stanje dejanskih cen na ozemlju pogodbenice. To so cene, ki jih predelovalna industrija običajno plača v trgovini na debelo ali proizvodnji. Če so kmetijske surovine ali njihov del predelovalni industriji na voljo po nižji ceni, kot je cena, ki prevladuje na domačem trgu, se posredovane domače referenčne cene ustrezno prilagodijo.

3.  Skupni odbor za kmetijske surovine, navedene v Tabeli III, na osnovi informacij, ki jih posredujejo službe Komisije in švicarske zvezne uprave, določi domače referenčne cene in razlike v ceni. Če je to potrebno za ohranjanje relativnih prednostnih marž, se prilagodijo osnovni zneski kmetijskih surovin, navedenih v Tabeli IV.

4.  Skupni odbor pred uporabo tega protokola preuči domače cene za kmetijske surovine iz členov 3 in 4, ki so navedene v Tabeli III.

Člen 6

Posebna določba o upravnem sodelovanju

Posebne določbe o upravnem sodelovanju so določene v dodatku k temu protokolu.

Člen 7

Spremembe

Skupni odbor se lahko odloči za spremembo tabel, dodatkov k tabelam in dodatka, priloženih k temu protokolu.

TABELA I

Proizvodi, za katere veljajo ukrepi cenovnih nadomestilHS tarifna številka

Poimenovanje proizvodov

0403

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir, in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali aromatizirano ali z dodanim sadjem, oreški ali kakavom:

.10

– Jogurt:

ex .10

– – aromatiziran ali z dodanim sadjem, oreški ali kakavom

.90

– Drugo:

ex .90

– – aromatiziran ali z dodanim sadjem, oreški ali kakavom

0405

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi:

.20

– Mlečni namazi:

ex .20

– Z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, vendar z manj kot 75 mas. % maščobe

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen jedilnih masti ali olj ali njihovih frakcij iz tarifne št. 1516 :

.10

– Margarina, razen tekoče margarine:

ex .10

– – Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob

.90

– Drugo:

ex .90

– – Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava

1806

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, škroba ali sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava v prahu v količini manj kot 40 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tarifnih št. 0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom kakavovega prahu v količini manj kot 5 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen

1904

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (na primer koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljenca in zdroba), predkuhana ali kako drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki

2004

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tarifne št. 2006 :

.10

– Krompir:

ex .10

– – V obliki moke, zdroba ali kosmičev

2005

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tarifne št. 2006 :

.20

– Krompir:

ex .20

– V obliki moke, zdroba ali kosmičev

2008

Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in zajeti na drugem mestu:

– Oreški, arašidi in druga semena, vključno mešanice:

.11

– – Arašidi:

ex .11

– – – Kikirikijevo maslo

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali maté čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati:

– Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:

.12

– – Pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:

ex .12

– – – Ki vsebujejo 1,5 mas. % ali več mlečne maščobe, 2,5 mas. % ali več mlečnih beljakovin, 5 mas. % ali več sladkorja ali 5 mas. % ali več škroba

.20

– Ekstrakti, esence in koncentrati čaja ali maté čaja ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi čaja ali maté čaja:

ex .20

– Drugo, ki vsebuje 1,5 mas. % ali več mlečne maščobe, 2,5 mas. % ali več mlečnih beljakovin, 5 mas. % ali več sladkorja ali 5 mas. % ali več škroba

2103

Pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimb; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

.20

– paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake

.90

– Drugo:

ex .90

– – drugo kot mangov „chutney“, tekoč

2104

Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena živila

2105

Sladoled in druge ledene sladice, s kakavom ali brez kakava

2106

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

.10

– Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinske snovi:

ex .10

– – Vsebujoče več kot 1 % mlečnih maščob, 1 % drugih maščob ali več kot 5 % sladkorjev

.90

– Drugo

2208

Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol. %; destilati, likerji in druge alkoholne pijače:

ex .90

– Drugo razen nedenaturiranega etanola, z vsebnostjo manj kot 80 vol. % in drugo razen zgoščenega grozdnega soka z dodanim alkoholom

