2002R1163 — SL — 23.07.2002 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1163/2002

z dne 28. junija 2002

o spremembi Uredbe (ES) št. 1501/95 glede pogojev za plačilo izvoznih nadomestil za žitne proizvode

(UL L 170, 29.6.2002, p.46)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1324/2002 z dne 22. julija 2002

  L 194

26

23.7.2002
▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1163/2002

z dne 28. junija 2002

o spremembi Uredbe (ES) št. 1501/95 glede pogojev za plačilo izvoznih nadomestil za žitne proizvodeKOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 z dne 30. junija 1992 o skupni ureditvi trga za žita ( 1 ), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1666/2000 ( 2 ), in zlasti člena 13(11) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode ( 3 ), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2299/2001 ( 4 ), predpisuje, da se pri diferenciranih nadomestilih za določeno tretjo državo pravica do nadomestila pridobi pri uvozu v to tretjo državo. Členi 14, 15 in 16 navedene uredbe predpisujejo pogoje za plačilo nadomestila, ko se uporabi diferencirano nadomestilo, in zlasti dokumente, ki dokazujejo dostavo proizvoda na destinacijo.

(2)

Kjer se uporabi diferencirano nadomestilo, člen 18(1) in (2) Uredbe (ES) št. 800/1999 predpisuje, da se del nadomestila, izračunan z uporabo najnižje stopnje nadomestila, plača na podlagi zahtevka izvoznika, ko se predloži dokazilo, da je proizvod zapustil carinsko območje Skupnosti.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritev izvoznih nadomestil za žita in ukrepih, ki jih je treba sprejeti v primeru motenj na trgu ( 5 ), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 602/2001 ( 6 ), predvideva izjeme k Uredbi (ES) št. 800/1999 kot posledico trgovinskega sporazuma, zaključenega leta 2000, o odpravi nadomestil za navadno žito, moko in otrobe, izvožene v Poljsko.

(4)

Pred nedavnim so bili zaključeni trgovinski sporazumi med Evropsko skupnostjo in Estonijo, Latvijo in Litvo (baltske države) o ustanovitvi nekaterih koncesij v obliki tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske proizvode in popolne liberalizacije trgovine z ostalimi kmetijskimi proizvodi. V sektorju za žita je ena izmed teh koncesij odprava nadomestil za večino proizvodov iz člena 1(1) Uredbe (EGS) št. 1766/92.

(5)

Člen 7a Uredbe Komisije (ES) št. 1162/95 z dne 23. maja 1995 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž ( 7 ), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1006/2002 ( 8 ), določa posebne ureditve za uvoze na Poljsko in v baltske države.

(6)

Te posebne ureditve, ki začnejo veljati 1. julija 2002, je treba upoštevati zato, da se ne povzroči nepotrebnih stroškov izvoznikom pri trgovanju z zadevnimi tretjimi državami. V ta namen se pri določanju najnižje stopnje nadomestila ne sme upoštevati dejstva, da ni bilo določeno nobeno nadomestilo za zadevno destinacijo.

(7)

Določbe Uredbe (ES) št. 1501/95, ki vsebujejo izjeme k Uredbi (ES) št. 800/1999, je treba prilagoditi tako, da upoštevajo nove trgovinske sporazume, sklenjene z baltskimi državami.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Člen 13a Uredbe (ES) št. 1501/95 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13a

1.  Kot izjema k členu 16 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 ( 9 ), kjer je diferencirano nadomestilo izključna posledica nepredvidenega nadomestila za namembne države iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1162/95, se za plačilo nadomestila za proizvode, navedene v tej prilogi, ne zahteva dokazilo, da so carinski postopki za uvoz zaključeni.

2.  Dejstvo, da nadomestilo ni bilo določeno za izvoz proizvodov iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1162/95 za tam navedene destinacije, se ne upošteva pri določanju najnižje stopnje nadomestila v smislu člena 18(2) Uredbe (ES) št. 800/1999.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

▼M1

Uporablja se za izvozne deklaracije, sprejete 1. julija 2002 ali pozneje.

▼B

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.( 1 ) UL L 181, 1.7.1992, str. 21.

( 2 ) UL L 193, 29.7.2000, str. 1.

( 3 ) UL L 102, 17.4.1999, str. 11.

( 4 ) UL L 308, 27.11.2001, str. 19.

( 5 ) UL L 147, 30.6.1995, str. 7.

( 6 ) UL L 89, 29.3.2001, str. 16.

( 7 ) UL L 117, 24.5.1995, str. 2.

( 8 ) UL L 153, 12.6.2002, str. 5.

( 9 ) UL L 102, 17.4.1999, str. 11.“