2004R1582 — SL — 11.09.2004 — 000.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1582/2004

z dne 8. septembra 2004

o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim merilom, uvedenim z Uredbo Sveta (ES) št. 1470/2001 o uvozu integralnih elektronskih kompaktnih fluorescentnih svetilk (CFL-i) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, z uvozom integralnih elektronskih kompaktnih fluorescenčnih svetilk (CFL-i), poslanih iz Vietnama, Pakistana ali s Filipinov (s prijavljenim poreklom iz Vietnama, Pakistana ali s Filipinov ali ne), in o tem, da se za takšen uvoz uvede registracijo

(UL L 289, 10.9.2004, p.54)


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 053, 26.2.2005, str. 78  (1582/04)
▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1582/2004

z dne 8. septembra 2004

o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim merilom, uvedenim z Uredbo Sveta (ES) št. 1470/2001 o uvozu integralnih elektronskih kompaktnih fluorescentnih svetilk (CFL-i) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, z uvozom integralnih elektronskih kompaktnih fluorescenčnih svetilk (CFL-i), poslanih iz Vietnama, Pakistana ali s Filipinov (s prijavljenim poreklom iz Vietnama, Pakistana ali s Filipinov ali ne), in o tem, da se za takšen uvoz uvede registracijoKOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti pred dampinškem uvozom iz držav nečlanic Evropske Skupnosti ( 1 ) („osnovne uredbe“), in zlasti členov 13(3) ter 14(3) in (5) Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:ZAHTEVEK

Komisija je prejela zahtevek v skladu s členom 13(3) osnovne uredbe, da naj preveri možno izogibanje protidampinškim ukrepom, ki veljajo za integralne elektronske kompaktne fluorescenčne svetilke („CFL-i“) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

Zahtevek je 16. avgusta 2004 v imenu proizvajalcev in uvoznikov svetilk CFL-i v Skupnost vložilo združenje LITE (Lighting Industry and Trade in Europe).

IZDELEK

Izdelek, na katerega se nanaša možno izogibanje, so elektronske kompaktne fluorescenčne svetilke na razelektrenje z eno stekleno cevjo ali z več steklenimi cevmi, z vsemi elementi za razsvetljavo in z elektronskimi sestavnimi deli, ki so pritrjeni na vznožek žarnice ali so vanj vdelani, in so ponavadi navedene z oznako KN ex853931 90 (oznaka TARIC 85393190*91), („zadevni izdelek“) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske. Te oznake KN so navedene le kot informacija.

Izdelek v preiskavi so elektronske kompaktne fluorescenčne svetilke na razelektrenje z eno stekleno cevjo ali z več steklenimi cevmi, z vsemi elementi za razsvetljavo in z elektronskimi sestavnimi deli, ki so pritrjeni na vznožek žarnice ali so vanj vdelani, poslane iz Vietnama, iz Pakistana ali s Filipinov („izdelek v preiskavi“), in so običajno navedene z oznakami KN kot zadevni izdelek s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

OBSTOJEČI UKREPI

Ukrepi, ki trenutno veljajo in ki se jim verjetno izogiba, so protidampinški ukrepi, uvedeni z Uredbo Sveta (ES) št. 1470/2001 ( 2 ).

IZHODIŠČE

Zahtevek vsebuje zadostne prima facie dokaze o tem, da se izogiba protidampinškim ukrepom za uvoz zadevnega izdelka s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, in sicer s pretovarjanjem prek Vietnama, Pakistana ali Filipinov in/ali s sestavljanjem izdelka v preiskavi v Vietnamu, Pakistanu ali na Filipinih.

Predloženi dokazi so naslednji:

Zahtevek opozarja na znatno spremembo v vzorcu trgovine, saj se je uvoz izdelkov v preiskavi znatno povečal, medtem ko se je uvoz zadevnega izdelka s poreklom iz Ljudske republike Kitajske zmanjšal po uvedbi ukrepov, in hkrati opozarja na to, da za to ne obstaja nobenega drugega ustreznega razloga ali utemeljitve razen same uvedbe dajatve.

Zdi se, da izhaja ta sprememba v vzorcu trgovine iz pretovarjanja svetilk CFL-i s poreklom iz Ljudske republike Kitajske prek Vietnama, Pakistana ali Filipinov in/ali iz sestavljanja sijalk CFL-i v Vietnamu, Pakistanu ali na Filipinih.