3501

Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila

.10

– Kazein

.90

– Drugo:

ex .90

– – Drugo razen kazeinskih lepil

TABELA II

Proizvodi proste trgovineHS tarifna številka

Poimenovanje proizvodov

0501

Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških las

0502

Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev; jazbečeva ali druga dlaka za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak

0503

Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage

0505

Koža in drugi deli ptic, s perjem ali puhom, perje in deli perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso vnaprej obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja

10

– Vrsta perja, ki se uporablja za polnjenje, puh

ex 90

– Drugo (razen za živalsko krmo)

0506

Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, enostavno pripravljeni (toda nerazrezani v oblike), namočeni v kislino ali brez želatine; prah in odpadki teh izdelkov

0507

Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovi ali enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

0508

Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike, prah in odpadki teh izdelkov:

ex 00

– Drugo razen za živalsko krmo

0509

Naravne spužve živalskega izvora

0510

Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

0710

Vrtnine, zamrznjene:

40

– Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

0711

Vrtnine, začasno konzervirane (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno konzerviranje), vendar v tem stanju neprimerne za takojšnjo prehrano:

90

– Druge vrtnine, mešanice vrtnin:

ex 90

– – Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave

0902

Čaj, aromatiziran ali ne

0903

Maté čaj

1212

Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa, sladkorni trs, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino cikorije, nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum), vrst, ki se uporabljajo predvsem za človeško prehrano in niso navedene in ne zajete na drugem mestu:

ex 20

– Morske in druge alge (razen za živalsko krmo)

1302

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov

1401

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)

1402

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot materiali za polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski lasje, morska trava), vključno s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s podlago ali brez podlage

1403

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za izdelovanje metel in ščetk (npr. sirek, pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih

1404

Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

10

– Surovi rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za barvanje ali strojenje

20

– Bombažni puhek

ex 90

– Drugo (razen za živalsko krmo)

1505

Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob (vključno z lanolinom):

ex 00

– Drugo razen za živalsko krmo

1516

Masti in olja živalskega ali rastlinska izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani:

20

– Masti in olja rastlinskega izvora in njihove frakcije:

ex 20

– – Hidrogenirano ricinusovo olje, tako imenovani „opalni vosek“

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen jedilnih masti ali olj ali njihovih frakcij iz tar. št. 1516 :

90

– Drugo:

ex 90

– – Užitne mešanice preparatov, ki se uporabljajo pri podmazovanju kalupov

1518

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516 ; neužitne mešanice ali preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije različnih masti ali olj iz tega poglavja, neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu:

ex 00

– Linoksin

1520

Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi

1521

Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani

1522

Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi maščobnih substanc ali živalskih ali rastlinskih voskov

1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni sladkor:

50

– Kemično čista fruktoza

90

– Drugo, vključno z invertnim sladkorjem, in druge mešanice sladkorja in sladkornega sirupa, ki vsebujejo 50 mas. % fruktoze v suhem stanju

ex 90

– – Kemično čista maltoza (razen za živalsko krmo)

1803

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

1804

Kakavovo maslo, maščoba in olje

1805

Kakav v prahu, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil

1903

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot kosmiči, zrnca, perle in v podobnih oblikah

2001

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini:

90

– Drugo:

ex 90

– – Sladka koruza (Zea mays var. saccharata); palmovi srčki; jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin iz tarifne številke 0714

2004

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tarifne št. 2006 :

90

– Druge vrtnine in mešanice vrtnin:

ex 90

– – Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

2005

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tarifne št. 2006 :

80

– Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

2006

Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (suhi, glazirani ali kristalizirani):

ex 00

– Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih

2008

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:

– Oreški, arašidi in druga semena, vključno mešanice:

11

– – Arašidi:

ex 11

– – – Arašidi, praženi

– Drugo, vključno z mešanicami, razen tistih iz podštevilke 2008 19 :

91

– – Palmovi srčki

99

– – Drugo:

ex 99

– – – Koruza, druga kot sladka koruza (Zea maysvar. saccharata)

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali maté čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati:

– Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:

