2004L0006 — SL — 09.05.2007 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA KOMISIJE 2004/6/ES

z dne 20. januarja 2004

o odstopanju od Direktive 2001/15/ES za odložitev uporabe prepovedi trgovanja za nekatere proizvode

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 015, 22.1.2004, p.31)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

DIREKTIVA KOMISIJE 2007/26/ES Besedilo velja za EGP z dne 7. maja 2007

  L 118

5

8.5.2007
▼B

DIREKTIVA KOMISIJE 2004/6/ES

z dne 20. januarja 2004

o odstopanju od Direktive 2001/15/ES za odložitev uporabe prepovedi trgovanja za nekatere proizvode

(Besedilo velja za EGP)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/398/EGS z dne 3. maja 1989 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na živila za posebne prehranske namene ( 1 ), in zlasti člena 4(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 2001/15/ES z dne 15. februarja 2001 o snoveh, ki so lahko dodane za posebne prehranske namene v živilih za posebne prehranske namene ( 2 ), določa nekatere skupine snovi in za vsako od njih navaja kemijske snovi, ki se lahko uporabijo pri proizvodnji živil za posebne prehranske namene. Določa, da morajo s 1. aprilom 2004 države članice prepovedati trgovanje s proizvodi, ki niso skladni z Direktivo.

(2)

Ob sprejemu Direktive 2001/15/ES številnih snovi, dodanih za posebne prehranske namene v nekaterih živilih za posebne prehranske namene, ki se tržijo v nekaterih državah članicah, ni bilo mogoče vključiti v Prilogo k navedeni direktivi, ker jih Znanstveni odbor za prehrano (SCF) še ni ocenil.

(3)

Ker Evropska agencija za varnost hrane te snovi še ocenjuje, je treba njihovo uporabo še naprej dovoliti pri proizvodnji proizvodov, ki so se tržili pred začetkom veljavnosti te direktive.

(4)

Zaradi datuma 1. april 2004 iz člena 3(b) Direktive 2001/15/ES je to direktivo treba prenesti v kratkem roku.

(5)

Zato je treba predvideti odstopanje od Direktive 2001/15/ES.

(6)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:Člen 1

Z odstopanjem od točke (b) drugega pododstavka člena 3 Direktive 2001/15/ES, če se uporabljajo zahteve prvega pododstavka člena 1(1) Direktive, in do ►M1  31. december 2009 ◄ države članice lahko na svojem ozemlju še naprej dovolijo trgovino s proizvodi, ki vsebujejo snovi iz Priloge k tej direktivi pod pogojem, da:

(a) Evropska agencija za varnost hrane ni dala negativnega mnenja za uporabo snovi v proizvodnji živil za posebne zdravstvene namene, za katere se uporablja Direktiva 2001/15/ES;

(b) se zadevna snov uporablja v proizvodnji enega ali več živil za posebne prehranske namene, ki se na dan uveljavitve te direktive tržijo v Skupnosti.

Člen 2

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. marca 2004. Besedilo teh predpisov takoj predložijo Komisiji skupaj s korelacijsko tabelo med predloženimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.  Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
PRILOGA

SNOVI, KI SO LAHKO DODANE ZA POSEBNE PREHRANSKE NAMENE V ŽIVILIH ZA POSEBNE PREHRANSKE NAMENE, ZAJETE Z DIREKTIVO 2001/15/ES

1.   Skupina. Vitamini

VITAMIN E

 D-alfa-tokoferil polietilen glikol 1000 sukcinat

2.   Skupina. Minerali

BOR

 borova kislina

 natrijev borat

KALCIJ

 kelat amino kislin

 pidolat

KROM

 kelat amino kislin

BAKER

 kelat amino kislin

ŽELEZO

 železov hidroksid

 železov pidolat

 kelat amino kislin

SELEN

 obogateni kvas

MAGNEZIJ

 kelat amino kislin

 pidolat

MANGAN

 kelat amino kislin

CINK

 kelat amino kislin( 1 ) UL L 186, 30.6.1989, str. 27. Direktiva, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

( 2 ) UL L 52, 22.2.2001, str. 19.