02002L0054 — SL — 01.09.2022 — 004.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DIREKTIVA SVETA 2002/54/ES

z dne 13. junija 2002

o trženju semena pese

(UL L 193 20.7.2002, str. 12)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

DIREKTIVA SVETA 2003/61/ES z dne 18. junija 2003

  L 165

23

3.7.2003

►M2

DIREKTIVA SVETA 2004/117/ES z dne 22. decembra 2004

  L 14

18

18.1.2005

►M3

IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2016/317 z dne 3. marca 2016

  L 60

72

5.3.2016

►M4

IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2021/971 z dne 16. junija 2021

  L 214

62

17.6.2021
▼B

DIREKTIVA SVETA 2002/54/ES

z dne 13. junija 2002

o trženju semena peseČlen 1

Ta direktiva se uporablja za proizvodnjo, namenjeno trženju, in za trženje semena pese znotraj Skupnosti.

Ne uporablja se za seme pese, namenjeno izvozu v tretje države.

Člen 2

1.  

V tej direktivi:

(a) 

„trženje“ pomeni prodajo, posedovanje, namenjeno prodaji, ponudbo za prodajo in kakršno koli prepustitev, dobavo ali prenos tretjim strankam zaradi tržne uporabe semena, ne glede na plačilo ali ne.

Trgovanja s semenom, ki ni namenjeno tržnemu izkoriščanju sort kakor naslednje operacije, se ne štejejo kot trženje:

— 
dobava semena organom za uradno testiranje in nadzor,
— 
dobava semena ponudnikom storitev za dodelave ali pakiranja, pod pogojem, da ponudnik storitev ne pridobi pravice do tako dobavljenega semena.

Pod nekaterimi pogoji se dobava semena ponudnikom storitev za proizvodnjo nekaterih kmetijskih surovin, namenjenih industriji, ali razmnoževanje semena v ta namen ne šteje kot trženje, pod pogojem, da ponudnik storitev ne pridobi pravice do tako dobavljenega semena ali požetega pridelka. Dobavitelj semena organu za potrjevanje zagotovi kopijo bistvenih delov pogodbe, sklenjene s ponudnikom storitev, in ta mora vsebovati standarde in pogoje, ki jih tedaj izpolnjuje dobavljeno seme.

Pogoji za uporabo te določbe so določeni v skladu s postopkom iz člena 28(2).

(b) 

„pesa“ pomeni sladkorno ali krmno peso vrste Beta vulgaris L.;

(c) 

„osnovno seme“ pomeni seme,

(i) 

ki je bilo proizvedeno z odgovornostjo žlahtnitelja v skladu z jasno opredeljenimi postopki za vzdrževanje sorte;

(ii) 

ki je namenjeno proizvodnji semena kategorije „certificirano seme“;

(iii) 

ki v skladu z določbami člena 5 izpolnjuje pogoje, določene za osnovno seme v Prilogi I; in

▼M2

(iv) 

pri katerem je bilo z uradnim pregledom ali, ob pogojih, določenih v Prilogi IB, z uradnim pregledom ali pregledom, opravljenim pod uradnim nadzorom ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje, določene v točkah (i), (ii) in (iii);

▼B

(d) 

„certificirano seme“ pomeni seme,

(i) 

ki izvira neposredno iz osnovnega semena;

(ii) 

ki je namenjeno proizvodnji pese;

(iii) 

ki v skladu z določbami točke (b) člena 5 izpolnjuje pogoje, določene za certificirano seme v Prilogi I; in

▼M2

(iv) 

katerega uradni pregled ali pregled, opravljen pod uradnim nadzorom, je pokazal, da izpolnjuje pogoje, določene v točkah (i), (ii) in (iii);

▼B

(e) 

„enoklično seme“ pomeni gensko enoklično seme;

(f) 

„kroglično seme“ pomeni seme, namenjeno rabi v razdelilnih enotah, ki v skladu z delom B(3)(b)(bb) in (cc) Priloge I daje posamezne sadike;

(g) 

„uradni ukrepi“ pomenijo ukrepe, ki jih sprejmejo

(i) 

nacionalni organi; ali

(ii) 

katera koli pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki deluje v okviru odgovornosti države; ali

(iii) 

pri pomožnih dejavnostih, ki so tudi pod državnim nadzorom, katera koli fizična oseba, ustrezno zaprisežena za ta namen;

pod pogojem, da osebe, navedene pod (ii) in (iii), od takih ukrepov nimajo nobene osebne koristi.

(h) 

„majhna pakiranja ES“ pomenijo pakiranja, ki vsebujejo naslednje certificirano seme:

(i) 

enoklično ali kroglično seme: ne presega 100 000 klobčičev ali zrn ali čiste mase 2,5 kg, brez upoštevanja, kadar je primerno, granuliranih fitofarmacevtskih sredstev, snovi za oblaganje ali drugih trdih dodatkov;

(ii) 

seme, ki ni enoklično ali kroglično seme: ne presega čiste mase 10 kg, brez upoštevanja, kadar je primerno, granuliranih fitofarmacevtskih sredstev, snovi za oblaganje ali drugih trdih dodatkov.

2.  
Različni tipi sort, vključno s komponentami, ki izpolnjujejo pogoje za potrditev v skladu z določbami te direktive, so lahko navedeni in opredeljeni v skladu s postopkom, določenim v členu 28(2).

▼M2

3.  

Ob izvajanju pregledov pod uradnim nadzorom iz odstavkov (1)(c)(iv) in (1)(d)(iv) morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

A. 

Poljski pregled

(a) 

Pregledniki:

(i) 

imajo potrebno strokovno usposobljenost;

(ii) 

nimajo nobene osebne koristi od opravljanja pregledov;

(iii) 

imajo uradno licenco organa za potrjevanje semena zadevne države članice in ta licenca vključuje zaprisego preglednikov ali pisno izjavo, ki jo pregledniki podpišejo kot zavezanost pravilom, ki urejajo uradne preglede;

(iv) 

izvajajo preglede pod uradnim nadzorom v skladu s pravili, ki veljajo za uradne preglede.

(b) 

Semenski posevek, ki ga je treba pregledati, je zasnovan iz semena, ki je bilo uradno naknadno kontrolirano, rezultati take kontrole pa so bili zadovoljivi.

(c) 

Delež semenskih posevkov preverijo uradni pregledniki. Navedeni delež je vsaj 5 %.

(d) 

Delež vzorcev iz partij semena, požetega iz semenskih posevkov, se odvzame za uradno naknadno kontrolo in, kjer je to primerno, za uradno laboratorijsko testiranje semena glede sortne pristnosti in čistosti.

(e) 

Države članice določijo kazni, ki se uporabljajo za kršitve določb državne zakonodaje, ki urejajo pregled pod uradnim nadzorom, sprejetih v skladu s to direktivo. Predpisane kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Kazni lahko vključujejo razveljavitev licence iz točke (a)(iii) uradno pooblaščenih preglednikov, ki so krivi naklepne ali malomarne kršitve pravil za urejanje uradnih pregledov. Države članice zagotovijo, da se vse potrditve pregledanega semena pri takem kršenju prekličejo, razen če se lahko dokaže, da tako seme kljub temu izpolnjuje vse predpisane zahteve.

B. 

Testiranje semena

(a) 

Testiranje semena opravljajo laboratoriji za testiranje semena, ki jih je za to pooblastil organ za potrjevanje semena zadevne države članice, v skladu s pogoji iz točk (b) do (d).