Poleg tega vsebuje zahtevek tudi zadostne prima facie dokaze o tem, da so sanacijski učinki obstoječih protidampinških ukrepov za uvoz zadevnega izdelka s poreklom iz Ljudske republike Kitajske oslabljeni, kar se tiče kakovosti in cen. Zdi se, da je uvoz svetilk CFL-i v velikih količinah iz Vietnama, Pakistana in s Filipinov nadomestil uvoz zadevnega izdelka s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

Končno vsebuje zahtevek tudi zadostne prima facie dokaze o tem, da so cene izdelka v preiskavi v primerjavi z običajno vrednostjo, ki je bila prej določena za svetilke CFL-i s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, dampinške.

Če se bo med preiskavo ugotovilo, da obstajajo še druge prakse izogibanja prek Vietnama, Pakistana ali Filipinov, ki jih zajema člen 13 osnovne uredbe, razen pretovarjanja in sestavljanja, lahko preiskava zajame tudi te prakse.

POSTOPEK

Glede na navedeno je Komisija zaključila, da obstajajo zadostni dokazi za utemeljitev uvedbe preiskave v skladu s členom 13 osnovne uredbe in da se za uvoz svetilk CFL-i, poslanih iz Vietnama, Pakistana in s Filipinov (s prijavljenim poreklom iz Vietnama, Pakistana ali s Filipinov ali ne), uvede registracijo, v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe.

Vprašalniki

Za pridobitev informacij, potrebnih za preiskavo, bo Komisija poslala vprašalnike izvoznikom/proizvajalcem in združenjem izvoznikov/proizvajalcev v Vietnamu, Pakistanu ter na Filipinih, izvoznikom/proizvajalcem in združenjem izvoznikov/proizvajalcev v Ljudski republiki Kitajski, uvoznikom in združenjem uvoznikov v Skupnosti, ki so sodelovali v preiskavi, ki je privedla do uvedbe obstoječih ukrepov ali ki so navedeni v zahtevku, ter oblastem Ljudske republike Kitajske, Vietnama, Pakistana ter Filipinov. Če je to primerno, se lahko informacije pridobi tudi od industrije Skupnosti.

V vsakem primeru morajo vse zainteresirane stranke takoj stopiti v stik s Komisijo, vendar najkasneje do roka, določenega v členu 3, da ugotovijo, ali so navedene v zahtevku, in, če je potrebno, zaprosijo za vprašalnik v roku, določenem v členu 3(1) te uredbe, ob upoštevanju, da rok, naveden v členu 3(2) te uredbe, velja za vse zainteresirane stranke.

Oblasti Ljudske republike Kitajske, Vietnama, Pakistana in Filipinov bodo obveščene o uvedbi preiskave in bodo prejele kopijo zahtevka.

Zbiranje informacij in zaslišanja

Vse zainteresirane stranke so s tem vabljene, da pisno izrazijo svoje mnenje in da predložijo dodatne dokaze. Poleg tega lahko Komisija zasliši zainteresirane stranke, če te to pisno zahtevajo in dokažejo, da obstajajo posebni razlogi za njihovo zaslišanje.

Oprostitev registracije uvoza ali ukrepov

Ker prihaja do možnega izogibanja izven Skupnosti, se lahko oprostitev prizna, v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe, proizvajalcem zadevnega izdelka, ki lahko dokažejo, da nimajo nobene zveze z nobenim proizvajalcem, za katerega veljajo ukrepi, in da se je za njih ugotovilo, da se ne ukvarjajo s praksami izogibanja, tako kot so opredeljene v členih 13(1) in 13(2) osnovne uredbe. Proizvajalci, ki želijo obdržati oprostitev, morajo predložiti zahtevek, kateremu je priloženo ustrezno dokazilo, v roku, navedenem v členu 3(3) te uredbe.

REGISTRACIJA

V skladu s členom 14(5) osnovne uredbe mora biti za uvoz izdelka v preiskavi potrebna registracija, da se, v primeru, da se v preiskavi ugotovi, da izogibanje obstaja, zagotovi, da se protidampinške dajatve ustreznega zneska lahko obračuna za nazaj od datuma registracije takšnega uvoza, poslanega iz Vietnama, Pakistana ali s Filipinov.

ČASOVNI ROKI

V interesu dobrega upravljanja je treba določiti časovne roke, v katerih lahko:

 zainteresirane stranke podajo Komisiji svoje mnenje v pisni obliki in ji predložijo izpolnjene vprašalnike ali morebitne druge informacije, ki se jih naj upošteva v preiskavi,

 proizvajalci v Vietnamu, Pakistanu in na Filipinih zaprosijo za oprostitev od registracije uvoza ali od ukrepov,

 zainteresirane stranke pisno zaprosijo, da jih Komisija zasliši.

Pomembno je dejstvo, da je izvajanje večine proceduralnih pravic, določenih v osnovni uredbi, odvisno od tega, ali stranka poda svoje mnenje v določenih časovnih rokih, omenjenih v členu 3 te uredbe.