11

– – Ekstrakti, esence in koncentrati

12

– – Pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:

ex 12

– – – Ki ne vsebujejo mlečnih maščob, mlečnih beljakovin, sladkorja ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 2,5 mas. % mlečnih beljakovin, 5 mas. % sladkorja ali škroba

20

– Ekstrakti, esence in koncentrati čaja ali maté čaja ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi čaja ali maté čaja:

ex 20

– – Ki ne vsebujejo mlečnih maščob, mlečnih beljakovin, sladkorja ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 2,5 mas. % mlečnih beljakovin, 5 mas. % sladkorja ali škroba

30

– Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki, njihovi ekstrakti, esence in koncentrati:

2102

Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tarifnih št. 3002); pripravljeni pecilni praški:

ex 10

– Aktiven kvas (razen pekovskega kvasa in razen za živalsko krmo)

ex 20

– Neaktiven kvas; drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi (ne za živalsko krmo)

30

– Pripravljeni pecilni praški

2103

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

10

– Sojina omaka

30

– Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

ex 30

– – Gorčična moka in zdrob, razen za živalsko krmo; pripravljena gorčica

90

– Drugo:

ex 90

– – Mangov „chutney“, tekoč

2106

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

10

– Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinske snovi:

ex 10

– – Drugo, ki vsebuje več kot 1 % mlečnih maščob, 1 % drugih maščobe ali več kot 5 % sladkorjev

2201

Vode, vključno z mineralnimi vodami in sodavico, brez sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg

▼M4

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov iz tarifne številke 2009 :

.10

– Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome

.91

– brezalkoholno pivo

.99

– Drugo:

ex.99

– – Razen sadnih ali zelenjavnih sokov iz tarifnih številk 2002 in 2009 ter njihovih mešanic, razredčenih s sodavico ali z vodo ali z vodnimi izvlečki čaja, zelišč, kave ali maté čaja, in razen tistih, ki vsebujejo mlečne sestavine iz tarifnih številk 0401 in 0402

▼B

2203

Pivo iz slada

2205

Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje

2207

Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo 80 vol. % ali več; etanol in drugi denaturirani alkoholi, s katero koli vsebnostjo alkohola:

2208

Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol. %; destilati, likerji in druge alkoholne pijače:

20

– Žganja, pridobljena z destilacijo vina in iz grozdja, grozdnega drozga ali grozdnih tropin

30

– viskiji

40

– rum in tafia

50

– gin in brinjevec

60

– vodka

70

– likerji in krepilne pijače

2209

Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline

▼M4

TABELA III

Domače referenčne cene EU in ŠviceKmetijska surovina

Švicarska domača referenčna cena

v CHF za 100 kg neto

Domača referenčna cena EU

v CHF za 100 kg neto

Člen 4(1)

se uporablja v Švici Razlika med referenčno ceno Švice/EU

v CHF za 100 kg neto

Člen 3(3)

se uporablja v EU Razlika med referenčno ceno Švice/EU

v EUR za 100 kg neto

Navadna pšenica

52,10

18,37

33,75

0,00

Trda pšenica

1,20

0,00

42,75

16,35

26,40

0,00

Ječmen

Koruza

Navadna pšenična moka

90,40

40,20

50,20

0,00

Polnomastno mleko v prahu

585,00

261,37

323,65

0,00

Posneto mleko v prahu

396,20

195,08

201,10

0,00

Maslo

1 010,90

368,10

642,80

0,00

Beli sladkor

Jajca

38,00

0,00

Svež krompir

43,25

17,66

25,60

0,00

Rastlinska mast

170,00

0,00

▼B

TABELA IV

Švicarski uvozni režim

(a) Carinska dajatev za proizvode, navedene v dodatku k tej tabeli, je kmetijska komponenta, izračunana na osnovi neto teže. Standardni recepti so določeni v dodatku.

▼M4

(b) Osnovni zneski za kmetijske surovine, ki se upoštevajo pri izračunu kmetijskih komponent:Kmetijska surovina

Osnovni uporabljeni znesek v Švici

Člen 3(2)

Osnovni uporabljeni znesek v EU

Člen 4(2)

v CHF za 100 kg neto

v EUR za 100 kg neto

Navadna pšenica

27,20

0,00

Trda pšenica

1,00

0,00

20,95

0,00

Ječmen

Koruza

Navadna pšenična moka

40,90

0,00

Polnomastno mleko v prahu

262,65

0,00

Posneto mleko v prahu

163,90

0,00

Maslo

523,90

0,00

Beli sladkor

Jajca

30,95

0,00

Svež krompir

19,90

0,00

Rastlinska mast

138,55

0,00

▼B

(c) Carinska dajatev za proizvode, naštete v naslednji tabeli, je enaka nič.Švicarska tarifna številka

Opombe

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

Drugo razen mangovega „chutneya“, tekoče

2104.3000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

(d) Od začetka uporabe tega protokola se carinske dajatve, navedene v spodnji tabeli, znižajo na nič v treh enakih letnih korakih.Švicarska tarifna številka

Uporabljene dajatve od začetka veljavnosti

Uporabljene dajatve eno leto po začetku veljavnosti

Uporabljene dajatve dve leti po začetku veljavnosti

v CHF na 100 kg neto

v CHF na 100 kg neto

v CHF na 100 kg neto

2208.9021

27,30

13,70

Nič

2208.9022

46,70

23,30

Nič

(e) Tarifne številke, določene v tej tabeli, se nanašajo na tiste, ki se uporabljajo v Švici 1. januarja 2002. Kljub členu 12a tega sporazuma, katere koli morebitne spremembe v tarifni nomenklaturi na pogoje te tabele ne vplivajo.

Dodatek k tabeli IV

Švicarski standardni recepti

Standardni recepti, na katere se nanaša odstavek a tabele IV (Švicarski uvozni režim), ki se uporablja pri izračunu kmetijskih komponent, so navedeni v spodnji tabeli.Švicarska tarifna številka

Opombe

Navadna pšenica

Trda pšenica

Ječmen

Koruza

Navadna pšenična moka

Neposneto mleko v prahu

Posneto mleko v prahu

Maslo

Sladkor

Jajca

Sveži krompir

Rastlinska mast

kg osnovnega proizvoda na neto 100 kg dokončanih proizvodov

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

Vsebujoče več kot 1 mas. %, vendar ne več kot 3 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

Vsebuje več kot 3 mas. % mlečne maščobe

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

Z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, vendar z manj kot 75 mas. % maščobe

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

Z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, vendar z manj kot 75 mas. % maščobe

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

Vsebujoče več kot 15 mas. % maščobe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

Vsebujoče ne več kot 15 mas. % maščobe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

Vsebujoče več kot 15 mas. % maščobe

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

Vsebujoče več kot 2 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % maščob

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

Vsebujoče več kot 20 mas. % maščobe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

Vsebujoče več kot 2 mas. %, vendar ne več kot 20 mas. % maščob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

Vsebujoče več kot 15 mas. % maščobe

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

Vsebujoče več kot 8 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % maščob

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

Vsebujoče več kot 2 mas. %, vendar ne več kot 8 mas. % maščob

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

Vsebujoče več kot 15 mas. % maščobe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

Vsebujoče več kot 8 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % maščob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

Vsebujoče več kot 2 mas. %, vendar ne več kot 8 mas. % maščob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

Vsebujoče več kot 3 mas. %, vendar ne več kot 6 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

Vsebujoče več kot 6 mas. %, vendar ne več kot 12 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Vsebujoče več kot 1 mas. %, vendar ne več kot 1,5 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Vsebujoče več kot 1,5 mas. %, vendar ne več kot 3 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

Vsebujoče več kot 1 mas. %, vendar ne več kot 3 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

Vsebujoče več kot 3 mas. %, vendar ne več kot 6 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

Vsebujoče več kot 6 mas. %, vendar ne več kot 12 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

Vsebujoče več kot 1 mas. %, vendar ne več kot 3 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

Vsebujoče več kot 3 mas. %, vendar ne več kot 6 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

Vsebujoče več kot 6 mas. %, vendar ne več kot 12 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

15

 

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

15

 

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Ne vsebuje navadne pšenice, rži, ječmena, koruze ali krompirja; razen za živalsko krmo

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Drugo

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Ne vsebuje navadne pšenice, rži, ječmena, koruze ali krompirja; razen za živalsko krmo

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Drugo

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Za človeško prehrano

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Drugo

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

Vsebujoče več kot 1 mas. %, vendar ne več kot 3 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

Vsebujoče več kot 3 mas. %, vendar ne več kot 9 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

Vsebuje več kot 9 mas. % mlečne maščobe

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

Vsebujoče več kot 1 mas. %, vendar ne več kot 3 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

Vsebujoče več kot 3 mas. %, vendar ne več kot 6 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

Vsebujoče več kot 6 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

Vsebuje več kot 15 masnih % mlečne maščobe

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

Vsebujoče več kot 1 mas. %, vendar ne več kot 3 mas. % maščob

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

Vsebujoče več kot 3 mas. %, vendar ne več kot 6 mas. % maščob

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

Vsebujoče več kot 6 mas. %, vendar ne več kot 15 mas. % maščob

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

Vsebujoče več kot 15 mas. % maščob

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Krušne drobtine

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Drugo razen krušnih drobtin

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Krušne drobtine

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Drugo razen krušnih drobtin

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

V obliki moke, zdroba ali kosmičev

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

V obliki moke, zdroba ali kosmičev

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

V obliki moke, zdroba ali kosmičev

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

V obliki moke, zdroba ali kosmičev

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Vsebujoče 1,5 mas. % ali več mlečne maščobe, 2,5 mas. % ali več mlečnih beljakovin, 5 mas. % ali več sladkorja ali 5 mas. % ali več škroba

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

15

ex 2101.1290

Vsebujoče 1,5 mas. % ali več mlečne maščobe, 2,5 mas. % ali več mlečnih beljakovin, 5 mas. % ali več sladkorja ali 5 mas. % ali več škroba

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

10

ex 2101.2010

Vsebujoče 1,5 mas. % ali več mlečne maščobe, 2,5 mas. % ali več mlečnih beljakovin, 5 mas. % ali več sladkorja ali 5 mas. % ali več škroba

 

 

 

 

 

 

20

 

 

55

 

 

 

ex 2101.2090

Vsebujoče 1,5 mas. % ali več mlečne maščobe, 2,5 mas. % ali več mlečnih beljakovin, 5 mas. % ali več sladkorja ali 5 mas. % ali več škroba

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Ki ne vsebuje mlečnih maščob ali vsebujoče največ 3 mas. % mlečnih maščob, ki ne vsebuje drugih maščob ali ki vsebuje največ 3 mas. % drugih maščob

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Ki ne vsebuje mlečnih maščob ali vsebuje največ 3 mas. % mlečnih maščob, vsebujoče več kot 3 mas. % vendar ne več kot 10 mas. % drugih maščob

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Ki ne vsebuje mlečnih maščob ali vsebuje največ 3 mas. % mlečnih maščob, vsebujoče več kot 10 mas. % drugih maščob

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Vsebujoče več kot 3 mas. %, vendar ne več kot 7 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Vsebujoče več kot 7 mas. %, vendar ne več kot 10 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 13 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Vsebuje več kot 13 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Vsebujoče več kot 20 mas. %, vendar ne več kot 35 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Vsebujoče več kot 35 mas. %, vendar ne več kot 50 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Vsebujoče več kot 20 mas. %, vendar ne več kot 35 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Vsebujoče več kot 35 mas. %, vendar ne več kot 50 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Vsebujoče več kot 3 mas. %, vendar ne več kot 6 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Vsebujoče več kot 6 mas. %, vendar ne več kot 12 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Vsebujoče več kot 12 mas. %, vendar ne več kot 20 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Vsebujoče več kot 1 mas. %, vendar ne več kot 1,5 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Vsebujoče več kot 1,5 mas. %, vendar ne več kot 3 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Vsebujoče več kot 40 mas. %, vendar ne več kot 60 mas. % maščob

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Vsebujoče več kot 60 masnih % maščobe

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Vsebujoče več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 25 mas. % maščobe

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Vsebujoče več kot 25 mas. %, vendar ne več kot 40 mas. % maščob

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Vsebujoče več kot 1 mas. %, vendar ne več kot 5 mas. % maščob

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Vsebujoče več kot 5 mas. %, vendar ne več kot 10 mas. % maščob

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Drugo razen kazeinskih lepil

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Drugo razen kazeinskih lepil

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Drugo razen kazeinskih lepil

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Drugo razen kazeinskih lepil

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Dodatek k protokolu št. 2

Določbe o upravnem sodelovanju

1. Pogodbenici se strinjata, da je upravno sodelovanje ključnega pomena za uveljavitev in nadzor prednostne obravnave, odobrene s tem protokolom in se zavežejo, da se bodo borile proti nepravilnostim in goljufiji pri carini in s tem povezanimi zadevami.

2. Kjer je pogodbenica na podlagi objektivnih informacij ugotovila neuspešno zagotavljanje upravnega sodelovanja in/ali nepravilnosti ali goljufijo po tem Protokolu, lahko zadevna pogodbenica v skladu s to prilogo začasno prekine prednostno obravnavo zadevnega proizvoda.

3. Za namene tega dodatka pomeni neuspešno zagotavljanje upravnega sodelovanja med drugim:

(a) ponavljajoče se nespoštovanje obveznosti potrditve statusa porekla zadevnega(-ih) proizvoda(-ov);

(b) ponavljajoče se zavračanje ali neupravičeno odlašanje izvajanja in/ali posredovanja rezultatov kasnejše potrditve dokazila o izvoru;

(c) ponavljajoče se zavračanje ali neupravičeno odlašanje pri pridobitvi dovoljenja za vodenje nalog upravnega sodelovanja, da bi se preverila verodostojnost dokumentov ali točnost informacij, ki so pomembne v zvezi z zadevno prednostno obravnavo.

Za namene tega dodatka se lahko med drugim odkrijejo nepravilnosti ali goljufije, brez zadostne razlage, pri naglem povečanju uvoza blaga, ki presega običajno raven zmogljivosti proizvodnje in izvoza druge pogodbenice, ki je povezana z objektivnimi informacijami zadevnih nepravilnosti in goljufije.

4. Uporaba začasne opustitve je odvisna od naslednjih pogojev:

(a) Pogodbenica, ki je na podlagi objektivnih informacij odkrila odsotnost upravnega sodelovanja in/ali nepravilnosti ali goljufijo pri carinah in s tem povezanih zadevah, brez neupravičenega odlašanja o svojih ugotovitvah obvesti Skupni odbor in začne na osnovi vseh ustreznih informacij in objektivnih ugotovitev, s posvetovanji znotraj Skupnega odbora, z namenom da bi sprejeli rešitev, sprejemljivo za obe pogodbenici.

(b) Kjer sta pogodbenici začeli s posvetovanji znotraj Skupnega odbora, kot je navedeno zgoraj, in se ne strinjata glede sprejemljive rešitve v roku 3 mesecev po obvestilu, lahko zadevna pogodbenica začasno prekine prednostno obravnavo zadevnega proizvoda(-ov). Skupni odbor je brez neupravičenega odlašanja obveščen o začasni opustitvi.

(c) Začasne opustitve so pod tem dodatkom omejene tako, da je zaščiten finančni interes zadevne pogodbenice. Ne smejo presegati obdobja šestih mesecev, ki se lahko obnovi. O sprejetju začasnih opustitev je nemudoma obveščen Skupni odbor. O njih se znotraj Skupnega odbora redno posvetujejo, zlasti z namenom, da se odpravijo takoj, ko ni več pogojev za njihovo uporabo.

5. Istočasno, kot je obveščen Skupni odbor, navedeno v odstavku 4(a) tega dodatka, zadevna pogodbenica v svojem Uradnem listu objavi obvestilo uvoznikom. V obvestilu uvoznikom je navedeno, da je bila glede zadevnega proizvoda na podlagi objektivnih informacij odkrita odsotnost upravnega sodelovanja in/ali nepravilnosti ali goljufija.