(b) 

Laboratorij za testiranje semena vodi glavni analitik kakovosti semena, ki je neposredno odgovoren za strokovne dejavnosti laboratorija in je ustrezno usposobljen za strokovno vodenje laboratorija za testiranje semena.

Analitiki kakovosti semena v laboratoriju imajo ustrezno strokovno usposobljenost, pridobljeno na tečajih usposabljanja, pripravljenih pod pogoji, ki veljajo za uradne analitike kakovosti semena, in potrjeno z uradnim izpitom.

Laboratorij mora biti v takih prostorih in opremljen s tako opremo, ki jih organ za potrjevanje semena uradno oceni kot zadovoljive za namen testiranja semena v okviru pooblastil.

V laboratoriju se izvaja testiranje semena skladno s sodobnimi mednarodnimi metodami.

(c) 

Laboratorij za testiranje semena je:

(i) 

neodvisen laboratorij;

ali

(ii) 

laboratorij, ki pripada semenarskemu podjetju.

V primeru iz točke (ii) sme laboratorij opravljati testiranje semena le na partijah semena, ki so bile pridelane v imenu semenarskega podjetja, v katero spada laboratorij, če ni bilo drugače dogovorjeno med tem semenarskim podjetjem, vlagateljem zahtevka za potrditev semena in organom za potrjevanje semena.

(d) 

Testiranje, ki ga opravlja laboratorij za testiranje semena, je pod ustreznim nadzorom organa za potrjevanje semena.

(e) 

Za izvajanje nadzora iz točke (d) del partij semena, ki se predložijo v postopek uradnega potrjevanja semena, kontrolno testirajo z uradnim testiranjem semena. Ta delež je načeloma čim bolj enakomerno porazdeljen med fizične in pravne osebe, ki predložijo seme v potrditev, in predložene vrste, kontrolno testiranje pa je lahko usmerjeno tudi k odpravi morebitnih posebnih dvomov. Delež usmerjenega kontrolnega vzorčenja je vsaj 5 %.

(f) 

Države članice določijo kazni, ki se uporabljajo za kršitve določb državne zakonodaje, ki urejajo pregled pod uradnim nadzorom, sprejetih v skladu s to direktivo. Predpisane kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Kazni lahko vključujejo razveljavitev dovoljenja iz točke (a) uradno pooblaščenih laboratorijev za testiranje semena, ki so krivi naklepne ali malomarne kršitve pravil za urejanje uradnih pregledov. Države članice zagotovijo, da se vse potrditve pregledanega semena pri takem kršenju prekličejo, razen če se lahko dokaže, da tako seme kljub temu izpolnjuje vse predpisane zahteve.

▼B

4.  
Nadaljnji ukrepi, ki veljajo za izvajanje pregledov pod uradnim nadzorom, se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 28(2).

▼M2 —————

▼B

Člen 3

1.  
Države članice zagotovijo, da se da na trg le seme pese, ki je bilo uradno potrjeno kot „osnovno seme“ ali „certificirano seme“.
2.  
Države članice zagotovijo, da so uradni pregledi semena opravljeni v skladu s sodobnimi mednarodnimi metodami, če take metode obstajajo.

Člen 4

Ne glede na člen 3(1) države članice zagotovijo, da se

— 
žlahtniteljevo seme generacij pred osnovnim semenom, in
— 
nedodelano seme, ki se trži zaradi dodelave, pod pogojem, da je zagotovljena pristnost semena, lahko da na trg.

Člen 5

Države članice lahko ob odstopanju od določb člena 3

(a) 

dovolijo uradno potrditev in trženje osnovnega semena, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih v Prilogi I glede kalivosti; zato je treba sprejeti vse potrebne ukrepe, da se zagotovi jamstvo dobavitelja glede določene kalivosti, ki jo za trženje navede na posebni oznaki s svojim imenom in naslovom ter sklicno številko partije semena;

(b) 

da bi bilo seme hitro na razpolago, ne glede na dejstvo, da uradni pregled za nadzor ustreznosti s pogojem v Prilogi I glede kalivosti še ni zaključen, dovolijo uradno potrditev in trženje do prvega kupca za trgovanje s semenom kategorije „osnovno seme“ ali „certificirano seme“. Potrditev se odobri le ob predložitvi začasnega poročila o analizi kakovosti semena in pod pogojem, da sta navedena ime in naslov prvega prejemnika; sprejmejo se vsi potrebni ukrepi za zagotovitev jamstva dobavitelja glede kalivosti, zagotovljene z začasno analizo; ta kalivost mora biti za trženje navedena na posebni oznaki z imenom in naslovom dobavitelja ter sklicno številko partije semena.

Te določbe ne veljajo za seme, uvoženo iz tretjih držav, razen če je glede razmnoževanja zunaj Skupnosti v členu 22 predvideno drugače.

Države članice, ki uporabijo odstopanje, predvideno v točki (a) ali (b), si pri nadzorovanju vzajemno upravno pomagajo.

Člen 6

1.  

Ne glede na člen 3(1) države članice lahko dovolijo proizvajalcem na lastnem ozemlju, da dajo na trg:

(a) 

majhne količine semena za znanstvene namene ali vzgojo novih sort;

(b) 

ustrezne količine semena za druge testne ali poskusne namene, pod pogojem, da seme pripada sortam, za katere je bila predložena prijava za vpis v sortno listo v zadevni državi članici.

Pri gensko spremenjenem materialu je tako dovoljenje lahko podeljeno le, če so bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi za preprečitev škodljivih posledic za zdravje ljudi in okolje. Ob oceni tveganja za okolje, ki se v tej zvezi opravi, se upoštevajo določbe člena 7(4) Direktive 2002/53/ES.

2.  
Nameni, zaradi katerih se lahko izda dovoljenje iz odstavka 1(b), določbe, ki se nanašajo na označevanje pakiranj, in količine ter pogoji, pod katerimi države članice lahko podelijo tako dovoljenje, se določijo v skladu s postopkom iz člena 28(2).
3.  
Dovoljenja, ki so jih države članice podelile proizvajalcem na lastnem ozemlju pred 14. decembrom 1998 za namene iz odstavka 1, veljajo med sprejemanjem določb iz odstavka 2. Od tedaj vsa taka dovoljenja upoštevajo določbe, sprejete v skladu z odstavkom 2.

Člen 7

Države članice lahko glede na pogoje, določene v Prilogi I, predpišejo dodatne ali strožje zahteve za potrditev semena, proizvedenega na lastnem ozemlju.

Člen 8

Države članice zagotovijo, da se opis starševskih komponent, ki se lahko zahteva, če tako želi žlahtnitelj, obravnava zaupno.

Člen 9

▼M2

1.  
Države članice zahtevajo, da se v postopku nadzorovanja sort in pri pregledu semena za potrjevanje vzorci odvzamejo uradno v skladu z ustreznimi metodami. Vendar se vzorčenje semena zaradi kontrol v skladu s členom 25 izvaja uradno.

▼M2

1a.  

Kadar se izvaja vzorčenje semena pod uradnim nadzorom iz odstavka (1), morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

(a) 

vzorčenje semena opravljajo vzorčevalci semena, ki jih je v ta namen pooblastil organ za potrjevanje semena zadevne države članice, v skladu s pogoji iz točk (b), (c), in (d);

(b) 

vzorčevalci semena imajo ustrezno strokovno usposobljenost, pridobljeno na tečajih usposabljanja, pripravljenih pod pogoji, ki veljajo za uradne vzorčevalce semena, in potrjeno z uradnim izpitom.