NEPRIPRAVLJENOST NA SODELOVANJE

Če katera koli zainteresirana stranka zavrne dostop do potrebnih informacij ali teh ne predloži v roku ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe, na podlagi razpoložljivih dejstev, sprejmejo pozitivne ali negativne in začasne ali končne ugotovitve.

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stranka predložila napačne ali zavajajoče informacije, se teh informacij ne upošteva in se uporabi razpoložljiva dejstva, v skladu s členom 18 osnovne uredbe. Če katera koli zainteresirana stranka ne sodeluje ali če sodeluje le delno in temeljijo zato ugotovitve na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, je rezultat lahko manj ugoden za to stranko, kot v primeru, da bi le-ta sodelovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Preiskava je uvedena v skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 384/96, da se ugotovi, ali se pri uvozu v Skupnost elektronskih kompaktnih fluorescenčnih svetilk na razelektrenje z eno ali več steklenimi cevmi, z vsemi elementi za razsvetljavo in elektronskimi sestavnimi deli, ki so pritrjeni na vznožek žarnice ali so vanj vdelani, in so ponavadi navedene z oznako KN ex853931 90 ( ►C1  z oznako TARIC 85393190*92 ◄ ), poslane iz Vietnama, Pakistana ali s Filipinov (s prijavljenim poreklom iz Vietnama, Pakistana ali s Filipinov ali ne), izogiba ukrepom, uvedenim z Uredbo Sveta (ES) št. 1470/2001 o uvozu vdelanih elektronskih kompaktnih fluorescenčnih svetilk (CFL-i) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

Za namen te uredbe morajo elektronske kompaktne fluorescenčne svetilke na razelektrenje imeti eno ali več steklenih cevi, z vsemi elementi za razsvetljavo in z elektronskimi sestavnimi deli, ki so pritrjeni na vznožek žarnice ali so vanj vdelani. Svetilke so oblikovane tako, da nadomestijo običajne žarnice in da se jih da vstaviti v iste okove kot običajne žarnice; hkrati obstajajo svetilke različnih vrst, kar je med drugim odvisno od uporabne dobe, moči in pokrova svetilke.

Člen 2

Carinskim organom se v skladu s členoma 13(3) in 14(5) Uredbe (ES) št. 384/96 dajo navodila, da sprejmejo ustrezne ukrepe, da registrirajo uvoz v Skupnost, opredeljen v členu 1 te uredbe.

Registracija poteče devet mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Komisija lahko z uredbo veli carinskim organom, da za izdelke, ki so jih izvozili izvozniki, ki so zaprosili za oprostitev od registracije in za katere se je ugotovilo, da se ne izogibajo protidampinškim dajatvam, opustijo registracijo glede uvoza v Skupnost.

Člen 3

1.  Vprašalnike je treba zaprositi pri Komisiji v 15 dneh od objave te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

2.  Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo predstaviti Komisiji, izraziti svoja stališča v pisni obliki in oddati izpolnjen vprašalnik ali druge informacije v 40 dneh od datuma objave te uredbe v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

3.  Proizvajalci v Vietnamu, Pakistanu in na Filipinih, ki so zaprosili za oprostitev od registracije uvoza ali od ukrepov, morajo prav tako v 40 dneh predložiti zahtevek, kateremu je priloženo ustrezno dokazilo.

4.  Zainteresirane stranke se lahko prijavijo za zaslišanje pri Komisiji v roku 40 dni.

5.  Vse informacije, povezane z zadevo, vsako prošnjo za zaslišanje ali za vprašalnik ter prošnjo za oprostitev je treba predložiti v pisni obliki (ne v elektronski obliki, razen če ni drugače določeno), v njej pa morajo biti navedeni ime, naslov, e-poštni naslov, številki telefona in faksa in/ali številke teleksa zainteresirane stranke. Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, zahtevanimi v tej uredbi, z izpolnjenimi vprašalniki in s korespondenco, ki jih na podlagi zaupnosti zagotovijo zainteresirane stranke, so opremljena z oznako „Omejeno“ ( 3 ), ter jim je v skladu s členom 19(2) osnovne uredbe priložena nezaupna različica, ki je opremljena z oznako „Za preiskavo s strani zainteresiranih strank“.

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Telefaks (32-2) 295 65 05

Teleks COMEU B 21877

.

Člen 4

Uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se uporablja neposredno v vseh državah članicah.( 1 ) UL L 56, 6. 3. 1996, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).

( 2 ) UL L 195, 19.7.2001, str. 8.

( 3 ) To pomeni, da je dokument samo za interno uporabo. Zaščiten je v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43. Dokument je zaupen v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum).