02002D0002 — SL — 17.12.2016 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 20. decembra 2001

na podlagi Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznem varstvu osebnih podatkov, ki ga zagotavlja kanadski Zakon o varstvu osebnih podatkov in elektronskih dokumentih

(notificirana pod dokumentarno številko K(2001) 4539)

(2002/2/ES)

(UL L 002 4.1.2002, str. 13)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/2295 Besedilo velja za EGP z dne 16. decembra 2016

  L 344

83

17.12.2016
▼B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 20. decembra 2001

na podlagi Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznem varstvu osebnih podatkov, ki ga zagotavlja kanadski Zakon o varstvu osebnih podatkov in elektronskih dokumentih

(notificirana pod dokumentarno številko K(2001) 4539)

(2002/2/ES)Člen 1

Za namene člena 25(2) Direktive 95/46/ES za Kanado velja, da zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov, ki se prenašajo iz Skupnosti k prejemnikom, za katere velja „Personal Information and Electronic Documents Act“ („kanadski zakon“).

Člen 2

Ta odločba zadeva samo ustreznost varstva, ki ga v Kanadi zagotavlja kanadski zakon, da bi bile izpolnjene zahteve člena 25(1) Direktive 95/46/ES, in ne vpliva na druge pogoje ali omejitve, s katerimi se izvajajo druge določbe navedene direktive, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov v državah članicah.

▼M1

Člen 3

Kadar pristojni organi v državah članicah izvajajo svoja pooblastila v skladu s členom 28(3) Direktive 95/46/ES, na podlagi česar pride do začasne ustavitve ali dokončne prepovedi prenosa podatkov prejemniku v Kanadi, katerega dejavnosti spadajo na področje uporabe kanadskega Zakona o varstvu osebnih podatkov in elektronskih dokumentih, da se zaščitijo posamezniki pri obdelavi njihovih osebnih podatkov, zadevna država članica nemudoma obvesti Komisijo, ta pa informacije posreduje drugim državam članicam.

▼M1

Člen 3a

1.  Komisija stalno spremlja dogajanja na področju kanadskega pravnega reda, ki bi lahko vplivala na izvajanje tega sklepa, vključno z dogajanji glede dostopa javnih organov do osebnih podatkov, da se oceni, ali Kanada še naprej zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov.

2.  Države članice in Komisija se medsebojno obvestijo o primerih, kadar ukrepi organov, pristojnih za zagotavljanje skladnosti s standardom varstva v Kanadi, ne zagotavljajo take skladnosti.

3.  Države članice in Komisija se medsebojno obveščajo o kakršnih koli znakih, da posegi kanadskih javnih organov, pristojnih za nacionalno varnost, kazenski pregon ali druge javne interese, v pravico posameznikov do varstva osebnih podatkov presegajo tisto, kar je nujno potrebno, ali da ni učinkovitega pravnega varstva pred takimi posegi.

4.  Kadar je na podlagi dokazov razvidno, da ustrezna raven varstva ni več zagotovljena, vključno s primeri iz odstavkov 2 in 3 tega člena, Komisija obvesti pristojni kanadski organ in, če je potrebno, predstavi osnutek ukrepov v skladu s postopkom iz člena 31(2) Direktive 95/46/ES z namenom razveljavitve ali zadržanja izvajanja tega sklepa oz. omejitve obsega njegove uporabe.

▼B

Člen 4

1.  Ta odločba se lahko kadar koli spremeni glede na izkušnje z njeno uporabo ali spremembami v kanadski zakonodaji, vključno z ukrepi, ki upoštevajo, da ima kanadska provinca vsebinsko podobno zakonodajo. Komisija oceni izvajanje te odločbe na podlagi razpoložljivih podatkov tri leta po njeni notifikaciji državam članicam in sporoči kakršne koli ustrezne ugotovitve odboru, ustanovljenemu v skladu s členom 31 Direktive 95/46/ES, vključno s kakršnimi koli dokazi, ki bi lahko vplivali na ugotovitev iz člena 1 te odločbe, da je varstvo v Kanadi ustrezno v smislu člena 25 Direktive 95/46/ES, in s kakršnimi koli dokazi, da se ta odločba izvaja diskriminatorno.

2.  Komisija po potrebi predloži osnutek ukrepov po postopku iz člena 31(2) Direktive 95/46/ES.

Člen 5

Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za uskladitev s to odločbo, najpozneje v 90. dneh od dne, ko je bila notificirana državam članicam.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.