Seme vzorčijo skladno s sodobnimi mednarodnimi metodami;

(c) 

vzorčevalci semena so:

(i) 

neodvisne fizične osebe;

(ii) 

osebe, ki so zaposlene pri fizičnih ali pravnih osebah, katerih dejavnosti ne vključujejo pridelave semena, gojenja semena, predelave semena ali trgovine s semenom;

ali

(iii) 

ki so zaposlene pri fizičnih ali pravnih osebah, katerih dejavnosti vključujejo pridelavo semena, gojenja semena, predelavo semena ali trgovino s semenom.

V primeru iz točke (iii) sme vzorčevalec semena izvajati vzorčenje semena le na partijah semena, ki so bile pridelane v imenu njegovega delodajalca, če ni bilo drugače dogovorjeno med delodajalcem, vlagateljem zahtevka za potrditev semena in organom za potrjevanje semena.

(d) 

Vzorčenje, ki ga opravljajo vzorčevalci semena, je pod ustreznim nadzorom organa za potrjevanje semena. Ko vzorčenje poteka avtomatsko, se je treba držati ustreznih postopkov in jih uradno nadzirati.

(e) 

Za izvajanje nadzora iz točke (d) del partij semena, ki se predložijo v postopek uradnega potrjevanja semena, kontrolno vzorčijo uradni vzorčevalci semena. Ta delež je načeloma čim bolj enakomerno porazdeljen med fizične in pravne osebe, ki predložijo seme v potrditev, kontrolno testiranje pa je lahko usmerjeno tudi k odpravi morebitnih posebnih dvomov. Delež usmerjenega kontrolnega vzorčenja je vsaj 5 %. To kontrolno vzorčenje ne velja za avtomatsko vzorčenje.

Države članice primerjajo uradno odvzete vzorce semena z vzorci iz iste partije, ki so bili odvzeti pod uradnim nadzorom.

(f) 

Države članice določijo kazni, ki se uporabljajo za kršitve določb državne zakonodaje, ki urejajo pregled pod uradnim nadzorom, sprejetih v skladu s to direktivo. Predpisane kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Kazni lahko vključujejo razveljavitev pooblastila iz točke (a) uradno pooblaščenih vzorčevalcev semena, ki so krivi naklepne ali malomarne kršitve pravil za urejanje uradnih pregledov. Države članice zagotovijo, da se vse potrditve pregledanega semena pri takem kršenju prekličejo, razen če se lahko dokaže, da tako seme kljub temu izpolnjuje vse predpisane zahteve.

1b.  
V skladu s postopkom iz člena 28(2) se lahko sprejmejo nadaljnji ukrepi za opravljanje vzorčenja semena pod uradnim nadzorom.

▼B

2.  
Vzorci za pregled semena za potrjevanje se odvzamejo iz homogenih partij; največja masa partije in najmanjša masa vzorca sta navedeni v Prilogi II.

Člen 10

1.  
Države članice zahtevajo, da se osnovno seme in certificirano seme tržita le v dovolj homogenih partijah in zapečatenih pakiranjih, ki imajo, kakor določajo členi 11, 12 ali 13, katerikoli je ustrezen, sistem pečatenja in označb.
2.  
Države članice lahko za trženje majhnih količin končnemu porabniku predvidijo odstopanja od določb odstavka 1 pri pakiranju, pečatenju in označevanju.

Člen 11

1.  
Države članice zahtevajo, da so pakiranja osnovnega semena in certificiranega semena, razen kadar gre pri semenu slednje kategorije za obliko majhnih pakiranj ES, uradno zapečatena ali pod uradnim nadzorom tako, da jih ni mogoče odpreti, ne da se pri tem uniči sistem pečatenja ali pusti dokaz o nedovoljenem spreminjanju uradne etikete, ki jo predvideva člen 12, ali paketa.

Da se zagotovi pečatenje, sistem pečatenja sestavlja vsaj uradna etiketa ali pritrditev uradne plombe.

Ukrepi, predvideni v drugem pododstavku, niso potrebni, če se uporablja sistem pečatenja, ki ga ni mogoče ponovno uporabiti.

V skladu s postopkom iz člena 28(2) se lahko ugotovi, če določen sistem pečatenja ustreza določbam tega odstavka.

2.  
Države članice zahtevajo, da se pakiranja, razen majhnih pakiranj ES, ob eni ali več priložnostih ne pečatijo ponovno, razen če se to opravi uradno ali pod uradnim nadzorom. Če so pakiranja ponovno zapečatena, mora biti to dejstvo, skupaj z datumom ponovnega pečatenja in navedbo odgovornega pristojnega organa, zabeleženo na etiketi, zahtevani po členu 12.
3.  
Države članice zahtevajo, da se majhna pakiranja ES pečatijo tako, da je onemogočeno njihovo odpiranje brez poškodbe pečatnega sistema ali vidnih dokazov nedovoljenega spreminjanja etikete ali pakiranja. V skladu s postopkom iz člena 28(2) se lahko ugotovi, ali določen sistem pečatenja izpolnjuje določbe tega odstavka. Pakiranja se ob eni ali več priložnostih pečatijo ponovno, razen pod uradnim nadzorom.

Člen 12

Države članice zahtevajo, da imajo pakiranja osnovnega semena in certificiranega semena, razen pri semenu slednje kategorije, kadar je v obliki majhnih pakiranj ES:

(a) 

zunanjo oznako z uradno etiketo, ki pred tem ni bila uporabljena, ki zadovoljuje pogoje, določene v delu A Priloge III, in na kateri so navedeni podatki v enem od uradnih jezikov Skupnosti. Barva etikete za osnovno seme je bela in za certificirano seme modra. Kadar se uporablja etiketa z luknjo za vrvico, se njena pritrditev vsakokrat zagotovi z uradno plombo. Če v točki (a) člena 5 osnovno seme ne zadovoljuje pogojev iz Priloge I glede kalivosti, se to dejstvo navede na etiketi. Uporaba uradnih samolepilnih etiket je dovoljena. V skladu s postopkom iz člena 28(2) je pod uradnim nadzorom mogoče dovoliti neizbrisljivo tiskanje predpisanih podatkov na pakiranju v skladu z vzorcem etikete;

(b) 

vsebuje uradni dokument iste barve, kakor je etiketa, ki vsebuje najmanj podatke, zahtevane v delu A(I)(3), (5), (6), (11) in (12) Priloge III. Ta dokument se izdela tako, da ga ni mogoče zamenjati z uradno etiketo iz (a). Ta dokument ni potreben, če so podatki neizbrisljivo natisnjeni na pakiranju ali če je, v skladu z določbami iz (a), uporabljena samolepilna etiketa ali etiketa iz materiala, ki se ne trga.

Člen 13

1.  

Države članice zahtevajo, da imajo majhna pakiranja ES:

(a) 

na zunanji strani, v skladu z delom B Priloge III, etiketo dobavitelja, tiskan zapis ali pečat v enem od uradnih jezikov Skupnosti; pri prozornih paketih je ta etiketa lahko znotraj pod pogojem, da jo je mogoče prebrati skozi pakiranje; etiketa za osnovno seme je bela in za certificirano seme modra;

(b) 

na zunanji strani ali na etiketi dobavitelja, določeni v točki (a), uradno dodeljeno serijsko številko; če je uporabljena uradna samolepilna etiketa, je bela za osnovno seme in modra za certificirano; način predložitve navedene serijske številke je lahko določen v skladu s postopkom iz člena 28(2).

2.  
Države članice lahko zahtevajo, da se uradna samolepilna etiketa, ki vsebuje vse ali del podatkov, določenih v delu B Priloge III, uporabi za označitev majhnih pakiranj ES, ki so pakirani na njihovem ozemlju; če so podatki podani na taki etiketi, označitev, predvidena v točki (a) odstavka 1, ni potrebna.

Člen 14

Države članice lahko predvidijo, da so, na zahtevo, majhna pakiranja ES certificiranega semena zapečatena in označena uradno ali pod uradnim nadzorom po členu 11(1) in členu 12.

Člen 15

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da pri majhnih pakiranjih semena zagotovijo možnost preverjanja identitete semena, zlasti takrat, kadar so partije semena razdeljene. Zato lahko zahtevajo, da so majhna pakiranja, razdeljena na njihovem ozemlju, uradno zapečatena ali pod uradnim nadzorom.

Člen 16

1.  
V skladu s postopkom iz člena 28(2) se lahko predvidi, da imajo pri drugačnih primerih od tistih, ki jih že določa ta direktiva, pakiranja katerega koli osnovnega ali potrjenega semena etiketo dobavitelja (ki je lahko ločena od uradne etikete ali ima obliko na pakiranju tiskanih podatkov dobavitelja). Podatki, ki jih mora vsebovati vsaka taka etiketa, se prav tako določijo v skladu s postopkom iz člena 28(2).
2.  
Etiketa iz odstavka 1 naj bo narejena tako, da je ni mogoče zamenjati z uradno etiketo iz člena 12.

Člen 17

Pri semenu gensko spremenjene sorte vsaka etiketa ali dokument, uraden ali drugačen, ki je priložen ali je z njim opremljena partija semena, v skladu z določbami te direktive, jasno navaja, da je sorta gensko spremenjena.

Člen 18

Države članice zahtevajo, da se vsako kemično tretiranje osnovnega ali certificiranega semena označi na uradni etiketi ali etiketi dobavitelja in na pakiranju ali znotraj njega.

Člen 19

V iskanju boljših alternativ nekaterih določb te direktive se lahko sprejme sklep o organizaciji začasnih poskusov na ravni Skupnosti pod posebnimi pogoji v skladu z določbami iz člena 28(2).

V okviru takih poskusov so lahko države članice oproščene nekaterih obveznosti iz te direktive. Obseg oprostitve se opredeli glede na določbe, iz katerih taka oprostitev izhaja. Poskus ne sme trajati dlje kakor sedem let.

Člen 20

Države članice zagotovijo, da seme, ki pride na trg po določbah te direktive, ne glede na to, ali so obvezne ali diskrecijske, ni predmet kakršnih koli tržnih omejitev glede njegovih lastnosti, zahtev za pregled, označevanja in pečatenja, razen tistih, ki jih določa ta ali katera koli druga direktiva.

Člen 21

Pogoji, pod katerimi se v skladu s prvo alineo člena 4 lahko da na trg žlahtniteljevo seme generacij pred osnovnim semenom, so naslednje:

(a) 

seme mora uradno pregledati pristojni organ za potrjevanje v skladu z določbami, ki veljajo za potrjevanje osnovnega semena;

(b) 

seme mora biti pakirano v skladu s to direktivo; in

(c) 

pakiranja morajo biti označena z uradno etiketo, ki navaja vsaj naslednje podatke:

— 
organ za potrjevanje in državo članico ali njuno razpoznavno kratico,
— 
sklicno številko partije,
— 
mesec in leto pečatenja, ali
— 
mesec in leto zadnjega uradnega vzorčenja za potrjevanje,
— 
vrsto, navedeno v latinici, z njenim botaničnim imenom, ki je lahko navedeno v skrajšani obliki in brez imen avtorjev, ali z navadnim imenom ali oboje; navedbo, ali gre za sladkorno peso ali krmno peso,
— 
sorto, navedeno vsaj v latinici,
— 
navedbo, da gre za „predosnovno seme“,
— 
število generacij pred semenom kategorije „certificirano seme“.

Etiketa je bela z diagonalno vijoličasto črto.

Člen 22

1.  

Države članice zagotovijo, da je seme pese,

— 
ki je proizvedeno neposredno iz osnovnega semena, uradno potrjeno v eni ali več državah članicah ali v tretji državi, ki ji je bila priznana enakovrednost po členu 23(1)(b), in
— 
ki je požeto v drugi državi članici,

na zahtevo in brez poseganja v določbe Direktive 2002/53/ES uradno potrjeno kot certificirano seme v katerikoli državi članici, če je bilo to seme pregledano na polju in je izpolnjevalo pogoje iz dela A Priloge I za ustrezno kategorijo in če je uradni pregled pokazal, da so pogoji iz dela B Priloge I za isto kategorijo izpolnjeni.

Če je bilo v takih primerih seme proizvedeno neposredno iz uradno potrjenega semena generacij pred osnovnim semenom, lahko države članice dovolijo uradno potrditev kot osnovno seme, če so izpolnjeni pogoji, določeni za to kategorijo.

2.  

Seme pese, pridelano v Skupnosti in namenjeno potrditvi v skladu z odstavkom 1, naj:

— 
bo pakirano in označeno z uradno etiketo, kakor določajo pogoji v Prilogi IV(A) in (B) v skladu s členom 11(1), in
— 
ima priložen uradni dokument, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge IV(C).

Od določb o pakiranju in označevanju iz prvega odstavka je mogoče odstopanje, če so organi, odgovorni za poljski pregled, tisti, ki sestavijo dokumente za potrjevanje ne dokončno potrjenega semena, in tisti, odgovorni za potrjevanje, isti ali če se strinjajo z izvzetjem.

▼M2

3.  

Države članice predpišejo tudi, da bodo semena sladkorne pese, požeta v tretjih državah, na zahtevo uradno potrjena, če:

(a) 

so bila pridelana neposredno iz osnovnega semena ali certificiranega semena, uradno potrjenega v eni ali več državah članicah ali v tretji državi, ki ji je bila priznana enakovrednost v skladu s členom 23(1)(b);

(b) 

je bilo to seme pregledano na polju in izpolnjuje pogoje, določene v odločbi o enakovrednosti iz člena 23(1)(a) za ustrezno kategorijo;

(c) 

je uradni pregled pokazal, da so pogoji iz dela B Priloge I za isto kategorijo izpolnjeni.

▼B

Člen 23

1.  

Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije ugotovi, ali:

(a) 

v primeru, ki ga predvideva člen 22, poljski pregledi v tretji državi izpolnjujejo pogoje, določene v delu A Priloge I;

▼M2

(b) 

ali je seme sladkorne pese, ki je bilo požeto v tretji državi in nudi enaka zagotovila glede lastnosti in ukrepov za pregled, zagotavljanje pristnosti, označevanje in kontrolo, enakovredno semenu, ki je bilo požeto v Skupnosti in ki ustreza določbam te direktive.

▼B

2.  
Odstavek 1 velja tudi za vsako novo državo članico od dneva njenega pristopa do dneva, ko namerava uveljaviti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo.

Člen 24

1.  
Da bi odstranili kakršne koli začasne težave pri splošni dobavi osnovnega ali potrjenega semena, ki se pojavijo v Skupnosti in jih ni mogoče drugače premostiti, se lahko v skladu s postopkom iz člena 28(2) sprejme sklep, da države članice za določeno obdobje dovolijo po vsej Skupnosti tržiti semena kategorije, ki ustreza manj strogim zahtevam, ali semena sorte, ki ni vključena v „Skupni seznam sort poljščin“ ali v nacionalno sortno listo držav članic, v količinah, potrebnih za premostitev težav z dobavo.
2.  
Za kategorijo semena katere koli dane sorte je uradna etiketa tista, ki je določena za ustrezno kategorijo; za seme sort, ki niso vključene v zgoraj navedene sezname sort, je barva uradne etikete rjava. Na etiketo se vedno zapiše, da je zadevno seme kategorije, ki ustreza manj strogim zahtevam.
3.  
Pravila za uporabo odstavka 1 se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 28(2).

Člen 25

1.  
Države članice zagotovijo, da se uradni nadzori v zvezi s trženjem semena pese izvajajo vsaj z naključnimi preverjanji za potrditev usklajenosti z zahtevami in pogoji te direktive.
2.  

Brez poseganja v prosti pretok semena znotraj Skupnosti države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da si zagotovijo predložitev naslednjih podatkov pri trženju semena, uvoženega iz tretjih držav, katerega količina presega dva kilograma:

(a) 

vrsta;

(b) 

sorta;

(c) 

kategorija;

(d) 

država proizvodnje in organ za potrjevanje;

(e) 

država izvoznica;

(f) 

uvoznik;

(g) 

količina semena.

Način predložitve teh podatkov je lahko določen v skladu s postopkom iz člena 28(2).

▼M1

Člen 26

1.  

V Skupnosti se primerjalni testi in poskusi Skupnosti izvajajo za naknadno kontrolo vzorcev semena pese, ki je dano v promet v okviru določb te direktive, ne glede na to, ali so določbe obvezne ali neobvezne, in je odvzeto med vzorčenjem. Primerjalni testi in poskusi lahko obsegajo:

— 
seme, požeto v tretjih državah,
— 
seme, primerno za ekološko kmetovanje,
— 
seme, ki se trži v povezavi z ohranitvijo in situ in trajnostno rabo rastlinskih genskih virov.
2.  
Ti primerjalni testi in poskusi se uporabijo za uskladitev tehničnih metod pri potrjevanju in za preverjanje zadovoljitve pogojev, ki jih mora seme izpolnjevati.
3.  
Komisija v skladu s postopkom iz člena 28(2) določi podrobne določbe za izvajanje primerjalnih testov in poskusov. Komisija obvesti odbor iz člena 28(1) o tehničnih ureditvah za izvajanje testov in poskusov ter o njihovih rezultatih.
4.  
Skupnost lahko za izvajanje testov in poskusov, predvidenih v odstavkih 1 in 2, nameni finančne prispevke.

Finančni prispevki ne presegajo proračunskih sredstev, ki jih proračunski organ odobri za zadevno proračunsko leto.

5.  
Testi in poskusi, za katere se finančni prispevki Skupnosti lahko namenijo, ter podrobna pravila za zagotavljanje finančnih prispevkov se določijo v skladu s postopkom iz člena 28(2).
6.  
Teste in poskuse, predvidene v odstavkih 1 in 2, lahko izvajajo samo državni organi ali pravne osebe, ki delujejo pod pristojnostjo države.

▼B

Člen 27

Potrebne vsebinske spremembe prilog z vidika razvoja znanstvenega in tehničnega znanja se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 28(2).

Člen 28

1.  
Komisiji pomaga Stalni odbor za seme in semenski material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo, ki je ustanovljen s členom 1 Sklepa Sveta 66/399/EGS ( 1 ).
2.  
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabita člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, se določi za en mesec.

3.  
Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 29

Ta direktiva ne posega v določbe nacionalnih zakonodaj, upravičene zaradi zaščite zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin ali zaščite industrijske in tržne lastnine.

Člen 30

1.  

V skladu s postopkom iz člena 28(2) se lahko vzpostavijo posebni pogoji, da se upošteva razvoj na področjih:

(a) 

pogoji, pod katerimi se lahko trži kemično tretirano seme;

(b) 

pogoji, pod katerimi se lahko trži seme za ohranjanje na kraju samem in trajnostno uporabo rastlinskih genskih virov, vključno s semenskimi mešanicami vrst, ki vključujejo tudi vrste, navedene v členu 1 Direktive 2002/53/ES, in so povezane s posebnimi naravnimi in polnaravnimi življenjskimi prostori in jih ogroža genska erozija;

(c) 

pogoji, pod katerimi se lahko trži seme, primerno za ekološko pridelavo.

2.  

Posebni pogoji iz točke (b) odstavka 1 vključujejo zlasti naslednje točke:

(a) 

seme te vrste je znanega porekla, ki ga je ustrezen organ v vsaki državi članici odobril za trženje semena v opredeljenih območjih;

(b) 

ustrezne količinske omejitve.

▼M2

Člen 30a

V skladu s postopkom iz člena 28(2) je država članica na lastno zahtevo lahko v celoti ali delno oproščena obveznosti izvajanja določb te direktive, z izjemo člena 20, v kolikor sta pridelava sladkorne pese in trženje semen sladkorne pese za gospodarstvo na njenem območju le manjšega pomena.

▼B

Člen 31

Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 32

Najpozneje do 1. februarja 2004 Komisija predloži podrobno oceno poenostavitve postopkov potrjevanja, uvedenih s členom 1 Direktive 98/96/ES. Ta ocena se osredotoči zlasti na mogoče posledice glede količine semena.

Člen 33

1.  
Direktiva 66/400/EGS, spremenjena z direktivami, navedenimi v delu A Priloge V, se razveljavi brez poseganja v tiste obveznosti držav članic, ki zadevajo roke za prenos direktiv, navedenih v delu B Priloge V.
2.  
Sklicevanja na direktivo veljajo kot sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge VI.

Člen 34

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 35

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
PRILOGA I

POGOJI ZA POTRJEVANJE

A.   Semenski posevek

1.

Prejšnja pridelava na polju mora biti skladna s proizvodnjo semena sorte Beta vulgaris in polje mora biti zadosti prosto samoniklih rastlin prejšnje pridelave.

2.

Posevek ima zadovoljivo sortno pristnost in čistost.

3.

Proizvajalec semena prijavi vse razmnoževanje semena dane sorte za pregled organu za potrjevanje.

4.

Pri potrjenem semenu vseh kategorij se opravi najmanj en poljski pregled, uradno ali pod uradnim nadzorom, in pri osnovnem semenu najmanj dva uradna poljska pregleda, eden za korene in eden za semenice.

5.

Stanje posevka na polju in stopnja razvoja posevka je taka, da dopušča ustrezno kontrolo sortne pristnosti in sortne čistosti.

▼M4

5a.

Kadar po izvajanju točk 2 do 5 še obstaja dvom o sortni pristnosti semena, lahko organ za potrjevanje za pregled te pristnosti uporabi mednarodno priznano in ponovljivo biokemično ali molekularno tehniko v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi.

▼B

6.

Najmanjše razdalje do sosednjih virov oprašitve so:Posevek

Najmanjša razdalja

1.

Za proizvodnjo osnovnega semena:

 

–  od katerih koli virov oprašitve iz rodu Beta

1 000 m

2.

Za proizvodnjo certificiranega semena:

 

(a)  sladkorne pese:

 

–  od katerih koli virov oprašitve iz rodu Beta, ki spodaj ni vključena

1 000 m

–  načrtovani opraševalec ali eden od načrtovanih opraševalcev, ki je diploiden, od tetraploidnih virov oprašitve sladkorne pese

600 m

–  načrtovani opraševalec, ki je izključno tetraploiden, od diploidnih virov oprašitve sladkorne pese

600 m

–  od virov oprašitve sladkorne pese, katerih ploidnost je neznana

600 m

–  načrtovani opraševalcev ali eden od načrtovanih opraševalcev, ki je diploiden, od diploidnih virov oprašitve sladkorne pese

300 m

–  načrtovani opraševalec, ki je izključno tetraploiden, od tetraploidnih virov oprašitve sladkorne pese

300 m

–  med dvema posevkoma za proizvodnjo semena sladkorne pese, na katerih ne uporabljajo moške sterilnosti

300 m

(b)  krmne pese:

 

–  od katerih koli virov oprašitve iz rodu Beta, ki spodaj ni vključena

1 000 m

–  načrtovani opraševalec ali eden od načrtovanih opraševalcev, ki je diploiden, od tetraploidnih virov oprašitve krmne pese

600 m

–  načrtovani opraševalec, ki je izključno tetraploiden, od diploidnih virov oprašitve krmne pese

600 m

–  od virov oprašitve krmne pese, katerih ploidnost je neznana

600 m

–  načrtovani opraševalec ali eden od načrtovanih opraševalcev, ki je diploiden, od diploidnih virov oprašitve krmne pese

300 m

–  načrtovani opraševalec, ki je izključno tetraploiden,od tetraploidnih virov oprašitve krmne pese

300 m

–  med dvema posevkoma za pridelovanje semena krmne pese, na katerih ne uporabljajo moške sterilnosti

300 m

Zgornjih razdalj ni treba upoštevati, če je dovolj zaščite pred katerim koli neželenim tujim opraševalcem. Med semenskimi posevki, za katere se uporablja isti opraševalec, izolacija ni potrebna.

Ploidnost semenskih in opraševalnih komponent semenskega posevka se določi s skupnim seznamom sort poljščin, ki se sestavi v skladu z Direktivo 2002/53/ES, ali nacionalnimi sortnimi listami, vzpostavljenimi po tej direktivi. Če za katero koli sorto ta podatek manjka, se šteje, da je ploidnost neznana in je najmanjša zahtevana razdalja za izolacijo 600 m.

B.   Seme

1.

Seme ima dovolj sortne pristnosti in sortne čistosti.

2.

Bolezni, ki zmanjšujejo uporabnost semena, se kar najbolj omejijo.

3.

Seme izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)  

Najmanjša tehnična čistota (masni %) (1)

Najmanjša kalivost (% klobčičev ali čistega semena)

Največja vsebnost vlage (masni %) (1)

(aa)  sladkorna pesa

–  enoklično seme

97

80

15

–  kroglično seme

97

75

15

–  večklično seme sort z več kakor 85 % diploidov

97

73

15

–  drugo seme

97

68

15

(bb)  krmna pesa

–  večklično seme sort z več kakor 85 % diploidov, enoklično seme, kroglično seme

97

73

15

–  drugo seme

97

68

15

Utežni odstotek drugih semen naj ne presega 0,3.

(1)   

Razen kadar je ustrezno, granuliranih fitofarmacevstkih sredstev, snovi za oblaganje in drugih trdih dodatkov.

(b) 

posebni pogoji za enoklično seme in kroglično seme:

(aa) 

enoklično seme:

iz vsaj 90 % vzkaljenih semenskih klobčičev se razvije ena rastlinica.
Odstotek semenskih klobčičev, ki razvijejo po tri ali več rastlinic, naj ne bo večji od pet, upoštevajoč vzkaljene semenske klobčiče;
(bb) 

kroglično seme sladkorne pese:

iz vsaj 70 % vzkaljenih semenskih klobčičev se razvije ena rastlinica. Odstotek semenskih klobčičev, ki razvijejo po tri ali več rastlinic, naj ne bo večji od pet, upoštevajoč vzkaljene semenske klobčiče;
(cc) 

kroglično seme krmne pese:

Pri sortah z odstotkom diploidov, višjim od 85, naj vsaj 58 % vzkaljenih semenskih klobčičev razvije eno rastlinico. Pri vseh drugih semenih naj vsaj 63 % vzkaljenih semenskih klobčičev razvije eno rastlinico. Odstotek semenskih klobčičev, ki razvijejo po tri ali več rastlinic, naj ne bo večji od 5 %, upoštevajoč vzkaljene semenske klobčiče;
(dd) 

Pri semenu kategorije „osnovno seme“ naj utežni odstotek anorganske primesi ne presega 1,0. Pri semenu kategorije „certificirano seme“ naj utežni odstotek anorganske primesi ne presega 0,5. Pri obloženih semenih obeh kategorij je izpolnjevanje ustreznih pogojev pregledano na odvzetih vzorcih, kakor izhaja iz člena 9(1), iz dodelanega semena, ki je bilo delno oluščeno (drgnjenje ali mletje), toda še ni bilo obloženo, brez posledic za uradni pregled najmanjše tehnične čistote obloženega semena;

(c) 

drugi posebni pogoji:

Države članice zagotovijo, da se seme pese ne pojavi v območjih, ki se štejejo za „območja brez rizomanije“ v skladu z ustreznimi postopki Skupnosti, razen kadar odstotek anorganske primesi ne presega 0,5.
PRILOGA II

Največja masa partije semena: 20 metričnih ton.

Najmanjša masa vzorca: 500 gramov.

Masa partije naj ne presega največje dovoljene mase za več kakor 5 %.
PRILOGA III

OZNAČEVANJE

A.   Uradna etiketa

I.   Zahtevani podatki

1.

„Pravila in standardi ES“.

2.

Organ za potrjevanje in država članica ali njune začetnice.

▼M3

2a.

Uradno dodeljena serijska številka.

▼B

3.

Sklicna številka partije.

4.

Mesec in leto pečatenja, izražena z opombo: „pečateno …(mesec in leto)“ ali

mesec in leto zadnjega uradnega vzorčenja za potrjevanje, izražena z opombo: „vzorčeno … (mesec in leto)“.

5.

Vrsta, navedena vsaj v latinici, botanično ime, ki je lahko navedeno v skrajšani obliki in brez imen avtorjev ali pod svojim navadnim imenom ali oboje; oznaka, ali gre za sladkorno ali krmno peso.

6.

Sorta, označena vsaj v latinici.

7.

Kategorija.

8.

Država proizvodnje.

9.

Deklarirana neto in bruto masa ali deklarirano število semenskih klobčičev ali čistih semen.

10.

Če je navedena masa in se uporabijo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za oblaganje ali drugi trdni dodatki, vrsta dodatka in tudi približno razmerje med maso semenskih klobčičev ali čistih semen in skupno maso.

11.

Za enoklično seme: beseda „enoklično“.

12.

Za kroglično seme: beseda „kroglično“.

13.

Če je bila ponovno opravljena analiza vsaj kalivost, so lahko navedene besede „ponovno analizirano… (mesec in leto)“ ter služba, odgovorna za tako ponovno analizo. Taki podatki so lahko navedeni na uradni nalepki, nalepljeni na uradni etiketi.

II.   Najmanjše dimenzije

110 x 67 mm.

B.   Etiketa dobavitelja ali napis na pakiranju (majhno pakiranje ES)

Zahtevani podatki

1.

„Majhno pakiranje ES“.

2.

Ime in naslov dobavitelja, odgovornega za označevanje ali njegova prepoznavna oznaka.

3.

Uradno dodeljena serijska številka.

4.

Organ, ki je dodelil serijsko številko, in ime države članice ali njune začetnice.

5.

Sklicna številka, če uradna serijska številka ne omogoča določanja partije.

6.

Vrsta, označena vsaj v latinici; oznaka, ali gre za sladkorno ali za krmno peso.

7.

Sorta, označena vsaj v latinici.

8.

„Kategorija“.

9.

Neto ali bruto masa ali število semenskih klobčičev ali čistih semen.

10.

Če je navedena masa in se uporabijo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za oblaganje ali drugi trdni dodatki, vrsta dodatka in tudi približno razmerje med maso semenskih klobčičev ali čistih semen in skupno maso.

11.

Za enoklično seme: beseda „enoklično“.

12.

Za kroglično seme: beseda „kroglično“.
PRILOGA IV

ETIKETA IN DOKUMENT ZA NE DOKONČNO POTRJENO SEME, POŽETO V DRUGI DRŽAVI ČLANICI

A.   Podatki, zahtevani za etiketo

— 
pristojni organ za poljski pregled in država članica ali njihove začetnice,

▼M3

— 
uradno dodeljena serijska številka,

▼B

— 
vrsta, navedena vsaj v latinici, botanično ime, ki je lahko navedeno v skrajšani obliki in brez imen avtorjev ali pod svojim navadnim imenom ali oboje; oznaka, ali gre za sladkorno ali krmno peso,
— 
sorta, označena vsaj v latinici,
— 
kategorija,
— 
sklicna številka parcele ali partije,
— 
deklarirana neto ali bruto masa,
— 
besede ne dokončno potrjeno seme.

B.   Barva etikete

Etiketa je siva.

C.   Podatki, zahtevani za dokument

— 
pristojni organ, ki izdaja dokument,

▼M3

— 
uradno dodeljena serijska številka,

▼B

— 
vrsta, navedena vsaj v latinici, botanično ime, ki je lahko navedeno v skrajšani obliki in brez imen avtorjev ali pod svojim navadnim imenom ali oboje; oznaka, ali gre za sladkorno ali krmno peso,
— 
sorta, označena vsaj v latinici,
— 
kategorija,
— 
sklicna številka semena, uporabljenega za zasnovo semenskega posevka, in ime države ali držav, ki so potrdile navedeno seme,
— 
sklicna številka parcele ali partije,
— 
območje pridelave za proizvodnjo partije semena, zajete v dokumentu,
— 
količina požetega semena in število pakiranj,
— 
potrditev, da so izpolnjeni pogoji, ki jim mora ustrezati posevek, iz katerega izvira seme,
— 
če je primerno, rezultati predhodne analize semena.
PRILOGA V

DEL A

RAZVELJAVLJENA DIREKTIVA IN NJENE ZAPOREDNE SPREMEMBE

(iz člena 33)Direktiva 66/400/EGS (UL 125, 11.7.1966, str. 2290/66)

 

Direktiva Sveta 69/61/EGS (UL L 48, 26.2.1969, str. 4)

 

Direktiva Sveta 71/162/EGS (UL L 87, 17.4.1971, str. 24)

samo člen 1

Direktiva Sveta 72/274/EGS (UL L 171, 29.7.1972, str. 37)

samo v zvezi s sklicevanji na določbe Direktive 66/400/EGS v členih 1 in 2

Direktiva Sveta 72/418/EGS (UL L 287, 26.12.1972, str. 22)

samo člen 1

Direktiva Sveta 73/438/EGS (UL L 356, 27.12.1973, str. 79)

samo člen 1

Direktiva Sveta 75/444/EGS (UL L 196, 26.7.1975, str. 6)

samo člen 1

Direktiva Komisije 76/331/EGS (UL L 83, 30.3.1976, str. 34)

 

Direktiva Sveta 78/55/EGS (UL L 16, 20.1.1978, str. 23)

samo člen 1

Direktiva Sveta 78/692/EGS (UL L 236, 26.8.1978, str. 13)

samo člen 1

Direktiva Komisije 87/120/EGS (UL L 49, 18.2.1987, str. 39)

samo člen 1

Direktiva Komisije 88/95/EGS (UL L 56, 2.3.1988, str. 42)

 

Direktiva Sveta 88/332/EGS (UL L 151, 17.6.1988, str. 82)

samo člen 1

Direktiva Sveta 88/380/EGS (UL L 187, 16.7.1988, str. 31)

samo člen 1

Direktiva Sveta 90/654/EGS (UL L 353, 17.12.1990, str. 48)

samo v zvezi s sklicevanji na določbe Direktive 66/400/EGS v členu 2 in Prilogi II(I)(1)(a)

Direktiva Sveta 96/72/ES (UL L 304, 27.11.1996, str. 10)

samo člen1(1)

Direktiva Sveta 98/95/ES (UL L 25, 1.2.1999, str. 1)

samo člen 1 in do člena 9(2)

Direktiva Sveta 98/96/ES (UL L 25, 1.2.1999, str. 27)

samo člen 1, člen 8(2) in do člena 9

DEL B

ROKI ZA PRENOS V NACIONALNO ZAKONODAJO

(iz člena 33)Direktiva

Rok za prenos

Direktiva 66/400/EGS

1. julija 1968 (člen 14(1))

1. julija 1969 (druge določbe) (1) (2)

Direktiva 69/61/EGS

1. julija 1969 (3)

Direktiva 71/162/EGS

1. julija 1970 (člen 1(3))

1. julija 1972 (člen 1(1))

1. julija 1972 (druge določbe) (1)

Direktiva 72/274/EGS

1. julija 1972 (člen 1)

1. januarja 1973 (člen 2)

Direktiva 72/418/EGS

1. julija 1973

Direktiva 73/438/EGS

1. julija 1973 (člen 1(1))

1. januarja 1974 (člen 1(2))

Direktiva 75/444/EGS

1. julija 1977

Direktiva 76/331/EGS

1. julija 1978 (člen 1)

1. julija 1979 (druge določbe)

Direktiva 78/55/EGS

1. julija 1979

Direktiva 78/692/EGS

1. julija 1977 (člen 1)

1. julija 1979 (druge določbe)

Direktiva 87/120/EGS

1. julija 1988

Direktiva 88/95/EGS

1. julija 1988

Direktiva 88/332/EGS

 

Direktiva 88/380/EGS

1. julija 1992 (člen 1(8))

1. julija 1990 (druge določbe)

Direktiva 90/654/EGS

 

Direktiva 96/72/ES

1. julija 1997 (3)

Direktiva 98/95/ES

1. februarja 2000 (popravek, UL L 126, 20.5.1999, p. 23)

Direktiva 98/96/ES

1. februarja 2000

(1)   

Za Dansko, Irsko in Združeno kraljestvo, 1. julija 1973 za člen 14(1), 1. julija 1974 za druge določbe v zvezi z osnovnim semenom in 1. julija 1976 za druge določbe.

(2)   

1. januarja 1986 za Grčijo, 1. marca 1986 za Španijo, 1. januarja 1991 za Portugalsko in 1. januarja 1995 za Avstrijo, Finsko in Švedsko.

(3)   

Preostale zaloge etiket z oznako „EGS“ so lahko v nadaljnji rabi do 31. decembra 2001.
PRILOGA VIKORELACIJSKA TABELA

Direktiva 66/400/EGS

Ta direktiva

Člen 1

Člen 1, prvi pododstavek

Člen 18

Člen 1, drugi pododstavek

Člen 1a

Člen 2(1)(a)

Člen 2(1)(A)

Člen 2(1)(b)

Člen 2(1)(B)(a)

Člen 2(1)(c)(i)

Člen 2(1)(B)(b)

Člen 2(1)(c)(ii)

Člen 2(1)(B)(c)

Člen 2(1)(c)(iii)

Člen 2(1)(B)(d)

Člen 2(1)(c)(iv)

Člen 2(1)(C)(a)

Člen 2(1)(d)(i)

Člen 2(1)(C)(b)

Člen 2(1)(d)(ii)

Člen 2(1)(C)(c)

Člen 2(1)(d)(iii)

Člen 2(1)(C)(d)(i)

Člen 2(1)(d)(iv), prva alinea

Člen 2(1)(C)(d)(ii)

Člen 2(1)(d)(iv), druga alinea

Člen 2(1)(D)

Člen 2(1)(e)

Člen 2(1)(E)

Člen 2(1)(f)

Člen 2(1)(F)(a)

Člen 2(1)(g)(i)

Člen 2(1)(F)(b)

Člen 2(1)(g)(ii)

Člen 2(1)(F)(c)

Člen 2(1)(g)(iii)

Člen 2(1)(G), prva alinea

Člen 2(1)(h)(i)

Člen 2(1)(G), druga alinea

Člen 2(1)(h)(ii)

Člen 2(1a)

Člen 2(2)

Člen 2(2)

Člen 2(3)(i)

Člen 2(3), prvi pododstavek, (a)

Člen 2(3)(i)(a)

Člen 2(3), prvi pododstavek, (a)(i)

Člen 2(3)(i)(b)

Člen 2(3), prvi pododstavek, (a)(ii)

Člen 2(3)(i)(c)

Člen 2(3), prvi pododstavek, (a)(iii)

Člen 2(3)(i)(d)

Člen 2(3), prvi pododstavek, (a)(iv)

Člen 2(3)(ii)

Člen 2(3), prvi pododstavek, (b)

Člen 2(3)(iii)

Člen 2(3), prvi pododstavek, (c)

Člen 2(3)(iv)

Člen 2(3), prvi pododstavek, (d)

Člen 2(3)(v)

Člen 2(3), drugi pododstavek

Člen 2(4)

Člen 2(4)

Člen 3

Člen 3

Člen 3a

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 4a

Člen 6

Člen 5

Člen 7

Člen 6

Člen 8

Člen 7

Člen 9

Člen 9

Člen 10

Člen 10

Člen 11

Člen 11

Člen 12

Člen 11a

Člen 13

Člen 11b

Člen 14

Člen 11c

Člen 15

Člen 12

Člen 16

Člen 12a

Člen 17

Člen 13

Člen 18

Člen 13a

Člen 19

Člen 14(1)

Člen 20

Člen 14a

Člen 21

Člen 15

Člen 22

Člen 16(1)

Člen 23(1)

Člen 16(2)

Člen 16(3)

Člen 23(2)

Člen 16(4)

Člen 17

Člen 24

Člen 19

Člen 25

Člen 20

Člen 26

Člen 21a

Člen 27

Člen 21

Člen 28

Člen 22

Člen 29

Člen 22(1)

Člen 30(1)

Člen 22(2)(i)

Člen 30(2)(a)

Člen 22(2)(ii)

Člen 30(2)(b)

Člen 31 (1)

Člen 32 (2)

Člen 33

Člen 34

Člen 35

PRILOGA I, del A, točka (01)

PRILOGA I, del A, točka (1)

PRILOGA I, del A, točka (1)

PRILOGA I, del A, točka (2)

PRILOGA I, del A, točka (2)

PRILOGA I, del A, točka (3)

PRILOGA I, del A, točka (3)

PRILOGA I, del A, točka (4)

PRILOGA I, del A, točka (4)

PRILOGA I, del A, točka (5)

PRILOGA I, del A, točka (5)

PRILOGA I, del A, točka (6)

PRILOGA I, del B, točka (1)

PRILOGA I, del B, točka (1)

PRILOGA I, del B, točka (2)

PRILOGA I, del B, točka (2)

PRILOGA I, del B, točka (3)(a)

PRILOGA I, del B, točka (3)(a)

PRILOGA I, del B, točka (3)(b)(aa)

PRILOGA I, del B, točka (3)(b)(aa)

PRILOGA I, del B, točka (3)(b)(aa)(a)

PRILOGA I, del B, točka (3)(b)(bb)

PRILOGA I, del B, točka (3)(b)(bb)

PRILOGA I, del B, točka (3)(b)(cc)

PRILOGA I, del B, točka (3)(b)(cc)

PRILOGA I, del B, točka (3)(b)(dd)

PRILOGA I, del B, točka (3)(c)

PRILOGA I, del B, točka (3)(c)

PRILOGA II

PRILOGA II

PRILOGA III, del A, točka (I)(1)

PRILOGA III, del A, točka (I)(1)

PRILOGA III, del A, točka (I)(2)

PRILOGA III, del A, točka (I)(2)

PRILOGA III, del A, točka (I)(3)

PRILOGA III, del A, točka (I)(3)

PRILOGA III, del A, točka (I)(3a)

PRILOGA III, del A, točka (I)(4)

PRILOGA III, del A, točka (I)(4)

PRILOGA III, del A, točka (I)(5)

PRILOGA III, del A, točka (I)(5)

PRILOGA III, del A, točka (I)(6)

PRILOGA III, del A, točka (I)(6)

PRILOGA III, del A, točka (I)(7)

PRILOGA III, del A, točka (I)(7)

PRILOGA III, del A, točka (I)(8)

PRILOGA III, del A, točka (I)(8)

PRILOGA III, del A, točka (I)(9)

PRILOGA III, del A, točka (I)(9)

PRILOGA III, del A, točka (I)(10)

PRILOGA III, del A, točka (I)(10)

PRILOGA III, del A, točka (I)(11)

PRILOGA III, del A, točka (I)(11)

PRILOGA III, del A, točka (I)(12)

PRILOGA III, del A, točka (I)(12)

PRILOGA III, del A, točka (I)(13)

PRILOGA III, del A, točka (II)

PRILOGA III, del A, točka (II)

PRILOGA III, del B

PRILOGA III, del B

PRILOGA IV

PRILOGA IV

PRILOGA V

PRILOGA VI

(1)   

98/95/ES, člen 9(2) in 98/96/ES, člen 8(2).

(2)   

98/96/ES, člen 9.( 1 ) UL 125, 11.7.1966, str. 2286/66.